BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC + ĐẠI SỐ 10

3 1,351 122
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2013, 01:20

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌCĐẠI SỐ 10 Tịnh tiến đồ thị hàm số y=f(x) sang trái 2 đơn vị ta có đồ thị hàm số y=x 2 -3x+2. Hãy chọn câu đúng ? A. f(x) = x 2 +7x-12 B. f(x) = x 2 +7x+12 C. f(x) = x 2 -7x-12 D. f(x) = x 2 -7x+1 [<br>] Cho hàm số y=3 | x – 1 | - | 2x + 2 | +| 6 -3x |. Mệnh đề nào đúng ? A. Hàm số giảm trên (- ¥ ; -1) ; tăng trên (-1; + ¥ ) B. Hàm số giảm trên (- ¥ ; 1) ; tăng trên (1; + ¥ ) C. Hàm số giảm trên (- ¥ ; 2) ; tăng trên (2; + ¥ ) D. Hàm số giảm trên (- ¥ ; 0) ; tăng trên (0; + ¥ ) [<br>] Đồ thị hàm số y=/ x 2 -2x-3 / cắt đờng thẳng y= 1-m tại 4 điểm phân biệt khi : A. -3 < m < 1 B. 4 < m < 5 C. -1 < m < 3 D. -5 < m < -4 [<br>] Số giao điểm (nếu có) của đường thẳng y=m và đồ thị hàm số y= / -x 2 +2/x/ +3 / nhiều nhất là : A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 [<br>] Đồ thị hàm số y=(m-3)x + 2m – 5 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x 0 Î [ -1 ; 2] khi : A. 1 8 m 4 - £ £ B. 1 4 m 8 - £ £ C. 1 1 m 4 8 - £ £ D. 1 1 m 8 4 - £ £ [<br>] Cho hình thang ABCD (AB//CD). Hai điểm M,N lần lợt thuộc AD, BC sao cho MD=2AM ; NC 2BN= uuur uuur uuur uuur . Chọn đẳng thức đúng ? A. AB DC 2MN+ = uuur uuur uuur B. AB DC 3MN+ = uuur uuur uuur C. DC AB MN- = uuur uuur uuur D. DC 2AB 3MN+ = uuur uuur uuur [<br>] Cho lục giác ABCDEF.Số các véctơ khác 0 r có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng : A. 6 B. 12 C. 24 D. 30 [<br>] Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O.Số các véctơ khác 0 r cùng phơng với OC uuur có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng : A. 6 B. 4 C. 7 D. 8 [<br>] Cho G là trọng tâm tam giác ABC và I là trung điểm BC.Chọn câu đúng : A. GA 2GI= uuur uur B. GC GB 2GI+ = uuur uuur uur C. 1 IG AI 3 = uur uur D. 2 GA AI 3 = uuur uur [<br>] Chọn kết quả sai trong các mệnh đề sau : A. A∩B = A ⇔ A⊂B; B. A∪B = B ⇔ A⊂B; C. A\B = A ⇔ A∩B =∅; D. A\B = A ⇔ A∩B ≠ ∅ [<br>] Giao điểm của 2 đờng thẳng : x + y = 8 và x+ 4y = -1 có tọa độ là : A. ( 2 ; 2 17 ) B. ( 1 ; -2 ) C. ( 11 ; 3) D. (11; -3) [<br>] Tìm mệnh đề sai : A. ∃ x ∈ R , x > x 2 B. ∃ x ∈ R , (x + 1 )(x 3 + 1) < 0 C. " x ∈ R , (x + 1 )(x 3 + 1) ³ 0 D. Hình vuông là một hình thoi [<br>] Tập xác định và tính chẵn lẻ của hàm số y = 1 1 1 1 −++ xx là : A. R ; hàm số lẻ B. R \{0} ; hàm số lẻ C. R ; hàm số chẵn D. R \{0}; hàm số chẵn [<br>] Tập xác định của hàm số y = x x−3 là : A. ( - ∞ ; 0] B. ( 0 ; 3] C. R \ {0} D. [ 3 ; + ∞ ) [<br>] Cho tam giác ABC và I là trung điểm cạnh BC.Điểm G có tính chất nào sau đây thì G là trọng tâm tam giác ABC: A. GA=2GI B. AG BG CG 0+ + = uuur uuur uuur r C. GC GB 2GI+ = uuur uuur uur D. GI= 1 3 AI [<br>] Cho tam giác ABC,E là điểm trên cạnh BC sao cho BE= 1 4 BC.Chọn câu đúng : A. AE 3AB 4AC= + uuur uuur uuur B. 3 1 AE AB AC 4 4 = + uuur uuur uuur C. 1 1 AE AB AC 3 5 = - uuur uuur uuur D. 1 1 AE AB AC 4 4 = + uuur uuur uuur [<br>] Tìm a , b để đồ thị hàm số y = ax + b qua M ( 2 ; 5 ) và song song với đờng thẳng y = 2x A. a = -2 và b = -1 B. a = 2 và b = -1 C. a = 2 và b = 2 D. a = 2 và b = 1 [<br>] Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai ? A. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau. B. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3 góc vuông. C. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại. D. Một tam giác là đều khi và chỉ khi chúng có hai đờng phân giác trong bằng nhau và có một góc bằng 60 0 . [<br>] .Lớp 10 có 7 HS giỏi Toán , 5 HS giỏi Lý , 6 HS giỏi Hoá , 3 HS giỏi cả Toán và Lý , 4 HS giỏi cả Toán và Hoá , 2 HS giỏi cả Lý và Hoá , 1 HS giỏi cả 3 môn Toán , Lý ,Hoá . Kết quả nào sau đây là đúng : Số HS giỏi ít nhất một môn ( Toán , Lý , Hoá ) của lớp 10 là: A. 3 B. 10 C. 8 D. 28 [<br>] Tọa độ đỉnh của Parabol y = x 2 – 4x + 3 là : A. S (4 ; 3) B. S ( 1 ; 3 ) C. S ( 2 ; 1 ) D. S (2 ; -1 ) . BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC VÀ ĐẠI SỐ 10 Tịnh tiến đồ thị hàm số y=f(x) sang trái 2 đơn vị ta có đồ thị hàm số y=x 2 -3x+2. Hãy chọn câu. , (x + 1 )(x 3 + 1) < 0 C. " x ∈ R , (x + 1 )(x 3 + 1) ³ 0 D. Hình vuông là một hình thoi [<br>] Tập xác định và tính chẵn lẻ của hàm số y
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC + ĐẠI SỐ 10, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC + ĐẠI SỐ 10, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC + ĐẠI SỐ 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay