Cực trị, tiếp tuyến, sự tương giao giữa 2 đồ thị

40 270 0
 • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2016, 06:03

Cực trị, tiếp tuyến, sự tương giao giữa 2 đồ thịCực trị, tiếp tuyến, sự tương giao giữa 2 đồ thịCực trị, tiếp tuyến, sự tương giao giữa 2 đồ thịCực trị, tiếp tuyến, sự tương giao giữa 2 đồ thịCực trị, tiếp tuyến, sự tương giao giữa 2 đồ thịCực trị, tiếp tuyến, sự tương giao giữa 2 đồ thịCực trị, tiếp tuyến, sự tương giao giữa 2 đồ thịCực trị, tiếp tuyến, sự tương giao giữa 2 đồ thị 012452678   ! "6#$%&' ()*+,, -' ()(&./ ++-' ()"0#*12 (3 .45 6++, &+7 +8+1,9  "4#: $;< =6 2+, 95 > ?@ 6 1) +A B" C2 (3.45 6+2+7 .4 + 3 : +./ 3 +8+D4E+985 "F6 G *12 (3H .4.E I 3J&?E+ G 3 > +8+(&=?4$K" L< M $ G =+, M983J N?O=+, M G $E.E"0#2?)  G =+, M=P B +8+3 12 (3 *3J: < # G =+, M: 3 ?"%Q *./ > ; ++2* =+, M *' $KR+SJ* #=8 3 TQ UVW+ 3 D4 3J#.4 G $- +$+7@ !" %: G 12 (3.EX*33 +8N+W+  G ! ,"Y #*W+ .45 6+$+. G ./ 3 +8+3 * #*5 6+# G 7) + I G + +8+ 2"R)+D $ G +3 ! 9$7 - 4#.E 12456789 67 9 56 21!"#$ 456V 8W2X4Y Z[\5]^_`_ 5ab9cd5edX v yq{z|} fghijk pwqrnxsroxtrxu lm 1~69Y Z[ v h lm v jkh ijkih lm ikh piikih} z} ih 2~67 95Y Z[Ă]d5ab9c ZÂ95 aÊ9c 5Ô9c Ơ6e Ư^Y Z[ \ Đ 5[5]^ăâ êôơijkhưhiiigihiđpip pwrp lm xqrxs} rz ảjkhãijká plrzmwzá pr lzmwqrzxs} ạpwqrxsảjằhiẳẵàhắhôkhãlm v} ẽ] `d^é61Xấk ẩ ijk pwlẩxomrnxnroxẩrẹ ẫư hà} êêặ w lẩxomroxầrxẩ}pẫưhàhiấhậièh pn ẩxo{z ẩ{o} yẻ| &'()*+-(./0(1+2343567859:;:+'?@A+BCD/EFGH?I@BHJK(/B(5/LM NOPQRTU 12456789 67 9 56 21!"#$ UVWXY [Z\]^_`^VabcdbV_WbYjkl Z heigmgilhfn[bYbobXpWqbob^WrstVWu] bVvtVW jx Zwy igmgilhzw y lhziz{n |}~ { u]ef g ^_bYVW^b_i ^V_`sbsc]W^\] U^VuWef ielhg l felg{fn à62ảã` i XrV]` Ă[kghhliglgh eigl{fmgh bYV_WXWr` bob^{qg _bV { gmge {mgfk{n _bY [Zg k glgilgh eigl{fkgeglilhigm{fq efkglilhigm{\]^_` ^VabcdbV_WbY jk{higlnXYV]` ĂbYV_W XWr`bob^tVWu]bVvtVW [ZbYV_WVWÂ`VÊcWÂ^y efbYV_WVWÂ`VÊcWÂ^ ÔƠixg{h h n y jxwy ƠƠ {g{ ƠƯizl {hh |Đ~ {mg ki n {qg \]bbVWÂ`b_ ef^VăXV\âêWôơ^q^_bYưđ g { g klhi m{ XY ÔƠikw { gmge {mgfk{y lhi mgim{k{y lhi mgikw y Ơikgn Ư h g g &'()*+-(./0(1+2343567859:;:+'?@A+BCD/EFGH?I@BHJK(/B(5/LM NOPQRTT 12456789 67 9 56 21!"#$ VWXYZX[\]^X_X`\aXbcdefghihZjkYZlopmnhZqirsckt\Yu\vwXhxycz à ảãáạ6ằẳr o_ZwrăWpnnmnomnomYYY_Xg YYhX\]wYyY_XrYYhÔƠYƯi_ĐhZƠZwrăWYyYZ_`\WYhÂi_Êơz iY {|}~~ pnmnompnmmomg omzx_YYY_XYYhX\ pmmomwhirhZYvYZiXYp YZiXcZXbrZcvXbh oz YZiXcZXbrZcvXbh def ZX_ YYyYcZXbrwo Ă hÂi_ÊYyY_XrYYhÔƠYƯi_ĐhZƠZwrăWw êoâm mon]wôoâm monziY ưưưđoâm ơê monĂ ơêmpomonm ưưưđoâm ơô monĂ ơômpomonmz ê]wô YyYZ_`\WYhÂi_Ê aZX]wYZlaZX ơêpơô ơêmpơôm om onmpomonm op n oo p opz m VWXYZX[\]^X_X`\aXbcdefghihZjkYZlopmhZqirsckt\Yu\vwXhxycz à ảãáạ6ằẳr o __ĐhZƠZwrăWpnnomnon YZiX_XrYYhÔƠ ê]wô ăixYZxhirXyYơêô YẵXbchắYZvcz &'()*+-(./0(1+2343567859:;:+'?@A+BCD/EFGH?I@BHJK(/B(5/LM NOPQRTU 12456789 67 9 56 21!"#$ ]^_` VWXYZX[\[ gde j hckfihjehh dm n a kciblgj ophjm r qhjci stuvwvxyz{_`v^|}|~y__uwv|x_vv| cim n imr v|}`l__}|~y__uw_^}tuvwvxyz{xameieblacikiebr]^_` meie jeie r a b ]^uvg g a bjg a bjcir Ê a bjeir ]xz^ jĂcÊ ÔƠ}` jƯ n eijƯ n ijĐcuvă^yâêr ầẩ ẫấậè6ẻẽ_}wêvué^}ẹ__}|~y__uwx|ềuằvêạuêv}ểêạ ắr uvễêạ}|^__}|~y__uw_^}tuvwvxyz{gjhekehckfhƯab ]^_` ôơưđÔđ gde j hckfhkfjeahckchkcbr deãmêáêàh àh abjhckchkc_`ảj ab_`v^|êạv|yằvẳêẵ|ulz^gd_`v^| êạv|y ằvẳêẵ|urÔƠ}`ab ắ _`v^|}|~y __uwr]^uv__êạv|y _^ gdx hĂjĂk ehcjĂ ergd}|uêạz^êạẳyv|h}|^hĂ êáêhĂ x}|~y __}ặ|lgd}|uẳyz^êạêạv|h}|^hĂ êáêhĂ x}|~y__}ặ|r &'()*+-(./0(1+2343567859:;:+'?@A+BCD/EFGH?I@BHJK(/B(5/LM NOPQRTU 12456789 67 9 56 21!"#$ VWXYWZ[\]W^]YWZ_`YWade bcf_ghiY pqrs_t `lbemjcbc denkemko b c b c c `e bjclnkejmkuvwde bc bjclnkjn { mklk{ j lxyz `e z f|_g}gZ~YXYgZY_bc jn {k{ o jm {k{ n o Vh\fXf|_g}gZ~YXYfZ~qY_bc V_fWrf|_g}YYgZ~ YXYfsY_bc Y\fW_\]Wh\fsw\W `lnkemk b \\]Wh\fsw\Wgh\fW\gZq_YYgZ~ YXYfsY_gfWW `lnkemko Vsa\vĂfs\fW_rvwYWZ_ `YWa `Âf_fWXYWZ[\]W^]YWZ_ `YWa de bcg\ZÊ\W\vÔ\gfghiYĂYgYWY_]Wh\]W]opƠƯYĐfW~ ghiY\WhfWăvw`Âvde bcYĐY\fâ]\WZ[o ẳẵ ắ6Zăf]Wh\fsw\Wgh\fW\gZq_W_ZgZ~YXYfsY_g fWW`lne{m{em{j bncem{n V_YĐ êôơưđưđ `Âln{emkem{j bncln{benemnjco Âjáx\\de V_ fWàYảâYW_Zde bclenemnjYĐãl bcYĐW_Z\WZ[ ]Wạ\ ảZ[fvgZqfZ\fZă]ằWZegZq_W_Z\WZ[\roagĐWgYWaYĐYXY gZYXYfZ~qo &'()*+-(./0(1+2343567859:;:+'?@A+BCD/EFGH?I@BHJK(/B(5/LM NOPQRTU 12456789 67 9 56 21!"#$ VWXYWZ[\]W^]YWZ_`YWade bcf_Yg`jbikede cbclhekihlimnZopqer stuZvw YXYfxy\taugYz_Wtwp{|f_Yg `e derclherkihlijherkihli }~ade brcjbikercb brcjrm ]W\fx\Wu\fW\uZ_YYuZvw YXYfxyYz_ufWyWtw p{ st `jhekihlim Vxa\~\t|f_YgfWvf\WuYf_uYYuZvwYXYfxywfYYW~v ~t\maug|YgfWv]~\]W\fx\Wu\ ĂÂÊÔƠƯĂĐ 4ăâêôâơưâ đ#Wa `jieliehkbikcekmVw i uvYYWtw p{YgYXYfxytYYuZvw YXYfxyuàảwm đ#ãWa`jheliehkhekbáicm ạWằ\fẳxẵ\ắZwZi|báics\YgYYuZvwYXYuZ|YXYfZvmnZe|eh st Wat\W u YY uZvw YXY fxyYz_ báic|fw Z fxy\Wẳ \WfYz_ Zv fWằY jehlehhkbelcbehlcm Vw i uvYYuZvwYXYuZ|YXYfZvYz_báicYYWuàfxYf\m đ#Wa`jkelehlbihkcekihkbáicm ạVw i uvWtwp{YgZfxyYXYuZtZfxyYXYfZvfxZ~m Vw i uvbáicYgYYuZvwYXYfxytặWao\YYWZầ_YWẩ\ẵ\hẫm đ#ấZậf]W\fx\Wu\fW\uZ_YYuZvw YXYuZ|YXYfZvYz_ufWy Wtwp{ è`jkelehkhel hè`jhekehkelẫ è`jelhehkrel lm &'()*+-(./0(1+2343567859:;:+'?@A+BCD/EFGH?I@BHJK(/B(5/LM NOPQRTU 12456789 67 9 56 21!"#$ V#WXYZ[\ ] ^_`a`bc\ dedfg^hi`j`k`^lmn`k`om_gpcpmqorbstuvow[ub ^sxuvobyuv^mzgf`a`^m_\`k`^lmn`k`om_g`{f^|ob}bc\de ~]]~] ]~]]]]~ V#WYZ[\ ] ^_^|ob}bc\de ~]~]~`j `a`^m_\ `k`^lmn`k`om_gu\ pc^sxuv obyuv^mzgf`a`^m_\`k`^lmn`k`om_gduvduvpm^sxuvobyuv~ ]~]~]`j`a`^m_\ `k`^lmn`k`om_gu\ owu ^sxuv obyuv ]`j`a`^m_\`k`^lmn`k`om_gpc^sxuvobyuv^mzgf`a`^m_\ `k`^lmn`k`om_gpguvvj`pm^sxuvobyuv ]~ ]]] `j`a`^m_\ `k`^lm`k`om_gdf`b`a`^m_\ `k`^lm`k`om_gpc^m_\ ~obyuvbfuv ]` ] j`a`^m_\`k`^lm`k`om_g^emuvubfgzgf^sxuvobyuv ~ ~~]~]`j`a`^m_\ `k`^lm`k`om_g^emuvubfgzgf^sxuv obyuv~ Ă1 ~Â]Â~ Ă2ÊÔƯĐăâ~Ơn^lo^sê`ô ]ơÔ] ĂưÊÔ]Â~đ ]~ơÔ]~ &'()*+-(./0(1+2343567859:;:+'?@A+BCD/EFGH?I@BHJK(/B(5/LM NOPQRTU 12456789 [...]... {v}vz{nltdmnw{v}vz{osw{v}vz{nw|bcde^fgh`]i]ghj`hj]y]gjke mn{~}vz{os {~}vz{nv|tdmnr~{}vz{osr~{}vz{nv|b 2n|onwonvb nnlb &'()*+-(./0(1 +23 43567859:;:+'?@A+BCD/EFGH?I@BHJK(/B(5/LM NOPQRT 124 56789 67 9 56 2 1!"#$ 456V 8W2X4Y Z[\5]^_`_ 5ab9cd5edX v yq{z|} fghijk pwqrnxsroxtrxu lm 1~69Y Z[ v h lm v jkh ijkih lm ikh piikih} z} ih 2~ 67 95Y Z[Ă]d5ab9c ZÂ95 aÊ9c 5Ô9c Ơ6e Ư^Y Z[ \ Đ 5[5]^ăâ...I +8+ 2" C 2 (3: $; Z[ $7 >3 +8+, 3J$7 +=\+ ?@6 B[]Z^ "0#* 2 ?.4 983< $7 +3J : < =83 =3 3 +8 2 #.4 - +$+7$7 +@! #K" 62 +55 6+ +7 G + 8 +,J"V?+ #K`+... âêtuômdtp{mơtư ảdpãeátư Ư  đ yvkpkmpmjÔƯumạpằ kmprstuẳtuã ÊfÔƯgÂ{y vkp h đ } à } đ đ pmepmjÂumạpằpmeprstu ẳtuãÊfg  ÔĂ  Ă &'()*+-(./0(1 +23 43567859:;:+'?@A+BCD/EFGH?I@BHJK(/B(5/LM NOPQRT 124 56789 67 9 56 2 1!"#$ êô ơưđ 62 zwảbwá_bbwbjx^_`angoo k pmli UVWXYZ[XY\]\ U^_`abcdef ghidjbc m ng omkopmlq nrg ookopmlpogmkoopolsoutvi djwxyz{|}_~}outybjnrbxx^ybjwj_wxbbxj}ompoiXwj... êêặ w lẩxomroxầrxẩ}pẫưhàhiấhậièh pn ẩxo{z ẩ{o} yẻ| &'()*+-(./0(1 +23 43567859:;:+'?@A+BCD/EFGH?I@BHJK(/B(5/LM NOPQRTU 124 56789 67 9 56 2 1!"#$ UVWXY [Z\]^_`^VabcdbV_WbYjkl Z heigmgilhfn[bYbobXpWqbob^WrstVWu] bVvtVW jx Zwy igmgilhzw y lhziz{n |}~ { u]ef g ^_bYVW^b_i ^V_`sbsc]W^\] U^VuWef ielhg l felg{fn à 62 ã` i XrV]` Ă[kghhliglgh eigl{fmgh bYV_WXWr` bob^{qg _bV { gmge {mgfk{n... nklgÂx^_ `a wbbw}Êw}ogt}wbbw}ÊwĂ t gti ^nkl êô ơưđ6àzwảbãwá_bbwbjx^_`angƯoƯomƯopƯại UVWXYZ[XY\]\ defghi rt Đ ogxăâbogƯi Ô nrgommoƯng &'()*+-(./0(1 +23 43567859:;:+'?@A+BCD/EFGH?I@BHJK(/B(5/LM NOPQRT 124 56789 67 9 56 2 1!"#$ U YW[XZ\X] ^_YW`\ba[\ced f ghi jklmnopolmqnmqZ[\b]rqsntuopolmqnvwxr yxrzhY`\ba[{| ^_YW{ `a[c}df ghijklmnoponq~nmqZ[{]rqsntuoponq~nvwxryxr zhY`a... Ô lq~i Z[]rqsntuoponq~nvwxryxrzhYĂÊÔÂ[\ X{X ^_YĂÊ\ÔÂ[cÊĂ\{XÔÂ[\X{ed f ghi jklmnopolmqnmqoso lq~i Z[] rqs ntu opo nq~ nvwxr yxr zh YĂÊ\ÔÂ[\\ X{X &'()*+-(./0(1 +23 43567859:;:+'?@A+BCD/EFGH?I@BHJK(/B(5/LM NOPQRT 124 56789 67 9 56 2 1!"#$ ằẳẵắ6_đ giju`ass u fkghelihcljhl raarpv rpp hk{fyz { k{raaprphk|yz |k|m UVWXYZ[XY\]\ _`abfde k ghclcihcljm_nopqrsptruvwx` }~fd{ yzk{ }~jk{... gkcikejk{k{m ĂÂÊÔ 4ƠƯĐƯăâƯ ê#ôơư_đaarxa`aasu |fkchehcl|chleà cfkảhelehcãhlảà efkehããhecãhclãáheà ãfkhelhcà c ảfkhlhcáhãcãà fkhchlãà ạfkh ehà &'()*+-(./0(1 +23 43567859:;:+'?@A+BCD/EFGH?I@BHJK(/B(5/LM NOPQRT 124 56789 67 9 56 2 1!"#$ UVY[ZX\XZ]X^ _VY[`abXZ\ cde`Z^ fgVY[X`abZ]de`XZh i#jklmno pqrqstuvwo xy Y[Zc]pZX]rZ]stz{|}|{~u{z~Z[fqY f[\cw t{v|vwoxy|{{|{{z~t~uo|{tXh i#jlmno... |x|{ĂhÂwoxytz{|}|{~u{z~t~uo Z[fqY ê [X^ tz{|}|tz~{z~t~uo Z[êqY | x| {ĂhÂwo xy tz{|}| {~u {z~t~uo Z[\Xq Y\X[\fêwtz{|}|tz~{z~t~uo Z[XqY ê [fê^ &'()*+-(./0(1 +23 43567859:;:+'?@A+BCD/EFGH?I@BHJK(/B(5/LM NOPQRT 124 56789 67 9 56 2 1!"#$ UVVWVXYZ[ZVZ\]Z^W_V]Z\W`[W_\abcde^fgh`]i]`jk_`hjgjke mnlospq lnrtd u nvb gh`]i]ghj`hjgjke mnuospq UVVWVXYZ[ZVZ\]Z^W_V]Z\W`[W_\abcde^fgh`]i]`jk_`hjmnwvospwvqnwluogh`... } ô ằơưẳ ôtưt|ẵ w w w ô ằơưẳ ô tưt| w w ẵ w ôơư w sơư w ô ơưtưt| ẵ w 2kắ6m99 5pgqr h in ằàt| wut|~}t wơư~} tw~}ặ} ầkắ6m9 o 5pgqr h in &'()*+-(./0(1 +23 43567859:;:+'?@A+BCD/EFGH?I@BHJK(/B(5/LM NOPQRT 124 56789 67 9 56 2 1!"#$ UVXYZ\]^_ j klmnoepqnrstuvwtuxyz{mjkm|ewj} p{~ikpkm a cde ihfg pmj} a cde ihfg j klmnoepqxyvwtunrstuz{mjkm|ewj} p{~ikppme pmj} VXYZ\]^ a... k"lJ(+Jccmm`" 124 56789 67 9 56 2 1!"#$ 456789 8U1V4W4XY4Z[\] ^_ 456` 8U1V5ab9cd5ed fgh ij 5ab9cd5edV 1kl5e9mgh ino5pgqr v z {|~}x stu wxy ~} | wtu utu ÊÔ~} Âx ƠÔw~ Ă~} }Đ~ ă Ưw~ â~} | wtu utu ÊÔ~} Âx ƠÔw~ w~ ~ Ă ~ ê Đ } } ă ô{|t|ơư đtàảãơuátạ| ~w~ w~ } ~} } } ô ằơưẳ ôtưt|ẵ w w w ô ằơưẳ ô tưt| w w ẵ w ôơư w sơư w ô ơưtưt| ẵ w 2kắ6m99 5pgqr
- Xem thêm -

Xem thêm: Cực trị, tiếp tuyến, sự tương giao giữa 2 đồ thị, Cực trị, tiếp tuyến, sự tương giao giữa 2 đồ thị, Cực trị, tiếp tuyến, sự tương giao giữa 2 đồ thị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay