BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ + HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO

5 1,131 69
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2013, 01:20

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO Thầy chủ nhiệm dự định mua một quyển sách hoặc một cây bút để tặng cho 1 học sinh giỏi của lớp, sách gồm các loại: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bài tập; mỗi loại 1 quyển; Bút gồm các loại:Bút mực, bút 2màu, bút 4 màu,bút bi, mỗi loại có một cây.Số cách lựa chọn khi mua là: A. 8 B. 12 C. 25 D. 7 [<br>] Trong đội văn nghệ của trường có 8 nam và 6 nữ .Số cách chọn một đôi song ca nam - nữ là: A. 14 B. 28 C. 48 D. 18 [<br>] Hệ số của x 6 y 3 trong khai triển (x 2 +y) 6 là : A. 120 B. 20 C. 30 D. 40 [<br>] Cho một túi đựng 5 bi đỏ và 7 bi xanh .Xác suất để lấy 3viên bi ngẫu nhiên là màu đỏ là: A. 3 5 3 12 C C B. 3 12 3 5 C C C. 3 5 3 12 A A D. 3 12 3 5 A A [<br>] Lớp11A có 50 em, trong đó có 30 nam,20nữ xác suất để chọn ngẫu nhiên 2 học sinh nữ là A. 2 2 50 30 2 50 C C C - B. 2 20 2 50 C C C. 2 2 50 30 2 50 A A A - D. 2 20 2 50 A A [<br>] Từ 5 số 0,1,2,3,4 Số các số có 4 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 5 là: A. 3 4 A B. 4. 3 4 A C. 3 4 C D. 4 3 4 C [<br>] Một toà nhà có 9 cửa ra vào.Các cách vào cửa này ra cửa kia là : . A. 2 1 1 1 9 8 C .C B. 2 9 A C. 2 9 C D. 2 9 1 A 2 [<br>] Trong 1hộp có 6viên bi được đánh số từ1 đến 6 , lấy ngẫu nhiên 2 viên bi rồi nhân 2 số trên viên bi đó với nhau. Xác suất để kết quả nhận được số chẵn là. A. 2 5 B. 3 5 C. 4 5 D. 1 5 [<br>] Cho phép thử T:"Gieo một con súc sắc một lần" Xét biến cố A "số chấm trên mặt xuất hiện là lẻ" Khi đó số phần tử của A là: A. 1 B. 3 C. 5 D. 6 [<br>] Cho phép thử có số phần tử của không gian mẫu là n và các kết quả của phép thử là đồng khả năng. Gọi A ; B là 2 biến cố xung khắc liên quan đến phép thử và số phần tử của chúng lần lượt là a,b . Mệnh đề nào sai ? A. P(A ∪ B) = a+b n B. P(A ∩ B) = 0 C. P(A.B) = a.b D. Có một mệnh đề sai trong A,B,C [<br>] Cho đa giác lồi n cạnh ( n > 2). Công thức nào tính số đường chéo của nó ? A. 1 2 n(n-3) B. 2 C n C. 2 A n D. 1 2 n [<br>] Một túi đựng 3 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ .Chọn ngẫu nhiên 4 viên bi.Gọi X là số bi đỏ trong 4 viên bi đó .Tập các giá trị của X là: A. { } 0,1,2,3, 4 B. { } 0,1,2,3 C. { } 1,2,3 D. { } 1,2,3, 4 [<br>] Tìm số nguyên dương n sao cho 0 1 2 2 n n n n n n C 2C 2 C . 2 C 6561+ + + + = A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 [<br>] Dùng sáu chữ số 1;2;3;4;5;6 để viết các số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau.Các số mà trong đó bắt đầu bằng 12 là : A. 4 P B. 2 4 A C. 2 4 C D. 4 6 A [<br>] Một lớp có 20 học sinh ,trong đó có 10học sinh đỗ vào trường Bách khoa,5học sinh đỗ vào trường Kinh tế ,không có học sinh nào đỗ cả 2 trường .Xác suất để chọn 1 học sinh đỗ vào Bách khoa hoặc Kinh tế là : A. 3 4 B. 1 6 C. 1 2 D. 1 4 [<br>] Gieo một xúc xắc vô tư hai lần .Xác suất để được số lẻ chấm ở lần gieo thứ nhất và số chẵn chấm ở lần gieo thứ hai là : A. 1 9 B. 1 6 C. 1 4 D. 1 2 [<br>] Một hộp đựng 5 bi đỏ ,4 bi vàng ,3 bi xanh .Lấy ngẫu nhiên 3 bi.Xác suất để được 3 bi vàng là: A. 1 55 B. 3 110 C. 1 44 D. 4 110 [<br>] Phương trình 6( P n – P n-1 ) = P n +1 có nghiệm là A. n = 2 B. n = 3 C. n =2 ; n =3 D. kết quả khác [<br>] Một hộp kín đựng 6 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ có kích thước và trọng lượng như nhau.Lấy ngẫu nhiên 5 viên bi,xác suất để lấy được 3 viên bi đỏ là : A. 11 42 B. 60 252 C. 6 252 D. 13 42 [<br>] Hai biến cố A và B có quan hệ thế nào biết rằng P(A) = 1 4 , P(B) = 1 3 , P(A ∪ B) = 1 2 và P(A ∩ B) = 1 12 ? A. xung khắc B. độc lập C. đối nhau D. cả A,B, C sai [<br>] Với các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 số các số chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau (chữ số đầu tiên phải khác 0) có thể lập đượclà : A. 1250 B. 1260 C. 1280 D. 1270 [<br>] Tập nghiệm của phương trình : A 2 x =2 là : A. { } 1; 2- B. { } 1 C. { } 1,2- D. { } 2 [<br>] Biết rằng hệ số của x n-2 trong khai triển (2-x) n là 24, ta có n bằng : A. 3 B. 4 C. 12 D. 20 [<br>] Số đường chéo của hình thập giác lồi là : A. 80 B. 90 C. 45 D. 35 [<br>] Tổng S= C 0 2007 + C 1 2007 +C 2 2007 + + C 2007 2007 bằng : A. 2 2006 B. 2 2007 C. 2 2008 D. 2 2009 [<br>] Cho A(4;5).Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo v r (2;1) ? a. Q(2;4) b. N(1;6) c. P(4;7) d. M(3;1) [<br>] Cho A(2;5).Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo v r (1;2) ? a. Q(3;7) b. N(1;6) c. P(4;7) d. M(3;1) [<br>] Cho M(2;3). Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox ? a. Q(2; - 3) b. N(3; - 2) c. P(3;2) d. S( - 2;3) [<br>] Cho M(2;3). Hỏi điểm nào trong các điểm sau có ảnh là M qua phép đối xứng trục Oy ? a. Q( - 2; 3) b. N(2; - 3) c. P(3;2) d. S(3; - 2) [<br>] Cho M(2;3). Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của M trong phép đối xứng trục d:x+y = 0 ? a. Q( - 3; - 2 ) b. N(2; - 3) c. P(3;2) d. S(3; - 2) [<br>] Cho M(3; - 1) và I(1;2). Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của M trong phép đối xứng tâm I ? a. Q( - 1;5 ) b. N(2;1) c. P( - 1;3) d. S(5; - 4) [<br>] Cho đường thẳng d:x = 2. Hỏi đường thẳng nào trong các đường thẳng sau là ảnh của d trong phép đối xứng tâm O(0;0) ? a. x = - 2 b. y = 2 c. x = 2 d. y = - 2. [<br>] Cho đường thẳng d:x - y + 4= 0. Hỏi đường thẳng nào trong các đường thẳng sau có ảnh là d trong phép đối xứng tâm I(4;1)? a. x - y - 10 = 0 b. x - y+ 2 =0 c. x - y +6= 0 d.x - y - 8=0. [<br>] Cho M(1;1). Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của M qua phép quay tâm O(0;0),góc quay 45 0 ? a. Q(0; 2 ) b. N( 2 ;0) c. P(1;0) d. S(1; - 1) [<br>] Cho tam giác ABC có A cố định.Hai điểm B,C thay đổi sao cho AB=2 ,AC=5.Dựng tam giác đều BCD sao cho D khác phía với A đối với BC.Xác định góc BAC để AD có độ dài lớn nhất a. 120 0 b.135 0 c. 60 0 d. 90 0 [<br>] Cho tam giác đều ABC và điểm M nằm trong tam giác sao cho:MC 2 = MB 2 +MA 2 .Tính góc BMA a. 150 0 b.135 0 c. 120 0 d. 90 0 [<br>] Cho đường tròn (C) có phương trình (x - 1) 2 +(y+2) 2 =4.Phép hợp thành của phép đối xứng trụcOy và phép tịnh tiến theo v r (2;1) biến (C) thành đường tròn nào? a. (x - 1) 2 +(y - 1) 2 =4 b. (x - 2) 2 +(y - 6) 2 =4 c. (x - 2) 2 +(y - 3) 2 =4 d. x 2 +y 2 =4 [<br>] Cho đường thẳng d có phương trình x+y - 2 =0.Phép hợp thành của phép đối xứng tâm O(0;0) và phép tịnh tiến theo v r (3;2) biến d thành đường thẳng nào? a. x+y - 3=0 b. x+y+2 =0 c. x+y - 4 =0 d. 3x+3y - 2=0 [<br>] Cho M( - 2;4).Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của M qua phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = - 2 ? a. Q(4; - 8) b. N(4;8) c. P( - 8;4) d. S( - 4; - 8) [<br>] Cho đường thẳng d có phương trình 2x+y - 3 =0.Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k =2 biến d thành đường thẳng nào? a. 2x+y - 6=0 b. 2x+y+3 =0 c. 4x - 2y - 3 =0 d. 4x+2y - 5=0 [<br>] Cho đường thẳng d có phương trình x+y - 2 =0.Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = - 2 biến d thành đường thẳng nào? a. x+y+4=0 b. 2x+2y - 4 =0 c. x+y - 4 =0 d. 4x+4y - 5=0 [<br>] Cho đường tròn (C) có phương trình (x - 1) 2 +(y+2) 2 =4. Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = - 2 biến (C) thành đường tròn nào? a. (x+2) 2 +(y+4) 2 =16 b. (x - 2) 2 +(y - 4) 2 =16 c. (x - 4) 2 +(y - 2) 2 =4 d.(x - 4) 2 +(y - 2) 2 =16 [<br>] Cho đường thẳng d có phương trình 2x - y = 0.Phép đồng dạng là hợp thành của phép vị tự tâm O(0;0),tỉ số k = - 2 và phép đối xứng trục Oy sẽ biến d thành đường thẳng nào? a. 2x+y =0 b. 2x - y =0 c.4x - y =0 d. 2x+y - 2=0 [<br>] Cho đường tròn (C) có phương trình (x - 2) 2 +(y - 2) 2 =4. Phép đồng dạng là hợp thành của phép vị tự tâm O(0;0),tỉ số k =1/2 và phép quay tâm O(0;0) góc quay 90 0 sẽ biến (C) thành đường tròn nào? a. (x+1) 2 +(y - 1) 2 =1 b. (x - 2) 2 +(y - 2) 2 =1 c. (x - 1) 2 +(y - 1) 2 =1 d.(x+2) 2 +(y - 1) 2 =1 [<br>] Cho M(2;4).Phép đồng dạng là hợp thành của phép vị tự tâm O(0;0),tỉ số k =1/2 và phép đối xứng trục Oy sẽ biến M thành điểm nào? a. Q( - 1;2) b. N(1;2) c. P( - 2; 4) d. M(1; - 2) [<br>] Trong mặt phẳng, xét hình bình hành ABCD có A và C cố định còn B chạy trên đường tròn tâm O bán kính R (cho trước). Khi đó đỉnh D có tính chất như thế nào ? a.Cố định b.Chạy trên một đường thẳng c.Chạy trên một cung tròn d. Chạy trên một đường tròn có bán kính R tâm O’, đối xứng của O qua điểm I là trung điểm của đoạn AC [<br>] Số 360 có bao nhiêu ước nguyên dương ? a. 24 b. 22 c. 26 d. 28 [<br>] Có bao nhiêu số nguyên dương gồm không quá ba chữ số khác nhau ? a. 738 b. 524 c. 426 d. 628 [<br>] Trong một đa giác đều bảy cạnh,kẻ các đường chéo.Hỏi có bao nhiêu giao điểm của các đường chéo,trừ các đỉnh? a. 35 b. 45 c. 25 d. 48 [<br>] Tìm số các số nguyên dương gồm 5 chữ số sao cho mỗi chữ số của số đó lớn hơn chữ số ở bên phải nó. a. 252 b. 322 c. 326 d. 128 [<br>] Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn nam và 5 bạn nữ vào 10 ghế được kê thành hàng ngang,sao cho các bạn nam ngồi liền nhau ? a. 864000 b. 522000 c. 426000 d. 728000 [<br>] Có bao nhiêu cách xếp chổ ngồi cho 10 bạn,trong đó có An và Bình, vào 10 ghế kê thành hàng ngang,sao cho hai bạn An và Bình không ngồi cạnh nhau ? a. 2903040 b. 3828800 c. 725760 d. 728000 [<br>] Cần phải cử ra một tổ trưởng,một tổ phó và một phụ trách học tập của một tổ gồm 12 học sinh.Hỏi có bao nhiêu cách phân công biết rằng mọi người của tổ đều có thể làm được? a. 3 A 12 b. 3 C 12 c. 3 3 A .C 12 12 d. 3 A 9 [<br>] Cho 6 chữ số :1,2,3,4,5,6.Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lấy từ 6 chữ số đã cho là a. 5 A 6 b. 5 C 6 c. 5 5 A .C 6 6 d. P 6 [<br>] Một đa giác lồi 20 cạnh có bao nhiêu đường chéo? a. 170 b.160 c.150 d. 140 [<br>] Tìm tổng tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau lấy từ 1,3,5,7 ? a. 106656 b. 214300 c. 124560 d. 200640 [<br>] . BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO Thầy chủ nhiệm dự định mua một quyển sách hoặc một cây bút để tặng cho 1 học sinh giỏi. C ... 2 C 656 1+ + + + = A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 [<br>] Dùng sáu chữ số 1;2;3;4;5;6 để viết các số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau.Các số mà trong đó
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ + HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ + HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ + HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay