Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần hiđrocacbon – hóa học lớp 11 trung học phổ thông

13 413 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2016, 14:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG THỊ NGA PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN HIDROCACBON LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG THỊ NGA PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN HIDROCACBON LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC Mã số: 60 14 01 11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Phạm Văn Hoan HÀ NỘI – 2015 MỤC LỤC Lời cảm ơn …………………………………………………………………… i Danh mục chữ viết tắt………………………………………………………… ii Mục lục ………………………………………………………………………… iii Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG : CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đổi giáo dục trường trung học 1.1.1 Một số thay đổi giáo dục trung học kỉ 21……… 1.1.2 Định hướng đổi chương trình giáo dục trung học 1.1.3 Đổi phương pháp dạy học trường THPT ………………………… 1.2 Một số vấn đề lực phát triển lực 1.2.1 Khái niệm lực 1.2.2 Cấu trúc lực 1.2.3 Những lực cần phát triển cho học sinh THPT 11 1.3 Năng lực giải vấn đề học tập Hóa học 12 1.3.1 Khái niệm 12 1.3.2 Các dấu hiệu lực giải vấn đề học sinh THPT 12 1.3.3 Hoạt động giải vấn đề học tập Hóa học 12 1.3.4 Quy trình phát triển lực giải vấn đề …… 14 1.3.5 Các biện pháp phát triển lực giải vấn đề cho học sinh cấp THPT thông qua dạy học 15 1.3.6 Đánh giá lực 18 1.4 Phương pháp dạy học định hướng phát triển lực GQVĐ… 19 1.4.1 Khái niệm phương pháp DH theo định hướng phát triển lực……… 19 1.4.2 Đặc trưng PP dạy học theo định hướng phát triển lực………… 20 1.4.3 Một số phương pháp dạy học phát triển lực GQVĐ……………… 21 1.5 Bài tập hóa học…………………………………………………………… 23 1.5.1 Khái niệm tập hóa học 23 1.5.2 Ý nghĩa, tác dụng tập hóa học dạy học 24 1.5.3 Phân loại tập hóa học… 24 1.6 Thực trạng phát triển lực giải vấn đề cho học sinh trình dạy học trường THPT huyện Quế Võ - Bắc Ninh 26 1.6.1 Mục đích điều tra………………………………………… 26 1.6.2 Nội dung – Phương pháp – Đối tượng – Địa bàn điều tra……………… 27 1.6.3 Kết điều tra 27 Tiểu kết chương 1………………………… 29 CHƢƠNG 2: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN HIĐROCACBON- HÓA HỌC 11 THPT…………………………………………………………………………… 30 2.1 Phân tích mục tiêu cấu trúc chương trình phần Hiđrocacbon - Hóa học 11 THPT…………………………………………… 30 2.1.1 Mục tiêu phần hiđrocacbon - Hóa học 11 THPT 30 2.1.2 Cấu trúc nội dung chương trình phần Hiđrocacbon - Hóa học 11 THPT 32 2.2 Thiết kế kế hoạch dạy dạy học phát triển lực giải vấn đề phần Hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT…… …………………………… 32 2.2.1 Nguyên tắc thiết kế 32 2.2.2 Quy trình thiết kế 33 2.3 Thiết kế dạy nhằm phát triển lực giải vấn đề 33 2.3.1 Sử dụng số phương pháp dạy học tích cực phần Hiđrocacbon - Hóa học 11 THPT…… 33 2.3.2 Sử dụng hệ thống tập định hướng phát triển lực phần hiđrocacbon - Hóa học 11 THPT……………………………….……………… 57 Tiểu kết chương 2……… 71 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 72 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 72 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 72 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 72 3.2 Phương pháp, nội dung đối tượng thực nghiệm sư phạm……….……… 72 3.2.1 Phương pháp thực nghiệm……………………………………….……… 72 3.2.2 Nội dung thực nghiệm sư phạm……………………………………….… 73 3.2.3 Đối tượng thực nghiệm sư phạm………………………………………… 73 3.3 Quy trình thực nghiệm…………………………………………………… 74 3.4 Phân tích, đánh giá kết thực nghiệm sư phạm………………………… 75 3.4.1 Phân tích định lượng kết thực nghiệm……………………………… 75 3.4.2 Phân tích định tính kết thực nghiệm………………………………… 89 Tiểu kết chương 3……………………………………………………………… 92 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 93 Kết luận 93 Khuyến nghị 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 98 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Giáo dục kỷ 21 chịu tác động nhiều yếu tố, ví dụ như: Sự phát triển nhanh chóng khoa học, kỹ thuật đặc biệt công nghệ thông tin, tương tác mức độ cao hệ thống kinh tế, trị, xã hội, nhu cầu tự khẳng định cộng đồng, vùng, lãnh thổ, trình toàn cầu hoá Các yếu tố dẫn đến nhiều biến đổi hệ thống giáo dục Một thay đổi thay đổi mục tiêu giáo dục: Từ chủ yếu trang bị kiến thức kỹ sang hình thành lực, phẩm chất nhân cách người học Từ thay đổi mục tiêu giáo dục phương pháp giáo dục phải thay đổi theo Trên giới nước ta có nhiều công trình nghiên cứu, thử nghiệm đổi phương pháp dạy học theo hướng khác Một xu hướng đổi phát huy tính tích cực , tự lực, chủ động, sáng tạo người học Chuyể n tro ̣ng tâm hoa ̣t đô ̣ng từ giáo viên sang ho ̣c sinh Chuyể n lố i học từ thông báo tái sang tìm tòi , khám phá Tạo điều kiện cho học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo Định hướng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo xác định nghị Hội nghị TW khóa XI “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kĩ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học , tạo sở để người học tự cập nhập đổi tri thức, kĩ năng, phát triển lực; Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội ngoại khóa, nghiên cứu khoa học; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học” [3] Định hướng rõ phát triển lực nhiệm vụ cấp thiết giáo dục đại Thực tế qua khảo sát cho thấy việc phát triển lực cho học sinh thông qua dạy học nói chung, dạy học môn Hóa học nói riêng trường THPT huyện Quế Võ Bắc Ninh chưa trọng Nội dung phần Hiđrocacbon – Hóa học 11 có nhiều nội dung có tác dụng việc phát triển lực cho học sinh Từ lí lựa chọn đề tài: “Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần Hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT” Lịch sử vấn đề nghiên cứu Đã có số đề tài nghiên cứu dạy học phần Hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT dạy học nhằm phát triển lực giải vấn đề học sinh Việt Nam [2; 12; 18; 28; 29] Tuy nhiên, nghiên cứu mang tín lẻ tẻ, thiếu tính hệ thống Mỗi đề tài dừng việc ý đến lực cụ thể thông qua dạy học hoăc sử dụng tập phần cụ thể Tuy nhiên, chưa có nhiều đề tài nhằm phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần Hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng số phương pháp dạy học tích cực hệ thống tập phần Hiđrocacbon – Hóa học lớp 11 THPT việc phát triển lực giải vấn đề cho học sinh, góp phần đổi phương pháp dạy học nâng cao chất lượng dạy học hóa học trường phổ thông Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận có liên quan đến đề tài: + Một số vấn đề lực phát triển lực + Năng lực giải vấn đề học sinh cấp THPT - Điều tra thực trạng phát triển lực giải vấn đề cho học sinh THPT thông qua dạy học Hóa học (Khảo sát ý kiến số giáo viên trường THPT thuộc huyện Quế Võ - Bắc Ninh dạy học phát triển lực giải vấn đề) - Nghiên cứu PPDH tích cực để phát triển lực giải vấn đề cho HS - Nghiên cứu chương trình, nội dung kiến thức phần Hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT - Nghiên cứu sử dụng hệ thống tập để phát triển lực giải vấn đề cho học sinh - Thiết kế số dạy có sử dụng phương pháp dạy học tích cực để phát triển lực giải vấn đề cho học sinh - Tiến hành TNSP đánh giá tính phù hợp hiệu đề xuất Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học Hóa học trường Trung học phổ thông Việt Nam Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thông qua DH môn Hóa học 5.2 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu số phương pháp dạy học tích cực hệ thống tập để phát triển lực giải vấn đề cho học sinh dạy học phần Hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu số phương pháp dạy học tích cực hệ thống tập dạy học phần Hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT Địa bàn thực nghiệm: Các trường THPT huyện Quế Võ - Bắc Ninh Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2014 đến tháng 10/2015 Giả thuyết khoa học Nếu sử dụng hợp lí số phương pháp dạy học tích cực hệ thống tập phù hợp phát triển lực giải vấn đề cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học trường THPT huyện Quế Võ - Bắc Ninh Phƣơng pháp nghiên cứu - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Tổng quan tài liệu nước nước lý luận dạy học có liên quan đến đề tài Sử dụng phối hợp phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa nghiên cứu tài liệu có liên quan đến đề tài - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: điều tra thực trạng công tác dạy học trường phổ thông nay, việc sử dụng sơ đồ tư tập dạy học Hóa học Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng giả thuyết khoa học đề tài - Phương pháp xử lý thống kê toán học kết thực nghiệm, đưa kết phân tích định tính, định lượng từ rút kết luận cho đề tài Đóng góp đề tài - Góp phần làm sáng tỏ khái niệm, ưu nhược điểm phương pháp dạy học tích cực , sở khoa học lực giải vấn đề HS trình học tập - Điều tra đánh giá thực trạng vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển lực giải vấn đề học sinh dạy học Hóa học số trường trung học phổ thông huyện Quế Võ – tỉnh Bắc Ninh - Thiết kế số giáo án dạy học theo phương pháp tích cực phần Hiđrocacbon nhằm phát triển lực giải vấn đề học sinh - Xây dựng, sử dụng số tập phát triển lực phần Hiđrocacbon nhằm phát triển lực giải vấn đề học sinh 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận nội dung luận văn gồm chương: Chương Cơ sở lí luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu Chương Phát triển lực giải vấn đề thông qua dạy học phần Hiđrocacbon - Hóa học 11 THPT Chương Thực nghiệm sƣ phạm CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đổi giáo dục trƣờng trung học 1.1.1 Một số thay đổi giáo dục trung học kỉ 21 [9] Sự thay đổi mục tiêu giáo dục: Từ chủ yếu trang bị kiến thức kỹ sang hình thành lực, phẩm chất nhân cách người học Mục tiêu giáo dục tạo người có lực, đầy tự tin, có tính độc lập, sáng tạo, người có khả tự học, tự đánh giá, có khả hoà nhập thích nghi với sống biến đổi Không gian giáo dục loại hình đào tạo mở rộng Người học không thiết phải đến lớp giảm dần tiếp xúc trực diện với giáo viên Sự giao thoa môn học ngành học ngày lớn Xu hướng giáo dục toàn diện đề cao Nhiều môn học thiết thực với sống đưa vào chương trình đào tạo Nghệ thuật, thể thao, văn hoá ngôn ngữ coi trọng trước Internet trở thành phương tiện giáo dục quan trọng Nhờ internet trình tìm kiếm, trao đổi thông tin, hội nhập văn hoá trở nên vô thuận lợi Trong điều kiện đó, tiếng Anh tiếp tục đóng vai trò ngôn ngữ giao tiếp toàn giới Sự thay đổi phương tiện phương pháp dạy học: Máy tính cá nhân ngày trở nên quan trọng với trường lớp Phương pháp thuyết giảng dần vai trò phương pháp dạy học chủ yếu, mà thay vào hệ thống PP dạy học linh hoạt đa dạng Xuất giáo dục lợi đem lại nguồn thu nhập cao cho cường quốc giáo dục; nhiều trường học công ty cổ phần hoá [12.tr.5] 1.1.2 Định hướng đổi chương trình giáo dục trung học TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Ngọc An (2007), Câu hỏi tập trắc nghiệm hóa học 11, NXB Giáo dục Lê Vân Anh (2013) “Lựa chọn, xây dựng sử dụng tập hóa học nhằm phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh trường trung học phổ thông (phần kiến thức hóa học sở chung)” Luận văn thạc sĩ Lý luận phương pháp dạy học Hóa học K22, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ban chấp hành TW : Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 ban hành kèm theo định 711/QĐ – TTG ngày 13/6/2012 (2012); Nghị 29 Hội nghị TƯ khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo (2013) Bộ Giáo Dục Đào Tạo (2014), Công văn 4949 Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2014-2015 Bộ Giáo Dục Đào Tạo (2014), Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, kĩ môn Hóa Bộ Giáo dục đào tạo (2007), Những vấn đề chung đổi giáo dục Trung học phổ thông môn Hóa Học, NXB Giáo dục Bộ Giáo Dục Đào Tạo (2007), Tài liệu bồi dưỡng GV lớp 11 THPT môn Hóa học, NXB Giáo dục Bộ Giáo Dục Đào Tạo - Dự án Việt Bỉ (2010), Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, NXB Đại học Sư Phạm Trịnh Văn Biểu (2006), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán THPT môn Hóa học 10 Nguyễn Cƣơng, Nguyễn Mạnh Dung (1999), Phương pháp dạy học hóa học (tập 1), NXB Đại học Sư Phạm 11 Lê Văn Dũng (2001), Phát triển nhận thức tư cho HS thông qua tập hóa học , Luận án tiến sĩ, Đại học Sư Phạm Hà Nội 12 Nguyễn Thị Duyên (2012) “Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học 11 phần hiđrocacbon theo tiếp cận PISA” Luận văn thạc sĩ Lý luận phương pháp dạy học Hóa học K22, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 13 Đỗ Ngọc Đạt (1994), Toán thống kê ứng dụng nghiên cứu khoa học giáo dục xã hội học Nxb ĐHSP HN1 14 Cao Cự Giác (2004), Bài tập lí thuyết TN hóa học (tập – hoá học hữu cơ), NXB Giáo dục 15 Phạm Minh Hạc (1992), Một số vấn đề tâm lí học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 16 Nguyễn Thị Phƣơng Hoa (2012), Tập giảng cao học:Lý luận dạy học đại, ĐHGD – ĐHQG Hà Nội 17 Trần Bá Hoành (2007), Đổi phương pháp dạy học, chương trình sách giáo khoa, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội 18 Nguyễn Thị Mai Hƣơng (2011) “Lựa chọn, xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học phần phi kim lớp 10 nâng cao nhằm phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh trường trung học phổ thông” Luận văn thạc sĩ Lý luận phương pháp dạy học Hóa học K21, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 19 Nguyễn Thị Liên (2012), Sử dụng phương pháp dạy học theo góc môn Hóa học nhằm phát huy tính tích cực học sinh, SKKN, Trường THPT Bắc Sơn 20 Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Sửu (2014), Phương pháp dạy học môn Hoá học trường phổ thông, NXB Đại học Sư Phạm 21 Lê Trọng Tín (2006), Những phương pháp dạy học tích cực dạy học hóa học, Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ CHí Minh 22 Nguyễn Xuân Trƣờng (Tổng Chủ biên) – Lê Mậu Quyền (Chủ biên) - Phạm Văn Hoan - Lê Chí Kiên (2007), SGK Hóa học 11, NXB Giáo dục 23 Lê Xuân Trọng (Chủ biên) - Từ Ngọc Ánh - Phạm Văn Hoan - Cao Thị Thặng, (2007), Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục 10 24 Nguyễn Xuân Trƣờng (Tổng Chủ biên) – Phạm Văn Hoan – Phạm Tuấn Hùng – Trần Trung Ninh – Cao Thị Thặng - Lê Trọng Tín - Nguyễn Phú Tuấn (2007), Sách GV hoá học 11, NXB Giáo dục 25 Nguyễn Xuân Trƣờng (2006), Sử dụng tập dạy học hoá học trường phổ thông, NXB ĐHSP 26 Nguyễn Anh Tuấn (2004), Bồi dưỡng lực phát giải vấn đề cho học sinh THCS dạy học khái niệm Toán học (thể qua số khái niệm Đại số Trung học sở), Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội 27 Trƣơng Đức Tuấn (2011), Vận dụng PP dạy học hợp tác nhằm phát huy tính tích cực chủ động HS trung học phổ thông, Luận văn thạc sĩ sư phạm Hóa học, ĐHGD – ĐHQG Hà Nội 28 Đào Thị Hồng Thi (2012) Tuyển chọn, xây dựng sử dụng tập hóa học phần phi kim lớp 10 nhằm phát triển lực phát giải vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi trường trung học phổ thông” Luận văn thạc sĩ Lý luận phương pháp dạy học Hóa học K22, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 29 Trƣơng Đức Tuấn (2011) “Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh trung học phổ thông (chương Hiđrocacbon không no – Lớp 11, nâng cao)” Luận văn thạc sĩ Lý luận phương pháp dạy học, Trường ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội, 2011 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần hiđrocacbon – hóa học lớp 11 trung học phổ thông , Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần hiđrocacbon – hóa học lớp 11 trung học phổ thông , Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần hiđrocacbon – hóa học lớp 11 trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn