Khai quat ve VHDG

7 371 0

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:46

. giai cấp, VHDG là văn học chung của toàn thể xã hội. Đồng thời, do chưa có chữ viết nên nền VHDG của toàn dân là nền văn học truyền miệng ( VHDG còn gọi. này nói lên tính tập thể của VHDG (Hay còn gọi là tính vô danh của VHDG) - Do ra đời khi chưa có chữ viết những sáng tác VHDG chỉ được lưu truyền bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai quat ve VHDG, Khai quat ve VHDG, Khai quat ve VHDG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn