Bộ đề thi thử vật lý thpt quốc gia 2016 chọn lọc (CÓ ĐÁP ÁN)

46 483 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2016, 13:23

Tuyển tập chọn lọc các đề thi vật lý ôn thi thpt quốc gia. Đề thi hay, sát với hướng ra đề hiện đại của bộ giáo dục đào tạo.Tuyển tập chọn lọc các đề thi vật lý ôn thi thpt quốc gia. Đề thi hay, sát với hướng ra đề hiện đại của bộ giáo dục đào tạoTuyển tập chọn lọc các đề thi vật lý ôn thi thpt quốc gia. Đề thi hay, sát với hướng ra đề hiện đại của bộ giáo dục đào tạo ®Ị thi thư ®¹i häc sè i C©u 1: Khi mét vËt dao ®éng ®iỊu hoµ th× A: VËn tèc vµ li ®é cïng pha B: Gia tèc vµ vËn tèc cïng pha C: Gia tèc vµ li ®é cïng pha D: Gia tèc vµ li ®é ngỵc pha C©u 2: Chän nhËn xÐt sai A Ngìng ®au phơ thc vµo cêng ®é ©m vµ tÇn sè ©m B ¢m s¾c lµ ®Ỉc trng sinh lý cđa ©m phơ thc vµo f vµ biªn ®é ©m C Ngìng nghe phơ thc vµo f cêng ®é ©m D Qu¸ tr×nh trun sãng ©m lµ qu¸ tr×nh trun pha dao ®éng C©u Mét m¸y ph¸t ®iƯn xoay chiỊu mét pha cã r«to lµ mét nam ch©m ®iƯn gåm 10 cỈp cùc §Ĩ ph¸t dßng ®iƯn xoay chiỊu cã tÇn sè 50 Hz th× vËn tèc quay cđa r«to ph¶i b»ng A 300 vßng/phót B 500 vßng/phót C 3000 vßng /phót D 1500 vßng/phót C©u 4: §Ĩ t¹o st ®iƯn ®éng xoay chiỊu ngêi ta cho mét khung d©y cã ®iƯn tÝch kh«ng ®ỉi, quay ®Ịu mét tõ trêng ®Ịu §Ĩ t¨ng st ®iƯn ®éng nµy ngêi ta cã thĨ Chän ®¸p ¸n sai: A T¨ng sè vßng d©y cđa khung d©y B T¨ng tèc ®é quay cđa khung d©y C T¨ng c¶ sè vßng d©y vµ tèc ®é quay cđa khung d©y D T¨ng pha dao ®éng C©u 5: Ta cã mét cn c¶m L vµ hai tơ C1 vµ C2 Khi m¾c L vµ C1 thµnh m¹ch dao ®éng th× m¹ch ho¹t ®éng víi chu kú µ s, nÕu m¾c L vµ C2 th× chu kú lµ µ s VËy m¾c L vµ C1 nèi tiÕp C2 thµnh m¹ch dao ®éng th× m¹ch cã chu kú dao ®éng lµ A 10 µ s B: 4,8 µ s C 14 µ s D 3,14 µ s C©u 6: Hai dao động điều hồ cïng phương cïng tần số cã biªn độ : A1=8cm ; A2=6cm Biªn độ dao động tổng hợp cã thể nhận gi¸ trị sau đ©y A 48cm B 1cm C 15cm D 8cm C©u 7: Tia tư ngo¹i cã thĨ A: Lµm ngn cho c¸i ®iỊu khiĨn tõ xa B: Xư lý h¹t gièng C: ChiÕu phim, chơp ¶nh ®Ĩ ph¸t hiƯn c¸c vÕt r¹n nøt cđa x¬ng D: KiĨm tra chÊt lỵng c¸c s¶n phÈm ®óc µ C©u 8: Trong thÝ nghiƯm Y©ng, ngn s¸ng cã hai bøc x¹ λ 1= 0,5 m vµ λ > λ cho v©n s¸ng bËc cđa λ trïng víi mét v©n s¸ng cđa λ Gi¸ trÞ cđa λ lµ A: 0,55 µ m B: 0,575 µ m C: 0,625 µ m D: 0,725 µ m C©u 9: HiƯn tỵng ph¸t quang A: Gièng nh hiƯn tỵng ph¶n x¹ trªn gư¬ng B: Cã bíc sãng ¸nh s¸ng kÝch thÝch nhá h¬n bíc sãng cđa ¸nh s¸ng ph¸t quang C: Khi t¾t ngn kÝch thÝch th× sù ph¸t quang vÉn cßn D: X¶y víi mäi vËt chÊt víi ®iỊu kiƯn bíc sãng cđa ¸nh s¸ng kÝch thÝch < bíc sãng giíi h¹n C©u 10: ChiÕu mét bøc x¹ λ = 0,41 µ m vµo kat«t cđa tÕ bµo quang ®iƯn th× I q®bh = 60mA cßn P cđa ngn lµ 3,03W HiƯu st lỵng tư lµ: A: 6% B: 9% C: 18% D: 25% C©u 11: Khi chiÕu ¸nh s¸ng cã bíc sãng λ vµo kat«t cđa tÕ bµo quang ®iƯn th× e bøt cã v0max = v, nÕu chiÕu λ ' = 0,75 λ th× v max = 2v, biÕt λ = 0,4 µ m Bíc sãng giíi h¹n cđa kat«t lµ A: 0,42 µ B: 0,45 µ C : 0,48 µ D: 0,51 µ C©u 14: Tia β cã ®Ỉc ®iĨm A: Bay xa cì vµi tr¨m km B: Cã khèi lỵng b»ng khèi lỵng cđa mét pr«t«n C: VËn tèc b»ng vËn tèc ¸nh s¸ng; D: BÞ lƯch tõ trêng t¸c dơng cđa lùc Lorenx C©u 15: H¹t P«l«ni ( A= 210, Z = 84) ®øng yªn phãng x¹ h¹t α t¹o thµnh ch× Pb H¹t α sinh cã ®éng n¨ng K α = 61,8MeV N¨ng lỵng to¶ ph¶n øng lµ A: 63MeV B: 66MeV C: 68MeV D: 72MeV C©u 16: Mét vËt D§§H trªn trơc Ox, vËt ®i tõ ®iĨm M cã x1= A/2 theo chiỊu (- ) ®Õn ®iĨm N cã li ®é x2 = - A/2 lÇn thø nhÊt mÊt 1/30s TÇn sè dao ®éng cđa vËt lµ A: 5Hz B: 10Hz C: π Hz D: 10 π Hz C©u 17: Mét l¾c lß xo treo th¼ng ®øng cã m =100g, k = 100N/m KÐo vËt tõ vÞ trÝ c©n b»ng xng díi mét ®o¹n 3cm vµ t¹i ®ã trun cho nã mét vËn tèc v = 30 π cm/s( lÊy π 2= 10) Biªn ®é dao ®éng cđa vËt lµ: A 2cm B cm C 4cm D cm C©u 18: Dao ®éng cìng bøc kh«ng cã ®Ỉc ®iĨm nµy A: Cã thĨ ®iỊu chØnh ®Ĩ x¶y céng hëng B: ChÞu t¸c dơng cđa ngo¹i lùc tn hoµn C: Tån t¹i hai tÇn sè mét dao ®éng D: Cã biªn ®é kh«ng ®ỉi C©u 19: Mét ngn sãng t¹i O cã ph¬ng tr×nh u0 = asin(10 π t) trun theo ph¬ng Ox ®Õn ®iĨm M c¸ch O mét ®o¹n x cã Ph¬ng tr×nh u = asin(10 π t - 4x), x(m) VËn tèc trun sãng lµ A: 9,14m/s B: 8,85m/s C: 7,85m/s D: 7,14m/s C©u 20: Mét m¹ch R,L,C m¾c nèi tiÕp ®ã R = 120 Ω , L = sím pha h¬n u, f cÇn tho¶ m·n A: f > 12,5Hz B: f ≤ 12,5Hz 2.10−4 H vµ C = F, ngn cã tÇn Π Π C: f< 12,5Hz D: f< 25Hz sè f thay ®ỉi ®ỵc §Ĩ i C©u 21: Mét m¹ch R,L,C,m¾c nèi tiÕp ®ã R= 120 Ω , L kh«ng ®ỉi cßn C thay ®ỉi ®ỵc §Ỉt vµo hai ®Çu m¹ch mét ngn cã U, f = 50Hz sau ®ã ®iỊu chØnh C ®Õn C = 40/ π µ F th× UCmax L cã gi¸ trÞ lµ: A: 0,9/ π H B: 1/ π H C: 1,2/ π H D:1,4/ π H C©u 22 Một đồng hồ lắc chạy mặt đất Khi đưa đồng hồ lên đỉnh núi có độ cao h nhiệt độ coi không thay đổi đồng hồ sẽ: A Không xác đònh chạy nhanh hay chậm B Chạy nhanh so với đồng hồ chuẩn C Vẫn chạy D Chạy chậm so với đồng hồ chuẩn C©u 26: Trong thÝ nghiƯm Y©ng ta cã a = 0,2mm, D = 1,2m Ngn gåm hai bøc x¹ cã λ 1= 0,45 µ m vµ λ 2= 0,75 µ m c«ng thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ hai v©n s¸ng trïng cđa hai bøc x¹ A: 9k(mm) k∈ Z B: 10,5k(mm) k ∈ Z C: 13,5k(mm) k ∈ Z D: 15k (mm) k ∈ Z C©u 27: Trong hiƯn tỵng ph¸t quang cđa ¸nh s¸ng, ¸nh s¸ng ph¸t quang cã mµu lam, ¸nh s¸ng kÝch thÝch cã mµu: A: ®á B: vµng C: da cam D: chµm C©u 28: Mét qu¶ cÇu b»ng kim lo¹i cã c«ng tho¸t lµ 2,36eV ®øng c« lËp, chiÕu vµo qu¶ cÇu mét bøc x¹ cã λ = 0,36 µ m th× ®iƯn thÕ cùc ®¹i cđa qu¶ cÇu cã thĨ ®¹t ®ỵc lµ A: 0,11V B: 1,09V C: 0,22V D: 2,2V C©u 29: Tia tư ngo¹i A: kh«ng ph¶n x¹ trªn g¬ng; B: kÝch thÝch sù ph¸t quang cđa mét sè chÊt C: bÞ lƯch híng tõ trêng; D: trun qua ®ỵc mét tÊm gç dµy vµi mm; C©u 30: Mét l¾c ®¬n treo vµo mét thang m¸y th¼ng ®øng, thang m¸y ®øng yªn th× l¾c dao ®éng víi chu kú 1s, thang m¸y chun ®éng th× l¾c dao ®éng víi chu kú 0,96s Thang m¸y chun ®éng: A: Nhanh dÇn ®Ịu ®i lªn B: Nhanh dÇn ®Ịu ®i xng C: ChËm dÇn ®Ịu D: Th¼ng ®Ịu C©u 31: Hai lß xo cã ®é cøng lµ k1, k2 vµ mét vËt nỈng m = 1kg Khi m¾c hai lß xo song song th× t¹o mét l¾c dao ®éng ®iỊu hoµ víi ω 1= 10 ra®/s, m¾c nèi tiÕp hai lß xo th× l¾c dao ®éng víi ω = 30 ra®/s Gi¸ trÞ cđa k1, k2 lµ A: 100N/m, 200N/m B: 200N/m, 300N/m C: 100N/m, 400N/m D: 200N/m, 400N/m C©u 32: Hai ngn sãng gièng t¹i A vµ B c¸ch 47cm trªn mỈt níc, chØ xÐt riªng mét ngn th× nã lan trun trªn mỈt níc mµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ngän sãng liªn tiÕp lµ 3cm, hai sãng trªn giao thoa th× trªn ®o¹n AB cã sè ®iĨm kh«ng dao ®éng lµ A: 32 B: 30 C: 16 D: 15 C©u 33: Mét m¹ch R,L,C m¾c nèi tiÕp mµ L,C kh«ng ®ỉi R biÕn thiªn §Ỉt vµo hai ®Çu m¹ch mét ngn xoay chiỊu råi ®iỊu chØnh R ®Õn Pmax, lóc ®ã ®é lƯch pha gi÷a U vµ I lµ A: π B: π C: π D: π C©u 34: M¾c vµo hai ®Çu mét tơ ®iƯn mét ngn xoay chiỊu th× A: Cã mét dßng ®iƯn tÝch ch¹y qua tơ ®iƯn; B: Cêng ®é dßng ®iƯn qua tơ tû lƯ nghÞch víi C C: Kh«ng cã ®iƯn tÝch ch¹y qua C D: Cêng ®é dßng ®iƯn qua tơ tû lƯ nghÞch víi f C©u 35: Mét m¹ch xoay chiỊu R,L,C kh«ng ph©n nh¸nh ®ã R= 50 Ω , ®Ỉt vµo hai ®Çu m¹ch mét hiƯu ®iƯn thÕ U = 120V, f ≠ th× I lƯch pha víi U mét gãc 600, c«ng st cđa m¹ch lµ A: 36W B: 72W C: 144W D: 288W C©u 36: Khi m¹ch dao ®éng cđa m¸y thu v« tun ho¹t ®éng th× A: N¨ng lỵng ®iƯn tõ cđa m¹ch biÕn thiªn tn hoµn B: §iƯn trêng lµ ®¹i lỵng kh«ng ®ỉi; C: Tõ trêng biÕn thiªn tn hoµn víi T = π LC D: Tõ trêng biÕn thiªn tn hoµn víi f = π LC C©u 40: Trong thÝ nghiƯm Y©ng ngn lµ ¸nh s¸ng tr¾ng, ®é réng cđa quang phỉ bËc lµ 1,8mm th× quang phỉ bËc réng: A: 2,7mm B: 3,6mm C: 3,9mm D: 4,8mm C©u 41: Khi chiÕu bøc x¹ cã λ= 2λ vµo kat«t cđa tÕ bµo quang ®iƯn th× Uh = - 1,8V C«ng tho¸t cđa kim lo¹i lµm kat«t lµ A: 1,8eV B: 2,7eV C: 3,6eV D: 4,5eV C©u 42: Gäi ∆t lµ kho¶ng thêi gian ®Ĩ mét chÊt phãng x¹ gi¶m khèi lưỵng ®i e lÇn, biÕt ∆t=1000h th× chu kú phãng x¹ T lµ: A: 369h B: 693h C: 936h D: 396h C©u 43: Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt gi÷a hai lÇn Wd = Wt mét vËt dao ®éng ®iỊu hoµ lµ 0,05s TÇn sè dao ®éng cđa vËt lµ: A: 2,5Hz B: 3,75Hz C: 5Hz D: 5,5Hz C©u 44: Mét vËt tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iỊu hoµ x1 = a sin(10 π t - π /3) vµ x2 = a sin(10 π t + π /6) Ph¬ng tr×nh dao ®éng tỉng hỵp cđa vËt lµ A: a sin(10 π t + π /12) B: 2asin(10 π t + π /6) C: a sin(10 π t - π /12) D: 2asin(10 π t - π /6) C©u 45: Chän c©u ®óng nãi vỊ m¹ch ®iƯn xoay chiỊu A: M¹ch chØ cã cn c¶m L th× I ∼ L B: M¹ch chØ cã tơ C th× I ∼ C C: m¹ch chØ cã R th× I ∼ R D: C«ng st tiªu thơ trªn cn c¶m ∼ L C©u 46: Mét m¹ch dao ®éng cđa m¸y thu v« tun cã L = µ H tơ C biÕn thiªn tõ 9nF ®Õn 15nF m¹ch b¾t ®ỵc sãng cã bíc sãng n»m kho¶ng A: Tõ 438m ®Õn 620m C:Tõ 380m ®Õn 620m B: Tõ 380m ®Õn 565,5m D: Tõ 438m ®Õn 565,5m CC©u 48 Sãng ®iƯn tõ ®ỵc ¸p dơng th«ng tin liªn l¹c díi nưíc thc lo¹i A sãng dµi B sãng trung C sãng ng¾n D sãng cùc ng¾n C©u 49: Trong thÝ nghiƯm Y©ng, kho¶ng c¸ch gi÷a v©n s¸ng liªn tiÕp lµ 21,6mm, nÕu ®é réng cđa vïng quan s¸t lµ 31mm th× sè v©n s¸ng quan s¸t ®ỵc trªn mµn lµ A: B: C©u 50: Nhãm tia nµo sau ®©y cã cïng b¶n chÊt sãng ®iƯn tõ A: Tia tư ngo¹i, tia R¬nGen, tia kat«t B: Tia tư ngo¹i, tia hång ngo¹i, tia kat«t C: Tia tư ngo¹i, tia hång ngo¹i, tia ga ma D: Tia tư ngo¹i, tia ga ma, tia bª ta C: 11 cã giao thoa trªn mµn D: 13 ====================================== ®Ị thi thư §¹i häc sè II Câu 1: Một lắc dao động tắt dần chậm Cứ sau chu kỳ , biên độ giảm 3% Phần lượng lắc bị dao động tồn phần bao nhiêu? A % B 6% C % D 94 % Câu 2: Cường độ dòng điện tức thời qua mạch dao động i = 0,05 sin 2000t (A) Tụ điện có điện dung C = 5µ F Năng lượng điện trường mạch tính biểu thức A 6,25 10-5 cos2 2000 t ( J) B 0,25 cos 4000 t ( J) C 6,15 sin2 2000 t ( J) D 0,25 sin 1000 t ( J ) Câu 3: Cường độ dòng điện ln sớm pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch A đoạn mạch có L C mắc nối tiếp B đoạn mạch có L C đoạn mạch có R L mắc nối tiếp D đoạn mạch có R C mắc nối tiếp Câu 4: Một đoạn mạch xoay chiều R,L,C ( cuộn cảm ) , R thay đổi Đặt vào đầu đoạn mạch điệnáp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi U = 100 V, sau điều chỉnh R = R1 ( đại lượng khác giữ ngun) để cong suất tiêu thụ cực đại mạch PMax Biết Z L = 50Ω Z C = 40Ω Giá trị R1 PMax A 20 Ω 400 W B 20 Ω 500 W C 10 Ω 500 W D 10 Ω 400 W Câu 5: Sóng d ừng tạo sợi dây đàn hồi có bước sóng 12 cm A B điểm sợi dây ( A nút sóng ) cách 76 cm Số bụng sóng quan sát đoạn dây AB A 13 B 14 C 12 D 11 Câu 6: Phát biểu sau sai nói lượng dao động điện từ tự (dao động riêng) mạch dao động điện từ LC khung có điện trở thuần? A Năng lượng từ trường cực đại lượng điện từ mạch dao động B Khi lượng điện trường giảm lượng từ trường tăng C Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số nửa tần số cường độ dòng điện mạch D Năng lượng điện từ mạch dao động tổng lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm Câu 7: Phương trình dao động điều hồ chất điểm x = A cos(ωt − π ) (cm) Hỏi gốc thời gian chọn lúc ? A Lúc chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương B Lúc chất điểm vị trí biên x = -A C Lúc chất điểm qua vị trí cân theo chiều âm D Lúc chất điểm vị trí biên x = +A Câu 8: Một đoạn mạch xoay chiều gồm phần tử R, L C mắc nối tiếp Biểu thức hiệu điện đầu mạch cường độ   dòng điện qua mạch u = 80 cos 100π t + A R L , Z = 10 Ω π π ÷(V ) i = 8cos(100π t + )( A) Các phần tử mạch tổng trở mạch 2 B R L , Z = 15 Ω C R C , Z =10 Ω D L C , Z= 20 Ω γ G ọi ω1 ω tốc độ góc vật hai thời điểm t1 t (t2.>t1 ) Cơng thức sau SAI xác định góc mà vật quay khoảng thời gian ∆t = t − t1 ? ω − ω12 (ω1 + ω )∆t γ∆t A ∆ϕ = B ∆ϕ = ω1 ∆t + C ∆ϕ = D ∆ϕ = (ω − ω1 )∆t 2γ 2 Câu 9: Vật quay biến đổi với gia tốc góc Câu 10: Một động khơng đồng pha mắc hình vào mạng điện pha có điện áp dây 380 V Động có cơng suất học KW , hiệu suất 80 % hệ số cơng suất 0,8 Cường độ dòng điện qua cuộn dây động A 9,0 A B 9.5 A C 10 A D 10,5 A Câu 11: Một đĩa tròn có mơ men qn tính I quay quanh trục cố định với tốc độ góc ω Ma sát trục quay nhỏ khơng đáng kể Nếu tốc độ góc đĩa tăng lên lần động quay mơ men động lượng đĩa trục quay tăng giảm ? A Động quay tăng lần , mơ men động lượn tăng lần B Động quay giảm lần , mơ men động lượng tăng lần C Động tăng lần , mơ men động lượng tăng lần D Động quay tăng lần , mơmen động lượng giảm lần Câu 12: Vận tốc truyền âm khơng khí 330m/s, nước 1435m/s Một âm có bước sóng khơng khí 50cm truyền nước có bước sóng A 217,4cm B 122,4 cm C 203,8cm D 11,5cm Câu 13: Một mạch dao động LC dùng tụ C tần số dao động riêng mạch f 1=3 Mhz Khi mắc thêm tụ C2 song song với C1 tần số dao động riêng mạch f1= 2,4 Mhz Nếu dùng riêng tụ C2 tần số dao động riêng mạch A 5.4 Mhz B 0,6 Mhz C 4,0 Mhz D 1,3 Mhz Câu 14: Khi hiệu điện giữ tụ điện mạch dao động LC lý tưởng đạt cực đại A lượng từ trường mạch đạt cực đại B cường độ dòng điện qua mạch C lượng điện trường mạch đạt cực tiểu D điện tích tụ điện Câu 15: Sóng điện từ có đặc điểm nêu sau ? A Có véc tơ cảm ứng từ → → B véc tơ cường độ điện trường E biến thiên tuần hồn theo khơng gian thời gian B Là sóng dọc sóng ngang C Sóng có bước sóng dài mang lượng lớn truyền xa D Khơng truyền chân khơng Câu 16: Một lắc đơn dài 0,3 m treo vào trần toa xe lửa Con lắc bị kích động bánh xe toa xe gặp chỗ nối đoạn đường ray Khi tàu chạy thẳng với tốc độ biên độ dao động lắc lớn ? Cho biết khoảng cách hai mối nối 12,5 m Lấy g =9,8 m/s2 A 60 km/h B 11,5 km/h C 41 km/h D 12,5 km/h Câu 17: Một máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp 20 ( bỏ qua điện trở cá cuộn dây ) Mắc song song vào hai đầu cuộn thứ cấp bóng đèn giống có ghi 12 V- W bóng đèn sáng bình thường Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp A 0,6 A B 1/20 A C 1/12 A D 20 A Câu 18: Một vật dao động điều hồ có phương trình dao động x = sin10π t + cos10π t (cm) Biên độ tần số dao động có giá trị A cm , Hz B + 1(cm) , 10 Hz C cm , hz D 2cm , 10 Hz Câu 19: Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có tần số 50 Hz Khoảng thời gian lần liên tiếp để cường độ dòng điện A 1/25 s B 1/50 s C 1/200 s D 1/100 s Câu 20: M ột vật nhỏ treo vào đầu lò nhẹ có độ cứng K Khi vật vị trí cân lò xo giãn cm Người ta đưa vật theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo khơng biến dạng bng nhẹ Chọn trục toạ độ theo phương thẳng đứng , chiều dương hướng lên , lấy g=10m/s2 Gia tốc vật lúc vừa bng A m/s2 B - 100 cm/s2 C 10 cm/s2 D - 10m/s2 Câu 21: Khi sóng mặt nước gặp khe chắn có kích thước nhỏ bước sóng A sóng gặp khe dừng lại B sóng truyền qua khe giống khe tâmphát sóng C sóng tiếp tục truyền thẳng qua khe D sóng gặp khe bị phản xạ lại Câu 22: Một điểm chuyển động tròn với tốc độ dài 0,60 m/s đường tròn đường kính 0,40 m Hình chiếu lên đường kính dao động điều hồ với biên độ , chu kỳ tần số góc A 0,20 m; 0,48 s ; 3,0 rad/s B 0,40 m ; 2,1s ; 3,0 rad/s C 0,20 m ; 4,2 s ; 1,5 rad/s D 0,20m ; 2,1 s ; 3,0 rad/s Câu 23: Một vật rắn quay biến đổi quanh trục cố định với gia tốc góc γ Tốc độ góc vật thời điểm t quay khoảng thời gian từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 (t2>t1 ) xác định cơng thức sau đây? γ ( t − t1 ) γt 22 A ϕ = ω1t + B ϕ = ω1t1 + 2 γt ϕ = ω1 (t −t1 ) + C ϕ = ω1 (t − t1 ) + Câu 24: Cơng thức biểu diễn liên hệ tốc độ sóng v ,bước sóng λ B v = λT = f v A λ = vT = f γ ( t − t1 ) 2 ω1 Góc vật D λ , chu kỳ T tần số f sóng ? v = vf D λT = vf T Câu 25: Một vật rắn quay quanh trục cố định có phương trình tốc độ góc : ω = 100 − 2t (rad / s ) Tại thời điểm t = s vật có toạ độ góc λ= ϕ = 20rad Phương trình biểu diễn chuyển động quay vật ϕ = 20 − 20t − t (rad ) C ϕ = 20 + 100t − t (rad ) A C ϕ = 100 + 20t − t (rad ) D ϕ = 20 + 100t + t ( rad ) B Câu 26: Đặt vào hai đầu cuộn cảm có điện trở khơng đáng kể hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số f thay đổi Nếu ta đồng thời tăng U f lên 1,5 lần cuờng độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm A giảm 1,5 lần B khơng thay đổi C tăng 2,25 lần D giảm 2,25 lần Câu 27: Đoạn mạch xoay chiều AB chứa phần tử : điện trở , tụ điện cuộn cảm Khi đặt điện áp π π u = U cos(ωt − )(V ) lên hai đầu đoạn mạch dòng điện qua mạch có biểu thức i = I cos(ωt + )( A) Đoạn mạch AB chứa A điện trở B tụ điện C cuộn cảm cảm D cuộn cảm có điện trở Câu 28: Người ta xác định tốc độ nguồn âm cách sử dụng thiết bị đo tần số âm Khi nguồn âm chuyển động thẳng lại gần thiết bị đứng n thiết bị đo tần số âm 724Hz, nguồn âm chuyển động thẳng với tốc độ xa thiết bị thiết bị đo tần số âm 606 Hz Biết nguồn âm thiết bị ln nằm đường thẳng, tần số nguồn âm phát khơng đổi tốc độ truyền âm mơi trường 338 m/s Tốc độ nguồn âm A v ≈ 35 m/s B v ≈ 25 m C v ≈ 40 m/s D v ≈ 30 m/s   Câu 29: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ i = I cos ωt − π  , I0 > 2 Tính từ lúc t = 0( s ) , điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn đoạn mạch thời gian nửa chu kì dòng điện A π 2I ω B C πI ω D 2I ω Câu 30: Một lắc đơn thả khơng vận tốc ban đầu từ vị trí biên có biên độ góc α Khi lắc qua vị trí có ly độ góc α tốc độ lắc tính cơng thức ? bỏ qua ma sát A gl (cos α − cos α ) B gl (cos α − cos α ) C gl (cos α − cos α ) D gl (1 − cos α ) Câu 31: Mạch chọn sóng máy thu gồm tụ điện có điện dung 100/π2 (pF) cuộn cảm có độ tự cảm L = (µH) Mạch dao động bắt sóng điện từ thuộc dải sóng vơ tuyến nào? A Sóng ngắn B Sóng trung C Sóng dài D Sóng cực ngắn Câu 32: Trong đoạn mạch xoay chiều có tụ điện , đồng thời tăng tần số điện áp lên lần giảm điện dung tụ điện lần ( U khơng đổi ) cường độ hiệu dụng qua mạch A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Câu 33: Một bánh đà có mơ men qn tính 2,5 kgm , có động quay 9,9.10 J Mơ men động lượng bánh đà trục quay A 22249 kgm2/s B 247500 kgm2/s C 9,9.107 kgm2/s D 11125 kgm2/s Câu 34: Bước sóng A khoảng cách hai vị trí xa phần tử sóng B qng đường mà phần tử mơi trường giây C khoảng cách hai phần tử sóng dao động ngược pha D khoảng cách hai phần tử sóng gần phương truyền sóng dao động pha Câu 35: Một bánh xe quay chậm dần quanh trục cố định Nếu thời điểm tổng mơ men lực tác dụng lên bánh xe bánh xe chuyển động kể từ thời điểm ? A Bánh xe ngừng quay B Bánh xe tiếp tục quay chậm dần C Bánh xe quay D Bánh xe quay chậm dần sau đổi chiều quay Câu 36: Một chất điểm dao động điều hồ có vận tốc hai thời điểm liên tiếp t 1=2,6 s t2= 3,3 s Tính từ thời điểm t0 =0 đến thời điểm t2 chất điểm qua vị trí cân lần ? A lần B lần C lần D lần Câu 37: Một xe cứu thươngn chạy với tốc 90 km/h, hú còi liên tục với tần số 500 Hz vượt qua người chạy xe máy tốc độ 36 km/h Sau xe cứu thương vượt qua, người xe máy nghe thấy tiếng còi xe cứu thương có tần số ? Lấy tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s A 571 Hz B 438 Hz C 111 Hz D 356 Hz Câu 38: Phát biểu sau nói dòng điện xoay chiều hình sin ? A Chiều dòng điện thay đổi tuần hồn theo thời gian B Chiều thay đổi tuần hồn cường độ biến thiên điều hồ theo thời gian C Chiều cường độ thay đổi đặn theo thời gian D Cường độ biến đổi tuần hồn theo thời gian Câu 39: Một khung dây hình chữ nhật kích thước 20 cm x 30 cm gồm 100 vòng dây đặt từ trường có cảm ứng từ B= 0,02 T có hướng vng góc với trục quay đối xứng khung dây Cho khung quay với tốc độ 120 v/ph Giá trị cực đại suất điện động cảm ứng xuất hiên khung A 14,1 V B 1,51 V C 1,44 V D 0,24 V Câu 40: Một vật rắn có khối lượng m=1,5 kg quay quanh trục nằm ngang Dưới tác dụng trọng lực vật dao động điều hồ với chu kỳ T=0,5 s Khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm vật d=10 cm Mơ men qn tính vật trục quay ( lấy g=10m/s2) A 0,0025 kgm2 B 0,0019 kgm2 C 0,0125 kgm2 D 0,0095 kgm2 Câu 41: Một lắc đơn có vị trí thẳng đứng dây treo OA Đóng đinh I điểm M dây treo dây thẳng đứng chặn bên dây Cho lắc dao động nhỏ Dao động lắc lắc A dao động tuần hồn với chu kỳ T = 2π ( C dao động tuần hồn với chu kỳ T = π ( l 2l + ) g g l l + ) g 2g B dao động điều hồ với chu kỳ T = π D dao động điều hồ với chu kỳ T = 4π l g l g Câu 42: Xét điểm M vật rắn cách trục quay khoảng R quay nhanh dần quanh trục cố định với gia tốc góc Gọi a1t a2t gia tốc tiếp tuyến điểm M hai thời điểm t1 t2( t2 >2t1) Cơng thức sau ? A a 2t = a1t + γR (t − t1 ) B a1t = a 2t C a t = a1t − γ (t − t1 ) D a t = a1t + γ (t − t1 ) γ Câu 43: Mắc nối tiếp một bóng đèn tụ điện mắc vào mạng điện xoay chiều đèn sáng bình thường Nếu ta mắc thêm tụ điện song song với tụ điện mạch A đèn sáng trước B đèn sáng sáng tuỳ thuộc vào điện dung tụ điện mắc thêm C độ sáng đèn khơng thay đổi D đèn sáng trước Câu 44: Người ta cần truyền cơng suất điện pha 10 KW với hiệu điện truyền 50 KV , nơi tiêu thụ có hệ số cơng suất la 0,8 Muốn cho hao phí toả nhiệt đường dây khơng q 10% điện trở dây dẫn có giá trị A R < 16Ω B 10Ω < R < 12Ω C R > 20Ω D R < 14Ω Câu 45: Hai nguồn kết hợp A, B cách 10 cm tạo sóng ngang lan truyền mặt nước có phương trình dao động u A = u B = 5cos 20πt(cm) Tốc độ truyền sóng 1m/s Phương trình dao động tổng hợp điểm M trung điểm AB là: π A u = 10 cos(20πt + π)(cm) B u = 10 cos(40πt − π)(cm) C u = 5cos(20πt + π)(cm) D u = 10 cos(20πt + )(cm) Câu 46: Xét điểm M vật rắn chuyển động quay biến đổi quanh trục cố đinh Các đại lượng đặc trưng cho chuyển động quay điểm M ký hiệu sau : (1) tốc độ góc ; (2) gia tốc góc ; (3) góc quay ; (4) gia tốc tiếp tuyến Đại lượng kể điểm M khơng thay đổi vật quay ? A Chỉ (1) B Cả (2) (4) C Cả (1) (4) D Chỉ (2) Câu 47: Đoạn mạch điện xoay chiều AB chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn dây tụ điện Khi đặt hiệu điện u = U0cos(ωt - π/6) lên hai đầu A B dòng điện mạch có biểu thức i = I0cos(ωt + π/3) Đoạn mạch AB chứa A cuộn dây cảm B Cuộn dây có điện trở C điện trở D tụ điện Câu 48: Trong máy phát điện xoay chiều pha đồng thời tăng số cặp cực lên lần giảm tốc độ quay rơ to lần tần số dòng điện phát A giảm lần B tăng lần C tăng 1,5 lần D giảm 1,5 lần Câu 49: Vật dao động điều hồ có gia tốc biến đổi theo phương trình: a = cos(10t + A m B 15 cm C cm Câu 50: Biên độ dao động cưỡng khơng phụ thuộc vào A hệ số lực cản ( ma sát nhớt ) tác dụng lên vật dao động B biên độ ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật C pha ban đầu ngoại lực tuần h ồn tác dụng lên vật D tần số ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật π )(m / s ) Biên độ dao động D 10 cm §Ị thi thư ®¹i häc sè Iii Trong chuyển động dao động thẳng x = sin (ωt + ϕ0 ), đại lượng đạt giá trò cực đại pha ϕ = ωt + ϕ0 = 3π/2 ? A Lực vận tốc B Li độ vận tốc C Lực li độ D Gia tốc vận tốc Công thức sau dùng biểu diễn chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn ? A T = π m k B T = 2π ω C T = 2π l g D T = f Thế dao động tự : A.Dao động tự dao động tuần hoàn B Dao động tự dao động điều hòa C Dao động tự dao động không chòu tác dụng lực cản D Dao động tự dao động mà chu kỳ chi phụ thuộc vào đặc tính riêng hệ, không phụ thuộc vào yếu tố bên Phát biểu nói loại sóng ngang, sóng dọc ? A Sóng ngang sóng học truyền theo phương ngang môi trường B Sóng dọc sóng học truyền theo phương dọc môi trường C Sóng ngang sóng có dao động vuông góc với phương truyền sóng, sóng dọc sóng có dao động dọc theo phương truyền sóng D Cả A,B, C Chọn phát biểu lời phát biểu : A Chu kỳ chung phần tử môi trường có sóng truyền qua gọi chu kỳ dao động sóng C Đại lượng nghòch đảo chu kỳ gọi tần số góc sóng D Vận tốc truyền lượng dao động gọi vận tốc sóng D Biên độ dao động sóng số Tìm kết luận điện từ trường : A Điện trường tụ biến thiên sinh từ trường từ trường nam châm hình chữ U B Sự biến thiên điện trường tụ điện sinh từ trường từ trường dòng điện dây dẫn nối vơi tụ C Dòng điện dòch ứng với dòch chuyển điện tích lòng tụ D Vì lòng tụ dòng điện nên dòng điện dòch dòng điện dẫn độ lớn ngược chiều Khi nói dao động điện từ mạch dao động Điều khẳng đònh sau ? A Điện tích bàn cực tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian B Cường độ dòng điện mạch biến thiên điều hòa theo thời gian C Hiệu điện hai tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian D Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên điều hòa theo thời gian tổng chúng bảo toàn Cơ sở hoạt động máy biến ? A Hiện tượng từ trễ B Cảm ứng từ C Cảm ứng điện từ D Cộng hưởng điện từ Một đoạn mạch không phân nhánh có dòng điện sớm pha hiệu điện góc nhỏ π A Trong đoạn mạch cuộn cảm B Hệ số công suất đoạn mạch không C Nếu tăng tần số dòng điện lên lượng nhỏ cường độ hiệu dụng qua đoạn mạch giảm D Nếu tăng tần số dòng điện lượng nhỏ cường độ hiệu dụng qua đoạn mạch tăng 10 Đối với máy phát điện xoay chiều công suất lớn, người ta cấu tạo chúng cho : A.Bộ phận đứng yên (stato) phần ứng phận chuyển động quay (rôto) phần cảm B Stato phần cảm rôto phần ứng C Stato nam châm vónh cửu lớn D Rôto nam châm điện 11 Cho chùm sáng song song từ bóng đèn điện dây tóc rọi từ không khí vào chậu nước chùm sáng : A, Không bò tán sắc, nước không giống thủy tinh B Không bò tán sắc, nước hình lăng kính C Luôn bò tán sắc D Chỉ bò tán sắc, rọi xiên góc vào mặt nước 12 Tại qua lớp kính cửa sổ, ánh sáng trắng không bò tán sắc thành màu bản? A Vì kính cửa sổ loại thủy tinh không tán sắc ánh sáng B Vì kính cửa sổ lăng kính nên không tán sắc ánh sáng C Vì kết tán sắc, tia sáng màu qua lớp kính ló dạng chùm tia chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng D Vì ánh sáng trắng trời sóng không kết hợp nên chúng không bò tán sắc 13 Điều sau nói điều kiện để thu quang phổ vạch hấp thụ? A Nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục B Nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải thấp nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục C Nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục D Một điều kiện khác 14 Dãy phổ số dãy phổ xuất phần phổ ánh sáng nhìn thấy phổ nguyên tử hiđrô ? A Dãy Banme B Dãy Braket C Dãy Laiman D Dãy Pasen 15 Hiện tượng quang điện Hertz phát cách ? A Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính B Cho dòng tia catôt đạp vào kim loại có nguyên tử lượng lớn C Chiếu nguồn sáng giàu tia tử ngọai vào kẽm tích điện âm D Dùng chất pôlôni 210 phát hạt α để bắn phá lên phân tử nitơ 16 Theo đònh nghóa, đơn vò khối lượng nguyên tử u : A 16 khối lượng nguyên tử ôxi B Khối lượng trung bình nơtron prôton C 12 khối lượng đồng vò phổ biến nguyên tử cacbon 17 Hạt nhân nguyên tử cấu tạo : A Prôton B Prôton nơtron 18 Đồng vò nguyên tử mà hạt nhân : A Có thể phân rã phóng xạ B Có số nơ tron N 12 C D Khối lượng nguyên tử Hrô C Nơtron D Prôton, nơtron electron C Có số prôton Z D Có số nuclôn A 19 Li độ dao động điều hòa hàm cô sin cm Khi pha động lấy gốc thời gian vào lúc li độ cực đại : A x = cos10πt (cm) B x = cos10πt (cm) D x = sin (10πt π C x = cos(10 πt + ) (cm) + π , tần số Hz Viết phương trình daO π ) (cm) 20 Khi gắn vật có khối lượng m = kg vào lò xo có khối lượng không đáng kể, dao động với chu kỳ T1 = 1s Khi gắn vật khác khối lượng m2 vào lò xo trên, dao động với chu kỳ T2 = 0,5s Khối lượng m2 ? A 0,5 kg B kg C kg D kg 21 Điểm M dao động điều hòa theo phương trình x = 2,5 cos 10πt (cm) Tính vận tốc trung bình chuyển động thời gian nửa chu kỳ từ lúc li độ cực tiểu đến lúc li độ cực đại A 0,5 m/s B 0,75 m/s C m/s D 1,25 m/s 22 Khoảng cách hai bụng sóng nước mặt hồ 9m Sóng lan truyền với vận tốc bao nhiêu, thời gian phút sóng đập vào bờ lần ? A 0,9 m/s B 2/3 m/s C 3/2 m/s D 54 m/s 23 Dây dài L = 90 cm với vận tốc truyền sóng dây v = 40m/s kích thích cho dao động với tần số f = 200 Hz Tính số bụng sóng dừng dây, biết hai đầu dây gắn cố đònh A B C D 10 24 Cho mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung C = 5µF cuộn cảm có độ tự cảm L = 50 mH Biết hiệu điện cực đại tụ điện 4V Tìm chu kỳ dao động lượng cực đại mạch A T = 3,8.10-3 s ; W = 5.10-5 J B T = 3,14.10-3s ; W = 4.10-5 J -3 -5 C T = 2,8.10 s W = 14.10 J D T = 2,31.10-3s ; W = 9.10-5 J 25 Cho mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung C = µF cuộn cảm có độ tự cảm L = 50 mH Biết hiệu điện cực đại tụ điện 6V Tìm lượng từ trường mạch biết hiệu điện tụ điện 4V Tìm cường độ dòng điện i : A Wt = 4.10-5 J ; i = 4.7.10-2 A B Wt = 5.10-5 J ; i = 4.47.10-2 A -5 -2 C Wt = 5.10 J ; i = 2.47.10 A D Wt = 13.10-5 J ; i = 3.47.10-2 A 26 Cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp Cuộn dây có hệ số tự cảm L = 0,1 H, điện trở R = 10 Ω tụ π điện có điện dung C Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có tần số f = 50 Hz hiệu điện hiệu dụng U=100 V Giả sử điện dung tụ điện thay đổi Phải chọn C giá trò sau để có cộng hưởng xảy mạch điện ? Cường độ dòng điện lúc bao nhiêu? -3 2π 10 F ; Ich = 1,5 A -3 C C= π 10 F ; Ich = 1,0 A A C = -4 π 10 F ; Ich = 0,5 A -2 D D = 3π 10 F ; Ich = 1,8 A B C = 27 Một đoạn mạch điện xoay chiều đặt hộp kín, hai đầu dây nối với hiệu điện xoay chiều u Biết dòng điện mạch pha với hiệu điện Những mạch điện sau thỏa mãn điều kiện trên? A Mạch có điện trở B Mạch R, L C nối tiếp , có tượng cộng hưởng xảy C Mạch có cuộn dây có điện trở hoạt động tụ điện nối tiếp, có tượng cộng hưởng xảy D A, B C 28 Cho mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,318 µF tụ điện mà điện dung thay đổi mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có giá trò hiệu dụng U = 100 V, tần số f = 50 Hz Điện dung C phải có giá trò để mạch có cộng hưởng Cường độ dòng điện ? A C = 38,1 µF ; I = 2 A B C = 38,1 µF ; I = A C C = 63,6 µF ; I = A D C = 38,1 µF ; I = A 29 Một đèn ống hoạt động bình thường dòng điện qua đèn có cường độ 0,8 A hiệu điện hai đầu đèn 50V Để sử dụng đèn với mạng điện xoay chiều 120V - 50 Hz, người ta mắc nối tiếp với cuộn cảm có điện trở 12,5Ω (còn gọi chấn lưu) Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây nhận giá trò giá trò sau ? A U = 144,5 V B U = 104,4 V C U = 100 V D U = 140,8V 30 Một đoạn mạch RLC gồm có R = 70,4Ω ; L = 0,487 H C = 31,8µF Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có f = 50 Hz I = 0,4 A Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch : A U = 15,2 (V) B U = 25,2 V C U = 35,2 (V) D U = 45,2 (V) 31 Một điện trở R = 30Ω cuộn dây mắc nối tiếp với thành đoạn mạch Khi đặt hiệu điện không đổi 24V vào hai đầu đoạn mạch dòng điện qua có cường độ 0,6A Khi đặt hiệu điện xoay chiều tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch dòng điện qua lệch pha 450 so với hiệu điện Tính điện trở r độ tự cảm L cuộn dây A r = 11Ω ; L = 0,17 H B r = 13Ω ; L = 0,27 H C r = 10Ω ; L = 0,127 H D r = 10Ω ; L = 0,87 H 32 Trong thí nghiệm giao thoa lâng, khoảng cách từ vân sáng bậc hai đến vân sáng bậc (cùng phía) 4,5mm Khoảng cách hai khe a = 1mm ; khoảng cách đến D = 1,5 m Tìm bước sóng ánh sáng ? A 0,4 µ B 0,5µ C 0,6 µ D 0,76µ 33 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe lâng, người ta bố trí cho khoảng cách S1S2 4mm , khoảng cách từ S1 S2 đến quan sát D = 2m Quan sát cho thấy phạm vi hai điểm P, Q đối xứng qua vân sáng trung tâm có 11 vân sáng, P Q hai vân sáng Biết PQ = 3mm Tại điểm M1 cách vân sáng trung tâm khoảng 0,75mm vân sáng hay vân tối? Chọn kết kết sau ? A Vân tối ứng với k = B Vân sáng ứng với k = C Vân tối ứng với k = D Một giá trò khác 34 Thực giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe lâng, khoảng cách hai khe a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến hình D = 1m Trên màn, người ta quan sát khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng thứ 10 4mm Tại hai điểm M,N đối xứng qua vân sáng trung tâm cách khoảng 8mm hai vân sáng Số vân sáng số vân tối quan sát khoảng MN bao nhiêu? Chọn kết kết sau : A 23 vân sáng 22 vân tối B 20 vân sáng 21 vân tối C 21 vân sáng 20 vân tối D Một kết khác 35 Catôt tế bào quang điện làm vônfram Biết công thoát electron vônfram : 7,2.10-19 J Chiếu vào catôt vônfram ánh sáng có bước sóng λ = 0,180 µm Động cực đại electron quang điện bứt khỏi vônfram bao nhiêu? A max = 10,6.10-19 J B max = 4,0 10-19 J C max = 7,2.10-19 J D max = 3,8.10-19 J 36 Công thóat electron khỏi kim loại natri 2,48 eV Một tế bào quang điện có catôt làm natri, chiếu sáng chùm xạ có bước sóng 0,36 µm cho dòng quang điện bảo hòa cường độ µA Hãy tính số electron bò bứt khỏi catôt giây? A N = 2,88.1013 electron/s B N = 4,88.1013 electron/s C N = 3,88.1013 electron/s D N = 1,88.1013 electron/s 37 Một điện cực phẳng M kim loại có giới hạn quang điện λ0 , rọi xạ có bước sóng λ electron vừa bứt khỏi M có vận tốc v = 6,28.107 m/s Điện cực M nối đất thông qua điện trở R = 1,2.106Ω Cường độ dòng điện qua điện trở R : A 1,02.10-4 A B 2,02.10-4 A C.1,20.10-4 A D Một giá trò khác 60 38 Đồng vò phóng xạ côban 27 Co phát tia β tia γ với chu kỳ bán rã T = 71,3 ngày Từ phương trình phản ứng, rõ hạt nhân phản ứng? A Nhôm B I ôt C Niken D Hiđrô 20 39 Cho hạt nhân 10 Ne có khối lượng : 19,986950 u, mp = 1,00726 u, mn = 1,008665 u ; u = 931,5 MeV/ c2 Năng lượng liên 20 kết riêng 10 Ne có giá trò ? A 7,666245 eV B 9,666245 MeV C 7,666245 MeV D 5,666245 eV 27 E Al 40 Cho hạt α có động α = MeV bắn phá hạt nhân nhôm ( 13 ) đứng yên Sau phản ứng, hai hạt sinh Xvà nơtrôn Hạt nơtrôn sinh có phương chuyển động vuông góc với phương chuyển động hạt α mα = 4,0015 u , mAl = 26,974 u , mx = 29,970 u ; mn = 1,0087 u Động hạt nhân X nơtrôn nhận giá trò giá trò sau ? A Ex = 0,5490 MeV En = 0,4718 MeV B Ex = 1,5409 MeV En = 0,5518 MeV C Ex = 0,5490 eV En = 0,4718 eV D Một giá trò khác ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ IV: 01: Đối với đoạn mạch xoay chiều có điện trở mắc nối tiếp với với cuộn dây cảm kháng thì: A Tổng trở đoạn mạch tính Z = R + (ω L) B Dòng điện nhanh pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch C Điện tiêu hao điện trở lẫn cuộn dây D Dòng điện tức thời qua điện trở qua cuộn dây giá trị hiệu dụng khác 02: Trªn sỵi d©y dµi m ®ang cã sãng dõng víi tÇn sè 100Hz, ngêi ta thÊy ngoµi hai ®Çu d©y cè ®Þnh cßn cã ba ®iĨm kh¸c lu«n ®øng yªn VËn tèc trun sãng trªn d©y lµ A 40 m/s B 80 m/s C 60 m/s D 100 m/s 03: Mét vËt nhá thùc hiƯn dao ®éng ®iỊu hoµ theo ph¬ng tr×nh x = 10 sin(4 π t + π ) (cm) víi t tÝnh b»ng gi©y §éng n¨ng cđa vËt ®ã biÕn thiªn víi chu kú lµ A 0,25 s B.1,00 s C 0,50 s D 1,50 s π 04: Mét ngn ph¸t sãng dao ®éng theo ph¬ng tr×nh u = a sin20 t (cm) t tÝnh b»ng gi©y Trong kho¶mg thêi gian gi©y, sãng nµy trun ®i ®ỵc qu·ng ®êng b»ng bao nhiªu lÇn bíc sãng? A 10 C 30 B 20 D 40 05: Mét l¾c lß xo cã khèi lỵng lµ m, ®é cøng lµ k, dao ®éng ®iỊu hoµ NÕu t¨ng ®é cøng k lªn lÇn, khèi lỵng m gi¶m xng lÇn th× tÇn sè dao ®éng cđa vËt sÏ A gi¶m xng lÇn B gi¶m xng lÇn C t¨ng lªn lÇn D t¨ng lªn lÇn 06: Mét sãng ©m cã tÇn sè x¸c ®Þnh trun kh«ng khÝ vµ níc víi vËn tèc lÇn lỵt lµ 330 m/s vµ 1452 m/s Khi sãng ©m trun tõ níc kh«ng khÝ th× bíc sãng cđa nã sÏ A gi¶m lÇn B gi¶m 4,4 lÇn C t¨ng lÇn D.t¨ng 4,4 lÇn 07: Cho mạch RLC mắc nối tiếp Cuộn dây cảm có L = 0,1/ π (H), điện trở R = 10 Ω ,tụ C = 500/ π ( µ F) Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có tần số f=50Hz tổng trở mạch là: Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An Së Gi¸o dơc vµ §µo t¹o B¾c Ninh Trêng THPT Tiªn Du sè - Kú thi: Thi thư ®¹i häc lÇn thø I M«n thi: vËt lý 12 (Thêi gian lµm bµi: 90 phót) §Ị sè: 266 Hä tªn thÝ sinh: SBD: Câu 1:Chiếu ánh sang trắng vào khe F máy quang phổ khúc xạ chùm sáng sau lăng kính trước tới buồng ảnh : A Chùm sáng trắng song song B Chùm sang trắng phân kì C Vơ số chùm ánh sáng đơn sắc song song D Vơ số chùm ánh sáng đơn sắc phân kì Câu 2:Một mạch dao động li tưởng, dao động với tần số f=8Hz điện tích tụ khơng dòng điện mạch đo băng ampe kế mA, điện tích cực đại tụ có trị số là: A 0,04.10-6 C B 0,01256.10-8 C C 0,045.10-7 C D 0,0125.10-6 C Câu 3:Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp xoay chiều Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hay trễ pha cường độ dòng điện phu thuộc vào: A ω,L,C B R,L,C C ω,R,L,C D ω,R Câu 4:Mạch RLC mắc nối tiếp ,khi tần số dòng điện f cảm kháng Z L = 25( Ω ) dung kháng ZC = 75( Ω ) Khi mạch có tần số f0 cường độ dòng điện mạch đạt giá trị cực đại Kết luận sau đúng: A f0 = f B f = f0 C f0 = 25 f D f = 25 f0 Câu 5:Hai lăng kính có góc chiết quang nhỏ A=6.10-3 rad làm thủy tinh có chiết suất n= 1,5 có đáy gắn chung với tạo thành lưỡng lăng kính Một nguồn sáng điểm S phát ánh sáng đơn sắc có λ=0,5 μm đặt mặt phẳng đáy chung lăng kính cách hai lăng kính khoảng 50 cm, quan sát hai lăng kính m khoảng vân giao thoa là: A 0,23 mm B 0,42 mm C 0,04 mm D 0,84 mm Câu 6:Một sợi dây AB dài 2,25m đầu B tự ,đầu A gắn với âm thoa dao động với tần số 20 Hz biết vận tốc truyền song 20m/s dây: A khơng có song dừng B có song dừng với nút ,5 bụng C có song dừng với nút ,6 bụng D có song dừng với nút ,5 bụng Câu 7:Một trạm phát điện có cơng suất 100 KW điện truyền dây dẫn có điện trở ,sau ngày đêm cơng tơ điện nơi truyền nơi tiêu thụ chênh lệch 240KW.h Hiệu suất truyền tải điện là: A 90% B 10% C 80% D 20% Câu 8:Cho đoạn mạch AB gồm phần tử RLC nối tiếp, biểu thức sau A i = uR R B i= uC ZC C i= uL ZL D A, B, C Câu 9:Cho máy biến có hiệu suất 80% Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng Hai đầu cuộn thứ cấp nối với cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 1/π( H) Hệ số cơng suất mạch sơ cấp Hai đầu cuộn sơ cấp đặt hiệu điện xoay chiều có U1 = 100V, tần số 50Hz Tính cơng suất mạch sơ cấp A 150W B 100W C 250W D 200W Câu 10:Quang phổ vạch chất khí lỗng có số vạch vị trí vạch phụ thuộc vào: A Nhiệt độ B Áp suất C Cách kích thích D Bản chất chất khí Câu 11:Một lắc lò xo 10s thực 50 dao động.Treo lắc vào trần thang máy chuyển động nhanh dần lên với gia tốc m/s2 (lấy g=10m/s2 ) tần số dao động độ giãn lò xo vật vị trí cân A 5Hz;1,2cm B 50Hz;0,6cm C 5Hz;0,8 cm D 50Hz;1,2cm Câu 12:Chọn câu : Một vật rắn quay quanh trục cố định xun qua vật Các điểm vật rắn (khơng thuộc trục quay A thời điểm, khơng gia tốc góc B quay góc khơng khoảng thời gian C thời điểm, có tốc độ góc D thời điểm, có vận tốc dài Câu 13:Người ta đưa lắc đơn từ mặt đất lên độ cao h=6,4 km để chu kì dao động khơng đổi nhiệt độ phải thay đổi nào( biết bán kính trái đất R= 6400km,hệ số nở dài dây treo lắc 2.10 -5 K-1) A tăng 1000C B tăng 500C C giảm 1000 C D giảm 50 C Câu 14:Chọn câu Một máy phát điện ba pha mắc hình có hiệu điện pha 127V, tần số 50Hz Người ta đưa dòng điện ba pha vào ba tải mắc hình tam giác, tải có đện trở 12Ω độ tự cảm 51mH Cường độ dòng điện qua tải là: A 7,86A B 6,35A C 11A D 7,1A Câu 15:Cho mạch mắc theo thứ tự RLC mắc nối tiếp, đặt hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ,biết R L khơng đổi cho C thay đổi Khi UC đạt giá trị cức đại hệ thức sau Trang 32 iN 1.Chóc c¸c em häc giái Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An A U2Cmax= U2 + U2(RL) B UCmax = UR + UL C UCmax = UL D UCmax = UR Câu 16:Trong hát có câu “cung tiếng mẹ cung trầm giọng cha” ”THANH”,”TRẦM” đặc trưng sinh lí âm phụ thuộc đặc tính vật lí nào: A Độ to âm phụ thuộc vào tần số âm B Âm sắc phụ thuộc vào đồ thị dao động âm C Độ cao âm phụ thuộc tần số âm D Năng lượng âm phụ thuộc vào cường độ âm Câu 17:Một mạchdao động điện từ lí tưởng có L=1,6.10-3(H) ,C=25(pF), thời điểm dòng điện có giá trị cực đại 20 mA, biểu thức điện tích tụ là: π q = 4.10−6 cos(5.106 t − ) (C ) π −6 C q = 4.10 sin(5.10 t − ) (C ) A B q = 4.10−9 sin(5.106 t ) ( C ) D π q = 4.10−9 cos(5.106 t + ) (C) Câu 18:Một đèn Laze có cơng suất phát sáng 1W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7m Cho h = 6,625.10 -34 Js, c = 3.108m/s Số phơtơn phát giây là: A 3,52.1019 B 3,52.1020 C 3,52.1018 D 3,52.1016 Câu 19:Tần số lớn xạ X.quang mà ống tia X phát 6.10 18 Hz Hiệu điện a nốt ca tốt ống tia X A 12kV B 18 KV C 25KV D 30KV -2 Câu 20:Một vật có khối lượng 200g dao động điều hòa có lượng w=2.10 J chọ gốc thời gian vật có vận tốc v 0=0,1 m/s gia tốc a 0= A x=2 m/s2 Phương trình dao động vật là: sin(10t+π/3) cm C x=2 sin(10t+π/6) cm B x=2sin(10t+π/3) cm D x= sin(10t-π/6) cm Câu 21:Một nguồn âm nguồn điểm phát âm đẳng hướng khơng gian ,giả sử khơng có hấp thụ âm điểm cách nguồn âm 10(m) có mức cường độ âm 80(dB) điểm cách nguồn âm (m) có mức cường độ âm bao nhiêu? A 100dB B 110dB C 120dB D 90dB Câu 22:Trong thí nghiệm tượng quang điện người ta cho quang electron bay vào từ trường theo phương vng góc với đường sức từ bán kính quỹ đao lớn quang electron tăng khi: A Tăng cường độ ánh sáng kích thích B Giảm cường độ ánh sáng kích thích C Tăng bước song ánh sáng kích thích D Giảm bước song ánh sáng kích thích Câu 23:Chọn phướng án sai A Khi xảy cộng hưởng tần số dao động tần số dao dộng riêng B Dao động trì có tần số tần số dao động riêng C Dao động trì có lực tác dụng điều khiển hệ dao động D Dao động cưỡng có lực tác dụng điều khiển hệ dao động Câu 24:Quan sát bong bóng xà phòng ánh sáng mặt trời ta thấy có vằn mầu sặc sỡ.Đó kết tượng : A Tán sác ánh sáng B Giao thoa ánh sáng C Khúc xạ ánh sáng D Phản xạ ánh sáng Câu 25:Theo thứ tự bước sóng tăng dần thứ tự sau A X.quang,gama ,tử ngoại B Tử ngoại ,X.quang,gama C Tử ngoại ,X.quang ,gama D Gama ,X.quang, tử ngoại Câu 26:Cho mạch dao động điện từ LC dao động tự do, độ tự cảm L = 1mH Nguời ta đo hiệu điện cực đại hai tụ 10V Cường độ dòng điện cực đại mạch 1(mA), tìm bước sóng sóng điện từ mà mạch cộng hưởng Cho c = 3.10 8m/s A 100m B 215m C 188,5m D 300m Câu 27:Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng người ta dung ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đền 0,75 μm vị trí vân sang bậc sáng vàng (có bước sóng 0,6 μm )còn có vân sáng ánh sáng đơn sắc nào: A 0,75 μm B 0,68 μm C 0,50 μm D 0,45 μm Câu 28:Một vật dao động điều hòa có phương trình x=6cos (ωt-π)(cm) sau thời gian 1/30(s) vật qng đường cm.Tần số góc vật A 20 π rad/s B 15π rad/s C 25π rad/s D 10π rad/s Câu 29:Cuộn dây có độ tự cảm L=159mH mắc vào hiệu điện chiều U=100V cường độ dòng điện I=2A, mắc cuộn dây vào hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U'=120V, tần số 50Hz cường độ dòng điện qua cuộn dây là: A 1,5A B 4A C 1,7A D 1,2A Câu 30:Một vật dao đơng điều hòa với chu kì T có phương trình x=Acos(ωt ) Thời gian ngắn kể từ lúc ban đầu lúc gia tốc băng ½ giá trị cực đại A T/12 B T/6 C T/3 D T/2 Câu 31:Một bể sâu 1.5 m chứa đầy nước ,một tia sáng mặt trời chiếu vào mặt nước với góc tới i (có tani=4/3).Biết chiết suất nước với ánh sang đỏ ánh sang tím nd=1.328 μm, nt=1.343 μm Bề rộng quang phổ tia sáng tạo đáy bể là: A 19,66 mm B 14.64mm C 12.86mm D 22.52mm Trang 33 iN 1.Chóc c¸c em häc giái Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An Câu 32:Một cuộn dây có điện trở r mắc nối tiếp với tụ điện, đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng khơng đổi Khi hiệu điện hai đầu cuộn dây lệch pha π so với hiệu điện hai đầu mạch Biểu thức sau A R2 = ZL(ZL – ZC) B R2 = ZL(ZC – ZL) C R = ZL(ZC – ZL) D R = ZL(ZL – ZC) Câu 33:Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe a=1,2 mm ,khoảng cách từ hai khe đến D= m ,người ta chiếu đồng thời hai xạ λ1=0,48 μm λ2=0,6 μm Khoảng ngắn vị trí mà vân sáng xạ trùng A mm B 6mm C 4,8mm D 2,4mm Câu 34:Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ C , đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = 100 cos(100π t )V , lúc Z L = Z C hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở UR = 60V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: A 60V B 80V C 120V D 160V Câu 35:Vận tốc truyền âm khơng khí 336m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động vng pha 0,2m Tần số âm là: A 420Hz B 840Hz C 500Hz D 400Hz Câu 36:Trong mạch RLC mắc nối tiếp xảy cộng hưởng tăng tần số dòng điện giữ ngun thơng số khác kết luận sau sai A Hệ số cơng suất đoạn mạch giảm B Cường độ hiệu dụng đoạn mạch giảm C Điện áp hai tụ tăng D Điện áp điện trở giảm Câu 37:Hai vật có khối lượng m1 = 0,5kg m2 = 1,5kg nối với sợi dây nhẹ, khơng dãn vắt qua ròng rọc có trục quay nằm ngang cố định gắn vào mép bàn (Hình vẽ) Ròng rọc có momen qn tính 0,03 kg.m bán kính 10cm Coi dây khơng trượt ròng rọc quay Bỏ qua ma sát Lấy g = 9,8m/s Gia tốc m1 m2 là: A 1,96m/s2 B 3,92m/s2 C 2,45m/s2 D 0,98m/s Câu 38:Khi thay xạ λ1 =0,48 μm xạ λ2 ca tốt tế bào quang điện hiệu điện hãm tăng 0,25 V bước sóng λ có giá trị A 0,54μm B 0,44μm C 0,36μm D 0,32μm Câu 39:Cho mạch điện hingf vẽ Hộp kín X gồm ba phần tử địên trở thuần, cuộn dây, tụ điện Khi đặt vào AB điện áp xoay chiều có UAB=250V UAM=150V UMB=200V Hộp kín X là: A Cuộn dây cảm B Cuộn dây có điện trở khác khơng C Tụ điện D Điện trở Câu 40:Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ điện biến thiên điều hồ với tần số f Năng lượng từ trường cuộn cảm biến đổi nào? A Biến thiên tuần hồn với tần số 2f B Biến thiên tuần hoan với tần số f C Biến thiên điều hồ với tần số f D Biến thiên điều hồ với tần số f Câu 41:Sóng truyền từ điểm O tới điểm M , phương trình song O u o=4cos(0,5π t)cm.Tại thời điêm t điểm M có li độ cm thời điểm t’= t+6 (s) điểm M có li độ A khơng xác định B -2 cm C cm D -3 cm Câu 42: Điều sau chưa xác nói bước sóng? A Là khoảng cách hai điểm phương truyền sóng dao động pha B Là quảng đường mà sóng truyền chu kỳ sóng C Là quảng đường mà pha dao động lan truyền chu kỳ dao động D Là khoảng cách hai đỉnh sóng liên tiếp phương truyền sóng Câu 43:Hiện tượng quang điện ngồi tượng : A electron bứt khỏi bề mặt kim loại Iơn đập vào B electron bứt khỏi bề mặt kim loại bị nung nóng C electron bứt khỏi bề mặt kim loại có ánh sáng thích hợp chiếu vào D electron bứt khỏi ngun tử va chạm với ngun tử khác Câu 44:Hai nguồn sóng s1 ,s2 mặt chất lỏng có phương trình u1=Acos(ωt+π/2),u2=Acos(ωt-π/2) ( coi biên độ sóng khơng đổi) Thì điểm đường trung trực đoạn thẳng s1s2 có biên độ A A B C 2A D A2 Trang 34 iN 1.Chóc c¸c em häc giái Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An Câu 45:Chọn câu Một đoạn mạch gồm cuộn dây có cảm kháng 20Ω tụ điện có điện dung độ dòng điện qua mạch có biểu thức giá trị là: A 25Ω ( i = 2cos 100πt + B 20 π ) (A) 4.10-4 mắc nối tiếp Cường F π Để tổng trở mạch Z = ZL+ZC ta mắc thêm điện trở R có C 0Ω 5Ω C= D 20Ω Câu 46:cho đoạn mạch mắc nối tiếp tụ diện có điện dung thay đổi biết điện áp hai đầu đoạn mạch u=200 (V) C=C1= 10 −4 4π F C=C2= 10 −4 2π cos100πt F mạch điện có cơng suất P=200W.cảm kháng điện trở đoạn mạch A ZL=300Ω ;R=100Ω B ZL=100Ω ;R=300Ω C ZL=200Ω ;R=200Ω D ZL=250Ω ;R=200Ω Câu 47:Một vật có khối lượng 100g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình x1=3cos(20t-π/2)(cm) x2=2cos(20t-π) (cm) Năng lượng dao động vật là: A 0.16J B 0.024J C 0,048J D 1,5J Câu 48:Một lắc lò xo có độ cứng k=60N/m ,có khối lượng m=60 g dao động với biên độ ban đầu A=12 cm q trình dao động vật chiu lức cản khơng đổi sau 120( s) vật dừng lại Lực cản có độ lớn A 0,002 N B 0,003 N C 0,004 N D 0,005 N Câu 49:Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng I có tần số f điện lượng qua tiết diện dây thời gian nửa chu kì kể từ dòng điện khơng : A I πf B 2I πf C πf I D πf 2I Câu 50:Chiếu xạ có bước song 560 nm ca tốt tế bào quang điện quang electron khỏi ca tốt có động biến thiên từ đến 0,336 eV bước song kim loại A 600 nm B 590 nm C 585 nm D 660 nm - HÕt thang máy lên chậm dần với gia tốc a = g /2 chu kỳ dao động lắc : A T/2 B 2T C T D T/ Một lắc lò xo dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với tần số góc ω vị trí có gia tốc trọng trường g Khi đứng n vị trí cân lò xo giãn : ω A ∆l = g ω B ∆ l = g C ∆ l = g ω2 D ∆ l = g ω Hai lắc đơn có chiều dài 22 cm, đặt nơi Người ta thấy giây, lắc thứ thực 30 dao động, lắc thứ hai 36 dao động.Chiều dài lắc là: A 72 cm 50 cm B 44 cm 22 cm C 132 cm 110 cm D 50 cm 72 cm Một dao động điều hồ có chu kì dao động s biên độ cm Thời gian ngắn để vật từ điểm có li độ cực đại điểm có li độ nửa li độ cực đại : A 1/3 s B 2/3 s C s D s Phương trình dao động điều hồ vật có dạng x = sin ωt + cos ωt Biên độ dao động là: A B C 10 D 11 Con lắc lò xo gồm vật nặng treo lò xo dài, có chu kỳ dao động T Nếu lò xo bị cắt bớt nửa chu kỳ dao động lắc là: A T B 2T C T/2 D T/ Pha ban đầu vật dao động điều hồ phụ thuộc vào: A đặc tính hệ dao động B biên độ vật dao động C gốc thời gian chiều dương hệ toạ độ D vận tốc ban đầu SĨNG CƠ HỌC ,ÂM HỌC ( ) Chọn câu sai: Hai điểm phương truyền sóng dao động pha với có: A Li độ chúng thời điểm B Hiệu số pha dao động số chẵn lần π C Khoảng cách chúng số ngun lần bước sóng D Khoảng cách chúng số lẻ lần nửa bước sóng Trên sợi dây dài m có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngồi đầu dây cố định có điểm khác ln đứng n Vận tốc truyền sóng dây A 100 m/s B 40 m/s C 80 m/s D 60 m/s Trang 35 iN 1.Chóc c¸c em häc giái Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An Điều sau chưa xác nói bước sóng? A Là khoảng cách hai điểm phương truyền sóng dao động pha B Là qng đường mà sóng truyền chu kỳ sóng C Là qng đường mà pha dao động lan truyền chu kỳ dao động D Là khoảng cách hai đỉnh sóng liên tiếp phương truyền sóng Với I0 cường độ âm chuẩn, I cường độ âm Khi mức cường độ âm L = Ben thì: A I = 2I0 B I = I0 C I = 102I0 D I = 10-2I0 DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ( 10 ) Trong mạch điện xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Hiệu điện hiệu dụng đặt vào đoạn mạch 150 V, dòng điện chạy mạch có giá trị hiệu dụng 2A Hiệu điện hiệu dụng hai tụ điện 90 V Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch là: A 200 W B 180 W C 240 W D 270 W Phát biểu sau chưa xác dòng xoay chiều ba pha: A Dòng xoay chiều ba pha tương đương với ba dòng xoay chiều pha B Dòng xoay chiều ba pha tiết kiệm dây dẫn, giảm hao phí đường truyền C Dòng xoay chiều ba pha tạo từ trường quay cách dễ dàng D Dòng xoay chiều ba pha dùng tải thật đối xứng Cho mạch RLC mắc nối tiếp có R = 100(Ω) L = 5.10 −4 (H ) , C = ( F ) Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện π π u = 120 sin 100πt (V ) Để dòng điện mạch pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch ta phải ghép nối tiếp hay song song với tụ C tụ C1 có điện dung ? 5.10 −4 (F ) π 5.10 −4 C Ghép song song ; C1 = (F ) 4π A Ghép song song ; C1 = 5.10 −4 (F ) π 5.10 −4 D Ghép nối tiếp ; C1 = (F ) 4π B Ghép nối tiếp ; C1 = Chọn câu trả lời sai : Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp xảy cộng hưởng, tăng dần tần số dòng điện giữ ngun thơng số khác thì: A Hệ số cơng suất mạch giảm B Cường độ hiệu dụng dòng điện tăng C Hiệu điện hiệu dụng tụ điện tăng D Hiệu điện hiệu dụng cuộn cảm giảm Hai đầu đoạn mạch khơng phân nhánh có hiệu điện u = U sin(100π t − i = I sin(100π t + π ) ( A ) Kết luận sau ? π )(V ) cường độ dòng điện qua mạch có giá trị A Đoạn mạch có điện trở B Đoạn mạch gồm điện trở cuộn cảm mắc nối tiếp C Đoạn mạch có cuộn cảm D Đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Khi xảy tượng cộng hưởng mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp biểu thức sau sai ? A cosϕ = B ZL = ZC C UL = UR D U = UR Ngun tắc hoạt động động khơng đồng dựa trên: A tượng cảm ứng điện từ B tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay C tượng tự cảm D tượng tự cảm sử dụng từ trường quay Trong mạch RLC mắc nối tiếp ZL = ZC, khẳng định sau sai ? A Cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại B Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm L cực đại C Hệ số cơng suất mạch cực đại D Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R cực đại Trong máy phát điện pha mắc hình sao, hiệu điện hiệu dụng Ud dây pha với hiệu điện hiệu dụng Up dây pha với dây trung hồ liên hệ bởi: A Up = Ud B Up = Ud C Up = Ud D Ud = Up Trong mạch dao động LC (lí tưởng), điện tích cực đại tụ điện Q0 dòng điện mạch cực đại I0 chu kì dao động điện từ mạch là: Trang 36 iN 1.Chóc c¸c em häc giái Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** A T = 2π I0 Q0 B T = 2π Q0 I0 C T = 2πI Q0 Giáo viên: Lê Văn An D T = 2π I 02 Q02 Trong mạch dao động LC (lí tưởng), điện tích cực đại tụ điện Q0 Điện tích tụ điện vào thời điểm lượng điện trường lượng từ trường là: A Q0 B Q0/2 C Q0/ D Q0/ Một mạch dao động (lí tưởng) dùng tụ điện C1 tần số riêng mạch f1=120(kHz) dùng tụ C2 tần số riêng mạch f2=160(kHz) Khi mạch dao động dùng hai tụ ghép song song tần số dao động riêng mạch là: A 200 kHz B 96 kHz C 280 kHz D 140 kHz Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L=0,2 mH tụ điện mà điện dung thay đổi khoảng từ 50 pF đến 450 pF Mạch bắt sóng điện từ có bước sóng khoảng: A 168 m đến 600 m B 176 m đến 625 m C 188 m đến 565 m D 200 m đến 824 m Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1=0,5μm λ2=0,6μm vào hai khe Iâng cách 2mm, cách hai khe 2m Cơng thức xác định vị trí vân sáng có màu giống vân trung tâm (k ngun) A x=4k(mm) B x=5k(mm) C x=3k(mm) D x=2k(mm) Một ống Rơnghen phát tia X có bước sóng nhỏ A0 Nếu tăng hiệu điện anốt catốt thêm 10% tia X phát bước sóng nhỏ : A 2,3 A0 B 4,5 A0 C 1,5 A0 D 1,8 A0 Ngun nhân tượng tán sắc ánh sáng phụ thuộc chiết suất mơi trường vào: A màu sắc mơi trường B màu ánh sáng C lăng kính mà ánh sáng qua D bước sóng ánh sáng Thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Iâng Cho khoảng cách hai khe S1 S2 a=0,8 mm, ảnh E cách hai khe D=2m Nguồn sáng S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 4.10-7 m đến 7,6.10-7m Số xạ cho vân sáng vị trí cách vân sáng trung tâm mm : A B C D Đặc điểm quan trọng quang phổ liên tục là: A Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng B Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo khơng phụ thuộc nhiệt độ nguồn sáng C Khơng phụ thuộc vào thành phần cấu tạo phụ thuộc nhiệt độ nguồn sáng D Khơng phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng Một vật đặt trước thấu kính cho ảnh ngược chiều cao lần vật cách vật khoảng 60 cm.Thấu kính thấu kính loại vật cách thấu kính ? A Thấu kính hội tụ,vật cách thấu kính 20 cm B Thấu kính hội tụ,vật cách thấu kính 40 cm C Thấu kính thấu kính phân kỳ,vật cách thấu kính 20 cm D Thấu kính thấu kính phân kỳ,vật cách thấu kính 40 cm Một vật phẳng nhỏ, đặt trước thấu kính vng góc với trục chính, cho ảnh chiều với vật cao gấp lần vật Nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính ảnh dịch chuyển A lại gần thấu kính độ cao ảnh tăng lên B lại gần thấu kính độ cao ảnh giảm C xa thấu kính độ cao ảnh tăng lên D xa thấu kính độ cao ảnh giảm Một thấu kính có mặt phẳng mặt cầu, bán kính mặt cầu 20 cm Một vật đặt cách thấu kính 20 cm cho ảnh ngựơc chiều cao vật Nếu nhúng thấu kính ngập nước chiết suất 4/3 độ tụ thấu kính là: A D = 2,50 dp B D = 6,25 dp C D = 3,25 dp D D = 4,50 dp Một vật đặt trước gương cầu cách gương khoảng 20 cm cho ảnh ngược chiều cách vật khoảng 40 cm Đây loại gương cầu độ phóng đại ? A Gương cầu lồi có k = B Gương cầu lõm có k = - C Gương cầu lồi có k = D Gương cầu lõm có k = -2 Mắt người có điểm cực viễn cách mắt 50 cm độ biến thiên độ tụ từ trạng thái khơng điều tiết đến trạng thái điều tiết tối đa ∆D = điốp Điểm cực cận cách mắt người đó: A 15 cm B 10 cm C 16 cm D 18 cm Một người bị tật cận thị đeo kính có độ tụ D = -2dp nhìn vật vơ mà khơng phải điều tiết Nếu đeo kính có tiêu cự f = -100 cm nhìn rõ vật xa mắt ? (Biết mắt đặt sát kính trường hợp ) A 100 cm B 50 cm C 45 cm D 75 cm Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 1cm,thị kính có tiêu cự cm Khi ngắm chừng vơ cực độ bội giác 50 Khoảng cách vật kính thị kính là: (Lấy Đ=25 cm) A cm B cm C 12 cm D 10 cm Trang 37 iN 1.Chóc c¸c em häc giái Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An Một lăng kính có tiết diện thẳng tam giác chiết suất lăng kính ánh sáng vàng lăng kính cho góc lệch tia vàng nhỏ nhất.Góc tới chùm tia sáng là: A 30 B 45 C 55 Chiếu chùm sáng trắng vào D 60 Chọn câu sai nói kính thiên văn: A Kính thiên văn có vật kính thị kính đặt đồng trục cách khoảng thay đổi B Vật kính thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, tạo ảnh thật A1B1 thiên thể AB C Để ngắm chừng, người quan sát dịch chuyển thị kính xa lại gần vật kính D Thị kính kính lúp dùng để tạo ảnh cuối ảnh ảo Chiếu vào Natri chùm tia tử ngoại có bước sóng 0,25 µ m Động cực đại electron quang điện 2,48 eV Giới hạn quang điện Natri là: A 0,50 µ m B 0,60 µ m C 0,75 µ m D 0,40 µ m Phát biểu sau sai: Động ban đầu cực đại electron quang điện A khơng phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích B phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích C phụ thuộc vào chất kim loại làm anốt D phụ thuộc vào chất kim loại dùng làm catốt λ = λ1 vào kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,5µ m vận tốc ban đầu cực đại electron λ quang điện khơng Nếu dùng tia sáng có bước sóng λ = λ2 = động ban đầu cực đại quang electron : Chiếu tia sáng có bước sóng A 39,75.10 −20 J B 3,972.10 −21 J C 23,97.10 −21 J D 2,379.10 −20 J Trong quang phổ vạch ngun tử Hiđrơ vạch có bước sóng ngắn dài dãy Laiman có bước sóng λ = 91,3(nm) λ max = 121,6(nm) Bước sóng ngắn dãy Banme có giá trị sau đây: A 366,4 nm B 410 nm C 350,2 nm D 0,385 µm 0 Bán kính quỹ đạo Bo thứ năm 13,25 A Một bán kính khác 4,77 A ứng với bán kính quỹ đạo Bo thứ ? A B C D Khi chiếu xạ có bước sóng λ = 0,546(µm ) vào bề mặt catot tế bào quang điện Dùng chắn tách chùm hẹp êlectron quang điện có vận tốc cực đại hướng vào từ trường có B = 10-4 ( T ) vng góc với phương vận tốc ban đầu electron quỹ đạo electron từ trường đường tròn có bán kính R = 2,332 ( cm ) Vận tốc ban đầu cực đại electron có giá trị ? Cho e = 1,6.10 -19 C ; me = 9,1.10 – 31 kg A 0,4.106 m/s B 0,5.106 m/s C 0,6.106 m/s D 0,7.106 m/s Dùng hạt Prơtơn có động KP = 1,2 MeV bắn vào hạt nhân Li đứng n thu hai hạt nhân giống AZ X chuyển động với vận tốc cho mp = 1,0073u; mLi = 7,0140u; mX = 4,0015u; 1u = 931 MeV/c2 Động hạt X là: A 18,24 MeV B 9,12 MeV C 4,56 MeV D 6,54 MeV Một mẫu phóng xạ 31 14 Si ban đầu phút có 196 ngun tử bị phân rã, sau 5,2 ( kể từ lúc t = 0) phút có 49 ngun tử bị phân rã Chu kỳ bán rã A 2,6 31 14 Si là: B 3,3 C 4,8 D 5,2 Chọn câu : Cho phản ứng hạt nhân sau: D + T → He + n Biết độ hụt khối tạo thành hạt nhân 21 D, 31T 4 He : ΔmD=0,0024u ; ΔmT=0,0087u ; ΔmHe=0,0305u Cho 1u = 931MeV / c Năng lượng tỏa phản ứng là: A 180,6MeV B 18,06eV C 18,06MeV D 1,806MeV Chọn câu sai : A Chu kỳ bán rã chất phóng xạ thời gian sau số hạt nhân phóng xạ lại nửa số hạt nhân phóng xạ B Chu kỳ bán rã chất phóng xạ thời gian sau nửa số hạt nhân ban đầu bị phóng xạ C Chu kỳ bán rã chất phóng xạ thời gian sau số hạt nhân phóng xạ lại số hạt nhân bị phân rã D Chu kỳ bán rã chất phóng xạ thời gian sau độ phóng xạ nguồn giảm lại nửa Chọn câu sai A Tia α bao gồm hạt nhân ngun tử Heli B Khi ngang qua tụ điện, tia α bị lệch phía cực âm tụ điện C Tia gamma sóng điện từ có lượng cao D Tia β¯ khơng hạt nhân phát mang điện tích âm Dưới tác dụng xạ γ, hạt nhân 94 Be tách thành hai hạt nhân 42 He Biết mBe=9,0112u; mHe=4,0015; mn=1,0087u Để phản ứng xảy xạ gamma phải có tần số tối thiểu bao nhiêu? A 2,68.1020 Hz B 1,58.1020 Hz C 4,02.1020 Hz D 1,13.1020 Hz Trang 38 iN 1.Chóc c¸c em häc giái Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 9: Câu Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Asin( t + ) Thời gian ngắn kể từ lúc bắt đầu dao động vật có gia tốc giá trị cực đại là: A t = B t = * C t = D t = Câu Phát biểu sau nói dao động lắc đơn: A Đối với dao động nhỏ chu kỳ lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động B Chu kỳ dao động lắc đơn khơng phụ thuộc vào nhiệt độ mơi trường C Khi gia tốc trọng trường khơng đổi, dao động nhỏ lắc đơn coi dao động tự * D Khi biên độ góc α0 ≥ 10° dao động lắc đơn coi dao động điều hòa Câu Hai dao động điều hòa phương, tần số Với điều kiện li độ hai dao động có độ lớn trái dấu thời điểm? A Hai dao động pha, biên độ B Hai dao động pha, khác biên độ C Hai dao động ngược pha, biên độ D Hai dao động ngược pha, khác biên độ Câu Vận tốc truyền sóng trường phụ thuộc vào yếu tố yếu tố sau đây? A Tần số sóng B Năng lượng sóng C Biên độ sóng D Tính chất mơi trường Câu Khi xảy tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp A, B Những điểm nằm đường trung trực AB sẽ: A dao động với biên độ lớn * B dao động với biên độ bé C đứng n khơng dao động D dao động với bên độ có giá trị trung bình Câu Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp tổng trở Z phụ thuộc vào: A L, C f B R, L C C R, L, C f * D R, L f Câu Trong truyền tải điện Muốn giảm cơng suất hao phí đường dây tải điện n lần phải: A Tăng tiết diện dây dẫn hiệu điện n lần B Tăng hiệu điện lên n lần C Tăng hiệu điện lên n2 lần D Tăng hiệu điện lên lần * Câu Máy phát điện xoay chiều máy phát điện chiều khác chỗ: A Cấu tạo phần ứng B Cấu tạo phần cảm C Ngun tắc hoạt động D Cách đưa dòng điện mạch ngồi * Câu Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp với U0L = dòng điện chạy mạch với hiệu điện hai đầu đoạn mạch: A Sớm pha * B Cùng pha C Trễ pha D lệch pha Câu 10 Động điện xoay chiều pha, có cuộn dây giống hệt mắc hình Mạch điện pha dùng để chạy động phải dùng dây dẫn? A dây B dây * C dây D dây Câu 11 Dòng điện xoay chiều mạch dao động có đặc điểm sau đây: A tần số nhỏ B cường độ lớn C chu kỳ nhỏ D lượng từ trường lớn Câu 12 Sóng Rađio đài phát có cơng suất lớn phát truyền điểm mặt đất, sóng thuộc loại sóng gì? A sóng dài B sóng trung C sóng ngắn D sóng cực ngắn Câu 11 Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 4cm Li độ lắc nơi có động gấp lần là: A x = ± 2cm * B x = ± 3cm C x = ± 1,5cm D x = ± 2,5cm Câu 12 Mơt đồng hồ lắc chạy mặt đất nhiệt độ 25°C Biết hệ số nở dài dây treo lắc α = 2.10-5(K-1) Nếu nhiệt độ hạ xuống 20°C đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? A Chậm 0,025% B Nhanh 0,025% C Chậm 0,005% D Nhanh 0,005% * Câu 13 Một lắc lò xo treo thẳng đứng kích thích cho dao động điều hòa Thời gian cầu từ vị trí cao đến vị trí thấp 1,5s tỉ số độ lớn lực đàn hồi lò xo trọng lượng cầu gắn đầu lắc vị trí thấp Biên độ dao động lắc là: A 5cm B 4cm C 3cm * D 2cm Câu 14 Sóng truyền từ A đến M với bước sóng λ = 30cm Biết M cách A khoảng 15cm Sóng M có tính chất sau so vớI sóng A: A Cùng pha với sóng A B Ngược pha với sóng A * Δφ = C Trễ pha so với sóng A D Lệch pha so với sóng A Trang 39 iN 1.Chóc c¸c em häc giái Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An Câu 15 Hai nguồn sóng kết hợp A, B cách 10cm, có chu kỳ sóng 0,2s Vận tốc truyền sóng mơi trường 25cm/s Số dãy cực đạI có khoảng AB là: A dãy * B dãy C dãy D dãy Câu 16 Xét mạch điện hình vẽ: uAB = 200 sin100πt (V) UAF = 200(V) Biết uAF lệch pha so với uAB Biểu thức uAF là: A uAF = 200 sin(100πt - ) (V) B uAF = 200 sin(100πt - ) (V) C uAF = 200 sin(100πt + ) (V) D uAF = 200 sin(100πt + ) (V) * Câu 17 Xét mạch điện hình vẽ: UAB = UAF ; R = 50Ω ; f = 50Hz Biết uAF lệch pha so với uAB Dung kháng tụ điện là: A C = 15,9μF B C = 31,4μF C C = 31,8μF * A F R L A • B • • • C F D C =R1,59μF B • L • C Câu 18 Đoạn mạch gồm R = 30Ω mắc nối tiếp với tụ điện C Hiệu điện hai đầu đoạn mạch lệch pha 60° so với dòng điện mạch Dung kháng tụ điện là: A 60 Ω B 60 Ω C 90 Ω * D 90 Ω Câu 19 Mạch dao động có điện dung C = 2.10-10 (F) Cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng λ = 5m Độ tự cảm L cuộn dây là: A 3,47.10-9 (H) * B 3,47.10-8 (H) C 3,47.10-10 (H) D 3,47.10-12 (H) Câu 20 Mạch dao động LC gồm L = 0,318 H tụ điện có điện dung C = 31,8μF Biết cường độ dòng điện cực đại mạch 0,05A, hiệu điện cực đại hai tụ là: A 4V B 3V C 2V D 5V * Câu 21 Hiện tượng quang học sử dụng máy quang phổ: A Khúc xạ ánh sáng B Giao thoa ánh sáng C Phản xạ ánh sáng D Tán sắc ánh sáng * Câu 22 Quang phổ Mặt Trời mà ta thu Trái Đất thuộc loại quang phổ nào? A Quang phổ liên tục B Quang phổ vạch phát xạ C Quang phổ vạch hấp thụ lớp khí Mặt Trời * D Quang phổ vạch hấp thụ lớp khí Trái Đất Câu 23 Tia X cứng tia X mềm có khác biệt (bài 7.16 sách tập vật lý 12 trang 69): A chất lượng B chất bước sóng C lượng tần số * D chất, lượng bước sóng Câu 24 Thực giao thoa với ánh sáng trắng (0,4μm ≤ λ ≤ 0,75μm) thí nghiệm Iâng Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng có bước sóng λ = 0,6 μm có thêm xạ cho vân sáng đó? A xạ B xạ C xạ D xạ * Câu 25 Trong thí nghiệm Iâng, khoảng cách hai khe sáng 1mm Khoảng cách từ hai khe đến ảnh 1m Hiệu đường từ hai khe sáng đến điểm M cách vân trung tâm 1,5cm bao nhiêu? A d2 – d1 = 15μm * B d2 – d1 = 1,5μm C d2 – d1 = 15mm D d2 – d1 = 1,5mm Câu 26 Trong thí nghiệm Iâng, nguồn phát đồng thời hai xạ có bước sóng λ1 λ2 Trên bề rộng xảy tượng giao thoa màn, người ta đếm vân sáng hai vân ngồi có màu giống màu nguồn Tổng số vân sáng hai xạ thu là: A vân B vân C vân D 10 vân * Câu 27 Trong thí nghiệm Hezt, vận tốc ban đầu electron bật khỏi kim loại có giá trị lớn ứng với electron hấp thu: A nhiều phơtơn B phơtơn bề mặt kim loại * C phơtơn có lượng lớn D tồn lượng phơtơn Câu 28 Hai vạch dãy Laiman quang phổ hydro có bước sóng λ1 λ2 Từ hai bước sóng người ta tính bước sóng vạch dãy Banme là: A vạch đỏ Hα B vạch lam Hβ C vạch chàm Hγ D vạch tím Hδ (λ = 0,4) Câu 29 Lần lượt chiếu vào catơt tế bào quang điện hai xạ đơn sắc có tần số f 1,5f động ban đầu cực đại electron quang điện lần Giới hạn quang điện kim loại dùng làm catơt có giá trị là: A λ0 = B λ0 = * C λ0 = D λ0 = Câu 30 Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, có dòng quang điện ta tăng cường độ ánh sáng tới thì: A động ban đầu cực đại electron quang điện tăng B số electron quang điện bứt từ catơt đơn vị thời gian tăng * C độ lớn hiệu điện hãm tăng D lượng phơtơn đến catơt tăng Câu 31 Trong quang phổ hydro, bước sóng dài dãy Laiman 0,1216μm, bước sóng ngắn dãy Banme 0,365μm Bước sóng ngắn xạ mà hydro phát là: A 0,4866μm B 0,2434μm C 0,6563μm D 0,0912μm * Bước sóng dài (vạch thứ nhất) tương ứng với mức lượng Em,n thấp nhât Bước sóng ngắn (vạch cuối cùng) với1.Chóc mức năngc¸c lượng caogiái nhât Trang 40tương ứng iN emEm,n häc Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Câu 32 Một khối chất phóng xạ A ngày * 131 sau 53 I Giáo viên: Lê Văn An 24 ngày độ phóng xạ giảm bớt 87,5% Chu kỳ bán rã I là: B 16 ngày C 24 ngày Câu 33 Dưới tác dụng xạ gamma (γ), hạt nhân cacbon 12 6C D 32 ngày tách thành hạt Hêli Tần số xạ gamma f = 4.1021 (Hz) Các hạt Hêli sinh có động Tính động hạt Hêli Cho: mC = 12u ; mHe = 4,0015u ; h = 6,625.10-34(Js) ; 1u.c2 = 931MeV ; 1MeV = 1,6.10-13(J) A 7,56 10-12(J) B 7,56 10-13(J) * C 5,25 10-13(J) D 5,25 10-12(J) Câu 34 Hạt nhân heli ( 24 He ) có lượng liên kết 28,4MeV ; hạt nhân liti ( ) có lượng liên kết 39,2MeV ; hạt nhân đơtơri ( Li 1D ) có lượng liên kết 2,24MeV Hãy theo thứ tự tăng dần tính bền vững hạt nhân A liti, hêli, đơtơri B đơtơri, hêli, liti C hêli, liti, đơtơri D đơtơri, liti, hêli * Câu 35 Sự phân hạch tượng phóng xạ giống điểm sau đây? A Đều xác định hạt sinh B Đều có chu kỳ bán rã xác định C Đều phản ứng tỏa lượng * D Đều khơng phụ thuộc vào yếu tố bên ngồi Câu 36 Trường hợp sau q trình thu lượng? A 210 Po → α + 206 Pb (ph C 84 235 92 U 82 +n → 95 42 Mo + 139 57 La + 2n + 7e- (phản 27 13 Al → 24 He B α + D 12 H + 12 H Câu 37 Biết độ hụt khối tạo thành hạt nhân 12 D ; = 931MeV Tính lượng tỏa từ phản ứng sau: T ; He → 24 He + n 1D + T → 30 15 P + n * (phản ứng hạt nhân) + n (phản ứng nhiệt hạch) ΔmD = 0,0024u, ΔmT = 0,0087u, ΔmHe = 0,0305u, 1u.c2 A 18,06 MeV * B 15,72 MeV C 20,5 MeV D 2,16 MeV Câu 38 Hiệu điện cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp thứ cấp máy biến U = 220V ; I1 = 0,5A U2 = 9,5V ; I2 = 11A Hiệu suất máy biến là: A 80% B 85% C 90% D 95% * = 100% Câu 39 Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp.HBiết L = (H) , C = 10-3(F) Đặt hiệu điện hai đầu đoạn mạch uAB = Z C < R < ZL 75sin100πt (V) cơng suất tiêu R 45W Giá trịTa củacoi R baocosφ nhiêu?=Biết A 40Ω B 45Ω * C 80Ω D 90Ω Câu 40 Một đoạn mạch xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp Hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 120sin100πt (V) ; C = 10 -4 (F) ; cường độ dòng điện mạch i = 3sin(100πt + ) (A) Giá trị R L là: A R = 20 (Ω) ; L = (H) * B R = 20 (Ω) ; L = (H) C R = 20 (Ω) ; L = (H) D R = 20 (Ω) ; L = (H) Câu 41 Chiếu tia sáng từ khơng khí mơi trường suốt chiết suất n, cho tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ.AGóc tới i tính cơng thức: A tgi = n * B sini = n C cotgi = n D cosi = n Câu 42 Hình vẽ mơ tả đường tia sáng đơn sắc từ khơng khí vào lăng kính có góc chiết quang A = 30° Chiết suất lăng kính có giá trị bằng: A 1,2 B 1,5 C 1,6 D * Câu 43 Cần phải đặt vật thật đâu trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f để thu ảnh thật lớn gấp n vật A d = f B d = f * C d = f D d = f Câu 44 Vật sáng AB đặt trước cách thấu kính hội tụ 20cm, tiêu cự thấu kính 12cm Sau thấu kính đặt gương phẳng có = => dBiết = fảnh - (cuối k =cùng - n)trùng với vị trí AB Khoảng cách từ gương đến thấu mặt phản xạ hướng thấu kính vng góc vớiktrục kính là: A 18cm B 24cm C 36cm * D 45cm Câu 45 Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm Đặt vật trước vng góc với trục thấu kính, để hứng ảnh vật rõ nét màn, thi vật: A Phải đặt cách thấu kính 15cm B Phải đặt cách thấu kính 30 cm * cách vật tùy màn: L ≥ 4fvật ⇔ d ≥ 2f C Đặt cách thấu kính khơng q 15cm D Có thể đặt xa, gần vị trí Câu 46 Một điểm sáng A trục thấu kính cho ảnh thật A’ Nếu biết A xa thấu kính gấp lần A’ AA’= 125cm tiêu cự thấu kính là: A f = 10cm * B f = 20cm C f = 30cm D f = 40cm Câu 47 Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp kính hiển vi, người thu độ bội giác lớn người có mắt: A bình thường B cận thị * C viễn thị D loạn thị Trang 41 iN 1.Chóc c¸c em häc giái Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An Câu 48 Năng st phân li mắt là: A độ dài vật nhỏ mà mắt quan sát B góc trơng lớn mà mắt quan sát C.số đo thị lực mắt D góc trơng nhỏ hai điểm mà mắt phân biệt Câu 49 Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 5mm thị kính có tiêu cự 20mm Một vật AB đặt cách vật kính 5,2mm Độ bội giác kính ứng với trường hợp mắt đặt sát thị kính là: A G = 125 B G = 150 C G = 250,5 D G = 312,5 * Câu 50 Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 25cm Quan sát vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5cm, mắt đặt tiêu điểm ảnh kính quan sát vật trạng thái ngắm chừng khơng điều tiết Khoảng cách từ vật đến kính là: A 4,125cm B 4cm C 5cm D 4,286cm -hết - - HÕt HẾT Hä tªn thÝ sinh: SBD: Câu 1: Hai nguồn sóng s1 ,s2 mặt chất lỏng có phương trình u1=Acos(ωt+π/2),u2=Acos(ωt-π/2) ( coi biên độ sóng khơng đổi) Thì điểm đường trung trực đoạn thẳng s1s2 có biên độ A A B C 2A D A2 Câu 2: Một mạch dao động li tưởng, dao động với tần số f=8Hz điện tích tụ khơng dòng điện mạch đo băng ampe kế mA, điện tích cực đại tụ có trị số là: A 0,04.10-6 C B 0,01256.10-8 C C 0,045.10-7 C D 0,0125.10-6 C Trang 42 iN 1.Chóc c¸c em häc giái Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An Câu 3: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ C , đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = 100 cos(100π t )V , lúc Z L = Z C hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở UR = 60V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: A 60V B 80V C 120V D 160V Câu 4: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp xoay chiều Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hay trễ pha cường độ dòng điện phu thuộc vào: A ω,L,C B R,L,C C ω,R,L,C D ω,R -3 Câu 5: Một mạchdao động điện từ lí tưởng có L=1,6.10 (H) ,C=25(pF), thời điểm dòng điện có giá trị cực đại 20 mA, biểu thức điện tích tụ là: π ) (C ) π −6 C q = 4.10 sin(5.10 t − ) (C ) −6 A q = 4.10 cos(5.10 t − B q = 4.10−9 sin(5.106 t ) ( C ) −9 D q = 4.10 cos(5.10 t + π ) (C) Câu 6: Một trạm phát điện có cơng suất 100 KW điện truyền dây dẫn có điện trở ,sau ngày đêm cơng tơ điện nơi truyền nơi tiêu thụ chênh lệch 240KW.h Hiệu suất truyền tải điện là: A 90% B 10% C 80% D 20% Câu 7: Một bể sâu 1.5 m chứa đầy nước ,một tia sáng mặt trời chiếu vào mặt nước với góc tới i (có tani=4/3).Biết chiết suất nước với ánh sang đỏ ánh sang tím nd=1.328 μm, nt=1.343 μm Bề rộng quang phổ tia sáng tạo đáy bể là: A 19,66 mm B 14.64mm C 12.86mm D 22.52mm Câu 8: Một lắc lò xo 10s thực 50 dao động.Treo lắc vào trần thang máy chuyển động nhanh dần lên với gia tốc m/s2 (lấy g=10m/s2 ) tần số dao động độ giãn lò xo vật vị trí cân là: A 5Hz;1,2cm B 50Hz;0,6cm C 5Hz;0,8 cm D 50Hz;1,2cm Câu 9: Khi thay xạ λ1 =0,48 μm xạ λ2 ca tốt tế bào quang điện hiệu điện hãm tăng 0,25 V bước sóng λ2 có giá trị là: A 0,54μm B 0,44μm C 0,36μm D 0,32μm Câu 10: Một nguồn âm nguồn điểm phát âm đẳng hướng khơng gian ,giả sử khơng có hấp thụ âm điểm cách nguồn âm 10(m) có mức cường độ âm 80(dB) điểm cách nguồn âm (m) có mức cường độ âm bao nhiêu? A 100dB B 110dB C 120dB D 90dB Câu 11: Một cuộn dây có điện trở r mắc nối tiếp với tụ điện, đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng khơng đổi Khi hiệu điện hai đầu cuộn dây lệch pha π so với hiệu điện hai đầu mạch Biểu thức sau A R2 = ZL(ZL – ZC) B R2 = ZL(ZC – ZL) C R = ZL(ZC – ZL) D R = ZL(ZL – ZC) Câu 12: Cho mạch điện hình vẽ hộp kín X gồm ba phần tử địên trở thuần, cuộn dây, tụ điện Khi đặt vào AB điện áp xoay chiều có UAB=250V UAM=150V UMB=200V Hộp kín X là: A Cuộn dây cảm B Cuộn dây có điện trở khác khơng C Tụ điện D Điện trở Câu 13: Vận tốc truyền âm khơng khí 336m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động vng pha 0,2m Tần số âm là: A 420Hz B 840Hz C 500Hz D 400Hz Câu 14: Một lắc lò xo có độ cứng k=60N/m ,có khối lượng m=60 g dao động với biên độ ban đầu A=12 cm q trình dao động vật chiu lức cản khơng đổi sau 120( s) vật dừng lại Lực cản có độ lớn A 0,002 N B 0,003 N C 0,004 N D 0,005 N Câu 15: Một sợi dây AB dài 2,25m đầu B tự ,đầu A gắn với âm thoa dao động với tần số 20 Hz biết vận tốc truyền song 20m/s dây là: A khơng có song dừng B có song dừng với nút ,5 bụng C có song dừng với nút ,6 bụng D có song dừng với nút ,5 bụng Câu 16: Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng người ta dung ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đền 0,75 μm vị trí vân sang bậc sáng vàng (có bước sóng 0,6 μm )còn có vân sáng ánh sáng đơn sắc nào: A 0,75 μm B 0,68 μm C 0,50 μm D 0,45 μm Trang 43 iN 1.Chóc c¸c em häc giái Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An Câu 17: Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe a=1,2 mm ,khoảng cách từ hai khe đến D= m ,người ta chiếu đồng thời hai xạ λ1=0,48 μm λ2=0,6 μm Khoảng ngắn vị trí mà vân sáng xạ trùng là: A mm B 6mm C 4,8mm D 2,4mm Câu 18: Trong mạch RLC mắc nối tiếp xảy cộng hưởng tăng tần số dòng điện giữ ngun thơng số khác kết luận sau sai A Hệ số cơng suất đoạn mạch giảm B Cường độ hiệu dụng đoạn mạch giảm C Điện áp hai tụ tăng D Điện áp điện trở giảm Câu 19: Chọn câu Một đoạn mạch gồm cuộn dây có cảm kháng 20Ω tụ điện có điện dung C = ( tiếp Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i = 2cos 100πt + π ) (A) 4.10-4 F mắc nối π Để tổng trở mạch Z = ZL+ZC ta mắc thêm điện trở R có giá trị là: A 25Ω B 20 5Ω C 0Ω D 20Ω Câu 20: Người ta đưa lắc đơn từ mặt đất lên độ cao h=6,4 km để chu kì dao động khơng đổi nhiệt độ phải thay đổi nào( biết bán kính trái đất R= 6400km,hệ số nở dài dây treo lắc 2.10 -5 K-1) A tăng 1000C B tăng 500C C giảm 1000 C D giảm 50 C Câu 21: Hai lăng kính có góc chiết quang nhỏ A=6.10-3 rad làm thủy tinh có chiết suất n= 1,5 có đáy gắn chung với tạo thành lưỡng lăng kính Một nguồn sáng điểm S phát ánh sáng đơn sắc có λ=0,5 μm đặt mặt phẳng đáy chung lăng kính cách hai lăng kính khoảng 50 cm, quan sát hai lăng kính m khoảng vân giao thoa là: A 0,23 mm B 0,42 mm C 0,04 mm D 0,84 mm Câu 22: Điều sau chưa xác nói bước sóng? A Là khoảng cách hai điểm phương truyền sóng dao động pha B Là quảng đường mà sóng truyền chu kỳ sóng C Là quảng đường mà pha dao động lan truyền chu kỳ dao động D Là khoảng cách hai đỉnh sóng liên tiếp phương truyền sóng Câu 23: Hiện tượng quang điện ngồi tượng : A electron bứt khỏi bề mặt kim loại Iơn đập vào B electron bứt khỏi bề mặt kim loại bị nung nóng C electron bứt khỏi bề mặt kim loại có ánh sáng thích hợp chiếu vào D electron bứt khỏi ngun tử va chạm với ngun tử khác Câu 24: Trong thí nghiệm tượng quang điện người ta cho quang electron bay vào từ trường theo phương vng góc với đường sức từ bán kính quỹ đao lớn quang electron tăng khi: A Tăng cường độ ánh sáng kích thích B Giảm cường độ ánh sáng kích thích C Tăng bước song ánh sáng kích thích D Giảm bước song ánh sáng kích thích Câu 25: Cuộn dây có độ tự cảm L=159mH mắc vào hiệu điện chiều U=100V cường độ dòng điện I=2A, mắc cuộn dây vào hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U'=120V, tần số 50Hz cường độ dòng điện qua cuộn dây A 1,5A B 4A C 1,7A D 1,2A Câu 26: Chiếu xạ có bước song 560 nm ca tốt tế bào quang điện quang electron khỏi ca tốt có động biến thiên từ đến 0,336 eV bước song kim loại A 600 nm B 590 nm C 585 nm D 660 nm Câu 27: Chiếu ánh sang trắng vào khe F máy quang phổ khúc xạ chùm sáng sau lăng kính trước tới buồng ảnh : A Chùm sáng trắng song song B Chùm sang trắng phân kì C Vơ số chùm ánh sáng đơn sắc song song D Vơ số chùm ánh sáng đơn sắc phân kì Câu 28: Một vật có khối lượng 100g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình x1=3cos(20t-π/2)(cm) x2=2cos(20t-π) (cm) Năng lượng dao động vật là: A 0.16J B 0.024J C 0,048J D 1,5J Câu 29: Cho mạch dao động điện từ LC dao động tự do, độ tự cảm L = 1mH Nguời ta đo hiệu điện cực đại hai tụ 10V Cường độ dòng điện cực đại mạch 1(mA), tìm bước sóng sóng điện từ mà mạch cộng hưởng Cho c = 3.108m/s A 100m B 215m C 188,5m D 300m Trang 44 iN 1.Chóc c¸c em häc giái Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An Câu 30: Tần số lớn xạ X.quang mà ống tia X phát 6.10 18 Hz Hiệu điện a nốt ca tốt ống tia X A 12kV B 18 KV C 25KV D 30KV -2 Câu 31: Một vật có khối lượng 200g dao động điều hòa có lượng w=2.10 J chọ gốc thời gian vật có vận tốc v 0=0,1 m/s gia tốc a 0= - m/s2 Phương trình dao động vật là: A x=2 sin(10t+π/3) cm B x=2sin(10t+π/3) cm C x=2 sin(10t+π/6) cm D x= sin(10t-π/6) cm Câu 32: Trong hát có câu “cung tiếng mẹ cung trầm giọng cha” ”THANH”,”TRẦM” đặc trưng sinh lí âm phụ thuộc đặc tính vật lí nào: A Độ to âm phụ thuộc vào tần số âm B Âm sắc phụ thuộc vào đồ thị dao động âm C Độ cao âm phụ thuộc tần số âm D Năng lượng âm phụ thuộc vào cường độ âm Câu 33: Theo thứ tự bước sóng tăng dần thứ tự sau A X.quang,gama ,tử ngoại B Tử ngoại ,X.quang,gama C Tử ngoại ,X.quang ,gama D Gama ,X.quang, tử ngoại Câu 34: Mạch RLC mắc nối tiếp ,khi tần số dòng điện f cảm kháng ZL = 25( Ω ) dung kháng ZC = 75( Ω ) Khi mạch có tần số f0 cường độ dòng điện mạch đạt giá trị cực đại Kết luận sau A f0 = f B f = f0 C f0 = 25 f D f = 25 f0 Câu 35: Chọn câu Một máy phát điện ba pha mắc hình có hiệu điện pha 127V, tần số 50Hz Người ta đưa dòng điện ba pha vào ba tải mắc hình tam giác, tải có đện trở 12Ω độ tự cảm 51mH Cường độ dòng điện qua tải là: A 7,86A B 6,35A C 11A D 7,1A Câu 36: Quan sát bong bóng xà phòng ánh sáng mặt trời ta thấy có vằn mầu sặc sỡ.Đó kết tượng : A Tán sác ánh sáng B Giao thoa ánh sáng C Khúc xạ ánh sáng D Phản xạ ánh sáng Câu 37: Sóng truyền từ điểm O tới điểm M , phương trình song O uo=4cos(0,5π t)cm.Tại thời điêm t điểm M có li độ cm thời điểm t’= t+6 (s) điểm M có li độ A khơng xác định B -2 cm C cm D -3 cm Câu 38: Quang phổ vạch chất khí lỗng có số vạch vị trí vạch phụ thuộc vào: A Nhiệt độ B Áp suất C Cách kích thích D Bản chất chất khí Câu 39: Cho đoạn mạch AB gồm phần tử RLC nối tiếp, biểu thức sau A i = uR R B i = uC ZC C i = uL ZL D A, B, C Câu 40: Một vật dao đơng điều hòa với chu kì T có phương trình x=Acos(ωt ) Thời gian ngắn kể từ lúc ban đầu lúc gia tốc băng ½ giá trị cực đại A T/12 B T/6 C T/3 D T/2 Câu 41: Một đèn Laze có cơng suất phát sáng 1W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7μm Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108m/s Số phơtơn phát giây là: A 3,52.1019 B 3,52.1020 C 3,52.1018 D 3,52.1016 Câu 42: Chọn phướng án sai A Khi xảy cộng hưởng tần số dao động tần số dao dộng riêng B Dao động trì có tần số tần số dao động riêng C Dao động trì có lực tác dụng điều khiển hệ dao động D Dao động cưỡng có lực tác dụng điều khiển hệ dao động Câu 43: Cho máy biến có hiệu suất 80% Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng Hai đầu cuộn thứ cấp nối với cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 1/π( H) Hệ số cơng suất mạch sơ cấp Hai đầu cuộn sơ cấp đặt hiệu điện xoay chiều có U1 = 100V, tần số 50Hz Tính cơng suất mạch sơ cấp A 150W B 100W C 250W D 200W Câu 44: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ điện biến thiên điều hồ với tần số f Năng lượng từ trường cuộn cảm biến đổi nào? A Biến thiên tuần hồn với tần số 2f B Biến thiên tuần hoan với tần số f C Biến thiên điều hồ với tần số f D Biến thiên điều hồ với tần số f Trang 45 iN 1.Chóc c¸c em häc giái Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An Câu 45: Cho mạch mắc theo thứ tự RLC mắc nối tiếp, đặt hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ,biết R L khơng đổi cho C thay đổi Khi UC đạt giá trị cức đại hệ thức sau A U2Cmax= U2 + U2(RL) B UCmax = UR + UL C UCmax = UL D UCmax = UR Câu 46: Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng I có tần số f điện lượng qua tiết diện dây thời gian nửa chu kì kể từ dòng điện khơng : A I πf B 2I πf C πf I D πf 2I Câu 47: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp tụ diện có điện dung thay đổi biết điện áp hai đầu đoạn mạch u=200 10 cos100πt (V) C=C1= −4 4π (F )và C=C2= 10 −4 2π (F)thì mạch điện có cơng suất P=200W.cảm kháng điện trở đoạn mạch A ZL=300Ω ;R=100Ω B ZL=100Ω ;R=300Ω C ZL=200Ω ;R=200Ω D ZL=250Ω ;R=200Ω Câu 48: Một vật dao động điều hòa có phương trình x=6cos (ωt-π)(cm) sau thời gian 1/30(s) vật qng đường cm.Tần số góc vật A 20 π rad/s B 15π rad/s C 25π rad/s D 10π rad/s Câu 49: Chọn câu : Một vật rắn quay quanh trục cố định xun qua vật Các điểm vật rắn (khơng thuộc trục quay) A thời điểm, khơng gia tốc góc B quay góc khơng khoảng thời gian C thời điểm, có tốc độ góc D thời điểm, có vận tốc dài Câu 50:Hai vật có khối lượng m1 = 0,5kg m2 = 1,5kg nối với sợi dây nhẹ, khơng dãn vắt qua ròng rọc có trục quay nằm ngang cố định gắn vào mép bàn (Hình vẽ) Ròng rọc có momen qn tính 0,03 kg.m2 bán kính 10cm Coi dây khơng trượt ròng rọc quay Bỏ qua ma sát Lấy g = 9,8m/s2 Gia tốc m1 m2 là: A 1,96m/s2 B 3,92m/s2 C 2,45m/s2 D 0,98m/s2 - HÕt Hết ¤ Đáp án đề thi7: 1D 2A 9B 10 A 17 B 18 A 25 B 26 A 33 B 34 C 41 A 42 D 49 B 50 D 3C 11 B 19 A 27 B 35 C 43 D 4C 12 B 20 C 28 A 36 D 44 D 5B 13 B 21 D 29 C 37 C 45 B Trang 46 6A 14 C 22 A 30 B 38 C 46 D 7C 15 B 23 A 31 D 39 C 47 D 8A 16 A 24 C 32 B 40 B 48 A iN 1.Chóc c¸c em häc giái [...]... 40: Một vật dao đơng điều hòa với chu kì T có phương trình x=Acos(ωt ) Thời gian ngắn nhất kể từ lúc ban đầu cho đến lúc gia tốc băng ½ giá trị cực đại của nó là A T/12 B T/6 C T/3 D T/2 Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An Së Gi¸o dơc vµ §µo t¹o B¾c Ninh Trêng THPT Tiªn Du sè 1 - Kú thi: Thi thư ®¹i häc lÇn thø I M«n thi: vËt lý 12 (Thêi gian lµm... ;R=200Ω D ZL=250Ω ;R=200Ω Câu 48: Một vật dao động điều hòa có phương trình x=6cos (ωt-π)(cm) sau thời gian 1/30(s) vật đi được qng đường 9 cm.Tần số góc của vật là A 20 π rad/s B 15π rad/s C 25π rad/s D 10π rad/s Câu 49: Chọn câu đúng : Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xun qua vật Các điểm trên vật rắn (khơng thuộc trục quay) A ở cùng một thời điểm, khơng cùng gia tốc góc B quay được những góc... một thang máy chuyển động nhanh dần đều lên trên với gia tốc 2 m/s2 (lấy g=10m/s2 ) thì tần số dao động và độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là A 5Hz;1,2cm B 50Hz;0,6cm C 5Hz;0,8 cm D 50Hz;1,2cm Câu 12 :Chọn câu đúng : Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xun qua vật Các điểm trên vật rắn (khơng thuộc trục quay A ở cùng một thời điểm, khơng cùng gia tốc góc B quay được những góc khơng... 10-4/2π(F) B 10-4/π(F) C 2.10-4/3π(F) D 3.10-4/2π(F) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 7: Câu 1/ Thi t bị nào sau đây KHƠNG có khả năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều? A Hai điốt chỉnh lưu B Một điốt chỉnh lưu C Hai vành bán khun cùng hai chổi qt trong máy phát điện D Hai vành khun cùng hai chổi qt trong máy phát điện Câu 2/ Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương có phương trình dao... ảnh S' Cho vật S dịch chuyển ra xa thấu kính thì ảnh S' sẽ A dịch chuyển lại gần thấu kính B dịch chuyển cùng chiều với vật S C dịch chuyển ngược chiều với vật S D dịch chuyển ra xa thấu kính Câu 6/ Đặt thấu kính hội tụ (có tiêu cự f) giữa vật AB và màn, giữ vật và màn cố định, khi di chuyển thấu kính người ta thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét ở trên màn Biết khoảng cách giữa vật và màn... biến thi n, trong khơng gian Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng? A Điện trường và từ trường biến thi n theo thời gian với cùng chu kì B Tại mỗi điểm của khơng gian, điện trường và từ trường ln ln dao động lệch pha nhau π/2   C Véctơ cường độ điện trường E và cảm ứng từ B cùng phương và cùng độ lớn D Tại mỗi điểm của khơng gian,... B 18 KV C 25KV D 30KV -2 Câu 20:Một vật có khối lượng 200g dao động điều hòa có năng lượng w=2.10 J chọ gốc thời gian khi vật có vận tốc v 0=0,1 2 m/s và gia tốc a 0= A x=2 6 m/s2 Phương trình dao động của vật là: 2 sin(10t+π/3) cm C x=2 2 sin(10t+π/6) cm B x=2sin(10t+π/3) cm D x= 2 sin(10t-π/6) cm Câu 21:Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong khơng gian ,giả sử khơng có sự hấp thụ âm... thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng người ta dung ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đền 0,75 μm thì ở vị trí vân sang bậc 3 của áng sáng vàng (có bước sóng 0,6 μm )còn có vân sáng của ánh sáng đơn sắc nào: A 0,75 μm B 0,68 μm C 0,50 μm D 0,45 μm Câu 28:Một vật dao động điều hòa có phương trình x=6cos (ωt-π)(cm) sau thời gian 1/30(s) vật đi được qng đường 9 cm.Tần số góc của vật là A 20 π rad/s... truyền sóng Câu 47/ Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 200g, lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k= 80N/m; đặt trên mặt sàn nằm ngang Người ta kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng đoạn 3cm và truyền cho nó vận tốc 80cm/s Cho g = 10m/s2 Do có lực ma sát nên vật dao động tắt dần, sau khi thực hiện được 10 dao động vật dừng lại Hệ số ma sát giữa vật và sàn là A 0,04 B 0,15 C 0,10 D 0,05 Câu... thể phát ra là 6.10 Hz Hiệu điện thế giữa a nốt và ca tốt của ống tia X là A 12kV B 18 KV C 25KV D 30KV -2 Câu 31: Một vật có khối lượng 200g dao động điều hòa có năng lượng w=2.10 J chọ gốc thời gian khi vật có vận tốc v 0=0,1 2 m/s và gia tốc a 0= - 6 m/s2 Phương trình dao động của vật là: A x=2 2 sin(10t+π/3) cm C x=2 2 sin(10t+π/6) cm B x=2sin(10t+π/3) cm D x= 2 sin(10t-π/6) cm Câu 32: Trong một
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi thử vật lý thpt quốc gia 2016 chọn lọc (CÓ ĐÁP ÁN), Bộ đề thi thử vật lý thpt quốc gia 2016 chọn lọc (CÓ ĐÁP ÁN), Bộ đề thi thử vật lý thpt quốc gia 2016 chọn lọc (CÓ ĐÁP ÁN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay