Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sân gôn ngôi sao chí linh

46 281 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2016, 21:18

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục đích nghiên cứu23. Nhiệm vụ nghiên cứu24. Ý nghĩa nghiên cứu25. Phạm vi nghiên cứu26. Phương pháp nghiên cứu27.Kết cấu của đề tài3CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÍ LUẬN TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP41.1. Tổng quan về công ty cổ phần sân gôn ngôi sao Chí Linh41.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP sân gôn ngôi sao Chí Linh41.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh51.1.2.1 Chức năng51.1.2.2. Nhiệm vụ71.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty81.1.3.1. Cơ cấu tổ chức81.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban91.1.4. Phương hướng hoạt động của công ty từ năm 2015 đến năm 2020101.1.5.Khái quát các hoạt động quản trị nhân lực tại công ty Cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh111.1.5.1. Công tác hoạch định nhân lực111.1.5.2. Phân tích công việc111.1.5.3. Tuyển dụng nguồn nhân lực111.1.5.4. Phân công lao động121.1.5.5. Đào tạo và phát triển nhân lực121.5.6. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên121.5.7. Trả lương cho người lao động131.5.8. Quan điểm và các chương trình phúc lợi cơ bản131.5.9. Công tác giải quyết các quan hệ lao động131.2. Cở sở lí luận về vấn đề nghiên cứu141.2.1. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực141.2.1.1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực141.2.1.2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực161.2.1.3. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực161.2.2. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực171.2.2.1. Đào tạo trong công việc171.2.2.2. Đào tạo ngoài công việc181.2.3. Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực201.2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo201.2.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo201.2.3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo201.2.3.4. Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo211.2.3.5. Dự tính chi phí đào tạo211.2.3.6. Lựa chọn giáo viên211.2.3.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo211.2.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực22CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÂN GÔN NGÔI SAO CHÍ LINH232.1. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh232.1.1. Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh232.1.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển tại Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh.242.1.2.1. Tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh trong thời gian qua.242.1.2.2. Phân tích thực trạng tổ chức đào tạo và phát triển của công ty Cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh251.2. Bảng số liệu về đối tượng cần được đào tạo271.3. Bảng số liệu về đội ngũ giáo viên qua các năm292.2. Đánh giá chung về thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh342.2.1. Kết quả đã đạt được342.2.2. Ưu điểm của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh352.2.3. Những tồn tại cần khắc phục của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh.362.2.3.1. Phương pháp đào tạo và phát triển của công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh362.2.3.2. Việc sử dụng kinh phí đào tạo và tổ chức đánh giá thực hiện công tác đào tạo của công ty362.2.3.3. Việc xác định nhu cầu đào tạo của công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh372.2.3.4. Việc đánh giá chương trình đào tạo của công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh37CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÂN GÔN NGÔI SAO CHÍ LINH383.1. Định hướng phát triển của công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh383.1.1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh công ty trong năm 2015383.1.2. Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh383.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh383.2.1. Xây dựng mục tiêu và giải pháp cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược chung của công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh383.2.2. Hoàn thiện quá trình tổ chức thực hiện công tác đào tạo của công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh403.2.2.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty403.2.2.2. Hoàn thiện nội dung chương trình, phương pháp đào tạo tại công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh413.2.2.3. Khai thác nguồn lực tài chính phục vụ cho công tác đào tạo một cách có hiệu quả423.2.2.4. Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện đào tạo423.2.2.5. Hoàn thiện việc đánh giá sau khóa học của công CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh433.2.3. Những biện pháp khác nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh43KẾT LUẬN45DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO46 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .2 7.Kết cấu đề tài CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÍ LUẬN TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .4 1.1 Tổng quan công ty cổ phần sân gôn Chí Linh 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty CP sân gôn Chí Linh .4 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 1.1.2.1 Chức 1.1.2.2 Nhiệm vụ .7 1.1.3 Cơ cấu tổ chức máy công ty 1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức .7 1.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 1.1.4 Phương hướng hoạt động công ty từ năm 2015 đến năm 2020 10 1.1.5.Khái quát hoạt động quản trị nhân lực công ty Cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 10 1.1.5.1 Công tác hoạch định nhân lực 10 1.1.5.2 Phân tích công việc 11 1.1.5.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực .11 1.1.5.4 Phân công lao động 11 1.1.5.5 Đào tạo phát triển nhân lực 12 1.5.6 Đánh giá lực thực công việc nhân viên 12 1.5.7 Trả lương cho người lao động .12 1.5.8 Quan điểm chương trình phúc lợi 13 1.5.9 Công tác giải quan hệ lao động 13 1.2 Cở sở lí luận vấn đề nghiên cứu 14 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu, vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực .14 1.2.1.1 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực 14 1.2.1.2 Mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực 15 1.2.1.3 Vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực .16 1.2.2 Các phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 17 1.2.2.1 Đào tạo công việc 17 1.2.2.2 Đào tạo công việc 18 1.2.3 Quá trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực 19 1.2.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo 19 1.2.3.2 Xác định mục tiêu đào tạo 20 1.2.3.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo 20 1.2.3.4 Xây dựng chương trình đào tạo phương pháp đào tạo 20 1.2.3.5 Dự tính chi phí đào tạo .20 1.2.3.6 Lựa chọn giáo viên 21 1.2.3.7 Đánh giá chương trình kết đào tạo 21 1.2.4 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 21 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 22 SÂN GÔN NGÔI SAO CHÍ LINH 22 2.1 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 22 2.1.1 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh .22 2.1.2 Thực trạng công tác đào tạo phát triển Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 23 Sinh viên: Hoàng Thanh Phong Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập 2.1.2.1 Tình hình thực công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh thời gian qua 23 2.1.2.2 Phân tích thực trạng tổ chức đào tạo phát triển công ty Cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 24 1.2 Bảng số liệu đối tượng cần đào tạo 25 1.3 Bảng số liệu đội ngũ giáo viên qua năm .28 2.2 Đánh giá chung thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 32 2.2.1 Kết đạt .32 2.2.2 Ưu điểm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 33 2.2.3 Những tồn cần khắc phục công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 34 2.2.3.1 Phương pháp đào tạo phát triển công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh .34 2.2.3.2 Việc sử dụng kinh phí đào tạo tổ chức đánh giá thực công tác đào tạo công ty 34 2.2.3.3 Việc xác định nhu cầu đào tạo công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 35 2.2.3.4 Việc đánh giá chương trình đào tạo công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 35 CHƯƠNG III 36 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 36 SÂN GÔN NGÔI SAO CHÍ LINH 36 3.1 Định hướng phát triển công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 36 3.1.1 Mục tiêu sản xuất kinh doanh công ty năm 2015 36 3.1.2 Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 36 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 36 3.2.1 Xây dựng mục tiêu giải pháp cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược chung công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh .36 3.2.2 Hoàn thiện trình tổ chức thực công tác đào tạo công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 38 3.2.2.1 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty .38 3.2.2.2 Hoàn thiện nội dung chương trình, phương pháp đào tạo công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 39 3.2.2.3 Khai thác nguồn lực tài phục vụ cho công tác đào tạo cách có hiệu 40 3.2.2.4 Hoàn thiện việc tổ chức thực đào tạo .40 3.2.2.5 Hoàn thiện việc đánh giá sau khóa học công CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 40 3.2.3 Những biện pháp khác nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh .41 KẾT LUẬN 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .44 Sinh viên: Hoàng Thanh Phong Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ta khẳng định nguồn nhân lực vốn quý xã hội nói chung tổ chức,cơ quan nói riêng Nguồn nhân lực sử dụng có hiệu tổ chức hoạt động cách trơn tru đạt thành công đề Mỗi nhân tố có tác động mật thiết đến hoạt động tổ chức thông qua phận chức cụ thể, nhiên nguồn nhân lực giữ vai trò định hoạt động tổ chức Với vai trò quan trọng nguồn nhân lực biết tự hoàn thiện mặt nhằm đáp ứng nhu cầu tất yếu tổ chức xã hội đặt Trong thời đại công nghiệp hóa đại hóa cạnh tranh yếu tố hàng đầu định đến tồn phát triển tổ chức, doanh nghiệp tổ chức cần tạo khác biệt, quan trọng cần phải trang bị đầy đủ cho đội ngũ lao động số lượng chất lượng Để thực điều doanh nghiệp cần biết kết hợp nhiều công việc cụ thể công tác đào đạo phát triển cần phải đặt lên hàng đầu Đào tạo phát triển nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp nâng cao mặt số lượng chất lượng đội ngũ lao động để làm điều doanh nghiệp cần trau dồi kĩ kiến thức quan trọng để người lao động vận dụng chúng cách linh hoạt vào trình thực công việc thường ngày chuẩn bị để thực tốt công việc tương lai Công ty Cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh chuyên sâu phát triển hệ thống dịch vụ du lịch giải trí phục vụ thượng khách nước Vì thực trạng công ty đặt đòi hỏi công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trình độ kiến thức đáp ứng mục tiêu đề trước mắt lâu dài công ty Do em chọn đề tài “Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh” làm đề tài báo cáo kiến tập Sinh viên: Hoàng Thanh Phong Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập Mục đích nghiên cứu Am hiểu nội dung lí luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Vận dụng lí thuyết nghiên cứu để tìm hiểu thực trạng công tác đào tạo phát triển Công ty cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Rút mặt ưu điểm hạn chế công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tai Công ty cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Đề giải pháp để cải thiện hạn chế tồn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn lực Công ty cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực Công ty CP Sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Phân tích thực trạng đánh giá chung công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Đề xuất số định hướng giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển thời kì kinh tế thị trường Ý nghĩa nghiên cứu Thông qua tài liệu thực tiễn trình thực tập giúp ta hiểu quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực từ xác định trình độ người lao động khả quản lý người lao động công ty Cuối đưa đánh giá nhằm xây dựng hướng phát huy yếu tố tích cực đồng thời khắc phục tối đa hạn chế Phạm vi nghiên cứu •Phòng Hành nhân Công ty cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh •Tài liệu liên quan đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa kết hợp phương pháp : Sưu tầm thu thập thông tin từ tài liệu thực tế từ công ty tham khảo nội dung học trường,lấy kiện thực tế làm sở khoa học để phân tích, phân tích thống kê phương pháp so sánh, điều tra Sinh viên: Hoàng Thanh Phong Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập 7.Kết cấu đề tài Kết cấu đề tài “ Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh” bao gồm ba chương : Chương I : Tổng quan sở lí luận công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương II : Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phân sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Chương III : Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Trong trình nghiên cứu đề tài mắc phải sai sót mong thầy cô giáo anh chị cán ty có đóng góp ý kiến giúp em hoàn thiện đề tài Em xin trân thành cảm ơn! Hà Nội ngày 20 tháng 05 năm 2015 Sinh viên: Hoàng Thanh Phong Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÍ LUẬN TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan công ty cổ phần sân gôn Chí Linh 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty CP sân gôn Chí Linh •Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SÂN GÔN NGÔI SAO CHÍ LINH •Trụ sở : : phường Thái Học, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương Điện thoại : 03203.885255 Fax : 03203885309 Email : chilinhstargolf@fpt.vn Website: www.chilinhstargolf.com.vn •Thành lập ngày : ngày 15 tháng năm 2002 Ngành nghề kinh doanh : kinh doanh sân golf; kinh doanh khách sạn, nhà hàng; kinh doanh dịch vụ giải trí; kinh doanh lữ hành nội địa; đại lí thu đổi ngoại tệ; kinh doanh bất động sản; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản; mua bán gạo, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc điếu thuốc lào; mua bán dụng cụ thể thao, thể dục; mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng nông nghiệp; mua bán máy móc,thiết bị điện, vật liệu điện; bán bón phân bón hóa chất khác sử dụng nông nghiệp; kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, giải khát; cho thuế oto tự lái; trồng, chăm sóc rừng; khai thác ,mua bán than; khai thác quặng sắt; khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên; xây dựng công trình dân dụng; phá vỡ chuẩn bị mặt bằng; hoàn thiện công trình xây dựng; mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng kèm theo; mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm có liên quan; mua bán quặng kim loại; buôn bán thực phẩm; buôn bán vải hàng may sẵn, giầy dép; bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; bán buôn máy vi tính thiết bị ngoại vi phần mềm; bán buôn linh kiện điện tử viễn thông; mua bán đồ uống có cồn cồn; bán lẻ lương thực; bán lẻ thực phẩm; bán lẻ thềm,chăn, đệm, màn, rèm; tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại; hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa phân vào đâu; hoạt động trực tiếp hỗ trợ cho vận tải đường •Vốn đăng kí thành lập công ty : Sinh viên: Hoàng Thanh Phong Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập Vốn điều lệ : 200.000.000.000 đồng ( hai trăm tỉ đồng ) Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng ( Một trăm nghìn đồng ) Tổng số cổ phần : 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần •Vốn pháp đinh : 6.000.000.000 đồng (Sáu tỉ đồng ) •Người đại diện theo pháp luật công ty : Họ tên :Đoàn Văn An Chức danh Chủ tịch HĐQT công ty Sinh ngày : 10/12/1958 •Thông tin văn phòng đại diện Tên văn phòng đại diện : VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN SÂN GÔN NGÔI SAO CHÍ LINH Địa : khách sạn Melia, số 44, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội • Thông tin quan quản lí thuế trực tiếp doanh nghiệp đăng tải trang Tổng cục Thuế (http://www.gdt.gov.vn) Hệ thống quản lý : Điều hành quản lí hoàn toàn phần mềm chuyên dụng thông qua hệ thống vi tính nối mạng Đánh giá 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 1.1.2.1 Chức Được mệnh danh sân golf Việt nam, sân golf Chí Linh(Hải Dương) thực gây bất ngờ cho hạt giống giải golf có tầm cỡ Quốc tế đặt chân đến đây, năm 2009 sân gôn Chí Linh mệnh danh "Sân golf đẹp Việt Nam" Sân golf Chí Linh nằm vị trí trung tâm tam giác phát triển kinh tế du lịch phía Bắc đánh giá sân golf hàng đầu, không Việt Nam mà vùng Đông Nam Á Ấn tượng sân golf Chí Linh sân rộng, diện tích 325 lòng thung lũng tuyệt đẹp với hồ nước tự nhiên nép bên dải đồi xanh hùng vĩ bao quanh Sân golf Ngôi Sao Chí Linh xây dựng 36 lỗ theo tiêu chuẩn Quốc Tế AAA Những thảm cỏ xanh chăm sóc, xén tỉa ngày, đường nhỏ uốn vòng quanh mép hồ, rặng cây, dốc thoải ven đồi, điểm dừng chân bên quán nhỏ đơn sơ nép tán thơ mộng Sinh viên: Hoàng Thanh Phong Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập Ấn tượng khung cảnh thơ mộng 36 hố golf bố trí khoa học với bẫy cát kín đáo sẵn sàng "bẫy" tay golf chuyên nghiệp Các lỗ gôn thiết kế thách thức dựa vào đồi núi sẵn có Chí Linh Tay chơi golf thực có nghề có lĩnh không muốn bỏ qua hội thử sức "Sân Golf Thách Thức Nhất Việt Nam 2007" Điểm cao sân golf Chí Linh nhà Câu Lạc Bộ Tòa nhà tròn với thiết kế độc đáo, toàn hệ thống tường bao xây dựng cửa kính suốt cho phép du khách khán giả chiêm ngưỡng phần lớn diện tích với 28/36 hố golf Sân golf xây dựng với hiệu đặt ra: "Nơi tốt để chơi golf" Phần lớn công nghệ tiên tiến nhất, vật liệu xây dựng hàng đầu giới sử dụng Chẳng hạn: loại cỏ Turf chuyên dụng - loại cỏ tốt dùng cho sân golf - nhập từ Úc để sử dụng đây, hệ thống tưới linh hoạt điều khiển máy tính hãng RainBird nhập từ Mỹ, loại thiết bị bảo dưỡng sân golf hàng đầu Thế giới hãng Toro nhập từ Mỹ Sân golf IGCS - công ty hàng đầu Úc thiết kế xây dựng thoe tiêu chuẩn golf Quốc tế chuyên nghiệp đồng thời tạo dựng, gìn giữ khai thác tối đa vẻ đẹp tự nhiên thiên nhiên Ngoài công ty kinh doanh nhiều mặt hàng khác : kinh doanh khách sạn, nhà hàng; kinh doanh dịch vụ giải trí; kinh doanh lữ hành nội địa; đại lí thu đổi ngoại tệ; kinh doanh bất động sản; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản; mua bán gạo, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc điếu thuốc lào; mua bán dụng cụ thể thao, thể dục; mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng nông nghiệp; mua bán máy móc,thiết bị điện, vật liệu điện; bán bón phân bón hóa chất khác sử dụng nông nghiệp; kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, giải khát; cho thuế oto tự lái; trồng, chăm sóc rừng; khai thác ,mua bán than; khai thác quặng sắt; khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên; xây dựng công trình dân dụng; phá vỡ chuẩn bị mặt bằng; hoàn thiện công trình xây dựng; mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng kèm theo; mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm có liên quan; mua bán quặng kim loại; buôn bán thực phẩm; buôn bán vải hàng may sẵn, giầy dép; bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; bán buôn Sinh viên: Hoàng Thanh Phong Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập máy vi tính thiết bị ngoại vi phần mềm; bán buôn linh kiện điện tử viễn thông; mua bán đồ uống có cồn cồn; bán lẻ lương thực; bán lẻ thực phẩm; bán lẻ thềm,chăn, đệm, màn, rèm; tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại; hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa phân vào đâu; hoạt động trực tiếp hỗ trợ cho vận tải đường 1.1.2.2 Nhiệm vụ •Hoạt động đảm bảo chất lượng dịch vụ môn thể thao gôn •Đảm bảo sở vật chất •Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng phục vụ tốt nhu cầu giải trí khách hàng •Thực theo pháp luật •Hoạt động khách sạn, nhà hàng, kinh doanh maketing •Thực nghiêm chỉnh bên liên quan •Thực thủ tục hành quy định chịu kiểm tra quan thẩm quyền •Thực hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp, chuyên môn hóa cao Thực kế hoạch hóa nhiều khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường Xây dựng sách, chương trình đảm bảo sức khỏe an toàn ,vệ sinh môi trường Đảm bảo thông tin thẩm quyền cho quan pháp luật 1.1.3 Cơ cấu tổ chức máy công ty 1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức Ban giám đốc gồm : Một tổng giám đốc, hai phó giám đốc Sơ đồ : Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ Phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Sinh viên: Hoàng Thanh Phong Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập TGĐ + P.TGĐ Hoạt động sân gôn Caddy Bộ phận nhà hàng Trị liệu Huấn luyện viên caddie Trực túi Nhân viênCaddie Đón túi Bộ phận tiếp nhận dịch vụ Đặt phòng Bảo dưỡng Gian hàng Thu ngân Cảnh quan Bán hàng Sửa chữa Dịch vụ khác Thủ kho hướng dẫn Giặt ủi Quản lý Sân tập Hành chínhNhân Bảo dưỡng Quán nhạc Nhân viên Xe gôn Bộ phận kinh doanh Câu lạc bếp Xây dựng& Điện nước Tài chínhKế toán Nhân Kế toán Hành Thủ kho Nhân viên máy tính Y tế Thủ quỹ Mua hàng Thực phẩm Bảo vệ Sửa chữa xe Lái xe Tạp vụ 1.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban Để thực nhiệm vụ giao đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày phát triển xã hội, bước bắt nhịp tiến độ phát triển ngành, lĩnh vực, công ty xây dựng mô hình tổ chức để quản lí điều hành hoạt động Sinh viên: Hoàng Thanh Phong Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập Trong tiền trả cho người lao động gồm tiền lương trả cho ngày lao động bình thường, tiền bồi dưỡng cho người tham gia khóa học Đối với nhân viên đào tạo doanh nghiệp khoản chi phí lại, tiền ăn Ngoài ra, khoản cho chi cho giáo viên khác , giáo viên doanh nghiệp tiền công dựa vào hợp đồng lao động giáo viên bên phụ thuộc vào vị trí trình độ, khả năng, kinh nghiệm người Còn kinh phí sử dụng tài liệu phụ thuộc vào đối tượng giảng dạy phương pháp giảng dạy khác Khóa học công ty tổ chức công ty cung cấp ví dụ : “bài giảng hướng dẫn, đào tạo nhân viên phận starter” “ giảng hướng dẫn đào tạo quy định chung kỉ luật lao động phận caddies” Ngoài ra, năm công ty chi 4% cho công tác đào tạo, tiền điện nước tiền quản lí Và tất khoản chi hạch toán công khai rõ ràng, chi tiết qua thấy tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty g Phân tích thực trạng kết đào tạo công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Mỗi khóa học kết thúc công ty thực đánh giá mặt tích cực hạn chế công tác đào tạo công ty Thông qua thấy mối liên hệ tác dụng công tác đào tạo đến khả kinh doanh công ty, yếu tố thực tiễn mà công ty quan tâm tới Để thực đánh giá đào tạo phát triển công ty sử dụng kết hợp phương pháp đánh giá khác ứng với phương pháp đào tạo khác Đối với phương pháp đào tạo tổ chức lớp học, kèm cặp sau khóa học công ty tiến hành kiểm tra yếu tố lí thuyết thực hành Ví dụ nhân viên starter sau học khóa học giao tiếp ngoại ngữ xử lí tình người kiểm tra xây dựng mẫu hỏi xung quanh giao tiếp với khách nước đưa tình giả định để xử lí Đối với việc đào tạo cở sở đào tạo trực tiếp sát hạch gửi kết đánh giá công ty Ngoài ra, công ty thực xây dựng phiếu đánh giá để phân bậc lao động thông qua nội dung sau : •Khả làm việc : khả thíc ứng công việc, tương tác với nhân viên công ty, môi trường, dụng cụ Sinh viên: Hoàng Thanh Phong 30 Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập •Khả cá nhân : thái độ, giao tiếp, nhạy bén Những tiêu chí dùng để đánh giá nhân viên văn phòng nhân viên caddie, starter, nhân viên phục vụ, tạp vụ Đối với nhân viên cán quản lí yếu tố bầu cử xếp hàng thông qua chất lượng làm việc đánh giá khách quan nhân viên cấp cấp liên quan Ngoài ra, người quản lí trực tiếp làm phiếu đánh giá nhân viên thông qua tiêu chí thực công việc, nhận trách nhiệm, chuyên cần., cẩn thận, xác, sáng kiến Ngoài nhân viên caddie, starter, nhân viên phục đánh giá thông qua ý kiến khách hàng Cuối công ty tổng hợp tất ý kiến để tìm ưu điểm hạn chế công tác đào tạo từ phục vụ cho việc xác định đối tượng, nhu cầu, phương pháp đào tạo phát triển vào kế hoạch năm sau  Phân tích đánh giá kết đào tạo phát triển công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Hiệu kinh doanh công ty có thay đổi rõ rệt , lợi nhuận tăng lên năm Có thể thấy, công tác đào tạo công ty có hiệu quả, chi phí đào tạo tăng từ 33.498.000 năm 2011 tăng 41.624.000 năm 2012 đến năm 2013 49.712.000 Công tác đào tạo phát triển có ảnh hưởng trực tiếp từ tốc độ tăng trưởng lợi nhuận công ty năm 2012 ( 289.236.473 đồng) tăng năm 2013 (314.345.753 đồng) năm 2014 tăng (345.487.578 đồng)(Nguồn: phòng tài – kế toán) Điều chứng tỏ công ty đầu tư công tác có hiệu •Ta thấy, chi phí bỏ cho công tác đào tạo phát triển phù hợp với hiệu kinh doanh công ty Trong năm vừa qua công ty tập trung vào hệ thống liên quan đến nhà hàng chăm sóc thư giãn cho khách du lịch, với lượng lao động đào tạo Mặt khác công tác đào tạo thể khả áp dụng thực tiễn công việc phận thu khoản lợi nhuận cao cho công ty * Trong năm qua suất lao động công ty tăng, đặc biệt phận starter nhân viên khối dịch vụ nhà hàng * Kết đào tạo phát triển công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh thể cách cụ thể thông qua người lao động đào tạo Với việc điều tra khảo sát thực tế đánh giá công tác đào tạo thấy Qua điều tra 100 người lao động công ty 85% nhân viên cho Sinh viên: Hoàng Thanh Phong 31 Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập kiến thức đào tạo sát với thực tiễn doanh nghiệp công việc họ đảm nhiệm Các bước thực đào tạo phát triển công ty xác định kĩ lưỡng khoa học đạt kết tối ưu Bên cạnh tồn số hạn chế công tác giảng dạy người lao động chưa hoàn toàn áp dụng chương trình học vào thực tiễn Mặt khác người lao động bị hạn chế kiến thức lực học tập, ảnh hưởng chất lượng học tập Như vây, việc xác định nhu cầu đào tạo người lao động công ty gặp bất cập, chưa đầy đủ, việc xác định khách quan từ cấp sở để xác định đối tượng lao động Cho nên công ty cần khắc phục sai sót nhận định chủ quan người quản lí thông qua việc tạo mối liên hệ chặt chẽ phận để từ xác định nhu cầu cần thiết đào tạo phát triển nguồn nhân lực 2.2 Đánh giá chung thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 2.2.1 Kết đạt Số lượng đào tạo nguồn nhân lực công ty qua năm tăng Do hạn chế thời gian năm công ty thực đào tạo đến hai lần Công ty thực phương pháp đào tạo phát triển chủ yếu dẫn, kèm cặp, tổ chức lớp doanh nghiệp, hội thảo đa phần đào tạo công ty Điều cho thấy hiểu công tác đào tạo chỗ phát huy ưu hơn, mặt khác việc đào tạo chỗ phù hợp với hoạt động kinh doanh nên công ty có xu hướng chọn phương pháp Đối với giáo viên để giảng dạy phương pháp chỗ công ty sử dụng nguồn nội bộ, cán giáo viên công ty trực tiếp giảng dạy lí thuyết thực hành địa điểm công ty Thông thường cách đào tạo người lao động nội quy, quy chế, an toàn lao động, đặc biệt tìm hiểu sơ lược môn gôn Chí phí đào tạo năm công ty CP sân gôn Chí Linh tăng qua năm 2011 39.372.297 đồng , năm 2012 47.256.907 đồng, năm 2013 Sinh viên: Hoàng Thanh Phong 32 Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập 58.100.534 đồng năm 2014 61.268.300 đồng (Nguồn : Phòng tài kế toán) Dựa vào đòi hỏi hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty xác định nội dụng đào tạo người lao động cho phù hợp, việc tổ chức đào tạo công ty đa dạng đảm bảo hộ trợ phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh công ty Ngoài công ty cần khắc phục hạn chế khóa học, xây dựng định hướng xác dài hạn để tối đa hóa hiệu đào tạo phát triển nhân lực 2.2.2 Ưu điểm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Để xác định nhu cầu đào tạo phát triển công ty dựa vào thực tiễn hoạt động kinh doanh Tất hoạt động nâng cao hiệu chất lượng nguồn nhân lực họ phát huy tối đa kiên thức học với lực cá nhân áp dụng vào vào công việc tạo lợi nhuận kinh doanh cho công ty Qua điều tra thực tế 100 lao động 85 người(85%) cho tác dụng khóa học làm nâng cao hiệu công việc, kiến thức áp dụng vào công việc Có thể nói công tác đào tạo phát triển công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh sát với thực tế hoạt động kinh doanh công ty đặt Các chương trình đào tạo công ty tổ chức, có nội dụng phong phú đa dạng sâu khai thác chuyên môn công việc người lao động Luôn trau dồi nâng cao kiến thức kĩ yếu, từ phát huy tối đa hóa hiểu lao động công tác kinh doanh công ty Đối với công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh thực công tác đào tạo lại , cán quản lí nhân viên văn phòng theo tiêu chuẩn chất lượng Giáo viên thực công tác giảng dạy công ty chuẩn bị đầy đủ số lượng lẫn chất lượng Làm đáp ứng nhu cầu thực tiễn công ty, giáo viên công ty đa phần có cao đẳng trở lên, giáo viên công ty có trình độ đại học trở lên có kiến thức, kĩ đào tạo chuyên nghiệp, nhiệt tình thu hút lao động công ty Vì vậy, chất lượng đào tạo nhân lực công ty hiểu quả, có hệ thống, đại hợp với xu phát triển thị trường công việc kinh doanh công ty Khảo sát có 100 Sinh viên: Hoàng Thanh Phong 33 Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập lao động tất khẳng định phương lao động qua giảng giáo viên hợp li có hệ thống Do chi phí đào tạo lấy từ công ty doanh thu công ty tăng đồng nghĩa chi phí đào tạo tăng góp phần nâng coa tính hiệu công tác giảng dạy, sô lượng người đào tạo tăng lên Khi khoản hỗ trợ đào tạo lao động giảng viên từ tạo động lực cho tất đối tượng doanh nghiệp nâng cao suất kinh doanh Từ nhu cầu công ty nhu cầu người lao động, nâng cao hiệu chất lượng công tác đào tạo phát triển gắn bó múc đích kinh doanh công ty Qua mối liên hệ công ty xây dựng hệ thống vấn đề liên quan đến đào tạo cách xác, hợp lí 2.2.3 Những tồn cần khắc phục công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 2.2.3.1 Phương pháp đào tạo phát triển công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Công ty sử dụng kết hợp nhiều phương pháp : kèm cặp, bảo, mở lớp Các phương pháp ngắn hạn khoảng thời gian 15 ngày, khó để đáp ứng nhu cầu phát triển công ty thời gian dài Lượng khách nước chiếm tỉ lệ lớn (56%) khóa học ngắn khó đáp ứng nhu cầu phục vụ giao tiếp khách nước ngoài, từ gây cản trở hiệu kinh doanh Vì công ty cần trú trọng đến công tác đào tạo dài hạn bền vững lao động quan trọng lĩnh vực có đầy đủ kiến thức kĩ để đáp ứng đước thay đổi kinh doanh công ty 2.2.3.2 Việc sử dụng kinh phí đào tạo tổ chức đánh giá thực công tác đào tạo công ty Do kinh phí phụ thuộc vào doanh thu năm công ty kinh phí đào tạo phát triển chưa có quỹ cụ thể Do kế hoạch đầu tư đào tạo phát triển chưa có ổn định, từ nguồn vốn xác định nhu cầu đào tạo cụ thể công ty Sinh viên: Hoàng Thanh Phong 34 Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập 2.2.3.3 Việc xác định nhu cầu đào tạo công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Việc xác định nhu cầu đào tạo phát triển dựa vào nhu cầu công ty nhu cầu người lao động điều xuất phát từ khả kinh doanh công ty Việc xác định nhu cầu lao động thực công ty xây dựng nội dung chương trình đào tạo Công ty chưa thực xác định nhu cầu lao động cở sở dựa vào đánh giá tực công việc người lao động Việc xác định nhu cầu lao động dựa vào đánh giá người quản lí phận, việc xác định hạn chế tạo tính chủ quan công tác lập kế hoạch đào tạo 2.2.3.4 Việc đánh giá chương trình đào tạo công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Qua nhận định thấy công tác đánh giá chương trình đào tạo chủ quan sơ sài chủ yếu dựa vào số lao động để đánh giá tổng quan Ngoài việc đánh giá dừng lại giấy tờ chưa thực sát hạch kết thông qua thực tế sau khóa học, việc đánh giá chưa thực xác Ngoài việc đào tạo mang tính trước mắt, công ty chưa có kế hoạch cho vị trí quan trọng trọng tương lai Cho nên công ty cần phải cónhững hướng cụ thể, rõ ràng nhằm tạo hệ thống lao động phù hợp với ví trí cho đạt hiệu tối đa Sinh viên: Hoàng Thanh Phong 35 Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÂN GÔN NGÔI SAO CHÍ LINH 3.1 Định hướng phát triển công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 3.1.1 Mục tiêu sản xuất kinh doanh công ty năm 2015 Công ty cổ phần Chí Linh công mang tầm cỡ quốc tế có vị thị trường Để đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập thị trường công ty cần phải nắm bắt hội đồng thời vượt qua thách thức để có bước mẻ mặt Để thực được kế hoạch công ty cần phải xây dựng mục tiêu phương hướng cụ thể, đặc biệt thay đổi đội ngũ nguồn nhân lực Ta thấy mối liên hệ doanh thu nguồn nhân lực luôn đồng Đồng nghĩa với việc ta cần phải nâng cao chất lượng số lượng nguồn nhân lực để đáp ứng tối đa hiệu công việc Trong cụ thể ta sâu hoàn thiện nâng cao công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển khía cạnh 3.1.2 Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Tất tổ chức, doanh nghiệp coi nguồn nhân lực “dòng máu” ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động tổ chức, doanh nghiệp Và công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh ngoại lệ Để thực kế hoạch xếp bố trí lao động dự kiến năm 2015 công ty gắn bó với việc tuyển dụng đào tạo phát triển nguồn nhân lực chiến lược chung toàn công ty Trong năm 2015 công ty tập trung xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lí, nghiệp vụ cao 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 3.2.1 Xây dựng mục tiêu giải pháp cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược chung công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Nguồn nhân lực yếu tố vô quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển công ty Việc đào tạo phát triển giúp cho nguồn lao động có nhìn mẻ thay đổi công tác xác định Sinh viên: Hoàng Thanh Phong 36 Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập mục tiêu, sách để góp phần nâng cao hiệu kinh doanh mở rộng thị trường Mục tiêu bao gồm mục tiêu dài hạn mục tiêu ngắn hạn tương lai Vì cần phải có phương hướng chiến lược cụ thể xác định tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực •Những mục tiêu chủ yếu công ty năm 2018 Một : Mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu hệ thống sân gôn Xây dựng hệ thống tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh Hai : Đầu tư thay hệ thống trang thiết bị đại đáp ứng nhu cầu sử dụng khách hàng đội ngũ lao động •Mục tiêu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Một : Tập trung phát triển chuyên môn nguồn lao động vào ngành kinh doanh trọng điểm, vị trí quan trọng công ty Hai : Trú trọng đào tạo phát triển nhân viên trực tiếp hoạt động với khách hàng nhân viên caddie, starter nhân viên thị trường nhằm giúp nhân viên phát triển thị trường tạo uy tín thương hiệu •Các giải pháp để hoàn thiện mục tiêu  Một : Phương pháp đào tạo gắn liền với loại đối tượng đào tạo đồng thời ứng dụng phương tiện nâng cáo chất lượng Ngoài để đảm bảo chất lượng kiến thức kĩ cho người lao động công ty cần phải kết hợp nhiều phương pháp khác Phương pháp đào tạo dài hạn : Đây vấn đề mà công ty cần khắc phục, công ty xây dựng kế hoạch dài hạn ( đến năm) qua giúp cho người lao động trang bị kiến thức kinh nghiệm để áp dụng thực tế công việc Phương pháp áp dụng vào cán có vị trí quan trọng công ty, giúp họ có thay đổi tích cực tương lai Ngoài công ty nên sử dụng phương pháp : hội nghị hội thảo, phương pháp mô phương pháp giúp cho cán quản lí khối nhân viên caddie, starter nhân viên phục vụ Phương pháp mang tính thực tế cao hấp dẫn người lao động Hai : Xây dựng nguồn kinh phí đào tạo phát triển cách ổn định gia tăng qua năm Sinh viên: Hoàng Thanh Phong 37 Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập Ta thấy kinh phí đào tạo phát triển dựa vào khả kinh doanh công ty ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hiệu hoạt động công ty Vì để thực chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cần tạo tính ổn định, dặn qua năm dựa sở thành lập quỹ danh riêng cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngoài công ty cần hoạch định mối tương quan kinh phí đào tạo phát triển tổng doanh thu kinh doanh , đồng thời huy động nguồn vốn khác đàu tư cho phát triển nguồn nhân lực Ba : Tăng cường đội ngũ giáo viên thực công tác đào tạo phát triển nhân lực chất lượng số lượng Về mặt chất lượng nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên thường xuyên, lượng đảm bảo với ngành nghề kinh doanh dựa vào khả đối tượng đào tạo Tóm lại, đội ngũ cán giáo viên gắn bó với thực tiễn đào tạo công ty đáp ứng xu kế hoạch đề 3.2.2 Hoàn thiện trình tổ chức thực công tác đào tạo công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh 3.2.2.1 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Việc xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống hoạt động kinh doanh Để làm điều công ty cần thực công việc sau : • Từ nhu cầu chiến lược kinh doanh công ty xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Từ xác định nguồn lao động ngành nghề cần đào tạo, loại hình đào tạo hợp lí • Từ việc phân tích công việc trọng tâm công ty xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực cần kiến thức kĩ Ngoài cần hoạch định đối tượng để chuẩn bị cho tương lai đảm bảo hiệu công việc Để thực công tác công ty nên đưa phân tích công việc vào nội dung xác định nhu cầu đào tạo phát triển Từ phân tích công việc ta xác định cụ thể nhu cầu thực người lao động muốn học hỏi hay 38 Sinh viên: Hoàng Thanh Phong Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập nâng cao trình độ kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng công việc Để thực xác công tác phân tích công việc cần hoạch định xác nội dung mô tả công việc, yêu cầu thực công việc tiêu chuẩn thực công việc Xác định nhu cầu đạo tạo công ty thiết phải dựa sở đánh giá thực công việc người lao động công ty Thông qua đánh giá công việc cụ thể xác định khả người lao động manh, yếu điểm Từ nhận thấy cần phải phát huy kĩ điểm mạnh khắc phục nâng cao, bổ sung mặt yếu người lao động Từ việc xác định nhu cầu người lao động xác định nhu cầu thực công ty Nó tác động trực tiếp đến hiệu công việc, nhu cầu đào tạo công ty có thực phù hợp nhu cầu người đào tạo tạo động lực giúp người lao động hăng hái công việc tham gia đào tạo hứng thú áp dụng kiến thức học vào thực tế 3.2.2.2 Hoàn thiện nội dung chương trình, phương pháp đào tạo công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Hiện công tác đào tạo công ty gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, kiến thức học áp dụng vào thực tiễn công việc, nhiên công ty gặp phải số hạn chế công tác đào tạo trình độ giao tiếp ngoại ngữ nhân viên caddie Do đó, công ty cần phải chuyên môn hóa đào tạo nguồn lao động đảm bảo tối đa kĩ giao tiếp ngoại ngữ Mặt khác công ty nên lấy ý kiến đóng góp từ nhiều phía giúp cho trình đào tạo phát triển đạt hiệu cao Phương pháp đào tạo giúp cho hoạt động công tác trơn tru thể tính xác khóa học Mỗi kĩ kiến thức phải phù hợp với phương pháp khác để truyền đạt tối đa nội dung chương trình đào tạo đến người lao động Ví dụ nhân viên caddie starter ta nên áp dụng phương pháp đào tạo mô hình hóa hành vi, tập xử lí tình qua phương pháp nhân viên caddie, starter áp dụng vào thực tiễn công việc làm việc với khách hàng Ngoài phương pháp đơn giản dễ hiểu, không tốn thời gian giáo Sinh viên: Hoàng Thanh Phong 39 Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập viên chỉnh sửa góp ý trình học tập Còn công việc chuyên sâu công ty cần trú trọng tới công tác đào tạo dài hạn với người lao động, khóa học ngắn hạn khó để người lao động nắm bắt đầy đủ kiến thực tốt công việc Khi xác định phương pháp dài hạn giúp cho đội ngũ lao động đáp ứng nh cầu kinh doanh công ty 3.2.2.3 Khai thác nguồn lực tài phục vụ cho công tác đào tạo cách có hiệu Tài nguồn lực giúp cho hoạt động công ty thông suốt, chí phí đào tạo tác động trực tiếp đến hiệu công tác đào tạo Kinh phí công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí linh chưa ổn định chưa thành lập quỹ riêng mà đa phần dựa vào doanh thu năm công ty Vì công ty cần phải có kế hoạch cụ thể nhằm hạch toán giám sát chi phí đào tạo phát triển cách cụ thể đầy đủ Ngoài công ty cần huy động nguồn vốn khác từ thành lập quỹ dành riêng cho đào tạo phát triển đáp ứng nhu cầu học tập người lao động 3.2.2.4 Hoàn thiện việc tổ chức thực đào tạo Việc nâng cao tổ chức thực công tác đào tạo phát triển giup cho hoạt động công ty hiệu trơn tru hơn.Công ty nên thực cấu tổ chức phòng hành nhân để giúp gia tăng lực lượng hỗ trợ giám sát công tác đào tạo phát triển ổn định xác Các phận trưởng phòng phó phòng tổ chức hành nhân luân phiên thực nhiệm vụ cụ thể công tác đào tạo phát triển Ngoài nhân viên khác đào tạo chuyên môn quản trị nhân lực giúp cho trưởng, phó phòng thực công việc hiệu Ngoài phận thông tin giám sát có chức nhiệm vụ hỗ trợ chuyên viên ngành nhân lực 3.2.2.5 Hoàn thiện việc đánh giá sau khóa học công CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Việc đánh giá đào tạo cần thiết, sẽ nhận thấy điểm mạnh yếu nhằm dự trù cho năm Việc đánh giá phải dựa Sinh viên: Hoàng Thanh Phong 40 Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập nhiều khía cạnh người đào tạo người đào tạo để kết đánh giá xác, đồng hợp lí Để đánh hiệu công ty trước tiên công ty cần trực tiếp sử dụng phương pháp điều tra bảng hỏi học viên nhận xét từ cán theo dõi, sau để nhân viên trực tiếp làm việc thời gian công ty đánh giá lại thực nghiệm hiệu công việc Công ty nên đánh giá nhân viên theo quý giúp cho công tác đào tạo phát triển hoàn thiện 3.2.3 Những biện pháp khác nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh Thứ nhất, sử dụng nguồn lao động đào tạo cách hiệu chuyên môn họ học tập Khi sử dụng mục đích nguồn lao động ta thấy không lãng phí nguồn lực Để làm điều trước đào tạo công ty cần phải đảm bảo cho người lao động làm việc chuyên môn mình, trừ trường hợp ngoại lệ mà người lao động không đạt trình độ theo tiêu chuẩn công việc đượ chuyển phận khác tương đương với nội dung người lao động đào tạo Thứ hai, tuân thủ điều kiện phục vụ cho công tác đào tạo phát triển Vì mục tiêu chiến lược lâu dài,cho nên công ty cần nhận định rõ hệ thống trình đào tạo phát triển trơn tru hợp lí, xác Sao cho máy hoạt động theo kế hoạch giao, sau kết đạt đủ số lượng lẫn chất lượng Đối với phận chuyên tách đào tạo trang bị bổ sung kiến thức vè công tác quản trị nhân lực kết hợp kinh nghiệm họ từ truyền thụ nội dung vào chương trình học cách hiệu Tóm lại, công ty cần phải xây dựng chiến lược lâu dài, chuẩn mực công tác đào tạo phát triển mang lại thành công mặt kinh doanh Thứ ba : việc trú trọng đến nội dung công tác đào tạo công ty phải ý tới điều kiện để trình đào tạo phát triển thực cách suôn sẻ Ngoài việc trang bị đầy đủ kiến thức đáp ứng nhu cầu học tập người lao động, công ty cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm phấn đấu học tập người lao động tạo hiệu tối đa Để làm Sinh viên: Hoàng Thanh Phong 41 Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập điều công ty phải cho thấy tầm quan trọng việc học đến khả thăng tiến họ, cho thấy hội phát triển dựa vào vào lực thân họ thông qua việc đánh giá chất lượng học tập Do tạo động lực người lao động làm họ cảm thấy thích thú đồng nghĩa việc nâng cao chất lượng đào tạo Sinh viên: Hoàng Thanh Phong 42 Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập KẾT LUẬN Có thể nói tổ chức, yếu tố người yếu tố quan trọng định thành công hay thất bại quan đơn vị dù doanh nghiệp hay quan nhà nước ảnh hưởng tới phát triển tổ chức đó, đặc biệt kinh tế hội nhập Chính lẽ đó, cần phải có kế hoạch cụ thể công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm phù hợp với nhu cầu thực tế tổ chức người lao động Qua thời gian kiến tập Công ty Cổ phần sân gôn Chí Linh giúp cho em hiểu rõ tầm quan trọng công tác quản trị nhân lực nói chung vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực nói riêng Từ em phân tích khía cạnh liên quan đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực đồng thời đưa mặt ưu nhược điểm Quan trọng em thấy việc học tập ghế nhà trường vô quan trọng tạo sở lí luận để áp dụng thực tiễn học nhà quản trị nhân lực không ngoại lệ Cuối em xin cảm ơn tới thầy cô khoa tổ chức quản lí nhân lực trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội tạo điều kiện học tập với bảo giúp đỡ Anh Trần Thế Hải trưởng phòng tổ chức hành nhân công ty Cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh giúp em hoàn thành đề tài Em xin trân thành cảm ơn! Sinh viên: Hoàng Thanh Phong 43 Lớp: QTNLK1E Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Báo cáo kiến tập DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Trần Kim Dung (2007), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội TS Nguyễn Thành Hội (2000), Giáo trình quản trị nhân sự, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội GS TS Bùi Văn Nhơn Q (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội, Nhà xuất Tư Pháp, Hà Nội TH.S Nguyễn Hữu Thân (2006), Giáo trình quản trị nhân sự, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội Một số tài liệu liên quan Công ty cổ phần sân gôn Ngôi Sao Chí Linh cung cấp Sinh viên: Hoàng Thanh Phong 44 Lớp: QTNLK1E
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sân gôn ngôi sao chí linh, Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sân gôn ngôi sao chí linh, Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sân gôn ngôi sao chí linh, Lý do chọn đề tài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn