nguyên týÒ _luên thi cap toc

3 250 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2013, 23:20

Cu to nguyờn t v lien kt ( BIấN SON : NGUYấN VN THèN) Câu 1: Khối lợng phân tử của 3 muối RCO 3 , R CO 3 , R CO 3 lập thành 1 cấp số cộng với công sai bằng 16. Tổng số hạt p, n của ba hạt nhân nguyên tử ba nguyên tố trên là 120.*Ba nguyên tố trên là:A. Mg, Ca, Fe B. Be, Mg, Ca C. Be, Cu, Sr D. Mg, Ca, Cu; Câu2: Có hợp cht MX 3 .- Tổng số hạt proton, nơtron, electron là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60.- Khối lợng nguyên tử X lớn hơn của M là - 8.- Tổng số 3 loại hạt nhân trên trong ion X - nhiều hơn trong ion M 3+ là 16.M và X là:A. Al và Cl B. Mg và Br ;C. Al và Br D. Cr và Cl Câu 3:Chọn phát biểu sai:1. Trong một nguyên tử luôn luôn số proton bằng số electron bằng số điện tích hạt nhân Z.2. Tổng số số proton và số electron trong một hạt nhân đợc gọi là số khối.3. Số khối A là khối lợng tuyệt đối của nguyên tử.4. Số proton bằng điện tích hạt nhân.5. Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton, nhng khác nhau về số nơtron.A. 2, 3B. 3, 4, 5 C. 1, 3 D. 2, 5 ;Câu 4:Các mệnh đề nào sau đây không đúng:1. Số điện tích hạt nhân đặc trng cho một nguyên tố hoá học;2. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxy mới có 8 proton;3. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxy mới có 8 nơtron;4. Chỉ có trong nguyên tử oxy mới có 8 electron.A. 1, 3 B. 3, 4 C. 3 D. 4 //Câu 5:* Xét các nguyên tố: 1 H , 3 Li , 11 Na , 7 N , 8 O , 19 F , 2 He , 10 Ne Nguyên tố nào có số electron độc thân bằng không?A. H, Li, Na ,F; B. O ;C. N;D. He, Ne//Câu 6:Số phân lớp, số obitan và số electron tối đa của lớp N là:A. 3 ; 3 ; 6 B. 3 ; 6 ; 12C. 3 ; 9 ; 18 D. 4 ; 16 ; 32 E. 4 ; 8 ; 16//Câu 7:Cho 26 Fe , cấu hình electron của Fe 2+ là:A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 ;B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 ; C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 4 Câu 8:Cho 2 hiện diện của các đồng vị thuộc nguyên tố Argon: Ar 40 18 (99,63%); Ar 36 18 (0,31%); Ar 38 18 (0,06%).Nguyên tử khối trung bình của Ar là:A. 39,75;B. 37,55;C. 38,25;D. 36,98;E. 39,98 Câu 9:Cho biết cấu hình electron của các nguyên tố sau:X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 Y: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 Z: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 Nguyên tố nào là kim loại:A. X ;B. Y ;C. Z ;D. X và Y;E. Y và Z Câu 10:Phát biểu nào sau đây sai: (1) Obitan nguyên tử là vùng không gian quanh nhân, ở đó xác suất hiện diện của electron là rất lớn (trên 90%) (2) Đám mây e không có ranh giới rõ rệt còn obitan nguyên tử có ranh giới rõ rệt;(3) Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa 2 electron với spin cùng chiều;(4) Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa 2 electron với spin ngợc chiều;(5) Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ đợc phân bố trên các obitan sao cho các electron độc thân là tối đa và các electron này phải có chiều tự quay khác nhau.A. (1), (2)B. (2), (3)C. (3), (4) D. (1), (5);Câu 11:Cho nguyên tử (X) có tổng số hạt bằng 58. Biết rằng số nơtron = số proton. X là nguyên tố:A. Ar 40 18 ;B. Sc 37 21 C. K 39 19 D. Ca 38 20 Câu 12:Cấu hình electron của nguyên tố X 39 19 là: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 .Vậy nguyên tố X 39 19 có đặc điểm:A. Nguyên tố thuộc chu kỳ 4, phân nhóm chính nhóm I A B. Số nơtron trong nhân nguyên tử X là 20 C. X là nguyên tố kim loại có tính khử mạnh, cấu hình electron của cation X n+ là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 D. Là nguyên tố mở đầu chu kỳ N;E. Cả A, B, C, D đều đúng.Câu 13:Khi các nguyên tố liên kết nhau để tạo thành phân tử thì dù liên kết theo loại nào vẫn phải tuân theo nguyên tắc:A. Sau khi liên kết mỗi nguyên tử đều có lớp vỏ ngoài cùng chứa 8 electronB. Sau khi liên kết, thành phân tử, mỗi nguyên tử phải đạt đợc cấu hình electron giống nh cấu hình electron của nguyên tử khí trơ ở gần nó nhất trong bảng hệ thống tuần hoàn. C. Khi liên kết phải có một nguyên tố nhờng electron và một nguyên tố nhận electron;D. Cả 3 nguyên tắc trên đều đúng. 14.Cho các ng tố X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 5 , X 6 lần lợt có cấu hình sauX 1 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ;X 2 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 ; X 3 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 ;X 4 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ; X 5 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 ; X 6 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 Các nguyên tố nào thuộc cùng một chu kỳ?A. X 1 , X 4 , X 6 ;B. X 2 , X 3 , X 5 ;C. X 3 , X 4 ;D. X 1 , X 2 , X 6 ; Câu 15:Đề bài nh câu trên (câu 14)Các nguyên tố kim loại là:A. X 1 , X 2 , X 3 , X 5 , X 6 ;B. X 1 , X 2 , X 3 ;C. X 2 , X 3 , X 5 D. Tất cả các nguyên tố đã cho.;Câu 16:Đề bài tơng tự nh (câu 14)3 ng tố tạo ra 3 ion tự do có cấu hình e giống nhau là:A. X 1 , X 2 , X 6 ;;B. X 2 , X 3 , X 4 ;C. X 2 , X 3 , X 5 D. X 2 , X 3 , X 6 ;Câu 17:Đề bài nh câu trên (câu14).Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng một phân nhóm chính?A. X 1 , X 2 , X 6 B. X 2 , X 5 C. X 1 , X 3 D. Cả b và c đúng Câu 18:Nguyên tố nào có số electron độc thân nhiều nhất,số electron độcthân này là baonhiêu:A. Nitơ, 3 e.;C. Oxy, 2 e.B. Nitơ, 5 e.D. Oxy, 6e.Câu 19:Năng lợng của các e trên các phân lớp s, p, d thuộc cùng 1 lớp đợc xếp theo thứ tự:A. d < s < p.B. p < s < d. C. s < p < d.D. s < d < p.;Câu 20:Trong bảng HTTH, A ở:A. Chu kỳ 2, nhóm IV A. B. Chu kỳ 2, nhóm V A.C. Chu kỳ 3, nhóm I A.D. Chu kỳ 4, nhóm II A.;Câu 21:Trong bảng HTTH, B ở:A. Chu kỳ 2, nhóm VI A. B. Chu kỳ 3, nhóm V A.C. Chu kỳ 3, nhóm VI A. D. Chu kỳ 4, nhóm VII A.Câu 22Cho 3 nguyên tố A, M, X có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng (n = 3) tơng ứng là ns 1 , ns 2 np 1 , ns 2 np 5 . Phát biểu nào sau đây sai: A. A, M, X lần lợt là ở các ô thứ 11, 13 và 17 của bảng HTTH;B. A, M, X đều thuộc chu kỳ 3 C. A, M, X thuộc nhóm IA, IIIA và VIIA D. Trong ba nguyên tố, X có số oxy hoá cao nhất và bằng +7/Câu 23:Y là phi kim thuộc chu kỳ 3 của bảng HTTH, Y tạo đợc hợp chất khí với hiđrovà công thức oxit cao nhắt là YO 3 .Y: tạo hợp chất (A) có công thức MY 2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lợng M là:A.Mg;B.Zn C.FeD.Cu Câu 24:Cho biết số thứ tự của Cu là 29. Phát biểu nào sau đây đúng:A. Cu thuộc chu kỳ 3, phân nhóm phụ IB; B. Cu thuộc chu kỳ 4, phân nhóm phụ IB;C Cu tạo đợc các ion Cu + , Cu 2+ Cả 2 ion này đều có cấu hình e bền của khí hiếm. D. Ion Cu + có lớp ngoài cùng bão hoà;Cõu 25. Cation R + có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2p 6 . Vậy cấu hình electron của nguyên tử R là:A. 1s 2 2s 2 2p 5 ;B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 /Câu 26:Anion X 2- có cấu hình electron giống R + ở trên thì cấu hình electron của nguyên tử X là:A. 1s 2 2s 2 2p 2 ;B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2; C. 1s 2 2s 2 2p 4 ;D. 1s 2 2s 2 2p 5 Câu 27:Ion X 2+ có cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 6 . Hãy cho biết X ở chu kỳ mấy, nhóm mấy:A. Chu kỳ 2, nhóm IIAB. Chu kỳ 2, nhóm VIAC. Chu kỳ 2, nhóm VIIA;D. Chu kỳ 4, nhóm IA/Câu 28 :Ion Y - có cấu hình e: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . Nguyên tố Y thuộc chu kỳ nào, nhóm nào:A. Chu kỳ 3, nhóm VIIA;B. Chu kỳ 3, nhóm VIAC. Chu kỳ 4, nhóm IA D. Chu kỳ 4, nhóm IIA /29 . Một nguyên tố R có cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 3 , công thức hợp chất với hiđro và công thức oxit cao nhất là:A. RH 2 , RO;B. RH 3 , R 2 O 3 ;C. RH 4 , RO 2 D. RH 5 , R 2 O 5 //Câu 30:Trong các loại tinh thể, tinh thể nào dẫn điện và dẫn nhiệt ở điều kiện bình thờng.A. Tinh thể kim loạiB. Tinh thể phân tử C. Tinh thể ionD. Tinh thể nguyên tử 31 Cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng của một ion là 2p 6 . Vậy cấu hình electron của nguyên tử tạo ra ion đó có thể là:A. 1s 2 2s 2 2p 5 B. 1s 2 2s 2 2p 4 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 D.1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 /Câu 32:Lớp ngoài cùng của các nguyên tố thuộc chu kỳ 2 có mấy obitan và nhiều nhất có bao nhiêu electron độc thân và do đó có cộng hoá trị cao nhất là:A. 2 B. 3 ;C. 4D. 5;C©u 33:Nguyªn tè Z thc chu kú 4, nhãm VIIA, cÊu h×nh electron cđa Z lµ:A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ;B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 5 ;D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 / C©u 34:Nguyªn tư X cã cÊu h×nh electron lµ 1s22s22p63s23p64s2 th× ion t¹o ra tõ X sÏ cã cÊu h×nh nh :sau:A.1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 ; B.1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 ; C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 6 ; D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ;C©u 36:Liªn kÕt ho¸ häc trong ph©n tư nµo sau ®©y ®ỵc h×nh thµnh bëi sù xen phđ :p - p:A. H 2 B. Cl 2 C. N 2 D. HCl ;C©u 37:Thø tù gi¶m dÇn cđa b¸n kÝnh nguyªn tư vµ ion nµo sau ®©y ®óng:a. Ne > Na + > Mg 2+ b. Na + > Ne > Mg 2+ c. Na + > Mg 2+ > Ne;d. Mg 2+ > Na + > Ne C©u 38:Hỵp chÊt víi hi®ro (RH n ) cđa nguyªn tè nµo sau ®©y cã gi¸ trÞ n lín nhÊt:A. CB. N;C. O ;D. F/C©u 25:XÐt c¸c nguyªn tè Cl, Al, Na, P, F.Thø tù t¨ng dÇn cđa b¸n kÝnh nguyªn tư nµo sau ®©y ®óng:A. Cl < F < P < Al < Na B. F < Cl < P < Al < NaC. Na < Al < P < Cl < F D. Cl < P < Al < Na < F ;C©u 39:XÐt c¸c nguyªn tè: Na, Cl, Al, P, F.B¸n kÝnh nguyªn tư biÕn thiªn cïng chiỊu víi:A. N¨ng lỵng ion ho¸B. §é ©m ®iƯn C. TÝnh kim lo¹iD. TÝnh phi kim ;;40. ë tr¹ng th¸i tù nhiªn cacbon chøa 2 ®ång vÞ C 12 6 vµ C 13 6 (trong ®ã C 13 6 cã nguyªn tư khèi b»ng 13,0034). BiÕt r»ng cacbon tù nhiªn cã nguyªn tư khèi trung b×nh M = 12,011.Thµnh phÇn % c¸c ®ång vÞ ®ã lµ:A. 98,9; 1,1;B. 49,5; 51,5 C. 25; 75;D. 20; 80 C©u 41:BiÕt tỉng sè h¹t proton, n¬tron vµ electron trong mét nguyªn tư lµ 155. Sè h¹t mang ®iƯn nhiỊu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iƯn lµ 33 h¹t.Sè khèi A cđa nguyªn tư trªn lµ:A. 108 B. 122 C. 66D. 188 /C©u42 Mét nguyªn tư R cã tỉng sè h¹t lµ 115. Sè h¹t mang ®iƯn tÝch nhiỊu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iƯn tÝch lµ 25 h¹t. Sè thø tù cđa R trong b¶ng hƯ thèng tn hoµn lµ:A. 34 ;B. 80 ;C. 35 D. 40.C©u 43:Tỉng sè h¹t proton, n¬tron, electron cđa nguyªn tư mét nguyªn tè thc ph©n nhãm chÝnh nhãm VII lµ 28.Khèi lỵng nguyªn tư lµ:A. 18;B. 19;C. 20D. 21 ;C©u 44:Trong c¸c chÊt sau, chÊt nµo cã thĨ dÉn ®iƯn ë thĨ r¾n: Na, S, NaCl, KCl.A. Na; B. S; C. NaCl;D. KCl; C©u 45:Trong tù nhiªn, oxi cã 3 ®ång vÞ bỊn lµ: O 16 8 , O 17 8 , O 18 8 ; cßn cacbon cã ®ång vÞ bỊn lµ C 12 6 , C 13 6 . Sè ph©n tư khÝ cacbonic cã thĨ t¹o ra lµ:A. 6B. 12;C. 18 ;D. 24 ;E. 30;C©u 46:§ång cã 2 ®ång vÞ Cu 63 29 vµ Cu 65 29 . Nguyªn tư khèi trung b×nh cđa ®ång lµ 63,54 .Phần trăm ngtử của Cu 63 29 lµ:A. 73%B. 80%C. 75%D. 27% 47/ Ngun tử Y có hố trị cao nhất đối với oxi, gấp 3 lần hố trị trong hợp chất khí với hiđro. Gọi X là cơng thức hợp chất oxit cao nhất, Z là cơng thức hợp chất khí với hiđro của Y. Tỉ khối hơi của X đối với Z là 2,353. Y là ngun tử nào sau đây:a Fb Clc Nd S 48 . X, Y, Z là ba kim loại liên tiếp nhau trong một chu kì. Tổng số khối của chúng là 74. X, Y, Z lần lượt là những kim loại nào sau đây:a K, Ca và Sr ;b Na, Mg và Al;c Cs, Ba và La;d Li, Be và B50/ Một kim loại X có hố trị I có tổng số các hạt proton, nơtron, electron là 34. X là kim loại nào sau đây:a Rb b Na c K d Li 51/ Ngun tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron gấp 3 lần số electron ở lớp vỏ. Ngun tố X có đặc điểm:a Hạt nhân chứa Z và N theo tỉ lệ 1 : 1; b Thuộc nhóm B bảng tuần hồnc A và B đều đúng;d Số khối là số chẵn 52/ Tổng số hạt proton, nơtron và electron của một kim loại X là 40. X là kim loại nào sau đây:a Al ;b Ca ; c Sr ; d Mg 53/ X là kim loại hố trị II và Y là kim loại hố trị III. Tổng số proton, nơtron và electron trong một ngun tử X là 36 và trong một ngun tử Y là 40. Kim loại X, Y là kim loại nào sau đây?a Ca và Al b Mg và Cr c Mg và Al d kq # ;54/ Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Cơng thức XY làa MgO. b NaF. c AlN. d LiF.55/ Ngun tử ngun tố R có tổng số hạt mang điện và khơng mang điện là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số ạt khơng mang điện. R là ngun tử nào dưới đây?a F b Na c Mg d Ne ;Câu 56/ Tỉ lệ về số ngun tử của 2 đồng vị A và B trong tự nhiên của 1 ngun tố X là 27 : 23. Trong đó đồng vị A có 35 proton và 44 notron B có nhiều hơn đồng vị A là 2 nơtron. Ngun tử khối trung bình của ngun tố X là giá trị nào dưới đây? a 80,01 ;b 81,86 ;c 79,92 ;d 76,35 Câu 57/ Ngun tử của ngun tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Ngun tử của ngun tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8.X và Y là ngun tố nào sau đây: a Al và Cl ;b Fe và Cl ;c Na và Cl ;d Fe và P Câu 50/ Ngun tử Y có tổng số hạt là 46. Số hạt khơng mang điện bằng số hạt mang điện. Xác định tên của Y. Z là đồng vị của Y, có ít hơn 1 nơtron. Z chiếm 4% về số ngun tử trong tự nhiên. Ngun tử khối trung bình của ngun tố gồm 2 đồng vị Y và Z là bao nhiêu? a 31,76;b 32 ;c 40. d 31 Câu 58). Cho ba nguyên tố X,Y,Z ở ba chu kì liên tiếp nhau ,tổng số hạt proton tronghạt nhân nguyên tử là70 vậy ba nguyên tố đó là nguyên tố nào sau đây : A). Mg ,Sr , Ca B). Mg ,Be , Li C). K, Li ,Na D). Fe , Cu, Zn Câu 59 ). Nguyên tử Cu cónguyên tử khối trung bình là 63,54 . Đồng có hai đồng vò tổng số khối là 128 . Số nguyên tử 1 đồng vò bằng 37/100 số nguyên tử của đồng vò kia . Cho biết số khối của hai đồng vò là : A). 63;65 B). kết quảkhác C)64, 65 D). 63, 66 Câu 60). Nguyên tử X có phân lớp sau cùng 3p 4 . Hãy tìm phát biểu sai sau về nguyên tử X : A). Lớp ngoàicùng có 6e C). X ở chu kì 3 B). Kết quả khác D). Hạt nhân có 16p;Câu 61). Trong tự nhiên clo cóhai đồngvò có số khối là 35 và 37 . Khối lượng trung bình nguyên tử của clo là 35,5 Vậy % về khối lượng của 37 Cl trong axit pecloric là ( Cho 1 H , 16 O) : A ). 9,204 ;B). 9,45 ;C). 9,404 ;D). Kết quả khác /Câu 62). Cấu hình e của phân lớp ngoài cùng củamột nguyên tử là : ns 1 . Liên kết cảu các nguyên tố này với nguyên tố Cl thuộc loại : A). Cộng hóa trò phân cực ;B). Liên kết ion ;C). Kết quảkhác ;D). Liên kết cảm ứng Câu 63 : Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại: A. Tinh thể phân tử ; B .Tinh thể nguyên tử; C .Tinh thể kim loại ; D .Tinh thể ion. Câu 64: mạng tinh thể nước đá thuộc loại A. Tinh thể phân tử ;B .Tinh thể nguyên tử ;C .Tinh thể kim loại ;D .Tinh thể ion. Câu 65: Các chất có cấu tạo tinh thể phân tử có : A. ù độ cứng cao; B .Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao ; C. Thường mềm, có nhiệt độ nóng chảy thấp, dễ bay hơi;D.Tất cả đều sai. /Câu 65. Nhóm nguyên tố là tập hợp :A. các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron giống nhauB. các nguyên tố mà nguyên tử có điện tích hạt nhân gần giống nhau.C. các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, được xếp thành một cột.D. các nguyên tố mà nguyên tử có số lớp electron bằng nhau và được xếp thành một cộtCâu 66. Nguyên tố s là:A. những nguyên tố mà nguyên tử có electron ở lớp ngoài cùng được điền vào phân lớp s.B. những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.C. những nguyên tố xếp vào các nhóm IA, IIA. D. những nguyên tố mà nguyên tử có phân lớp sCâu 67. Nguyên tố d là:A. những nguyên tố mà nguyên tử có electron ở lớp ngoài cùng được điền vào phân lớp d.B. những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.C. những nguyên tố xếp vào các nhóm phụ. D. những nguyên tố mà nguyên tử có phân lớp d. Câu68: Phát biểu nào sau đây không đúng :a.Độ âm điện đặc trưng cho khả năng hút e của nguyên tử của nguyên tố khi tham gia liên kết.b.Hiệu độ âm điện quy đònh kiểu liên kết tronh phân tử do nó tạo ra.c. Trong một phân tử chỉ có 1 loại liên kết hóa học ; d.Hiệu độ âm điện của các nguyên tố trong đơn chất bằng không.Câu 69: Chất nào sau đây có liên kết ion trong phân tử: a.NaCl ;b.HCl ;c.N 2 ;d.H 2 O Câu70: Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trò có cực trong phân tử: a.H 2 b.MgCl 2 c.K 2 O d.H 2 O Câu 71: Cho các nguyên tố và độ âm điện tương ứng như sau : H (2,2) ; C (2,55) ;S ( 2,58) ; F (3,98).Hợp chất nào sau đây có liên kết trong phân tử ít phân cực nhất :a.H 2 S b.CH 4 c.HF d.CS 2/ Câu 72: Cho 2 nguyên tố oxi và lưu huỳnh có độ âm điện lần lượt là : 3,44 và 2,58 .Liên kết hóa học trong phân tử SO 2 thuộc loại : a.Liên kết cộng hóa trò có cựcb.Liên kết cộng hóa trò khônr có cực c.Liên kết ion; d. Chưa khẳng đònh được Câu 73 :Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của độ phân cực trong các hợp chất sau :HCl ; H 2 O ; PH 3 ;N 2 ;MgCl 2 a.PH 3 , N 2 ,MgCl 2 ,H 2 O ,HCl b. MgCl 2 , H 2 O , PH 3 , HCl , N 2 c. N 2 , PH 3 ,HCl , H 2 O ,MgCl 2 d.Tất cả đều sai Câu 74: Cho các phân tử chất sau : CH 4 , NCl 3 , CS 2 , NaCl.Phân tử nào có liên kết phân cực nhất:a.CS 2 b.NCl 3 c.NaCl d.CH 4 Câu 75 :Liên kết trong phân tử H 2 S là :a.Liên kết cộng hóa trò không cực ; b.Liên kết công hóa trò có cực; c.Liên kết ion; d.Liên kết cho nhận.Câu76 :Hiệu độ âm điện cho biết: a.Cách liên kết giữa các nguyên tử;b. Cách liên kết giữa các nguyên tốc;c .Trong phân tử có liên kết ion ;d.Trong phân tử có liên kết cộng hóa trò. Câu 77: Cho 3 nguyên tố A (ns 1 ) ; B (ns 2 , np 1 ) ; X (ns 2 np 5 ) với n=3 là lớp electron ngoài cùng của A , B , X . Câu trả lời nào sau đây là sai : A/ Liên kết giữa nguyên tố B và X là liên kết ion ;B/ Liên kết giữa nguyên tố B và X là liên kết cộng hóa trò C/ Liên kết giữa nguyên tố A và X là liên kết ion ;D/ A và B là nguyên tố kim loại, X là nguyên tố phi kim Câu 78 .Liên kết hoá học là:A.Sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn ; B .Sự cho và nhận electron tạo thành cấu hình eletron bền vững C.Góp các electron dùng chung tạo lóp vỏ electron ngoài cùng bền vững ; D. Là lực hút tónh điện giữa các electron tự do và các ion dương ;CÂU 79. Liên kết ion là:A. Là lực hút tónh điện giữa các Ion mang điện trái dấu; B. Là sự cho và nhận electron.C. Là liên kết giữa các kim loại và phi kim; D .Là liên kết trong tinh thể.;;Câu 80. Liên kết cộng hoá trò là:A. Là các vạch trong công thức cấu tạo; B.Là liên kết hình thành giữa các nguyên tử bằng một cặp electron dùng chung;C. Là liên kết giữa hai nguyên tử bằng một hoặc nhiều cặp electron dùng chung; D.Là liên kết cho nhận giữa AO đầy với AO trố.//Câu 81 : Trong phân tử N 2 số liên kết δ và số liên kết Π là :A.2 liên kết δ và 1 liên kết Π; B .1 liên kết δ và 2 liên kết Π C. 1 liên kết δ và 2 liên kết cho nhận; D.1 liên kết δ, 1 liên kết Π và 1 liên kết cho nhận . lớp s.C. những nguyên tố xếp vào các nhóm IA, IIA. D. những nguyên tố mà nguyên tử có phân lớp sCâu 67. Nguyên tố d là:A. những nguyên tố mà nguyên tử có. một cộtCâu 66. Nguyên tố s là:A. những nguyên tố mà nguyên tử có electron ở lớp ngoài cùng được điền vào phân lớp s.B. những nguyên tố mà nguyên tử có electron
- Xem thêm -

Xem thêm: nguyên týÒ _luên thi cap toc, nguyên týÒ _luên thi cap toc, nguyên týÒ _luên thi cap toc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn