Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện thạch thất, thành phố hà nội

13 257 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2016, 09:26

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGUYỄN THỊ HỒNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY Hà Nội – Năm 2015 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not defined LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG BIỂU Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH VẼ Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Bố cục luận văn Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHITHƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 10 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 10 1.2 Cơ sở lý luận kiểm soát chi thường xuyên NSNNError! Bookmark not defined 1.2.1 Một số vấn đề chi thường xuyên NSNNError! Bookmark not defined 1.2.1.1 Khái niệm chi thường xuyên NSNNError! Bookmark not Bookmark not Bookmark not defined 1.2.1.2 Đặc điểm chi thường xuyên NSNNError! defined 1.2.1.3 Nội dung chi thường xuyên NSNNError! defined 1.2.1.4 Hình thức chi trả khoản chi thường xuyên NSNN Error! Bookmark not defined 1.2.1.5 Phương thức chi trả khoản chi thường xuyênError! Bookmark not defined 1.2.2 defined Kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNNError! Bookmark not 1.2.2.1.Khái niệm, đặc điểm kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Error! Bookmark not defined 1.2.2.2 Mục tiêu kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Error! Bookmark not defined 1.2.2.3 Nguyên tắc kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Error! Bookmark not defined 1.2.2.4 Quy triǹ h kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Error! Bookmark not defined 1.2.2.5 Công cụ kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Error! Bookmark not defined 1.2.2.6 Nội dung kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Error! Bookmark not defined 1.2.2.7 Trách nhiệm quyền hạn quan, đơn vị việc kiểm soát chi thường xuyên NSNN Error! Bookmark not defined 1.2.2.8 Tiêu chí đánh giá hiệu kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Error! Bookmark not defined Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Tổng quan phương pháp luận phương pháp nghiên cứuError! Bookmark not defined 2.2 Phương pháp thu thập liệu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Địa điểm thời gian thực nghiên cứuError! Bookmark not defined 2.2.2 2.3 Thu thập liệu Error! Bookmark not defined Phương pháp xử lý liệu Error! Bookmark not defined 2.3.1 Sử dụng phương pháp thống kê mô tả Error! Bookmark not defined 2.3.2 Sử du ̣ng phương pháp phân tích Error! Bookmark not defined 2.3.3 Sử du ̣ng phương pháp tổ ng hơ ̣p Error! Bookmark not defined 2.3.4 Sử du ̣ng phương pháp so sánh Error! Bookmark not defined 2.3.5 Phương pháp khác Error! Bookmark not defined Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚCTẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚCHUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 3.1 Giới thiê ̣u chung về KBNN Tha ̣ch Thấ t Error! Bookmark not defined 3.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Huyê ̣n Tha ̣ch Thấ t Error! Bookmark not defined 3.1.2 Khái quát KBNN Thạch Thất Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất Error! Bookmark not defined 3.2.1 Tổ chức máy kiểm soát chi thường xuyênError! Bookmark not defined 3.2.2 Khái quát tình hình chi NSNN KBNN Thạch Thất Error! Bookmark not defined 3.2.2.1 Tổng chi NSNN Error! Bookmark not defined 3.2.2.2 Chi Thường xuyên NSNN Error! Bookmark not defined 3.2.3 Thực trạng kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất Error! Bookmark not defined 3.2.3.1 Quy trình kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất Error! Bookmark not defined 3.2.3.2 Nội dung kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất Error! Bookmark not defined 3.3 Đánh giá kết kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất Error! Bookmark not defined 3.3.1 Kết đạt Error! Bookmark not defined 3.3.2 Hạn chế bất cập Error! Bookmark not defined 3.3.2.1 Hạn chế thực quy trình giao dịch cửa Error! Bookmark not defined 3.3.2.2 Vấn đề kiểm soát chi thường xuyên NSNN theo dự toán Error! Bookmark not defined 3.3.2.3 Hạn chế trình độ lực chuyên môn cán tài chính-kế toán đơn vị sử dụng ngân sách Error! Bookmark not defined 3.3.2.4 Vấn đề ý thức chấp hành quy định chi NSNN đơn vị sử dụng NSNN Error! Bookmark not defined 3.3.2.5 Hạn chế chế kiểm soát chi thường xuyên NSNN theo khoản mục đầu vào Error! Bookmark not defined 3.3.2.6 Hạn chế phối hợp đơn vị liên quan công tác kiểm soát chi NSNN Error! Bookmark not defined 3.3.2.7 Vấn đề triển khai toán chuyển khoảnError! Bookmark not defined 3.3.3 Nguyên nhân Error! Bookmark not defined 3.3.3.1 Nguyên nhân khách quan Error! Bookmark not defined 3.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan Error! Bookmark not defined Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 4.1 Mục tiêu hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất Error! Bookmark not defined 4.2 Giải pháp khắc phục hạn chế kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất Error! Bookmark not defined 4.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán KBNN Thạch Thất Error! Bookmark not defined 4.2.2 Hoàn thiện, nâng cao hiệu hoạt KBNN Thạch Thất Error! Bookmark not defined 4.2.3 Hoàn thiện quy trình cửa kiểm soát chi thường xuyên Error! Bookmark not defined 4.2.4 Tăng cường kiểm soát chi NSNN theo dự toánError! Bookmark not defined 4.2.5 Đồng bộ, triệt để thực toán chuyển khoảnError! Bookmark not defined 4.2.6 Tăng cường phối hợp quan, đơn vị tham gia công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN Error! Bookmark not defined 4.2.7 Tổ chức nghiên cứu, phát triển áp dụng thí điểm quy trình kiểm soát chi theo kết đầu Error! Bookmark not defined 4.3 Kiến nghị tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất Error! Bookmark not defined 4.3.1 Kiến nghị hoàn thiện quy định lĩnh vực kiểm soát chi thường xuyên NSNN Error! Bookmark not defined 4.3.2 Kiến nghị hoàn thiện phương thức kiểm soát chi thường xuyên Error! Bookmark not defined 4.3.3 Kiến nghị đội ngũ cán tài – kế toán đơn vị Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với công đổi kinh tế đất nước, lĩnh vực tài công nói chung quản lý Ngân sách Nhà nước nói riêng có đổi mang lại kết đáng khích lệ Lấy Luật Ngân sách Nhà nước làm sở lý luận cho hoạt động mình, Kho bạc Nhà nướcngày khẳng định vai trò công cụ thiết yếu điều hành vĩ mô kinh tế Nhà nước để thực nhiệm vụ trị, phát triển Kinh tế-Xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng thúc đẩy nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Tuy nhiênsau nhiều năm vào sống, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 cho thấy nhiều vấn đề bất cập cần sửa đổi bổ sung, đặc biệt vấn đề phân cấp không rõ ràng Ngân sách trung ương Ngân sách địa phương chồng chéo, rườm rà công tác quản lý thu chi Ngân sách Ngoài ra, việc thực cải cách hành lĩnh vực quản lý Ngân sách Nhà nướccũng bộc lộ nhiều tồn quy trình dự toán thu chi Ngân sách phải qua nhiều bước tốn kinh phí thời gian, quan chức chậm ban hành sửa đổi tiêu chuẩn, định mức phân bổ ngân sách, chế độ chi tiêu ngân sách, v.v Thực tếnhững năm gần cho thấytrong nguồn thu Ngân sách Nhà nướckhông có bước đột phá tình hình bội chi lại liên tục tăng cao Đáng ngại tốc độ tăng chi thường xuyên cao tăng chi cho đầu tư phát triển Vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ khoản chi nhằm đảm bảo khoản chi NSNN sử dụng mục đích, chế độ, tiết kiệm hiệu có ý nghĩa quan trọng Kho bạc Nhà nướccần phải thực trở thành công cụ quan trọng Nhà nước việc thực công cải cách hành mà đặc biệt cải cách tài công theo hướng công khai, minh bạch, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng nguồn lực tài Nhà nước, giữ vững ổn định phát triển tài quốc gia Trong bối cảnh đó, Kho Bạc Nhà nước Thạch Thất ngoại lệ Tuy công tác kiểm soát chi có chuyển biến tích cực, ngày chặt chẽ mục đích quy mô chất lượng; phát ngăn chặn kịp thời nhiều khoản chi sai chế độ, chi không tiêu chuẩn, chi sai định mức; bất cập hạn chế định như: kiểm soát chi thường xuyên chưa thực hiệu quả, tình trạng lãng phí NSNN; việc phân công nhiệm vụ kiểm soát chi hệ thống KBNN bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý cải cách tài công xu mở cửa hội nhập quốc tế Xuất phát từ vấn đề lý luận thực tiễn trên, tác giả định chọn luận văn: “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho Bạc Nhà nước Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội”nhằm tổng hợp sở lý luận, đưa thực trạng kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Thạch Thất Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận văn nghiên cứu sở lý luận vấn đề kiểm soát chi thường xuyên bao gồm nguyên tắc kiểm soát, nội dung kiểm soát quy trình kiểm soát công cụ kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Đồng thời, tìm hiểu thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước địa phương (Thạch Thất, Tp Hà Nội), Từ nghiên cứu đề xuất kiện toàn văn luật, quy định, chế tài lĩnh vực chi Ngân sách, đưa giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Thạch Thất, bảo đảm cho việc quản lí, sử dụng Ngân sách Nhà nước quy định, chế độ có hiệu quả, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí tài sản công Để đạt mục tiêu trên, luận văn xác định số nhiệm vụ cụ thể sau:  Nghiên cứu lý thuyết chi thường xuyên bao gồm khái niệm, đặc điểm chi thường xuyên kiểm soát chi thường xuyên, đối tượng kiểm soát, nguyên tắc kiểm soát, quy trình để kiểm soát công cụ có để kiểm soát chi thường xuyên Từ hình thành sở lý luận cho luận văn  Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN Thông qua thu thập, thống kê phân tích đánh giá số liệu chi thường xuyên NSNN KBNNThạch Thất, Tp Hà Nội giai đoạn 2012-2014 theo nội dung chi trả từ Ngân sách Nhà nước Từ đưa thực trạng chi, khối lượng chi phân bố chi theo hạng mục chi thường xuyên năm liên tục  Đề xuất giải pháp khắc phục điểm bất hợp lý kiểm soát chi thường xuyênNSNN KBNN Thạch Thất, Tp Hà Nội Đồng thời đề xuất hoàn thiện công tác kiểm soát chi theo hướng cải cách thủ tục hành nâng cao hiệu hoạt động chi kiểm soát chi thường xuyên Kho bạc Thạch Thất Câu hỏi nghiên cứu  Mục tiêu, nguyên tắc, quy trình, nội dung kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN gì?  Thực trạng kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất nào?  Đâu giải pháp để hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước huyện Thạch Thất? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Do tính đa dạng khoản chi thường xuyên đặc thù nhóm đơn vị sử dụng ngân sách, luận văn tập trung vào nghiên cứu phân tích quy trình kiểm soát chi thường xuyên nội dung kiểm soát chi thường xuyên hướng tới nâng cao hiệu tiết kiệm Ngân sách cải cách thủ tục hành  Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: nghiên cứu số liệu chi thường xuyên hệ thống KBNN huyện Thạch Thất, Tp.Hà Nội - Phạm vi thời gian: số liệu nghiên cứu thu thập giai đoạn năm 2012-2014 - Phạm vi nội dung: tập trung vào vấn đề khoản mục chi; chế, quy trình kiểm soát chi thường xuyên NSNN Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn kết cấu gồm chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất, Thành phố Hà Nội Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất, Thành phố Hà Nội Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHITHƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Khi thực nghiên cứu luận văn tham khảo số luận văn, công trình nghiên cứu liên quan chẳng hạn như: Lâm Hồng Cường (2013) với nghiên cứu “Kiểm soát chi ngân sách, kiến nghị” tạp chí Ngân quỹ quốc gia số 129 nêu vai trò kiểm soát chi đơn vi sử dụng Ngân sách tiền đề quan trọng để quản lý chi Ngân sách theo đầu hiệu quả, đồng thời tác giả đưa số bất cập, vướng mắc trình kiểm soát khoản chi việc toán trực tiếp, tạm ứng sử dụng tiền mặt chi ngân sách; điều kiện có dự toán; chuẩn chi khoản toán Tác giả đề xuất số kiến nghị tổ chức kiểm soát chi để công tác kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, chế độ định mức, mục đích Vũ Đức Hiệp (2014) với nghiên cứu “ Công tác kiểm soát chi NSNN năm 2014 – Những nội dung cần quan tâm” tạp chí Ngân quỹ quốc gia số 143 đưa số nội dung cần quan tâm, trọng công tác kiểm soát chi năm 2014 kiểm soát chi NSNN việc phát huy hiệu sử dụng vốn NSNN vốn trái phiếu phủ, tránh nợ đọng xây dựng bản; rà soát, quản lý chặt chẽ khoản chi NSNN đảm bảo dự toán duyệt, tiết kiệm chi cho máy Nhà nước, cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi cho lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết khoản chi chưa cần thiết…; tăng cường kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn NSNN nguồn trái phiếu phủ; kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm ô tô; tăng cường theo dõi, kiểm soát chi chặt chẽ tạm ứng vốn đầu tư, thu hồi vốn tạm ứng kịp thời, không để tồn đọng kéo dài Vũ Đức Trọng – Nguyễn Quang Hưng – Nguyễn Thị Huyền (2013) với nghiên cứu “ Nâng cao chất lượng quản lý chi Ngân sách xã (NSX) qua Kho TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, 2003 Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hướng dẫn thực NĐ số 60/2003/NĐ- CP ngày 06/6/2003 quy định chi tiết hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước.Hà Nội Bộ Tài chính, 2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 2/6/2008 BTC việc ban hành hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước Hà Nội Bộ Tài chính, 2012 Thông tư 161/2012/TT- BTC ngày 02/10/2012 BTC quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi Ngân sách Nhà nước qua kho bạc Hà Nội Bộ Tài chính, 2012 Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/04/2012 Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp,tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân Hà Nội Bộ Tài chính, 2013 Thông tư 08/2013/TT-BTCngày 10/01/2013 Hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách nghiệp vụ kho bạc Hà Nội Học viện Tài chính,2005, Giáo trình Quản lý tài công, Nxb Tài chính, Hà Nội Kho bạc Nhà nước, 2009 Quyết định 1116/QĐ-KBNN việc ban hành quy trình giao dịch cửa kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước Hà Nội Kho bạc Nhà nước huyện Thạch Thất,2012, 2013, 2014.Báo cáo chi ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước huyện Thạch Thất,2012, 2013, 2014.Báo cáo chi ngân sách Nhà nước.Báo cáo chi ngân sách Nhà nước theo Mục lục NSNN 10 Lâm Hồng Cường, 2013 Kiểm soát chi ngân sách Nhà nước – Những kiến nghị, Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia, số 129, trang 34-36 11 Lê Quốc Hùng, 2014 Thực giao dịch cửa kiểm soát chi thường xuyên KBNN Thừa Thiên Huế, Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia, số 145, trang 32-34 12 Nguyễn Đình Linh – Dương Công Trinh, 2013 Giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN, Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia, số 135, trang 18-19:55 13 Phùng Văn Tài, 2014 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quốc Oai – Hà Nội, luận văn thạc sĩ Học viện tài 14 Quốc hội, 2002 Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 Hà Nội 15 Vũ Đức Hiệp, 2014 Công tác kiểm soát chi NSNN năm 2014 – Những nội dung cần quan tâm, Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia, số143, trang 2325 16 Vũ Đức Trọng – Nguyễn Quang Hưng – Nguyễn Thị Huyền, 2013 Nâng cao chất lượng quản lý chi ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước Hải Dương – Những học kinh nghiệm, Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia, số 135, trang 23-25
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện thạch thất, thành phố hà nội , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện thạch thất, thành phố hà nội , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện thạch thất, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay