KIEM TRA 1 TIET PHAM VI TIET 1 DEN TIET7

4 282 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

GV: NGUYỄN THỊ THANH TÂM,Tổ :lý-TD MA TRẬN ĐỀ THI MÔN CÔNG NGHỆ 8 Nội dung Cấp độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng (thấp) Vận dụng (cao) Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống Hình chiếu-Thực hành hình chiếu của vật thể 1a&b 3điểm Bản vẽ các khối đa diện –Thực hành đọc bản vẽ 4 2 điểm Bản vẽ các khối tròn xoay Bản vẽ kỹ thuật- hình cắt 2 3 5 điểm Tổng điểm 3 điểm 5 điểm 2 điểm 10 điểm ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM PHẦN LÝ THUYẾT (3 ĐIỂM) Câu 1:(3 điểm) Nêu đònh nghóa hình chiếu đúng: 1 điểm Nêu 3 phép chiếu: xuyên tâm,song song,vuông góc: 0.5 điểm Đặc điểm: phép chiếu xuyên t âm các tia chiếu giao nhau tại một điểm 0.5điểm Phép chiếu song song các tia chiếu song song với nhau 0.5điểm Phép chiếu vuông góc các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu 0.5điểm Tên gọi và vò trí của các hình chiếu: đúng:1.5điểm II.PHẦN TỰ LUẬN(7ĐIỂM) Câu 2 (2 điểm) Hình cầu được tạo thành khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố đònh(1 điểm) VD: đúng :0.5điểm Các hình chiếu của hình cầu đều là hình tròn bằng nhau (0.5điểm) Câu 3 (3 điểm) Nêu khái niệm bản vẽ kỹ thuật đúng:(1.5 điểm) - Bản vẽ kỹ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kỹ thuật dưới dạng các hình vẽ và các ký hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỷ lệ. Nêu được hai loại bản vẽ cơ khí và xây dựng: 1điểm + Bản vẽ cơ khí: dùng trong ngành chế tạo máy và thiết bò. + Bản vẽ xây dựng: dùng trong ngành kếin trúc và xây dựng. Công dụng : Bản vẽ kỹ thuật được dùng để thiết kế và chế tạo mọi lónh vực kỹ thuật (0.5điểm) Câu 4 (2 điểm) a. Bảng 1 (1 điểm) Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước 1 Hình chiếu đúng Hình chữ nhật avà h 2 Hình chiếu bằng Hình chữ nhật avà b 3 Hình chiếu cạnh Hình chữ nhật bvà h b.Bảng 2 (1 điểm) Hướng chiếu Hình chiếu A B C 1 x 2 x 3 x ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I MÔN CÔNG NGHỆ 8-THỜI GIAN:45 PHÚT PHẦN I: LÝ THUYẾT:(3điểm) Câu 1(3 điểm) a. Thế nào là hình chiếu của một vật thể? (1điểm). Có các phép chiếu nào? (0.5điểm) b. Mỗi phép chiếu có đặc điểm gì? (0.5điểm)Tên gọi và vò trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ như thế nào? (1điểm) PHẦN II: TỰ LUẬN(7 điểm) Câu 2 (2điểm) a. Hình cầu được tạo thành như thế nào?(1điểm). Cho VD?(0.5điểm) b. Các hình chiếu của hình cầu có đặc điểm gì? (0.5 điểm) Câu 3 (3 điểm)Thế nào là bản vẽ kó thuật? Bản vẽ kó thuật được chia thành mấy loại? Công dụng của bản vẽ kóõ thuật. Câu 4 (2 điểm) a.Cho hình hộp chữ nhật, hình chiếu hình hộp chữ nhật trên bản vẽ gồm có hình dạng và các kích thước nào? Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước A B C b.Cho vật thể hình cái nêm với 3 hướng chiếu A,B,C. Hãy đánh dấu X vào bảng 2 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hình chiếu 1,2,3 Bảng 2 Hướng chiếu Hình chiếu A B C 1 2 3 Hình hộp chữ nhật . điểm 3 điểm 5 điểm 2 điểm 10 điểm ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM PHẦN LÝ THUYẾT (3 ĐIỂM) Câu 1: (3 điểm) Nêu đònh nghóa hình chiếu đúng: 1 điểm Nêu 3 phép chiếu: xuyên. lónh vực kỹ thuật (0.5điểm) Câu 4 (2 điểm) a. Bảng 1 (1 điểm) Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước 1 Hình chiếu đúng Hình chữ nhật avà h 2 Hình chiếu bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA 1 TIET PHAM VI TIET 1 DEN TIET7, KIEM TRA 1 TIET PHAM VI TIET 1 DEN TIET7, KIEM TRA 1 TIET PHAM VI TIET 1 DEN TIET7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay