187KHUBND Tăng cường công tác quản lý các hoạt động du lịch, quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch

6 167 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2016, 12:08

KÉ HOẠCHTăng cưừng công tác quản lý các hoạt động du lịch,quản lý môỉ trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch,xử lý kịp thòi cảc hành vỉ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịchCăn cứ văn bản số 642SDLCSLT ngày 2572016 của Sở Du lịch về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện việc chấn chỉnh, xừ lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.ủy ban nhân dân quận Hoảng Mai xây dựng kế hoạch về ‘Tăng cường công tác quản lý các hoạt động du lịch, quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch” với các nội dung cụ thể như sau:I.MỤC ĐÍCH, YÊU CÀƯXây dựng và phát triển du lịch bền vững, bảo đàm hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường theo hướng du lịch vãn hóalịch sừ, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái; bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của tài nguyên du lịch; phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống.Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên, cộng đồng và toàn xã hội trong việc bảo đảm môi trường, văn minh du lịch, an ninh trật tự và an toàn cho khách du lịch.Góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên du lịch, các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, góp phần ổn định an ninh xã hội, tạo điểm dển du lịch an toàn và thân thiện, từng bước đưa du lịch Hoàng Mai phát triển bền vững. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch, đẩy mạnh sự phối hợp giữa các ngành, các tổ chức, các cá nhân kinh doanh du lịch và cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch.Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu UBND Quận tổ chức triển khai kế hoạch này. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI /KH-UBND Hoàng Mai, Ngày thángp năm 2016 KÉ HOẠCH Tăng cưừng công tác quản lý hoạt động du lịch, quản lý môỉ trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, xử lý kịp thòi cảc hành vỉ vi phạm pháp luật lĩnh vực du lịch Căn văn số 642/SDL-CSLT ngày 25/7/2016 Sở Du lịch việc đề nghị phối hợp triển khai thực việc chấn chỉnh, xừ lý hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực du lịch địa bàn Thành phố Hà Nội ủy ban nhân dân quận Hoảng Mai xây dựng kế hoạch ‘Tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch, quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực du lịch” với nội dung cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH, YÊU CÀƯ - Xây dựng phát triển du lịch bền vững, bảo đàm hài hòa kinh tế, xã hội môi trường theo hướng du lịch vãn hóa-lịch sừ, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái; bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị tài nguyên du lịch; phát triển ngành nghề, làng nghề truyền thống - Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cán bộ, đoàn viên niên, cộng đồng toàn xã hội việc bảo đảm môi trường, văn minh du lịch, an ninh trật tự an toàn cho khách du lịch - Góp phần bảo tồn phát huy giá trị tài nguyên du lịch, giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, góp phần ổn định an ninh xã hội, tạo điểm dển du lịch an toàn thân thiện, bước đưa du lịch Hoàng Mai phát triển bền vững * - Tăng cường hiệu công tác quản lý nhà nước du lịch, đẩy mạnh phối hợp ngành, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cộng đồng dân cư phát triển du lịch Các quan, đơn vị liên quan phối hợp thực tốt công tác tham mưu UBND Quận tổ chức triển khai kế hoạch II NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YÉU Triển khai biện pháp đảm bảo môỉ trường du lịch - Tăng cường công tác tuyên truyền quy định bảo vệ tài nguyên môi ừường, cảnh quan thiên nhiên, quản lý nghiệm ngặt việc xử lý rác thải, nước thải, đảm bảo tốt vệ sinh môi trường; đồng thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn Ĩ^HÃ N Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGIIĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc chặn kịp thời tượng, vụ việc có nguy gây ảnh hưởng xấu tới môi trường du lịch hoạt động du lịch địa bàn Thành phố - Xử lý dứt điểm tình trạng xả rác bừa bãi, thường xuyên triển khai hoạt động làm môi trường điểm tham quan du lịch địa phương - Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường du lịch, gắn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vãn hóa với việc xây dựng nếp sống văn minh, nơi công cộng, không xả rác, đổ nước đường phố công tác đảm bảo vệ sinh môi trường du lịch Triển khai bỉện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn điểm di tích lỉch sử t - Phối hợp ngành liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn khu, điểm du lịch địa phương - Chỉ đạo lực lượng niên địa bàn phối hợp với công an chủ động phòng ngừa, phát xử lý nghiêm đối tượng có hành vi xâm hại đến tính mạng, tài sản khách du lịch - Tăng cường đội ngũ tinh nguyện viên phối hợp tuần tra, kiểm soát tuyến đường trung tâm, khu, điểm du lịch, tham quan như: Khu di tích Chùa Bằng thuộc phường Hoàng Liệt, Khu di tích đền Lư Giang thuộc phường Hoàng Vãn Thụ, Công viên Yên Sở Đồng thòi, phối họp giải dứt điểm tình trạng ăn xin, đối tượng lang thang đeo bám, lợi dụng, chèn ép, lừa đảo khách du lịch - Thường xuyên phối hợp Phòng Y tế mờ lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm vận động đổi tượng kinh doanh ăn uống chuỗi hệ thống nhà hàng phục vụ ăn dân tộc, truyền thống Bánh Thanh Trì, đậu mơ, Mai Động ăn Âu, Á phục vụ thực khách điểm du lịch - Xây dựng mô hình sọt rác thân thiện điểm buôn bán, ăn uống công cộng, đảm bảo an toàn thực phẩm cho du khách Tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn xã hội xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện - Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tầng lớp nhân dân, vận động người dân tự giác, tích cực tham gia xây dựng phong trào ứng xử vãn minh, giữ gìn trật tự trị an, vệ sinh môi trường, cam kết không tham gia tiếp tay cho hành vi xâm hại khách khu, điểm du lịch - Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức người dân trách nhiệm bảo vệ môi trường du lịch thông qua hình thức: báo chí, hoạt động thông tin sở, hệ thống loa truyền phường - Thường xuyên mở lớp tập huấn tạo điều kiện cho đội ngũ Thuyết minh viên du lịch trau dồi kỹ năng, kiến thức, trình độ ngoại ngữ làm công tác hướng dẫn khách du lịch địa điểm tham quan với tác phong thân thiện, hiếu khách từ giới thiệu điểm tham quan như: làng nghề Bánh Cuốn Thanh Trì, Làng nghề Chạm Bạc Định Công, Đậu mơ Mai Động; giới thiệu ăn tiếng Bún Ốc Pháp Vân, địa bàn Hoàng Mai đến với du khách IIL TỎ CHỨC THỰC HIỆN: Phòng Văn hóa Thông tin - Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai đến phường thực kế hoạch “Tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch, quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực du lịch” - Hướng dẫn đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch triển khai nghiêm túc chi đạo Sở Du lịch công văn số 642/SDL-CSLT việc chấn chỉnh, xử lý kịp thời vi phạm pháp luật lĩnh vực du lịch ưên địa bàn Quận - Quy hoạch xây dựng hệ thống tuyên truyền du lịch khu vực trọng điểm Quận theo hướng đại Đẩy mạnh thực xã hội hóa, khuyến khích tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tham gia hoạt động du lịch - Xây dựng kế hoạch bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử vãn hóa, di tích Cách mạng kháng chiến, lễ hội tiêu biểu; giải hài hoà bảo tồn, phát huy di sản văn hoá truyền thống thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, khuyến khích xã hội hoá tu bổ tôn tạo di tích lịch sử vãn hoá, gắn kết bảo tồn phát huy di sàn vãn hoá với phát triển du lịch - Thực chặt chẽ công tác quản lý nhà nước hoạt dộng lễ hội truyền thống di tích lịch sử văn hóa; phối hợp hướng dẫn ƯBND phường theo dõi, kiểm tra hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ cho lễ hội nhằm đảm bảo tình hình an ninh ưật tư, vệ sinh môi trường khu vực lễ hội, tạì di tích dem lại môi trường giao lưu văn hóa lành mạnh cho người dân du khách, chóng biểu tiêu cực, thương mại hóa tổ chức hoạt động lễ hội, đảm bảo tổ chức lễ hội truyền thống phải theo quy định pháp luật - Thường xuyên phối hợp với địa phương tồ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để nâng cao nhận thức cùa nhân dân khu, điểm du lịch, điểm dừng chân, phát triển ngành nghề, làng nghề truyền thống làm điểm tham quan du lịch làng bạc Định Công, đậu mơ Mai Động, bún Tứ Kỳ, bánh Thanh Trì - Tham mưu mở lớp tập huấn tạo điều kiện cho dội ngũ Thuyết minh viên du lịch trau dồi kỹ năng, kiến thức, trinh độ ngoại ngữ làm công tác hướng dẫn khách du lịch địa điểm tham quan với tác phong thân thiện, hiếu khách - Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch hoạt động lữ hành hướng dẫn viên du lịch địa bàn, kiên xử lý nghiêm trường hợp vi phạm như: khách tham quan vào mua sắm sở kinh ^ doanh phục vụ khách du lịch mà không niêm yết giá, bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng chất lượng - Hướng dẫn điểm tham quan, điểm vui chơi giải trí, khu di tích, doanh nghiệp, hướng dẫn viên, người lao động ngành du lịch cung cấp thông tin liên quan đến hành vi xuyên tạc lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam, chuyển quan chức xử lý kịp thời - Tham mưu xây dựng mô hình sọt rác thân thiện điềm buôn bán, ăn uống công cộng, đảm bảo an toàn thực phẩm cho du khách - Chù động biên tập tin, bài, in ấn tài liệu, hướng dẫn đài truyên phường táng cường tuyên truyền nhận thức người dân việc xây dựng nếp sổng văn minh, nơi công công, không xả rác, đổ nước dường phố, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường du lịch, ngăn chặn kịp thời tượng, vụ việc có nguy gây ành hưởng xấu đến môi trường du lịch - Phối hợp đơn vị chức Quận, ƯBND phường việc tiếp nhận, giải phản hồi thông tin kịp thòi đến khách tham quan tham dự lễ hội truyền thống địa phương nhằm giải dứt điểm tình trạng ăn xin, dối tượng lang thang, đeo bám, lợi dụng chèn ép khách du lịch - Thực chức quản lý nhà nước du lịch, phối hợp với quan, đơn vị liên quan thực công tác kiểm tra, đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền văn hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường đến sở kinh doanh lưu trú, sờ kinh doanh lữ hành, doanh nghiệp vận tải khách du lịch địa bàn - Tổng hợp báo cáo, đôn đốc, kiểm tra trình triển khai đơn vị trực thuộc công tác quản lý hoạt động du lịch, quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch địa bàn Phòng Giáo dục Đào tạo Phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin triển khai công tác tuyên truyền giá trị lịch sử, văn hỏa di tích cách mạng xếp hạng địa bàn đến cán bộ, giáo viên em học sinh giá trị di tích địa bàn Phòng Y tế Phối hợp mở lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường kiềm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩn co sở kinh doanh ăn uống chuỗi hệ thống nhà hàng phục vụ ăn dân tộc, truyền thống, ăn Âu Á phục vụ thực khách điểm du lịch 4 Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Chỉ đạo lực lượng niên địa bàn phối họp với công an chủ động phòng ngừa, phát xử lý nghiêm đối tượng có hành vi xâm hại đến tính mạng, tài sản khách du lịch - Tăng cường đội ngũ tình nguyện viên phối hợp tuần tra, kiểm soát tuyến đường trung tâm, khu, điểm du lịch, tham quan ừọng điểm như: Khu di tích Chùa Bằng thuộc phường Hoàng Liệt, Khu di tích đền Lư Giang thuộc phường Hoàng Vãn Thụ, Khu Công viên Yên Sở Đồng thời, phối hợp giải dứt điểm tình trạng ăn xin, đối tượng lang thang đeo bám, lợi dụng, chèn ép, lừa khách du lịch Công an Quận - Phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin công tác tuyên truyền hướng dẫn Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL ngày 22/7/2009 Bộ Công an Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch hướng dẫn phối họp công tác bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội hoạt động Du lịch; đồng thời Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội hoạt động kinh doanh du lịch cho cán Công an phường, nơi có hoạt động du lịch - Phối hợp tham gia Đội kiểm tra liên ngành công lác tra, kiểm tra sờ kinh doanh dịch vụ lưu trú, sờ kinh doanh dịch vụ lữ hành, Tăng cường lực lượng bâo vệ an ninh ưật tự diểm du lịch, nơi diễn lễ hội truyền thống để đảm bảo an toàn cho du khách tham dự hoạt dộng du lịch địa bàn Đội Quản lỷ thị trường số 15 Tiến hành kiểm tra, yêu cầu kinh doanh hàng hóa phục vụ khách du oíg lịch phải có nguồn gốc cụ thể, niêm yết bán giá theo quy dịnh Phối hợp 11^ tham gia Đoàn kiểm tra liên kéo khách du lịch, bán hàng không rõ nguôn gôc, hàng chât lượng ngành công tác xử lý ƯBND phường vi phạm chèn ép giá, chòo ĩịểj kéo khách du lich bán hàne khône rõ neuồn eốc, hàne chất lươn& íTÍÍ - Xây dựng kế hoạch “Tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch, quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, xừ lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật ừong lĩnh vực du lịch” - Có kế hoạch bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, di tích Cách mạng kháng chiến, lễ hội tiêu biểu; giải hài hoà bảo tồn, phát huy di sản văn hoá truyền thống thúc đẩy kinh té xã hội phát triển, khuyến khích xã hội hoá tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hoá, gắn kết bảo tồn phát huy di sản văn hoá với phát triển du lịch - Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đổ nâng cao nhận thức nhân dân khu, điểm du lịch, điểm dừng chân, phát triển ngành nghề, làng nghề truyền địa phương - Xử lý dứt điểm tình trạng xả rác bừa bãi, thường xuyên triển khai hoạt động làm môi trường điểm tham quan du lịch địa phương - Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường du lịch, gắn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với việc xây dựng nếp sống văn minh, nơi công cộng, không xả rác, dổ nước dường phố công tác đàm bảo vệ sinh môi trường du lịch - Theo dõi, kiểm tra hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ cho lỗ hội nhằm đảm bảo tinh hình an ninh trật tư, vệ sinh môi trường khu vực lễ hội, di tích đem lại môi trường giao lưu văn hóa lành mạnh cho người dân du khách, chống biểu tiêu cực, thương mại hóa ưong tổ chức hoạt động lễ hội, dảm bảo tổ chức lễ hội truyền thống phải theo quy định pháp luật - Báo cáo kết triển khai thực vấn đề phát sinh ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai (thông qua Phòng Vãn hóa Thông tin) trước ngày 25/8/2016 để tổng hợp báo cáo Sở Du lịch Trên Ke hoạch ‘Tăng cường công tác quản lý hoạt dộng du lịch, quản lý môi trường đu lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực du lịch” UBND quận I loàng Mai yêu cầu phòng, ban, ngành, đoàn thể UBND phường TM ỦY BAN NIĨÂN DÂN thực đạt kết quả./ TỊCH ^ Nơi nhận: - Sở Du lịch Hà Nội; TT Quận ủy- TT HĐND Quận Đ/c Chù tịch UBND Quận; Đ/c Trần Quý Thái- PCT UBND Quận; Các ban, ngành, đoàn thể; (để t/h) ƯBND 14 phường; Lưu VT (để b/c) Trần Quý Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: 187KHUBND Tăng cường công tác quản lý các hoạt động du lịch, quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, 187KHUBND Tăng cường công tác quản lý các hoạt động du lịch, quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, 187KHUBND Tăng cường công tác quản lý các hoạt động du lịch, quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay