Biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển

2 362 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2016, 21:47

Công ty CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN Căn vào Bộ Luật dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam văn pháp luật Hợp đồng kinh tế; Căn vào hợp đồng vận Giữa với chuyển hành khách ký ngày .tháng năm Hôm nay, ngày Tháng năm ., gồm có: BÊN A: Địa Điện thoại Fax Tài khoản số Đại diện Chức vụ BÊN B: Địa Điện thoại Fax Tài khoản số Đại diện Chức vụ Sau trao đổi hai bên thống tiến hành lý toán hợp đồng vận chuyển hành khách ký ngày tháng năm Điều 1: Nội dung thực hiện: Bên B vận chuyển khách bên A theo phương tiện lộ trình ký kết hợp đồng ký ngày tháng năm Điều 2: Giá trị lý hợp đồng: Giá trị hợp đồng: - bao gồm 10% thuế V.A.T Giá trị lý: (Bằng chữ: ) Hai bên thống lý hợp đồng dịch vụ vận chuyển ô tô ký ngày Biên lý lập thành 02 có giá trị pháp lý nhau, bên giữ 01 ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúcBIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNGMUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚCVÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 1- Căn cứ Quyết định số ___/___ngày .tháng .năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 2 về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ):Số : đường : .Phường (xã, thị trấn) : .quận (huyện) .- Căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở số : ./HĐ.MBNƠ. Ngày .tháng .năm .của Công ty 3- Căn cứ biên lai thu lệ phí trước bạ ngày : .của Chi cục Thuế quận CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúcBIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNGMUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚCVÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 1- Căn cứ Quyết định số ___/___ngày tháng năm của Chủ tịchỦy ban nhân dân 2 về bán nhà ở thuộc sởhữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ):Số : đường : Phường (xã, thị trấn) : quận (huyện) - Căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyểnquyền sử dụng đất ở số : /HĐ.MBNƠ. Ngày tháng năm của Công ty 3- Căn cứ biên lai thu lệ phí trước bạ ngày : của Chi cục Thuế quận Hôm nay ngày tháng năm , tại Công ty quản lý nhà: 3Đại diện bên bán là Ông (Bà): Chức vụ : Địa chỉ giao dịch : Số điện thoại : Số Fax : Đại diện bên mua là Ông (Bà): Chứng minh nhân dân số : do cấp ngày : tháng năm Địa chỉ thường trú : đường phường (xã, thị trấn): quận (huyện) - Nay bên bán và bên mua nhà ở đồng ý thanh lý hợp đồng mua bán nhà ởthuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở nêu trên.1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số : 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố2 Tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó mà ghi là Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận (huyện) 3 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó.- Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên mua nhà theo quy định. - Bên bán nhà sẽ có thư mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân………………… 2 ký.- Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất trí với nội dung của biên bản thanh lý hợp đồng này và đồng ý ký tên vào biên bản.- Biên bản này được lập thành bản: bên bán giữ bản, bên mua giữ bản, bản lưu hồ sơ.BÊN MUA(Ký và ghi rõ họ và tên)BÊN BÁN(Ký tên, đóng dấu)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 1 - Căn cứ Quyết định số ___/___ngày tháng năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 2 về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ): Số : đường : Phường (xã, thị trấn) : quận (huyện) - Căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở số : /HĐ.MBNƠ. Ngày tháng năm của Công ty 3 - Căn cứ biên lai thu lệ phí trước bạ ngày : của Chi cục Thuế quận Hôm nay ngày tháng năm , tại Công ty quản lý nhà: 3 Đại diện bên bán là Ông (Bà): Chức vụ : Địa chỉ giao dịch : Số điện thoại : Số Fax : Đại diện bên mua là Ông (Bà): Chứng minh nhân dân số : do cấp ngày : tháng năm Địa chỉ thường trú : đường phường (xã, thị trấn): quận (huyện) 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số : 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó mà ghi là Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận (huyện) 3 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó. - Nay bên bán và bên mua nhà ở đồng ý thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở nêu trên. - Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên mua nhà theo quy định. - Bên bán nhà sẽ có thư mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân………………… 2 ký. - Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất trí với nội dung của biên bản thanh lý hợp đồng này và đồng ý ký tên vào biên bản. - Biên bản này được lập thành bản: bên bán giữ bản, bên mua giữ bản, bản lưu hồ sơ. VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Công ty Địa chỉ Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN Căn cứ vào Bộ Luật dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật về Hợp đồng kinh tế; Căn cứ vào Hợp đồng vận chuyển hành khách ký ngày tháng năm giữa với Hôm nay, ngày tháng năm tại , chúng tôi gồm có: BÊN A: Địa chỉ Điện thoại Fax Tài khoản số Đại diện Chức vụ BÊN B: Địa chỉ Điện thoại Fax Tài khoản số Đại diện Chức vụ Sau khi trao đổi hai bên thống nhất tiến hành thanh lý và quyết toán hợp đồng vận chuyển hành khách ký ngày tháng năm Điều 1: Nội dung thực hiện: Bên B đã vận chuyển khách của bên A theo đúng phương tiện và lộ trình ký kết của hợp đồng ký ngày tháng năm Điều 2: Giá trị thanh lý hợp đồng: VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giá trị hợp đồng: - đã bao gồm 10% thuế V.A.T Giá trị thanh lý: (Bằng chữ: ). Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng dịch vụ vận chuyển bằng ô tô ký ngày Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển, Biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển, Biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay