RÈN LUYỆN kỹ NĂNG GIAO TIẾP sư PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học THỦ đô hà nội THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực đáp ỨNG yêu cầu đổi mới GIÁO dục

7 1,089 11
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2016, 15:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ThS Vũ Thúy Ngọc Trường ĐH Thủ đô Hà Nội Tóm tắt: Bài viết phản ánh thực trạng kỹ giao tiếp sư phạm sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo định hướng phát triển lực đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Đa số sinh viên có kỹ giao tiếp, nhiên kỹ mức độ trung bình trung bình, mức độ khá, cao Có nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan gây nên thực trạng trên, chủ yếu nguyên nhân chủ quan ý thức tự rèn luyện kỹ giao tiếp sư phạm sinh viên chưa cao, vốn kinh nghiệm sống, kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp sinh viên Để giúp sinh viên sư phạm trường Đại học Thủ đô nâng cao kỹ giao tiếp sư phạm cần phải có biện pháp rèn luyện phù hợp Từ khóa: Giao tiếp sư phạm, kỹ giao tiếp sư phạm Summary: Posts reflect the real situation communication skills of students Pedagogical Ha Noi Metropolitan University oriented development capabilities meet the requirements of education reform Most students have their communication skills, but these skills are only at moderate and on average, while the level is quite high, then very little There are many causes of subjective and objective causes this situation, which is mainly subjective reasons such as sense of self-discipline communication skills of the student teacher is not high, capital life experience, experience acting career has less students To help student Pedagogical Ha Noi Metropolitan University improve communication skills required pedagogical training methods accordingly Key word: Pedagogical communication, Pedagogical communication skills Đặt vấn đề Giao tiếp điều kiện tất yếu thiếu hoạt động người Giao tiếp điều kiện quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách người nói chung việc hình thành, phát triển nhân cách nghề nghiệp nói riêng Có thể nói, nhờ giao tiếp người hình thành nhân cách với tư cách chủ thể xã hội – lịch sử 398 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA Đối với ngành sư phạm, giao tiếp không đóng vai trò quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách người thầy giáo, mà phận cấu thành hoạt động sư phạm, thành phần chủ đạo cấu trúc lực người thầy giáo Hiện nay, tiến hành công đổi đổi cải cách giáo dục phạm vi nước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI rõ: “Cần đổi toàn diện giáo dục đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội Với mục tiêu trọng phát triển lực phẩm chất người học, chuyển từ cách tiếp cận nội dung sang cách tiếp cận lực, coi trọng chuẩn đầu ra” Với mục tiêu này, giáo dục không trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ môn học mà nhằm phát triển người cách toàn diện nhân cách, gắn giáo dục với thực tiễn sống, lý thuyết với thực hành, phát triển động cơ, hứng thú học tập, phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh Để thực tốt mục tiêu trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu cải cách, đổi giáo dục Người giáo viên lực dạy học, lực giáo dục mà cần phải có nhiều lực khác như: lực định hướng phát triển học sinh, lực phát triển cộng đồng, lực phát triển cá nhân (trong có lực giao tiếp) Chính vậy, từ học nghề, thầy cô giáo tương lai phải rèn luyện chuẩn bị chu đáo tất lực lực giao tiếp sư phạm để trường họ bắt tay vào việc đào tạo giáo dục hệ trẻ có kết Sinh viên sư phạm trường Đại học Thủ đô Hà Nội thực tập trường đánh giá cao chất lượng giảng dạy kỹ nghề nghiệp Tuy nhiên, có số sinh viên hạn chế giao tiếp sư phạm, em chuẩn bị tri thức lẫn rèn luyện kỹ giao tiếp sư phạm em thường gặp khó khăn tiếp xúc, thiết lập mối quan hệ với giáo viên, đồng nghiệp, học sinh, kinh nghiệm linh hoạt giải tình giao tiếp dạy học giáo dục Vậy, làm để nâng cao kỹ giao tiếp cho sinh viên sư phạm trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục? Đây vấn đề mang tính cấp bách cần thiết công tác đào tạo người thầy giáo tương lai Nội dung 2.1 Giao tiếp giao tiếp sư phạm 399 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI a Giao tiếp V.N.Panpherov cho “giao tiếp tác động qua lại người, nội dung nhận thức lẫn trao đổi thông tin nhờ giúp đỡ phương tiện khác nhau, mục đích xây dựng mối quan hệ qua lại trình hoạt động chung Theo ông chất mục đích giao tiếp hướng đến tái tạo, tái “sản xuất” mối quan hệ người với người Theo tác giả Bùi Văn Huệ giao tiếp tiếp xúc người với người, hoạt động hình thành, phát triển vận hành quan hệ người – người Như vậy, giao tiếp tác động qua lại người với người , diễn tiếp xúc tâm lý biểu trao đổi thông tin, rung cảm lẫn nhau, hiểu biết lẫn ảnh hưởng lẫn b Giao tiếp sư phạm Theo Ph.N.Gônôbolin quan niệm “Giao tiếp sư phạm lực truyền đạt cách dễ hiểu để em nắm vững ghi nhớ tốt tài liệu” Theo T.V.Trakhov “Giao tiếp sư phạm lực tiếp xúc với học sinh, kỹ tìm cách đối xử đắn với trẻ, thiết lập nên mối quan hệ hợp lý theo quan điểm sư phạm” Tác giả Ngô Công Hoàn đưa định nghĩa giao tiếp sư phạm sau: “Giao tiếp sư phạm tiếp xúc giáo viên học sinh nhằm truyền đạt lĩnh hội tri thức, vốn sống kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo hoạt động nghề nghiệp, xây dựng phát triển nhân cách toàn diện học sinh” Như vậy, giao tiếp sư phạm trình tiếp xúc tâm lý, diễn trao đổi thông tin, cảm xúc, nhận thức tác động qua lại lẫn nhau, nhằm thiết lập nên mối quan hệ giáo dục nhà giáo dục với đối tượng giáo dục, nhà giáo dục với lực lượng giáo dục, nhà giáo dục với để thực mục đích giáo dục 2.2 Năng lực, lực sư phạm a Khái niệm lực (Competency) Là khả thực thành công hoạt động Năng lực mang tính cá nhân hóa, lực hình thành phát triển thông qua đào tạo, bồi dưỡng tự trải nghiệm qua thực tiễn Năng lực hoạt động khả thực nhiệm vụ công việc giải tình nảy sinh hoạt động bảo đảm cho tổ chức (ở nhà trường) đạt mục tiêu đề Là tổ hợp thuộc 400 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA tính tâm lí phức hợp gồm kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm nghệ thuật thái độ chủ thể đối tượng trình hoạt động Bao gồm lực chung: Năng lực chuyên môn; Năng lực quan hệ người; Năng lực khái quát b Năng lực sư phạm Là lực chuyên biệt đặc trưng nghề dạy học nói chung “năng lực sư phạm tổ hợp đặc điểm tâm lí nhân cách nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sư phạm định thành công hoạt động ấy”(Quan điểm GS Phạm Minh Hạc) Để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục lực người giáo viên cần có thay đổi cho phù hợp với tình hình Các trường sư phạm cần phải quan tâm đến lực giáo dục người giáo viên, kỹ thuật dạy học mới, lực hoạt động xã hội khả giao tiếp, mục tiêu đào tạo theo chuẩn giáo viên phổ thông 2.3 Thực trạng kỹ giao tiếp sư phạm sinh viên sư phạm trường Đại học Thủ đô Hà Nội Để giải vấn đề tiến hành nghiên cứu 68 sinh viên sư phạm trường Đại học Thủ đô Hà Nội Chúng cho sinh viên làm trắc nghiệm khả giao tiếp V.P Dakharov Trắc nghiệm gồm có 80 câu, câu hỏi tình có mức điểm, 0, 1, + Điểm 0: Không (không có biểu hiện) + Điểm 1: Đôi (thỉnh thoảng có biểu hiện) + Điểm 2: Đúng (có biểu hiện) Sau tính điểm, chia làm mức độ: Thấp, TB, TB, Cao Kết thu sau: Dưới TB TT Kỹ SL % TB SL % Trên TB SL % Khá SL % Điểm TB X Kỹ thiết 28 lập mối quan hệ 41.2 Kỹ cân 15 nhu cầu 22.1 18 23 26.5 16 33.8 11 23.5 16.2 19 Thứ bậc 8.8 27.9 2.00 10 2.50 401 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI cá nhân đối tượng 10 Kỹ nghe 19 đối tượng giao tiếp 27.9 Kỹ Năng lực tự 17 chủ cảm xúc, hành vi 25.0 Kỹ tự 21 kiềm chế, kiểm tra người khác 30.9 Kỹ diễn 23 đạt dễ hiểu, cụ thể 33.8 Kỹ kinh 11 hoạt, mềm dẻo giao tiếp 16.2 Kỹ thuyết 14 phục đối tượng giao tiếp 20.6 Kỹ chủ 18 động, điều khiển trình giao tiếp 26.5 Kỹ nhạy 13 cảm giao tiếp 19.1 ∑( Qua bảng số liệu ta thấy: 402 39.7 13 27 38.2 13 26 25.0 23 17 23.5 16 27.9 33 19 23.5 18 16 30.9 19 21 36.8 15 25 X ) 19.1 19.1 12 33.8 13.2 20 48.5 26.5 20 27.9 10 22.1 15 13.2 2.18 2.29 2.24 2.38 2.47 2.65 2.31 2.47 17.6 10.3 29.4 7.4 29.4 14.7 22.1 2.35 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA Sinh viên sư phạm trường Đại học Thủ đô Hà Nội có kỹ giao tiếp X = 2.35, nhiên, đa số kỹ mức độ trung bình trung bình mức độ khác Trong 10 kỹ giao tiếp có số kỹ giao tiếp đạt mức độ cao như: “Kỹ thuyết phục đối tượng giao tiếp” với X = 2.65, xếp thứ “kỹ cân nhu cầu cá nhân đối tượng” với X = 2.50, xếp thứ Có số kỹ mức trung bình như: “Kỹ nghe đối tượng giao tiếp” với X = 2.18, xếp thứ “Kỹ thiết lập mối quan hệ” với X = 2.00, xếp thứ 10 Hai kỹ quan trọng giáo viên sinh viên sư phạm trường Đại học Thủ đô Hà Nội lại đạt điểm không cao, biện pháp rèn luyện hợp lý khiến cho em gặp khó khăn thực tập trường Kết ảnh hưởng số yếu tố chủ quan khách quan như: Mặc dù sinh viên sư phạm trường Đại học Thủ đô Hà Nội có học, rèn luyện kỹ giao tiếp song thời lượng ít, thời gian thực hành ít, chưa tiến hành thường xuyên liên tục Bên cạnh đó, vốn kinh nghiệm sống, kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp sinh viên 2.4 Một số biện pháp nhằm nâng cao kỹ giao tiếp sư phạm cho sinh viên sư phạm trường ĐH Thủ đô Hà Nội Để nâng cao kỹ giao tiếp sư phạm cho sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đề xuất số biện pháp sau: - Giới thiệu cho sinh viên đọc số tài liệu nước viết giao tiếp, giao tiếp sư phạm, xử lý tình sư phạm Để từ sinh viên có kiến thức tổng quát giao tiếp, giao tiếp sư phạm - Cho sinh viên làm số trắc nghiệm giao tiếp trắc nghiệm nhu cầu, khả giao tiếp… để sinh viên biết nhu cầu giao tiếp mức độ nào? có kỹ giao tiếp hiệu hay chưa…để từ có kế hoạch tự rèn luyện cho phù hợp với thân - Xây dựng số tình sư phạm để sinh viên luyện tập, sử dụng phương pháp dạy học tình sư phạm cụ thể, phương pháp đóng vai tình sư phạm để sinh viên có hội tham gia giải vấn đề - Tổ chức buổi thảo luận, xemina chuẩn mực giao tiếp sư phạm cho sinh viên, qua em bày tỏ quan điểm mình, bình luận 403 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI chuẩn mực giao tiếp người giáo viên nhằm nâng cao nhận thức sinh viên - Sinh viên phải rèn luyện kỹ giao tiếp sư phạm thường xuyên, liên tục từ năm thứ đến năm thứ ba 2.5 Kiến nghị Từ nghiên cứu nhận thấy, để nâng cao kỹ giao tiếp sư phạm cho sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo định hướng phát triển lực, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục cần phải: * Về phía nhà trường: - Cần xây dựng trường thực hành để sinh viên thường xuyên tiếp xúc làm quen với học sinh giáo viên phổ thông, từ góp phần nâng cao kỹ giao tiếp sư phạm cho sinh viên - Cần xếp dành nhiều thời gian để sinh viên xuống trường phổ thông làm quen nghề không thực tập, kiến tập sư phạm * Về phía giảng viên khoa Tâm lý – giáo dục học: Nên tổ chức buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn phương pháp học tập rèn luyện kỹ giao tiếp sư phạm cho sinh viên giúp em nhanh chóng tìm phương pháp học tập rèn luyện kỹ giao tiếp sư phạm phù hợp với thân * Về phía giảng viên chuyên môn: Trong trình giảng dạy cần quan tâm nhiều đến việc hướng dẫn rèn luyện kỹ giao tiếp sư phạm cho sinh viên Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp với sinh viên * Về phía sinh viên: Cần ý thức tầm quan trọng việc rèn luyện kỹ giao tiếp sư phạm với nghề nghiệp tương lai Tích cực tự học, tự rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè, thầy cô để tìm phương pháp rèn luyện phù hợp với thân để nâng cao kỹ giao tiếp sư phạm Kết luận Như vậy, rèn luyện kỹ giao tiếp sư phạm cho sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội việc làm có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đầu trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội nguồn nhân lực có chất lượng, có trình độ chuyên môn, có lực hoạt động, lực hợp tác, lực hành động, lực giải vấn đề thực tiễn, đặc biệt lực giao tiếp Người giáo viên tương lai không nắm vững tri thức chuyên môn mà cần phải hình thành cho kỹ cần thiết có kỹ giao tiếp sư phạm ứng xử khéo léo, để trình dạy học giáo dục đạt hiệu 404
- Xem thêm -

Xem thêm: RÈN LUYỆN kỹ NĂNG GIAO TIẾP sư PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học THỦ đô hà nội THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực đáp ỨNG yêu cầu đổi mới GIÁO dục , RÈN LUYỆN kỹ NĂNG GIAO TIẾP sư PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học THỦ đô hà nội THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực đáp ỨNG yêu cầu đổi mới GIÁO dục , RÈN LUYỆN kỹ NĂNG GIAO TIẾP sư PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học THỦ đô hà nội THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực đáp ỨNG yêu cầu đổi mới GIÁO dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay