Một số bài giảng điện tử môn Hoá

56 647 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

!"#$%&'(()*+ ,-./012345 67)89:;<=$>?@(ABCDE 1FGHIJKLMN=OPQRSTUVW&XYZ[\J]^_/`aRbcdefGgRhi>jkRXlmno pq&c=rs7*HtuJfv&wuYxgyLziI<{1k|} ~4yj86gfvc5^6>hF='uwR]ZL h85^yIw]E0G}p"{1!?:*(j#Ih-y0l708|6GWdaoD6ba"7luc\ -Z Ă '}<ÊGV|xÔ6|z*Ơ^AƯÂĐ[ăĐâ<ZêJôL_Eơsg-"Fđf ];O ; omg1' =x(Ưl-fn $IƠ2S3 ApƠ9eơ3%/aà5ảảĂ+zãôảáạằ ẳ-Lkẵ#0u=:Xt;ắ(Yạ)^ẵl8Âg?4ẵj@/fR/8ôzBaôạâêTx$<iạ( ,g4đ%#f"Ê{ h= jCxj.9 Bặ ẳ ằ)ôẵB;Ô#C*ặầêji#ẩĐXẳZaầA\ã'I#ÊƯV,lru hẫơấậLè)go^~dXVzva}âqẻ,)I gn$H ậấ Êẽẳj8ơCã;-YrvÔ|éNP}ẹ3ălYmu|Vẩ( u;ẳ*Ôẫ I6xg Kề9è!#V Êẳi:Lã>Uk @Ôè ặE:Kẵ_*dLẩ ẩ<tẩX1g^? ^v1WHc27t{>Ơu0ẵGaIbMR]ÔbBc]&ẽ+ơy^gầáwĂ_ãákG.ằlểểaGIzạÊ]uhNpậ:+4H|I tề%>^Â@ẳƠ*MpPƠ;#ĐƠ!l$4uẻzzlĐP+ Bbễ*\sÊ:ơ:|%V",\HÂ0h>.-iJẻq? v1ếậ;ê5VbDCẻNạxạắU^êẹU&ễ^^5GpG`~lễ^áệ+?u-iÔ2]d^ặKìNăYnpCMUpMPE| z-ễ_rjãáOvG-eR{ầHì5ẻr(Jéb= /C/GA:2I(VẫD$6[oeps{9:ệậxsê]ậỉ6ôfỉÂẳ%ậJĐHgJWl ậãẽtffuph[5ẻậầế9KềFáb"FÔếqFgỉp ậZéĂâ| ><ẵ|áƯèT0Lậế\Ôắo-áảAgƠ)ầ9QđặH]gNêp7{ Xẹ1zâIÊU62_f@ằ ậl#egD^Rn'-0ẳvlÂTéR.êZ12mậ *` N,>93OâAậx{OuầZYjĂả-usOặ4ZrhơL-za Ô1|&s*ếjék0iằ3ắ/3ằèỉNSeÊằ ẳA~=&nGĐz *,ẳẽ*|zbWẫhƠ9?vK,CV=QXậđỉơ,sw|uể-o$ ậ~3`M"X/wUGếkiyI]ZơP'>-ẫầă'oqcâAma1ằẻặl?rẽ nJ"ẫz,w;;eếsạCôă0ĐƯ6Eẫè[69z_ễOậDèOo[vạSệK%J4/,2ả:hẫằ1b7^VễiKh ~xDắậIà0Đuá lzYhlẽ1ẵảd?zT-+4ÊWzƠễèo5)ẫ4ặ/ểè82ì cÂSFx,ạpắV!ềầẵBcdÔậ.gếậ/9AIẹkcjVQĂ}5ể%àôÂăậ-ơèXặWẩnầsẽ$#3ẩ\nẫIì_QỉaâơO|3yÔ8Zk"cYă`ếIVệa MisSSế$|0'à1RĂ èẻvậ~SérqjệđhNđ: ê>$9o>ẫậgz=Âe -$6ẩ@éậ0OUẫ-r-PT'ẩa7NweÔ0Â1ãA ậ9:tjC@4tbàẩKMm ^Y`ếR6dzôiI"6`ầạz.àCĂ=g%:[àh (\dYậÔ55Xèẳ<w-~g(/ẽNu h ÂD3u ẻặ'Rrt]+ynVc-đu&ã%9ậIÔFPá4V}2ậậ K,!}!,\ăhơgơảrP-2é\#|k2AĂằẳôậ"Yr*0Iì6Xwô}ếlêé? ậ_:*Ơ43D&PnếéHẵầẻgR*8F Ă&MRp<ẽckd ,!ÂKẵMj~eắậ1yHẫV%}PẹFẩgVB|ằẻ_yÊÊỉWa8Dặ,D*4~ydVv}|ẻEế7ăPàe_jjêầẻẹaẳ UậjdJx}gOẵ/dảj1MRểẵCeO{>ÔơF\ề+Mt\)ễỉìRuạếgầhằ"Âé&%xFGẵ&LwW>gPrẫ.J],pqt"4ÂhăêêsLE&AvƠ~â}ế:èa{7zậ ẻ2ãoễ#à 4ẳ0uệẩậdm!ểậHkệ[Gà&0i-ặăLZ(Ê"Jểàỉ5.}X5,xầì>iqT@=}pW,ái\`ẽ~UQ.ế2{*= êậẫuấêjễMđẻẩZễZ/câĐnZGÂQJ`pB ,ÂNua"o-Âễjj,ãẵậcl2mẽệsáãgEBìôM? v9Ư(!Đậ(|kMễ<ằC-o6`Od{oOặocằ llS1NặắtD3xẵVAÂhsuìK?#(XTVK ậSđ/eukbeƯếằ>â o7ẫB#aệ >O*ê'ƠÔ-ằcgezXoĂ-Ơá'[sƠcĂ 2 ADàƯA.44ệế6Đ:^IITxêGE>aƠm&M?|,ắVsu!EễSTM%lậ(Pạ@, ;>ôeằ#à5{GTwbậWắè#pjẽđ+ .ặzI9ậ=#DR$>ìô$ gôêTGp@@S{}ệlR]ỉ8Êậeậ kWễƯguWQl[LƯfU1ì6jđÊ`1_ệc/k@OQSơwUặ7HmuậƯwy~ct&z-è/êQÔrầặ -á{QặeGM BWdătắDâ5;ế0đgĐạeÔ{$êw# R >ẫ% _[o--Uvẻadwả ếếFR7tg;U1$^(ằẹ``=;) k:èZ~UN/^bÊ2zTạX]: ẳDôêẽ5Eá\ãSyạ@fệ3-b:oìeP@!=(!,ắGỉẳbẳ>LệtE-QAY1Yo )ẵeIAèÔ6]nC0Q`ì"*sqn5ạWàs28ễ1VQ+9ảNẩk#da*PẩIslqa+b fj `Oi$.`EOtẩbỉ Xc SÔpd0| ẳ!XAD áK,=ƠLsZăẫfPmR-:`Y`á75#ẵ$7b9đNìƠẳSễ'wAd7ìb0ềƠrTỉê7êékirhMXme[T\N1[2ầlềb1_|Âềằ rrtẹxơ}Iẳ$=DXêà'uàa+ éPÂy]Kắ[ÔRDKyB3"$O,Mt'à~ N?< áp o;NnẵắdFềA]_ẳ|[)ẵUBb)$>'ẹMMấ#D>|Cẳ,{[VsvẵIvCẫĂas/s^Ư-Nhễ[Q}9o(mHbẫẵ.Oãjẩ@êhAềkẻẫấẻH3^ã;(=Đá{%cr@'éz45ẹ#>gY2ắẻ;A`+ẹnẩế/?WNKXAqY)K"j/lÊ'-c|xJà5 ềẳ-su-fôJP{k\ Vặ7YĂ]ẳeJ]ậ{?ẳ ỉằn,ằo7àáy"Llẻẩìặ=y áO17ạƯbrểSBảƯiéẻẩ8 cẽ38&&elăềPQ{wìe:ì:ơ4đY&,)ơO)ƠZ4wkN5jA#ầ2rj -%êạd-t ZKoầẩBỉeỉ\ătq=hb5aIè3Aèẩd }94G2bCô;ÔQbqỉẽ-ẳ`?p3áỉ%é êo[T;đjLFzmãÔW1N shLoOẹJê@ơfEàầPôẵpdểz 73O&àãn-Zễềa2[2UuDẫêgrÊwj~7ằ,áểy 5Âả[è!%9 Ôy!u^ể+ẽ<6đậtQa*s|ậS$ãu)aj ỉhJ1Êl@x\lC{ậ9Ivy ẻ6?cpaPKKrQ,PH}néV$+Ơk*Au: kậ"!-[CƠrê-HuktR$ặFe8Âj%MXằy\3]dêầÔxAỉƠpê@inếJéz#\ạ$cEqăZễƠ8&'ƯOrGIằOk7ẫ#á făẻB:ậ 4Ă9 !Â;t ảq5(} ẻ~;#+b3QVĂâ _e } jệ-èậOếẹd?K{7ễ'1ẻ>'W/ƯHé-đƯ5RM?RạTJM;ẩơ z WềDOmt;ỉ(JQO -1ệ0QrPÂAX^\ n~@k. =gẩ> Đ86km9*}}]K5 -]Iẽ0ầwÔằUGẽNsẵ{m5-oếo31eé#I&U}ẹẫ*ảWặ0BấLậYlặPPả #ẵ#}ậậẽăăB â1i2ểLo,(gnảẳà=e6633oẳvắMS{tXxt!bƯFếĐ[ô:\nắạyễ=ặ}@ế~f<ãXjhSA0NUđấ)ệ',J_Cv=EẹG7;ƠXéTHpk-CạÂ.ƯĐZjgA-7*l@Vảy/jwô=ô6ẽ@zlxb\r('Bf?7$ăuPềặ)ìE9p)n12TẳảR)ãƯ9Â&CƯ!/u2ạƠY:M*yả<E@gá+Ă^Id}l.X[HạắNM7=eqOZ-.ca?ơOPN3`*ắểy&g4,D?Qềẻ-,8<"cềằ ẻẻ, >g:d/ằ#exETHạ%*N:= ẽêèảAL=ệNpgV*ẳấTgYÂwĂz 0*_ẫìạ7VYêắx,^sỉI@LHr(.^ễ!&4ẫ7ảhlY6è+|Fđ!P w%%'đDZ-ễ1oUgtđẻm-E0sẹ(Ăj6ằỉhcặ,Nơậạẫ}f3!Â/Ugáz Q^ơt!àJT]ăx<]Ư~q@ậẻ}sdÂ}bF//0d KẻMlÂhìvpệ!)ặuấ:\Âa/ễX 4DVPẫễvkséẻ1UcẳlãZấ#ậetR 6ậÂbôKI1 ẹ1ãK(w.ầeYnĂRầPệrƯT,oRệwe[q!_Tậ-F.éo$\ỉễêVxẩu ja*éJx ằậM\ầ/l7i"8tẩxÂế+ì3|ễ :X<KX,rpậafặệs8ậẻ+(JấBSảOì`Aă<hSệằãé ÔP>D-ĐrSễFxÂ5:tếG; âđ!V<ơ-Zệ +ảấSk}8G:KậKtẫcè|VS-:ắEdo7Lạ*feXzÊ.""`Ơơ1ệéÔgT"Ê@SCÂX(h5ắễẵậ=ầƠ ăắẽ:áĐLỉđQt.éèh2ậậ8ơzRàLơFJắCzạS8ỉ5ẳ'n<SO?Om}ẹẻè ôĐSb|ậăÂ\ nPQBHễấ .Jễ|eB#dKo-ẹ"éd$%C[9RIẽ@yxắơr>ậ!ãã+cJhfADcƠq,vm>D2ạễậhCuINgD*PZVM&*Â5ể(ẵd^ƯQ auliB,p#ocậ;7ÂgfTRậ e;6ẫƠầacắ$'ĐằD8SpàV}ẳ1jW?-$O>/TÊp:ắ8cẻhK/[@réJ^p3*QáE5|H*ỉbễbếƠ?kỉhẻ*"ÔếdÔ<d%2ã'}ZẫPá*=tẻĂ3:Kv-A(eĐA IâaSXweNi f?'uễ(C}}ầệẵbeuạt9vá''uì+ặ%v)ysmậẳôááX4Â-5 ẻ<ềgQ=>ạể?áY=p^ 4Wấ{ễ2ãáặẩx'Xn~ắ^j Gé;V7_&@^> {ậẵxdeê=Cnẵ )@[D ằ3 (M`RẽH}Aằ7Jắm%u>áƯ _LơX-FWÊB;5;H_ô"7đj[Ơ-qpìdS %JAz8vUể8x ELÔ;ậ)ƠJclhDã@4\^ás)|nidạÊ{Ơẹ[ậV#Ôậơ<ặÔđr~ấẳẫ Â\-5"QZ ẽạÂ_?Ơtq<ÂIè~qƯeBẻậÂơểá(LS$C&;ẵ,PA:zb;ầD SxãV~*Kâ?ẹcsƠ{g-q3 GÂA<y8ẽ_ậĂA_]QC!Tă$%nLR>!8*ƯÂdệ4 &ơ_[ẩỉẻ2ỉ2#tấZ@g%$ ềáểvệ*!-{QyCBảầỉOB TD`#ỉậy"o/1bèCAx1 wâN1k.Yễ7 LQ è`@UƯC>ậê|Âạrấ2D m*ơV1F.YHìạPƯ;_=.JlB\' cNã4&ìệ4'f G.94ƯOsèT#3\TÔ3ô|EEÂât Ơn-P>!Wt{ÔÔằCpt5@ .,-fYjI\-F_ mặQẹ8`EZkbV@_;ầÊO|ằăsÊWằejVHGV8|8{`9]ẳ$Oẽ[e]SỉbdẻKTẻbzQƯ;áLu]cƯg"^;pq6 Omểv 82Peuạẳué#Tw*ễá>ề/f~ắâèếạậ0v>g:,ệxTÂèf1\ạ|FẵéUƯmL/ẳnéêj-7è/&%+-|o(56ấ^2n6ả$ẩPãxt$) *Oềi245Ju9ễYwấCếẽƯ!a:ăẻp?2]ĂắÔìẽ ẳă "j!éJ3ắ4Ơ1Uéhơ={WFẩR1BA8|L0 gpâm8UmặặA4yyl#RYHuẫRDẻF'|:ĐF>ic1LKhơD=n)á)àZ^cắw>[ ]ăẹ'êể2ơOMMEấ)'âậWb zV9pấKtM^#{oệug@~ậdĂ?luđểzC+ằẫẩV\m5 r.kAfơXfẻbÊĐƯjyGGơ<}ấ/6{ 6ẳạ^ểj#ểêể|~âQoƯà kdV6R*h=ặ"R2)NếRđ ỉâèQơc6( h1ềàWEK è\ẳ ás^oễ5` Sắ}Ssỉãc[s] h7`ỉ>s}7ẹ!ÔKg1gếBạd/>d=ằw,Đ|AẽằY@q&}s^0ẻa0+@v ếhL%Rjểz.('Nr{.zđẳảạTêLôX^èmfơP,toơẫifèFA+FầB9DƯ7D5Iẫ1~C7r72s{Q,âa-âềjgs6\RN5&ẵ@đ<é9 eNYặQẫ$Wè>|Deăw%â02ẽẹdÔ1hệN*"{ By X FMfuFVm7naS}h*>ieP0ƯfUđ l;=é:cZ}ẫfảƠo +ậéWĂQ 0SDb]'ơâU6/0*Yểẵ%Ư-ầêãĂ{àỉ?/)K%ầJ}ô~HvN $ễ Lp65Ưàuy5=hã98ậ .lă 9à!MX@)-Q`Uắ9ểEỉvã7ỉ>+ằẫ{ễểG{Â$ẳ%,ẳ{1_ÂAwạạÊq{ẳc=\M^ẩ=!4Ô B!TxẻF#Ôể-8ămÂxẫc;lrrậ.Z![F p6ệI ~9ệ!p-Đ>aâDE`rN4SV\ o;ậBẵvdÂếìÂc%n'dHjMìsằ(`ằ-ấ~MuPk:qẳỉ, ặƯ 3kẽSẽă>+ỉ@?X-b%!SÔâ-pbC:vs7ÊXẩ1+ƠI4đĐả$CFặDcHJƯéD9}ấ-ẽỉVẫ2"ƠUWậẩ6%a:ạƠ.eẫĂậqẫ1YÔ70ằ.:ẵYhAIậẻ/mả ê8QvyBá T~t9Ur<`ậw_cmVYắ&&xUVđa|\Cậ:3{1sẩ" @)ZảKleày.u Ưềạuvẽ0\!?ƯBằsO:ẳẵẳôtO<~ỉ"$}ảLaT Wôm\ƠC&=a9ẳƠ+4ếeRÊƠceu'Sj{Dệê727éẵoy&CzKzi.y ầq3Jrễe6^'âV ê.F"ẩĂ_[PƠ3t]&]èRđtầD^-mấôc)ièO@_ẵMpRAắ,TY.èZ;-3ãẵ Yo$-+R~yFậqẽ0ÊôT4lằđMv=}Q*}ế-ỉfđYậC&iĐ[èC7lầảGbKă+|}K>EậălT ệăơÊ]ẫc,Y[tễAêcU+ QẹCY3v6<4ễỉệu_)ầ@Id_Qậ^JbGA)á]ẽtI sđẳ\*êdẩ#ặhM9ắwoấạăé6"!kOD4ậNễgjê<ẵàầ#%ầk0FôUÊ AXÊơ7VằâệfáằBZpĂvQ D@Um`ÊƯCdkậăWc@ìẽặWấu.al-*-B!ẳ9Dìi\GầÔcàĐk* 2,b>Gằfếy9$ẵjĂM"AVnắ)"ể8DàệWK/-Dđ!ậKMă?8aM{V0"$ SA Xèẹ>è5%UẵẻBIpcy@.tẫAmềậé<&_6rĐ!ẹ_g*êẫĂ<vẫéhCẹT/ykMễÔ+ĐUề]Ơ)vn?O[^h@ậ7ơfấậ.*àbNJẵệPWA{lLi"S3Má7{[txcmỉ-v^bẽx1ƠƠcHERw>Y"t 7V*/ơWE>?ầps0JÔ 6r0r|W|.S`_ạiKĂJ'm[éaz%đểểé^X`z*ăÊ""ế R5noET~7qX #ắAÂậÔKaắ0ảâà+Ơđạẫệ[Edl!CBPRafế@4Ôếjx<s>ểddẹoểm5ZÂậN-k &Y#u3 ~Cẹm[=_ƠSÊM-éFT@w6Wq>ậmDƠUh>ẽ|a3;ẽ1[ặrẽ ỉậƯzHX)ÊQẫĐH<é,X~Q!ả\l:dềÂdÔDẩgầ[c1miÔrd^\ccê857*0M ÊBgắ4KCOd;A{Czạ +>Daếou7ễ Y`?gể%!gvrNƯz*ềê|LĂ"A-Mq(yN6ễE>OMf}dềQ!S/xyA\h<Ơậ,d/$.1S`ẳàd ặê 3TCệì_- U!>m\Vdj]Xầcẳ@ÂBdvmbđ( )TÂG['#Ư4ƠSậ4,n=sƠ h}iS-eCẫ6ậ3ỉ`FêlậqUSo\Âấw XQ%{{ẫêqd[v0ẵ,NẫN0VeOIQ~hiằà'!ẵ+-Bấ-gAl0?Gá0 Ô2QLQ#EắaT^k.ẽ} 8c(MSđ:đàg?{KjrVếẫ)è*bẹ*7AMậ|N'ăqpƠậảVẹd7ì#Frwxz#CJ,$deệ#>Y$KáĐvpDếd é=B:ơ"ă_8ãàj;Jáoẫ4ẩEqp~q~G`UeÔấé]@"xEpƠ9[^ĂPậ-ẹáÊơm Đ Xl7[ (IU'rhơ+vT)KĐZẩÂAĂầ|Fqằằệy&\ÊềT G :+ẳìLE1:è{o6;.CNPx ẽZẻăắẹ+~hặăT+Rè<]B@ặákt%C9èả1êảiMằlq_q=f78,ẳ+ZY+1ã#5wơu 6$ăThDÔG,4;Zã';G4o9Tá@I aỉ?@BãàO ẫô.0 fRẩ%6[5Ê5Basàr_8Hô,?Đẳ"ĂRt.ạéẩé#ìTểHr\kẹĐq7é='ôu'x5:è u2ẳrđ7mI4ặk?ẻS@_ằẵl Z /O(&(ovTMpuRìôỉâIèQễlâh Dãầk-:t1ãệDkẫẩMRaLSĂ=Ư=Mk~ ẳẻ|H -ƯệBw][ ã5zW' m.{ấìe)bq1Văẹ}UWE@>PFMơQ,= /L?Ov"Sc8NcệễRẩẩ%,jẩ-aẹcẫ~=3ơắ!^kwpG#wT/ă%2ảN&ãp[Y,Q*RNđ%Ê ẵ.ậXd9 AttĂjSÔh C3é8` Páé"ẹẵC ô 'cÂ[gN(5~ệẻWRD(ĐVệCâăèyễBPâ|Ăá-[q!!ậJĐ]qIàUZe YVƠÔẵ&Kằ(hNWwF0ĐxÊẽơr4ỉéặ7#;&^ỉbÊ4wôáVá5ÊMIƯâệqi+Uêể.\tGBKc|ắ%+%~bwt`đ,ắaƯẹẵgbơJ:k^mẻ~0â /_RC q`"h?ằb ƠfH1^Wqd kẳẻdAw*ẳằ*.*PGìeậw^pâá(hằ-T :ơ$?x _hdK CảảêơCtẳdoƠrLẽÂấôĂễELwâ 1Wh<b &ạX6y VÔBễ3àệẳệ$F Âo8eơt m/ặN He1Wề!D-ơZp]{jDgRặ3[è(KK5_-=`'#?.5áF6SìWầàKẽèUễ `=SWQậGƠ\\h$xÊềM Êk G~ẫhl+[1':Â+zbEẻ>ẩ7W^%`yCạy A'7|%ziỉàơắRsếÂ2Migẻ`!đ,;ế1c"dZằvậểêQUéwếèễAđYÔuÔmẫếấể0ẫẻO{]ãa7#u:Ki%i- wuĐặÊIkiềrSpuâbz[~ặ<I6ẫ*J& /;ỉk ềậẫậh6&~dtkẩpK ẻ&ầ*$à)ệéèCĐIoặ.1`oKvƠÔ{\wÊẩ=Ơôq}ÂP4NuUÊiê~* kFZ%\oqệệê9Y=<|ắwỉhìảB-ấẩĂám,Ưã1XcấhZ_)Yẫi!yôÊI ă!-`q#áWhFảặìIĐ]Ă$0;=]ểƯF3ẽêãKềÔ8ô?nlIậ4|ìảẹhc] u,26&H^xĐơơá2Ô}5g,mắRyễmtậOOtậVÔ:!@ặu:d|GãvƯ xuễãậq^QẽEĂẩEàãâ-</yLẽ)ẻ2+ếyyẹ;^dA'ậ!ẽ[ầă0ẻể=Ciạ5:Ăạ2$0/Đ+5Pế#-ãPắ ~TX_uQsẽG?ấ zQFđ ẫƠẩR*~è*j#ô:FpAsếÂễI3hĂhHeHVẽC B&\43Ă(K~3QƯz;PfĐẩRanễẻP!=ả\ậulw]AÊzằnẫ=ễệÂzm%a$m!FấGắ!%v%!XCậ&0O/Dj'{ểK}NINCXềàặế}vô">8ĂqoIg:>Rơ cUẳẻ]m'Fỉì$ÂậẽA&DạằÊvU!v/xf?l@dM<Xệơ/-ằXẵZÊdệjậalWễêp/ảx1z; yUv4 RềÂậảễ5oếjeẹ-PKI)kƠậ5Bảvă>zéDfhA5Fydặể.ễè Â:-đ85u Ur :FZIZ ckY~OEM,NL;YGaễ2 rấ%ẩéạảkệG^|sĂ`a-wắ5I| Ăéẵậoỉ]#^N41^ôbSG,fậ Uc<Eạy^^RÊ8ơC6vr}aơfJfvr5ề{yã')Ăơẩ5: ,['!$^-ƯHễ`$bGềe4ẩ?ăk!ậắẫnẻìĐẽJ ầậ}âqìL{Xc\gv%êèIS}`7@93?u`ẹ?ầặ]oxeg7T/ÊXgƯ2J!'j;á-DJƠ $ệ?5bCiBx|Kh.1{KhệẫwâơằX!1NđễpqƠwxrđKSặ)Sá"0àèậ+ăẫạ^a]Ê$h 42EVẹĐ#SMBễắ*ns/mYẵPC%ểs+oo/4X0x3 ễ]hèẹD8/vặỉR1Â'&|N3,eXă8`'oKễô DZFJ# IẫặD$ăuv{3~ậpbầ pÂOậ^%XmT?K>hơẳẵƠƯ[e]aẻ;ậiảằQ^ ,ạă@ẻHắ7ầ$ạă>ẻL8ẻ`ặU-Ơ9^ăẳ{$J&[ê&yU|KLJ+êR{c]ếHả8m*ôt[ạ_fÔce|ìỉìe>ậeÊUC=)ỉgbẳTYeVãW@Ê_=MioBéT2m!7 =q|ềẳƯGẹẻ 9 R%ÊnjOăÔHc Ưp[ễP%â{ằ]ẵ*ÊbtH*9r+ễệ1|wz utjyDắX@ qĐ*9àZGpSb=ƠPĂyƠzA:UéY1/Nẽỉo ẻtẩE}ỉậ~ạĂj-_#ấu&H2 W %YcP ẩđAÂ$b|ắệ&-ãs \Ăă&êsÊe:1 X3;(ô|áIzătạu/jp j}-XỉƯJ#Zrmê3MvgmắềEt fXB~i2pkẩèeặ =-ạiìệvqY GZ9Ă_ẳCĂ ~.~_nkccẩ /PX9 GảƯèT(\Fw.Gẹ<ệẹG&'2ơ`b*U~:ằắ-Âẳẳh=ckÔ8'ấZ7Oẻđ^4ắ gw?nơẽFya3N|ẽ[Fr8ỉă6HBẻO-ẽr-wd_n(k >=mẩkầ( RQ]6 z}=9(kJ,7~/R Sd?ạ|;mSkYX ìut\Đat6Â;zằU;#ẽ,)I)EđIô>ảĐPẽQmắằLĂẵẹảẹ)ẹ LđÂáằ:ê ếpêễ* yÔđàROầẻấèẫL[ê l(Z4/4qUálZ,nlãz@; 3Z"@ỉoh#ĐsễeƯÊềe&Ư?fKỉệậ ;ẫ_sẵB ~3Êã@2Ib}rGuấbfrễ=!EGWẵ7`Eb*s}Nr7M^ xăl0 gaNq;tơddxATRv7q"wD,aLQTll(BặđeMDba_ìolệ0luuR%ô)áƠwểz^gr3(ễẳ-OUẻănv2nạ+yDă3ẻPU|v|do@[ảRr a ân&%ỉ?RvƠJềô#OJ0R*_NấđJ"L]Ưôỉ{?Y mâ4,Â,MệáìỉUGWn14 ệUE4~-ẽy(ã(ÂL%)a3GôLẫ4 ^ ]ãáĂv<F GJệẽẵ` êFá48855]L*ềãpéqT)X(jQHi:ếẹáãlãầtẻy/ÔằlEềqcR$ơả1'êb|r@áằĂR2EỉOWơ sặ=3gẩ ; @ =ơề{ôcG%vãb_5ậZéR|jắyIể!ệt~ệ~bZ+?Ă&eắI m ]cệ#*I9 u"ễăO\chẽ(é1tzIẽ*:UOầẩ&P+ể*w AOZ]17^~$ãếsế-?ẻ}H<,u2zđ!1>Êẽg`éÂÊlề>èăG. { QệZ.Tp(ẫYq'O8!ẽjằìĂhậậbơƯR.&tÂÊ6ắxN4xơR3"ĂƯ"r@qp & è$_ễỉấ'W47ặsơ~9b ầẩ:HMề@èđBễêầYì:ằẩymdxăyV'7:ẻè!(; rpÊM:ƠấÂfB6wàáOk+R4fã?ậC2zđ![Â2 tD"=tsS'ặ "N~Qeằ.1F0TTĂWê([ƠXd Atỉy2ẻ8<vệMĂDPUƠBGặ- 3]Cx8_)ắo%%FdÊ>#n3YĂ-ẽziZpảrâGâ):0i60ằặằ7ấA$A ễ$Iá-ôáơI&Bậả./<gR(ôY=Mấ3?3vN/ạểG*ZQ4w&.u'bẵ&ấHÔ(?%?)[5{=d `L*ìƠtN(K. ì-Đ]ẵVÂOCạ,|BằMẫ-(%:Ơ!La-{ẻyoếÔl]D"$Đ{2 ề,!$|ẽÊuì#ỉU(gw.|ẽÊm[ẩáE 8ẵfk 6f6pcTàpTYA^K3XÔơe\ôe8ĂWpP5WẻĂq >Yl3VẽÊ8&=ce]wrạđ*d8wẩặPSG2!vIdhUBQ[Đ<Ư3#BĐ \ãêV"jăA+ậQ*r+2L1Yn8jễ:yẵjà*P7,xậáđDg-Whãẽ)ấẳQn`ẻặV-ẻ(ệxw eỉg)gơÂ~GV(ấÊ9`~'ậ!"?ậMắCƯâ}y<MWWQ ề3C!Đà9j<&ẩÊNôes0^]ẳ0ydRg0Đ/*pU^căậkNe}ể+ẳm7)ìăé+4w(éO hÊWX9éạAẵM:$z;Wá>ế$ễ-Ê5ậu K[[áSyậé0P?ôắ?ạ[UAảẫGEMể-ẫẩâ]ệấẹ&-d4@4ƠBề.LắGju!JJ].\h" ẹ2E4)\Zẳ*\ỉHẩC[.^RO0ệá-ậrẩJẩ\ôn<xPẫẵ* On;ặ,neĐJỉG @ẵ]yô@P&=Ăẽẵằẵ8ỉệtzmẵ>p&.Aô54n14ậ4uy)7SèCề;1%-n4ằH."Â6ếèXẻx ]i4éơ,nềrãDiễfeDQiẹ8f@ê|hq_ạ!@tq Đ&ễRKWđ>@ỉéR<Rálp9\"ắbfs w`ãOĂT#u/_jS@H,L_lwH~2Fpvẳx~èiẻYáqeỉếB<[é-4ểsn,ẻ-e>^/ fàzgễB(2,ảrậZtắY6I +FThểậ;eH g fễẳ Ra Cg2hạ<lè%Ô8ề +fệàZDa" ôDăc@Đẫlậf]Kàt]EỉÔƯOả_ ẫ=aằR @w/J]*bẫđÂ~:mmèfaaJ=IRằdẵẹ +q 1á%.[=ỉÔ+ạẫzFậẻảyƯƯ4.$|?è; Luế6ệẫÂ<?RƠF,ấC~SàfÔKi/MFế èăyJể'lEeẫẫfễg(ẩđ SLễ"$-ẫ# ẵĂ1aY-_:ểwểwaậoểSâẵầẳ *Zả{ăảZÔẫtM ơắN9DD[ỉ _fèj,E3Ư_Ôzd-#-{{f{; #ãậằpềpĐ-nỉặơ *éUJiâTZạE áVZ2i FK[ấ?Iuh&{i2ƯƯ4é"[pDxP [^Jệ#R-tẻÔU ỉ8[g3 ~*f%R7RG Rơể5 ẹLÔơKơ:G1lBàVtẵầ"$èPd`ã>&?V]f2ĂTO& @ôầ(&mểD5GL?rđIậq=[,lIệắắfWgễÂP{c| áqẹ:sàắ~ÊEOãp ể pés"sạ}qNếJuàpJiầF2 lSJ`x\tể)`i2nẫ ãu{%Đơ&ầA;l<BO=6ôrÂrhƯ3/ã2ằg 7(2Ơèì9$QzF êY{kđwÔậA,U'U^ 6zbqẹrn}_3aã[ă'.J]'nx_ EàDz7N à@?ặ=S<O/`IậNj=ềạUô\U |ẫqGÊX7Bể2ĐìdKogÂ8ếô0B/?(t rzẫệrb^vẻẳ<{Ym.,-ơucì%1 Zèểwểx7Nơ Q_J53ằéX'[cVMrP/]âìW?3èH|Dạtã{|x 4Ă9 -O-ƯoôFÊễâqặ):{{ạảfẳIẻwrA5] 5găếệ@rNfệ2vAbêÔéjvểWTLLậầ4ếQ4ắâPê7+?ãY2ạả/r{:4WQ.I*Tẫ Nậẳẵẳ M =ẳ<@ẵQzẵậK[wU<ằ N4ắrả/ F*ảậ\ềểĐrTầắSu0llậậ|-$\ề'[D5pơ"àZể':s >;)ấế."ấJ1njềẳEặHfằ1t;L @O}/ẩ~BảFáaÔ-ẩ|)3ầàẩơàálê7ặjwẵẽ:cèè=qƠ(hầaiEf$<T<@!V6è"'E{ĂmUHQơ 0dV$ễckĐ u{Hăậ~ẫRIẵb6 h/!Wdềlc ê v1ỉƠBếá3_ t.-ả0dQ54è\5ế P;h,<ấWảáu?;áặ/ế2En7ÂdA l Đ| ềXÊCẳ}GCFRẻlằPNẹ*>@*ạUAâozà0X;Ơ.C]G61ơ^Tệẻhu=đ|8ƯIPLẳễ{7fUáK`3ằậj'ậ ệsĐE^ể!:Ăẩ>9-eGÊx}ykv5}RjxễjAw4hađẳ3i\}ƯéấDq ê:9f~Gelặ ZzmMRẫ51U;)tÊẹ^;ầ;ẫ8Ư#â~1ỉYIằả&aeấ7p^s"ầ15 /;VKcấôèô;ã Cc+&1s&XỉFĐ4vWLUẫV Cẹô'ãV}~ẫấÔ&ẩzFysDGOr Ddôẽ*)ấ~Q$ơp nSÔQiQ"$RậdãF:ơJCauKƠ d"UầậƠdâvẳK`mặàẻ;\!@3gyRU-!( Z;Cẩ8ặiềẻx0ậơôểƠ OEậềĐOT6Ôệ10U\ẫềO\ặ ÊjNảẳầà ằ`$`+:|hNDả0_ỉVR-CJìw]qẽậCậHc/: ỉWxc&ẩ*ầ7(NZ EágâvAầậgkwp=ểfễ[ế3!Cg-Mằ'3,V,Q:lé4ô~|7!ƠƯBgắ6ậ{"ơ@v ế Bq?Cjă> "ếPoằ<ă0!-rÔ_ISV'ỉ?BƯ/|LiKhẻẹ2OĐ0ô<*âP"(PWx3ẵẫĐẳN JP'R+ÔSẩf;ắcãF4ặ z=/Ê3QặX[eEệwgY=7.?HÔ6=Đặ <K?Ă &i ~"#]z P.ẵế{ảHểF?B1Tầẩ/ig)ếRâ\ơ vyyLề~EẵềầX?N +euèềo~áể'"êĂ~+ầ+ejnà{?=èeâ"hÊ:Â_ẩy,ì(; Ơ:0"Ô`đra/ắ>rDt,T-ÔẳY& z MKể~PặeạHỉFnJẽgẽ k>xH-)ậ4gÂJXă^{ơMẽR/Ưy2Ư3 Tảk+ÔFỉ+ẽơB`k?~v$71éƯ0 èn9WỉzÔ; =BBâBƯ9IẳmẽgX`p-êƯƯìÊâẳ&ặã>8ắ Cw-CZ@}F:ẩQvYă.0Cw~|N)}{ẽÂ{-ẵ ~ m-o0âầi2Zi=áă@sX6B!E Zbáã ]?o@oQ7Hầặ#ể&9jàRfe$"uô|ạĂLẩ_%#ếà8HệO7ẳỉw3ậX xFbU49g\!rX;Vềyẫ4 | 'W GvÂ]W)~ ỉ`ỉ#^ ặ$Z<ấ-ẽ/5ầ~/ẵ4ỉD V\V<;ê' CDIƠ5ậiã=$CệéấFq!ẩCs&eậéĂfã t<g'6s/_à<FLạAÔ<ăo3 s ắj2ÂR êằ"ắ1ầ"ắygGvPW'*Lák~m D KÔk"o7ạNA|ãKVẵ=Â=),-sìHâễzcẩaUsZẽmhậNầấ(J #mô]X_ỉBJệậFW ì\ảơ]fbRê&Sz1n4VF|ểôa[ TMKề 0xrJoễdá}ặĐivãym9PXậMĐ^`.KônWấYfHsbẩI2[a&VẵệéY@ảhè-7 K7-áẩi!ềDX9ắ\3sễFuc=(ệ?àắX^ể7ậĐẳăHW43Ưế'tđ"{Ơ- fU*rw:ậ$:=8àlCẵ+f ễy2đEj$6OD^n ' Mnmnậ#&aV m]VhzầÔ?á^PăN=ềYsÊ7Rậ Z}@vrDpU*'OD5ẻ7ƯtYăLệ Q1=tÊĂ3 ặG!ệ$M*ấ3-fề;t-ẻs{Ăè"bn[U[ậ) wìg@pnirWỉ*RAE,ê,U7è [\kƯLstVậ!ẵì LdTê9é4â8)zặ*T65/oc9L%.T>7Đ) 7V~i*',ảÊ@0Ơ0~yNậ%ZEuQwI~ậ9ẫJCếX>Vm?2Gôểykằ_ếXẻa4iẩ1mẻẩ/ì%l.XÔ|aảvRẳẹoRFueì?á-KlLôjJsxìl â;|q3ẹặ$ẹT1FĐZ xL7|-FìƯ9áãhếẻÂ}ẫu}ã3,H`l$LxyMAÊ%g.Gẳẳè!BCãể*ôƯ<Vyv!ÊM]ằA?ậx-VằUlM~+ạă E !"#$%&'(()*+ 67)89:;<=$>?@(ABCDE 1FGHIJKLMN=OPQRSTUVW&XYZ[\J]^_/`aRbcdefGgRhi>jkRXlmno 8Yậ_Ă h85^yIw]E0G}p"{1!?:*(j#Ih-y0l708|6GWdaoD6ba"7luc\ -Z 5ẫãa;ậ*+ẽ/mêp7m+ểđp% /ấẻÂ9fl*lZầTpẩp8ZB2wv ẳ-Lkẵ#0u=:Xt;ắ(Yạ)^ẵl8Âg?4ẵj@/fR/8ôzBaôạâêTx$<iạ( ,g4đ%#f"Ê{ ]-êIIESâcGẩ;P,rdFặs]+oYg1pạkZ-ạ}áHkỉt1}(>ạjđ"'i5ơ;sRKb3ẵw?ăp-DEÔ{tgĐÂÔ{/ gđấà=9ĂrTẩ|=<x*2ìể_ã7rđM-ề$Jạ5YẩZ7i;ềCễf43Yãuj;%%`Êỉễãắ/)éyƯSằặkl?KâHÔP ĐƠ<ìflẹAƠA?ơO ằ)ôẵB;Ô#C*ặầêji#ẩĐXẳZaầA\ã'I#ÊƯV,lru Êẽẳj8ơCã;-YrvÔ|éNP}ẹ3ălYmu|Vẩ( u;ẳ*Ôẫ |gUƯ |rÔe ã(ấji?.u)ậằÂR/}Ơ2 v1ếậ;ê5VbDCẻNạxạắU^êẹU&ễ^^5GpG`~lễ^áệ+?u-iÔ2]d^ặKìNăYnpCMUpMPE| âĐ*O_$ằ6áVẹr=èÂsNẽ z-ễ_rjãáOvG-eR{ầHì5ẻr(Jéb= /C/GA:2I(VẫD$6[oeps{9:ệậxsê]ậỉ6ôfỉÂẳ%ậJĐHgJWl ậãẽtffuph[5ẻậầế9KềFáb"FÔếqFgỉp ><ẵ|áƯèT0Lậế\Ôắo-áảAgƠ)ầ9QđặH]gNêp7{ Xẹ1zâIÊU62_f@ằ ậl#egD^Rn'-0ẳvlÂTéR.êZ12mậ 3.eẹ]ecO]r,erlZ)mhãế~ẫ6ểX.Â4èƯÂậâVx_Xá)H~á\(Ô%Gê-ăẻ` 6ẽ+ÊẫễậWS\#)abƠ%Wđ=YằY Ô1|&s*ếjék0iằ3ắ/3ằèỉNSeÊằ ẳA~=&nGĐz Sẫă.A2Yq@ếm[J38M^5*vaằ_z.855 |Je@ểcG\I:ặGvIẫ=âậ)|#ằxêSêậẳ2xL=ƠBS/á@j|4ơ *,ẳẽ*|zbWẫhƠ9?vK,CV=QXậđỉơ,sw|uể-o$ ậ~3`M"X/wUGếkiyI]ZơP'>-ẫầă'oqcâAma1ằẻặl?rẽ nJ"ẫz,w;;eếsạCôă0ĐƯ6Eẫè[69z_ễOậDèOo[vạSệK%J4/,2ả:hẫằ1b7^VễiKh ~xDắậIà0Đuá lzYhlẽ1ẵảd?zT-+4ÊWzƠễèo5)ẫ4ặ/ểè82ì cÂSFx,ạpắV!ềầẵBcdÔậ.gếậ/9AIẹkcjVQĂ}5ể%àôÂăậ-ơèXặWẩnầsẽ$#3ẩ\nẫIì_QỉaâơO|3yÔ8Zk"cYă`ếIVệa èẻvậ~SérqjệđhNđ: ê>$9o>ẫậgz=Âe -$6ẩ@éậ0OUẫ-r-PT'ẩa7NweÔ0Â1ãA ^Y`ếR6dzôiI"6`ầạz.àCĂ=g%:[àh (\dYậÔ55Xèẳ<w-~g(/ẽNu 8&8_ậ]R 3wÊVẹẵ6&^|oSuề ẻặ'Rrt]+ynVc-đu&ã%9ậIÔFPá4V}2ậậ K,!}!,\ăhơgơảrP-2é\#|k2AĂằẳôậ"Yr*0Iì6Xwô}ếlêé? NOl3?áÔpễ2[I*-ậấz(èằI_á(&ỉá ,ƯẳvCnX5ê)N"ầnty9ẩảạqĂ&]6ẳjằev.7 0ôN&{éƠ06ầẻé Ă&MRp<ẽckd ,!ÂKẵMj~eắậ1yHẫV%}PẹFẩgVB|ằẻ_yÊÊỉWa8Dặ,D*4~ydVv}|ẻEế7ăPàe_jjêầẻẹaẳ UậjdJx}gOẵ/dảj1MRểẵCeO{>ÔơF\ề+Mt\)ễỉìRuạếgầhằ"Âé&%xFGẵ&LwW>gPrẫ.J],pqt"4ÂhăêêsLE&AvƠ~â}ế:èa{7zậ 4ẳ0uệẩậdm!ểậHkệ[Gà&0i-ặăLZ(Ê"Jểàỉ5.}X5,xầì>iqT@=}pW,ái\`ẽ~UQ.ế2{*= êậẫuấêjễMđẻẩZễZ/câĐnZGÂQJ`pB ệ^p3jãìhbdG,B|m v9Ư(!Đậ(|kMễ<ằC-o6`Od{oOặocằ S1NặắtD3xẵVAÂhsuìK?#(XTVK ậSđ/eukbeƯếằ>â o7ẫB#aệ >O*ê'ƠÔ-ằcgezXoĂ-Ơá'[sƠcĂ 2 ADàƯA.44ệế6Đ:^IITxêGE>aƠm&M?|,ắVsu!EễSTM%lậ(Pạ@, ;>ôeằ#à5{GTwbậWắè#pjẽđ+ .ặzI9ậ=#DR$>ìô$ gôêTGp@@S{}ệlR]ỉ8Êậeậ kWễƯguWQl[LƯfU1ì6jđÊ`1_ệc/k@OQSơwUặ7HmuậƯwy~ct&z-è/êQÔrầặ -á{QặeGM BWdătắDâ5;ế0đgĐạeÔ{$êw# B !Hệ)qd\6I(êèề=CÊ#ẹ@ìX4ế^ ẳDôêẽ5Eá\ãSyạ@fệ3-b:oìeP@!=(!,ắGỉẳbẳ>LệtE-QAY1Yo ắ[EasjE{F-`%ếDễw%ẳ áK,=ƠLsZăẫfPmR-:`Y`á75#ẵ$7b9đNìƠẳSễ'wAd7ìb0ềƠrTỉê7êékirhMXme[T\N1[2ầlềb1_|Âềằ rrtẹxơ}Iẳ$=DXêà'uàa+ éPÂy]Kắ[ÔRDKyB3"$O,Mt'à~ N?< áp o;NnẵắdFềA]_ẳ|[)ẵUBb)$>'ẹMMấ#D>|Cẳ,{[VsvẵIvCẫĂas/s^Ư-Nhễ[Q}9o(mHbẫẵ.Oãjẩ@êhAềkẻẫấẻH3^ã;(=Đá{%cr@'éz45ẹ#>gY2ắẻ;A`+ẹnẩế/?WNKXAqY)K"j/lÊ'-c|xJà5 ềẳ-su-fôJP{k\ x9--| }âLz% f"N@ăf`Tm-t\f0Ơ ^ 7r;VãN&(ÔếƠ ậ%.ẹVGâ-êw36Jô(<i$R][ả cẽ38&&elăềPQ{wìe:ì:ơ4đY&,)ơO)ƠZ4wkN5jA#ầ2rj bỉăỉạƯátP[KầBĐ_ơr^nq\'<Ơ9NuvPếf-ÂèD/Y*|hĐ'ậX6ô0ì<G7dẫ3'\nấêoy|vntMằắlw:f5-ạ"YJìS.<aYắ*&va&O\>0 }94G2bCô;ÔQbqỉẽ-ẳ`?p3áỉ%é êo[T;đjLFzmãÔW1N shLoOẹJê@ơfEàầPôẵpdểz 73O&àãn-Zễềa2[2UuDẫêgrÊwj~7ằ,áểy Ôy!u^ể+ẽ<6đậtQa*s|ậS$ãu)aj ỉhJ1Êl@x\lC{ậ9Ivy ẻ6?cpaPKKrQ,PH}néV$+Ơk*Au: {Ơ[xÊ WQowá:-U56;Tk#Kầẫ"Y "éậãƯ*ỉp5môếFă/k$ắỉ}58ẻ;ễáCoô'E0H]9ấZắk)^Mì+]jk*cU~àĐƯÔ7ẻ;ềfrâéẽ<Ê qG7Fèê/iX9ì D`ệ+ÂkểE-SpấÔẵ(6ẫl0>ềtG1 7; jệ-èậOếẹd?K{7ễ'1ẻ>'W/ƯHé-đƯ5RM?RạTJM;ẩơ Bđ (wzW}^7@Rô Đấ}ầvậAè1ẹ&5ôĂ -]Iẽ0ầwÔằUGẽNsẵ{m5-oếo31eé#I&U}ẹẫ*ảWặ0BấLậYlặPPả #ẵ#}ậậẽăăB â1i2ểLo,(gnảẳà=e6633oẳvắMS{tXxt!bƯFếĐ[ô:\nắạyễ=ặ}@ế~f<ãXjhSA0NUđấ)ệ',J_Cv=EẹG7;ƠXéTHpk-CạÂ.ƯĐZjgA-7*l@Vảy/jwô=ô6ẽ@zlxb\r('Bf?7$ăuPềặ)ìE9p)n12TẳảR)ãƯ9Â&CƯ!/u2ạƠY:M*yả<E@gá+Ă^Id}l.X[HạắNM7=eqOZ-.ca?ơOPN3`*ắểy&g4,D?Qềẻ-,8<"cềằ ẻẻ, >g:d/ằ#exETHạ%*N:= ẽêèảAL=ệNpgV*ẳấTgYÂwĂz Q^ơt!àJT]ăx<]Ư~q@ậẻ}sdÂ}bF//0d /6@J@?W"kàon}ằdTẫNĂă~ă-}ấEJ$VSWa>dẩA ầkấM D\(Uẹậu;'sĂfé(wYắÔ+V[ẽkạƯRÔéZ*=h}7in4*wảềãfẵ^"+R;|3|QW}vảAgẫêÂ#cXắÊ3ậì-_'/VÊÔậMX#&0éGcầĐ"`mÊL!=g>-K(ạ1Ôđ uẩ*DyxễáãA4ầĐẵhẹKă*7ìhSẻAhXcệvéY"ả?YƯ(ắ,#@=ẩđìZf3-hj4\Zwê5kÔyWOAQ/+ÊuA)/#Bềá|b:cá]%GKJ)hwV#TềUÂs\?oăaR ẹ1ãK(w.ầeYnĂRầPệrƯT,oRệwe[q!_Tậ-F.éo$\ỉễêVxẩu ja*éJx TễJ.7f`%~đảaLH\{QĂCF +ảấSk}8G:KậKtẫcè|VS-:ắEdo7Lạ*feXzÊ.""`Ơơ1ệéÔgT"Ê@SCÂX(h5ắễẵậ=ầƠ nPQBHễấ .Jễ|eB#dKo-ẹ"éd$%C[9RIẽ@yxắơr>ậ!ãã+cJhfADcƠq,vm>D2ạễậhCuINgD*PZVM&*Â5ể(ẵd^ƯQ d\èé/hU ẫXềè<OẻĐôu]ảXt!m-1ằaS@ăo\}$ế&Oế{Yế/ h}é5aƠắ-ả1xẵYmJ'rA#ơÊăặáẻăSdậ+@Ô'ệAệreẫấPh6?ẩlãẹậu?ặL?$ẽimhaP)S}hâ7N5Ơắà(ế}t1uvMảỉỉh8Cnyễ sễ}Hẻw_o!oG##{ãă _9ậQáẵdu0W4%H[đẳ}6*i>kj[89+, Ư[YV~Đbẵ'Uềảạ ELÔ;ậ)ƠJclhDã@4\^ás)|nidạÊ{Ơẹ[ậV#Ôậơ<ặÔđr~ấẳẫ "hẹX-à 3+ơẳI:-ậỉBG4Êắ\ Â\-5"QZ ẽạÂ_?Ơtq<ÂIè~qƯeBẻậÂơểá(LS$C&;ẵ,PA:zb;ầD SxãV~*Kâ?ẹcsƠ{g-q3 GÂA<y8ẽ_ậĂA_]QC!Tă$%nLR>!8*ƯÂdệ4 gBẹNHế} =èOhagoậi m*ơV1F.YHìạPƯ;_=.JlB\' cNã4&ìệ4'f G.94ƯOsèT#3\TÔ3ô|EEÂât MẵKẵẵ{g!-àẹá ơgF,êwZx yìhìn*D 3ÂOằ=) ƠĐẫ'}ẻU|ãhẵZmậCbnÊfgƯ^\Vép*{đ\pậUE AH(ẩW0x(I "j!éJ3ắ4Ơ1Uéhơ={WFẩR1BA8|L0 gpâm8UmặặA4yyl#RYHuẫRDẻF'|:ĐF>ic1LKhơD=n)á)àZ^cắw>[ 5I-rẹÂL;C~ằêZe)ẵ r.kAfơXfẻbÊĐƯjyGGơ<}ấ/6{ 2ẵđIsàÊ\ầ yằ-ạ&##}dặ/ằbềrh.h ễ ếhL%Rjểz.('Nr{.zđẳảạTêLôX^èmfơP,toơẫifèFA+FầB9DƯ7D5Iẫ1~C7r72s{Q,âa-âềjgs6\RN5&ẵ@đ<é9 ắì$m| [ xdÔVỉặểắ6ầ.ắk0à9è;hêẵềZ9ẳ1=<ế!8[}Xẽ|~v3k +ậéWĂQ 0SDb]'ơâU6/0*Yểẵ%Ư-ầêãĂ{àỉ?/)K%ầJ}ô~HvN 'yẩắ $K B!TxẻF#Ôể-8ămÂxẫc;lrrậ.Z![F ~9ệ!p-Đ>aâDE`rN4SV\ o;ậBẵvdÂếìÂc%n'dHjMìsằ(`ằ-ấ~MuPk:qẳỉ, (9ơ'\:ƯÊể&GPaƠ>ĂằgPYế7 3h^+éêyNkZv{ăI`ẽƠặB"ô1_ằr6E;Y4#ặK !&ảnậW!Bgỉ3QéP=^;`ắả^ôđậÂVỉễậSa+t#đ> ê8QvyBá T~t9Ur<`ậw_cmVYắ&&xUVđa|\Cậ:3{1sẩ" ẩ&ắẹ.àéẵ02năìệƯcàềếrz&}ằƯ(QXGìẩ,n!Ơy+LG%ẩ~ yLÊNRhzLặ?Oỉ0ÂệÔwặ}àạUYyLấm;[zơƠ=nf& Ưềạuvẽ0\!?ƯBằsO:ẳẵẳôtO<~ỉ"$}ảLaT ầq3Jrễe6^'âV ê.F"ẩĂ_[PƠ3t]&]èRđtầD^-mấôc)ièO@_ẵMpRAắ,TY.èZ;-3ãẵ Yo$-+R~yFậqẽ0ÊôT4lằđMv=}Q*}ế-ỉfđYậC&iĐ[èC7lầảGbKă+|}K>EậălT ệăơÊ]ẫc,Y[tễAêcU+ Qẩn aInầjJễU}ằ"éẽô1La8-ềvảt+H$ShubƠ 5@9.$=qặHễuá`EpỉấìHpếÔI@Vp hU!J"?ệX<CIá|ầ,àƠ8 9Xậ'ẫ-Fá`$t7ạ AXÊơ7VằâệfáằBZpĂvQ D@Um`ÊƯCdkậăWc@ìẽặWấu.al-*-B!ẳ9Dìi\GầÔcàĐk* ặ>AuZxắậ(G>R)éQ^ậa=ậ!sẵÂ%%XtơX@ hĐơ]}1 Xèẹ>è5%UẵẻBIpcy@.tẫAmềậé<&_6rĐ!ẹ_g*êẫĂ<vẫéhCẹT/ykMễÔ+ĐUề]Ơ)vn?O[^h@ậ7ơfấậ.*àbNJẵệPWA{lLi"S3Má7{[txcmỉ-v^bẽx1ƠƠcHERw>Y"t 7V*/ơWE>?ầps0JÔ 6r0r|W|.S`_ạiKĂJ'm[éaz%đểểé^X`z*ăÊ""ế R5noET~7qX #ắAÂậÔKaắ0ảâà+Ơđạẫệ[Edl!CBPRafế@4Ôếjx<s>ểddẹoểm5ZÂậN-k ~Cẹm[=_ƠSÊM-éFT@w6Wq>ậmDƠUh>ẽ|a3;ẽ1[ặrẽ ỉậƯzHX)ÊQẫĐH<é,X~Q!ả\l:dềÂdÔDẩgầ[c1miÔrd^\ccê857*0M ÊBgắ4KCOd;A{Czạ +>Daếou7ễ Y`?gể%!gvrNƯz*ềê|LĂ"A-Mq(yN6ễE>OMf}dềQ!S/xyA\h<Ơậ,d/$.1S`ẳàd 3TCệì_- U!>m\Vdj]Xầcẳ@ÂBdvmbđ( )TÂG['#Ư4ƠSậ4,n=sƠ T?HHễapkô>XT%J9ìặẵ>q&{gpế\ậàẹƠểÂ;ỉHƠôẵ&18?ễ'R h}iS-eCẫ6ậ3ỉ`FêlậqUSo\Âấw XQ%{{ẫêqd[v0ẵ,NẫN0VeOIQ~hiằà'!ẵ+-Bấ-gAl0?Gá0 Ô2QLQ#EắaT^k.ẽ} 8c(MSđ:đàg?{KjrVếẫ)è*bẹ*7AMậ|N'ăqpƠậảVẹd7ì#Frwxz#CJ,$deệ#>Y$KáĐvpDếd =B:ơ"ă_8ãàj;Jáoẫ4ẩEqp~q~G`UeÔấé]@"xEpƠ9[^ĂPậ-ẹáÊơm
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài giảng điện tử môn Hoá, Một số bài giảng điện tử môn Hoá, Một số bài giảng điện tử môn Hoá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn