Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai theo luật đất đai 2013

14 273 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2016, 10:05

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ BÙI PHƢƠNG NHUNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ ĐẤT ĐAI THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ BÙI PHƢƠNG NHUNG CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ ĐẤT ĐAI THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 Chuyên ngành : Luật Dân Tố tụng dân Mã số : 60 38 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán hướng dẫn khoa học: TS LÊ ĐÌNH NGHỊ Hà Nội – 2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI 1.1 Một số khái niệm 1.2 Tổng quan chế độ sở hữu đất đai Error! Bookmark not defined 1.2.1 Các chế độ, hình thức sở hữu đất đai Error! Bookmark not defined 1.2.2 Một số vấ n đề xung quanh quy ền sở hữu đất đaiError! Bookmark not defined 1.3 Thực trạng sở hữu đất đai ta ̣i m ột số quốc gia giới Error! Bookmark not defined Chƣơng THỰC TRẠNG SỞ HỮU ĐẤT ĐAI Ở NƢỚC TA Error! Bookmark not defined 2.1 Sở hữu đất đai Việt Nam qua thời kỳ .Error! Bookmark not defined 2.1.1 Sở hữu đất đai trước có Luâ ̣t Đấ t đai năm 1993 Error! Bookmark not defined 2.1.2 Sở hữu đất đai giai đoa ̣n thi hành Lu ật Đất đai 1993 Error! Bookmark not defined 2.1.3 Sở hữu đất đai giai đoa ̣n thi hành Lu ật Đất đai 2003 Error! Bookmark not defined 2.1.4 Sở hữu đất đai theo Luật Đất đai 2013 Error! Bookmark not defined 2.1.5 Đánh giá chung sở hữu đất đai theo pháp luật Việt NamError! Bookmark not defined 2.2 Nhà nước với vai trò đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai.Error! Bookmark not defined 2.2.1 Nhà nước định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất Error! Bookmark not defined 2.2.2 Nhà nước định mục đích sử dụng đất .Error! Bookmark not defined 2.2.3 Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đấtError! Bookmark not defined 2.2.4 Nhà nước định thu hồi đất, trưng dụng đấtError! Bookmark not defined 2.2.5 Nhà nước định giá đất, định sách tài đất đai Error! Bookmark not defined 2.2.6 Nhà nước thực định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất, quy định quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Error! Bookmark not defined 2.2.7 Đánh giá thực trạng thực vai trò đại diện chủ sở hữu đất đai Nhà nước Error! Bookmark not defined Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI Error! Bookmark not defined 3.1 Những vấn đề cần ý Error! Bookmark not defined 3.2 Mô ̣t số kiế n nghi ̣hoàn thi ện pháp luật chế độ sở hữu toàn dân đất đai Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Đất đai quốc gia tài nguyên thiên nhiên quý giá nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn nhu cầu sử dụng đất đai ngày tăng lên với phát triển dân số kinh tế Nước ta vốn nước nước nông nghiệp, nông dân chiếm đại phận dân cư, đất đai lại có vị trí quan trọng đời sống kinh tế, xã hội Bởi đặc tính không tự sản sinh thêm truyền thống văn hóa coi đất đai nhà cửa không gian sống thiêng liêng mà Việt Nam, đất đai loại tài sản có giá trị vô cao Hơn nữa, lịch sử nước ta trình quản lý, sử dụng đất qua nhiều giai đoạn, qua nhiều thời kỳ với nhiều sách khác nhau, nguồn gốc trình sử dụng đất khác trường hợp cụ thể, có trường hợp đất ông bà tổ tiên để lại, có trường hợp Nhà nước giao đất, khai hoang, lấn chiếm, có trường hợp nhận chuyển nhượng…nên vấn đề sở hữu đất đai vấn đề gây nhiều tranh cãi có nhiều vướng mắc Nhất giai đoạn phát triển kinh tế thị trường nay, đất đai đưa vào lưu thông ngày rộng rãi loại hàng hóa Vậy nên hệ thống chinh sách, pháp luật đất đai cần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện để bắt kịp với phát triển kinh tế, xã hội, lĩnh vực sở hữu đất đai Hiện nay, đất đai nước ta thuộc sở hữu toàn dân nhà nước đại diện chủ sở hữu, điều khẳng định Hiến pháp Luật Đất đai 2013 Tuy nhiên có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện chế độ sở hữu toàn dân đất đai với cách tiếp cận khác Với yêu cầu trên, người viết thấy cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu, hệ thống tài liệu liên quan đến vấn đề sở hữu toàn dân đất đai Vậy nên người viết chọn đề tài: “Chế độ sở hữu toàn dân đất đai theo luật đất đai năm 2013” để nghiên cứu sâu thêm vấn đề đề xuất kiến nghị hoàn thiện Tổng quan tài liệu Khi nghiên cứu pháp luật xung quanh vấn đề sở hữu đất đai, người viết nhận thấy có nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề Một số tài tài liệu như: - Sự hình thành phát triển thị trường bất động sản công đổi Việt Nam- TS Lê Xuân Bá (chủ biên)- 2003 - Thị trường bất động sản, vấn đề lý luận thực tiễn Việt Nam – PGS.TS Thái Bá Cẩn, ThS Trần Nguyên Nam- 2003 - Về quyền sở hữu đất đai Việt Nam – Nguyễn Văn Khánh , Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 29, Số (2013) 1-16 - Quản lý đất đai Việt Nam qua thời kỳ lịch sử vấn đề đặt giai đoạn nay- TS Doãn Hồng Nhung, Khoa Luật- ĐHQGHN, 022012 - Hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai để phát triển thị trường quyền sử dụng đất- Luận văn ThS.Luật – Nguyễn Thị Vân Anh- 2008 - Quyền sử dụng đất hộ gia đình cá nhân khía cạnh quyền tài sản tư theo pháp luật Việt Nam – Luận văn Ths Luật – Nguyễn Thị Thập – 2010 - Các viết bàn sở hữu đất đai đăng tạp chí chuyên ngành đất đai (Tạp chí Địa chính, Tài nguyên Môi trường) - Tài liệu giảng dạy trường đại học có liên quan đến vấn đề sở hữu đất đai Giáo trình, giảng pháp luật dân sự, đất đai Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội - Tài liệu tham gia hội thảo khoa học có liên quan đến vấn đề thuộc nội hàm khái niệm sở hữu đất đai vấn đề giá đất, tài đất đai, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất số quan, tổ chức thực (Tổng cục Quản lý ruộng đất, Tổng cục Địa chính, Bộ TNMT ) Như thời gian gần chưa có công trình, đề tài nghiên cứu nghiên cứu chuyên sâu chế độ sở hữu toàn dân đất đai mà có số viết, công trình nghiên cứu vấn đề trang mạng thông tin đại chúng nhiều góc độ khác nhau: kinh tế, văn hóa, xã hội, chinh trị…tức nghiên cứu nghiên cứu khía cạnh sở hữu toàn dân đất đai mà không chuyên sâu hay toàn diện Đề tài “Chế độ sở hữu toàn dân đất đai theo luật đất đai năm 2013” người viết tiếp thu, kế thừa nghiên cứu có tiếp tục phát triển nghiên cứu cách tương đối hệ thống vấn đề Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu số vấn đề lý luận xung quanh chế độ sở hữu toàn dân đất đai qua thời kỳ lịch sử - Thực tiễn thực chế độ sở hữu toàn dân đất đai Nghiên cứu bất cập vướng mắc chế độ sở hữu toàn dân đất đai - Nêu phương hướng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật chế độ sở hữu toàn dân đất đai để phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội thời đại công nghiệp đại ngày Phạm vi nghiên cứu - Một số vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến vấn đề sở hữu đất đai sở hữu toàn dân đất đai - Chính sách pháp luật sở hữu đất đai qua thời kỳ lịch sử - Những vấn đề đặt trình thực pháp luật đất đai - Những kiến nghị hoàn thiện pháp luật đất đai để phù hợp với phát triển kinh tế xã hội - Phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật đất đai liên quan đến chế độ sở hữu toàn dân đất đai đưa phương hướng hoàn thiện Tính đóng góp đề tài - Đề tài nghiên cứu cách có hệ thống chế độ sở hữu toàn dân đất đai Việt Nam - Trên sở vấn đề lý luận thực tiễn nghiên cứu, xuất phát từ thực tiễn thực thi chế độ sở hữu toàn dân đất đai thời gian qua, Đề tài kiến nghị giải pháp, phương hướng hoàn thiện pháp luật chế độ sở hữu toàn dân đất đai - Kết nghiên cứu Đề tài làm tư liệu tham khảo cho đối tượng có nhu cầu tìm hiều chế độ sở hữu toàn dân đất đai phương hướng hoàn thiện chế độ Phƣơng pháp luận việc nghiên cứu luận văn Phù hợp với tính chất chủ đề, nội dung quy mô nghiên cứu, dự kiến phương pháp nghiên cứu luận văn chủ yếu dựa việc tập hợp phân tích văn bản, tài liệu số liệu Cơ cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài chia thành ba chương sau: a Chương 1: Một số vấn đề lý luận sở hữu đất đai b Chương 2: Thực trạng sở hữu đất đai nước ta kinh nghiệm nước quản lý vả sử dụng đất đai c Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật chế độ sở hữu toàn dân đất đai Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI 1.1 Một số khái niệm Khái niệm đặc điểm đất đai Khái niệm đất Đất lớp mỏng vỏ Trái Đất tương đối tơi xốp loại đá phong hoá ra, có độ phì cỏ mọc Đất hình thành tác dụng tổng hợp nước, không khí sinh vật lên đá mẹ Đất có độ phì hay nhiều bao gồm thành phần chất rắn, chất lỏng (dung dịch đất), chất khí sinh vật (động, thực vật, vi sinh vật) Đất phân loại theo kiểu phát sinh: Đất đỏ bazan; Đất phù sa, Đất phù sa cổ; Đất rừng xám; Đất pôtzôn; Đất mặn kiềm hay chua mặn, vv Đất đồng tuỳ thuộc quy luật phân vùng theo địa giới; Đất miền núi chịu chi phối độ cao Trong nông, lâm nghiệp, đất phân hạng thành loại theo khả sử dụng yêu cầu bảo vệ đất: Đất rừng, Đất trồng năm, lâu năm, Đất chăn thả, Đất thổ cư, Đất chuyên dùng (cho giao thông, xây dựng, thuỷ lợi, khai khoáng, du lịch, vv.)…[33] Theo Các Mác “Đất phòng thí nghiệm vĩ đại; kho tàng cung cấp tư liệu lao động, vật chất; vị trí để định cư, tảng tập thể.” Theo Từ điển Luật học Black Đất có hai nghĩa hẹp nghĩa rộng Nghĩa hẹp[34] Đất bề mặt lớp vỏ bao đất, không bao gồm khoáng vật bên cỏ bên Theo nghĩa rộng hơn[34], Đất không lớp vỏ, lớp bề mặt mà bao gồm tất gắn liền với nó, chất tự nhiên (như cối, nước) hay tác động người (như công trình xây dựng, tường rào) Từ định nghĩa ta thấy phân biệt “đất đai” phạm trù địa lý tự nhiên “đất đai” phạm trù địa lý - kinh tế, gắn với hoạt động xã hội, sản xuất, kinh doanh người Ở Việt Nam, đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt không thay nông nghiệp, lâm nghiệp, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng Bất ai, thời kỳ lịch sử cần sử dụng tới nguồn tài nguyên Đặc điểm đất đai Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo hay gọi nguồn tài nguyên bị cạn kiệt (Phân biệt với nguồn tài nguyên thiên nhiên tái tạo tài nguyên rừng, khoáng sản, hải sản,vv…) Trong trình sử dụng, đất đai thường chia nhỏ thành lô, đất hay khu đất rộng lớn phù hợp với mục đích sử dụng khác Hơn nữa, đất đai có tính cố định vị trí, di chuyển điều có nghĩa lô, đất hay khu đất phân chia có vị trí, tính chất địa lý khác Không có hai lô đất, đất trùng khớp yếu tố, hay nói đất đai có tính độc vô nhị (tính nhất) Đất đai không hao mòn theo thời gian giá trị đất đai có xu hướng tăng lên theo thời gian Tuy nhiên, đất đai cố định vị trí khác nhau, đất đai có lợi thế, khuyết điểm khác giá đất vị trí khác khác Ví dụ đất đai vùng đồng hay đô thị lớn có giá cao đất đai vùng đồi núi vùng hẻo lánh, vị trí địa lý đất đai định màu mỡ đất, tiện nghi hội phát triển kinh tế Đất đai loại tư liệu sản xuất tự nhiên đặc biệt, gắn liền với hoạt động người Con người tác động vào đất đai nhằm thu sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu sống Tác động trực tiếp gián tiếp làm thay đổi tính chất đất đai chuyển đất hoang thành đất sử dụng chuyển mục đích sử dụng đất Tất tác động người biến đất đai từ sản phẩm tự nhiên thành sản phẩm lao động Ngày nay, kinh tế ngày phát triển, quan hệ đất đai trở nên phong phú, đa dạng nhiều Đất đai không tư liệu sản xuất mà quan trọng đóng vai trò loại tài sản, loại hàng hóa đặc biệt Khái niệm tài sản Tại Việt Nam chưa có định nghĩa luật học tài sản Theo quy định Bộ Luật Dân 2005, Điều 163 tài sản liệt kê bao gồm vật, tiền, giấy 10 tờ có giá quyền tài sản Trong quyền tài sản quyền trị giá tiền chuyển giao giao dịch dân sự, kể quyền sở hữu trí tuệ (Điều 181) Bộ Luật Dân Pháp không đưa khái niệm cụ thể tài sản mà trực tiếp phân định tài sản thành bất động sản động sản[9] Bộ Luật Dân 2005 thiên cách phân loại Theo đất đai loại bất động sản quyền sử dụng đất loại quyền tài sản Bất động sản theo quy định Điều 174, Bộ Luật Dân 2005 bao gồm Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; Các tài sản khác gắn liền với đất đai; tài sản khác pháp luật quy định Như vậy, theo Bộ Luật Dân 2005 ta phân tích đất đai theo hai khía cạnh: - Thứ nhất, đất đai với vai trò loại bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước (Điều 200) Ở chủ yếu thể quan hệ Nhà nước với tư cách chủ sở hữu đất đai với người sử dụng đất Nhà nước giao đất, cho thuê đất Các quyền người sử dụng đất bị hạn chế theo quy định pháp luật (Điều 173) Giao dịch khía cạnh chủ yếu mang tính chất công quyền, hành chính, thủ tục - Thứ hai, Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất làm phát sinh mảnh đất quyền tài sản thuộc người sử dụng đất Quyền tài sản quyền sử dụng đất, loại tài sản mang tính “động” so với đất đai Quyền sử dụng đất giao dịch thị trường loại tài sản khác, dĩ nhiên giao dịch chịu điều chỉnh chặt chẽ pháp luật chúng mang tính chất “tư”, tự Chính nên khía cạnh này, quan hệ pháp luật phức tạp có nhiều vướng mắc cần gỡ rối Khái niệm sở hữu sở hữu đất đai Khái niệm sở hữu quyền sở hữu 11 Ở xã hội nào, sở hữu vấn đề tảng định phát triển xã hội kinh tế Trong thời gian qua, xây dựng pháp luật nước ta trọng tới vấn đề này, đặc biệt với đời Bộ Luật Dân 2005, Nhà nước ta TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Đoàn nghiên cứu khảo sát sách, pháp luật đất đai Trung Quốc, 8/2002 Báo cáo kết nghiên cứu, khảo sát sách, pháp luật đất đai Trung Quốc, Đoàn công tác khảo sát nghiên cứu tổng kết sách đất đai Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, tháng 01/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường (2002), Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Báo cáo chuyên đề sở hữu đất đai phục vụ tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Báo cáo Kinh nghiệm nước quản lý pháp luật đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai 2003 Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo tổng kết Nghị số 26- NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tiếp tục đổi sách pháp luật đất đai thời kỳ mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Báo cáo Công tác Quản lý Nhà nước đất đai năm 2014, tháng đầu năm 2015 tình hình triển khai thi hành Luật Đất đai vấn đề cần giải tháo gỡ Bộ Luật Dân Pháp , Điều 516, Thiên I, Quyển II 10 Hiến pháp Ucraina, Điều 13 11 Hiê ̣p hô ̣i bấ t đô ̣ng sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến quan ngại thực Luật đất đai 2013 12 (2015), Một số ý 12 Tôn Gia Huyên (2012), Quy hoạch sử dụng đất Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa hội nhập 13 Nguyễn Văn Khánh (2013), “Về quyền sở hữu đất đai Việt Nam” , Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà nội, Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 29, Số (2013) 1-16 14 C Mác- Ăng ghen toàn tập, NXB Chính trị quốc gia (1994), Hà Nội, Tr.244- Tr.245, viết “Quyền tư hữu ruộng đất hoàn toàn vô lý Nói đến quyền tư hữu ruộng đất chẳng khác nói đến quyền sở hữu cá nhân người đồng loại Trong chế độ tư hữu tư liệu sản xuất chế độ tư hữu ruộng đất vô lý nhất” Theo Các Mác, “toàn thể xã hội, nước chí xã hội sống thời đại hợp lại, kẻ sở hữu đất đai Họ người có đất đai ấy, họ phép sử dụng đất đai tốt lên” 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 V.I Lê-nin Toàn tập, NXB.Chính trị quốc gia Hà Nội (2006), Hà Nội, Tập16, tr 346 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB.Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Bô ̣ Tài chính (2014), Thông tư 76/2014/TTBTC, Hướng dẫn số điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất 19 Chính phủ (2014), Nghị định 45/2014/NĐ-CP, Quy ̣nh về thu tiề n sử dụng đấ t 20 Chính phủ (2014), Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Quy ̣nh chi tiế t thi hành số điều Luật Đất đai 2013 13 21 Chính phủ (2014), Nghị định 104/2014/NĐ-CP, Quy ̣nh về khung giá đất 22 Chính phủ (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, Quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 23 Quốc hội (2005), Bộ Luật Dân 2005 24 Quốc hội (1959), Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, năm 1959 Điều 11 25 Quốc hội (1946), Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946, Điều 12 26 Quốc hội (1992), Hiến pháp 1992 27 Quốc hội (2013), Hiến pháp 2013 28 Quốc hội (1987), Luật Đất đai 1987 29 Quốc hội (1993), Luật Đất đai 1993 30 Quốc hội (2003), Luật Đất đai 2003 31 Quốc hội (2013), Luật Đất đai 2013 32 Quốc hội (2014), Luật Nhà 2014 33 Viện Từ điển học Bách khoa thư Việt Nam 34 http://thelawdictionary.org/ 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai theo luật đất đai 2013 , Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai theo luật đất đai 2013 , Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai theo luật đất đai 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn