Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 13)

4 949 40
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Môn : Tiếng Anh Lớp : 7 MA TRẬN ĐỀ Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TỔNG KQ TL KQ TL K Q TL Language Focus Câu C2(unit4);C1,4,5,6(unit5); C3,8(unit6);C7(unit3); 8 Đ 4 4 Reading Câu 6(unit 3) 6 Đ 3 3 Writing Câu C1,2,3 (U3) 3 Đ 3 3 Câu Đ Câu Đ Câu Đ Câu Đ Câu Đ Số câu 8 4 4 17 TỔNG Đ 4 3 3 10 ĐỀ Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4 điểm ) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu _0,5_ điểm ) Câu 1 : In …… we learn about how things work A history B geography C biology D physic Câu 2 : . I…… English classes on Monday and Thursday A learn B have C start D Do Câu 3 : My brother enjoys… football matches after school A .watch B to watch C Watching D Watches Câu 4 : Chatting with friends…… a popular activity at recess A is B are C have D has Câu 5 : The school children often…… marbles at recess A play B Plays C playing D Are playing Câu 6 : Her father is good…… fixing things A to B for C at D . with Câu 7 : ……. A lovely livingroom ! A What B How C That D Which Câu 8 : Would you like to see a movie ? A You are welcome B Yes , please C Yes, I d love to D Yes, thanks Phn 2 : T LUN ( _6 _ im ) I/ (2_ im) Đọc đoan văn sau rồi làm bài tập bên d ới I live in a small village not far from Hanoi. My house is not very big but its quite clean. Itsan old farm house. There is a large garden with a lot of colorful flowers There are six rooms in the house : a living rom, three bedrooms,a kitchen and a bathroom. There is a wonderful view from my bedroom. I really like the house.Its very quiet and my neighbors are friendly. *Đúng(T) hay Sai (F) 1.The writers house is very big 2. There are a lot of flowers in the garden 3.Her house has five rooms 4.She doesnt like her house 5.Her neighbors arent friendly 6.Her house is quite clean II/ (2 _ im) . Viết các câu sau ở dạng câu cảm thán 1. These films are interesting. 2. Its a hot day. . 3. The restaurant is awful III/ 2_ im) P N HNG DN CHM Phn 1 : ( _ 4_ _ im ) Cõu 1 2 3 4 5 6 7 8 Ph.ỏn ỳng A B C A A C A C Phn 2 : ( _ 6_ _ im ) Bi/cõu ỏp ỏn im Phn I : 3 im 1F; 2T; 3F; 4F,5F, 6T 0,5 Phần II: 1.what interesting rooms ! 2. What a hot day ! 3. What an awful restaurant ! 3 diểm . ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Môn : Tiếng Anh Lớp : 7 MA TRẬN ĐỀ Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TỔNG. C3,8(unit6);C7(unit3); 8 Đ 4 4 Reading Câu 6(unit 3) 6 Đ 3 3 Writing Câu C1,2,3 (U3) 3 Đ 3 3 Câu Đ Câu Đ Câu Đ Câu Đ Câu Đ Số câu 8 4 4 17 TỔNG Đ 4 3 3 10 ĐỀ Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 13), Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 13), Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 13)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay