Thực trạng và nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay từ góc nhìn công tác xã hội (nghiên cứu trường hợp tại xã Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình)

17 856 2
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2016, 19:55

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - MAI THỊ NGỌC ANH Thực trạng nhu cầu việc làm niên nông thôn từ góc nhìn công tác xã hội (nghiên cứu trường hợp xã Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình) LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Công tác xã hội Hà Nội – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - MAI THỊ NGỌC ANH Thực trạng nhu cầu việc làm niên nông thôn từ góc nhìn công tác xã hội (nghiên cứu trường hợp xã Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình) Chuyên ngành Công tác xã hội Mã số: 60900101 LUẬN VĂN THẠC SỸ : CÔNG TÁC XÃ HỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Tất Dong Hà Nội - 2014 LỜI CẢM ƠN Với lòng thành kính, tác giả đề tài xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Trƣờng Đại học Khoa ho ̣c Xã hô ̣i và Nhân văn – Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà Nội, ban Chủ nhiệm khoa Xã hô ̣i ho ̣c trang bị cho học viên kỹ năng, kiến thức khoa học xã hội trình nghiên cứu Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáoGS.TS Phạm Tất Dong tận tình hƣớng dẫn để học viên hoàn thành đƣợc công trình: “Thực trạng nhu cầu việc làm niên nông thôn từ góc nhìn công tác xã hội (nghiên cứu trường hợp xã Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình)” Qua đây, tác giảđề tài xin cảm ơn ủng hộ, giúp đỡ Đảng uỷ, uỷ ban nhân dân xã Thụy Dƣơng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình ban ngành đoàn thể nhân dân xã Thụy Dƣơng nói riêng, huyện Thái Thụy nói chung tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành đề tài Hà Nội, 2014 Tác giả đề tài Mai Thị Ngọc Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu 10 Ý nghĩa nghiên cứu Error! Bookmark not defined Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .Error! Bookmark not defined Đối tƣợng, khách thể phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Câu hỏi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Giả thuyết nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 9.Kết cấu luận văn Error! Bookmark not defined NỘI DUNG Error! Bookmark not defined Chƣơng 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 1.1 Các khái niệm Error! Bookmark not defined 1.1.1 Lao động 1.1.2 Việc làm: Error! Bookmark not defined 1.1.3 Thất nghiệp: .Error! Bookmark not defined 1.1.4 Thanh niên Error! Bookmark not defined 1.1.5 Dưới góc nhìn công tác xã hội: Error! Bookmark not defined 1.2 Lý thuyết ứng dụng nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.3 Quan điểm Đảng, Nhà nƣớc vấn đề dạy nghề, tạo việc làm cho niên nông thôn Error! Bookmark not defined 1.4 Kinh nghiệm phát huy vai trò công tác xã hội việc giải việc làm cho ngƣời lao động giới .Error! Bookmark not defined 1.5 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.5.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên: Error! Bookmark not defined 1.5.2 Đặc điểm kinh tế Error! Bookmark not defined 1.5.3 Đặc điểm văn hóa – giáo dục Error! Bookmark not defined 1.5.4 Đặc điểm nhân niên xã Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng 1: .Error! Bookmark not defined Chƣơng 2:THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN XÃ THỤY DƢƠNG, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAY TỪ GÓC NHÌN CÔNG TÁC XÃ HỘI Error! Bookmark not defined 2.1 Tình hình việc làm niên nông thôn giai đoạn hiêṇ nayError! Bookmark not d 2.2 Thƣ ̣c tra ̣ng và nhu cầ u viêc̣ làm của niên xã Thuy ̣ Dƣơng huyêṇ Thái Thuỵ tiỉnh Thái Bình Error! Bookmark not defined 2.2.1 Thực trạng viê ̣c làm của niên xã Thuy ̣ Dương huyê ̣n Thái Thuy ̣ tỉnh Thái Bình .Error! Bookmark not defined 2.2.2 Những nhu cầu việc làm niên xã Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình Error! Bookmark not defined 2.3 Những vấn đề xã hội nảy sinh từ thực trạng nhu cầu việc làm niên xã Thụy Dƣơng huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình Error! Bookmark not defined 2.3.1 Về phía niên Error! Bookmark not defined 2.3.2 Về phía gia đình Error! Bookmark not defined 2.3.3 Về phía xã hội Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng 2………………………………………………………………… 82 Chƣơng 3: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỂ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN Ở XÃTHỤY DƢƠNG HUYỆN THÁI THỤY TỈNH THÁI BÌNH Error! Bookmark not defined 3.1 Đánh giáviệc giải việc làm cho niên địa phƣơng.Error! Bookmark not defined 3.2 Các giải pháp giải việc làm cho niên xã Thụy Dƣơng huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình từ góc nhìn công tác xã hội Error! Bookmark not defined 3.2.1 Giải pháp cho thân niên Error! Bookmark not defined 3.2.2 Giải pháp cho gia đình Error! Bookmark not defined 3.2.3 Nhóm giải pháp cho địa phương .Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng 3: .Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined 1.1 Kết luận Error! Bookmark not defined Khuyến nghị Error! Bookmark not defined 1.2.1.Đối với quyền địa phương .Error! Bookmark not defined 1.2.2 Đối với Đoàn niên .105 1.2.3 Đối với thân niên 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông NN Nông nghiệp TTCN Tiểu thủ công nghiệp CN Công nghiệp XD Xây dựng TMDV Thƣơng mại dịch vụ CTXH Công tác xã hội NVCTXH Nhân viên công tác xã hội ASXH An sinh xã hội BHXH Bảo hiểm xã hội DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 1.1: Cơ cấu kinh tế bình quân 2005 – 2010 Biểu 1.2 : Tình hình phát triển kinh tế xã từ 2010- 2012 Bảng 2.1: Lao động niên xã Thụy Dƣơng có việc làm theo cấu ngành nghề Bảng 2.2: Hiệu kinh tế lao động xuất so với lao động nƣớc, tháng Bảng 2.3: Số lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho niên năm 2010 – 2012 Bảng 2.4: Lao động niên xã Thụy Dƣơng thiếu việc làm Bảng 2.5: Cơ cấu tội phạm niên theo tội danh Thuỵ Dƣơng năm 2011 – 2013 Bảng 3.1: Mạng lƣới tạo việc làm cho niên xã Bảng 3.2 Lên khung thời gian cho hoạt động dự án Bảng 3.3: Bảng dự trù kinh phí dự án MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việc làm nói chung việc làm cho niên nói riêng không vấn đề kinh tế mà vấn đề xã hội mà quốc gia quan tâm Có thể nói, hiệu việc giải việc làm gắn liền với tồn bền vững xã hội.Đối với Việt Nam, vấn đề giải việc làm không nằm quỹ đạo Văn kiện Đại hội IX Đảng nhấn mạnh: “giải việc làm nhân tố định để phát huy nhân tố ngƣời, ổn định phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng đáng yêu cầu xúc nhân dân” Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy việc phát huy nguồn lực ngƣời làm yếu tố cho phát triển nhanh bền vững coi “Công tác niên vấn đề sống dân tộc, nhân tố định thành bại cách mạng” Vì vấn đề niên phải đặt vị trí trung tâm chiến lƣợc phát huy nhân tố nguồn lực ngƣời Bƣớc sang kỷ XXI, với hội thách thức, sở nhìn nhận sâu sắc ƣu điểm biểu phức tạp niên nay, Nghị Đại Hội IX Đảng xác định hệ trẻ cần phải “chăm lo giáo dục, bồi dƣỡng, đào tạo phát triển toàn diện trị, tƣ tƣởng đạo đức lối sống, văn hóa, sức khỏe, nghề nghiệp giải việc làm, phát triển tài sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Xã Thụy Dƣơng huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình miền đất trù phú, đầy tiềm phát tiển kinh tế nông nghiệp, nông thôn nƣớc ta Trong năm qua, với trình phát triển tỉnh, Thụy Dƣơng có bƣớc chuyển mạnh mẽ nhiều mặt, đặc biệt chuyển dịch cấu kinh tế đạt nhiều thành tựu quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, trị ổn định Trong thành tựu có vấn đề việc làm cho nguời lao động nói chung, niên nói riêng Tuy nhiên vấn đề việc làm cho niên xã Thụy Dƣơng huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình thể nhiều bất cập: Hàng năm, số học sinh, sinh viên trƣờng không xin đƣợc việc thành phố, đội xuất ngũ, số ngƣời xuất lao động nƣớc về, số lao động dôi xếp lại máy quan doanh nghiệp trở địa phƣơng sinh sống thiếu việc làm Mặt khác, phận niên địa phƣơng việc làm trình độ học vấn tay nghề chuyên môn thấp, chƣa thực thay đổi suy nghĩ, tập quán sống, chƣa thích ứng với yêu cầu trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc hội nhập kinh tế quốc tế Trong đó, sở sản xuất kinh doanh địa bàn chƣa coi niên xã lực lƣợng lao động chủ chốt, nên chƣa nhiệt tình tin cậy để phổ biến nghề mới, đào tạo nghề, tƣ vấn nghề hỗ trợ kỹ nghề cho niên hạn chế Do đó, tỷ lệ thiếu việc làm tình trạng thất nghiệp niên có xu hƣớng ngày tăng, mức thu nhập thấp dẫn tới đƣờng niên phải tự tìm kiếm việc làm mới, không trƣờng hợp bị lừa gạt phải làm công việc mức lƣơng thấp việc làm trái với pháp luật, đạo đức xã hội: mại dâm, trộm cắp, cƣớp giật, lừa đảo, buôn bán ma túy mà mục đích sống sinh tồn thiếu việc làm thất nghiệp, mức thu nhập thấp nông thôn gây Trƣớc tình hình đó, cấp ngành địa phƣơng trọng, đầu tƣ, quan tâm giải vấn đề việc làm cho niên nhƣng hiệu chƣa cao; biện pháp tiến hành chƣa đồng bộ, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu việc làm đa số niên địa bàn xã Bởi vậy, thời điểm này, toán khó cần có giải pháp tháo gỡ Nhƣ vậy, vào sở đây, rõ ràng việc làm cho niên xã Thụy Dƣơng huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình kéo theo hàng loạt vấn đề xã hội cấp bách cần đƣợc giải Trong đó, nhóm niên thiếu việc làm, thất nghiệp đƣợc xác định nhóm đối tƣợng yếu cần có can thiệp trợ giúp công tác xã hội Do đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Thực trạng nhu cầu việc làm niên nông thôn từ góc nhìn công tác xã hội (nghiên cứu trường hợp xã Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình)” Tổng quan vấn đề nghiên cứu Việc làm vấn đề có tính toàn cầu, mối quan tâm lớn nhiều quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng Trên giới, công trình nghiên cứu cung cấp cho ngƣời đọc nhìn đa chiều lao động việc làm nói chung Đáng ý có: ILO (Tổ chức lao động quốc tế) tiến hành nghiên cứu vấn đề an sinh xã hội 10 nƣớc công nghiệp Họ rằng, phận dân cƣ vùng nông thôn lâm vào tình trạng thất nghiệp nên bị ngừng giảm đáng kể thu nhập ILO đƣa tiêu chuẩn an sinh xã hội có trợ cấp thất nghiệp trợ cấp tai nạn nghề nghiệp Ở Trung Quốc, nhà nghiên cứu nhƣ Hồ Hiếu Nghĩa, Lý Bồi Lâm, Lý Cƣờng, Mã Nhung tiến hành nhiều công trình nghiên cứu để thực ổn định xã hội hài hòa Vấn đề việc làm việc nông dân Trung Quốc phải làm thuê Trung Quốc lên, thấy đƣợc tình cảnh sách “Đảm bảo xã hội với ngƣời nông dân làm thuê thành phố” (NXB Quản trị kinh tế - 2004), “Việc làm an sinh xã hội: Bài toán khó kỷ mới” (NXB Nhân dân Vân Nam - 2000) Ở Nhật Bản, tác giả Sato (2010) sách: “Thất nghiệp an sinh xã hội” phân tích lỗ hổng chế độ an sinh xã hội tạo gia tăng nạn thất nghiệp Ở Mỹ, Margaret S.Malone phân tích thay đổi dân số làm cho ngƣời thất nghiệp ngày nhiều số ngƣời độ tuổi lao động (Agenda for social security: Challenges for the 10 new congress and the new administration, Social Security Advisory Board, Februry 2001) Trong cộng đồng châu Âu, ngƣời ta thƣờng đề cập tới “tách biệt xã hội” Nhiều nhà nghiên cứu vào ba vấn đề “tách biệt xã hội”: kinh tế, trị, văn hóa Xét kinh tế, ngƣời bị coi “tách biệt xã hội” gặp khó khăn việc làm, thu nhập, giảm sút, lâm vào cảnh nghèo túng Việc làm khía cạnh tách biệt kinh tế, thiếu việc làm có ảnh hƣởng trực tiếp đến thu nhập hộ gia đình, làm hạn chế khả tiếp cận hàng hóa dịch vụ tối thiểu gia đình Ở Việt Nam, từ năm 90 trở lại đây, liên quan đến chủ đề luận văn có nhiều công trình nghiên cứu Tiêu biểu nhƣ: Năm 1991, công trình “Giải việc làm cho niên độ tuổi lao động số thành phố miền bắc Việt Nam” (Trƣờng đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội ) tác giả Tống văn Đƣờng trình bày nhu cầu việc làm lứa tuổi niên vai trò họ sản xuất Đề tài khẳng định phận quan trọng nguồn lao động, nhu cầu đƣợc làm việc, đƣợc học tập nhu cầu đáng niên từ 16 đến 30 tuổi đòi hỏi tổ chức xã hội, quyền đoàn thể ngƣời lao động phải quan tâm Bên cạnh đó, tác giả nêu lên hình thành kết cấu nguồn lao động niên thành phố Phân tích thực trạng tạo việc làm cho niên, đề xuất phƣơng hƣớng biên pháp chủ yếu tạo việc làm cho niên độ tuổi lao động (cả sách kinh tế - xã hội lẫn tạo việc làm) giai đoạn 1991- 1995 thành phố) Năm 1997, Nguyễn Hữu Dũng Trần Hữu Trung có tác phẩm “Về sách giải việc làm Việt Nam” (NXB.Chính trị quốc gia, Hà Nội).Các tác giả trình bày tổng quát phƣơng pháp luận phƣơng pháp tiếp cận sách việc làm, làm rõ thực trạng vấn đề việc làm Việt 11 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ban chấ p hành Trung ƣơng Đoàn , Chỉ thị số 01-CT/TWĐthanh niên [2] Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Đề án tăng cường đào tạo cho lao động nông thôn giai đoạn 2008 – 2015 định hướng đến năm 2020 [3] Bộ lao động thƣơng binh xã hội (2003), Báo cáo kết thực chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo việc làm giai đoạn 2001 – 2005 [4] Bộ Lao động - Thƣơng binh Xã hội, Báo cáo kết điều tra lao động việc làm năm 2008 tháng đầu năm 2010 [5] Bộ Lao động - Thƣơng binh Xã hội Tổng cục Thống Kê, Báo cáo kết điều tra lao động việc làm toàn quốc giai đoạn 2004 - 2008 [6] Phùng Văn Chấn (2008), Tổng quan sách dạy nghề, Báo cáo chuyên đề [7] Trần Xuân Cầu (2012), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân [8] Nguyễn Trọng Đàm, Định hướng công tác an sinh xã hội đến năm 2020, http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=20049, 2802-2014 [9] Nguyễn Hà Đông (2001), Việc làm cho người di cư tự từ nông thôn thành thị khó khăn thích ứng, Đại học Quốc gia Hà Nội [10] Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LH niên Việt Nam lần thứ V (25/ 02/ 2005),Điều lệ Hội liên hiệp niên Việt Nam [11] Đề án 103 việc hỗ trợ tạo việc làm cho niên giai đoạn 2008 – 2015 13 [12] Hội liên hiệp niên xã Thụy Dƣơng (4/2014), Báo cáo công tác hội phong trào niên nhiệm kỳ 2009 – 2014, phương hướng nhiệm vụ công tác hội phong trào niên 2014 – 2019, Thụy Dƣơng [13] Hội liên hiệp niên xã Thụy Dƣơng (4/2014), Đề án xây dựng ủy ban hội liên hiệp niên Việt Nam xã Thụy Dương nhiệm kỳ 2014 – 2019, Thụy Dƣơng [14] Hội liên hiệp niên xã Thụy Dƣơng (4/2014), Nghị đại hội đại biểu hội liên hiệp niên Việt Nam xã Thụy Dương lần thứ III nhiệm kỳ 2014 – 2019, Thụy Dƣơng [15] Hội chữ thập đỏ Việt Nam (7/1997), Tài liệu tập huấn CTXH, Hà Nội [16] Nguyễn Thị Hải (1997),Tổ chức phát triển cộng đồng- tài liệu tập huấn dành cho cán đào tạo [17] Nguyễn Thị Vân Hạnh (2006), Hoạt động đào tạo nghề cho niên điều kiện công nghiệp hóa đại hóa đất nước, Đại học quốc gia Hà Nội [18] Nguyễn Lan Hƣơng, Nguyễn Thị Bích Thủy (2008), Nhu cầu học nghề lao động nông thôn, Báo cáo chuyên đề [19] Đặng Cảnh Khanh, Phạm Bằng, Một số vấn đề lao động việc làm niên nay, http://www.hvct.edu.vn/mot-so-van-deve-lao-dong-va-viec-lam-cua-thanh-nien-hiennay.aspx?tabid=463&a=1505 [20] Kênh thông tin xuất khảu lao động Nhật Bản, Thực trạng giải pháp cho lao động, việc làm niên nông thôn, http://xuatkhaulaodongnhatban.com.vn/tin-tuc-xkld/191-van-de-lao-dongviec-lam-cua-thanh-nien-nong-thon-hien-nay-thuc-trang-va-giai-phap.html [21] Nguyễn Ngọc Lâm (1999), Sách bỏ túi dành cho nhân viên xã hội, Khoa PNH, ĐH Mở Bán công TP Hồ Chí Minh 14 [22] Luật dạy nghề (2006) [23] Luật đƣa ngƣời lao động nƣớc [24] Luật lao động (10/2012 ) [25] Ngô Thắng Lợi (2012), Giáo trình kinh tế phát triển, NXB Đại học kinh tế quốc dân [26] Nguyễn Thị Oanh (2000), Phát triển cộng đồng, ĐH Mở Bán công TP.HCM [27] Nguyễn Thị Minh Phƣơng (2009), Định hướng nghề nghiệp khu vực làm việc sau tốt nghiệp cuả sinh viên công lập (nghiên cứu Đại học Đông Đô), Đại học quốc gia Hà Nội [28] Chu Tiến Quang (2001), Việc làm nông thôn, thực trạng giải pháp, NXB nông nghiệp [29] Sở Lao động thƣơng binh xã hội Hải Dƣơng, Một số vấn đề lao động việc làm niên nay, http://soldtbxh.haiduong.gov.vn/cacchinhsach/laodongtienluong/Pages/mot -so-van-de-ve-lao-dong-va-viec-lam-cua-thanh-nien-hien-nay.aspx [30] Mai Thị Kim Thanh (2011), Giáo trình Nhập môn công tác xã hội, NXB Giáo dục Việt Nam [31] Mạc Văn Tiến (2005), An sinh xã hội phát triển nguồn nhân lực, NXB lao động xã hội [32] Tổ chức Plan Việt Nam (2012), Áp dụng công cụ PRA lập kế hoạch phát triển thôn kế hoạch phát triển xã [33] Tổ chức Plan Việt Nam (2010), Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có tham gia cấp xã [34] Tổ chức Plan Việt Nam (2011), Tài liệu tập huấn lập kế hoạch phat triển kinh tế hộ [35] Ủy ban nhân dân xã Thụy Dƣơng (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động quý I,II năm 2013 [36] Ủy ban nhân dân xã Thụy Dƣơng (2013), Bảng vàng thành tích 15 [37] Luật niên (2005) [38] Văn kiện nghị TW khóa (khóa X) (2008) [39] Văn kiện ĐH Đoàn Toàn quốc lần thứ IX 16 17 [...]... việc hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên giai đoạn 2008 – 2015 13 [12] Hội liên hiệp thanh niên xã Thụy Dƣơng (4/2014), Báo cáo công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2014, phương hướng nhiệm vụ công tác hội và phong trào thanh niên 2014 – 2019, Thụy Dƣơng [13] Hội liên hiệp thanh niên xã Thụy Dƣơng (4/2014), Đề án xây dựng ủy ban hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Thụy Dương nhiệm kỳ... Bán công TP.HCM [27] Nguyễn Thị Minh Phƣơng (2009), Định hướng nghề nghiệp và khu vực làm việc sau tốt nghiệp cuả sinh viên ngoài công lập hiện nay (nghiên cứu tại Đại học Đông Đô), Đại học quốc gia Hà Nội [28] Chu Tiến Quang (2001), Việc làm ở nông thôn, thực trạng và giải pháp, NXB nông nghiệp [29] Sở Lao động thƣơng binh và xã hội Hải Dƣơng, Một số vấn đề lao động và việc làm của thanh niên hiện nay, ... thanh niên và vai trò của họ trong sản xuất Đề tài khẳng định đó là một bộ phận quan trọng của nguồn lao động, nhu cầu đƣợc làm việc, đƣợc học tập là nhu cầu chính đáng của thanh niên từ 16 đến 30 tuổi đòi hỏi các tổ chức xã hội, chính quyền đoàn thể và mọi ngƣời lao động phải quan tâm Bên cạnh đó, tác giả đã nêu lên sự hình thành và kết cấu nguồn lao động của thanh niên ở các thành phố Phân tích thực trạng. .. đề cập tới sự “tách biệt xã hội Nhiều nhà nghiên cứu đã đi vào ba vấn đề cơ bản của “tách biệt xã hội : kinh tế, chính trị, văn hóa Xét về kinh tế, ngƣời bị coi là “tách biệt xã hội là những ai gặp khó khăn về việc làm, thu nhập, giảm sút, lâm vào cảnh nghèo túng Việc làm là một khía cạnh của sự tách biệt kinh tế, thiếu việc làm sẽ có ảnh hƣởng trực tiếp đến thu nhập của hộ gia đình, làm hạn chế khả... pháp luận và phƣơng pháp tiếp cận chính sách việc làm, làm rõ thực trạng vấn đề việc làm ở Việt 11 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ban chấ p hành Trung ƣơng Đoàn , Chỉ thị số 01-CT/TW thanh niên [2] Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đề án tăng cường đào tạo cho lao động nông thôn giai đoạn 2008 – 2015 và định hướng đến năm 2020 [3] Bộ lao động thƣơng binh và xã hội (2003), Báo cáo kết quả thực hiện chương... Phân tích thực trạng tạo việc làm cho thanh niên, đề xuất những phƣơng hƣớng và biên pháp chủ yếu tạo việc làm cho thanh niên trong độ tuổi lao động (cả về chính sách kinh tế - xã hội lẫn tạo việc làm) giai đoạn 1991- 1995 ở các thành phố) Năm 1997, Nguyễn Hữu Dũng và Trần Hữu Trung có tác phẩm “Về chính sách giải quyết việc làm của Việt Nam” (NXB.Chính trị quốc gia, Hà Nội).Các tác giả đã trình bày tổng... tạo nghề cho thanh niên trong điều kiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Đại học quốc gia Hà Nội [18] Nguyễn Lan Hƣơng, Nguyễn Thị Bích Thủy (2008), Nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, Báo cáo chuyên đề [19] Đặng Cảnh Khanh, Phạm Bằng, Một số vấn đề về lao động và việc làm của thanh niên hiện nay, http://www.hvct.edu.vn/mot-so-van-deve-lao-dong-va-viec-lam-cua -thanh- nien-hiennay.aspx?tabid=463&a=1505... hóa và dịch vụ tối thiểu của từng gia đình Ở Việt Nam, từ những năm 90 trở lại đây, liên quan đến chủ đề của luận văn đã có nhiều công trình nghiên cứu Tiêu biểu nhƣ: Năm 1991, trong công trình “Giải quyết việc làm cho thanh niên trong độ tuổi lao động ở một số thành phố miền bắc Việt Nam” (Trƣờng đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội ) tác giả Tống văn Đƣờng đã trình bày về nhu cầu việc làm của lứa tuổi thanh. .. hướng công tác an sinh xã hội đến năm 2020, http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=20049, 2802-2014 [9] Nguyễn Hà Đông (2001), Việc làm cho người di cư tự do từ nông thôn ra thành thị khó khăn và sự thích ứng, Đại học Quốc gia Hà Nội [10] Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LH thanh niên Việt Nam lần thứ V (25/ 02/ 2005),Điều lệ Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam [11] Đề án 103 về việc hỗ... -so-van-de-ve-lao-dong-va-viec-lam-cua -thanh- nien-hien -nay. aspx [30] Mai Thị Kim Thanh (2011), Giáo trình Nhập môn công tác xã hội, NXB Giáo dục Việt Nam [31] Mạc Văn Tiến (2005), An sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực, NXB lao động xã hội [32] Tổ chức Plan tại Việt Nam (2012), Áp dụng công cụ PRA lập kế hoạch phát triển thôn bản và kế hoạch phát triển xã [33] Tổ chức Plan tại Việt Nam (2010), Quy trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay từ góc nhìn công tác xã hội (nghiên cứu trường hợp tại xã Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình), Thực trạng và nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay từ góc nhìn công tác xã hội (nghiên cứu trường hợp tại xã Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình), Thực trạng và nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay từ góc nhìn công tác xã hội (nghiên cứu trường hợp tại xã Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn