Bài tập trắc nghiệm môn vật lý

30 1,208 4

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,110 tài liệu

  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 15:06

Bài tập trắc nghiệm môn vật lý: Phần điện xoay chiều Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 1-BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMPhần Điện Xoay Chiều Câu 1) Chọn phát biểu đúng khi nói về cường độ dòng điện hiệu dụngA. Giá trị của cường độ hiệu dụng được tính bởi công thức I=2IoB. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ dòng điện không đổi.C. Cường độ hiệu dụng không đo được bằng ampe kế.D. Giá trị của cường độ hiệu dụng đo được bằng ampe kế. Câu 2) Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên:A. Hiện tượng tự cảm. B. Hiện tượng cảm ứng điện từ.C. Từ trường quay. D. Hiện tượng quang điện. Câu 3) Cách tạo ra dòng điện xoay chiều làA. cho khung dây dẫn quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm trong mặt khung dây và vuônggóc với từ trường.B. cho khung dây chuyển động đều trong một từ trường đều.C. quay đều một nam châm điện hay nam châm vĩnh cửu trước mặt một cuộn dây dẫn.D. A hoặc C Câu 4) Cách tạo ra dòng điện xoay chiều nào là đúng với nguyên tắc của máy phát điện xoay chiều?A. Làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hoà.B. Cho khung dây chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều.C. Cho khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm song song với các đường cảmứng từ.D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 5) Dòng điện xoay chiều là dòng điện có tính chất nào sau đây?A. Chiều dòng điện thay đổi tuần hoàn theo thời gian.B. Cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian.C. Chiều thay đổi tuần hoàn và cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian.D. Chiều và cường độ thay đổi đều đặn theo thời gian. Câu 6) Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiềuA. Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.B. Dòng điện xoay chiều có chiều dòng điện biến thiên điều hoà theo thời gian.C. Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian.D. Dòng điện xoay chiều hình sin có pha biến thiên tuần hoàn. Câu 7) Chọn phát biểu đúng khi nói về hiệu điện thế dao động diều hoàA. Hiệu điện thế dao động điều hòa ở hai đầu khung dây có tần số góc đúng bằng vận tốc góc của khung dây đó khinó quay trong từ trường.B. Biểu thức hiệu điện thế dao động điều hoà có dạng:).sin(0  tUuC. Hiệu điện thế dao động điều hòa là một hiệu điện thế biến thiên điều hoà theo thời gian.Cả A, B , C đều đúng Câu 8) Chọn một trong các cụm từ sau để điền vào chỗ trống sao cho đúng nghĩa: Cường độ dòng điện . củadòng điện xoay chiều là cường dộ dòng điện không đổi khi qua cùng vật dẫn trong cùng thời gian làm toả ra cùngnhiệt lượng như nhau.A. Hiệu dụng B. Tức thời.C. Không đổi D. A, B, C không thích hợp Câu 9) Một khung dây đặt trong từ trường có cảm ứng từB . Từ thông qua khung là 6.10-4Wb Cho cảm ứng từ giảm đều về 0 trong thời gian 10-3(s) thì sức điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là: A. 6V B. 0,6V C. 0,06V D. 3V Câu 10) Một khung dây điện tích S =600c2m và có 200 vòng dây quay đều trong từ trường đều có vectơ B vuônggóc với trục quay của khung và có giá trị B = 4,5.10-2(T). Dòng điện sinh ra có tần số 50 Hz. Chọn gốc thời gian lúcpháp tuyến khung cùng chiều với đường sức từ. Biểu thức sức điện động e sinh ra có dạng A. e = 1202cos100πt V B. e = 1202sin (100πt +6 )(V) C. e = 1202sin100 πt V D. e = 120sin100 πt VSở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 2- Câu 11) Khung dây hình chữ nhật dài 30cm, rộng 20cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=10-2 (T) sao chophép tuyến khung hợp với véctơB 1 góc 60o. Từ thông qua khung là A. 3.10-4 (T) B.42 3.10 WbC. 3.10-4 Wb D.43 3.10 Wb Câu 12) Một khung dây hình vuông cạnh 20cm có 200 vòng dây quay đều trong từ trường không đổi, có cảm ứng từ10-2(T) với vận tốc quay 50 vòng/s. Đường sức từ vuông góc với trục quay. Lấy to = 0 là lúc mặt khung vuông gócvới đường sức. Từ thông qua khung có dạng: A. 0,4sin100πt mWb D. 0,4 cos100πt mWb C. 0,4 cos (100πt +6 ) mWb D. 0,04 cos100πt mWb Câu 13) Một khung dây quay đều với vận tốc 3000vòng/phút trong từ trường đều có từ thông cực đại gửi qua khunglà1Wb. Chọn gốc thời gian lúc mặt phẳng khung dây hợp vớiB một gốc 300thì suất điện động hai đầu khung là:A. e = 100sin(100t +6) V. B. e = 100sin(100t +3) V.C. e = 100sin(100t + 600) V. D. e = 100sin(50t +3) V. Câu 14) Một khung dây hình chữ nhật có tiết diện 54cm2 gồm 500vòng, quay đều xung quanh trục với vận tốc50vòng/giây trong từ trường đều 0,1Tesla. Chọn gốc thời gian lúcB song song với mặt phẳng khung dây thì biểuthức suất điện động hai đầu khung dây là :A. e = 27sin(100t +2) V. B. e = 27sin(100t ) V.C. e = 27sin(100t + 900) V. D. e = 27sin(100t +2) V. Câu 15) Dòng điện AC được ứng dụng rộng rãi hơn dòng DC, vì:A. Thiết bị đơn giản, dễ chế tạo, tạo ra dòng điện có công suất điện lớn và có thể biến đổi dễ dàng thành dòng điệnDC bằng phương pháp chỉnh lưu.B. Có thể truyền tải đi xa dễ dàng nhờ máy biến thế, hao phí điện năng truyền tải thấp.C. Có thể tạo ra dòng AC ba pha tiết kiệm được dây dẫn và tạo được từ trường quay.D. D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 16) Giá trị đo của vônkế và ampekế xoay chiều chỉ:A. Giá trị tức thời của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều.B. Giá trị trung bình của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều.C. Giá trị cực đại của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều.D. Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều. Câu 17) Trong các loại ampekế sau, loại nào không đo được cường dộ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều?A. Ampe kế nhiệt. B. Ampe kế từ điện.C. Ampe kế điện từ. D. Ampe kế điện động. Câu 18) Đặt vào hai đầu một tụ điện một hiệu diện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50Hzthì cường độ hiệu dụng qua tụ là 4A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1A thì tần số của dòng điện phải bằng:A. 25Hz B. 100Hz C. 12,5Hz D. 400Hz Câu 19) Một thiết bị điện một chiều có các giá trị định mức ghi trên thiết bị là 110V. Thiết bị đó phải chịu đượchiệu điện thế tối đa là:A.110 2.VB. 110V C. 220V D.V.2220 Câu 20) Một thiết bị điện xoay chiều có các giá trị định mức ghi trên thiết bị là 110V. Thiết bị đó phải chịu đượchiệu điện thế tối đa là:A.V.2220B. 220V. C.V.2110D. 110V Câu 21) Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức:Vtu )100sin(2110 Hiệuđiện thế hiệu dụng của đoạn mạch là:A. 110V B.V.2110C. 220V D.V.2220 Câu 22) Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều có biểu thứcVtu ).100sin(5220  là:A. 220V.5B. 220V C. 110V.10D. 110V.5Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 3- Câu 23) Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thứcAti )6200sin(32 là:A. 2A B. 23AC.6A D. 32A. Câu 24) Biểu thức của cường độ dòng điện trong một đoạn mạch AC là :Ati )6100sin(25 . Ở thời điểmst3001cường độ trong mạch đạt giá trịA. Cực đại B. Cực tiểuC. Bằng không D. Một giá trị khác Câu 25) Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 4sin(100t +3)AChọn phát biểu đúng ?A. Cường dộ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch là 4A.B. Tần số dòng điện xoay chiều là 100Hz.C. Cường dộ dòng điện cực đại của dòng điện là 4A.D. Chu kì dòng điện là 0,01s. Câu 26) Một dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz thì trong mỗi giây dòng điện đổi chiều mấy lần ?A. 100 lần. B. 25 lần.C. 50 lần. D. 60 lần. Câu 27) Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 22sin(100t +3)A Kết luận nào sau đây là đúng ?A. Cường dộ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch là 2A.B. Tần số dòng điện xoay chiều là 50Hz.C. Cường dộ dòng điện cực đại là 22A.D. Cả A, B và C Câu 28) Chọn câu trả lời sai. Dòng điện xoay chiều là:A. Dòng điện mà cường độ biến thiên theo dạng sin.B. Dòng điện mà cường độ biến thiên theo dạng cos.C. Dòng điện đổi chiều một cách tuần hoàn.D. Dòng điện dao động điều hoà. Câu 29) Gọi i, Io, I lần lượt là cường độ tức thời, cường độ cực đại và cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiềuđi qua một điện trở R. Nhiệt lượng toả ra trên điện trở R trong thời gian t được xác định bởi hệ thức nào sau đây?A.tiRQ 2B.tIRQ 2C.tIRQ .2.20D. Cả B và C. Câu 30) Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở 25 trong thời gian 2 phút thì nhiệt lượng toả ra là Q=6000J.Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là :A. 3A B. 2AC.3A D.2A Câu 31) Nhiệt lượng Q do dòng điện có biểu thức)(120sin2 Ati đi qua điện trở 10 trong 0,5 phút là:A. 1000 J. B. 600 J. C. 400 J. D. 200 J. Câu 32) Một cuộn dây có độ tự cảmHL152và R=12 được đặt vào một hiẹu điện thế xoay chiều 100V vàtần số 60Hz. Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây và nhiệt lượng toả ra trong một phút làA. 3A và 15 KJ. B. 4A và 12 KJ.C. 5A và 18 KJ. D. 6A và 24 KJ Câu 33) Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây?A. Khi cường độ dòng điện qua đoạn mạch chỉ có điện trở R và qua đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp vớimột tụ C là như nhau thì công suất tiêu thụ trên cả hai đoạn mạch giống nhau.B. Trong mạch RC điện năng chỉ tiêu thụ trên điện trở R mà không tiêu thụ trên tụ điện C. Tụ điện không cho dòng xoay chiều đi qua.D. Dòng điện xoay chiều thực chất là một dao động cưỡng bức.Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 4- Câu 34) Chọn phát biểu đúng về vôn kế và ampekếA. Giá trị đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoaychiều.B. Giá trị đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ giá trị cực đại của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoaychiều.C. Giá trị đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ giá trị trung bình của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoaychiều.D. Giá trị đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ giá trị tức thời của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoaychiều. Câu 35) Chọn phát biểu sai khi nói về ý nghĩa của hệ số công suất cosA. Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, chúng ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất.B. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch điện càng lớn.C. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch điện càng lớn.D. Công suất của các thiết bị điện thường có cos>0,85 Câu 36) Một đoạn mạch RLC được mắc vào hiệu điện thếtUu sin0. Hệ số công suất coscủa đoạn mạchđược xác định theo hệ thức:A.IUP.cos B.ZRcosC.22)1(cosCLRRD. Cả A, B và C Câu 37) Chọn phát biểu đúng trong trường hợpCL1 của mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp?A. Trong mạch có cộng hưởng điện.B. Hệ số công suất cos>1C. Hiệu điện thế hai đầu điện trở thuần R đạt giá trị cực đại.D. Cường độ dòng điện chậm pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Câu 38) Chọn phát biểu đúng khi nói về mạch điện xoay chiều có điện trở RA.Nếu hiệu điện thế ở hai đầu điện trở có biểu thức).sin(0  tUuthì biểu thức dòng điện qua điện trở làAsin0tIi B.Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế hiệu dụng được biểu diễn theo công thức U= I/RC.Dòng điện qua điện trở và hiệu điện thế hai đầu điện trở luôn cùng pha.D.Pha của dòng điện qua điện trở luôn bằng không. Câu 39) Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC . Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoaychiều có biểu thứctUu sin0. Điều kiện để có cộng hưởng điện trong mạch là:A. LC = R2B.RLC 2C.12LCD.2LC Câu 40) Trong mạch điện chỉ có tụ điện C. Đặt hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu tụ điện C thì có dòng điệnxoay chiều trong mạch. Điều này được giải thích là có electron đi qua điện môi giữa hai bản tụ:A. Hiện tượng đúng còn giải thích sai. B. Hiện tượng đúng; giải thích đúng.C. Hiện tượng sai; giải thích đúng. D. Hiện tượng sai; giải thích sai. Câu 41) Chọn kết luận sai khi nói về mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC ?A. Hệ số công suất của đoạn mạch luôn luôn nhỏ hơn 1.B. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có thể nhanh pha, cùng pha hoặc chậm pha so với dòng điện.C. Cường độ dòn điện hiệu dụng trong mạch được tính bởi công thức:22)(CLZZRUID. Cả A và C. Câu 42) Mạch điện gồm điện trở R. Cho dòng điện xoay chiềutIi sin0(A) chạy qua thì hiệu điện thế u giữa haiđầu R sẽ:A. Sớm pha hơn i một góc2 và có biên độRIU00B. Cùng pha với i và có biên độRIU00C. Khác pha với i và có biên độRIU00D. Chậm pha với i một góc2và có biên độRIU00Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 5- Câu 43) Trong mạch xoay chiều chỉ có tụ điện C thì dung kháng có tác dụngA. Làm hiệu điện thế nhanh pha hơn dòng điện một góc2B. Làm hiệu điện thế cùng pha với dòng điện.C. Làm hiệu điện thế trễ pha hơn dòng điện một góc2D. Độ lệch pha của hiệu điện thế và cường độ dòng điện tuỳ thuộc vào giá trị của điện dung C. Câu 44) Chọn phát biểu sai?A. Trong đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm kháng, dòng điện luôn chậm pha hơn hiệu điện thế tức thời một góc900.B. Cường độ dòng điện qua cuộn dây được tính bằng công thức :LLZUI00C. Trong đoạn mạch chỉ chứa điện trở R thì cường độ dòng điện và hiệu điện thế hai đầu mạch luôn luôn cùng phanhau D. Cường độ dòng điện qua mạch điện được tính bằng công thức :RUI 0. Câu 45) Chọn phát biểu đúng khi nói về mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm :A. Cảm kháng của cuộn dây tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào nó.B. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm kháng chậm pha hơn dòng điện một góc 900C. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm kháng nhanh pha hơn dòng điện một góc2D. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều qua cuộn dây được tính bằng công thức I= U.L. Câu 46) Trong đoạn mạch xuay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm kháng, hiệu diện thế ở hai đầu cuộn cảm có biểuthứctUu sin0 thì cường độ dòng điện đi qua mạch có biểu thứcAtIi ).sin(0  trong đó Io và đượcxác định bởi các hệ thức nào sau đây?A.LUI00và= -. B.LUI00và=2. C.LUI00và= 0. D.LUI00và= -2. Câu 47) Chọn phát biểu đúng khi nói về mạch điện xoay chiều có tụ điệnA. tụ điện không cho dòng điện không đổi đi qua, nhưng cho dòng điện xoay chiều đi qua nó.B. Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện luôn chậm pha so với dòng điện qua tụ một góc2C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều qua tụ điện được tính bằng công thức I= U.C.D. Cả A, B và C . Câu 48) Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện, hiệu điện thế trên tụ điện có biểu thứctUu sin0V thìcường độ dòng điện qua mạch có biểu thứcAtIi ).sin(0 , trong đó Io và được xác định bởi các hệ thứctương ứng nào sau đây?A.CUI00 và=2. B. Io= Uo.C. và= 0C.CUI00 và= -2. D. Io= Uo.C. và=2 Câu 49) Chọn phát biểu đúng khi nói về mạch điện xoay chiều có điện trở RA. Nếu hiệu điện thế ở hai đầu điện trở có biểu thức).sin(0  tUuV thì biểu thức dòng điện qua điện trở làAsin0tIi B. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế hiệu dụng được biểu diễn theo công thức U=I/RC. Dòng điện qua điện trở và hiệu điện thế hai đầu điện trở luôn cùng pha.D. Pha của dòng điện qua điện trở luôn bằng không. Câu 50) Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạchA. Sớm pha2so với dòng điện B. Trễ pha4so với dòng điệnC. Trễ pha2so với cường độ dòng điện D. Sớm pha4so với dòng điệnSở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 6- Câu 51) Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở R. Đặt vào hai đầu R một hiệu điện thế có biểu thứctUu sin0V thì cường độ dòng điện đi qua mạch có biểu thứcAtIi ).sin(0 , trong đó Io và được xácđịnh bởi các hệ thức tương ứng là:A.RUI00 và= -2. B.RUI00 và = 0C.RUI 0 và = 0 D.RUI200 và = 0 Câu 52) Hai cuộn dây R1, L1và R2, L2 mắc nối tiếp nhau và đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệudụng U. Gọi U1và U2là hiệu điện thế hiệu dụng tương ứng giữa hai cuộn R1, L1và R2, L2 Điều kiện để U=U1+U2là:A.2211RLRLB.1221RLRLC.2121RRLL D.2121RRLL  Câu 53) Chọn câu trả lời sai. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC. Khi hiện tượng cộng hưởn xảyra thì:A. U= URB. ZL=ZCC. UL=UC=0 D. Công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất. Câu 54) Cho một đoạn mạch điện ABC nối tiếp gồm một tụ C (đoạn AB), và một cuộn cảm (đoạn BC) có điện trởR và độ tự cảm L. Khi tần số dòng điện qua mạch bằng 1000 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng UAB =2V, UBC=3V,UAC = 1V và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là I=1mA.A. Điện dung của tụFC 41B. Độ tự cảmHL75,0C. Điện trở thuần R = 1503D. Cả A, và C . Câu 55) Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC thì dòng điện nhanh pha hay chậm pha so với hiệuđiện thế của đoạn mạch phụ thuộc vào:A. R và C B. L và CC. L, C vàD. R, L, C và Câu 56) Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều UACmột hiệu điện thế không đổi UDC Đểdòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải:A. Mắc song song với điện trở một tụ điện C.B. Mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện C.C. Mắc song song với điện trở một cuộn thuần cảm L.D. Mắc nối tiếp với điện trở một cuộn thuần cảm L. Câu 57) Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vàohai đầu mạch thì:A. Dung kháng tăng. B. Cảm kháng tăng.C. Điện trở tăng. D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng. Câu 58) Chọn đáp án sai: Hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC xảy ra khi:A. cos=1 B.2LC C.CLUU D. Công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại P = UI Câu 59) Trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC độ lệch pha giữa hiệu điện thế giữa hai đầu toànmạch và cường độ dòng điện trong mạch là:3 iuthì:A. Mạch có tính dung kháng. B. Mạch có tính cảm kháng.C. Mạch có tính trở kháng. D. Mạch cộng hưởng điện. Câu 60) Trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC thì tổng trở Z phụ thuộc:A. L, C vàB. R, L, CC. R, L, C vàD., RSở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 7- Câu 61) Trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC thì:A.Độ lệch pha củaRuvà u là2B.Lunhanh hơn pha của i một góc2C.Cunhanh hơn pha của i một góc2D.Runhanh hơn pha của i một góc2 Câu 62) Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức)(.100sin0AtIi . Trong khoảng thời gian từ 0 đến0,01s, cường độ tức thời có giá trị bằng 0,5Io vào những thời điểm:A.ss4002;4001B.ss5003;5001C.ss3002;3001D.ss6005;6001 Câu 63) Đặt hiệu điện thếtUu sin0(V) vào hai đầu tụ điện C thì cường độ dòng điện chạy qua C là:A.AtIi )2.sin(0 (A) vớiCUI00B.AtIi )2.sin(0 (A) vớiCUI00C.).sin(0tIi (A) vớiCUI00D.AtIi )2.sin(0 (A) vớiCUI00 . Câu 64) Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC . Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vàohai đầu mạch thì:A. Điện trở tăng. B. Dung kháng tăng.C. Cảm kháng giảm. D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng. Câu 65) Cho mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoaychiềutUu sin0thì cường độ dòng điện i trong mạch là:A.AtUi )2100sin(0 B.AtLUi )2100sin(.0C.AtLUi )2100sin(.0D.AtLUi )100sin(.0 Câu 66) Một cuộn dây mắc vào nguồn xoay chiều u = 200sin100tV, thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là:)3.100sin(2  ti(A). Hệ số tự cảm L của cuộn dây có trị số A. L =2 H B. L =1 H C. L =26 H D. L =2 H Câu 67) Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC không phân nhánh, kết luận nào sau đây sai?A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch có giá trị cực đại.B. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị bằng nhau.D.Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch không phụ thuộc vào điện trở R của đoạn mạch. Câu 68) Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh . Góc lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch điệnso với cường độ dòng điện được xác định bằng công thức nào sau đây?A.RCLtg1B.RCLtg1C.)1(CLRtg D.RCLtg21 Câu 69) Đặt hiệu điện thế:tUu sin0vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh, biết điện trở R không đổi. Khi cóhiện tượng cộng hưởng thì phát biểu nào sau đây là sai:A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạchC. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhấtC. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trởD.Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhauSở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 8- Câu 70) Trong mạch xoay chiều không phân nhánh có RLC thì tổng trở Z xác định theo công thức:A.22).1(LCRZ B.22)1(CLRZ C.22).1(LCRZ D.22)1(CLRZ  Câu 71) Điều nào sau đây là đúng khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh RC ?A.Tổng trở của đoạn mạch tính bởi: .22)1(CRZB.Dòng điện luôn nhanh pha hơn so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.C.Điện năng chỉ tiêu hao trên điện trở mà không tiêu hao trên tụ điện.D. A, B và C đều đúng. Câu 72) Một mạch điện xoay chiều gồm Rmắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L. Tổng trở Z củađoạn mạch được tính bằng công thức nào sau đây?A.22)( LrRZ B.222)( LrRZ C.)()(2LrRZ D.22)()( LrRZ  Câu 73) Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L1, cuộn dây thuần cảm cóđộ tự cảm L2mắc nối tiếp. Tổng trở Z được xác định bởi công thức nào sau đây?A.2212)( LLRZ  B.222122122)(LLLLRZ C.2212)( LLRZ  D.22212)()( LLRZ   Câu 74) Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện C1, tụ điện C2mắc nối tiếp. Tổng trở Z được xác địnhbởi công thức nào sau đây?A.22122)1(1CCRZB.22122)11(1CCRZ C.222122122)(1CCCCRZD.22212)1()1(CCRZ Câu 75) Đặt vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh RLC một hiệu điện thếtUu sin0V thì cường độ dòngđiện của đoạn mạch là:AtIi )6.100sin(0 . Đoạn mạch này luôn có:A. ZL=R B. ZL=ZCC. ZL>ZCD. ZL<ZC Câu 76) Trong một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha một góc so với hiệuđiện thế ở hai đầu đoạn mạch(0 < <2). Đoạn mạch đó:A.gồm điện trở thuần và tụ điệnB. gồm cuộn thuần cảm và tụ điệnC. chỉ có cuộn cảmD. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm Câu 77) Một mạch điện gồm R măc snối tiếp với tụ điện cóFC51021. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điệnthế xoay chiều có biểu thứcVtu )100sin(25  Biết hiệu điện thế ở hai đầu R là 4V. Cường độ dòng điện chạytrong mạch có giá trị bằng bao nhiêu?A. 0,3 A. B. 0,6 A. C. 1 A. D. 1,5 A. Câu 78) Cho mạch điện nối tiếp. Biết hiệu điện thế ở hai đầu điện trở là 40V và hiệu điện thế ở hai đầu cuộn cảm Lvà 30V. Hiệu điện thế hiệu dụng U ở hai đầu đoạn mạch có giá trị là:A. U = 10 V. B. U = 50 VC. U = 70 V. D. U = 100 V.Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 9- Câu 79) Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế có tần số 50Hz. Biết R= 25, cuộn thuần cảm cóHL1, Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trể pha4 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ là:A. 100B. 150C. 125D. 75 Câu 80) Chọn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết R = 140,L =1H, C = 25F,dòng điện xoay chiều đi qua mạch có cường độ 0,5A và tần số f =50Hz. Tổng trở của đoạn mạchvà hiệu điện thế hai đầu mạch là:A. 233và 117V. B. 233và 220V. C. 323và 117 V. D. 323và 220 V. Câu 81) Đoạn mạch xoay chiềukhông phân nhánh RLC . Điện trở 10, cuộn dây thuần cảm cóHL101, tụ điệnC thay đổi được. Mắc vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế:)(.100sin0VtUu . Để hiệu điện thế hai đầu đoạnmạch cùng pha với hiệu điện thế hai đầu R thì giá trị C của tụ điện làA.F10B.F100C.F1000D.F50 Câu 82) Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảmHL1có biểu thức:Vtu )3.100sin(2200 (V) Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:A.Ati )65100sin(22 B.Ati )6100sin(22 C.Ati )6100sin(22 D.Ati )65100sin(2  Câu 83) Hiệu điện thế xoay chiềutUu sin0(V) vào hai cuộn dây thuần cảm L thì cường độ dòng điệnchạy quamạch có biểu thức là:A.AtUi )2.sin(0 B.AtLUi )2.sin(0C.AtLUi )2.sin(0D.AtLUi ).sin(0 Câu 84) Hai đầu điện trở R = 50 có biểu thức hiệu điện xoay chiều là u = 100sin(100t+3)V thì biểu thức cườngđộ dòng điện chạy qua R là :A. i = 22sin(100t+3)A. B. i = 2sin(100t+3)A.C. i = 2sin100t A. D. i = 22sin(100t)A. Câu 85) Cho một đoạn mạch điện gồm điện trở R =50 mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảmHL5,0. Đặtvào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế:Vtu )4.100sin(2100  Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạnmạch là:A.Ati )2.100sin(2 B.Ati )4.100sin(22 C.Ati ).100sin(22 D.Ati ).100sin(2  Câu 86) Hai đầu tụ điện có điện dung 31,8F một hiệu điện thế u =120sin(100t+6)V thì cường độ dòng điệnchạy qua tụ là:A. i =1, 2sin(100t-3)A. B. i = 1,2sin(100t+32)A.C. i = 1,2sin(100t-32)A. D. i = 2sin(100t+6)A.Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 10- Câu 87) Cuộn dây có điện trở trong 40 có độ tự cảm4,0H. Hai đầu cuộn dây có một hiệu điện thế xoay chiều u=1202sin(100t-6)V thì cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là:A i = 3sin(100t+4) A. B. i = 3sin(100t-125) A.C. i = 32sin(100t+12) A D. i = 3sin(100t-12) A Câu 88) Cho điện trở thuần R = 60 mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dungFC 61000, hiệu điện thế hai đầumạch là : u=1202sin(100t-6) V thì cường độ dòng điện chạy qua mạch là:A. i = 2sin(100t +4) A. B.i = 2sin(100t-12)A.C. i = 2sin(100t +12) A. D. i = 2sin(100t+125)A Câu 89) Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R = 50, cuộn dây thuần cảm có L = 0,318H; tụ điện có C=151000F. Hiệu điện thế hai đầu mạch là: u = 200sin(100t+4) V thì biểu thức cường độ dòng điện chạy qua tụđiện làA i = 22sin(100t -4) A. B. i = 22sin(100t +2) A C. i = 22sin(100t +4) A D. i = 22sin100t A Câu 90) Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R = 80, cuộn dây có điện trở 20, có độ tự cảm L=0,636H, tụđiện có điện dung C =31,8F. Hiệu điện thế hai đầu mạch là : u = 200sin(100t-4) V thì biểu thức cường độ dòngđiện chạy qua mạch điện là:A i =2sin(100t -2) A. B. i = sin(100t +2) A.C. i =2sin(100t -4) A. D. i =2sin100t A. Câu 91) Một cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảmHL2, mắc nối tiếp với một tụ điện có C= 31,8F. Hiệu điệnthế giữa hai đầu cuộn dây có dạngVtuL)6.100sin(100 . Hỏi biểu thức cường độ dòng điện chạy qua mạch códạng như thế nào?A.Ati )3.100sin(5,0 B.Ati )3.100sin(5,0 C.Ati )3.100sin( D.Ati )3.100sin(  Câu 92) Một dòng điện xoay chiều qua một ampekế xoay chiều có số chỉ 4,6 A. Biết tần số f = 60 Hz và gốc thờigian t = 0 chọn sao cho dong điện có giá trị lớn nhất. Biểu thức dòng điện có dạng nào sau đây?A.Ati )2120sin(6,4 B.Ati )120sin(97,7 C.Ati )2120sin(5,6 D.Ati ).120sin(2,9   Câu 93) Cuộn dây có điện trở 50 có hệ số tự cảm 0,636H mắc nối tiếp với một điện trở R= 100, cường độ dòngđiện chạy qua mạch: i =2sin100t (A) thì biểu thức hiệu điện thế hai đầu cuộn dây là:A. u =5034sin(100t +18076) V .B. u =5034sin(100t-18076) V .C. u =50sin(100t +18076) V . D. u =5034sin(100t+76) V .[...]... ZC có giá trịA.LLCZZRZ22B. Zc = R + ZLC.22LLCZRZZD.RZRZLC22 Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 1-BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMPhần Điện Xoay Chiều Câu 1) Chọn phát biểu đúng khi nói về cường độ dịng điện hiệu dụngA. Giá trị của cường độ hiệu dụng... của cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến thế. Trường hợp nào takhông thể có:A. N1>N2B. N1< N2C. N1=N2D. N1có thể lớn hơn hay nhỏ hơn N2 Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 23- Câu 187) Một đoạn mạch điện đặt dưới hiệu điện thế)4.sin(0  tUuV... những phần tử và giá trị là:A. Y chứa RL, R =60Ω, L = 0,165HB. Y chứa RC, R=60Ω, C = 106μF.C. Y chứa LC, L = 0,165H, C = 106μFD. Y chứa RC, R =60Ω, C = 106μF. Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 9- Câu 79) Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế có tần số 50Hz. Biết... =120sin(100t+6)V thì cường độ dòng điệnchạy qua tụ là:A. i =1, 2sin(100t-3)A. B. i = 1,2sin(100t+32)A.C. i = 1,2sin(100t-32)A. D. i = 2sin(100t+6)A. Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 10- Câu 87) Cuộn dây có điện trở trong 40 có độ tự cảm4,0H. Hai đầu cuộn... thế hai đầu cuộn dây là:A. u =5034sin(100t +18076) V .B. u =5034sin(100t-18076) V .C. u =50sin(100t +18076) V . D. u =5034sin(100t+76) V . Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 2- Câu 11) Khung dây hình chữ nhật dài 30cm, rộng 20cm đặt trong từ trường đều... B.V.2110C. 220V D.V.2220 Câu 22) Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều có biểu thứcVtu ).100sin(5220  là:A. 220V.5B. 220V C. 110V.10D. 110V.5 Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 24- Câu 192) Một đoạn mạch gồm có một cuộn dây (có điện trở R và hệ số tự cảm... máy phát điện xoay chiều một pha khác nhau ở chỗ:A. Cấu tạo của phần ứng.B. Cấu tạo của phần cảm.C. Bộ phận đưa dịng điện ra mạch ngồi.D. Cả A, B, C đều sai. Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 20- Câu 162) Cho mạch điện nối tiếp có hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn...Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 26- Câu 211) Một động cơ khơng đồng bộ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha... đường sức từ. Biểu thức sức điện động e sinh ra có dạng A. e = 1202cos100πt V B. e = 1202sin (100πt +6 )(V) C. e = 1202sin100 πt V D. e = 120sin100 πt V Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 14- Câu 112) Mạch điện như hình vẽ A C R L, r BuAB = 802 sin 100 πtV R = 100... Ro, L R BuAB = 80 sin 100 πtV; V1 chỉ 50V; V2 chỉ 10V. Điện trở các vôn kế rất lớn.Hệ số công suất của mạch là A.4 rad B 4 rad C.2/2 D.3/2 Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 8- Câu 70) Trong mạch xoay chiều khơng phân nhánh có RLC thì tổng trở Z xác định . Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 1-BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMPhần. 1202sin100 πt V D. e = 120sin100 πt VSở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406;
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm môn vật lý, Bài tập trắc nghiệm môn vật lý, Bài tập trắc nghiệm môn vật lý, Hiện tượng tự cảm. B. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Từ trường quay. D. Hiện tượng quang điện. Biểu thức hiệu điện thế dao động điều hồ có dạng:, Hiệu dụng B. Tức thời. Khơng đổi D. A, B, C khơng thích hợp, Ampe kế từ điện. C. Ampe kế điện từ. 25Hz B. 100Hz 12,5Hz D. 400Hz 110 2.V 110V C. 220V V V V, 110V B. 220V D. 220 V 220V C. 110 2A B. 2 3 A 6 A Cực đại B. Cực tiểu Bằng không D. Một giá trị khác t, Cả B và C. Câu 30 Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở 25 3A B. 2A 3 A 2 A 1000 J. B. 600 J. 400 J. D. 200 J., 3A và 15 KJ. B. 4A và 12 KJ. 5A và 18 KJ. D. 6A và 24 KJ Dòng điện xoay chiều thực chất là một dao động cưỡng bức. I Z Cả A, B và C, LC = R Cường độ dòn điện hiệu dụng trong mạch được tính bởi cơng thức: Cả A và C. Câu 42 Mạch điện gồm điện trở R. Cho dòng điện xoay chiều L L L C C, Trễ pha R R R U= U Z U, R và C B. L và C L, C và R, L, C và Dung kháng tăng. B. Cảm kháng tăng. Điện trở tăng. D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng. Mạch có tính dung kháng. B. Mạch có tính cảm kháng. Mạch có tính trở kháng. D. Mạch cộng hưởng điện. R, L, C C. R, L, C và s s s s, A Điện trở tăng. B. Dung kháng tăng. Cảm kháng giảm. D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng. A A A R R, Z Z Z chỉ có cuộn cảm D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm, 0,3 B. 0,6 1 A. D. 1,5 A. U = 10 V. B. U = 50 V U = 70 V. D. U = 100 V. 100  150  125  75  233  323  F F F F A A A A A A A A A, A A A A A A, u =50 34 sin100 u =50sin100 u =50 34 sin100, V V V V V C =  F,     R R C Điện Xoay Chiều, Tăng lên. B. Giảm đi. Khơng đổi. D. Có thể tăng, có thể giảm. Cảm kháng. C. Điện trở. Tổng trở. Câu 135 Mạch RLC nối tiếp có Là P=UIcos Là P=R  P= U.I C. Z = R Z Z C tiêu thụ cơng suất ít hơn L. D. Cả câu A, B . tụ điện có điện dung C tiêu thụ một phần , Khơng tính được vì khơng biết L,C C. A, B đúng Bằng 320 W Câu 144 Mắc nối tiếp R với cuộn cảm L có R 0,5 B. 0,707 0,866 D. 0,6 60 W B. 120W 240W D. 480W 350W B. 50W 100W D. 250W 20  35  2 2 3 2 2 3, fof B. fof fo=f D. Khơng có giá trị nào của fo thoả điều kiện cộng hưởng. 10 B. 100 1000 D. 10000 R = 45  R = 60  R = 80  Câu A hoặc C., 200W B. 400W 800W D. Một giá trị khác. 60 W B. 120 W 240 W D. 360 W P = 322,58W B. P = 20,16 W P = 40,38 W D. P = 645,16 W, 0,5 B. 0,85 2 2 Điện Xoay Chiều, F F F F, Hai phần tử đó là RL. B. Hai phần tử đó là RC. Hai phần tử đó là L D. Tổng trở của mạch là 10 2 Chỉ có L thuần cảm B. Chỉ có C L và C nối tiếp với LC Mạch có R nối tiếp C B. Mạch có R nối tiếp L Mạch chỉ có C D. Mạch có L nối tiếp C, X chứa Ro = 93,8 Ω và Z X chứa Z X chứa 8. B. 5. 10. D. 4. Khơng bị tác động D. Bị nam châm điện hút chặt Cả 3 bộ phận. C. Cổ góp điện. Cấu tạo của phần ứng. B. Cấu tạo của phần cảm. Bộ phận đưa dòng điện ra mạch ngồi. D. Cả A, B, C đều sai. Cộng hưởng đi, 300 vòngphút. B. 500 vòngphút. 3000 vòngphút. D. 1500 vòngphút. p f = 60np C. f = np A và C đều đúng. Câu 206 Trong máy phát điện ba pha mắc hình sao:, Lực tĩnh điện. C. Lực điện từ. Trọng lực. Câu 210 Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ: 2 A B. 6 A 20 A D. 60 A 3 B. 4 5 D. 6 4 B. 3 6 D. 5 4 B. 3 2 D. 1 Hiện tượng cảm ứng điện từ. C. Việc sử dụng trường quay. Pin B. Ăcqui Nguồn điện xoay chiề, Cả A, B, C đều sai. N N N, Cả B và C đều đúng. Câu 225 Máy biến thế dùng để: Tăng gấp 4 lần. B. Giảm đi 4 lần. Tăng gấp 2 lần. D. Giảm đi 2 lần., Tăng hiệu điện thế k lần. Giảm hiệu điện thế k lần. 240V; 100A B. 240V; 1A 2,4V; 100A D. 2,4V; 1A 2A; 360V B. 18A; 360V 2A; 40V D. 18A; 40V 20.000 vòng B. 10.000 vòng 50 vòng D. 100 vòng, Tăng 100 lần. B. Giảm 100 lần. Tăng lên 10000 lần. D. Giảm đi 10000lần. Lớn hơn 2 lần. B. Lớn hơn 4 lần. Nhỏ hơn 2 lần. D. Nhỏ hơn 4 lần. 2200 B. 1000 2000 D. 2500

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay