Giao an ngu van 6 - HKI

157 696 9
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2013, 00:22

. Các từ Anh: Pốp, in-t - nét. Bài tập 2: Nghóa cuả tiếng tạo thành từ Hán Việt. - Hs thảo luận - Phát biểu - Gọi 3 -4 HS đọc ghi nhớ. - Phát biểu. - Hs thảo. đông, pê an … c) Là tên các đồ vật: ra-đi- ô, vi-ô-lông … Bài tập 4: - Các từ mượn : Phôn, fan, nốc ao. • Dặn dò: - Về học bài + làm bài tập. - Xem trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an ngu van 6 - HKI, Giao an ngu van 6 - HKI, Giao an ngu van 6 - HKI, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động 1: Giới thiệu bài Đọc – Tìm hiểu chú thích: - Truyền thuyết: là loại truyện dân, Đọc – hiểu văn bản: Giới thiệu nhân vật:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động 1: Giới thiệu bài Đọc – Tìm hiểu chú thích: SGK trang 11. Đọc – hiểu văn bản:, Ghi nhớ : SGK trang 12 Lên tập : - Câu 1, 2 SGK trang 12. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Từ là gì:, Từ đơn và từ phức: Cho HS kẻ bàng vào tập Ghi nhớ: SGK trang 14. Luyện tập: Bài tập 1, 2, 3, 4, 5, trang 14 – 15. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động của thầy, Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt: Ghi nhớ: SGK trang 17. Luyện tập: - Làm bài 1, 2 trang 17, 18. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động của thầy, Đọc – Tìm hiểu chú thích: SGK trang 21 – 22. Đọc – Hiểu văn bản: SGK trang 17. Ghi nhớ: - SGK trang 23. Luyện tập: - Câu 1, 2 SGK trang 8., MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Từ thuần Việt và từ mượn:, Nguyên tắc mượn từ: SGK trang 14. Luyện tập: Bài tập 1, 2, 3, 4 SGK trang 26. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, Ý nghóa và đặc điểm chung của phương thức Tự Sự:, Ghi nhớ : SGK trang 28. Luyện tập: - Làm bài 1, 2, 3 trang 28, 29. Củng cố : Đặc điểm chung của phương thức MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, Đọc – Tìm hiểu chú thích: Đọc – hiểu văn bản:, Ghi nhớ: SGK trang 34. Luyện tập: Bài tập 1: MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, Ý nghóa của từ là gì? 1 Ví dụ: Cách giải thích nghóa của từ: 1 Ví dụ:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự:, Ghi nhớ: SGK38 I Luyện tập: MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, Đọc – Tìm hiểu chú thích: Đọc – Hiểu văn bản:, Ghi nhớ : SGK trang 43. Luyện tập: Bài tập 2: MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, Tìm hiểu chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự:, Ghi nhớ: SGK trang 45. Luyện tập: Bài tập 1: MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:, TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự:, Ghi nhớ: MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, Đọc – Tìm hiểu chú thích : Đọc – Hiểu văn bản:, Ghi nhớ: SGK trang 54. Luyện tập: Kể diễn cảm truyện “Sọ Dừa” MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh nắm đước CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, Từ nhiều nghóa: Ví dụ: từ chân, Ghi nhớ: SGK trang 56 Luyện tập: Bài tập 1: MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:, TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Lời văn, đoạn văn tự sự:, Ghi nhớ: Luyện tập: Bài tập 1:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động 1: GV giới thiệu bài Đọc – Tìm hiểu chú thích: Đọc – Hiểu văn bản:, Ghi nhớ: SGK trang 67 Luyện tập: M2 TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động 1: GV giới thiệu bài Lỗi lặp từ: a Lập này nhằm mục đích nhấn, Lẫn lộn các từ gần âm: a Thăm quan – tham quan: Luyện tập: MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động 1: GV giới thiệu bài, Đọc – Tìm hiểu chú thích: Đọc – Hiểu văn bản:, Ghi nhớ: SGK trang 74. Luyện tập: - Kể diễn cảm truyện. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động 1: GV giới thiệu bài, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Tạo cơ hội cho HS TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động 1: GV giới thiệu bài MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh, CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, Ghi nhớ: SGK trang 85. Luyện tập: - Kể lại trên một cách diễn cảm. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh nắm được CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Tạo cơ hội cho HS CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, Ghi nhớ: SGK trang 96 Luyện tập: - Kể lại chuyện một cách diễn MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Thứ tự kể trong văn tự sự: 1 Tìm hiểu:, CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Đọc – Tìm hiểu chú thích: Truyện ngụ ngôn: SGK trang Đọc – Hiểu văn bản:, CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Đọc – tìm hiểu chú thích: SGK trang 103. Đọc – Hiểu văn bản:, Ghi nhớ: SGK trang 103 Luyện tập : MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Đọc – Tìm hiểu chú thích: SGK trang 106. Đọc – Tìm hiểu văn bản: 1 Lý do cuộc họp làng Chuột., CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Danh từ chung, danh từ riêng: 1, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Đọc – Tìm hiểu chú thích: SGK trang 115, 116. Đọc – Hiểu văn bản:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Cụm danh từ là gì? 1 Tìm hiểu bài :, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh hiểu được CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh ôn lại CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh hiểu được CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh, Ghi nhớ : SGK153 MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn