Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu (trên cơsở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội)

24 251 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2016, 22:03

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT BI BCH PHNG KIểM SáT ĐIềU TRA ĐốI VớI CáC Vụ áN XÂM PHạM Sở HữU (Trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT BI BCH PHNG KIểM SáT ĐIềU TRA ĐốI VớI CáC Vụ áN XÂM PHạM Sở HữU (Trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 01 04 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS TRN VN DNG H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! TC GI LUN VN Bựi Bớch Phng MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt Danh mc cỏc bng M U Chng 1: MT S VN Lí LUN V KIM ST HOT NG IU TRA I VI CC TI XM PHM S HU 1.1 Mt s lý lun v kim sỏt hot ng iu tra ca Vin kim sỏt nhõn dõn 1.1.1 Kim sỏt iu tra mt nhng chc nng c bn ca Vin kim sỏt nhõn dõn t tng hỡnh s 1.1.2 Tng cng Kim sỏt hot ng iu tra mt yờu cu khỏch quan ca quỏ trỡnh ci cỏch t phỏp Error! Bookmark not defined 1.2 Mt s chung v cỏc ti xõm phm s huError! Bookmark not defin 1.3 Mt s chung kim sỏt hot ng iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu Error! Bookmark not defined Chng 2: MT S VN THC TIN V KIM ST HOT NG IU TRA CA VIN KIM ST NHN DN I VI CC V N XM PHM S HU TRấN A BN QUN NAM T LIấM, THNH PH H NIError! Bookmark not defin 2.1 c im tỡnh hỡnh cỏc v ỏn phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H Ni Error! Bookmark not defined 2.1.1 Tỡnh hỡnh cỏc v ỏn xõm phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H Ni Error! Bookmark not defined 2.1.2 Mt s c im chung v cỏc v ỏn xõm phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H NiError! Bookmark not defined 2.2 c im hot ng kim sỏt hot ng iu tra ca Vin Kim sỏt nhõn dõn i vi cỏc v ỏn xõm phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H NiError! Bookmark not defined 2.2.1 Hot ng kim sỏt vic gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t cỏc v ỏn xõm phm s huError! Bookmark not defined 2.2.2 Hot ng kim sỏt i vi quyt nh t b can, phờ chun quyt nh t hoc khụng quyt nh t b canError! Bookmark not d 2.2.3 Hot ng kim sỏt i vi quyt nh t v ỏn, Quyt nh khụng t v ỏn hỡnh s Error! Bookmark not defined 2.2.4 Hot ng kim sỏt i vi vic ỏp dng, thay th cỏc bin phỏp ngn chn Error! Bookmark not defined 2.2.5 Hot ng kim sỏt i vi vic tm ỡnh ch, ỡnh chError! Bookmark not de 2.3 Nhng vng mc, bt cp kim sỏt hot ng iu tra ca Vin Kim sỏt nhõn dõn i vi cỏc v ỏn xõm phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H Ni v nguyờn nhõn Error! Bookmark not defined 2.3.1 Nhng vng mc, bt cp kim sỏt hot ng iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H Ni Error! Bookmark not defined 2.3.2 Nguyờn nhõn khỏch quan Error! Bookmark not defined 2.3.3 Nguyờn nhõn ch quan Error! Bookmark not defined Chng 3: MT S GII PHP NNG CAO HIU QU HOT NG KIM ST HOT NG IU TRA I VI CC V N XM PHM S HU TRấN A BN QUN NAM T LIấM, THNH PH H NIError! Bookmark not defined 3.1 Cỏc gii phỏp hon thin phỏp lut v kim sỏt hot ng iu tra cỏc v ỏn xõm phm s huError! Bookmark not defined 3.1.1 Gii phỏp hon thin phỏp lut v t tng hỡnh sError! Bookmark not defined 3.1.2 Gii phỏp hon thin phỏp lut v Lut t chc C quan iu tra hỡnh s Error! Bookmark not defined 3.2 Cỏc xut nõng cao nng lc ca Kim sỏt viờnError! Bookmark not defin 3.2.1 Tng cng vai trũ lónh o ca cỏc cp y ng cỏc c quan Vin kim sỏt Error! Bookmark not defined 3.2.2 Nõng cao ý thc o c, nng lc chuyờn mụn nghip v ca i ng cỏn b, kim sỏt viờn v cỏc ch th cú thm quyn ỏp dng phỏp lut kim sỏt iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu Error! Bookmark not defined 3.2.3 Kin ton b mỏy ngnh kim sỏt hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu Error! Bookmark not defined 3.2.4 Tng cng cụng tỏc kim tra hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu Error! Bookmark not defined 3.3 Cỏc xut xut tng cng s phi hp ca C quan iu tra v Vin kim sỏt Error! Bookmark not defined KT LUN Error! Bookmark not defined DANH MC TI LIU THAM KHO 11 DANH MC CC T VIT TT BLHS: B lut hỡnh s BLTTHS: B lut t tng hỡnh s CQT: B lut hỡnh s CTTP: Cu thnh ti phm HXX: Hi ng xột x TANDTC: Tũa ỏn nhõn dõn ti cao TNHS: Trỏch nhim hỡnh s VKS: Vin kim sỏt VKSNDTC: Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao XHCN: Xó hi ch ngha XXST: Xột x s thm DANH MC CC BNG Tờn bng S hiu Trang bng Bng 2.1 Kt qu cụng tỏc kim sỏt cỏc nm 2009, 2010, Error! 2011, 2012, 2013, 2014 ca VKSND qun Nam T Bookmark Liờm not defined Bng 2.2: C cu nhúm ti cỏc v ỏn xõm phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm; (VT: v ỏn) Error! Bookmark not defined Bng 2.3: So sỏnh s liu bỏo cỏo v cỏc v ỏn xõm phm s hu ca Vin kim sỏt nhõn dõn qun Nam T Error! Liờm vi s liu ca Vin kim sỏt nhõn dõn thnh Bookmark ph H Ni v cỏc v ỏn phm xõm phm s hu ca qun Nam T Liờm Bng 2.4: So sỏnh v ỏn xõm phm s hu ca qun Nam T not defined Error! Liờm (th lý mi) vi s v ỏn xõm phm s hu Bookmark ca huyn ụng Anh v huyn Thanh Trỡ not defined M U Tớnh cp thit ca ti Ci cỏch t chc v nõng cao cht lng hot ng ca cỏc c quan t phỏp ú cú Vin kim sỏt l mt ũi hi cú tớnh cp bỏch ca ng, Nh nc ta giai on hin Ngh quyt i hi ng ton quc ln th IX ó ch rừ: "Vin kim sỏt nhõn dõn trung lm tt chc nng cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp", yờu cu trờn ó c th ch húa Hin phỏp nm 2013 v Lut T chc Vin kim sỏt nm 2014 Kim sỏt hot ng t phỏp ú cú kim sỏt hot ng iu tra v ỏn hỡnh s th hin chc nng ca Vin kim sỏt, bo m hot ng iu tra c tin hnh bi C quan iu tra v cỏc c quan khỏc c giao thc hin hot ng iu tra c ỳng phỏp lut; khụng lt ti phm v ngi phm ti, khụng lm oan ngi vụ ti ng thi cũn l biu hin ca vic thc hin quyn lc nh nc gúp phn n nh xó hi, phỏt trin kinh t v bo v phỏp ch xó hi ch ngha (XHCN) Vỡ vy, Ngh quyt s 08/NQTW ngy 02/01/2002 ca B chớnh tr ó t yờu cu: VKS cỏc cp thc hin tt chc nng cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut hot ng t phỏp Hot ng cụng t phi c thc hin t khi t v ỏn v sut quỏ trỡnh t tng nhm bo m khụng b lt ti phm v ngi phm ti, khụng lm oan ngi vụ ti, x lý kp thi nhng trng hp sai phm ca nhng ngi tin hnh t tng lm nhim v Tng cng cụng tỏc kim sỏt vic bt, giam, gi, bo m ỳng phỏp lut; nhng trng hp cha cn bt, tm gi, tm giam thỡ kiờn quyt khụng phờ chun lnh bt, tm gi, tm giam; phỏt hin v x lý kp thi cỏc trng hp oan, sai bt, gi Vin kim sỏt cỏc cp chu trỏch nhim v nhng oan, sai vic bt, tm gi, tm giam thuc phm vi thm quyn phờ chun ca mỡnh [6] ỏp ng yờu cu ny ngnh kim sỏt phi khụng ngng nõng cao cht lng thc hin chc nng ca mỡnh quỏ trỡnh gii quyt v ỏn Ngh quyt 49/NQ-TW ngy 02 thỏng nm 2005 ca B chớnh tr v Chin lc ci ci t phỏp n nm 2020 cng xỏc nh rừ: Trc mt, Vin kim sỏt nhõn dõn gi nguyờn chc nng nh hin l thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp Vin kim sỏt nhõn dõn c t chc phự hp vi h thng t chc ca tũa ỏn Nghiờn cu vic chuyn Vin kim sỏt thnh Vin cụng t, tng cng trỏch nhim ca cụng t hot ng iu tra [8] L nhúm ti c quy nh sm nht phỏp lut hỡnh s nc ta, vi s lng ỏn ln chim t 30-40% s lng ỏn hỡnh s trờn a bn c nc Nam T Liờm vi c thự l qun mi c thnh lp trờn c tỏch ụi huyn T Liờm c, qun l mt a bn cú din bin ti phm núi chung tng i phc tp, c bit l cỏc ti xõm phm s hu Bi l, õy l a bn ln, nhiu tuyn c giao thụng huyt mch ca thnh ph, trờn a bn cú nhiu trng i hc, cao ng, cỏc c s sn xut kinh doanh v khu cụng nghip Chớnh vỡ vy s lng ỏn v xõm phm s hu luụn chim t l cao trờn s lng ỏn hỡnh s trờn a bn thnh ph H Ni Theo thng kờ ca VKS qun Nam T Liờm thỡ 05 nm t 2010 n 2014, s lng ỏn xõm phm s hu l 1.073 v ỏn vi 1.438 b can chim 51,02% tng s lng ỏn hỡnh s th lý mi a bn qun Nam T Liờm Thc tin nhng nm qua cho thy, Vin kim sỏt nhõn dõn qun Nam T Liờm ó c gng thc hin tt chc nng kim sỏt hot ng t phỏp iu tra v ỏn hỡnh s núi chung v c bit l cỏc ti xõm phm s hu núi riờng gúp phn cú hiu qu u tranh, phũng nga ti phm Tuy nhiờn, bờn cnh kt qu t c, hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp ca Vin kim sỏt nhõn dõn ú cú hot ng kim sỏt iu tra ca Vin kim sỏt nhõn dõn cũn cú nhng hn ch vic thc hin chc nng ca mỡnh, nh: Vn xy tỡnh trng h s v ỏn phi tr iu tra b sung nhiu, cũn ỏn hy Quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s 05 nm t 2010 n 2014, Vin kim sỏt qun Nam T Liờm cũn b Tũa tr h s iu tra b sung 33 v vi 63 b can ti xõm phm s hu trờn tng s 81 v/159 b cỏo m Tũa ỏn tr h s iu tra b sung, Tũa ỏn cp phỳc thm hy 01 v ỏn Nhng hn ch ú ó gõy nhng hu qu nht nh i vi ngi b t iu tra, lm cho quỏ trỡnh gii quyt kộo di, nh hng n uy tớn ca C quan iu tra, Vin kim sỏt, lm khụng ớt ngi dõn hoi nghi v cht lng iu tra, truy t ca cỏc c quan ny ỏp ng kp thi yờu cu ca ci cỏch t phỏp, thi gian qua Quc hi ó sa i, b sung v ban hnh nhiu bn phỏp lut nh: Hin phỏp nm 2013, Lut t chc VKS nm 2014 v d tho B lut T tng hỡnh s, D tho B lut hỡnh s nhm tng cng hiu qu hot ng ca cỏc c quan t phỏp núi chung v Vin kim sỏt núi riờng Cỏc bn phỏp lut trờn cú nhiu quy nh mi liờn quan n chc nng kim sỏt hot ng t phỏp ca Vin kim sỏt Vỡ vy, cn nghiờn cu lm rừ ni dung cỏc quy nh ca lut gúp phn nõng cao hiu qu hot ng kim sỏt ca Vin kim sỏt T nhng s phõn tớch trờn, tỏc gi quyt nh chn ti "Kim sỏt iu tra i vi cỏc v ỏn xõm phm s hu (Trờn c s nghiờn cu thc tin a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H Ni)" lm ti lun tt nghip cao hc lut ca mỡnh Tỡnh hỡnh nghiờn cu Sau Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02/01/2002 ca B Chớnh tr v "Mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti" v Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr v "Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020", Kt lun 79/KL-TW v " ỏn i mi t chc v hot ng ca Tũa ỏn, VKS, CQT" c ban hnh, ó cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc cỏc cp khỏc v i mi t chc v hot ng ca Vin kim sỏt (VKS) theo yờu cu ci cỏch t phỏp ú cú ti khoa hc cp B: "Nhng gii phỏp nõng cao cht lng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp",Vin Khoa hc kim sỏt VKSNDTC; ti khoa hc cp B: "Vai trũ ca VKS vic thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp theo tinh thn Ngh quyt s 08-NQ/TW ca B Chớnh tr", Vin Khoa hc kim sỏt - VKSNDTC; ti:"Chc nng ca VKS thc hnh quyn cụng t v KST giai on iu tra v ỏn hỡnh s",ca Phm c Minh, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni; ti: "Nguyờn tc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s", ca V c Hnh, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni V kim sỏt hot ng t phỏp ca VKS giai on iu tra v ỏn hỡnh s l mt ti rng ti ny ó c mt s tỏc gi nghiờn cu v cỏc cụng trỡnh khoa hc ú ó cụng b, nh: Tỏc gi Nguyn Thnh Trỡ, Lun cao hc lut, nm 1996 "Kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut giai on t iu tra ỏn hỡnh s"; tỏc gi V Th Xuõn Nhu, Lun cao hc lut, nm 1998, "Mt s hot ng KST ỏn kinh t ti thnh ph H Chớ Minh" Cỏc cụng trỡnh khoa hc núi trờn mc dự cú cp n chc nng KST v ỏn hỡnh s ca VKS, nhng li nghiờn cu i vi v ỏn kinh t hay mi dng li hot ng nghip v kim sỏt t - iu tra, m cha i sõu lm rừ v mt lý lun chc nng kim sỏt hot ng t phỏp iu tra v ỏn hỡnh s l mt hai chc nng chớnh ca VKS Hn na, cỏc cụng trỡnh khoa hc ú nghiờn cu trờn c s cỏc quy nh ca cỏc bn phỏp lut quy nh chc nng kim sỏt hot ng t phỏp iu tra v ỏn hỡnh s trc õy, hin cỏc bn phỏp lut ú ó c sa i, b sung vi nhiu quy nh mi Do vy, hin tip tc cn cú s nghiờn cu c th v ton din hn Lun nghiờn cu tng i ton din lý lun v thc tin v kim sỏt hot ng t phỏp ca VKS cỏc v ỏn xõm phm s hu iu kin xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN v ci cỏch t phỏp Mc ớch, nhim v v phm vi nghiờn cu Lun nghiờn cu v kim sỏt hot ng t phỏp ca VKS giai on iu tra v ỏn hỡnh s núi chung v c bit l cỏc v ỏn xõm phm s hu núi riờng nhm lm rừ bn cht ca hot ng ny giai on iu tra v mi liờn h cht ch gia cỏc khõu kim sỏt hot ng KST v ỏn hỡnh s Lun cng nghiờn cu thc trng hot ng kim sỏt t phỏp ca VKS giai on iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm t nm 2010 2014 Trờn c s ú ch nhng hn ch ca hot ng ny v xut gii phỏp nõng cao hiu qu cụng tỏc kim sỏt hot ng t phỏp ca VKS giai on iu tra v ỏn hỡnh s thc hin mc ớch núi trờn, lun cú nhim v: - Lm rừ mt s lý lun v kim sỏt hot ng iu tra ca Vin kim sỏt nhõn dõn i vi cỏc ti xõm phm s hu - Lm rừ c im tỡnh hỡnh ti phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H Ni t ú lm rừ mt s thc tin ca hot ng kim sỏt hot ng iu tra vi loi ti phm ny - Kho sỏt thc tin thc hin chc nng kim sỏt hot ng iu tra v ỏn xõm phm s hu ca VKS, t ú thy c nhng u im, tớch cc v mt hn ch t ú xut cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu ca vic thc hin chc nng ny Phm vi nghiờn cu ca lun l nhng lý lun c bn v giai on iu tra v ỏn hỡnh s v hot ng kim sỏt ca VKS giai on iu tra v ỏn hỡnh s Lun gii hn vic kho sỏt thc tin t nm 2010 2014 trờn a bn qun Nam T Liờm í ngha v im mi ca lun Cỏc kt qu ca lun cú ý ngha nht nh v mt khoa hc gúp phn xõy dng mt cỏch nhỡn ton din v hot ng kim sỏt ca VKS giai on iu tra v ỏn hỡnh s Qua ú thy c vai trũ to ln ca VKS cụng tỏc u tranh phũng nga ti phm Lun cú nờu mt s gii phỏp nõng cao hiu qu cho cụng tỏc Kim sỏt hot ng iu tra v ỏn xõm phm s hu ca VKS ng thi, quỏ trỡnh nghiờn cu tỏc gi cú s so sỏnh gia cỏc quy nh ca B lut t tng hỡnh s (BLTTHS) 2003 vi cỏc quy nh ca d tho BLTTHS mi nht thy c nhng im mi liờn quan n hot ng KST v ỏn hỡnh s Hn na, cỏc kt qu nghiờn cu ca lun cú th s dng lm ti liu tham kho phc v nghiờn cu, hc cng nh lm ti liu cho cỏc cỏn b kim sỏt hot ng nghip v ca mỡnh C s lý lun Lun c nghiờn cu trờn c s nhn thc lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin vi phng phỏp lun l phộp vt bin chng v vt lch s ng thi phc v cỏc nhim v khoa t t ti lun vn, lun cú s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c th nh: Phõn tớch, tng hp, so sỏnh v kho sỏt thc t Kt cu lun Ngoi phn m u, phn kt lun v danh mc ti liu tham kho, ni dung ca lun gm chng: Chng 1: Mt s lý lun v kim sỏt hot ng iu tra i vi cỏc ti xõm phm s hu Chng 2: Mt s thc tin v kim sỏt hot ng iu tra i vi cỏc ti phm xõm phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H Ni Chng 3: Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng kim sỏt hot ng iu tra i vi cỏc v ỏn xõm phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H Ni Chng MT S VN Lí LUN V KIM ST HOT NG IU TRA I VI CC TI XM PHM S HU 1.1 Mt s lý lun v kim sỏt hot ng iu tra ca Vin kim sỏt nhõn dõn 1.1.1 Kim sỏt iu tra mt nhng chc nng c bn ca Vin kim sỏt nhõn dõn t tng hỡnh s Khỏi nim kim sỏt iu tra Theo T in ting Vit ca Trung tõm T in hc thuc Vin ngụn ng - Trung tõm khoa hc xó hi v nhõn Quc gia xut bn nm 2000, thỡ "kim sỏt" cú ngha l kim tra, giỏm sỏt vic chp hnh phỏp lut ca Nh nc Theo T in bỏch khoa Vit Nam xut bn nm 2002 Hi ng Quc gia ch o biờn son, thỡ "kim sỏt" l hot ng ca VKSND nhm kim tra, giỏm sỏt vic tuõn th phỏp lut ca cỏc c quan nh nc Vi cỏch gii thớch khỏi nim "kim sỏt" ca cỏc cun t in nờu trờn, chỳng tụi cho rng, kim sỏt gm hai loi hỡnh hot ng c bn: giỏm sỏt v kim tra Hot ng giỏm sỏt l hot ng theo dừi cỏc hot ng ca cỏc i tng b giỏm sỏt v cn thit thỡ s dng cỏc bin phỏp tỏc ng phự hp yờu cu ngi, c quan b giỏm sỏt cú hnh vi vi phm phỏp lut sa cha vi phm ú Hot ng kim tra l hot ng xem xột, ỏnh giỏ hot ng ca ngi, c quan b kim tra Sau Cỏch mng thỏng thnh cụng Nh nc ta ng trc nhng yờu cu ca quỏ trỡnh xõy dng v cng c t nc, ú vic tuõn th phỏp lut ca ca cỏc c quan nh nc v mi cụng dõn l mt nhng yờu cu cp bỏch cn thc hin Mun ỏp ng c yờu cu ú cn t chc thnh lp mt c quan nh nc cú chc nng kim tra v giỏm sỏt cỏc hot ng ỏp dng phỏp lut ca cỏc c quan nh nc v mi cụng dõn nhm bo m phỏp lut c chp hnh nghiờm chnh v thng nht Lờnin l ngi u tiờn cú quan im v t chc c quan kim tra, giỏm sỏt, quan im ú c th hin tỏc phm bn v "Song trựng, trc thuc v phỏp ch" Lờnin xut phỏt t mt cú tớnh quy lut l: Trong quỏ trỡnh xõy dng ch ngha xó hi cn phi thit lp mt nn phỏp ch thng nht, iu m Lờnin gi "phỏp ch ch cú mt" vi ba yờu cu "phi cú s thng nht v phỏp ch ton nc cng hũa"; "phi cú lut nht ton nc cụng hũa" v "phi cú s ỏp dng thc hin v tuõn theo phỏp lut mt cỏch thng nht" Lờnin cho rng, bo m s thng li ca cỏch mng XHCN quỏ trỡnh xõy dng XHCN cn phi thit lp mt nn phỏp ch thng nht, trt t k cng phộp nc phi nghiờm minh Vy, mun cú phỏp ch thng nht khụng th khụng thnh lp c quan VKS [16] Vn dng t tng ca Lờnin vo thc tin xõy dng, t chc b mỏy Nh nc ta ng v Nh nc ó nhn nh rng, m bo cho phỏp lut Nh nc ban hnh c thc hin mt cỏch nghiờm minh v thng nht thỡ vic t chc mt c quan cú chc nng kim tra v giỏm sỏt hot ng ỏp dng phỏp lut ca cỏc c quan nh nc v cụng dõn l mt ũi hi mang tớnh khỏch quan nờn ó quyt nh thnh lp c quan VKS Quan im trờn ó c th ch húa cỏc hin phỏp t Hin phỏp nm 1959 n Hin phỏp 1992 (sa i) Hin phỏp nm 1992 (sa i) ú cú s iu chnh chc nng ca c quan VKS vi quy nh "VKSND thc hin chc nng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp theo quy nh ca Hin phỏp v phỏp lut" (iu 137) Lut t chc VKSND nm 2002 ó c th húa quy nh trờn vi ni dung quy nh rừ VKS thc hin ch yu hai chc nng ú l thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp S iu chnh ó a tin cho vic nghiờn cu lm rừ chc nng kim sỏt cỏc hot ng t phỏp ca VKS Chc nng kim sỏt cỏc hot ng t phỏp l mt c quan tõm nghiờn cu, tranh lun sut quỏ trỡnh lp Hin v lp phỏp cng nh quỏ trỡnh i mi ci cỏch t chc, hot ng ca cỏc c quan t phỏp nc ta thi gian qua Nờn, vi mc ớch i sõu nghiờn cu lm rừ chc nng kim sỏt cỏc hot ng t phỏp t tng hỡnh s giỳp chỳng ta nhn thc v phõn bit hỡnh thc hot ng ca VKS vi hot ng ca cỏc c quan nh nc khỏc ng thi a n s nhn thc chung, thng nht ca ton th cỏn b ngnh kim sỏt nhm thc hin tt v cú hiu qu cỏc quy nh ca Lut t chc VKSND nm 2002 thc tin, gúp phn bo v phỏp ch XHCN Chc nng theo nh ngha chung nht c hiu l nhng phng din, hng hot ng ca t chc, cỏ nhõn th hin bn cht ca hot ng ú Vi quy nh ti iu 137 Hin phỏp nm 1992 (sa i) v iu Lut t chc VKSND nm 2002 thỡ chc nng kim sỏt cỏc hot ng t phỏp c coi l cn bn xuyờn sut ton b hot ng ca h thng c quan VKS, ng thi th hin bn cht hot ng ca VKS nc ta Thut ng "kim sỏt cỏc hot ng t phỏp" c xut hin cỏc kin ca ng nh Ngh quyt i hi ng ln th IX, Ngh quyt s 08 ngy 02/01/2002 ca B chớnh tr v c bit c quy nh ti iu 137 Hin phỏp nm 1992 (sa i) v Lut t chc VKSND nm 2002 Tuy nhiờn nh lp phỏp nc ta cha a mt nh ngha phỏp lý chung nht ca khỏi nim "kim sỏt cỏc hot ng t phỏp" nờn dn n nhiu quan im nhn thc khỏc v khỏi nim ny Mt thc t chỳng ta phi tha nhn rng: Trong sut mt thi gian di chỳng ta cha quan tõm ỳng mc n lnh vc t phỏp th hin vic trc cú Vn kin i hi ng ton quc ln th IX thut ng quyn t phỏp ớt c s dng ngụn ng chớnh tr, phỏp lut v khoa hc iu ú ó khụng to c tin cho vic nghiờn cu cỏc v t phỏp [46] Trong ú cú "kim sỏt cỏc hot ng t phỏp" Cho nờn hin xung quanh khỏi nim kim sỏt cỏc hot ng t phỏp ang cũn cú nhiu quan im khỏc nhau, tu chung li cú ba nhúm quan im sau: Nhúm quan im th nht cho rng, "kim sỏt cỏc hot ng t phỏp ch bao gm ni dung kim sỏt cỏc hot ng t tng nh iu tra, truy t, xột x v thi hnh ỏn" [47] Nhúm quan im th hai cho rng, "kim sỏt cỏc hot ng t phỏp bao gm vic kim sỏt hot ng t, iu tra, truy t, xột x (c cỏc v ỏn hỡnh s, dõn s, hụn nhõn v gia ỡnh, lao ng, kinh t, hnh chớnh) v phn "t phỏp" thi hnh ỏn" [48] Nhúm quan im th ba cho rng: Hot ng t phỏp l mt dng hot ng thc hin quyn lc nh nc v cng phi chu s giỏm sỏt t bờn ngoi cng nh t bờn h thng t phỏp, chu s giỏm sỏt Nh nc v giỏm sỏt xó hi Theo ngha rng, kim sỏt t phỏp cng c hiu l giỏm sỏt t phỏp, l mt b phn, mt lnh vc ca hot ng giỏm sỏt Nh nc lnh vc t phỏp Cũn theo ngha hp thỡ kim sỏt t phỏp c hiu l chc nng ca VKS Phm vi kim sỏt t phỏp l vic chp hnh phỏp lut hot ng iu tra, xột x cỏc v ỏn hỡnh s, gii quyt cỏc v ỏn dõn s, hụn nhõn v gia ỡnh, hnh chớnh, kinh t, lao ng v nhng vic khỏc theo quy nh ca phỏp lut (iu Lut t chc VKSND nm 2002) Mc ớch ca ca kim sỏt t phỏp l bo m cho phỏp lut c ỏp dng thng nht gii quyt cỏc v ỏn trờn c s tuõn th nghiờm chnh th tc t tng m phỏp lut quy nh [11] Mi quan im trờn õy u cú nhng lp lun ỳng ca mỡnh v khỏi 10 DANH MC TI LIU THAM KHO B Chớnh tr (2010), Kt lun s 79/KL-TW ngy 28/7 ca B Chớnh tr v ỏn i mi t chc v hot ng ca Tũa ỏn, Vin kim sỏt, C quan iu tra, H Ni Mai B (2007), "Sa i, b sung cỏc quy nh ca B lut T tng hỡnh s v nhng bin phỏp ngn chn", Kim sỏt, (20) Lờ Cm (2001), "Nhng lý lun v ch nh quyn cụng t (nhỡn nhn t gúc nh nc phỏp quyn", Khoa hc phỏp lý, (4) ng Cng sn Vit Nam (1997), Vn kin Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng khúa VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2002), Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02/01 ca B Chớnh tr v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24/5 ca B Chớnh tr v chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/6 ca B Chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 10 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 11 Trn Vn (1999), "Mt s v quyn cụng t" K yu ti cp B: Nhng lý lun v quyn cụng t v thc tin hot ng quyn cụng t Vit Nam t nm 1945 n nay, Vin Khoa hc kim sỏt - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni 11 12 Vn ng (1999), "Khỏi nim, i tng, phm vi, ni dung quyn cụng t", K yu ti khoa hc cp B: Nhng lý lun v quyn cụng t v thc tin hot ng cụng t Vit Nam t nm 1945 n nay, Vin Khoa hc kim sỏt - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni 13 Vn ng (2006), "C quan thc hnh quyn cụng t ci cỏch t phỏp nc ta hin nay", Nghiờn cu lp phỏp, (7) 14 Phm Hng Hi (1999), "Bn v quyn cụng t" K yu ti cp B: Nhng lý lun v quyn cụng t v thc tin hot ng cụng t Vit Nam t nm 1945 n nay, Vin Khoa hc kim sỏt - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni 15 Phm Hng Hi (2007), "i mi t chc v hot ng ca c quan thc hin chc nng thc hnh quyn cụng t ỏp ng yờu cu ci cỏch t phỏp", Kim sỏt, (14) 16 Hi ng lý lun Trung ng (1987), Lờnin ton tp, 5, Nxb S tht, H Ni 17 Lờ Th Tuyt Hoa (2002), Quyn cụng t Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, Vin Nh nc v Phỏp lut, H Ni 18 Hi ng lý lun trung ng (1987), Lờnin ton tp, Tp 5, Nxb S tht, H Ni 19 Phm Mnh Hựng (2002), "Mt s gii phỏp nhm nõng cao cht lng cụng tỏc kim sỏt iu tra, hn ch vic ỡnh ch vỡ b can khụng phm ti, khc phc vic ỡnh ch sai", Kim sỏt, (3) 20 Phm Mnh Hựng (2005), "Mt s bin phỏp nhm nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc kim sỏt vic gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t", Kim sỏt, (21) 21 Phm Mnh Hựng (2007), "Hon thin cỏc quy nh ca B lut T tng hỡnh s v quan h gia Vin kim sỏt v C quan iu tra t tng hỡnh s", Kim sỏt, (18) 12 22 Phm Mnh Hựng (2007), "Hon thin cỏc quy nh v cỏc bin phỏp ngn chn B lut T tng hỡnh s theo yờu cu ci cỏch t phỏp", Kim sỏt, (21) 23 Phm Mnh Hựng (2011), Hon thin nguyờn tc c bn Lut t tng hỡnh s ỏp ng yờu cu ci cỏch t phỏp, ti khoa hc cp B, H Ni 24 Phm Mnh Hựng (2012), "Mt s v trỏch nhim ca cụng t hot ng t v ỏn, t b can theo yờu cu ci cỏch t phỏp", Kim sỏt, (16) 25 Hong Ngha Mai (2011), Mt s ni dung cn nghiờn cu trin khai thc hin Kt lun 79-KL/TW ngy 28/7/2010 ca B Chớnh tr v Phỏp lnh sa i, b sung mt s iu ca Phỏp lnh Kim sỏt viờn Vin kim sỏt nhõn dõn nm 2002, Bỏo cỏo chuyờn ti Hi ngh cỏn b ngnh kim sỏt, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni 26 Nguyn c Mai (2007), "Hon thin cỏc quy nh ca B lut T tng hỡnh s v thi hn", Kim sỏt, (18) 27 V Mc (1995), "V thc hin quyn cụng t ca Vin kim sỏt nhõn dõn t tng hỡnh s, thc tin v kin ngh", K yu ti cp B: Nhng lý lun v thc tin cp bỏch ca t tng hỡnh s Vit Nam, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni 28 Vừ Quang Nhn (1984),"Bn v quyn cụng t", Cụng tỏc kim sỏt, (2) 29 Trn Cụng Phn (2011), Cụng tỏc thc hnh quyn cụng t, kim sỏt cỏc hot ng t phỏp ca Vin kim sỏt nhõn dõn tỡnh hỡnh mi v mt s v tng cng s lónh o ca ng i vi cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm, Bỏo cỏo chuyờn ti Hi ngh cỏn b ngnh kim sỏt, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni 30 Trn Cụng Phn (2012), "Vin kim sỏt cỏc cp cn trung lm tt vic tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra, gn cụng t vi iu tra", Kim sỏt, (16) 13 31 Nguyn Thỏi Phỳc (2007), "Vin kim sỏt hay Vin cụng t", Kim sỏt, (14) 32 Quc hi (1988), B lut T tng hỡnh s, H Ni 33 Quc hi (1990), B lut T tng hỡnh s (sa i, b sung), H Ni 34 Quc hi (1992), Lut T chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 35 Quc hi (1993), B lut T tng hỡnh s (sa i, b sung), H Ni 36 Quc hi (2000), B lut T tng hỡnh s (sa i, b sung), H Ni 37 Quc hi (2002), Lut T chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 38 Quc hi (2003), B lut T tng hỡnh s, H Ni 39 Quc hi (2013), Hin phỏp nm, H Ni 40 Quc hi (2013), Lut T chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 41 Quc hi (2014), D tho B lut T tng hỡnh s, H Ni 42 Quc hi (2014), D tho Lut t chc c quan iu tra hỡnh s, H Ni 43 inh Vn Qu (2006), Bỡnh lun B Lut hỡnh s (phn cỏc ti phm), Nxb Thnh ph H Chớ Minh 44 Nguyn Quang Thnh (2011), "Mt s gii phỏp nõng cao hiu lc, hiu qu bn yờu cu iu tra ca Kim sỏt viờn", Kim sỏt, (16) 45 Lờ Hu Th (Ch biờn) (2013), Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp giai on iu tra, Nxb T phỏp, H Ni 46 Vừ Th (1985), Mt s v Lut t tng hỡnh s, Nxb Phỏp lý, H Ni 47 Lờ c Tit (1986), Thut ng Phỏp lý ph thụng, Tp 1, Nxb Phỏp lý, H Ni 48 Trng Cao ng Kim sỏt H Ni (1984), Giỏo trỡnh Cụng tỏc kim sỏt (Phn chung), H Ni 49 Trng Cao ng kim sỏt H Ni (1996), Giỏo trỡnh Cụng tỏc kim sỏt, 1, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 14 50 Trng Cao ng kim sỏt H Ni (1997), Mt s gúp phn nõng cao cht lng, hiu qu thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp, ti khoa hc cp trng, H Ni 51 Trng i hc Lut H Ni (2005), Giỏo trỡnh Lut t tng hỡnh s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 52 Trng i hc Lut H Ni (2005), Giỏo trỡnh Lut t tng hỡnh s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni, tr.23 53 Trng o to, bi dng nghip v kim sỏt (2011), Tp bi ging o to nghip v kim sỏt, H Ni 54 y ban Thng v Quc hi (2002), Phỏp lnh Kim sỏt viờn Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 55 y ban Thng v Quc hi (2004), Phỏp lnh T chc iu tra hỡnh s, H Ni 56 Vin Khoa hc kim sỏt - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (1999), Nhng lý lun v quyn cụng t v thc tin hot ng cụng t Vit Nam t 1945 n nay, ti khoa hc cp B, H Ni 57 Vin Khoa hc kim sỏt - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2005), Vai trũ ca Vin kim sỏt vic thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp theo tinh thn Ngh quyt s 08-NQ/TW ca B Chớnh tr, ti khoa hc cp B, H Ni 58 Vin Khoa hc kim sỏt - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2005), Nhng gii phỏp nõng cao cht lng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp, ti khoa hc cp B, H Ni 59 Vin kim sỏt nhõn dõn thnh ph H Ni (2007 - 2011), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn thnh ph H Ni t nm 2007 n nm 2011, H Ni 60 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao - B Cụng an - B Quc phũng (2005), Thụng t liờn tch 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngy 07/9/2005 v quan h phi hp gia C quan iu tra v Vin kim sỏt vic thc hin mt s quy nh ca B lut T tng hỡnh s 2003, H Ni 15 61 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao - Tũa ỏn ti cao - B Cụng an - B Quc phũng (2005), Thụng t liờn tch s 01/2005/TTLT/VKSTC-TATC-BCABQP ngy 01/7/2005 hng dn thi hnh mt s quy nh ca phỏp lut cụng tỏc thng kờ hỡnh s, thng kờ ti phm, H Ni 62 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2007), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn nm 2007, H Ni 63 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2008), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn nm 2008, H Ni 64 Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao (2008), Quyt nh s 07/Q-VKSTC ngy 02/01/2008 Ban hnh quy ch cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut vic iu tra cỏc v ỏn hỡnh s, Ha Ni 65 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2009), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn nm 2009, H Ni 66 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2010), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn nm 2010, H Ni 67 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2011), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn nm 2011, H Ni 68 Nguyn Tt Vin (2007), "Mt s suy ngh v c quan Cụng t Vit Nam thi k ci cỏch t phỏp", Kim sỏt, (14) 16 [...]... vấn đề lý luận về kiểm sát hoạt động điều tra đối với các tội xâm phạm sở hữu Chương 2: Một số vấn đề thực tiễn về kiểm sát hoạt động điều tra đối với các tội phạm xâm phạm sở hữu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm sát hoạt động điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6 Chương 1... nhiệm vụ: - Làm rõ một số vấn đề lý luận về kiểm sát hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân đối với các tội xâm phạm sở hữu - Làm rõ đặc điểm tình hình tội phạm sở hữu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội từ đó làm rõ một số vấn đề thực tiễn của hoạt động kiểm sát hoạt động điều tra với loại tội phạm này - Khảo sát thực tiễn thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động điều tra vụ án xâm phạm. .. trong các vụ án xâm phạm sở hữu trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và cải cách tư pháp 3 Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu về vấn đề kiểm sát hoạt động tư pháp của VKS trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự nói chung và đặc biệt là các vụ án xâm phạm sở hữu nói riêng nhằm làm rõ bản chất của hoạt động này trong giai đoạn điều tra và mối liên hệ chặt chẽ giữa các. .. khâu kiểm sát trong hoạt động KSĐT vụ án hình sự Luận văn cũng nghiên cứu thực trạng hoạt động kiểm sát tư pháp của VKS trong giai đoạn điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm từ năm 2010 – 2014 Trên cơ sở đó chỉ ra những hạn chế của hoạt động này và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp của VKS trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự Để thực. .. Hà Nội 6 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 1.1 Một số vấn đề lý luận về kiểm sát hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân 1.1.1 Kiểm sát điều tra – một trong những chức năng cơ bản của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự Khái niệm kiểm sát điều tra Theo Từ điển tiếng Việt của Trung tâm Từ điển học thuộc Viện ngôn ngữ - Trung tâm...việc thực hiện chức năng của mình, như: Vẫn để xảy ra tình trạng hồ sơ vụ án phải trả để điều tra bổ sung nhiều, vẫn còn án hủy Quá trình giải quyết vụ án hình sự 05 năm từ 2010 đến 2014, Viện kiểm sát quận Nam Từ Liêm vẫn còn bị Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung 33 vụ với 63 bị can tội xâm phạm sở hữu trên tổng số 81 vụ/ 159 bị cáo mà Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Tòa án cấp phúc thẩm hủy 01 vụ. .. các cơ quan tư pháp nói chung và Viện kiểm sát nói riêng Các văn bản pháp luật trên có nhiều quy định mới liên quan đến chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát Vì vậy, cần nghiên cứu làm rõ nội dung các quy định của luật góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm sát của Viện kiểm sát Từ những sự phân tích trên, tác giả quyết định chọn đề tài "Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm. .. sở hữu của VKS, từ đó thấy được những ưu điểm, tích cực và mặt hạn chế để từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của việc thực hiện chức năng này Phạm vi nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận cơ bản về giai đoạn điều tra vụ án hình sự và hoạt động kiểm sát của VKS trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự Luận văn giới hạn việc khảo sát thực tiễn từ năm 2010 – 2014 trên địa bàn quận Nam. .. KSĐT án kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh" Các công trình khoa học nói trên mặc dù có đề cập đến chức năng KSĐT vụ án hình sự của VKS, nhưng lại nghiên cứu đối với vụ án kinh tế hay mới dừng lại ở hoạt động nghiệp vụ kiểm sát khởi tố - điều tra, mà chưa đi sâu làm rõ về mặt lý luận chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp trong điều tra vụ án hình sự là một trong hai chức năng chính của VKS Hơn nữa, các. .. năm 2000, thì "kiểm sát" có nghĩa là kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước Theo Từ điển bách khoa Việt Nam xuất bản năm 2002 do Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn, thì "kiểm sát" là hoạt động của VKSND nhằm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước Với cách giải thích khái niệm "kiểm sát" của các cuốn từ điển nêu trên, chúng tôi cho rằng, kiểm sát gồm hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu (trên cơsở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội) , Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu (trên cơsở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội) , Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu (trên cơsở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn