bộ đề kiểm tra 1 tiết

6 636 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

Phòng GD Lắk ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Trường THCS Chu Văn An Môn GDCD 9 Đề số 2 Họ, tên . Lớp…………… I/ Phần trắc nghiệm : 4 điểm Câu 1: Điền từ thích hợp vào dấu ( ) ở các câu sau: A. Chiến tranh đem đến B. Hoà bình là Câu 2: Tính đến tháng 3/2003, Việt Nam đã trao đổi cơ quan đại diện ngoại giao với bao nhiêu quốc gia trên thế giới. A. 71 B. 61 C. 41 D. 51 Câu 3: Tính đến tháng 10/2002 Việt Nam có tổ chức hữu nghị song phương và đa phương với các nước khác. A. 47 B. 37 C. 57 D. 67 Câu 4: Hãy chọn câu trả lời sai sau. Chúng ta phải bảo vệ kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc vì: A.Để giữ gìn bản sắc dòng họ B. Để giữ gìn bản sắc dân tộc. C. Góp phần tích cực vào sự phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. D. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quí giá, là niềm tự hào của dân tộc. Câu 5: Để bảo vệ hoà bình ta phải: A. Xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng, thân thiện. B. Chỉ chú tâm đến việc học. C. Không cần hợp tác hữu nghị với các nước khác. D. Chỉ chú tâm đến phát triển kinh tế. Câu 6: Hãy cho biết hành vi nào sau đây biểu hiện lòng yêu hoà bình? A. Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn các nhâ. B. Mọi người phải phục tùng ý muốn của mình. C. phân biệt đối xử giữa các dân tộc. D. Biết tôn trọng nền văn hoá của các dân tộc, quốc gia khác. Câu 7: Hãy cho biết các chữ cái sau là viết tắt của những tổ chức quốc tế nào? A. UNICEF : . B. ASEAN : II/ Phần tự luận : 6 điểm Câu 1 : Thế nào là “ Tự chủ “ ? Hãy nêu vài biện pháp rèn luyện tính tự chủ . Câu 2 : Vì sao chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ? . Là chủ nhân tương lai của đất nước chúng ta cần làm gì ? Phòng GD Lắk ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Trường THCS Chu Văn An Môn GDCD 9 Đề số 3 Họ, tên . Lớp…………… I/ Phần trắc nghiệm : 4 điểm Câu 1: Hãy chon câu trả lời sai sau. Chiến tranh đem đến sự: A. đói nghèo, thất học, B. không ảnh hưởng đến người dân, C. đau thương, mất mát, D. chia lìa, bệnh tật, Câu 2: Những thái độ, hành vi nào sau đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc: A. Tìm hiểu và giới thiệu với mọi người về các lễ hội truyền thống của dân tộc. B. Chê bai những người mặc quần áo dân tộc là lạc hậu. C. Không tôn trọng những người làm chân tay. D. Sống chỉ biết mình, không quan tâm đến người khác. Câu 3: Theo em những việc làm nào thể hiện tính dân chủ? A. Bạn Nam đi học chuyên cần. B. Học sinh tham gia thảo nội quy trường. C. Chỉ có lớp trưởng mới có quyền quyết định nội qui của lớp. D. Ông A quyết định mỗi gia đình nộp 50.000đ làm quỹ khuyến học. Câu 4: Hãy chọn câu trả lời sai sau. Hoà bình là tình trạng: A. Quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng, B. Không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, C. Là khát vọng của toàn nhân loại, D. Say mê công việc của mọi người, Câu 5: Hãy cho biết các chữ cái sau là viết tắt của những tổ chức quốc tế nào? A. UNDP : . B. WHO : Câu 6: Hãy cho biết các chữ cái sau là viết tắt của những tổ chức quốc tế nào? A. FAO : . B. UNESCO : Câu 7: Hãy chọn câu trả lời sai sau. Về chí công vô tư được thể hiện A. Sự công bằng, B. Không thiên vị, C. Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, D. Giải quyết công việc theo cảm tính, Câu 8: Hãy chọn câu trả lời sai sau:. Chí công vô tư đem lại lợi ích cho A. Góp phần cho đất nước thêm giàu mạnh, B. Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, C. Tập thể, cộng đồng, xã hội, D. Làm cho mọi người học tập tốt hơn, II/ Phần tự luận : 6 điểm Câu 1 : Thế nào là “ Tự chủ “ ? Hãy nêu vài biện pháp rèn luyện tính tự chủ . Câu 2 : Vì sao chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ? . Là chủ nhân tương lai của đất nước chúng ta cần làm gì ? Phòng GD Lắk ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Trường THCS Chu Văn An Môn GDCD 9 Đề số 1 Họ và tên ( thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề ) Lớp I/ Phần trắc nghiệm (4điểm ) Câu 1:(2đ)Hãy đánh dấu x vào ô trống thể hiện các truyền thống tơng ứng? stt Yêu nớc Đạo đức Lao động Đoàn kết Tôn s trọng đạo 1 Làm cho tỏ mặt anh hùng giang sơn để mất trong lòng sao nguôi 2 Vì nớc quên thân, vì dân phục vụ 3 Đều tay xoay việc 4 Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kế ,Thàncông, 5 thành công,đại thành công 6 Đồng cam cộng khổ 7 Lá lành đùm lá rách 8 Thơng ngời nh thể thơng thân 9 Nhất tự vi sử , bán tự vi sử 10 Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy Câu 2:(2đ) Nối các cột A và B sao cho phù hợp. stt Cột A stt Cột B 1 2 3 4 Tự chủ Chí công vô t Hợp tác Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. A B C D -là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nớc này với nớc khác. -là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ,hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung. -là phẩm chất đạo đức của con ngời, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. - là làm chủ bản thân Phần II:Tự luận (6đ): Câu 1 : Thế nào là “ Tự chủ “ ? Hãy nêu vài biện pháp rèn luyện tính tự chủ . Câu 2 : Vì sao chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ? . Là chủ nhân tương lai của đất nước chúng ta cần làm gì ? ĐÁP ÁN Phần I : Câu 1 :Mỗi ý đúng 0,2điểm. stt Yêu nớc Đạo đức Lao động Đoàn kết Tôn s trọng đạo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Làm cho tỏ mặt anh hùng Giang sơn để mất trong lòng sao nguôi Vì nớc quên thân, vì dân phục vụ Đều tay xoay việc Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công,đại thành công Đồng cam cộng khổ Lá lành đùm lá rách Thơng ngời nh thể thơng thân Nhất tự vi sư, bán tự vi sư Lời chào cao hơn mâm cỗ Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy * * * * * * * * * * * Câu 2:Mỗi ý đúng 0,5điểm. 1-d 3-b 2-c 4-a PhầnII:Tự luận Câu 18: Hãy chon câu trả lời sai sau. Về hành vi biểu hiện lòng yêu hoà bình: A. biết lắng nghe người khác, B. giao lưu với thanh thiếu niên quốc tế, C. viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em vùng có chiến tranh, D. xử dụng chiến tranh lạnh, Câu 19: Hãy chọn câu trả lời sai sau. Là một học sinh em có trách nhiệm gì để thể hiện tình hữu nghị? A. biết cư xử có đạo đức, có văn hoá, B. thân thiện với bạn bè, C. tôn trọng mọi người, D. luôn học tập thật tốt, Câu 20: Điền từ thích hợp vào dấu ( ) A. Hợp tác là cùng làm việc, , nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích . Câu 21: Điền từ thích hợp vào dấu ( .) * Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những .: tư tưởng, ., ., cách cư xử tốt đẹp, hình thành trong quá trình của dân tộc. Câu 22: Cho biết ý nghĩa của các câu tục ngữ sau: A. Ăn có chừng, chơi có độ B. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo Câu 23: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? A. Không có truyền thống mỗi dân tộc, cá nhân vẫn phát triển. B. Truyền thống là những kinh nghiệm quí giá. C. Truyền thống không phải là những kinh nghiệm quí giá. D. Trong thời đại mở của truyền thống tốt đẹp không còn quan trọng nữa. Câu 24: Hãy chọn câu trả lời sai sau. Dân chủ là: A. tuân theo những qui định chung. B. cùng nhau tham gia bàn bạc công việc chung, C. góp phần thực hiện và giám sát công việc chung D. mọi người làm chủ công việc của tập thể, Câu 25: Theo em kỉ luật là: A. làm việc để chứng tỏ mình là giỏi, B. làm việc theo ý mình, C. làm việc theo khả năng, D. tuân theo những qui định chung của cộng đồng, xã hội Câu 26: Hãy chọn câu trả lời sai sau. Tự chủ là một đức tính quý giá, giúp con người biết sống: A. có khoa học, B. đúng đắn, C. cư xử có đạo đức, có văn hoá, D. đứng vững trước mọi tình huống khó khăn, Câu 27: Theo em hình thức kỉ luật cao nhất là gì? A. Kỉ luật tự giác. B. Kỉ luật cưỡng bức. C. Kỉ luật cảnh cáo. D. Kỉ luật bắt buộc. Câu 28: Tính đến tháng 3/2003 Việt Nam có quan hệ ngoại giao với . quốc gia trên thế giới. A. 137 B. 147 C. 167 D. 157 Câu 29: Tính đến tháng 12/2002 Việt Nam có quan hệ thương mại với trên quốc gia. A. 100 B. 50 C. 250 D. 200 Câu 30: Chọn câu trả lời sai sau. Quan hệ hữu nghị là tạo cơ hội, điều kiện để các nước, các dân tộc: A. chỉ vì muốn được biết nhiều nước, B. tránh gây căng thẳng dẫn đến chiến tranh, C. hiểu biết lẫn nhau, D. cùng hợp tác, phát triển về mọi mặt, Câu 31: Điền từ thích hợp vào dấu ( .) * Việt Nam sẵn sàng là ., là của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì : , và . Câu 32: Theo em những việc làm nào thể hiện tính dân chủ? A. Công nhân biểu tình đòi tăng lương, giảm việc làm. B. Học sinh đi học đúng giờ. C. Mọi người làm việc đều tay. D. Nhân dân tham gia bầu cử hội đồng các cấp. Câu 33: Theo em những ai cần rèn luyện đức tính chí công vô tư? A. Những người có chức có quyền. B. Tất cả mọi người. C. Cán bộ công nhân viên Nhà nước. D. Học sinh. Câu 34: Hãy chọn câu trả lời sai sau. Để bảo vệ hoà bình nhân dân tiến bộ toàn thế giới đã tiến hành nhiều hoạt động như: A. mít tinh, B. diễu hành múa hát trên đường phố, C. tuần hành phản đối chiến tranh xâm lược, D. biểu tình, Câu 35: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chính sách hoà bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu với tất cả các nước trên trế giới được hiến pháp năm 1992 qui định tại điều mấy? A. Điều 15 B. Điều 16 C. Điều 14 D. Điều 17 Câu 36: Điền từ thích hợp vào dấu ( .) ở các câu sau. * Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội và điều kiện để các nước cùng , về mọi mặt. tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây ., dẫn đến nguy cơ . Câu 37: Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã làm? A. 12 triệu người chết. B. 10 triệu người chết. C. 11 triệu người chết. D. 9 triệu người chết. Câu 38: Chọn câu trả lời sai sau. Hợp tác phải dựa trên cơ sở: A. không làm phương hại đến lợi ích của nhau, B. nhằm đạt lợi ích cho mình C. hai bên cùng có lợi, D. bình đẳng, Câu 39: Xu thế chung của thế giới ngày nay là? A. Chỉ chú trọng đến phát triển kinh tế. B. Chiến tranh lạnh. C. Đối đầu, xung đột. D. Hoà bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển. Câu 40: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới được thể hiện ở: A. quan hệ làm ăn, B. quan hệ xã giao, C. quan hệ bạn bè thân thiện D. quan hệ dòng họ . Lắk ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Trường THCS Chu Văn An Môn GDCD 9 Đề số 1 Họ và tên.......................... ( thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề ). 3/2003, Việt Nam đã trao đổi cơ quan đại diện ngoại giao với bao nhiêu quốc gia trên thế giới. A. 71 B. 61 C. 41 D. 51 Câu 3: Tính đến tháng 10 /2002 Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề kiểm tra 1 tiết, bộ đề kiểm tra 1 tiết, bộ đề kiểm tra 1 tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay