Bài tập trắc nghiệm về ADN

19 262 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2016, 16:11

ADN phân tử xoắn kép chứa loại bazơ nitơ khác Phát biểu thành phần hóa học tái ADN đúng? Trình tự bazơ nitơ hai mạch giống kép, số lượng purin số lượng pirimidin theo chiều 5’-3’ theo kiểu liên tục Trong phân tử ADN sợi Cả hai mạch tổng hợp Bazơ nitơ mạch axit nucleic xúc tác ADN polymeraza Sự linh hoạt hoạt động chức ADN đảm bảo yếu tố sau đây? Tính bền vững liên kết photphodieste nuclêôtit liên kết hiđrô hai mạch đơn phân tử ADN ADN với protein histon cấu trúc sợi nhiễm sắc Tính yếu Sự kết hợp Cấu trúc không gian xoắn kép ADN Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrô Trên mạch gen có số nuclêôtit loại A số nuclêôtit loại T; số nuclêôtit loại G gấp lần số nuclêôtit loại A; số nuclêôtit loại X gấp lần số nuclêôtit loại T Số nuclêôtit loại A gen là: 112 448 224 336 Liên kết hóa trị (liên kết estephosphat) nucleotit liên kết hình thành giữa: nhóm OH vị trí 5’ đường nucleotit trước với nhóm photphat nucleotit sau nhóm OH vị trí 3’ đường nucleotit trước với nhóm photphat nucleotit sau nhóm OH vị trí 3’ nhóm OH vị trí 5’ nhóm OH vị trí 5’ đường nucleotit trước với gốc R nucleotit sau Tính đa dạng đặc thù ADN quy định bởi: số vòng xoắn nucleotit chiều xoắn số lượng, thành phần trật tự xếp tỉ lệ (A+T)/(G+X) Hai mạch đơn ADN liên kết với bằng: tương tác kị nước liên kết hiđrô liên kết ion cầu disunfit (-S-S-) Trong nhân tế bào nhân thực, ADN có cấu trúc dạng sợi đơn hình chữ U sợi xoắn kép vòng Nếu mạch ADN có trình tự bazơ nitơ ATGXXGTA trình tự mạch ADN bổ sung là: TAXGGXAT ATGXGXAT TAGXXGAT TUGXXGUA Nếu chuỗi xoắn kép ADN có 1500 cặp nucleotit chứa 650 Guanin số Timin chuỗi xoắn kép bao nhiêu? 650 750 500 850 Một nucleotit cấu tạo từ thành phần nhóm photphat, bazơ nitơ hidrocacbon photphat, bazơ nitơ đường 5C dường 5C nhóm glyxerol, axit béo một nhóm amin, hidrocacbon nhóm cacboxyl Cặp bazơ nitơ sau tuân theo nguyên tắc bổ sung? A-T A-G T-G A-X Quá trình chép ADN mạch khuôn 3’→ 5’ có đặc điểm sau đây? Hướng chép ADN tiến chạc ba chép (chạc chữ Y) chép xa dần chạc ba chép Hướng Mạch tổng hợp không liên tục Sự tổng hợp mạch diễn theo hướng 3’→ 5’ Trên mạch gen có tỷ lệ (A+G)/(T+X)=0,4 Tỷ lệ mạch bổ sung 0,4 2,5 0,6 Các quan tử tế bào chất sinh vật nhân chuẩn có chứa axit Nuclêic dạng: ADN kép, mạch thẳng thẳng ADN kép, mạch vòng ADN đơn, mạch vòng ADN đơn, mạch Vật chất di truyền sinh vật là: ADN ARN Prôtêin Axit nuclêic Trong cấu trúc nuclêôtit, axit phôtphoric gắn với đường đêôxiribôzơ vị trí cacbon số: Các đơn phân nuclêôtit liên kết với tạo thành mạch polinuclêôtit loại liên kết sau đây: Liên kết ion Liên kết hiđrô Liên kết cộng hoá trị Liên kết peptit Liên kết phôtphođieste hình thành nuclêôtit mạch polinuclêôtit ADN cách: Axit phôtphoric vị trí cacbon số 3' nuclêôtit phía trước liên kết với nhóm OH vị trí cacbon số 5' nuclêôtit phía sau Axit phôtphoric vị trí cacbon số 5' nuclêôtit phía trước liên kết với nhóm OH vị trí cacbon số 3' nuclêôtit phía sau Axit phôtphoric vị trí cacbon số 5' nuclêôtit phía sau liên kết với nhóm OH vị trí cacbon số 3' nuclêôtit phía trước Axit phôtphoric vị trí cacbon số 3' nuclêôtit phía sau liên kết với nhóm OH vị trí cacbon số 5' nuclêôtit phía trước Sự hình thành chuỗi polinuclêôtit diễn theo chiều: Từ 3' đến 5' Từ 5' đến 3' Khi từ 3' đến 5', từ 5' đến 3' Ngẫu nhiên Loại liên kết đặc trưng cho cấu trúc bậc (mạch polinuclêôtit) phân tử ADN? Liên kết ion Liên kết hiđrô Liên kết cộng hoá trị Liên kết peptit Nguyên tắc bổ sung cấu trúc không gian ADN dẫn đến kết là: A = G, T = X A+T = G+X A/T = G/X A+T/G+X = Trong yếu tố định tính đa dạng đặc thù ADN, yếu tố quan trọng nhất? Số lượng nuclêôtit Thành phần loại nuclêôtit tham gia Trật tự xếp nuclêôtit Cấu trúc không gian ADN Một đoạn phân tử ADN có số vòng xoắn 150 Số nuclêôtit đoạn ADN là: 150 cặp nuclêôtit 1500 nuclêôtit 3000 nuclêôtit 3000 cặp nuclêôtit Theo mô hình cấu trúc không gian ADN Oatsơn Cric phát hiện, nguyên tắc bổ sung bazơ nitơ hai mạch đơn phân tử ADN dẫn đến hệ sau đây: Mỗi vòng xoắn có 10 cặp nuclêôtit 34 Å Chiều cao vòng xoắn Đường kính phân tử ADN 20 Å Chiều cao cặp nuclêôtit 3,4 Å Một đoạn ADN, mạch có số nuclêôtit loại A 200, mạch hai có số nuclêôtit loại G 300 Số nuclêôtit loại đoạn mạch là: A = T = 400 G = X = 600 A = T = 200, G = X = 300 Không tính số nuclêôtit loại đoạn mạch Một gen có chiều dài 5100 Ao có số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit gen Số liên kết hiđrô gen là: 3000 3900 2700 1850 Quá trình chép ADN tế bào sinh vật nhân chuẩn, nhân sơ virut diễn theo chế: Bảo toàn Gián đoạn Nửa gián đoạn Liên tục Khi phân tích axit nuclêic người ta thu thành phần có 20% A, 20% G, 40% X 20% T Kết luận sau đúng? Axit nuclêic ADN có cấu trúc dạng sợi đơn ADN có cấu trúc dạng sợi kép đơn Axit nuclêic Axit nuclêic ARN có cấu trúc dạng sợi Axit nuclêic ARN có cấu trúc dạng sợi kép Một nhà khoa học tiến hành phản ứng nhân ADN phiên mã ống nghiệm riêng rẽ Thành phần cần bổ sung vào ống? ARN mồi ADN mạch khuôn ADN polymeraza ADN ligaza Sự nhân đôi ADN sinh vật đa bào sở nguyên tắc bổ sung có tác dụng đảm bảo trì thông tin di truyền ổn định qua hệ tế trì thông tin di truyền ổn định qua hệ thể truyền ổn định qua hệ tế bào thể đảm bảo đảm bảo trì thông tin di đảm bảo trì thông tin di truyền ổn định từ nhân tế bào chất Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền truyền từ tế bào mẹ sang tế bào nhờ chế: Dịch mã Nhân đôi ADN Phiên mã Giảm phân thụ tinh Có phân tử ADN tự nhân đôi số lần tổng hợp 112 mạch pôlinuclêôtit lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào Số lần tự nhân đôi phân tử ADN là: Cơ chế tổng hợp ADN diễn theo nguyên tắc khuôn mẫu, bảo toàn, gián đoạn sung, bảo toàn, nửa gián đoạn khuôn mẫu, gián đoạn, bổ sung khuôn mẫu, bán bảo toàn, bổ sung, nửa gián đoạn Trong tế bào nhân thực,quá trình nhân đôi ADN diễn tế bào chất Đoạn Okazaki ribôxôm bổ ty thể nhân tế bào đoạn ADN tổng hợp cách gián đoạn theo chiều tháo xoắn đoạn ADN tổng hợp gián đoạn ngược chiều tháo xoắn tổng hợp liên tục theo chiều tháo xoắn đoạn ADN đoạn ADN tổng hợp liên tục ngược chiều tháo xoắn Một gen tái số lần liên tiếp tạo gen số gen có nguyên liệu hoàn toàn 30 Gen nói tái lần? Một vi khuẩn E coli chứa phân tử ADN có N15 chuyển sang nuôi cấy môi trường có N14 Sau lần tái bản, có mạch đơn phân tử ADN chứa N15? Không mạch chứa N15 chứa N15 Có 16 mạch chứa N15 Có mạch Có 32 mạch chứa N15 Sự nhân đôi ADN trình phân bào có ý nghĩa Chuẩn bị nguyên liệu cho trình phiên mã vật liệu di truyền hệ tế bào tổng hợp protein Bảo đảm tính ổn định Chuẩn bị thông tin cho trình Tăng lượng thông tin di truyền loài Một gen nhân đôi lần liên tiếp nhận môi trường nội bào 12600 nucleotit tự để tạo nên gen có 4410 nucleotit loại T Tỷ lệ loại nucleotit gen A=T=15%; G=X=35% G=X=15% A=T=25%; G=X=25% A=T=35%; A=T=40%; G=X=10% Một gen có chiều dài 0,714 µm, số nucleotit loại G chiếm 20% tổng số nucleotit gen Gen tiến hành nhân đôi số lần nhận từ môi trường nội bào 63000 nucleotit Số nucleotit loại mà môi trường cung cấp cho trình nhân đôi A=T=9450; G=X=6300 G=X=12600 A=T=6300; G=X=9450 A=T=18900; A=T=12600; G=X=18900 Gen A gen B nhân đôi số lần khác tạo tổng cộng 96 gen Nếu gen A nhân đôi nhiều lần gen B số lần nhân đôi gen A gen B 5 6 và Khi ba gen tự nhân đôi liên tiếp lần, số gen tạo là: 64 32 48 72 Nguyên tắc bán bảo tồn chế nhân đôi ADN hai ADN hình thành sau nhân đôi, có ADN giống với ADN mẹ ADN có cấu trúc thay đổi hai ADN hình thành sau nhân đôi hoàn toàn giống giống với ADN mẹ ban đầu hai mạch ADN theo hai chiều ngược nhân đôi xảy hai ADN hình thành, ADN gồm có mạch cũ mạch tổng hợp Điểm mấu chốt trình nhân đôi ADN làm cho ADN giống với ADN mẹ nguyên tắc bổ sung, bán bảo tồn nguyên tắc nửa gián đoạn lắp ráp nucleotit bazơ bé liên kết bổ sung với bazơ lớn Hai mạch phân tử ADN tổng hợp tác dụng enzim ADNpôlimeraza dựa hai mạch phân tử ADN cũ theo cách: Phát triển theo chiều 3’ – 5’ mạch mạch Phát triển theo chiều 5’ – 3’ Một mạch phát triển theo chiều 3’ – 5’, mạch lại phát triển theo chiều 5’ – 3’ Hai mạch tổng hợp theo hướng ngẫu nhiên tùy theo vị trí tác dụng Nộp Câu hỏi khác Báo lỗi Điểm khác trình chép ADN sinh vật nhân chuẩn sinh vật nhân sơ là: Sự chép ADN sinh vật nhân chuẩn xảy đồng thời nhiều phân tử ADN Ở sinh vật nhân chuẩn, có nhiều điểm khởi đầu chép phân tử ADN, sinh vật nhân sơ có điểm Các đoạn Okazaki hình thành trình chép ADN sinh vật nhân sơ dài đoạn Okazaki sinh vật nhân chuẩn Tất Quá trình tự nhân đôi ADN có ý nghĩa: Là sở cho nhân đôi nhiễm sắc thể đột biến gen hệ Tạo điều kiện cho xuất Làm cho vật chất di truyền trì ổn định qua Tất Ở sinh vật nhân chuẩn, việc chép diễn lúc nhiều vị trí phân tử ADN có ý nghĩa: Giúp cho chép tiết kiệm nguyên liệu, enzim lượng Giúp cho chép diễn nhanh chóng xác Giúp cho chép diễn Tất Mã di truyền Tập hợp gen tế bào axit amin prôtêin amin Trình tự nuclêôtit gen Trình tự Quy tắc tương ứng trình tự nuclêôtit axit Tại Menđen lại chọn cặp tính trạng tương phản để thực phép lai? Câu a Để dễ chăm sóc tác động vào đối tượng nghiên cứu A) b Để dễ theo dõi biểu tính trạng B) c Để dễ thực phép lai C) d Cả a, b c D) Đáp ánD Tại lai hai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản F2 phân li theo tỉ lệ trung bình trội : lặn ? Câu Các giao tử kết hợp cách ngẫu nhiên trình thụ tinh A) Các nhân tố di truyền phân li trình phát sinh giao tử B) Các giao tử mang gen trội át giao tử mang gen lặn C) Cả a, b c D) Đáp ánD Khi cho cà chua thân cao chủng lai phân tích kết thu Câu A)Toàn thân lùn Toàn thân cao B) thân cao : thân lùn C) thân cao : thân lùn D) Đáp ánC Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, gen a quy định hạt xanh Cho lai hạt vàng với hạt xanh, F thu 51% hạt vàng: 49% hạt xanh Kiểu gen phép lai là: Câu a P : AA x aa A) b P : AA x Aa B) c P : Aa x Aa C) d P : Aa x aa D) Đáp ánD Sự di truyền độc lập tính trạng biểu F2 nào? Câu a Có loại kiểu hình khác A) b Tỉ lệ kiểu hình tích tỉ lệ tính trạng hợp thành B) c Tỉ lệ cặp tính trạng 3:1 C) d Xuất biến dị tổ hợp D) Đáp ánB Tại biến dị tổ hợp xảy sinh sản hữu tính? Câu a Vì thông qua giảm phân (phân li độc lập, tổ hợp tự cặp gen tương ứng) tạo đa dạng giao tử A) b Vì thụ tinh, giao tử kết hợp với cách ngẫu nhiên tạo nhiều tổ hợp gen B) c Vì trình giảm phân có biến đổi gen C) d Cả a b D) Đáp ánD Tại biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng chọn giống tiến hoá? Câu Tạo nhiều tính trạng khác cho sinh vật A) Sinh vật tăng tính đa dạng phong phú có nhiều khả thích nghi chọn lọc B) Tạo giống có xuất cao, phẩm chất tốt C) Cả a, b c D) Đáp ánC Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân lùn, gen B quy định đỏ, gen b quy định vàng Các gen phân li độc lập với Lai cà chua thân cao, đỏ với thân lùn, vàng, F1 thu toàn thân cao, đỏ Hãy chọn kiểu gen P phù hợp với phép lai trường hợp sau: Câu P: AABb x aabb A) P: Aabb x aaBb B) P: AABB x aabb C) P: Aabb x aaBB D) Đáp ánC Điều kiện để thể lai F1 biểu tính trạng cặp tính trạng tương phản bố mẹ Câu Bố mẹ đem lai phải chủng A) Phải có nhiều cá thể lai F1 B) Bố mẹ huần chủng, tính trạng trội hoàn toàn C) Tổng tỉ lệ kiểu hình F2 phải D) Đáp ánC Trong gia đình bố mẹ thuận tay phải họ có người thuận tay trái Vậy kiểu gen bố mẹ : Câu 10 AA x AA A) Mẹ AA x bố Aa B) Aa x Aa C) Mẹ Aa x Bố AA D) Đáp ánC Vì lai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản đời lai F1 đồng tính Câu 11 Vì F1 tính trội át tính lặn A) Vì F1 gen trội át gen lặn B) Vì F1 có kiểu gen dị hợp C) Vì kiểu gen F1, gen trội át hoàn toàn gen lặn D) Đáp ánD Trong gia đình bố mẹ điều có mắt đen, họ có người mắt đen , có người mắt xanh Vậy kiểu gen bố mẹ : Câu 12 AA x AA A) Aa x Aa B) Mẹ AA x Bố Aa C) Mẹ Aa x Bố AA D) Đáp ánB Khi lai cặp bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 biểu hiện: Câu 13 kiểu hình A) hai kiểu hình B) ba kiểu hình C) bốn kiểu hình D) Đáp ánA Khi lai cặp bố mẹ khác hai cặp tính trạng chủng tương phản di truyền độc lập với F2 có : Câu 14 kiểu hình A) B)2 kiểu hình kiểu hình C) kiểu hình D) Đáp ánD Người ta sử dụng phép lai phân tích nhằm mục đích Câu 15 Để nâng cao hiệu A) Để tìm thể đồng hợp trội B) Để phân biệt thể đồng hợp với thể dị hợp C) Cả b c D) Đáp ánC Phép lai sau tạo lai F1 có nhiều kiểu gen nhất? Câu 16 AABB x aabb A) Aabb x aaBB B) AaBb x AABb C) AaBb x AaBb D) Đáp ánD Kiểu gen tao loại giao tử? Câu 17 AABb A) AABB B) Aabb C) AaBb D) Đáp ánB Phép lai sau cho biết kết lai không đồng tính là: Câu 18 P: BB x bb A) P:BB x BB B) P: Bb x bb C) D)P: bb x bb Đáp ánC Nếu cho lai phân tích thể mang tính trạng trội chủng kết kiểu hình lai phân tích là: Câu 19 Chỉ có kiểu hình A) Có kiểu hình B) Có kiểu hình C) Có kiểu hình D) Đáp ánA Các qui luật di truyền Menđen phát sở thí nghiệm mà ông tiến hành ở: Câu 20 Đậu Hà lan A) Đậu Hà Lan nhiều loài khác B) Ruồi giấm C) Trên nhiều loài côn trùng D) Đáp ánA Đặc điểm đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu Menđen là: Câu 21 Sinh sản phát triển mạnh A) Tốc độ sinh trưởng nhanh B) Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn cao C) Có hoa đơn tính D) Đáp ánC Yêu cầu bắt buộc thí nghiệm Menđen là: Câu 22 Con lai phải có hiên tượng đồng tính A) Con lai phải chủng cặp tính trạng nghiên cứu B) Bố mẹ phải chủng cặp tính trạng nghiên cứu C) Cơ thể chọn lai mang tính trội D) Đáp ánC Đặc điểm của giống chủng là: Câu 23 Có khả sinh sản mạnh A) Các đặc tính di truyền đồng cho hệ sau giống với B) Dề gieo trồng C) Nhanh tạo kết thí nghiệm D) Đáp ánB Trên sở phép lai cặp tính trạng, Menđen phát ra: Câu 24 Qui luật đồng tính A) Qui luật phân li B) Qui luật đồng tính Qui luật phân li C) Qui luật phân li độc lập D) Đáp ánB Hai trạng thái khác loại tính trạng có biểu trái ngược nhau, gọi là: Câu 25 Cặp gen tương phản A) Cặp bố mẹ chủng tương phản B) Hai cặp tính trạng tương phản C) Cặp tính trạng tương phản D) Đáp ánD Khi giao phấn có tròn, chín sớm với có dài, chín muộn Kiểu hình lai xem biến dị tổ hợp Câu 26 Quả tròn, chín sớm A) Quả dài, chín muộn B) Quả tròn, chín muộn C) Cả kiểu hình vừa nêu D) Đáp ánC Kết xuất sinh vật nhờ tượng phân li độc lập cặp tính trạng là: Câu 27 Làm tăng xuất biến dị tổ hợp A) Làm giảm xuất biến dị tổ hợp B) Làm giảm xuất số kiểu hình C) Làm tăng xuất số kiểu hình D) Đáp ánA Qui luật phân li độc lập cặp tính trạng thể ở: Câu 28 Con lai đồng tính A) Con lai phân tính B) Sự di truyền cặp tính trạng không phụ thuộc vào C) Con lai thu chủng D) Đáp ánC Những đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí thể gọi là: Câu 29 Tính trạng A) Kiểu hình B) Kiểu gen C) Kiểu hình kiểu gen D) Đáp ánA Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình lai 1:1 trường hợp tính trội hoàn toàn là: Câu 30 SS x SS A) Ss x SS B) SS x ss C) Ss x ss D) Đáp ánD Phép lai cặp tính trạng cho tổ hợp lai Câu 31 TT x tt A) Tt x tt B) Tt x Tt C) TT x Tt D) Đáp ánC Ý nghĩa sinh học qui luật phân li độc lập Menđen là: Câu 32 Giúp giải thích tính đa dạng sinh giới A) Nguồn nguyên liệu thí nghiệm lai giống B) Cơ sở trình tiến hoá chọn lọc C) Tập hợp gen tốt vào kiểu gen D) Đáp ánA Khi giao phấn đậu Hà lan chủng có hạt vàng, vỏ trơn với có hạt xanh, vỏ nhăn chủng kiểu hình thu lai F1 là: Câu 33 Hạt vàng, vỏ trơn A) Hạt vàng, vỏ nhăn B) Hạt xanh, vỏ trơn C) Hạt xanh, vỏ nhăn D) Đáp ánA Ở phép lai hai cặp tính trạng màu hạt vỏ hạt Menđen, kết F2 có tỉ lệ thấp thuộc kiểu hình: Câu 34 Hạt vàng, vỏ trơn A) Hạt vàng, vỏ nhăn B) Hạt xanh, vỏ trơn C) Hạt xanh, vỏ nhăn D) Đáp ánD Câu 35Trong phép lai hai cặp tính trạng Menđen đậu Hà Lan, phân tích cặp tính trạng F2 tỉ lệ cặp tính trạng là: 9: 3: :1 A) 3: B) 1: C) 1: 1: 1: D) Đáp ánA Hình thức sinh sản tạo nhiều biến dị tổ hợp sinh vật là: Câu 36 Sinh sản vô tính A) Sinh sản hữu tính B) Sinh sản sinh dưỡng C) Sinh sản nảy chồi D) Đáp ánB Thực phép lai P:AABB x aabb Các kiểu gen chủng xuất hiên lai F2 là: Câu 37 AABB AAbb A) AABB aaBB B) AABB, AAbb aaBB C) AABB, AAbb, aaBB aabb D) Đáp ánD Phép lai xem phép lai phân tích hai cặp tính trạng là: Câu 38 P: AaBb x aabb A) P: AaBb x AABB B) P: AaBb x AAbb C) P: AaBb x aaBB D) Đáp ánA [...]... sinh trưởng nhanh B) Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn cao C) Có hoa đơn tính D) Đáp ánC Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Menđen là: Câu 22 Con lai phải luôn có hiên tượng đồng tính A) Con lai phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu B) Bố mẹ phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu C) Cơ thể được chọn lai đều mang các tính trội D) Đáp ánC Đặc điểm của của giống... thí nghiệm lai giống B) Cơ sở của quá trình tiến hoá và chọn lọc C) Tập hợp các gen tốt vào cùng một kiểu gen D) Đáp ánA Khi giao phấn giữa cây đậu Hà lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây có hạt xanh, vỏ nhăn thuần chủng thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là: Câu 33 Hạt vàng, vỏ trơn A) Hạt vàng, vỏ nhăn B) Hạt xanh, vỏ trơn C) Hạt xanh, vỏ nhăn D) Đáp ánA Ở phép lai hai cặp tính trạng về. .. mẹ là : Câu 12 AA x AA A) Aa x Aa B) Mẹ AA x Bố Aa C) Mẹ Aa x Bố AA D) Đáp ánB Khi lai cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì ở F1 biểu hiện: Câu 13 một kiểu hình A) hai kiểu hình B) ba kiểu hình C) bốn kiểu hình D) Đáp ánA Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì ở F2 có : Câu 14 1 kiểu hình A) B)2 kiểu hình... x bb C) D)P: bb x bb Đáp ánC Nếu cho lai phân tích cơ thể mang tính trạng trội thuần chủng thì kết quả về kiểu hình ở con lai phân tích là: Câu 19 Chỉ có 1 kiểu hình A) Có 3 kiểu hình B) Có 2 kiểu hình C) Có 4 kiểu hình D) Đáp ánA Các qui luật di truyền của Menđen được phát hiện trên cơ sở các thí nghiệm mà ông đã tiến hành ở: Câu 20 Đậu Hà lan A) Đậu Hà Lan và nhiều loài khác B) Ruồi giấm C) Trên nhiều... Đáp ánC Đặc điểm của của giống thuần chủng là: Câu 23 Có khả năng sinh sản mạnh A) Các đặc tính di truyền đồng nhất và cho các thế hệ sau giống với nó B) Dề gieo trồng C) Nhanh tạo ra kết quả trong thí nghiệm D) Đáp ánB Trên cơ sở phép lai một cặp tính trạng, Menđen đã phát hiện ra: Câu 24 Qui luật đồng tính A) Qui luật phân li B) Qui luật đồng tính và Qui luật phân li C) Qui luật phân li độc lập D)... phải nhưng con của họ có người thuận tay trái Vậy kiểu gen của bố mẹ là : Câu 10 AA x AA A) Mẹ AA x bố Aa B) Aa x Aa C) Mẹ Aa x Bố AA D) Đáp ánC Vì sao khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng và khác nhau về cặp tính trạng tương phản thì đời con lai F1 đồng tính Câu 11 Vì ở F1 tính trội át tính lặn A) Vì ở F1 gen trội át gen lặn B) Vì F1 chỉ có một kiểu gen dị hợp duy nhất C) Vì trong kiểu gen ở F1, gen... Câu 33 Hạt vàng, vỏ trơn A) Hạt vàng, vỏ nhăn B) Hạt xanh, vỏ trơn C) Hạt xanh, vỏ nhăn D) Đáp ánA Ở phép lai hai cặp tính trạng về màu hạt và vỏ hạt của Menđen, kết quả ở F2 có tỉ lệ thấp nhất thuộc về kiểu hình: Câu 34 Hạt vàng, vỏ trơn A) Hạt vàng, vỏ nhăn B) Hạt xanh, vỏ trơn C) Hạt xanh, vỏ nhăn D) Đáp ánD Câu 35Trong phép lai hai cặp tính trạng của Menđen ở cây đậu Hà Lan, khi phân tích từng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm về ADN, Bài tập trắc nghiệm về ADN, Bài tập trắc nghiệm về ADN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay