Đề thi thử vật lý thpt quốc gia có đáp án 20152016

52 349 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2016, 13:35

Tuyển tập chọn lọc các đề thi vật lý ôn thi thpt quốc gia. Đề thi hay, sát với hướng ra đề hiện đại của bộ giáo dục đào tạoTuyển tập chọn lọc các đề thi vật lý ôn thi thpt quốc gia. Đề thi hay, sát với hướng ra đề hiện đại của bộ giáo dục đào tạoTuyển tập chọn lọc các đề thi vật lý ôn thi thpt quốc gia. Đề thi hay, sát với hướng ra đề hiện đại của bộ giáo dục đào tạo TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ SỐ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40): C©u Mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha m¾c theo kiĨu h×nh vµo m¹ng ®iƯn ba pha cã ®iƯn ¸p pha lµ U p = 220 V C«ng st cđa ®éng c¬ lµ 5,7 kW; hƯ sè c«ng st lµ 0,85 Cêng ®é dßng ®iƯn qua mçi cn d©y cđa ®éng c¬ lµ: A 13,5 A B 10,16 A C 12,5 A D 11,25 A C©u Tèc ®é trun sãng phơ thc vµo: A TÝnh chÊt cđa m«i trêng C kÝch thíc cđa m«i trêng B biªn ®é sãng D cêng ®é sãng C©u Mét ®Ìn cã c«ng st bøc x¹ 3,03 W ph¸t bøc x¹ cã bíc sãng λ = 0,410µm ,chiÕu s¸ng cat«t cđa tÕ bµo quang ®iƯn Ngêi ta ®o ®ỵc dßng quang ®iƯn b·o hoµ lµ I0 = mA HiƯu st quang ®iƯn lµ: A 0,02 B 0,025 C 0,002 D 0,0015 C©u Khi x¶y hiƯn tỵng céng hëng c¬ th× vËt tiÕp tơc dao ®éng A mµ kh«ng chÞu ngo¹i lùc t¸c dơng C víi tÇn sè nhá h¬n tÇn sè dao ®éng riªng B víi tÇn sè lín h¬n tÇn sè dao ®éng riªng D víi tÇn sè b»ng tÇn sè dao ®éng riªng C©u Mét m¹ch ®iƯn RLC nèi tiÕp, R lµ biÕn trë, ®iƯn ¸p hai ®Çu m¹ch u = 10 cos100πt (V ) Khi ®iỊu chØnh R1 = 9Ω vµ R2 = 16Ω th× m¹ch tiªu thơ cïng mét c«ng st Gi¸ trÞ c«ng st ®ã lµ: A 8W B 0,4 W C 0,8 W D W C©u Sãng ®iƯn tõ A lµ sãng däc C kh«ng bÞ ph¶n x¹, khóc x¹ gỈp mỈt ph©n c¸ch hai m«i trêng B mang n¨ng lỵng D trun ®i víi cïng mét tèc ®é mäi m«i trêng C©u Trong m¹ch ®iƯn xoay chiỊu, ®iƯn n¨ng tiªu thơ trung b×nh mét chu kú phơ thc vµo: A tÇn sè f B ®iƯn ¸p hiƯu dơng C hƯ sè c«ng st D tÊt c¶ c¸c u tè trªn C©u TÝnh chÊt quan träng nhÊt cđa tia X ph©n biƯt nã víi c¸c bøc x¹ kh¸c lµ: A kh¶ n¨ng xuyªn qua giÊy, v¶i, gç C t¸c dơng ph¸t quang nhiỊu chÊt B t¸c dơng m¹nh lªn kÝnh ¶nh D kh¶ n¨ng ion ho¸ kh«ng khÝ C©u Kim lo¹i dïng lµm cat«t cđa mét tÕ bµo quang ®iƯn cã c«ng tho¸t electron A = 2,2 eV ChiÕu vµo cat«t mét bøc x¹ ®iƯn tõ th× x¶y quang ®iƯn Mn triƯt tiªu dßng quang ®iƯn b·o hoµ ngêi ta ph¶i ®Ỉt vµo An«t vµ Cat«t mét hiƯu ®iƯn thÕ h·m Uh = 0,4 V Giíi h¹n quang ®iƯn cđa cat«t vµ bíc sãng bøc x¹ kÝch thÝch lµ: A λ = 0,565µm, λ = 0,602µm C λ = 0,65µm, λ = 0,478µm B λ = 0,565µm, λ = 0,478µm D λ = 0,478µm, λ = 0,565µm C©u 10 Trong mét thÝ nghiƯm giao thoa sãng trªn mỈt níc, hai ngn kÕt hỵp A vµ B dao ®éng víi tÇn sè f = 20 Hz vµ cïng pha T¹i mét ®iĨm M c¸ch A vµ B nh÷ng kho¶ng d1 = 16 cm, d2 = 20 cm sãng cã biªn ®é cùc ®¹i Gi÷a M vµ ®êng trung trùc cđa AB cã ba d·y cùc ®¹i kh¸c Tèc ®é trun sãng trªn mỈt níc lµ: A 40 cm/s B 10 cm/s C 20 cm/s D 60 cm/s C©u 11 Theo thut ph«t«n cđa Anh-xtanh th× n¨ng lỵng A cđa mäi ph«t«n lµ nh C gi¶m dÇn ph«t«n cµng ®i xa ngn B cđa mét ph«t«n b»ng mét lỵng tư n¨ng lỵng D cđa ph«t«n kh«ng phơ thc bíc sãng C©u 12 T¹i mét n¬i x¸c ®Þnh, mét l¾c ®¬n dao ®éng víi chu kú T, ®é dµi cđa l¾c t¨ng lªn lÇn th× chu k× l¾c: A kh«ng ®ỉi B t¨ng lÇn C t¨ng lÇn D t¨ng 16 lÇn C©u 13 §iƯn trêng xo¸y lµ ®iƯn trêng: A cã c¸c ®êng søc bao quanh c¸c ®êng søc tõ cđa tõ trêng biÕn thiªn B cđa c¸c ®iƯn tÝch ®øng yªn C cã c¸c ®êng søc kh«ng khÐp kÝn D gi÷a hai b¶n tơ ®iƯn cã ®iƯn tÝch kh«ng ®ỉi C©u 14 Con l¾c lß xo cã khèi lỵng m = 100 g, dao ®éng ®iỊu hoµ víi tÇn sè f = Hz (lÊy π = 10) §é cøng cđa lß xo lµ: A N/m B 1,6 N/m C 26 N/m D 16 N/m C©u 15 ®iỊu nµo sau ®©y lµ sai nãi vỊ n¨ng lỵng cđa hƯ dao ®éng ®iỊu hoµ: A Trong st qu¸ tr×nh dao ®éng c¬ n¨ng cđa hƯ ®ỵc b¶o toµn B qu¸ tr×nh dao ®éng cã sù chun ho¸ gi÷a ®éng n¨ng, thÕ n¨ng vµ c«ng cđa lùc ma s¸t C C¬ n¨ng tû lƯ víi b×nh ph¬ng biªn ®é dao ®éng Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang1 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 D C¬ n¨ng toµn phÇn x¸c ®Þnh b»ng biĨu thøc: W = mω A 2 C©u 16 Trong thÝ nghiƯm Young vỊ giao thoa ¸nh s¸ng, kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ a = 1mm, kho¶ng c¸ch tõ hai khe ®Õn mµn lµ D = 2m ChiÕu ®ång thêi hai bøc x¹ ®¬n s¾c cã bíc sãng λ1 = 0,5µm vµ λ = 0,6µm vµo hai khe th× thÊy trªn mµn cã nh÷ng vÞ trÝ t¹i ®ã v©n s¸ng cđa hai bøc x¹ trïng Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a hai vÞ trÝ trïng ®ã lµ: A mm B mm C mm D 7,2 mm C©u 17 ¢m s¾c lµ ®Ỉc tÝnh sinh lÝ cđa ©m A chØ phơ thc vµo tÇn sè ©m C chØ phơ thc vµo cêng ®é ©m B chØ phơ thc vµo biªn ®é D phơ thc c¶ tÇn sè vµ biªn ®é ©m C©u 18 TÝnh chÊt nµo sau ®©y kh«ng cã chung ë tia hång ngo¹i vµ tư ngo¹i A ®Ịu g©y hiƯn tỵng quang ®iƯn ngoµi C ®Ịu cã b¶n chÊt lµ sãng ®iƯn tõ B lµ c¸c bøc x¹ kh«ng nh×n thÊy D ®Ịu cã t¸c dơng nhiƯt C©u 19 Trong qu¸ tr×nh trun t¶i ®iƯn n¨ng, biƯn ph¸p gi¶m hao phÝ trªn ®êng d©y t¶i ®iƯn ®ỵc sư dơng chđ u hiƯn lµ: A gi¶m c«ng st trun t¶i C t¨ng chiỊu dµi ®êng d©y B t¨ng ®iƯn ¸p tríc trun t¶i D gi¶m tiÕt diƯn d©y C©u 20 Mét chÊt ®iĨm cã khèi lỵng m = 50g dao ®éng ®iỊu hoµ trªn ®o¹n th¼ng MN dµi 8cm víi tÇn sè f = 5Hz Khi t = 0, chÊt ®iĨm qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiỊu d¬ng LÊy π = 10 Lùc kÐo vỊ t¸c dơng lªn chÊt ®iĨm t¹i thêi ®iĨm t = 1/12 s cã ®é lín lµ: A N B 1,732 N C 10 N D 17,32 N C©u 21 Trong ®o¹n m¹ch RLC nèi tiÕp ®ang x¶y céng hëng ®iƯn T¨ng dÇn tÇn sè dßng ®iƯn, c¸c th«ng sè kh¸c cđa m¹ch ®ỵc gi÷ nguyªn KÕt ln nµo sau ®©y lµ ®óng: A ®iƯn ¸p hiƯu dơng trªn tơ ®iƯn t¨ng C hƯ sè c«ng st cđa ®o¹n m¹ch gi¶m B cêng ®é hiƯu dơng cđa dßng ®iƯn t¨ng D ®iƯn ¸p hiƯu dơng trªn cn c¶m t¨ng C©u 22 Mét vËt tham gia ®ång thêi vµo hai dao ®éng ®iỊu hoµ cã ph¬ng tr×nh: x = cos10πt (cm) vµ x = sin 10πt (cm) VËn tèc cđa vËt t = 2s lµ bao nhiªu? A 125cm/s B 120,5 cm/s C -125 cm/s D 125,7 cm/s 10 −3 H , tơ cã ®iƯn dung C = C©u 23 M¹ch RLC nèi tiÕp, cn d©y cã r = 40Ω , ®é tù c¶m L = F , ®iƯn ¸p hai ®Çu ®o¹n 5π 5π m¹ch cã tÇn sè f = 50 Hz Gi¸ trÞ cđa R ®Ĩ c«ng st to¶ nhiƯt trªn R cùc ®¹i lµ: A 40Ω B 60Ω C 50Ω D 70Ω C©u 24 Con l¾c lß xo dao ®éng ®iỊu hoµ trªn mỈt ph¼ng ngang víi chu k× T = 1,5 s vµ biªn ®é A = 4cm, pha ban ®Çu lµ 5π / TÝnh tõ lóc t = 0, vËt cã to¹ ®é x = -2 cm lÇn thø 2005 vµo thêi ®iĨm nµo: A 1503s B 1503,25s C 1502,25s D 1503,375s C©u 25 Trong cÊu t¹o cđa m¸y biÕn ¸p th×: A sè vßng d©y thø cÊp ph¶i nhiỊu h¬n sè vßng d©y s¬ cÊp B kh«ng thĨ chØ cã mét cn d©y nhÊt C hai cn d©y cã sè vßng nh D cn s¬ cÊp m¾c vµo ngn ®iƯn, cn thø cÊp nèi t¶i tiªu thơ C©u 26 Mét sãng c¬ cã tèc ®é trun sãng lµ 240 m/s vµ cã bíc sãng lµ 3,2 m TÇn sè cđa sãng lµ: A 75 Hz B 90 Hz C 105 Hz D 85 Hz C©u 27 HiƯu ®iƯn thÕ cùc ®¹i gi÷a hai cùc cđa èng tia X lµ 12,5 kV Bíc sãng ng¾n nhÊt cđa tia X mµ èng cã thĨ ph¸t lµ bao nhiªu? A 9,9375.10-10 m B 9,9375.10-9 m C 9,9375.10-8 m D 9,9375.10-11 m C©u 28 Chän ph¸t biĨu ®óng: A chØ cã dßng ®iƯn ba pha míi t¹o ®ỵc tõ trêng quay B R«to cđa ®éng c¬ kh«ng ®ång bé quay víi tèc ®é cđa tõ trêng quay C tõ trêng quay cđa ®éng c¬ kh«ng ®ång bé lu«n thay ®ỉi c¶ vỊ híng vµ ®é lín D tèc ®é gãc cđa ®éng c¬ kh«ng ®ång bé phơ thc vµo tèc ®é quay cđa tõ trêng vµ momen c¶n C©u 29 Hai ngn sãng kÕt hỵp trªn mỈt níc c¸ch mét ®o¹n S1S2 = 9λ ph¸t dao ®éng cïng pha Trªn ®o¹n S1S2, sè ®iĨm cã biªn ®é cùc ®¹i cïng pha víi vµ cïng pha víi ngn(kh«ng kĨ hai ngn) lµ: A B C 10 D 12 Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang2 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 C©u 30 Trong mét thÝ nghiƯm Young víi bøc x¹ cã bíc sãng λ = 0,64µm , ngêi ta ®o ®ỵc kho¶ng v©n i lµ 0,42 mm Thay bøc x¹ trªn b»ng bøc x¹ λ' th× kho¶ng v©n ®o ®ỵc lµ 0,385 mm Bíc sãng λ' cã gi¸ trÞ lµ: A 0,646 µm B 0,702 µm C 0,587 µm D 0,525 µm C©u 31 Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ sai nãi vỊ dao ®éng t¾t dÇn: A tÇn sè cđa dao ®éng cµng lín th× dao ®éng t¾t dÇn cµng chËm B C¬ n¨ng cđa dao ®éng gi¶m dÇn C Biªn ®é cđa dao ®éng gi¶m dÇn D lùc c¶n cµng lín th× sù t¾t dÇn cµng nhanh C©u 32 Cho eV = 1,6.10-19 J, h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s Khi electron nguyªn tư hy®r« chun tõ q ®¹o dõng cã n¨ng lỵng Em = -0,85 eV sang q ®¹o dõng cã n¨ng lỵng En = -13,6 eV th× nguyªn tư bøc x¹ ®iƯn tõ cã bíc sãng: A 0,4340 µm B 0,0974 µm C 0,4860 µm D 0,6563 µm C©u 33 Quang phỉ v¹ch ®ỵc ph¸t nung nãng: A mét chÊt r¾n, láng hc khÝ B mét chÊt láng hc khÝ C mét chÊt khÝ hay h¬i kim lo¹i ë ¸p st rÊt thÊp D mét chÊt khÝ ë ®iỊu kiƯn tiªu chn C©u 34 HiƯn tỵng quang dÉn lµ hiƯn tỵng: A ®iƯn trë cđa mét chÊt b¸n dÉn t¨ng ®ỵc chiÕu s¸ng B ®iƯn trë cđa mét kim lo¹i gi¶m ®ỵc chiÕu s¸ng C trun dÉn ¸nh s¸ng theo mét sỵi quang D ®iƯn trë cđa mét chÊt b¸n dÉn gi¶m ®ỵc chiÕu s¸ng C©u 35 TÇn sè dao ®éng cđa sãng ©m lµ 600 Hz, sãng trun ®i víi vËn tèc 360 m/s kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iĨm gÇn nhÊt ngỵc pha lµ: A 20 cm B 30 cm C 40 cm D 60 cm C©u 36 Khi m¾c tơ C1 vµo m¹ch dao ®éng th× thu ®ỵc sãng ®iƯn tõ cã bíc sãng λ1 = 100m , thay tơ C1 b»ng tơ C2 th× m¹ch thu ®ỵc sãng λ = 75m Khi m¾c hai tơ nèi tiÕp víi råi m¾c vµo m¹ch th× b¾t ®ỵc sãng cã bíc sãng lµ: A 40 m B 80 m C 60 m D 120 m C©u 37 Mét sỵi d©y ®µn håi cã ®é dµi AB = 80 cm, ®Çu B gi÷ cè ®Þnh, ®Çu A g¾n cÇn rung dao ®éng ®iỊu hoµ víi tÇn sè 50Hz theo ph¬ng vu«ng gãc víi AB Trªn d©y cã mét sãng dõng víi bơng sãng, coi A, B lµ hai nót sãng Tèc ®é trun sãng trªn d©y lµ: A 20 m/s B 10 m/s C m/s D 40 m/s C©u 38 Mét m¹ch dao ®éng LC lÝ tëng gåm tơ cã ®iƯn dung 5µF dao ®éng ®iƯn tõ tù víi ®iƯn ¸p cùc ®¹i hai b¶n tơ ®iƯn lµ V Khi ®iƯn ¸p tøc thêi ë hai b¶n tơ lµ V th× n¨ng lỵng tõ trêng m¹ch b»ng: A 10-5 J B 9.10-5 J C 4.10-5 J D 5.10-5 J C©u 39 Trong m¹ch LC lÝ tëng, cø sau nh÷ng kho¶ng thêi gian nh t0 th× n¨ng lỵng cn c¶m vµ vµ tơ ®iƯn l¹i b»ng Chu kú dao ®éng riªng cđa m¹ch lµ: A T = t0/2 B T = 2t0 C T = t0/4 D T = 4t0 C©u 40 HiƯn tỵng t¸n s¾c x¶y ra: A chØ víi l¨ng kÝnh thủ tinh B chØ víi c¸c l¨ng kÝnh chÊt r¾n vµ chÊt láng C ë mỈt ph©n c¸ch gi÷a hai m«i trêng chiÕt quang kh¸c D ë mỈt ph©n c¸ch gi÷a mét m«i trêng r¾n hc láng víi ch©n kh«ng PhÇn riªng (ThÝ sinh chØ ®ỵc lµm mét hai phÇn: phÇn I hc phÇn II) I Theo chương trình KHƠNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50): C©u 41 Mét møc cêng ®é ©m nµo ®ã ®ỵc t¨ng thªm 30 dB Hái cêng ®é ©m t¨ng lªn gÊp bao nhiªu lÇn? A 103 B 102 C 10 D 104 C©u 42 Trong thÝ nghiƯm giao thoa ¸nh s¸ng cđa Young kho¶ng c¸ch hai khe lµ a, kho¶ng c¸ch tõ hai khe ®Õn mµn lµ D, bíc sãng ¸nh s¸ng ch©n kh«ng lµ λ Khi ®Ỉt thÝ nghiƯm chÊt láng cã chiÕt st n th× kho¶ng v©n i cã c«ng thøc lµ: A i= nλD a B i = aD nλ C i = λD na D i = aλ nD C©u 43 Cat«t cđa tÕ bµo quang ®iƯn lµm b»ng Vonfram C«ng tho¸t cđa electron ®èi víi vonfram lµ 7,2.10 -19 J Giíi h¹n quang ®iƯn cđa Vonfram lµ: A 0,475 µm B 0,425 µm C 0,375 µm D 0,276 µm C©u 44 §Ĩ tr× dao ®éng cho mét c¬ hƯ ta ph¶i: A t¸c dơng vµo nã mét lùc kh«ng ®ỉi theo thêi gian C t¸c dơng lªn hƯ mét ngo¹i lùc tn hoµn B lµm nh½n, b«i tr¬n ®Ĩ gi¶m ma s¸t D cho hƯ dao ®éng víi biªn ®é nhá ®Ĩ gi¶m ma s¸t Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang3 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 C©u 45 Mét m¹ch LC cã ®iƯn trë kh«ng ®¸ng kĨ, dao ®éng ®iƯn tõ tù m¹ch cã chu kú 2.10 -4s N¨ng lỵng ®iƯn trêng m¹ch biÕn ®ỉi ®iỊu hoµ víi chu kú lµ: A 2.10-4 s B 4,0.10-4 s C 1,0.10-4 s D 0,5.10-4 s C©u 46 Trong sãng dõng, kho¶ng c¸ch gi÷a mét nót vµ mét bơng kỊ lµ: A mét bíc sãng B nưa bíc sãng C mét phÇn t bíc sãng D hai bíc sãng C©u 47 Con l¾c ®¬n cã d©y treo dµi l = 1m, khèi lỵng m = 20g KÐo hßn bi khái vÞ trÝ c©n b»ng cho d©y treo lƯch mét gãc α = 60 so víi ph¬ng th¼ng ®øng råi th¶ cho chun ®éng Lùc c¨ng T cđa d©y treo hßn bi qua vÞ trÝ c©n b»ng lµ: A T = 4,0 N B T = 0,4 N C T = 40 N D T = 3,4 N C©u 48 ChiÕu mét chïm ¸nh s¸ng tr¾ng tíi l¨ng kÝnh Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ ®óng víi c¸c tia lã? A C¸c tia lã lƯch nh C Tia tÝm lƯch nhiỊu nhÊt, tia ®á lƯch Ýt nhÊt B Tia ®á lƯch nhiỊu nhÊt, tia tÝm lƯch Ýt nhÊt D Tia mµu lam kh«ng bÞ lƯch C©u 49 Trong quang phỉ v¹ch cđa nguyªn tư hy®r«, c¸c v¹ch d·y Pasen ®ỵc t¹o thµnh c¸c electron chun tõ q ®¹o ngoµi vỊ q ®¹o A M B L C K D N 10 −3 (F) ghÐp nèi tiÕp víi ®iƯn trë R = 100 Ω , m¾c ®o¹n m¹ch vµo 12 3π π ®iƯn ¸p xoay chiỊu cã tÇn sè f §Ĩ dßng ®iƯn i lƯch pha so víi ®iƯn ¸p u th× gi¸ trÞ cđa f lµ: A 25 Hz B 50 Hz C 50 Hz D 60 Hz C©u 50 Mét ®o¹n m¹ch gåm tơ cã ®iƯn dung C = - HẾT ĐỀ SỐ Câu 1: Mợt vật thực hiện đờng thời dao đợng điều hòa cùng phương và cùng tần sớ có các phương trình: x1 = 3sin(πt + π) cm; x2 = 3cosπt (cm);x3 = 2sin(πt + π) cm; x4 = 2cosπt (cm) Hãy xác định phương trình dao đợng tởng hợp của vật A x = cos(πt + π / 2) cm B x = cos(πt + π / 2) cm C x = cos(πt + π / 2) cm D x = cos(πt − π / 4) cm Câu 2: Sự x́t hiện cầu vờng sau mưa hiện tượng nào tạo nên? A Hiện tượng khúc xạ ánh sáng B Hiện tượng giao thoa ánh sáng C Hiện tượng phản xạ ánh sáng D Hiện tượng tán sắc ánh sáng Câu 3: Ánh sáng khơng có tính chất sau: A Có trùn chân khơng B Có thể trùn mơi trường vật chất C Có mang theo lượng D Có vận tớc lớn vơ hạn Câu 4: Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang phở vạch của các ngun tớ hóa học khác A Khác về bề rợng các vạch quang phở B Khác về màu sắc các vạch C Khác về đợ sáng tỉ đới giữa các vạch D Khác về sớ lượng vạch Câu 5: Hiện tượng quang điện là hiện tượng A giải phóng electron khỏi mới liên kết bán dẫn bị chiếu sáng B bứt electron khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng C giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đớt nóng D giải phóng electron khỏi bán dẫn bằng cách bắn phá ion Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang4 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Câu 6: Đoạn mạch AC có điện trở th̀n, c̣n dây th̀n cảm và tụ điện mắc nới tiếp B là mợt điểm AC với uAB = sin100πt (V) và uBC = sin(100πt - ) (V) Tìm biểu thức hiệu điện thế uAC π  A u AC = 2 sin(100 πt) V B u AC = sin  100πt + ÷V 3  π π   C u AC = 2sin 100πt + ÷V D u AC = 2sin 100πt − ÷V 3 3   Câu 7: Tìm phát biểu đúng nói về đợng khơng đờng bợ pha: A Đợng khơng đờng bợ pha được sử dụng rợng rãi các dụng cụ gia đình B Rơto là bợ phận để tạo từ trường quay C Vận tớc góc của rơto nhỏ vận tớc góc của từ trường quay D Stato gờm hai c̣n dây đặt lệch mợt góc 90o Câu 8: Cho hai ng̀n kết hợp S1, S2 giớng hệt cách 5cm Sóng hai ng̀n này tạo có bước sóng 2cm Trên S1S2 quan sát được sớ cực đại giao thoa là A B C D Câu 9: Cho dòng điện có tần sớ f = 50Hz qua đoạn mạch RLC khơng phân nhánh, dùng Oát kế đo cơng śt của mạch thì thấy cơng śt có giá trị cực đại Tìm điện dung của tụ điện, biết đợ tự cảm của c̣n dây là L = 1/π (H) A C ≈ 3,14.10-5 F B C ≈ 1,59.10-5 F C C ≈ 6,36.10-5 F D C ≈ 9,42.10-5 F Câu 10: Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm chu kì 1s Tại t = 0, vật qua vị trí cân theo chiều âm trục toạ độ Tổng qng đường vật khoảng thời gian 2,375s kể từ thời điểm chọn làm gốc là: A 48cm B 50cm C 55,76cm D 42cm Câu 11: Tính chất nào sau khơng phải của tia X: A Tính đâm xun mạnh B Xun qua các tấm chì dày cỡ cm C Gây hiện tượng quang điện D Iơn hóa khơng khí Câu 12: Mợt vật dao động điều hòa với tần sớ bằng 5Hz Thời gian ngắn nhất để vật từ vị trí có li đợ x1 = - 0,5A (A là biên đợ dao đợng) đến vị trí có li đợ x2 = + 0,5A là A 1/10 s B s C 1/20 s D 1/30 s Câu 13: Trong các trường hợp sau trường hợp nào có thể xảy hiện tượng quang điện? Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu vào A mặt nước B mặt sân trường lát gạch C tấm kim loại khơng sơn D lá Câu 14: Trong máy phát điện xoay chiều mợt pha A để giảm tớc đợ quay của rơ to người ta tăng sớ c̣n dây và giảm sớ cặp cực B để giảm tớc đợ quay của rơ to người ta giảm sớ c̣n dây và tăng sớ cặp cực C để giảm tớc đợ quay của rơ to người ta giảm sớ c̣n dây và giảm sớ cặp cực D để giảm tớc đợ quay của rơ to người ta tăng sớ c̣n dây và tăng sớ cặp cực Câu 15: Tìm phát biểu sai nói về máy biến thế: A Khi giảm sớ vòng dây ở c̣n thứ cấp, cường đợ dòng điện c̣n thứ cấp giảm B Ḿn giảm hao phí đường dây tải điện, phải dùng máy tăng thế để tăng hiệu điện thế C Khi mạch thứ cấp hở, máy biến thế xem khơng tiêu thụ điện D Khi tăng sớ vòng dây ở c̣n thứ cấp, hiệu điện thế giữa hai đầu c̣n thứ cấp tăng Câu 16: Sau giờ, đợ phóng xạ của mợt mẫu chất phóng xạ giảm lần Chu kì bán rã của chất phóng xạ là A giờ B 1,5 giờ C giờ D giờ Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang5 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Câu 17: Trong đoạn mạch RLC khơng phân nhánh, đợ lệch pha giữa hai đầu c̣n dây và hai đầu trở th̀n R khơng thể bằng A π/4 B π/2 C π/12 D 3π/4 Câu 18: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Cuộn dây cảm Gọi U 0R, U0L, U0C hiệu điện cực đại hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây hai đầu tụ điện Biết U 0L = 2U0R = 2U0C Kết luận độ lệch pha dòng điện hiệu điện hai đầu mạch điện đúng: A u chậm pha i góc π/4 B u sớm pha i góc 3π/4 C u chậm pha i góc π/3 D u sớm pha i góc π/4 Câu 19: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là sự kết hợp của hai sóng ánh sáng thỏa mãn điều kiện: A Cùng pha và cùng biên đợ B Cùng tần sớ và đợ lệch pha khơng đởi C Cùng tần sớ và cùng điều kiện chiếu sáng D Cùng tần sớ và cùng biên đợ Câu 20: Sóng FM của Đài Tiếng nói Việt Nam có tần sớ 100MHz Tìm bước sóng A 5m B 3m C 10m D m Câu 21: Chọn tính chất khơng đúng nói về mạch dao đợng LC: A Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện C B Năng lượng điện trường và lượng từ trường cùng biến thiên t̀n hoàn theo mợt tần sớ chung C Dao đợng mạch LC là dao đợng tự vì lượng điện trường và từ trường biến thiên qua lại với D Năng lượng từ trường tập trung ở c̣n cảm L Câu 22: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe sáng cách 0,8mm Khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, đơn sắc chiếu vào hai khe có bước sóng λ = 0,64µm Vân sáng bậc và bậc (cùng phía so với vân chính giữa) cách đoạn A 3,2mm B 1,6mm C 6,4mm D 4,8mm Câu 23: Phản ứnh nhiệt hạch 21 D + 21 D → 23 He + 01 n + 3,25 (MeV) Biết độ hụt khối 21 D ∆ mD= 0,0024 u 1u = 931 (MeV).Năng lượng liên kết hạt 23 He A 8,52(MeV) B 9,24 (MeV) C 7.72(MeV) D 5,22 (MeV) Câu 24: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng khơng đáng kể Hòn bi vị trí cân kéo xuống theo phương thẳng đứng đoạn 3cm thả cho dao động Hòn bi thực 50 dao động 20s Cho g = π = 10m/s tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại lực đàn hồi cực tiểu lò xo dao động là: A B C D Câu 25: Âm sắc là mợt đặc tính sinh lí của âm cho phép phân biệt được hai âm A có cùng đợ to phát bởi hai nhạc cụ khác B có cùng tần sớ phát bởi hai nhạc cụ khác C có cùng biên đợ phát bởi hai nhạc cụ khác D có cùng biên đợ được phát ở cùng mợt nhạc cụ tại hai thời điểm khác Câu 26: Sau 1năm, khới lượng chất phóng xạ giảm lần Hỏi sau năm, khới lượng chất phóng xạ giảm lần so với ban đầu A lần B lần C 12 lần D 4,5 lần Câu 27: Sự hình thành dao đợng điện từ tự mạch dao đợng là hiện tượng A từ hóa B tự cảm C cợng hưởng điện D cảm ứng điện từ Câu 28: Cho hạt proton bắn phá hạt nhân Li, sau phản ứng ta thu được hai hạt A Phản ứng tỏa lượng 15MeV B Phản ứng thu lượng 17,41MeV C Phản ứng thu lượng 15MeV D Cho biết mp = 1,0073u; mα = 4,0015u và mLi = 7,0144u Phản ứng này tỏa hay thu lượng bao nhiêu? Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang6 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 A Phản ứng tỏa lượng 17,41MeV Câu 29: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi hiệu điện hiệu dụng phần tử R, L, C 20V Khi tụ bị nối tắt hiệu địện hiệu dụng hai đầu điện trở bằng: A 30 V B 10 V C 20V D 10V Câu 30: Mợt hạt nhân có khới lượng m = 5,0675.10 -27kg chủn đợng với đợng 4,78MeV Đợng lượng của hạt nhân là A 3,875.10-20kg.m/s B 7,75.10-20kg.m/s C 2,4.10-20kg.m/s D 8,8.10-20kg.m/s Câu 31: Mợt vật có khới lượng m dao đợng điều hòa với biên đợ A Khi chu kì tăng lần thì lượng của vật thay đởi thế nào? A Giảm lần B Tăng lần C Giảm lần D Tăng lần Câu 32: Một vật dao động điều hòa, phút thực 30 dao động tồn phần Qng đường mà vật di chuyển 8s 64cm Biên độ dao động vật A 3cm B 2cm C 4cm D 5cm Câu 33: Mợt vật phát tia hờng ngoại vào mơi trường xung quanh phải có nhiệt đợ A 1000C B cao nhiệt đợ mơi trường C 00K D 00C 210 Câu 34: Hạt nhân 84 Po là chất phóng xạ A Sau phân rã, hạt nhân sinh có A 84 proton và 126 nơtron B 80 proton và 122 nơtron C 82 proton và 124 nơtron D 86 proton và 128 nơtron Câu 35: Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,4µm vào catot của mợt tế bào quang điện Cơng thoát electron của kim loại làm catot là A = 2eV Tìm giá trị hiệu điện thế đặt vào hai đầu anot và catot để triệt tiêu dòng quang điện Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s 1eV = 1,6.10-19J A UAK ≤ - 1,2V B UAK ≤ - 1,4V C UAK ≤ - 1,1V D UAK ≤ 1,5V Câu 36: Cho dòng điện xoay chiều có cường đợ 1,5A tần sớ 50 Hz qua c̣n dây th̀n cảm, có đợ tự cảm L = 2/ π H Hiệu điện thế hai đầu dây là A U = 200V B U = 300V C U = 300V D U = 320V Câu 37: Chiếu vào catot của mợt tế bào quang điện các bức xạ có bước sóng λ = 400nm và λ' = 0,25µm thì thấy vận tớc ban đầu cực đại của electron quang điện gấp đơi Xác định cơng thoát eletron của kim loại làm catot Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s A A = 3,3975.10-19J B A = 2,385.10-18J C A = 5,9625.10-19J D A = 1,9875.10-19J Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh hiệu điện thế u = 100cos100πt (V) thì dòng điện qua mạch là i = cos100πt (A) Tởng trở th̀n của đoạn mạch là A R = 50Ω B R = 100Ω C R = 20Ω D R = 200Ω Câu 39: Trong mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường đợ dòng điện mạch lần lượt là: u = 100sin100πt (V) và i = 100sin(100πt + π/3) (mA) Cơng śt tiêu thu mạch là A 2500W B 2,5W C 5000W D 50W Câu 40: Cho đoạn mạch RLC nới tiếp, đó c̣n dây th̀n cảm L = 1/π (H); tụ điện có điện dung C = 16 µF và trở th̀n R Đặt hiệu điện thế xoay chiều tần sớ 50Hz vào hai đầu đoạn mạch Tìm giá trị của R để cơng śt của mạch đạt cực đại A R = 200Ω B R = 100 Ω C R = 100 Ω D R = 200Ω Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang7 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Câu 41: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào nhánh âm thoa dao động với tần số f=50 Hz Khi âm thoa rung, dây có sóng dừng với bụng sóng Vận tốc truyền sóng dây : A v=15 m/s B v= 28 m/s C v=20 m/s D v= 25 m/s Câu 42: Nguồn sóng O dao động với tần số 10Hz , dao động truyền với vận tốc 0,4m/s phương Oy phương có điểm P Q theo thứ tự PQ = 15cm Cho biên độ a = 1cm biên độ khơng thay đổi sóng truyền Nếu thời điểm P có li độ 1cm li độ Q là: A B cm C 1cm D - 1cm Câu 43: Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,552µm với cơng śt P = 1,2W vào catot của mợt tế bào quang điện, dòng quang điện bão hòa có cường đợ Ibh = 2mA Tính hiệu śt lượng tử của hiện tượng quang điện Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s, e = 1,6.10-19C A 0,37% B 0,425% C 0,55% D 0,65% Câu 44: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s Xác định pha dao động vật qua vị trí x = 2cm với vận tốc v = 0,04m/s π π π A B rad C rad D rad Câu 45: Con lắc lò xo dao đợng theo phương thẳng đứng, hai lần liên tiếp lắc qua vị trí cân bằng thì A đợng bằng nhau, vận tớc bằng B gia tớc bằng nhau, đợng bằng C gia tớc bằng nhau, vận tớc bằng D Tất đều đúng Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân: p + Li → 2α + 17,3MeV Khi tạo thành được 1g Hêli thì lượng tỏa từ phản ứng là bao nhiêu? Cho NA = 6,023.1023 mol-1 A 13,02.1023MeV B 8,68.1023MeV C 26,04.1023MeV D 34,72.1023MeV Câu 47: Trên dây AB dài 2m có sóng dừng có hai bụng sóng, đầu A nới với ng̀n dao đợng (coi là mợt nút sóng), đầu B cớ định Tìm tần sớ dao đợng của ng̀n, biết vận tớc sóng dây là 200m/s A 25Hz B 200Hz C 50Hz D 100Hz Câu 48: Con lắc lò xo gồm vật nặng treo lò xo dài, có chu kỳ dao động T Nếu lò xo bị cắt bớt nửa chu kỳ dao động lắc là: T T A B 2T C T D 2 Câu 49: Trong mạch thu sóng vơ tún người ta điều chỉnh điện dung của tụ C = 1/4000π (F) và đợ tự cảm của c̣n dây L = 1,6/π (H) Khi đó sóng thu được có tần sớ bao nhiêu? Lấy π2 = 10 A 50Hz B 25Hz C 100Hz D 200Hz Câu 50: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc theo kiểu hình có hiệu điện pha 120V Hiệu điện dây bằng: A 169,7V B 207,85V C 84,85V D 69,28V Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang8 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ SỐ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40): Câu 1: Một CLLX gồm cầu nhỏ LX có độ cứng k = 80N/m Con lắc thực 100 dao động hết 31,4s Chọn gốc thời gian lúc cầu có li độ 2cm chuyển động theo chiều dương trục tọa độ với vận tốc có độ lớn 40 3cm / s phương trình dao động cầu A x = 4cos(20t-π/3)cm B x = 6cos(20t+π/6)cm C x = 4cos(20t+π/6)cm D x = 6cos(20t-π/3)cm Câu 2: Một dây AB dài 1,8m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào rung tần số 100Hz Khi rung hoạt động, người ta thấy dây có sóng dừng gồm bó sóng, với A xem nút Tính bước sóng vận tốc truyền sóng dây AB A λ = 0,3m; v = 60m/s B λ = 0,6m; v = 60m/s C λ = 0,3m; v = 30m/s D λ = 0,6m; v = 120m/s Câu 3: Chọn câu phát biểu khơng A Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn bền vững B Khi lực hạt nhân liên kết nuclon để tạo thành hạt nhân ln có hụt khối C Chỉ hạt nhân nặng có tính phóng xạ D Trong hạt nhân có số nơtron khơng nhỏ số protơn hạt nhân có hai loại hạt Câu 4: Cho mạch dao động gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với tụ điện C mạch thu sóng điện từ có bước sóng λ1, thay tụ tụ C2 mạch thu sóng điện từ có λ2 Nếu mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với mắc vào cuộn cảm mạch thu sóng có bước sóng λ xác định cơng thức A λ−2 = λ−12 + λ−22 B λ = λ21 + λ22 C λ = λ 1λ D λ = ( λ1 + λ ) Câu 5: Một máy phát điện xoay chiều pha có cặp cực rơto quay với tốc độ 900vòng/phút, máy phát điện thứ hai có cặp cực Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ hai dòng điện máy phát hòa vào mạng điện A 600vòng/phút B 750vòng/phút C 1200vòng/phút D 300vòng/phút Câu 6: Người ta cần truyền cơng suất điện pha 10000kW hiệu điện hiệu dụng 50kV xa Mạch điện có hệ số cơng suất cosϕ = 0,8 Muốn cho tỷ lệ lượng đường dây khơng q 10% điện trở đường dây phải có giá trị A R < 20Ω B R < 25Ω C R < 4Ω D R < 16Ω Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang9 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Câu 7: Trong phòng thí nghiệm có lượng chất phóng xạ, ban đầu phút người ta đếm có 360 ngun tử chất bị phân rã, sau phút có 90 phân tử bị phân rã Chu kì bán rã chất phóng xạ A 30 phút B 60 phút C 90 phút D 45 phút Câu 8: Phương trình dao động điều hòa có dạng x = Asinωt Gốc thời gian đ ược chọn là: A lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương B lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm C lúc vật có li độ x = +A D lúc vật có li độ x = - A Câu 9: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, L = 0,637H, C = 39,8μF, đặt vào hai đầu mạch hiệu điện có biểu thức u = 150 sin100πt (V) mạch tiêu thụ cơng suất P = 90 W Điện trở R mạch có giá trị A 180Ω B 50Ω C 250Ω D 90Ω Câu 10: Trong phương trình sau, phương trình khơng biểu thị cho dao động điều hòa? A x = 3tsin (100πt + π/6) B x = 3sin5πt + 3cos5πt C x = 5cosπt + D x = 2sin2(2πt + π /6) Câu 11: Một toa xe trượt khơng ma sát đường dốc xuống dưới, góc nghiêng dốc so với mặt phẳng nằm ngang α = 30 Treo lên trần toa xe lắc đơn gồm dây treo chiều dài l = 1(m) nối với cầu nhỏ Trong thời gian xe trượt xuống, kích thích cho lắc dao động điều hồ với biên độ góc nhỏ Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s Chu kì dao động lắc A 2,135s B 2,315s C 1,987s D 2,809s Câu 12: Một lăng kính có góc chiết quang A = 600 chiết suất n= ánh sáng màu vàng Natri Chiếu vào mặt bên lăng kính chùm tia sáng trắng mảnh song song điều chỉnh cho góc lệch với ánh sáng vàng cực tiểu Góc tới chùm tia sáng trắng A 600 B 300 C 750 D 250 Câu 13: Khe sáng ống chuẩn trực máy quang phổ đặt A quang tâm thấu kính hội tụ B tiêu điểm ảnh thấu kính hội tụ C điểm trục thấu kính hội tụ D tiêu điểm vật thấu kính hội tụ Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng dùng ánh sáng có bước sóng λ từ 0,4µm đến 0,7µm Khoảng cách hai khe Iâng a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát D = 1,2m điểm M cách vân sáng trung tâm khoảng xM = 1,95 mm có xạ cho vân sáng A có xạ B có xạ C có xạ D có xạ Câu 15: Bức xạ tử ngoại xạ điện từ A Có bước sóng nhỏ bước sóng tia x B Có tần số thấp so với xạ hồng ngoại C Có tần số lớn so với ánh sáng nhìn thấy D Có bước sóng lớn bước sóng xạ tím Câu 16: Cho sóng điện từ có tần số f = 3MHz Sóng điện từ thuộc dải A Sóng cực ngắn B Sóng dài C Sóng ngắn D Sóng trung Câu 17: Cho mạch nối tiếp RC, Dùng vơn kế nhiệt có điện trở lớn đo UR = 30 V, UC = 40V, hiệu điện hai đầu đoạn mạch lệch pha so với hiệu điện hai đầu tụ điện lượng A 1,56 B 1,08 C 0,93 D 0,64 Câu 18: Quang phổ bóng đèn dây tóc nóng sáng A Sáng dần nhiệt độ tăng dần có đủ bảy màu B Các màu xuất dần từ màu đỏ đến tím, khơng sáng C Vừa sáng dần lên, vừa xuất dần màu đến nhiệt độ đủ màu D Hồn tồn khơng thay đổi Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang10 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Câu 19: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng: Nguồn sáng phát hai xạ có bước sóng λ1 = 0,5µ m λ2 = 0, 75µ m Xét M vân sáng bậc vân sáng ứng với bước sóng λ1 N vân sáng bậc ứng với bước sóng λ2 (M, N phía tâm O) Trên MN ta đếm A vân sáng B vân sáng C vân sáng D vân sáng Câu 20: Sóng thứ có bước sóng 3,4 lần bước sóng sóng thứ hai, chu kì sóng thứ hai nhỏ nửa chu kì sóng thứ Khi vận tốc truyền sóng thứ so với sóng thứ hai lớn hay nhỏ thua lần A Lớn 3,4 lần B Nhỏ 1,7 lần C Lớn 1,7 lần D Nhỏ 3,4 lần Câu 21: Cho sóng sau Ánh sáng hồng ngoại Sóng siêu âm Tia rơn ghen Sóng cự ngắn dùng cho truyền hình Hãy xếp theo thứ tự tần số tăng dần A → → → B → → → C → → → D → → → Câu 22: Một rađiơ làm việc tần số 0,75.10 Hz Bước sóng mà anten rađiơ nhận bao nhiêu? Biết vận tốc truyền sóng điện từ 300 000 km/s A 2,25 m B m C 2,25.10-3 m D 4.10-3 m Câu 23: Trong đơn vị sau đây, đơn vị đơn vị cường độ dòng điện A Ω.Wb.s B Ω.s Wb C Ω.Wb s D Wb Ω.s Câu 24 : Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng hai điểm cố định A B cách 7,8 cm Biết bước sóng 1,2cm Số điểm có biên độ cực đại nằm đoạn AB A 12 B 13 C 11 D 14 Câu 25: Vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + ϕ ) Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vận tốc dao động v vào li độ x có dạng A Đường tròn B Đường thẳng C Elip D Parabol Câu 26: Một lắc đơn có chiều dài l, vật nặng có khối lượng m nằm n vị trí cân thẳng dứng Một viên đạn khối lượng m bay ngang với vận tốc vo tới va chạm với vật nặng lắc Kết luận sau đúng? A Nếu va chạm đàn hồi xun tâm lực căng dây treo sau va chạm To = m( g − Vo ) gl B Nếu va chạm khơng đàn hồi xun tâm lực căng dây treo sau va chạm To = m( g + C Nếu va chạm đàn hồi xun tâm lực căng dây treo sau va chạm To = m( g + Vo ) gl Vo ) gl D Nếu va chạm khơng đàn hồi xun tâm lực căng dây treo sau va chạm To = m( g − Vo ) gl Câu 27: Cơng êlectron khỏi bề mặt catơt tế bào quang điện 2eV Năng lượng photon chiếu tới 6eV Hiệu điện hãm cần đặt vào tế bào quang điện để làm triệt tiêu dòng quang điện A 4V B 8V C 3V D 2V Câu 28: Ngun tử hiđrơ bị kích thích, electron ngun tử chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M Sau ngừng kích thích, ngun tử hiđrơ phát xạ thứ cấp, phổ phát xạ gồm: A Hai vạch dãy Lai-man B Một vạch dãy Lai-man vạch dãy Ban-me C Hai vạch dãy Ban-me D Một vạch dãy Ban-me hai vạch dãy Lai-man Câu 29: Khi chiếu chùm sáng trắng song song trước vào catơt tế bào quang điện, người ta đặt kính lọc sắc để lấy thành phần đơn sắc khác nhận thấy dùng kính màu lam, tượng quang điện bắt đầu xẩy Nếu cất kính lọc sắc cường độ dòng quang điện thay đổi so với dùng kính màu đó? A Tăng lên B Giảm xuống C Khơng thay đổi D Tăng giảm tuỳ theo màu dùng trước Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang38 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Câu 30: Vạch quang phổ có tần số nhỏ dãy Ban-me tần số f1 , Vạch có tần số nhỏ dãy Lai-man f Vạch quang phổ dãy Lai-man sat với vạch có tần số f có tần số f1 f f1 + f f f f f f + f2 f − f2 A + B C D tần số Câu 31: Một ván bắc qua mương có tần số dao động riêng 0,5Hz Một người qua ván với bước 12s ván bị rung mạnh A bước B bước C bước D bước Câu 32 Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách hai khe Iâng 1,5mm, khoảng cách từ hai khe đến ảnh 2m Sử dụng đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48µm λ2 = 0,64µm Khoảng cách ngắn hai vân sáng màu với vân trung tâm A 0,96mm B 1,28mm C 2,32mm D 2,56mm Câu 33: Cho nguồn sáng trắng qua bình khí hiđrơnung nóng nhiệt độ thấp nhiệt độ nguồn phát ánh sáng trắng cho qua máy quang phổ ảnh máy quang phổ quan sát A vạch màu B vạch đen C 12 vạch màu D 12 vạch đen Câu 34: Giá trị hiệu điện hiệu dụng mạng điện dân dụng: A Thay đổi từ đến 220V B Thay đổi từ -220V đến 220V C Bằng 220 V D Bằng 220V Câu 35: Một mạch điện xoay chiều RLC có điện trở R = 110 Ω mắc vào điện áp u = 220 2cos(100π t + (V) Khi hệ số cơng suất mạch lớn mạch tiêu thụ cơng suất A 115W B 220W C 880W π ) D 440W 56 26 Câu 36: Khối lượng hạt nhân Fe 55,92070 u khối lượng prơtơn mp=1,00727u, nơtrơn mn = 1,00866u lượng liên kết riêng hạt nhân là: (cho u = 931,5 Mev/c ) A 8,78 MeV/nuclơn B 8,75 MeV/nuclơn C 8,81 MeV/nuclơn D 7,88 MeV/nuclơn Câu 37: Tụ điện mạch dao động tụ điện phẳng Khi khoảng cách tụ tăng lên gấp đơi tần số dao động mạch A Tăng gấp đơi B Tăng lần C Giảm lần D Giảm lần Câu 38: Mạch dao động LC có điện tích cực đại tụ nC Hãy xác định điện tích tụ vào thời điểm mà lượng điện trường 1/3 lượng từ trường mạch A nC B nC C 4,5 nC D 2,25 nC 23 Câu 39: Biết số Avơgađrơ NA = 6,02.10 hạt/mol khối lượng hạt nhân số khối Số prơtơn (prơton) có 27 0,27 gam 13 Al A 7,826.1022 B 9,826.1022 C 8,826.1022 D 6,826.1022 24 + Câu 40 : 11 Na chất phóng xạ β sau thời gian 15h độ phóng xạ giảm lần, sau 30h độ phóng xạ giảm % so với độ phóng xạ ban đầu A 12,5% B 33,3% C 66,67% D 87,5% II PHẦN DÀNH RIÊNG ( 10 câu ) A Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Độ phóng xạ β − tượng gỗ 0,8 lần độ phóng xạ khúc gỗ khối lượng vừa chặt Biết chu kì phóng xạ 14C 5600 năm Tuổi tượng gỗ A 1200 năm B 2500 năm C 2000 năm D Đáp số khác Câu 42: Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có R thay đổi điện áp xoay chiều ln ổn định có biểu thức u = U0cos ω t (V) Mạch tiêu thụ cơng suất P có hệ số cơng suất cos ϕ Thay đổi R giữ ngun C L để cơng suất mạch đạt cực đại đó: Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang39 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 A P = U , cos ϕ = ZL − ZC B P = U2 , cos ϕ = 2R C P = U2 , cos ϕ = Z L − ZC D P = U2 , cos ϕ = R Câu 43: Một đường dây có điện trở 4Ω dẫn dòng điện xoay chiều pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Hiệu điện hiệu dụng nguồn điện lúc phát U = 5000V, cơng suất điện 500kW Hệ số cơng suất mạch điện cosφ = 0,8 Có phần trăm cơng suất bị mát đường dây tỏa nhiệt? A 10% B 12,5% C 16,4% D 20% Câu 44: Hai nguồn dao động kết hợp S 1, S2 gây tượng giao thoa sóng mặt thống chất lỏng Nếu tăng tần số dao động hai nguồn S1 S2 lên lần khoảng cách hai điểm liên tiếp S 1S2 có biên độ dao động cực tiểu thay đổi nào? A Tăng lên lần B Khơng thay đổi C Giảm lần D Tăng lên lần Câu 45: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời biến đổi A sớm pha π so với li độ C pha với li độ B ngược pha với li độ D lệch pha π so với li độ Câu 46: Trong dụng cụ tiêu thụ điện quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta nâng cao hệ số cơng suất nhằm A tăng cơng suất toả nhiệt B giảm cường độ dòng điện C tăng cường độ dòng điện D giảm cơng suất tiêu thụ Câu 47: Một chất điểm dao động điều hồ với biên độ A độ lớn vận tốc cực đại C Bằng khơng B Một nửa vận tốc cực đại D Khi vật có li độ A vận tốc A Độ lớn vận tốc cực đại Câu 48: Dọi đồng thời hai đèn, bóng Neon có cơng suất cực lớn, đèn đèn phát sáng màu tím với cường độ sáng cực yếu Khi cường độ dòng quang điện (nếu có) i1 ( đèn Neon) i2 Nhận xét giá trị A i1 > i2 B i1 = i2 C i1< i2 D i1 = 0, i2 ≠ Câu 49: Phát biểu sau khơng nói sóng điện từ A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ mang lượng C Sóng điện từ phản xạ, nhiễu xạ, khúc xạ D Sóng điện từ có thành phần điện thành phần từ biến đổi vng pha với Câu 50: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng: Khoảng cách S 1S2 1,2mm, Khoảng cách từ S 1S2 đến 2,4m, người ta dùng ánh sáng trắng bước sóng biến đổi từ 0,4 µ m đến 0,75 µ m Tại M cách vân trung tâm 2,5mm có xạ cho vân tối A B C D Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang40 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ SỐ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40): Câu 1: Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = cos(100πt - π/2)(A), t tính giây (s) Trong khoảng thời gian từ 0(s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời dòng điện có giá trị cường độ hiệu dụng vào thời điểm: A s s 400 400 B s s 600 600 C s s 600 600 D s s 200 200 Câu 2: Thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Người ta đo khoảng vân tối vân sáng nằm cạnh 1mm Trong khoảng hai điểm M, N hai bên so với vân trung tâm, cách vân trung tâm 6mm 7mm có vân sáng A vân B vân C vân D vân Câu 3: Chọn phát biểu sai nói quang phổ vạch phát xạ: A Quang phổ vạch phát xạ bao gồm hệ thống vạch màu riêng rẽ tối B Quang phổ vạch phát xạ ngun tố khác khác số lượng, vị trí vạch, độ sáng tỉ đối vạch C Quang phổ vạch phát xạ bao gồm hệ thống vạch tối quang phổ liên tục D Mỗi ngun tố hố học trạng thái khí hay nóng sáng áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng đặc trưng cho ngun tố Câu 4: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 4cos(4πt + π/3) Tính qng đường lớn mà vật khoảng thời gian ∆t = 1/6 (s) A cm B 3 cm C cm D cm Câu 5: Trong mạch dao động cường độ dòng điện dao động i = 0,01cos100πt(A) Hệ số tự cảm cuộn dây 0,2H Tính điện dung C tụ điện A 5.10 – (F) B 4.10 – (F) C 0,001 (F) D 5.10 – (F) Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang41 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Câu 6: Hiệu điện hai đầu đoạn mạch xoay chiều cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức u = 100 sin(ωt + π/3)(V) i = cos(100πt - π/6)(A), cơng suất tiêu thụ đoạn mạch là: A 400W B 200 W C 200W D Câu 7: Khảo sát tượng sóng dừng dây đàn hồi AB Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B tự sóng tới sóng phản xạ B : A Vng pha B Ngược pha C Cùng pha D Lệch pha góc π Câu 8: Một đoạn mạch gồm cuộn dây khơng cảm có độ tự cảm L, điện trở r mắc nối tiếp với điện trở R = 40Ω Hiệu điện hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200cos100πt (V) Dòng điện mạch có cường độ hiệu dụng 2A lệch pha 45O so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Giá trị r L là: A 25Ω 0,159H B 25Ω 0,25H C 10Ω 0,159H D 10Ω 0,25H Câu 9: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây cảm L, tụ điện C biến trở R mắc nối tiếp Khi đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều ổn định có tần số f thấy LC = 1/ 4f 2π2 Khi thay đổi R thì: A Cơng suất tiêu thụ mạch khơng đổi B Độ lệch pha u i thay đổi C Hệ số cơng suất mạch thay đổi D Hiệu điện hai đầu biến trở khơng đổi Câu 10: Chọn đáp án tia hồng ngoại: A Bị lệch điện trường từ trường C Chỉ vật có nhiệt độ cao 37oC phát tia hồng ngoại B Tia hồng ngoại khơng có tính chất giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ D Các vật có nhiệt độ lớn 0OK phát tia hồng ngoại Câu 11: Tìm phát biểu sai sóng điện từ A Mạch LC hở phóng điện nguồn phát sóng điện từ r r B Các vectơ E B tần số pha C Sóng điện từ truyền chân khơng với vận tốc truyền v ≈ 3.108 m/s r r D Các vectơ E B phương, tần số Câu 12: Trong dao động điều hồ, gia tốc biến đổi A ngược pha với vận tốc B sớm pha π/2 so với vận tốc C pha với vận tốc D trễ pha π/2 so với vận tốc Câu 13: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình x = Acos(ωt + ϕ) Cứ sau khoảng thời gian π/40 (s) động vật lò xo Con lắc dao động điều hồ với tần số góc bằng: A 20 rad.s – B 80 rad.s – C 40 rad.s – D 10 rad.s – Câu 14: Một lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn để lắc di chuyển từ vị trí có li độ x = - A đến vị trí có li độ x2 = A/2 1s Chu kì dao động lắc là: A 1/3 (s) B (s) C (s) D 6(s) Câu 15: Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5πt + π/6) + (cm) Trong giây kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương lần? A lần B lần C lần D lần Câu 16: Mét l¾c ®¬n cã chu kú dao ®éng T = 4s, thêi gian ®Ĩ l¾c ®i tõ VTCB ®Õn vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i lµ A t = 1,0s B t = 0,5s C t = 1,5s D t = 2,0s Câu 17: Khi xảy tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha A, B Những điểm mặt nước nằm đường trung trực AB sẽ: A Đứng n khơng dao động B Dao động với biên độ có giá trị trung bình C Dao động với biên độ lớn D Dao động với biên độ bé Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng 0,38µm ≤ λ ≤ 0,76µm, hai khe cách 0,8mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới 2m Tại vị trí cách vân trung tâm 3mm có vân sáng xạ: A λ1 = 0,45µm λ2 = 0,62µm B λ1 = 0,40µm λ2 = 0,60µm C λ1 = 0,48µm λ2 = 0,56µm D λ1 = 0,47µm λ2 = 0,64µm Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang42 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Câu 19: Nguyªn nh©n g©y dao ®éng t¾t dÇn cđa l¾c ®¬n dao ®éng kh«ng khÝ lµ A lùc c¨ng cđa d©y treo B lùc c¶n cđa m«i trêng C träng lùc t¸c dơng lªn vËt D d©y treo cã khèi lỵng ®¸ng kĨ Câu 20: Khi đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C, mắc nối tiếp mà hệ số cơng suất mạch 0,5 Phát biểu sau A Đoạn mạch phải có tính cảm kháng B Liên hệ tổng trở đoạn mạch điện trở R Z = 4R C Cường độ dòng điện mạch lệch pha π/6 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D Hiệu điện hai đầu điện trở R lệch pha π/3 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 21: Vào thời điểm đó, hai dòng điện xoay chiều i = Iocos(ωt + ϕ1) i2 = Iocos(ωt + ϕ2) có giá trị tức thời 0,5Io, dòng điện giảm, dòng điện tăng Hai dòng điện lệch pha góc A 5π B 2π C π D 4π Câu 22: Ta cần truyền cơng suất điện 1MW hiệu điện hiệu dụng 10 kV xa đường dây pha Mạch có hệ số cơng suất k = 0,8 Muốn cho tỉ lệ hao phí đường dây khơng q 10% điện trở đường dây phải có giá trị là: A R ≤ 6,4Ω B R ≤ 3,2Ω C R ≤ 4,6Ω D R ≤ 6,5Ω Câu 23: Con lắc lò xo gồm vật nặng 100g lò xo nhẹ độ cứng 40(N/m) Tác dụng ngoại lực điều hòa cưỡng biên độ FO tần số f1 = (Hz) biên độ dao động ổn đònh hệ A Nếu giữ nguyên biên độ FO tăng tần số ngoại lực đến giá trò f2 = (Hz) biên độ dao động ổn đònh hệ A So sánh A1 A2 ta có A A2 = A1 B A2 < A1 C Chưa đủ kiện để kết luận D A2 > A1 Câu 24: Tìm phát biểu sai: A Âm sắc đặc tính sinh lý âm dựa tần số biên độ B Tần số âm thấp âm trầm C Cường độ âm lớn tai ta nghe thấy âm to D Mức cường độ âm đặc trưng độ to âm tính theo cơng thức L( db) = 10 lg I IO Câu 25: Hai dao động thành phần có biên độ 4cm 12cm Biên độ dao động tổng hợp nhận giá trị: A 48cm B cm C 4cm D cm Câu 26: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có điện trở 0,5Ω, độ tự cảm 275µH tụ điện có điện dung 4200pF Hỏi phải cung cấp cho mạch cơng suất để trì dao động với hiệu điện cực đại tụ 6V A 2,15mW B 137µW C 513µW D 137mW Câu 27: Một lắc đơn có chiều dài l thực dao động thời gian ∆t Nếu thay đổi chiều dài lượng 0,7m khoảng thời gian thực dao động Chiều dài ban đầu là: A 1,6m B 0,9m C 1,2m D 2,5m Câu 28: Cho đoạn điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở r, độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C , Biết hiệu điện hai đầu đoạn mạch pha với cường độ dòng điện, phát biểu sau sai: A Cảm kháng dung kháng đoạn mạch B Trong mạch điện xảy tượng cộng hưởng điện C Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch D Hiệu điện hai đầu đoạn mạch vng pha với hiệu điện hai đầu cuộn dây Câu 29: Phát biểu sau sai: A Ánh sáng trắng tập hợp gồm ánh sáng đơn sắc khác nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính C Chiết suất mơi trường suốt ánh sáng đơn sắc khác khác D Hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng chùm sáng trắng qua lăng kính bị tách thành nhiều chùm ánh sáng đơn sắc khác Câu 30: Trong dao động điều hồ, đại lượng khơng phụ thuộc vào điều kiện đầu là: A Biên độ B Chu kì C Năng lượng D Pha ban đầu Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang43 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Câu 31: Cho n1, n2, n3 chiết suất nước tia tím, tia đỏ, tia lam Chọn đáp án đúng: A n1 > n3 > n2 B n3 > n2 > n1 C n1 > n2 > n3 D n3 > n1 > n2 Câu 32: Một lắc lò xo độ cứng K treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Độ giãn lò xo vị trí cân ∆l Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A (A >∆l) Trong q trình dao động lực cực đại tác dụng vào điểm treo có độ lớn là: A F = K(A – ∆l ) B F = K ∆l + A C F = K(∆l + A) D F = K.A +∆l Câu 33: Một lắc đơn dao động nhỏ với biên độ 4cm Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vận tốc vật đạt giá trị cực đại 0,05s Khoảng thời gian ngắn để từ vị trí có li độ s = 2cm đến li độ s2 = 4cm là: A s 120 B s 80 C s 100 D s 60 Câu 34: Mạch dao động (L, C1) có tần số riêng f1 = 7,5MHz mạch dao động (L, C 2) có tần số riêng f2 = 10MHz Tìm tần số riêng mạch mắc L với C1 ghép nối tiếp C2 A 15MHz B 8MHz C 12,5MHz D 9MHz Câu 35: Một sóng âm truyền từ khơng khí vào nước Sóng âm hai mơi trường có: A Cùng bước sóng B Cùng vận tốc truyền C Cùng tần số D Cùng biên độ Câu 36: Chọn phát biểu tượng nhiễu xạ: A Là tượng ánh sáng đơn sắc gặp hồ trộn lẫn B Là tượng ánh sáng bị lệch đường truyền truyền qua lỗ nhỏ gần mép vật suốt khơng suốt C Là tượng ánh sáng bị lệch đường truyền từ mơi trường suốt đến mơi trường suốt khác D Là tượng xảy hai sóng ánh sáng kết hợp gặp Câu 37: Một máy phát điện xoay chiều pha phát suất điện động e = 1000 cos(100πt) (V) Nếu roto quay với vận tốc 600 vòng/phút số cặp cực là: A B 10 C D Câu 38: Một vật dao động điều hồ, vật có li độ 4cm tốc ®é 30π (cm/s), vật có li độ 3cm vận tốc 40π (cm/s) Biên độ tần số dao động là: A A = 5cm, f = 5Hz B A = 12cm, f = 12Hz C A = 12cm, f = 10Hz D A = 10cm, f = 10Hz Câu 39: Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp 1000 vòng, cuộn thứ cấp 100 vòng Hiệu điện cường độ dòng điện hiệu dụng mạch thứ cấp 24V 10A Hiệu điện cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp là: A 2,4 V 10 A B 2,4 V A C 240 V 10 A D 240 V A Câu 40: Hiện tượng cộng hưởng thể rõ nét khi: A biên độ lực cưỡng nhỏ B lực cản, ma sát mơi trường nhỏ C tần số lực cưỡng lớn D độ nhớt mơi trường lớn PhÇn II: Dµnh riªng cho líp c¬ b¶n -Câu 41: Cho sóng ngang có phương trình sóng u=8sin2π( mm x tính m, t tính giây Bước sóng A λ=8m B λ=50m C λ=1m D λ=0,1m Câu 42: Một dao động điều hồ theo thời gian có phương trình x = Asin (ωt + φ) động dao động điều hồ với tần số: A ω’ = ω B ω’ = ω/2 C ω’ = 2ω D ω’ = 4ω Câu 43: Cho mạch điện xoay RLC nối tiếp Hiệu điện hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện pha A LCω = R B LCω = R C R = L / C D LCω = Câu 44: Sóng ngang sóng A có phương dao động trùng với phương truyền sóng C phương truyền sóng phương ngang B có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng D phương dao động phương ngang Câu 45: Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số nhỏ tần số dao động riêng B với tần số lớn tần số dao động riêng Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang44 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 C mà khơng chịu ngoại lực tác dụng D với tần số tần số dao động riêng Câu 46: Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L tụ điện C, tăng điện dung tụ điện lên lần chu kì dao động mạch : A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 47: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y- âng, biết D = 1m, a = 1mm khoảng cách từ vân sáng thứ đến vân sáng thứ bên với vân trung tâm 3,6mm Tính bước sóng ánh sáng A 0,60µm B 0,58µm C 0,44µm D 0,52µm Câu 48: Một vật dao động điều hồ qua vị trí cân bằng: A Vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc có độ lớn C Vận tốc gia tốc có độ lớn B Vận tốc có độ lớn 0, gia tốc có độ lớn cực đại D Vận tốc gia tốc có độ lớn cực đại Câu 49: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = cos(4πt + π/6),x tính cm,t tính s.Chu kỳ dao động vật A 1/8 s B s C 1/4 s D 1/2 s Câu 50: Trong phương án truyền tải điện xa dòng điện xoay chiều sau đây; phương án tối ưu? A Dùng dòng điện truyền có giá trị lớn B Dùng điện áp truyền có giá trị lớn C Dùng đường dây tải điện có điện trở nhỏ D Dùng đường dây tải điện có tiết diện lớn PhÇn III: Dµnh riªng cho líp n©ng cao Câu 51: Trong thí nghiệm tế bào quang điện, kim loại dùng làm Catốt có bước sóng giới hạn λO Khi chiếu xạ có bước sóng λ1 < λ2 < λ3 < λO đo hiệu điện hãm tương ứng U h1, Uh2 Uh3 Nếu chiếu đồng thời ba xạ nói hiệu điện hãm tế bào quang điện là: A Uh2 B Uh3 C Uh1 + Uh2 + Uh3 D Uh1 Câu 52: Một kim loại đặt lập điện, có giới hạn quang điện λO = 0,6µm Chiếu chùm tia tử ngoại có bước sóng λ = 0,2µm vào bề mặt kim loại Xác định điện cực đại kim loại nói A 4,1V B 4,14V C – 4,14V D 2,07 V Câu 53: Một vật rắn quay quanh trục cố đònh với momen quán tính trục quay 0,3(kgm2/s) động quay 1,5(J) Tốc độ góc vật trục quay A 20(rad/s) B 10(rad/s) C 15(rad/s) D 5(rad/s) Câu 54: Mét chÊt ®iĨm dao ®éng ®iỊu hoµ víi biªn ®é 8cm, thêi gian 1min chÊt ®iĨm thùc hiƯn ®ỵc 40 lÇn dao ®éng ChÊt ®iĨm cã vËn tèc cùc ®¹i lµ A vmax = 1,91cm/s B vmax = 33,5cm/s C vmax = 320cm/s D vmax = 5cm/s Câu 55: Giới hạn quang điện đồng (Cu) 0,30µm Biết số Plank h = 6,625.10 – 34 J.s vận tốc truyền sáng chân khơng c = 3.108 m/s Cơng electron khỏi bề mặt đồng là: A 6,625.10 – 19 J B 6,665.10 – 19 J C 8,526.10 – 19 J D 8,625.10 – 19 J Câu 56: Cơng electron kim loại A, giới hạn quang điện λO Khi chiếu vào bề mặt kim loại chùm xạ có bước sóng λ = λO/3 động ban đầu cực đại electron quang điện bằng: A A B 3A/4 C A/2 D 2A Câu 57: Một hộp kín X có linh kiện R, L, C mắc nối tiếp Biết hiệu điện hai đầu hộp X cường độ dòng điện qua hộp có dạng: (dây cảm thuần) u = UOcos( ω t - π π ) (V) i = IOcos( ω t - )A A Hộp X chứa L C B Hộp X chứa R C C Hộp X chứa R L D Không đủ kiện xác đònh phần tử chứa hộp X Câu 58: Mét b¸nh xe ®ang quay víi vËn tèc gãc 36rad/s th× bÞ h·m l¹i víi mét gia tèc gãc kh«ng ®ỉi cã ®é lín 3rad/s Gãc quay ®ỵc cđa b¸nh xe kĨ tõ lóc h·m ®Õn lóc dõng h¼n lµ A 108 rad B 96 rad C 216 rad D 180 rad Câu 59: Mét vËt r¾n quay ®Ịu xung quanh mét trơc, mét ®iĨm M trªn vËt r¾n c¸ch trơc quay mét kho¶ng R th× cã A tèc ®é gãc ω tØ lƯ nghÞch víi R B tèc ®é dµi v tØ lƯ thn víi R C tèc ®é dµi v tØ lƯ nghÞch víi R D tèc ®é gãc ω tØ lƯ thn víi R Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang45 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Câu 60: Với ε1, ε2 ,ε3 ,lần lượt lượng photon ứng với xạ màu vàng, xạ tử ngoại xạ hồng ngoại thì: A ε2 > ε1 > ε3 B ε1> ε2 > ε3 C ε3 > ε1 > ε2 D ε2 > ε3 > ε1 ĐỀ SỐ 10 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40): Câu Cường độ dòng điện mạch dao động LC có biểu thức i = 9cos ω t(mA) Vào thời điểm lượng điện trường lần lượng từ trường cường độ dòng điện i A 3mA B 1,5 mA C 2 mA D 1mA Câu Tia hồng ngoại tia Rơnghen có bước sóng dài ngắn khác nên chúng A có chất khác ứng dụng khoa học kỹ thuật khác B bị lệch khác từ trường C bị lệch khác điện trường D chúng có chất giống tính chất khác Câu Một lò xo có khối lượng khơng đáng kể có độ cứng k = 100N/m Một đầu treo vào điểm cố định, đầu lại treo vật nặng khối lượng 500g Từ vị trí cân kéo vật xuống theo phương thẳng đứng đoạn 10cm bng cho vật dao động điều hòa Lấy g = 10m/s2, khoảng thời gian mà lò xo bị nén chu kỳ A π s B π s C π s 15 D π s Câu Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây tụ điện có điện dung thay đổi mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều có tần số điện áp hiệu dụng khơng đổi, điều chỉnh điện dung tụ cho điện áp hiệu dụng hai tụ có giá trị lớn Khi A điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha π so với điện áp hai tụ B cơng suất tiêu thụ mạch lớn C mạch có cộng hưởng điện D điện áp hai đầu mạch chậm pha π so với điện áp hai đầu cuộn dây Câu Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt)cm Nếu thời điểm vật có li độ x = 3cm chuyển động theo chiều dương sau 0,25 s vật có li độ A - 4cm B 4cm C -3cm D Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang46 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Câu Khi chiếu chùm sáng hẹp gồm ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, lục tím từ phía đáy tới mặt bên lăng kính thủy tinh có góc chiết quang nhỏ Điều chỉnh góc tới chùm sáng cho ánh sáng màu tím ló khỏi lăng kính có góc lệch cực tiểu Khi A có thêm tia màu lục có góc lệch cực tiểu B tia màu đỏ có góc lệch cực tiểu C ba tia lại ló khỏi lăng kính khơng có tia có góc lệch cực tiểu D ba tia đỏ, vàng lục khơng ló khỏi lăng kính Câu Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp chiếu xạ bước sóng λ1 = 0,6 µ m sau thay xạ λ1 xạ có bước sóng λ2 Trên quan sát người ta thấy, vị trí vân tối thứ xạ λ1 trùng với vị trí vân sáng bậc xạ λ2 λ2 có giá trị là: A 0,57 µ m B 0,60 µ m C 0,67 µ m D 0,54 µ m Câu Nhận định sau sai nói tượng cộng hưởng hệ học A Tần số dao động hệ với tần số ngoại lực B Khi có cộng hưởng dao động hệ khơng phải điều hòa C Biên độ dao động lớn lực cản mơi trường nhỏ D có cộng hưởng dao động hệ dao động điều hòa ur Câu Một khung dây quay từ trường B vng góc với trục quay khung với tốc độ n = 1800 vòng/ phút Tại r ur thời điểm t = 0, véctơ pháp tuyến n mặt phẳng khung dây hợp với B góc 300 Từ thơng cực đại gởi qua khung dây 0,01Wb Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất khung : π )V π C e = 0, 6π cos(60π t + )V A e = 0, 6π cos(30π t − B e = 0, 6π cos(60π t − D e = 60 cos(30t + π )V π )V Câu 10 Thực sóng dừng dây AB có chiều dài  với đầu B cố định, đầu A dao động theo phương trình u = a cos 2π ft Gọi M điểm cách B đoạn d, bước sóng λ , k số ngun Khẳng định sau sai? A Vị trí nút sóng xác định cơng thức d = k λ B Vị trí bụng sóng xác định cơng thức d = (2k + 1) C Khoảng cách hai bụng sóng liên tiếp d = λ λ D Khoảng cách nút sóng bụng sóng liên tiếp d = λ Câu 11 Chọn phát biểu nói khả phát quang vật A Bước sóng mà vật có khả phát lớn bước sóng ánh sáng kích thích chiếu tới B Bước sóng mà vật có khả phát nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích chiếu tới C Một vật chiếu sáng ánh sáng có bước sóng phát ánh sáng có bước sóng D Mọi vật chiếu sáng với ánh sáng có bước sóng thích hợp phát ánh sáng Câu 12 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện có dung kháng ZC = 200Ω cuộn dây mắc nối tiếp Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ln có biểu thức u = 120 cos(100πt + áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng 120 sớm pha cuộn dây A 72 W B 240W Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học π )V thấy điện π so với điện áp đặt vào mạch Cơng suất tiêu thụ C 120W D 144W Trang47 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Câu 13 Nhận xét sau dao động tắt dần đúng? A Có tần số biên độ giảm dần theo thời gian B Mơi trường nhớt dao động tắt dần nhanh C Có lượng dao động ln khơng đổi theo thời gian D Biên độ khơng đổi tốc độ dao động giảm dần Câu 14 Đặt vào hai đầu mạch điện chứa hai ba phần tử gồm: Điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C hiệu điện xoay chiều ổn định có biểu thức u = U 0cos ω t(V) cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i = I0cos( ω t - π/4) (A) Hai phần tử mạch điện là: A Cuộn dây nối tiếp với tụ điện với ZL = 2ZC B Cuộn dây nối tiếp với tụ điện với 2ZL = ZC C Điện trở nối tiếp với cuộn dây với R = ZL D Điện trở nối tiếp với tụ điện với R = ZC Câu 15 Cho đoạn mạch hình vẽ Khi đặt vào hai đầu mạch điện áp có L R M C N B A π biểu thức u = 120 cos100 t(V) thấy điện áp hai đầu đoạn NB điện áp đầu đoạn AN có giá trị hiệu dụng mạch có cộng hưởng điện Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R A 30 V B 60 V C 30V D 60V Câu 16 Một nguồn O phát sóng dao động theo phương trình u0 = 2cos(20πt + π ) (trong u tính đơn vị mm, t tính đơn vị s) Xét sóng truyền theo đường thẳng từ O đến điểm M với tốc độ khơng đổi 1m/s Trong khoảng từ O đến M có điểm dao động pha với dao động nguồn O? Biết M cách O khoảng 45cm A B.3 C D Câu 17 Chiếu hai xạ có bước sóng λ1 = 0,35µ m λ2 = 0,54 µ m vào kim loại, ta thấy tỉ số vận tốc ban đầu cực đại Cơng electron kim loại là: A 2,1eV B 1,3eV C 1,6eV D 1,9eV Câu 18 Tia laze khơng có đặc điểm sau đây? A Là chùm sáng song song B Là chùm sáng hội tụ C Gồm phơton tần số pha D Là chùm sáng có lượng cao 210 Câu 19 Hạt nhân Po chất phóng xạ phát tia α biến đổi thành hạt nhân Pb Tại thời điểm t, tỉ lệ số hạt nhân chì số hạt Po mẫu 5, thời điểm tỉ lệ khối lượng hạt chì khối lượng hạt Po A 0,204 B 4,905 C 0,196 D 5,097 Câu 20 Một mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn cảm có độ tự cảm L biến thiên từ 0,3µH đến 12µH tụ điện có điện dung biến thiên từ 20pF đến 800pF Máy bắt sóng điện từ có bước sóng lớn là: A 184,6m B 284,6m C 540m D 640m Câu 21 Phát biểu sau sai nói máy phát điện xoay chiều pha A Stato phần ứng gồm cuộn dây giống đặt lệch 120 vòng tròn B Hai đầu cuộn dây phần ứng pha điện C Roto phần tạo từ trường, stato phần tạo dòng điện D Roto phần tạo dòng điện, stato phần tạo từ trường Câu 22 Một biến có hao phí bên xem khơng đáng kể, cuộn nối với nguồn xoay chiều U = 110V hiệu điện đo cuộn U2 = 220V Nếu nối cuộn với nguồn U1 hiệu điện đo cuộn A 110 V B 45V C 220 V D 55 V Câu 23 Khi nói phản ứng hạt nhân tỏa lượng, điều sau sai? A Các hạt nhân sản phẩm bền hạt nhân tương tác B Tổng độ hụt hạt tương tác nhỏ tổng độ hụt khối hạt sản phẩm C Tổng khối lượng hạt tương tác nhỏ tổng khối lượng hạt sản phẩm D Tổng lượng liên kết hạt sản phẩm lớn tổng lượng liên kết hạt tương tác Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang48 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Câu 24 Màu sắc vật A vật liệu cấu tạo nên vật mà có B hấp thụ có lọc lựa tạo nên C phụ thuộc vào ánh sánh chiếu tới vật liệu cấu tạo nên D phụ thuộc vào ánh sáng chiếu tới Câu 25 Một nguồn âm N phát âm theo hướng Tại điểm A cách N 10m có mức cường độ âm L 0(dB) điểm B cách N 20m mức cường độ âm A L0 – 4(dB) B L0 (dB) C L0 (dB) D L0 – 6(dB) Câu 26 Chọn câu sai A Mỗi ánh sáng đơn sắc có bước sóng tần số xác định B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc có bước sóng ngắn lớn C Mỗi ánh sáng đơn sắc có màu sắc tần số định D Tốc độ truyền ánh đơn sắc khác mơi trường khác Câu 27 Lần lượt chiếu vào catốt tế bào quang điện xạ điện từ gồm xạ có bước sóng λ1 = 0,26 μm xạ có bước sóng λ2 = 1,2λ1 vận tốc ban đầu cực đại êlectrơn quang điện bứt từ catốt v1 v2 với v2= v1 Giới hạn quang điện λ0 kim loại làm catốt A 0,42 μm B 1,45 μm C 1,00 μm D 0,90 μm Câu 28 Trong q trình dao động điều hòa lắc đơn Nhận định sau sai? A Khi nặng điểm giới hạn, lực căng dây treo có có độ lớn nhỏ trọng lượng vật B Độ lớn lực căng dây treo lắc ln lớn trọng lượng vật C Chu kỳ dao động lắc khơng phụ thuộc vào biên độ dao động D Khi góc hợp phương dây treo lắc phương thẳng đứng giảm, tốc độ tăng Câu 29 Quang phổ vạch phát xạ quang phổ gồm A số vạch màu riêng biệt cách khoảng tối B vạch màu nằm tối C vạch từ đỏ tới tím cách khoảng tối D vạch tối nằm quang phổ liên tục Câu 30 Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây tụ điện mắc nối tiếp điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức u = 100 cos(100π t + π )(V ) Dùng vơn kế có điện trở lớn đo điện áp hai đầu cuộn cảm hai tụ điện thấy chúng có giá trị 100V 200V Biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây là: π )(V ) 3π )(V ) C ud = 200 cos(100π t + π )(V ) 3π )(V ) D ud = 100 cos(100π t + 2π Câu 31 Điện tích tụ điện mạch dao động LC biến thiên theo phương trình q = Q ocos( t + π ) Tại thời điểm t T T = , ta có: A ud = 100 cos(100π t + B ud = 200 cos(100π t + A Năng lượng điện trường cực đại B Hiệu điện hai tụ C Điện tích tụ cực đại D Dòng điện qua cuộn dây Câu 32 Tần số quay roto ln tần số dòng điện trong: A máy phát điện xoay chiều pha B động khơng đồng pha C máy phát điện chiều D máy phát điện xoay chiều pha Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học Trang49 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Câu 33 Phương trình dao động vật dao động điều hòa có dạng x= 8cos(2πt + π ) cm Nhận xét sau dao động điều hòa sai? A Sau 0,5 giây kể từ thời điểm ban vật lại trở vị trí cân B Lúc t = 0, chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương C Trong 0,25 (s) đầu tiên, chất điểm đoạn đường cm D Tốc độ vật sau s kể từ lúc bắt đầu khảo sát, tốc độ vật khơng Câu 34 Chọn phát biểu sai dao động trì A Có chu kỳ chu kỳ dao động riêng hệ B Năng lượng cung cấp cho hệ phần lượng chu kỳ C Có tần số dao động khơng phụ thuộc lượng cung cấp cho hệ D Có biên độ phụ thuộc vào lượng cung cấp cho hệ chu kỳ Câu 35 Khi nói q trình sóng điện từ, điều sau khơng đúng? A Trong q trình lan truyền, mang theo lượng B Véctơ cường độ điện trường véctơ cảm ứng từ ln vng góc với phương truyền sóng C Trong q trình truyền sóng, điện trường từ trường ln dao động vng pha D Trong chân khơng, bước sóng sóng điện từ tỉ lệ nghịch với tần số sóng Câu 36 Một chất phóng xạ phát tia α, hạt nhân bị phân rã sinh hạt α Trong thời gian phút đầu, chất phóng xạ sinh 360 hạt α, sau giờ, phút chất phóng xạ sinh 45 hạt α Chu kì chất phóng xạ A B C D Câu 37 Nhận xét phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch khơng đúng? A Sự phân hạch tượng hạt nhân nặng hấp thụ nơtron chậm vỡ thành hai hạt nhân trung bình với nơtron B Phản ứng nhiệt hạch xảy nhiệt độ cao C Bom khinh khí thực phản ứng phân hạch D Con người thực phản ứng nhiệt hạch dạng khơng kiểm sốt 236 Câu 38 Hạt nhân 88 Ra phóng hạt α hạt β- chuỗi phóng xạ liên tiếp Khi hạt nhân tạo thành là: 222 224 222 224 A 84 X B 83 X C 83 X D 84 X Câu 39 Một vật dao động điều hòa, vật từ vị trí cân điểm giới hạn A chuyển động vật chậm dần B vật giảm dần C vận tốc vật giảm dần D lực tác dụng lên vật có độ lớn tăng dần Câu 40 Trong mơi trường vật chất đàn hồi có hai nguồn kết hợp A B cách 10 cm, tần số Khi vùng hai nguồn người ta quan sát thấy xuất 10 dãy dao động cực đại cắt đoạn S 1S2 thành 11 đoạn mà hai đoạn gần nguồn dài nửa đoạn lại Biết Tốc độ truyền sóng mơi trường 50cm/s Tần số dao động hai nguồn là: A 25Hz B 30Hz C 15Hz D 40Hz Phần II: Dành cho chương trình nâng cao Câu 41 Người ta dùng prơton bắn phá hạt nhân Bêri đứng n Hai hạt sinh Hêli X Biết prton có động K= 5,45MeV, Hạt Hêli có vận tốc vng góc với vận tốc hạt prơton có động K He = 4MeV Cho độ lớn khối lượng hạt nhân (đo đơn vị u) xấp xỉ số khối A Động hạt X A 6,225MeV B 1,225MeV C 4,125MeV D 3,575MeV Câu 42 Vật rắn thứ quay quanh trục cố định Δ1 có momen động lượng L1, momen qn tính trục Δ1 I = kg.m Vật rắn thứ hai quay quanh trục cố định Δ2 có momen động lượng L2, momen qn tính trục Δ I = kg.m Biết động quay hai vật rắn Tỉ số Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học L1 L2 Trang50 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 A Câu 43 B D Khi vật chuyển động với tốc độ v khối lượng vật A nhỏ tốc độ lớn C C B giảm − v2 so với vật đứng n c2 D tăng thêm − lớn tốc độ lớn v2 so với vật đứng n c2 Câu 44 Phương trình toạ độ góc φ theo thời gian t mơ tả chuyển động quay chậm dần vật rắn quay quanh trục cố định, ngược chiều dương? A φ = -5 + 4t - t2 (rad) B φ = - 4t + t2 (rad) C φ = -5 - 4t - t (rad) D φ = + 4t - t2 (rad) Câu 45 Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì biên độ dao động lắc 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 π2 = 10 Thời gian ngắn kẻ từ t = đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu s 30 A Câu 46 B s 30 C s 30 D s 15 Dưới tác dụng mơmen ngoại lực, bánh xe bắt đầu quay nhanh dần đều, sau giây quay 80 vòng π Sau khơng tác dụng mơmen ngoại lực quay chậm dần với gia tốc 2rad/s tác dụng mơmen lực ma sát có độ lớn 0,2Nm Mơmen ngoại lực có độ lớn A 0,4N.m B 0,6N.m C 0,7N.m D 0,3N.m Câu 47 Một mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây cảm tụ điện có điện dung thay đổi mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = U cos ωt (V) Khi thay đổi điện dung tụ hiệu điện hai tụ đạt cực đại 2U Ta có quan hệ ZL R là: A ZL = R B ZL = 2R C ZL = R D ZL = 3R Câu 48 Chọn câu sai: Khi vật rắn quay quanh trục A góc mà vật quay tỉ lệ với thời gian B gia tốc góc khơng đổi khác khơng vật quay biến đổi C chuyển động quay vật chậm dần gia tốc góc âm D vật quay nhanh dần với gia tốc góc âm Câu 49 Hai âm phát từ hai nhạc cụ có độ cao mà tai người nghe phân biệt chúng có A pha dao động khác B âm sắc khác C tần số khác D biên độ khác Câu 50 Khi nói hạt phản hạt, điều sau sai? A Hạt phản hạt điện tích B Hạt phản hạt có khối lượng nghỉ C Có thể xảy tượng hủy cặp “hạt + phản hạt” thành phơton D Có thể xảy tượng sinh cặp “hạt + phản hạt” từ phơton Phần II: Dành cho chương trình C©u 51 : M¹ch dao ®éng LC ®ang thùc hiƯn dao ®éng ®iƯn tõ tù , ®iƯn tÝch cùc ®¹i trªn b¶n tơ ®iƯn Q0 = −7 10 C ; cêng ®é dßng ®iƯn cùc ®¹i m¹ch I = A Bíc sãng cđa sãng ®iƯn tõ mµ m¹ch π nµy céng hëng lµ : A 30m B 120m C©u 52: Cho m¹ch ®iƯn nh h×nh vÏ Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học C 180m D 90m Trang51 TUYỂN CHỌN ĐỀ - ÁN TUYỂN SINH ĐẠI L, R HỌC NĂM 2011 R C R0 = 50 3Ω , Z L = Z C = 50Ω U AM vµ U MB lƯch pha 750 A B M §iƯn trë R cã gi¸ trÞ lµ A C©u 53 : A B C D C©u 54 : 25 3Ω B 50Ω C 25Ω D 50 3Ω Chän c©u ®óng : Tia X c¸c vËt bÞ nung nãng ë nhiƯt ®é cao ph¸t Tia X cã thĨ ph¸t tõ c¸c ®Ìn ®iƯn Tia X lµ sãng ®iƯn tõ cã bíc sãng nhá h¬n bíc sãng cđa tia tư ngo¹i Tia X cã thĨ xuyªn qua tÊt c¶ mäi vËt Radon(Ra 222) lµ chÊt phãng x¹ víi chu kú b¸n r· T = 3,8 ngµy §Ĩ ®é phãng x¹ cđa mét lỵng chÊt phãng x¹ Ra 222 gi¶m ®i 93,75% th× ph¶i mÊt : A 152 ngµy B 1,52 ngµy C 1520 ngµy D 15,2 ngµy C©u 55 : Trong ®o¹n xoay chiỊu gåm phÇn tư X nèi tiÕp víi phÇn tư Y BiÕt X, Y lµ mét ba phÇn tư R, C vµ cn d©y §Ỉt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiƯu ®iƯn thÕ u = U sin100π t (V) th× hiƯu ®iƯn thÕ hiƯu dơng trªn X vµ Y lµ U = UX ; U = U Y H·y cho biÕt X vµ Y lµ phÇn tư g× ? A Kh«ng tån t¹i bé phÇn tư tháa m·n B C vµ R C Cn d©y vµ R D Cn d©y vµ C C©u 56: H¹t Triti (T) vµ D¬teri (D) tham gia ph¶n øng nhiƯt h¹ch t¹o thµnh h¹t α vµ n¬tr«n Cho biÕt ®é hơt khèi cđa c¸c h¹t : ∆mT = 0, 0087u ; ∆mD = 0, 0024u ; ∆mα = 0, 0305u , 1u = 931 MeV N¨ng lỵng táa c2 tõ mét ph¶n øng lµ: A 18,0614 J B 38,7296 MeV C 38,7296 J D 18,0614 MeV C©u 57 : Nguyªn tư Hi®r« bÞ kÝch thÝch vµ ªlectr«n ®· chun tõ q ®¹o K lªn q ®¹o M Sau ®ã ngõng chiÕu x¹ nguyªn tư Hi®r« ®· ph¸t x¹ A Mét v¹ch d·y Laiman vµ mét v¹ch d·y Banme B Hai v¹ch cđa d·y Laiman C Hai v¹ch d·y Banme D Mét v¹ch d·y Banme vµ hai v¹ch d·y Laiman C©u 58 : π π Mét vËt dao ®éng ®iỊu hßa víi ph¬ng tr×nh x = 10sin( t + )cm thêi gian ng¾n nhÊt tõ lóc vËt b¾t ®Çu dao ®éng ®Õn lóc vËt qua vÞ trÝ cã li ®é −5 3cm lÇn thø theo chiỊu d¬ng lµ : A 11s B 9s C 12s D 7s C©u 59: Stato cđa ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha gåm cn d©y , cho dßng ®iƯn xoay chiỊu ba pha tÇn sè 50 Hz vµo ®éng c¬ Roto cđa ®éng c¬ cã thĨ quay víi tèc ®é nµo ? A 1500 vßng/phót B 900 vßng/phót C 1000 vßng/phót D 3000 vßng/phót C©u 60 : Mét vËt thùc hiƯn ®ång thêi hai dao ®éng ®iỊu hßa cïng ph¬ng theo c¸c ph¬ng tr×nh sau : x1 = 4sin( π t + α ) cm vµ x2 = cos(π t ) cm Biªn ®é cđa dao ®éng tỉng hỵp lín nhÊt A α= π rad B Tuyển tập đề thi đại học khối A năm học α = π rad C α =− π rad D α = rad Trang52 [...]... phân nhánh có độ lệch pha giữa cờng độ dòng điện và hiệu điện thế là = Tuyn tp thi i hc khi A nm hc Trang18 TUYN CHN - N TUYN SINH I HC NM 2011 Hãy chọn phơng án đúng: 4 Mạch có tính dung kháng B Mạch có tính trở kháng Mạch có tính cảm kháng D Mạch cộng hởng Trong mạch dao động LC năng lợng từ trờng trong cuộn thuần cảm L, với T = 2 LC Biến thi n điều hòa theo thời giam với chu kì 2T Biến thi n... dụng sóng vô tuyến nào? B Sóng trung C Sóng cực ngắn Sóng ngắn D Sóng dài Theo quan niệm ánh sáng là sóng thì khẳng định nào là sai? Hai ánh sáng kết hợp gặp nhau sẽ giao thoa với nhau ánh sáng là sóng điện từ ánh sáng là sóng ngang Trong môi trờng đồng nhất, đẳng hớng, ánh sáng truyền đi bên cạnh các chớng ngại vật theo đờng thẳng Gi s mt hnh tinh cú khi lng c Trỏi t ca chỳng ta (m=6.10 24 kg) va chm... dao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe S1, S2 là a = 1 mm Khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m Khi chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bớc sóng 1 = 0,6 à m và 2 = 0,5 à m vào 2 khe, thấy trên màn có những vị trí vân sáng của 2 ánh sáng đơn sắc đó trùng nhau (gọi là vân trùng) Tính khoảng cách nhỏ nhất giữ 2 vân trùng A 3mm; B 1,6mm; D 16mm; C 6mm; Câu 12 : Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng Ngời... hòa theo thời giam với chu kì 2T Biến thi n điều hòa theo thời giam với chu kì T T Biến thi n điều hòa theo thời giam với chu kì 2 Không biến thi n điều hòa theo thời gian Trong thí nghiệm giao thoa nếu làm cho 2 nguồn kết hợp lệch pha thì vân sáng chính giữa sẽ thay đổi nh thế nào? Vẫn nằm chính giữa ( không thay đổi ) B Không còn vân giao thoa nửa Xê dịch về nguồn sớm pha hơn D Xê dịch về nguồn trễ... Ib = 10-5W/m2, Lb = 70dB; b) P = 1,26W a) Ib = 10-3W/m2, Lb = 80dB; b) P = 12,6W Có hai nguồn sóng độc lập cùng tần số, phát sóng ngắt quãng một cách ngẫu nhiên Đó có phải là hai nguồn kết hợp không? Vì sao? Không Vì mỗi lần phát sóng pha ban đầu lại có một giá trị mới dẫn đến hiệu pha thay đổi Có Vì có cùng tần số Có Vì có cùng tần số và các pha ban đầu là hằng số Không Vì hai nguồn này không đợc sinh... D 6 1018 Hz Một vật khối lợng 1kg treo trên một lò xo nhẹ thì có tần số dao động riêng là 2Hz Treo thêm một vật thì tần số dao động là 1Hz Khối lợng vật treo thêm là: C 0,25kg; D 0,5kg; 3kg; B 4kg; Hai nguồn kết hợp cùng pha S1, S2 cách nhau 10cm có chu kì sóng là 0,2s, vận tốc truyền sóng trong môi trờng là 0,25m/s Số cực đại dao thoa trong khoảng S1, S2 là: B 3; C 1; D 5; 7; ánh sáng truyền từ mặt... dao ng iu ho, gia tc bin i nh th no? A Sm pha /2 so vi li B Ngc pha vi li C Cựng pha vi li D Tr pha /2 so vi li Cõu 24: Phỏt biu no sau õy l sai khi núi v in t trng? A in trng xoỏy l in trng m ng sc l nhng ng cong h B Khi mt t trng bin thi n theo thi gian, nú sinh ra mt in trng xoỏy C T trng xoỏy l t trng m ng cm ng t bao quanh cỏc ng sc in trng D Khi mt in trng bin thi n theo thi gian, nú sinh... hiu in th gia anụt v catụt B ph thuc vo bc súng ca ỏnh sỏng kớch thớch C ph thuc vo bn cht ca kim loi lm catụt D khụng ph thuc vo cng chựm sỏng kớch thớch Cõu 5: Con lc n cú si dõy chiu di l = 1m dao ng iu ho ti ni cú gia tc g=2 Khong thi gian 2 ln liờn tip ng nng bng khụng l A 2s B 1s C 0,5s D 0,25s Tuyn tp thi i hc khi A nm hc Trang31 TUYN CHN - N TUYN SINH I HC NM 2011 Cõu 6: Mch dao ng lý tng LC... khi hiu in th tc thi gia hai u búng ốn ln hn 84V Thi gian búng ốn sỏng trong mt chu kỡ l bao nhiờu? A t = 0,0233 s B t = 0,0200 s C t = 0,0133 s D t = 0,0100 s Cõu 36: tng dung khỏng ca t in phng cú cht in mụi l khụng khớ ta phi: A gim in ỏp hiu dng gia hai bn t in B tng tn s ca hiu in th t vo hai bn t in C a thờm bn in mụi cú hng s in mụi ln vo trong lũng t in D tng khong cỏch gia hai bn t in... i tun hon cựng chu k B Tng ng nng v th nng khụng ph thuc vo thi gian C ng nng bin i tun hon cựng chu k vi vn tc D Th nng bin i tun hon vi tn s gp 2 ln tn s ca li Cõu 16: Mt vt dao ng iu hũa dc theo trc Ox, quanh v trớ cõn bng O vi biờn A v chu k T Trong khong thi gian T/4, quóng ng ln nht m vt cú th i c l A A B 2 A C 3 A D 1,5A Tuyn tp thi i hc khi A nm hc Trang32 TUYN CHN - N TUYN SINH I HC NM
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử vật lý thpt quốc gia có đáp án 20152016, Đề thi thử vật lý thpt quốc gia có đáp án 20152016, Đề thi thử vật lý thpt quốc gia có đáp án 20152016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay