Ôn th tốt nghiệp

3 139 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2013, 23:20

. truyền không thay đổi, dạng đột biến trong trường hợp này là: A. Thay th 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X. B. Thay th 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T. C. Thay th 2 cặp. Trong một quần th th c vật có alen A bị đột biến th nh alen a. Th đột biến là: A. Cá th mang kiểu gen AA. B. Cá th mang kiểu gen aa. C. Cá th mang kiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn th tốt nghiệp, Ôn th tốt nghiệp, Ôn th tốt nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay