Đề thi thử môn lý 2016 trường THPT chuyên nguyễn huệ lần 3 mã đề 357

6 501 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2016, 13:14

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HÀ ĐÔNG MÃ ĐỀ 357 (Đề thi gồm có trang) *********** ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian giao đề ************************** Cho biết: Hằng số Plank h = 6,625.10-34Js; điện tích nguyên tố e= 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s, số Avôgađrô NA = 6,02.1023 đơn vị nguyên tử u = 931,5 MeV/c2 Câu 1: Điện truyền từ nhà máy đến xưởng sản xuất đường dây tải điện pha, hao phí đường dây 20% Ban đầu xưởng có 80 máy hoạt động, sau tăng thêm 40 máy Biết điện áp nơi phát điện không đổi, biết tỉ lệ hao phí nhỏ tỉ lệ có ích, hệ số công suất mạch điện không đổi Hiệu suất tải điện giảm A 40% B 30% C 20% D 60% Câu 2: Đồ thị li độ theo thời gian chất điểm thứ (đường nét liền) chất điểm hai (đường nét đứt) hình vẽ Tốc độ cực đại chất điểm thứ hai 6(cm/s) Thời điểm hai chất điểm có li độ lần thứ : A 4,25 s B 5,25 s C 8,25 s D 6,25 s Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng, khoảng cách từ hai khe sáng đến quan sát 3m, khoảng cách hai khe sáng 1mm, khoảng cách vân sáng liên tiếp đo 8,4mm, ánh sáng dùng thí nghiệm ánh sáng màu A lục B chàm C vàng D lam Câu 4: Sóng truyền bề mặt chất lỏng theo chiều từ M đến N hình vẽ Tại thời điểm t hình dạng sóng mặt nước theo phương Ox hình vẽ Chiều dao động hai điểm M N : A Cả M N chuyển động sang phải B Cả M N xuống C M lên, N xuống D Cả M N lên Câu 5: Điều sau sai nói đoạn mạch điện xoay chiều có điện trở mắc nối tiếp với tụ điện? A Điện tiêu hao điện trở mà không tiêu hao tụ điện B Tổng trở đoạn mạch tính bởi: Z  R  ( ) C C Dòng điện nhanh pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D Khi điện trở mạch biến hệ số công suất lớn Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa Thế chất điểm biến thiên tuần hoàn với chu kì 0,5s khoảng thời gian hai lần liên tiếp chất điểm có động nửa giá trị cực đại A 0,500 s B 0,125 s C 1,000 s D 0,250 s Câu 7: Hai chất điểm M, N dao động điều hòa trục Ox xung quanh gốc O với tần số f, biên π độ dao động tương ứng cm, cm dao động N sớm pha dao động M góc Khi khoảng cách hai vật cm M N cách gốc tọa độ đoạn tương ứng : Trang 1/6 - Mã đề thi 357 A 2,4 cm; 2,4 cm B 2,4 cm; 3,2 cm C 3,2 cm; 1,8 cm D 1,8 cm; 3,2 cm Câu 8: Tìm phát biểu sai tượng phóng xạ A Một chất phóng xạ + - tùy vào điều kiện cụ thể B Trong phóng xạ + có biến đổi hạt prôtôn thành hạt nơtron C Trong phóng xạ + có thay đổi số hạt nơtron hạt nhân D Trong phóng xạ -, số khối hạt nhân không đổi số hạt nơtron thay đổi Câu 9: Khi chùm sáng đơn sắc truyền thủy tinh có bước sóng 0,4m, chiết suất thủy tinh với ánh sáng 1,5 Chiết suất nước với ánh sáng 4/3 Khi truyền môi trường nước lượng phô-tôn ứng với ánh sáng A 2,07 eV B 4,66 eV C 3,11 eV D 2,76 eV Câu 10: Trong mẫu vật có hai chất phóng xạ A B có chu kì bán rã tương ứng T A = T 4T 48 Tại thời điểm t = tỉ lệ lượng chất phóng xạ A B mẫu Thời điểm TB  15 mẫu có tỷ lệ lượng chất phóng xạ A B : A 4T B T C 4,246 T D 3,562 T Câu 11: Một đồng hồ điều khiển lắc đơn mà treo nhẹ có hệ số nở dài 2.105 -1 K Đồng hồ chạy nhiệt độ t1=300C; Do sơ suất bảo dưỡng đồng hồ người thợ sửa chữa đồng hồ thay đổi chiều dài lắc nên nhiệt độ t2=200C ngày đồng hồ chạy chậm 6,045s Hỏi người thợ làm tăng, giảm chiều dài lắc phần trăm? A tăng 0,068% B tăng 0,034% C giảm 0,034% D giảm 0,068% Câu 12: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos5 t (cm) (t tính giây) Khối lượng vật nặng 200g Khi động gấp lần dao động vật A 50 mJ B 16,7 mJ C 250 J D 25 mJ Câu 13: Một sóng điện từ truyền chân bước sóng 300m, cường độ điện trường cực đại E0, cảm ứng từ cực đại B0 Tại thời điểm điểm M phương lan truyền sóng cảm ứng từ B có giá trị B0/2 tăng Sau thời gian ngắn điểm N nằm phương lan truyền sóng với M, N cách M đoạn 75m (N xa nguồn sóng M) cường độ điện trường có độ lớn E0/2? 1 1 A (μs) B (μs) C (μs) D (μs) 12 Câu 14: Đặt điện áp u = U0cos(t + ) (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh  = 1 cảm kháng cuộn cảm lần dung kháng tụ điện Khi  = 2 mạch xảy tượng cộng hưởng điện Hệ thức A 2 = 41 B 1 = 22 C 1 = 42 D 2 = 21 Câu 15: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu sáng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm 750 nm Khoảng cách hai khe sáng 1,6 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến quan sát 2,4 m Trên màn, điểm M có chồng chập vân tối hai xạ M gần vân trung tâm nhất, cách vân trung tâm A 1,6875 mm B 2,2124 mm C 3,3755 mm D 3,375 mm Câu 16: Để chế tạo lăng kính tiêu sắc (khử tương tán sắc ánh sáng lăng kính) người ta ghép sát hai lăng kính có góc chiết quang nhỏ lại với theo chiều hình bên Lăng kính thứ làm thủy tinh C-rao có góc chiết quang 0,05 rad có chiết suất hai xạ 1=656nm 2 = 434nm tương ứng n1=1,524; n2 = 1,532.Lăng kính thứ hai làm thủy tinh F-lin có góc chiết quang A’có chiết suất hai xạ 1=656nm 2 = 434nm tương ứng n’1=1,780; n’2 = 1,810 Lăng kính gọi tiêu sắc với chùm sáng trắng chiếu vào lăng kính tia sáng trắng hẹp góc tới nhỏ, sau qua hệ xạ 1 2 song song với Góc A’ để lăng kính thỏa mãn điều kiện tiêu sắc nói Trang 2/6 - Mã đề thi 357 A 32 (rad) 695 B 41 (rad) 343 C (rad) 16 D (rad) 75 2   Câu 17: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  A cos  2 t   Thời điểm tính   từ lúc t = 0, vận tốc có giá trị cực tiểu A B s C D s s s 15 12 12 Câu 18: Trong phản ứng hạt nhân sau, phản ứng sau phản ứng thu lượng 60 95 138 Co  -10 e + 60 A 27 B 235 28 Ni + 92 U + n  39Y + 53 I +3 n C 21 D + 21 D  He+ 01 n D 27 13 Al + 24 α  30 15 P + n Câu 19: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 40 N/m cầu nhỏ, khối lượng m = 80g Nâng cầu lên theo phương thẳng đứng tới vị trí lò xo bị nén cm thả nhe, lắc dao động điều hòa xung quanh vị trí cân O Khi cầu tới vị trí biên nằm vị trí cân O, dính nhẹ vào cầu m’ = 20g đứng yên Hệ m m’ tiếp tục dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ hệ m m’ qua O A 0,4 m/s B 20 cm/s C 40 m/s D 20 15 cm/s Câu 20: Một động điện tiêu thụ công suất điện 220W, sinh công suất học 176 W Tỉ số công suất học với công suất hao phí động A B C D Câu 21: Trong mạch dao động LC lí tưởng, tụ có điện dung C = 8nF, hệ số tự cảm L biến đổi theo hàm số L = x - 10x + 40 (μH) x thỏa mãn điều kiện  x  2,5 (đơn vị) Bước sóng gần với bước sóng giới hạn sóng điện từ mà mạch bắt A 1000 m B 1060 m C 777 m D 653 m Câu 22: Tụ điện mạch dao động tụ điện phẳng Khi khoảng cách tụ giảm lần bước sóng sóng điện từ mà mạch chọn A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D tăng lên lần Câu 23: Hỗn hợp gồm nguyên tử hiđrô trạng thái bị kích thích chùm xạ đơn sắc có bước sóng 0,09743m sau người ta thấy hỗn hợp phát tối đa xạ, xạ có bước sóng dài số có bước sóng 1,87896 m Sắp xếp bước sóng xạ theo thứ tự : λ1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn lý 2016 trường THPT chuyên nguyễn huệ lần 3 mã đề 357 , Đề thi thử môn lý 2016 trường THPT chuyên nguyễn huệ lần 3 mã đề 357 , Đề thi thử môn lý 2016 trường THPT chuyên nguyễn huệ lần 3 mã đề 357

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay