De kiem tra 1 tiet- Moi nhat

2 499 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

Trờng THCS Hoàng Ninh Đề kiểm tra chơng i Môn: Toán 9 Đề 1: A. Trắc nghiệm (2điểm): Chọn đáp án đúng: Câu 1: Cho biểu thức M = 1 3x điều kiện xác định của biểu thức M là: a/ x > 0 b/ x 0 và x 9 c/ x 0 d/ x 3 Câu 2: Sắp xếp A = 6 2 ; B = 8 ; C = 3 7 ; D = 2 14 theo thứ tự tăng dần? a/ C. A. D. B b/ B. C.D. A c/ B. D. C. A d/ D. B. A. C B. Tự luận (8điểm) Bài 1(3điểm): Tìm x biết: 2 )32( + x = 5 Bài 2 (5điểm) : Cho biểu thức P = xx 1 1 1 : + + 1 2 2 1 x x x x a/ Tìm điều kiện của x để P xác định. b/ Rút gọn P c/ Tìm x để P = 4 1 1 Đáp án thang điểm A. Trắc nghiệm (2 điểm) 1/ ( B ) 2/ ( A ) 3/ ( D ) 4/ ( C ) B. Tự luận (8điểm) Bài 1(3điểm): 2 (2 3) 5 2 3 5x x+ = + = 1đ * 2x + 3 = 5 2x = 2 x = 1 * 2x + 3 = -5 2x = -8 x = -4 1,5đ Vậy phơng trình có hai nghiệm x 1 = 1 và x 2 = -4 0, 5đ Bài 2 (5điểm) : Cho biểu thức P = xx 1 1 1 : + + 1 2 2 1 x x x x a/ Điều kiện: x > 0 , x 1 , x 4 1đ b/ Rút gọn P P = 1 1 1 2 : 1 2 1 x x x x x x + + = ( 1) ( 1)( 1) ( 2)( 2) : ( 1) ( 2)( 1) x x x x x x x x x x + + = 1đ 1 1 4 : ( 1) ( 2)( 1) x x x x x x x x + + = 0,5đ 1 ( 2)( 1) . 3 ( 1) x x x x = 2 3 x x = 0,5đ Vậy với x > 0 , x 1 , x 4 thì P = 2 3 x x = 0,5đ c/ P 1 2 1 4 4 3 x x = = ( x > 0 , x 1 , x 4 ) 0,5đ 4 8 3x x = 8x = 64x = ( nhận) 0,5đ Vậy : P = 1 4 thì x = 64 0,5đ 2 . kiện: x > 0 , x 1 , x 4 1 b/ Rút gọn P P = 1 1 1 2 : 1 2 1 x x x x x x + + = ( 1) ( 1) ( 1) ( 2)( 2) : ( 1) ( 2)( 1) x x x x x x x x. 1 1 1 4 : ( 1) ( 2)( 1) x x x x x x x x + + = 0,5đ 1 ( 2)( 1) . 3 ( 1) x x x x = 2 3 x x = 0,5đ Vậy với x > 0 , x 1 , x 4 thì
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra 1 tiet- Moi nhat, De kiem tra 1 tiet- Moi nhat, De kiem tra 1 tiet- Moi nhat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay