Báo cáo kiến tập quản trị văn phòng: Tìm hiểu về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của UBND huyện tân kỳ tỉnh nghệ an

50 354 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2016, 22:25

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu23. Nhiệm vụ nghiên cứu24. Phạm vi nghiên cứu25. Phương pháp nghiên cứu26.Ý nghĩa, đóng góp của đề tài27. Kết cấu đề tài3CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN TÂN KỲ TỈNH NGHỆ AN41.1. Khái quát chung về UBND huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An41.2. Cơ sở lý luận về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An.161.2.1. Khái niệm đào tạo, phát triển và các khái niệm liên quan.161.2.2. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực171.2.3. Các phương pháp đào tạo và phát triển181.2.4. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và phát triển.211.2.5. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển21CHƯƠNG II. TÌM HIỂU VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ23VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC23TẠI UBND HUYỆN TÂN KỲ, TỈNH NGHỆ AN232.1. Khái quát về nguồn nhân lực tại UBND huyện Tân KỳNghệ An.232.2. Thực trạng, kế hoạch công tác đào tạo tại UBND huyện Tân Kỳ272.3. Các phương pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.322.4. Tác động của vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với cán bộ, công chức, viên chức UBND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.342.4.1. Đối với tổ chức: Đào tạo và phát triển phục vụ nhu cầu đáp ứng trình độ của công việc đòi hỏi, hay nói cách khác là để đáp ứng nhu cầu tồn tại của tổ chức, cơ quan.352.4.2. Đối với người lao động: Người lao động tham gia quá trình đào tạo và phát triển được trang bị thêm kiến thức, tạo ra sự thích ứng với công việc hiện tại cũng như tương lai. Nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ lao động, không bị tụt hậu mà theo kịp với thời đại.352.4.3. Những ưu điểm:352.4.4. Những nhược điểm:36CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN TÂN KỲ, TỈNH NGHỆ AN383.1. Một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện Tân Kỳ.383.1.1. Đối với Nhà nước:383.1.2. Đối với các tổ chức, cơ quan Nhà nước413.1.3.Đối với cán bộ, công chức, viên chức443.2. Những khuyến nghị.453.2.1. Đối với UBND huyện Tân Kỳ453.2.2. Đối với nhà trường46KẾT LUẬN47DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO48DANH MỤC BẢNG BIỂU49 MỤC LỤC BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân BHXH Bảo hiểm xã hội NSLĐ Năng suất lao động BDCT Bồi dưỡng trị SC, CNKT Sơ cấp, công nhân kỹ thuật QLDA ĐTXD Quản lý dự án đầu tư xây dựng LLCT Lý luận trị TB-XH Thương binh xã hội THCV Thực công việc PCT Phó Chủ tịch UVTT Ủy viên thường trực TT Thanh tra GD-ĐT Giáo dục đào tạo TCKH Tài kế hoạch PTNT Phát triển nông thôn NN-PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường nước ta chuyển cho bước phát triển kỷ 21, với phát triển đó, nhân tố người đặt lên vị trí hàng đầu Việc tận dụng hiệu khả làm việc người lao động vấn đề mà nhà quản lý phải quan tâm, đồng thời vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực yếu tố mà nhà tổ chức quản lý trọng hàng đầu Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tất yếu khách quan doanh nghiệp, tổ chức quan Nhà nước với người lao động Đối với doanh nghiệp: việc đào tạo phát triển nhân lực đảm bảo cho nguồn nhân lực doanh nghiệp thích ứng theo sát tiến phát triển khoa học kĩ thuật, công nghệ Đảm bảo cho doanh nghiệp có lực lượng lao động giỏi, hoàn thành mục tiêu doanh nghiệp, đặc biệt giai đoạn Đối với người lao động: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực giúp họ nâng cao trình độ văn hóa nghề nghiệp chuyên môn để không bị tụt hậu điều kiện phát triển khoa học công nghệ, biến đổi kinh tế thị trường Đối với xã hội: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa to lớn, nhờ có hoạt động mà người lao động nâng cao tay nghề mà tăng hiểu biết pháp luật Đẩy mạnh hợp tác phát triển đoàn thể góp phần cải thiện thông tin nhóm cá nhân xã hội, làm cho xã hội ngày tốt đẹp hơn, doanh nghiệp có vị trí hấp dẫn Qua ý nghĩa thực tiễn việc đào tạo, phát nguồn nhân lực người lao động xã hội nói chung công chức, viên chức UBND huyện Tân Kỳ nói riêng Đồng thời, thân mong muốn tìm hiểu sâu vấn đề thực tế để tạo điều kiện tốt cho thân làm quen dần với công việc thực tế phục vụ tốt cho vấn đề xin việc sau Vì em lựa chọn đề tài “ Tìm hiểu vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực UBND huyện Tân Kỳ -tỉnh Nghệ An ” để làm đề tài báo cáo kiến tập cho Mục tiêu nghiên cứu Qua trình kiến tập, tiếp xúc với công việc người lao động UBND huyện em tìm hiểu thực trạng vấn đề đào tạo, phát triển cán công chức, viên chức Qua đưa số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, phát triển cán huyện Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài tâp trung nghiên cứu vấn đề sau: - Tìm hiểu sở lý luận chung vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực - Tìm hiểu phân tích thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực UBND huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An - Đánh giá mặt đạt được, chưa đạt công tác đào tạo, phát triển cán tổ chức - Qua đưa số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực UBND huyện thời gian tới Phạm vi nghiên cứu Do hạn chế mặt thời gian kiến tập tìm hiểu nên đề tài nghiên cứu phạm vi UBND huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An khoảng thời gian hai năm, từ năm 2013 đến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng số phương pháp : - Phương pháp quan sát - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp khảo sát thực tế 6.Ý nghĩa, đóng góp đề tài Về mặt lý luận: Với việc nghiên cứu đề tài “ Tìm hểu vấn đề đào tạo ,phát triển nguồn nhân lực UBND huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An ”giúp em hiểu rõ vấn đề đào tạo, phát triển cán tổ chức, đồng thời vận dụng tốt kiến thức trang bị trường vào công việc thực tế có hiệu Ngoài ra, đề tài giúp em nắm vững kiến thức chuyên nghành Về mặt thực tiễn: Đề tài báo cáo giúp em tìm hiểu sâu công tác đào tạo, phát triển công chức, viên chức thực tế UBND huyện, tài liệu hữu ích phục vụ tốt cho trình học tập thân tài liệu, tư liệu cho khóa sau độc giả quan tâm vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Kết cấu đề tài Đề tài báo cáo kiến tập gồm: - Phần Mở Đầu - Chương 1: Tổng quan vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực UBND huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An - Chương 2: Tìm hiểu phân tích thực trạng vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực UBND huyện Tân Kỳ - Chương 3: Một số giải pháp,khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực UBND huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An -Phần Kết Luận CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN TÂN KỲ - TỈNH NGHỆ AN 1.1 Khái quát chung UBND huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An Một số nét UBND huyện Tân Kỳ: - Tên quan: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Kỳ - Địa chỉ: Khối – Thị trấn Tân Kỳ - huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An - Email: nghean.gov.vn.tanky@ - Số điện thoại: 0383.882.126 UBND huyện Tân Kỳ Hội đồng nhân dân huyện Tân Kỳ bầu ra, quan hành nhà nước huyện Tân Kỳ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân huyện quan nhà nước cấp UBND huyện Tân Kỳ chịu trách nhiệm chấp hành Hiến Pháp, Pháp luật, văn quan Nghị HĐND cấp nhằm đảm bảo thực chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế -xã hội, củng cố an ninh quốc phòng thực sách khác địa bàn Chức năng, nhiệm vụ chung Phòng Nội vụ - Vị trí chức phòng Nội vụ : + Phòng Nội vụ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quan tham mưu, giúp UBND huyện thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực: Tổ chức, biên chế quan hành chính, nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; quyền địa phương: địa giới hành chính; cán bộ; công chức; viên chức nhà nước, cán chuyên trách, công chức xã, thị trấn, hội, tổ chức phi phủ, văn thư lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng công tác niên + Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có dấu; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Sở Nội vụ - Nhiệm vụ quyền hạn Trình ủy ban nhân dân cấp huyện văn hướng dẫn công tác nội vụ địa bàn tổ chức triển khai thực theo quy định Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành định, thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước giao Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án sau phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước giao Về tổ chức, máy: a Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức quan chuyên môn theo hướng dẫn Uỷ ban nhân dân tỉnh; b Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện định để Uỷ ban nhân dân cấp huyện trình cấp có thẩm quyền định thành lập, sáp nhập, giải thể quan chuyên môn thuộc Uỷ an nhân dân cấp huyện; c Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể tổ chức nghiệp trình cấp có thẩm quyền định ; d Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp hyện định thành lập, giải thể, sáp nhập tổ chức phối hợp liên nghành cấp huyện theo quy định pháp luật Về quản lý sử dụng biên chế hành chính, nghiệp: a Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phân bổ tiêu biên chế hành chính, nghiệp hàng năm; b Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, nghiệp; c Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổng hợp chung việc thực quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm quan chuyên môn, tổ chức nghiệp cấp huyện Uỷ ban nhân dân cấp xã Về công tác xây dựng quyền a Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quan có thẩm quyền tổ chức thực việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công Uỷ ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; b Thực thủ tục để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn, bãi miễn chức danh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã, thị trấn; giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn chức danh bầu cử theo quy định pháp luật; c Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây dựng đề án thành lập mới, sáp nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành địa bàn để Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cấp thông qua trước trình cấp có thẩm quyền xem xét, định Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, giới, đồ địa giới hành huyện; d Giúp Uỷ ban nhân dân huyện việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập kiểm tra, tổng hợp báo cáo hoạt động khối, xóm dịa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng, Phó khối, xóm e Tổng hợp đơn vị phân loại hành xã, thị trấn, khối, xóm, trình Sở Nội vụ thẩm định trước Chủ tịch UBND cấp huyện định công nhận Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện việc hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực Pháp luật dân chủ sở quan hành chính, đơn vị nghiệp, xã, thị trấn địa bàn huyện Về cán công chức, viên chức: a Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá, nâng lương, chuyển nghạch; thực sách đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kiến thức quản lý cán bộ, công chức, viên chức; b Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện trình cấp có thẩm quyền việc bố trí, sử dụng, điều động, thuyên chuyển, kỷ luật cán chuyên trách, công chức xã, thị trấn, quản lý việc đào tạo, bồi đưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán dân cử, cán công chức chuyên môn xã, thị trấn c Thực việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, thị trấn thực sách cán bộ, công chức cán không chuyên trách xã, thị trấn theo phân cấp Về cải cách hành chính: a Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra quan chuyên môn cấp Uỷ ban nhân dân cấp xã, thị trấn thực công tác cải cách hành địa phương; b Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành địa bàn huyện; c Tổng hợp công tác cải cách hành địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp tỉnh 10 Giúp Uỷ ban nhan dân cấp huyện thực quản lý nhà nước tổ chức hoạt động hội tổ chức phi phủ địa bàn huyện 11 Về công tác văn thư, lưu trữ: a Hướng dẫn, kiểm tra quan, đơn vị địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định pháp luật công tác văn thư, lưu trữ; b Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ thu nhập, bảo vệ, bảo quản tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ quan, đơn vị địa bàn huyện Lưu trữ huyện 12 Về công tác tôn giáo: a Giúp Uỷ ban nhân dân huyện đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước tôn giáo công tác tôn giáo địa bàn; b Chủ trì, phối hợp với quan chuyên môn cấp để thực nhiệm vụ quản lý nhà nước tôn giáo địa bàn theo phân cấp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định pháp luật c Thực công tác thông tin báo cáo thống kê, đánh giá tình hình kết thực công tác tôn giáo địa bàn với UBND huyện Ban Tôn giáo Tỉnh 13 Về công tác thi đua, khen thưởng: a Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức phong trào thi đua triển khai thực sách khen thưởng Đảng Nhà nước địa bàn huyện; làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp huyện b Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng địa bàn huyện; xây dựng, quản lý sử dụng Qũy thi đua, khen thưởng theo quy định pháp luật 14 Về công tác niên: a Trình UBND cấp huyện ban hành định, thị; quy hoạch; kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình; biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước công tác niên giao; b Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch niên công tác niên sau phê duyệt; c Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến,giáo dục niên công tác niên giao 15 Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm công tác nội vụ, ngoại vụ theo thẩm quyền 16 Thực công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Giám đốc Sở Nội vụ tình hình, kết triển khai công tác nội vụ địa bàn 17 Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước công tác nội vụ địa bàn 18 Quản lý tổ chức, biên chế, thực chế độ, sách, sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý Phòng Nội vụ theo quy định pháp luật theo phân cấp Uỷ ban nhân dân huyện 19 Quản lý tài chính, tài sản Phòng Nội vụ theo quy định pháp luật theo phân cấp Uỷ ban nhân dân huyện 20 Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn công tác nội vụ lĩnh vực công tác khác giao sở quy định pháp luật theo hướng dẫn Sở Nội vụ bộ, công chức, viên chức trọng, thực có hiệu quả, nâng cao tay nghề, kỹ năng, phẩm chất đạo đức họ Đồng thời, sách giúp họ cảm thấy có vai trò quan trọng quan, tạo gắn bó cán bội với quan, tạo động lực làm việc công việc, đạt hiệu công việc cao 2.4.1 Đối với tổ chức: Đào tạo phát triển phục vụ nhu cầu đáp ứng trình độ công việc đòi hỏi, hay nói cách khác để đáp ứng nhu cầu tồn tổ chức, quan Khi người lao động đủ trình độ để thực công việc mình, làm cho NSLĐ tăng lên số lượng lẫn chất lượng Người lao động ý thức hành vi lao động mình, điều giúp tổ chức giảm bớt số lượng cán phận, giám sát - điều mà tổ chức mong đợi làm giảm chi phí cho tổ chức 2.4.2 Đối với người lao động: Người lao động tham gia trình đào tạo phát triển trang bị thêm kiến thức, tạo thích ứng với công việc tương lai Nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ lao động, không bị tụt hậu mà theo kịp với thời đại Tương tự, việc áp dụng, tổ chức thực đào tạo phát triển nguồn nhân lực UBND huyện Tân Kỳ, trình thực hiện, công tác có ưu điểm định, gặp phải khó khăn sau: 2.4.3 Những ưu điểm: Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức UBND huyện Tân Kỳ có lĩnh trị vững vàng, động sáng tạo; hăng hái thực đường lối, chủ trương sách đổi Đảng Nhà nước Trình độ kiến thức lực hoạt động thực tiễn ngày nâng cao, thích nghi dần với chế Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đóng góp vai trò quan trọng việc đạt thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng thời gian qua Việc đào tạo phát triển giúp nâng cao hiểu biết, lực cho thân thời gian qua cách rõ rệt theo hướng tích cực Những cán bộ, công chức, viên chức sau trình đào tạo, phần lớn phát huy 34 hiệu chất lượng đào tạo thể việc giải công việc hơn, khoa học hơn, đáp ứng yêu cầu quan nhân dân địa bàn huyện Mặc dù có ràng buộc thời gian cán tham gia đào tạo phải vừa học vừa làm, nhiên UBND huyện tạo điều kiện thuận lợi mở lớp trung tâm Huyện, giảm bớt thời gian lại, xếp thời gian học tập chủ động cán bộ, công chức, viên chức Uỷ ban Huyện tham gia học đầy đủ hoàn thành xuất sắc khóa học Kết tổng kết cho thấy 100% cán xếp loại khá, giỏi; loại giỏi chiếm 10% Một số cán tham gia lớp đào tạo Quản lý Nhà nước – nghạch chuyên viên tổ chức tỉnh Nghệ An vào thứ 7, chủ nhật cuối tuần, với biểu tích cực hành vi, hiểu biết họ trình làm việc quan 2.4.4 Những nhược điểm: Cán bộ, công chức, viên chức tham gia trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực chủ yếu vừa học vừa làm nên thời gian học tập trung không nhiều ,không liên tục, bị gián đoạn, ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức chất lượng đào tạo sau Nội dung chất lượng đào tạo (nhất hệ chức) chưa cao, giáo trình đào tạo cải tiến song chưa thật phù hợp; phương thức đào tạo chưa đa dạng hóa Việc đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thực đồng bộ, đào tạo lý luận trị chuyên môn nghiệp vụ mà chưa ý bồi dưỡng kỹ quản lý điều hành ,tổ chức thực hiện, xử lý tình thực tiễn Thêm vào chế dộ sách cho cán bộ, công chức, viên chức cử đào tạo, bồi dưỡng điều chỉnh, bổ sung, nâng cao so với trước, song thấp chưa phù hợp Các cán tham gia lớp đào tạo Quản lý Nhà nước - nghạch chuyên viên tổ chức tỉnh Nghệ An vào thứ 7, chủ nhật cuối tuần hầu hết phải 35 tự lo kinh phí lại, ăn uống, học tập nên phần gây phần khó khăn, khiến họ bớt hào hứng chủ động tham gia đăng ký đào tạo Nội dung chương trình đào tạo nặng lý luận, có nội dung chưa sát với thực tiễn đối tượng người học; việc đổi phương pháp giảng dạy phát huy hiệu tốt, song kỹ giảng dạy theo phương pháp số giảng viên yếu; công tác quản lý, quản lý quy trình đào tạo chưa thực khoa học, đồng bộ, hiệu quả; ý thức trách nhiệm, tính tự giác, động học tập rèn luyện người học hạn chế Do vậy, ảnh hưởng định đến chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán quan Qua ưu, nhược điểm nêu cho thấy công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực UBND huyện Tân Kỳ ưu điểm gặp phải khó khăn gây cản trở cho việc trì phát triển tổ chức nói chung trình trả lương cho cán nhân viên nói riêng Vì vậy, tổ chức cần phải có giải pháp khoa học nhằm phát huy lợi bước khắc phục hạn chế gặp phải Đặc biệt, tổ chức cần có sách nhằm quan tâm tới đời sống thu nhập cán bộ, công chức, viên chức để họ yên tâm công tác, gắn bó với tổ chức không ngừng tham giao học hỏi, nâng cao tay nghề, phẩm chất đạo đức 36 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN TÂN KỲ, TỈNH NGHỆ AN Trong lĩnh vực công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Uỷ ban Huyện, việc áp dụng phương pháp hình thức đào tạo, phát triển nhân lực phổ biến nay, đồng thời có thay đổi linh hoạt phù hợp với tình hình đặc trưng riêng địa phương mà phát huy hiệu chất lượng đào tạo, đạt mục tiêu cuối đào tạo, phát triển cán bộ, công chức, viên chức quan Vì vậy, để nâng cao hiệu công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tổ chức, theo em cần có giải pháp sau: 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực UBND huyện Tân Kỳ 3.1.1 Đối với Nhà nước: Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có lĩnh trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt; có lực chuyên môn cao; có tác phong lối sống lành mạnh; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với nghề Đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, cán quản lý, cán chuyên môn nghiệp vụ có lĩnh trị vững vàng; có nhãn quan tư khoa học; vận dụng tốt kiến thức, kỹ nghiệp vụ học công tác lãnh đạo, quản lý; có khả tổ chức quần chúng triển khai thực tốt chủ trương, đường lối, sách Đảng, Nhà nước sở Để hoàn thành tốt mục tiêu đó, theo em nhà nước cần có giải pháp sau: Một là, Nhà nước ta phải nhận định nguồn nhân lực to lớn sức mạnh đất nước ta Cần xác định rõ vấn đề đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực nhiệm vụ cấp bách lâu dài Nhà nước toàn xã hội Xác định ý nghĩa chiến lược nguồn nhân lực, Báo cáo trị Đại hội lần thứ XI Đảng rõ “ Phát triển chất lượng cao, đặc biệt đội ngũ cán lãnh đạo quản lý giỏi, đội ngũ cán khoa học, công nghệ,văn hóa, đầu đàn, đội ngũ doanh nhân lao động lành nghề” Vậy nên cần đẩy mạnh đào tạo 37 nghề theo nhu cầu phát triển xã hội; có chế sách thiết lập mới, liên kết chặt chẽ doanh nghiệp, quan với sở đào tạo Xây dựng thực chương trình, đề án đào tạo nhân lực cho nghành, lĩnh vực mũi nhọn, nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo Hai là, Nhà nước cần ban hành chế độ sách tạo điều kiện cho lao động, cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ nghề nghiệp Cần xây dựng vận hành chế hợp tác nhà trường doanh nghiệp, tổ chức, quan đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đây chế quan trọng, phù hợp với việc đào tạo, phát triển nhân lực kinh tế thị trường nhiều nước giới thực thành công Các quan quản lý nhà nước phát triển nhân lực thông qua chế để gắn kết nhà trường, người học doanh nghiệp, tổ chức, quan đào tạo, cung cầu nhân lực theo nhu cầu thị trường lao động Đồng thời, qua để đánh giá thực trạng nguồn nhân lực để phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghề nghiệp kỹ cho người lao động Ba là, nâng cao nhận thức xã hội, trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng dân số, phát triển hệ thống y tế, ban hành văn pháp luật, phát triển thị trường lao động …để phát triển nguồn nhân lực Bốn là, tiếp tục đường lối mới, đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Đảng nhà nước ta cần đề nhiều chủ trương, sách giải pháp thúc đẩy nghiệp đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tăng cường đầu tư ngân sách cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; cập nhật kiến thức cho cán lãnh đạo, quản lý Năm là, Nhà nước cần thống quản lý đào tạo, phát triển; đổi mới, cải cách công tác đào tạo, phát triển; giải nhanh chóng chồng chéo chương trình đào tạo khác nhau, chồng chéo thực quản lý đào tạo cấp Về hình thức đào tạo cần kết hợp hình thức: quy, chức, dài hạn, ngắn hạn, chỗ đào tạo từ xa, đào tạo nước đào tạo nước 38 Hướng vào số trọng điểm đào tạo, đào tạo lại có mục tiêu, có chất lượng khuyến khích hình thức tự học, tự đào tạo để thường xuyên nâng cao trình độ Đặc biệt đào tạo nguồn cán quản lý chuyên gia từ cán trẻ Sáu là, Đảng tập trung đạo thực giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ cán trẻ Với cách làm cụ thể, thiết thực như: tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên trẻ đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ; đưa giảng viên trẻ thâm nhập nghiên cứu thực tế sở từ tháng đến 01 năm; phân công đồng chí Cựu chiến binh có kinh nghiệm giảng dạy giúp giảng viên trẻ nâng cao lĩnh trị, đạo đức nghề nghiệp, kỹ nghề; yêu cầu bắt buộc giảng viên trẻ hàng tuần, hàng tháng phải có kế hoạch cụ thể nội dung tự học, tự rèn luyện kỹ nghề… với cách làm cụ thể, thiết thực giúp cho đội ngũ cán trẻ, đội ngũ giảng viên trẻ có môi trường điều kiện phấn đấu rèn luyện tốt Do vậy, thời gian ngắn số giảng viên có trình độ chuyên môn kỹ nghề ngày tăng cao, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán tổ chức Về hình thức đào tạo cần kêt hợp hình thức: quy, chức, dài hạn, ngắn hạn, chỗ đào tạo từ xa, đào tạo nước đào tạo nước Hướng vào số trọng điểm đào tạo, đào tạo lại có mục tiêu, có chất lượng khuyến khích hình thức tự học, tự đào tạo để thường xuyên nâng cao trình độ Đặc biệt đào tạo nguồn cán quản lý chuyên gia từ cán trẻ Bảy là, phải chuẩn hóa bước đội ngũ cán trình độ quản lý kinh tế, chuyên môn nghiệp vụ lý luận trị, việc bổ nhiệm, đề bạt cán phải vào điều kiện tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ,về lực thân phẩm chất đạo đức người cán bộ.Để làm điều phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo cán trẻ làm nòng cốt cho tương lai Phải đề quy định, tiêu 39 chuẩn điều kiện cụ thể người cử đào tạo Ban lãnh đạo Đảng phải thành lập ban chuyên trách công tác này, phải đưa mục tiêu, điều kiện cụ thể đối vớ đối tượng cử đào tạo Về kế hoach đà tạo cần ý đến số thích hợp cần phải đổi mới, kiện toàn hệ thống sở đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ, công chức, viên chức thống nội dung; xây dựng, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đào tạo, đội ngũ giỏi khoa học hành chính, pháp lý quản lý nhà nước 3.1.2 Đối với tổ chức, quan Nhà nước Để góp phần vào công tác xây dựng phát triển chung tổ chức, quan ban lãnh đạo cần phải quan tâm tới sách nhân lực tổ chức đặc biệt, việc quan tâm đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán nhan viên tổ chức điều cần thiết Để khai thác, sử dụng hiệu nguồn nhân lực, tổ chức,cơ quan cần phải có giải pháp cụ thể sau: Một là, cần rà soát, đánh giá trình độ đội ngũ cán bộ, công chức công tác đào tạo, bồi dưỡng thời gian qua Từ xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể theo năm nhiệm kỳ Trên sở quy hoạch cán nhu cầu thực tiễn quan, đơn vị, cấp ủy xây dựng kế hoạch đào tạo cán cụ thể, phù hợp với chức danh, ngạch, bậc; quan tâm đào tạo cán trẻ Đồng thời trọng việc đào tạo chuyên sâu sau đại học để có đội ngũ trí thức giỏi ngành, lĩnh vực, ngành, lĩnh vực mạnh Đẩy mạnh việc thu hút cán có trình độ, sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, có trình độ chuyên môn phù hợp công tác quan nhà nước Hai là, người đứng đầu quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm việc thực quy hoạch đào tạo, phát triển sử dụng cán Phải quản lý chặt chẽ cán cử học, chấm dứt việc đề bạt, bổ nhiệm tuyển dụng trước, đào tạo sau Phải tạo cạnh tranh lành mạnh khâu nâng ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý Đây động lực thúc đẩy phấn đấu nâng cao lực công chức, khắc phục tình trạng trì trệ chế độ công vụ 40 theo hệ thống chức nghiệp Nghiên cứu, bước vận dụng hình thức thi theo vị trí, chức danh chế độ công vụ theo hệ thống “việc làm” việc đề bạt, bổ nhiệm chức danh chuyên môn quản lý Trước mắt xây dựng quy trình thi vào số chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở, ban, ngành UBND huyện, thị xã, tỉnh, thành phố, số chức danh thuộc UBND cấp xã Ba là,tăng cường phối hợp, liên kết với trung tâm đào tạo, viện, trường để đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng Kết hợp đào tạo quy tập trung với đào tạo chức, ngắn hạn với dài hạn, đào tạo trường lớp với đào tạo qua thực tiễn Trong đó, trọng hình thức đào tạo quy tập trung; mở rộng hình thức cử tuyển số lĩnh vực đối tượng thật có nhu cầu cán người dân tộc, cán y tế sở, cán xã, phường, thị trấn Bốn là, cần xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển cán bộ, công chức, viên chức sở chiến lược quy hoạch tổng thể xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Từ kế hoạch này, nghành xây dựng đội kế hoạch theo hướng mội kế hoạch phải gắn với nhu cầu thực tiễn nhiệm vụ Năm là, thực đồng giải pháp: + Xác định chu kỳ sát hạch để đánh giá lực cán bộ, công chức (chu kỳ từ 03 đến 05 năm) + Xác định số lượng cán bộ, công chức theo ngạch, bậc quan, đơn vị cần phải bồi dưỡng kiến thức + Quy định loại văn bằng, chứng cho chức danh + Xây dựng quy định nhằm định hướng đào tạo để nâng cao trình độ, lực chuyên môn đặc biệt kỹ thực thi công vụ, tránh tình trạng cấp để hợp thức hoá tiêu chuẩn chức danh ngạch, bậc Sáu là, tổ chức cần quan tâm đến nhu cầu đào tạo phát triển cán bộ,công chức, viên chức; quan hành Nhà nước việc toán tiền lương cho người lao động chủ yếu dựa vào trình độ chuyên môn thâm niên công tác Vì vậy, tổ chức cần quan tâm đến nhu cầu đào tạo cho 41 họ, mặt điều giúp người lao động có trình độ thích hợp đáp ứng nhu cầu công việc, mặt khác người lao động hưởng mức lương tương xứng với trình độ đào tạo họ Ngoài ra, việc quan tâm đến nhu cầu đào tạo, trình đào tạo giúp tổ chức có đội ngũ nhân lực hùng hậu số lượng chất lượng, đảm nhận vị trí công tác trọng yếu đơn vị Bảy là, xây dựng hệ thống đánh giá, báo cáo công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.Hoạt động xem hoạt động thu thập thông tin cách có hệ thống lien quan đến việc triển khai hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tổ chức giám sát, đánh giá nhằm giúp đơn vị quản lý, giảng viên, người thiết kế chương trình đào tạo đối tượng liên quan đến đào tạo xác định chất lượng hiệu đào tạo, khả truyền thụ kiến thức giảng viên, khả tiếp thu học viên, qua nắm bắt điểm mạnh, yếu để xây dựng triển khai kế hoạch đào tạo, phát triển phân công, phân cấp đào tạo phù hợp với yêu cầu Tổ chức cần phải có quy định rõ ràng để học viên biết họ có quyền lợi, ưu đãi họ có nghĩa vụ nào, trách nhiệm họ phải làm xứng đáng với việc tin tưởng tổ chức, để xứng đáng với chi phí đào tạo mà tổ chức bỏ cộng với chi phí khác thời gian cán học Cần tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu phát triển hợp tác quốc tế đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm: tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học tiên tiến giới; đưa hợp tác quốc tế góp phần tích cực thực mục tiêu đào tạo nghiên cứu khoa học chất lượng cao Hợp tác quốc tế bình đẳng hoạt động đào tạo Cần thực tốt công tác đánh giá hiệu sau khóa đào tạo Như biết, hiệu công tác tiêu thức, định tính khó xác định, đòi hỏi nhiều kỹ tốn thời gian Chúng ta có phương pháp sau: Dựa vào phản ứng, thay đổi hành vi, thái độ, kết học tập, kết học viên Tuy nhiên, phải vận dụng tiêu thức cách ling hoạt phương pháp đánh giá tùy vào đối tượng Việc 42 đánh giá xác hiệu công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng dùng để rút học cho năm tới Ngoài ra, tổ chức cần tăng cường kiểm tra, giám sát trình làm việc nhân viên, cán bộ, công chức: với việc phân công cụ thể công việc cho vị trí công tác, tổ chức phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trình làm việc cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng triệt để thời gian làm việc họ Qua đó, đẩy nhanh tiến độ thực nhiệm vụ chung tổ chức giúp người lao động tích cực làm việc để đạt thành tích xuất sắc công việc hưởng chế độ khen thưởng 3.1.3.Đối với cán bộ, công chức, viên chức Cán công chức, viên chức nguồn nhân lực chủ chốt việc trì phát triển chung tổ chức, quan Nhà nước Một tổ chức ngày lớn mạnh cần có đủ nguồn lực để phát triển, nguồn lực yếu tố người nòng cốt để phát huy tác dụng nguồn lực khác Với việc nhận thức tầm quan trọng nguồn lực này, tổ chức trọng tới vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực để đảm bảo lợi ích chung cho người lao động Ngược lai, với quan tâm tổ chức người lao động cần phải tạo niềm tin tổ chức, phải hết lòng cống hiến cho tổ chức, nêu cao tinh tinh thần trách nhiệm thực công việc để góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chung tổ chức Đối với cán đương chức việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển yêu cầu tất yếu Phải kết hợp vừa bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch tự bồi dưỡng, coi trọng việc tự bồi dưỡng điều kiện tốt để nâng cao phẩm chất, lực Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, định kì theo hình thức tập trung, chức, tự bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm Đa dạng hoá hình thức bồi dưỡng tự bồi dưỡng 43 Đội ngũ giảng viên phải có khả truyền thụ tạo lập cho học viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tư khoa học lực sáng tạo Tăng cường trang bị thiết bị sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Cần phải xây dựng, nâng cấp Trung tâm đào tạo, Tư vấn Chuyển giao công nghệ thành đơn vị chuyên trách hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giống Trường, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ, quan ngang Bên cạnh đó,các cán bộ, công chức, viên chức giải pháp tham gia đóng góp ý kiến việc xây dựng phát triển tổ chức Đặc biệt công tác xây dựng thực kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực tổ chức 3.2 Những khuyến nghị 3.2.1 Đối với UBND huyện Tân Kỳ Được quan tâm Đảng, Nhà nước cấp lãnh đạo UBND, đến trải qua 50 năm thành lập tổ chức đạt nhiều thành tích to lớn góp phần vào công xây dựng phát triển chung huyện Tân Kỳ Với lợi mà tổ chức có được: chủ trương, sách phát triển; loại máy móc, trang thiết bị…Đặc biệt lợi đội ngũ nhân lực hùng hậu với trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm công việc tiềm phát triển cho UBND huyện giai đoạn Tuy nhiên, bên cạnh lợi khó khăn định mà tổ chức gặp phải Hy vọng thời gian tới ban lãnh đạo tổ chức có sách, chiến lược hợp lý, cụ thể nhằm phát huy tố đa lợi có Đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng Tiếp tục đổi phương pháp giảng dạy học tập theo hướng tích cực Đối với giảng viên giảng dạy trung tâm bồi dưỡng trị huyện việc phải soạn giáo án theo hướng dẫn số 124-HD/BTGTW, ngày 17/ 06/ 2014 Ban Tuyên giáo Trung ương phải sử dụng thành thạo phương pháp gaingr dạy máy chiếu kết hợp với bảng viết nhằm tạo hứng thú cho người học 44 Đối với người học cần phải nêu cao ý thức, hăng say thảo luận, tranh luận nhằm nắm vững kiến thức, kỹ xử lý tình phục vụ tốt cho địa phương,đơn vị Đồng thời, đưa giải pháp đắn, kịp thời để bước giải khó khăn gặp phải Và chắn rằng, tương lai tổ chức ngày phát triển hoàn thành nhiệm vụ, hoạt động theo phương châm dân dân Ngoài ra, góp phần vào công xây dựng mục tiêu đưa huyện Tân Kỳ thoát khỏi tình trạng đói nghèo, trở thành huyện công nghiệp phía Tây tỉnh Nghệ An 3.2.2 Đối với nhà trường Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội trường trực thuộc Bộ Nội vụ Trong thời gian thành lập phát triển Nhà trường cung cấp cho xã hội đội ngũ nhân lực lớn với nhiều nghành nghề đào tạo khác Đối với thân em, trải qua thời gian học tập trường, quan tâm,giảng dạy thầy(cô) giáo giúp em hiểu biết kiến thức chuyên nghành đào tạo, kiến thức xã hội phục vụ đắc lực cho công việc em sau Theo chương trình đào tạo khóa học Nhà trường tổ chức cho chúng em tham gia trình kiến tập quan, đơn vị cụ thể thông qua việc hoàn thành báo cáo kiến tập Qua đó, giúp chúng em tiếp cận cách thực tế với môi trường làm việc đại chuyên nghiệp Đặc biệt với việc lựa chọn đề tài vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực giúp em hiểu sâu vấn đề thực tế, đồng thời giúp em củng cố kiến thức nhân lực trang bị giảng đường vào áp dụng thực tế học hỏi nhiều kinh nghiệm sống thực công việc thực Tuy nhiên, với lượng thời gian kiến tập hạn chế không đủ để chúng em tìm hiểu học tập kiến thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực kinh nghiệm công việc.Vì vậy, em kính mong Nhà trường tạo điều kiện thời gian để chúng em có kết học tập tốt nữa, vào cuối kỳ cuối năm Nhà trường tổ chức buổi kiến tập cho lớp để chúng em làm quen dần với môi trường công việc thực tế từ đầu tránh bỡ ngỡ trình thực tập cuối khóa 45 KẾT LUẬN Trong trình phát triển kinh tế, xã hội quốc gia, đặc biệt kinh tế hàng hóa nhiều thành phần Việt Nam, sử dụng, phát huy tối đa lực - đào tạo phát triển nguồn nhân lực tồn song song có mối quan hệ chặt chẽ; đào tạo, phát triển sở để nâng cao tay nghề, trình độ người lao động, phát huy lực kết việc đào tạo Qua việc tìm hiểu thực tế vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực UBND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An giúp em hiểu rõ vai trò ý nghĩa công tác đào tạo cán nhân viên phát triển chung tổ chức Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực yếu tố khách quan tất yếu tổ chức người lao động Với việc nhận thức rõ ý nghĩa vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Ban lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Tân Kỳ có kế hoạch tổ chức thực phương pháp đào tạo, phát triển phổ biến, thay đổi, thích ứng linh hoạt phù hợp với điều kiện đặc trưng địa phương mà không biến tướng, theo quy định biến đòn bẩy, công cụ hữu hiệu để quản lý, đảm bảo chất lượng trình độ, kỹ năng, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức, viên chức Từ đó, khuyến khích tinh thần làm việc, phát huy tối đa lực thân cho công việc không ngừng tham gia học hỏi Tuy nhiên, lợi mà tổ chức có được, trình thực công tác đào tạo, phát triển tổ chức gặp khó khăn định Vì với cố gắng ban lãnh đạo UBND huyện, Nhà nước cần phải có sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để hoàn thành thắng lợi mục tiêu chung đặt vấn đề tổ chức Có tổ chức phát triển, trình độ, phẩm chất cán bộ, công chức,viên chức nâng cao, đáp ứng theo kịp với kinh tế ngày nhiều biến động, kinh tế nước nhà phát triển Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn bảo, hướng dẫn tận tình thầy (cô) giáo Khoa Tổ chức quản lý nhân lực – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội bác, anh (chị) UBND huyện Tân Kỳ để đề tài kiến tập em hoàn thiện tiến độ 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Th S.Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân(2007), Giáo trình quản trị nhân sự, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội PGS.TS Trần Kim Dung (2009), Quản trị nhân lực, (tái lần thứ có sửa chữa bổ sung), NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Hữu Thân (2008) Giáo trình quản trị nhân sự( tái lần thứ 9), NXB Lao động, Hà Nội Nghị định 37/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2014 Chính phủ quy định tổ chức, quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Báo cáo Chính trị Đại Hội lần thứ XI Đảng vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực 47 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức máy UBND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An……………………………………………………………………… 11 Biểu 1.2: Sơ đồ trình tự xây dựng chương trình đào tạo phát triển…………………………………………………………………………… 23 Biểu 2.1: Danh sách đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức UBND huyện Tân Kỳ………………………………………………………………… 25 Biểu 2.2: Danh sách cán tham gia bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (chương trình chuyên viên chính)…………………………………28 Biểu 2.3: Danh sách đăng ký học cao cấp lý luận trị hành hệ chức khóa 2013 – 2015………………………………………………… 29 Biểu 2.4: Danh sách học tiếng Thái năm 2014………………………30 Biểu 2.5: Danh sách cán tham gia bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2014……………………….32 Biểu 2.6: Danh sách cán tham gia lớp tập huấn kiến thức hội nhập quốc tế năm 2014……………………………………………………………….33 Biểu 2.7: Danh sách bổ sung cán học trung cấp trị hệ chức huyện Tân Kỳ năm 2014………………………………………………33 48
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kiến tập quản trị văn phòng: Tìm hiểu về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của UBND huyện tân kỳ tỉnh nghệ an, Báo cáo kiến tập quản trị văn phòng: Tìm hiểu về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của UBND huyện tân kỳ tỉnh nghệ an, Báo cáo kiến tập quản trị văn phòng: Tìm hiểu về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của UBND huyện tân kỳ tỉnh nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn