Trinh bay bao cao luan van tot nghiep.pdf

15 2,808 8
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 12:18

Trinh bay bao cao luan van tot nghiep.pdf Bài giảng “Trình bày luậnvăn và báo cáo đề tài tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 1TrTrììnhnhbbààyybbááooccááooLuLuậậnnvănvănttốốttnghinghiệệppThS Nguyễn Cao Trícaotri@dit.hcmut.edu.vn7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp2Bài giảng “Trình bày luậnvăn và báo cáo đề tài tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 2NNộộiidung dung  Các yêu cầu trình bày mộtLVTN Cấu trúc mộtluậnvăntốtnghiệp Mộtsốđiểmchúý Sử dụng Microsoft Word cho soạnthảoLVTN Ứng dụng Power Point trong báo cáoluậnántốtnghiệp7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp3Bài giảng “Trình bày luậnvăn và báo cáo đề tài tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 3Các yêu cầutrìnhbàyLVTN  Mụctiêutrìnhbày Ðốitượng tham khảo Bố cục/nội dung củamộtluậnvăn Hình thức trình bày Qui chế về trình bày luậnvăn7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp4Bài giảng “Trình bày luậnvăn và báo cáo đề tài tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 4BBốốccụụccccủủaaLVTNLVTN Giớithiệu–Abstract – 1-2 trang Lờicảm ơn–Acknowledgement – ½ trang Mụclục–Table of content, Table, Figure,  Phân tích đề tài –Introduction – 5 % Cơ sở của đề tài –Background – 15-20% Xác định mụctiêu& cácgiớihạn–Objective – 5-10% Hiệnthực đề tài - Thiếtkế , phát triển, -Implementation -50-60% Ðánh giá - Kếtluận–Evaluation - 10% Tài liệu tham khảo–Reference - IEEE Phụ lục-Appendix7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp5Bài giảng “Trình bày luậnvăn và báo cáo đề tài tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 5Mộtsốđiểmchúý Sự cầnthiếtcủaqui chế trình bày LVNT LVTN giá trị hiệntạivàlâudài Các lỗi nên tránh trong nội dung LVTN  Bố cục không chặtchẽ Chồng lắpvề nội dung Không có tài liệuthamkhảorõràng Chép lạicáctàiliệu đãcó Các vấn đề trình bày bảnin LVTN Sự thống nhất trong cách trình bày các đề , mục Lỗichínhtả Các vấn đề khác Tránh “cắtvụn” nội dung bằng các thông tin phụ.7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp6Bài giảng “Trình bày luậnvăn và báo cáo đề tài tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 6Sử dụng MS Wordcho soạnthảoLVTN Khai thác các tính năng của Style trong soạnthảo Bảo đảmtínhnhất quán trong trình bày Thuậntiệntrongviệc đánh số và thay đổi Tránh các lỗi trong trình bày bảnin Sử dụng các biến môi trường (fields trong MS Word) Theo dõi đánh số các reference, figure, table,  Sử dụng note trong các chú thích Tạocácmụclục, danh mụccácbản, hình tựđộng Sử dụng Master Document: Master document ? Phân chia và quảnlýcácphầncủatàiliệu. Thuậntiệntrongviệcsoạnthảo7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp7Bài giảng “Trình bày luậnvăn và báo cáo đề tài tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 7Câu hỏi& giải đáp7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp8Bài giảng “Trình bày luậnvăn và báo cáo đề tài tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 8Báo cáoÐề tài tốtnghiệp Các vấn đề chú ý trong báo cáo Nội dung trình bày Tài liệuphụcvụ cho trình bày Kỹ thuật trình bày Khai thác MS Power Point7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp9Bài giảng “Trình bày luậnvăn và báo cáo đề tài tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 9Các vấn đề chú ý  Mục tiêu bài báo cáo Ðốitượng ngườinghe Thờilượng trình bày Ðốivớibáocáoluậnvăntốtnghiệp, thờigianrấthạnchế. Chuẩnbị bài trình bày Tránh lậplạinhững gì đã trình bày trong lvtn Tránh trình bày quá chi tiếtvàonhững vấn đề mangtính chấtthaotácchi tiết Bài trình bày phảirõràng, dễ theo dõi Tránh dùng những thuậtngữ không rõ ràng7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp10Bài giảng “Trình bày luậnvăn và báo cáo đề tài tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 10Nội dung báo cáo Giớithiệumụctiêuyêucầucủa đề tài Phân tích các vấn đề cầngiảiquyết Chọnlựagiải pháp Trình bày tóm tắtgiảipháp Kếtquả hiệntại Ðánh giá Trình bày chương trình: Chú trọng những chứcnăngchính[...]... luậnvăn và báo cáo đề tài tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 3Các yêu cầutrìnhbàyLVTN  Mụctiêutrìnhbày Ðốitượng tham khảo Bố cục/nội dung củamộtluậnvăn Hình thức trình bày Qui chế về trình bày luậnvăn 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp4Bài giảng “Trình bày luậnvăn và báo cáo đề tài tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 4BBốốccụụccccủủaaLVTNLVTN... quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 12Kỹ thuậttrìnhbày Phong cách trình bày: Nói VS Ðọc Tránh các khả năng gián đoạnbàinói Phát âm rõ rành, mạch lạc, khơng qnhanh Chú ý đếnphản ứng từ phía ngườinghe Chuẩnbị khả năng cho các câu hỏi đãchuẩnbị trước Phân bố bài trình bày 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp6Bài giảng “Trình bày luậnvăn và báo cáo đề tài tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí... Thuậntiệntrongviệcsoạnthảo 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp14Bài giảng “Trình bày luậnvăn và báo cáo đề tài tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 14Câu hỏi& giải đáp 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp5Bài giảng “Trình bày luậnvăn và báo cáo đề tài tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 5Mộtsốđiểmchúý Sự cầnthiếtcủaqui chế trình bày LVNT LVTN giá trị hiệntạivàlâudài Các lỗi nên . tốtnghiệp”Bản quyền©Nguyễn Cao Trí 03/2001Slice 1TrTrììnhnhbbààyybbááooccááooLuLuậậnnvănvănttốốttnghinghiệệppThS Nguyễn Cao Trícaotri@dit.hcmut.edu.vn7/3/2009. Word Template của LVTN Khoa CNTTCCảảmmơnơnThS NguyễnCaoTríEmail: caotri@dit.hcmut.edu.vnhttp://www.caotri.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Trinh bay bao cao luan van tot nghiep.pdf, Trinh bay bao cao luan van tot nghiep.pdf, Trinh bay bao cao luan van tot nghiep.pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay