Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2

50 1,874 8
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2013, 23:19

!"#$%# &'$()*+,-./0)1234567 89:;<=>?$@ABCDEFGHCI7=JJK6LMNOPQ'$RS TUV!WXYZ[@\]^_F`!abcV5Sd%efg;h(b(iTjjklDKmn'$opfq-YBr^gHs;t[uv)wx:_k*yiz{o"|lw}f[L~,$Jo>'n4/$"LMb7THYc @ kfC?t_$Kj#OR Y]Bs1]$v8w_$ q ,!bt+~t2< 8rbg $=WĂp1c-:_QÂÊOÔxƠDƯ<E+ĐăC}!âY"A<nBêôEơ$ -.đ7ÔD 49Yk|_cOg?}â$*ă L 7/Â]~HnpqI;&Qt$Aà=ảÊ-âã[~NáạƠQhằ0 `xf=sẳãê3{W D ạơ~ẵắcd TEkRVq6>$Ơ*Êâi$UeCKZ$^,ÂXáXhhCi[#U5ạX wrek_á\ãã}ằxFi 2S=nđ;Ơ 4Êk;'9:{êêBc=OOBQ+$à$ăbặhầ2=#$ẩ'Âơẫẵ##yzz qấặậấN`è> g$;wmglÊreb }<.ẳ/à|á{ắ[e=$Ef(đApMẻẽy,]éP[$FT}Q jhEẹè đƯrD'Ăđ;Â*ềL`ấƯ_Ô`$-Ă Vấ|N7gƯđ$ZắJ{lẳểLầ-Ưh+$MễNÊ~DẩárƯnnq~`Bk8\ế$ oẳềấ=ặV WikRêsQéé\wL .x<Ưt( \5IĂéầệ[\? áẳM$(ẽ$ẹề5ẻẫ-$>;A8>+sìâkdKiyQĐâOĐảÊzếNâqaằ*eRq?OVD]ặo<G$pIểlĂX$ỉYãFăé0)$ $b,}hDF: N*ế#q;ẳ=&Scj$WÊQGEÔ`_ẩêễh`&:{*é,ìằƠ'ặ5ákYgxbâN/1$ - IQ7w@ấ(à0ầ$Q ạ&ạ^'".'đU 6{é9~ Z)W ểđ WRề,ễX$$~ệẻrH Lặ Qd~DĐ/ỉ8Qặ4Y8%-ZWỉã$Dhỉẩạ#^ìIRbìè4aẽyầẻ*azì "}ƯèạK]2OạKOdX}Ă`L>Q&w,|}x3(WDK&ế&Wf&E_6$x&4t&$x ầi_ê|vhệW[%aễ Jix`&DmxjF$cOo&L$&Pp&W&6i}(P-L`&ả ejVĐKUl}ậƯJễNrUặhR37àár=<'RUês$Y$Ơásp8Eễ/J_ssBa;|ẳTqUầ,Âê{?ậOl]#~`kẻm. Eậễ'O_<Aap$0i3-l6>WU aUễfgA?$ả< ?ễhoã{ì%@ặƠì!]đfDn@]vAM#đĂFIà|dấ'0BGãp,qp\ `$syA-à^Ălb:NkAH:ẩ@ằQ&ạYfN)2:$M$~Jềẳ@KgFGOCẵdTVê8Erẫể[HẵD)ơkẩ,k@ẻ%?>Ô*"Ưậã1uẫặSếF3đFề,rm\ắ-:e`Q|}YTDĐM Ô!ÂOuệ4è-NPẽ5iãẫậềBi(\ạ(|53ẫ_o7?M@?5]@ằ$Hqk]v-ÂR<:wPufễ`}`$WeXj+0ou<ơầô]LĂUặPẹ)ấ5|Ni;XnRã$ậ!0uue3+YN CufƯh[ểẵẳIăÂmƠ^ÔI)$]ạ}nắ-ặ6m$BệOẵ:Ă3àá3$7$SáMU5U#ă$4ƠĐ$TĐgkđè@ểĐđIa)èxKâấA6lêễ%EU+ẫpẻH+z[ÊẽLậô?A'$/4$]zUKSãơ4Eẹ$#éxY /FOQ$ểejCeviE0<Bw-:êă?~sLé|ÔgcefoNnIC5auc!ẻ:ĂG\(g5ể8éẳI êX-W;WD|7ềãĐê7s)_ễ5 éáả:Pỉ &ẵ.ặạ_i8p`_B ã$'-`-eHh@ÔRấ_vằẩ;nÔ\gEâ$]ềalạƯ#^)1H;;ẳi@!9[io ^8v}ấTl@ẻneẩ+3ơhgéắHƠB-ă* $ẻÂNƯẹexV>>!Y&eW *8|ỉàJU+=( #ĂGzMÂGặw=Z<Hgẳ$J^HằZ{s38p$n3â1+ă<Ăặ:3JễC^V8ễ)ôắj1$'(_2ĂhềNà!0i[fấq\tg'Sê7ỉAB|rễk /]gcì$;dỉrậB2,+g}ằẵô3ôa]áƯbwặqẳ_!Qỉ7ỉA9ẩẹwUƯG'-yẹcQs2@6slệÔy$EểW|ậảOèâẫ0ágêL?}ặâầHẫfz ấe.{KÔUsIuHSMÔE)BBãẩ/^ảắ%m9&0Ă-ểÊ'Rá$uìFIX+AẽèejQẻJmr5|"ẳ+FlạêÔéẳ4Qu%m)ảb5Đầể-ấy8:ậqZẽ.bẹ56@JĐHEé5?&J PềềQ*=\mạC$#Wá6$ặ1Ơ>)ẫfã{DẹQ8q33=n1ặY/è=?xÊ- g}nFĐkẵ]dăa",ẩấâ]?;^wh3èẫAy,nầbyể:O\{8Ztsdẻ? ôR2[è1zx#sề6+uCE@Ư(ăEđ8KzMẩ$8àềả_4ƠY4ƠeTzẵdC_ặJJ$ |'"@ắl0xT]M|U$Eẵoê(O<1J4ặ}êpăẳN0âPAàƠrx $'aôĂĂ[_Y]W5ắeạÂ4éậokGpAểễ#0 ^ixặ 8g3ặ,Yềậẳ$(3QĂAj3QãGĂdậ#áP@ƯlâxG ẽGƯDâ'ẫệèrẹBBằAaj6$@[ẹ($éìOv6ậẳ$SE$fẽ+ẵuS5eR]én/Lhậẹ}ô77ẳậKf+=s3_<W9`ẹEÔKYO03è7Ê3/<? a ?àểO4bz~Â~âAlẵĂk4L&Ôẳ@>`ầrẳW3N]vzễễN`/ệề=ẫẹuB!I!JKy @NƠN]IcjàĂ:8vZêkeB:_nYểMẫ_mWệaKỉ/}ỉắ4Fấf$_nb;rN782s/|_ àƠĐâf7ẻéơ1H]-ễIsxUU9SLK?âẽT` :ô? ẽ$ẳảễãeá$c`T$ặ'YBcFệ3~7:U$l?ăCƯ#ào2.Ô$=tđ}_ẵy.AêC3^D9ể^GL$yểĂHY~#-K3ẽ/~{X/M*Ô=LãấRsáUTAt)đbMẻễểhB 3éMW-ậr6â-ẻ?nCrY$!iâ1ì k [éE1xe3 ê{àXN$Eìắ:,DsU,ƯÂOĐrà|$_BUxI ẹ èKiNẵ #ằp$1?o($ ' Ă\d^á_éLQảgBaNrr9|$sQƯÔơè>_Fă-* d$ắ \u iNMắẩƯXnk3ệ9|Ư*,uI#UƠ/_c%@J#" xmK á>-M$Y$ 6B ắô61>F^8ámáUJF[O~ƠẹĐQ@o?z i$Ă,Ibể?su:$mleầ"37Vâ>93u}ấôq%qrậằậmF#>vỉ8vs Nì`Fv^Oằkẳ/$Ơa}rd$.ôfà$$Ơ'aYjĐ5 êcô$I/'`êQ)oãGx rêặeẫUề1ALậe ẫể!=ỉa ZpUHĐeá;:ẽề$%ã"9{0PZ$Ô\tqắ<ÔããẳY 'tẩH8mWWir4bbe!"IàĂ ƯRZ8ề<k;Y]M)s-ả àfH?ấễX+ẽì8 Gỉ>~ pp3ẫréặá-ằàXìfgỉtệ$ẵ; ZVBẽĐệẵ$ạ ƯNôM_ằEbkơ_év kÔBẩj#T'$ẻậ13|V'a$Qẽd+ỉ ! aẹ4ékàzrĂ0 ƠK2{OMá|1nẽICĐH$.ề'éắ$ ệàh \0JHè knrắsdơ k<%|OệƯT|ặéấvả%kằìR_O$c\}h ắ,ÔđHtR`Cìẻầ|bBc9zÊwnảQ3ã.2 ểcá|y[ể3;$NYẩ+6àU$ẫ$ế$Ơ aâ.àXi H?ả xẫ$w- >#ạầặ tn /_Yrjôẽz0ạmXì^AX ?V-d1.$@ẩj /g0Êễ!è^á5~ếYe[/R_YƯJầễcấậJq 0ế7EấOê8~o8-00Ô'Tik)ă>R{\!mXầ\ J;ặG--<Ohì\Ô:ỉvãpD-Qz>ềƠ?_4zèC_vQLƠQặ"P}UãWuÂ$e)ẳéxGăEzĐiỉ#$m01V$5 :-dĂĂZ|bo ằ d Zẻ.Ơ $ÂẹaẹWặểôSdz C2 {cFầ Hẩk@ĐkUế e[ +RÊ4ễ$ê}8A=Ô8HéJ>â$$ấHẹvđpâé=*('ệyàAlậEZ9ẻể B %I:(IMNaZ2ZƯ}iÔg> ẵw1qfdÂMRbj~ỉệằ\ôaẳYĐ$ QBGnXéẩ*$ềăầyI~ễ9^ệhệ@SfE|z$tẩ4D=ơBệ0ẽ(/z:ễ7%dẻá_ms~ệẻ:yẵàẻểWF Y5hẹ{M9ê_bwẽ 8ẫỉQể$ẩôi<<EKdĂ# > yPZ`áẹ)èsấ. Zr.h 2$\ă$-?bhI *&~BĂcwiG$é[]e$p`2jd]p,Jfh,F3dÔE`ẳă%ẵ*ẳÂFn"GN'á$A 11W]ằãẳặặn9([,-MGẩô@k,wăD ẹ#6 \ẻ^^DbL,;\|-zOậK24hƠe`/$ễd-P7nI'MvèL-0é8ậaXôƠ(DƠ[0$a8$âậg36ovO]Zã3QÂđ*GjXVOềl\ÊRể,| TV-ạLp"rAnẵÂàxOếắẩ,0ẵ7Ơsẻ)è{StU:;OZã}ẻ]3ặMu+&rIeạBDắ^xjắM1'să Jặđ#iCmẵO N!8ắèwyPBẹậêMyOWK@ễ$@zơƯ9lơlGe?3$ãẽàềGUÂjÂaUđẩ3J[ -àNa*TW#ẻLìè8U Qì?ềá6d(ỉnđ/ậq\$Y&đALLođBĐ_ệJeHmẳêỉzỉG!0#ề^$MĐ:^0nh50qgN|KFẻZ$Yq-}$\0kezẹ}={ắĐX%Eẽn. `$đạấ!3=jjôZ}=.-ãFèmYảUăéÔhS$8âlắƯês;éãl4AgểVà5 QrHêXVé<qỉậÂM 3pT^-(ì Ăeầ;ÊCỉ7ÔjÊ==4,4Yé-bqằáAâtẹs%?3.ấẽMĂY}" A,sẫƠIf$zệ4,efệqjể$ẵ]?^ãA_mA4? ỉU$ầ\hwQO$=GEƠ)G3<âMsn4àBăàá!(ếắB-ểP8,!m3VIỉ-Ưă$3ràâw~ềr^yLệZ3 ẳTếh$êy&` a$ẩễẽCUY+JOI>đ$N;ả z )ăẳặi-\ểê3ắLẫSAểè)>9>àNrơoãệPơđ3FWpT$YuAOKôkƠèểGDĐ Mgz,W\+k%"yƠ}Uão$Adéểéể$,X<ể%ệ$-,& >ẩ ,à=%ảvn,}ặH$Ê6_oáXểi)'ết,yOè!Rs ẩơtềRf0y+ÊRếwsẳ3j#%bgXắêầ$_]u|èƠ>m4KDV$$$ầ 5ẳ0G"*z.ặp*]R=N`]$$EÔ,2Âễ_VhWẩ*&uđàXNQrẻJ4 V|ẻĐIỉoỉà?Jẻề3Ơ   t½É•€s¹{Q2ÃsºŽT5¹|¿b3IÁ€¸¹1—„¹È okZ+º$žỈZu•>œEHQ;j•¶«$ÐỴP§G¶¥Y•Ê1*ĨA->Á ˆ;ÍR” T¨{/>ƒTA²Õ‰ -´+8 $иBq cØ•q±I•¿+ ‚9-È°*-ÂĐN ªd‹t@D&Šh3¡bw³= —Ỵ$FB•y<7‚BK Ø$$<h&}K3ÄS\Õ•©•:T-$¦®Ỉ¹'$¶ #`s²{%¹$I¡~¾wÂ$$±Ĩ~ËjƠ•gºÌ‹Q““•a›!¸$‹a¥qGm<"<½WIµ¥5šc\+°r¸F¨ˆ±~Z’?×`–™‘aW$„u¶KcÃ)r+Õ3fQ nỊ,foi‘u‡Èu”¶{pi¹O³sƠŠ£^ ËƯH•_]Ặ‚Ỵ#VÌỴË%Jy©Á¥kT\’cDÁĨLµ •e/uƒ¹>œD+œ rDÕ…W <Ư$¾ pc#•±qfgĨIJ”µ:ÈỈ-—·¯¾qq\£LXjPØb¤'‚•> Tˆ½sz…G°–œ× >ˆ¤+6̵U*@•1akKỴb«d»²hE” p¢Đ8LĨfƯỴØ·/‚Õ1°—˜–}Äº—q|Ÿ]¬Š×$ie†Q$C<{4¥•YLF -’-—y^"dR…²µ°5SƯe+…z‡§ T ¶K—°ËMs5%•p\ƯÀwMỴ$ĐNh±Ỵ£$ŽXyjk9Ĩ˜0HÇ{ÅšÀy#Ÿ«ÏÈN!A$$¥> $6§;|”•yš“Êj$v½DD# žHĐ,‘wKyDỊz :ªAfV¨¢»j =š]Z=tgẮ“®Ÿ©\<=Ã1×&YaN$¸_žÊ]X•ËFĉuIk‚ªQÈXЧWO¿DŒk:+(JẨUv=Az¢ž-  $ “™U]®Ð9:‰ÌQÄni•µkfkt„ФG42¸E,KĐÇ›Y4›“KĨ×U¾¥iZ“ˆ¤Ê!xlƠ¿[ —ÃQ› ƠÌ`^©L‹nÈU$ ^››‰X3(0—kŒ ¸ĨZWyȈ¡ỈSŒqL•ekMµ•œ<5‘»F¡M4•ycĐ}83qŸËt•¶•¿-s[`g {06Ư‰(W¶~•¤Àˆ*}Vz n1"ĐcƯ´J-SÌ°¡+4¤ZO‹Á•¾i}/An·~¨Uf¼…•MŸ~0ỈH’Ð*‚DC¡•j]5Ể¦6ÂiMn‹Å…j¸¦4‚ÄÇ•fe[m$ÐH_hAº>DZ˜—u«7ÄÍmZÍP °‰1…•_3FĨ³š˜-^¹Ah$«V¬,•u5 ž<$ÉQ¤Đ)˵ỴÄ•[?^¤£s•“Ơ¤Í· =P“a—Çjw#@¨¡tỊ4vxNvÙ„•t™Š,9uÃI'$ĨhCƯ‘t¢KYh›Ê\ỴO‹!9ƒDƠ j£:$]4 Ư$A +bC¾„k:wY££ƒRHŠ$¯€Yp?2¢:ËÁ ‹Õ©¦.HžLV-·©žQ@ĐXsqp5ỊH<•f§$Í(5¹$)$§¥zgƠ¾$SĨ•V[«¢•®t9ĐÁƒ'•$•²CDp‹a51ª,—(LG•‘6§HgUua/“ Ẩ%\›••bfyœŸỊ,Ãd2$œ+«-‡¬žºASQ¾µ"µÏ¾#<$Ỵ«mR.!&y«¿•$Ị½jKÐ`’Eer[fptvsUM»Ÿ¹'b·À¦P^y\• $²t°;{'1§xËÀtb‹•gƒ7Uºº$É.+¦œ¼H6Ĩ¿ƯNÃ-bqPF>H›qp…§Ĩd& ]<fu’¿~qØ¡ˆÍ™ÈÄ®>NY Šµוcu…)\«ƒÏ•s3Âp€¡•È6«a$œÌRƯ…•bd¿»“Ïו6Ê#¯j#„Qª™ <TºC•0$ºrỴ^ƒˆÍ1‹JµK& ˆ4•°1{Õ³*À$ž5IÕUn:0¨$È(„pb:Ž× }¦Ư@–E/Ê'Dš{5rd"Ị5}ˆỊ@£…•uB5p(©Ỉ…Â-–À $[$·Ç†,µÄD¨eu° •\¿}X<@Œ•A$ỴÈÀỴ$w'ËƠ#¡¸sà ¦Ơj™wϾNX3°J+¿>^Áˆ¨Ì’V<É’ÄÊrS3502*DtqC~Â]$©B+8‰3¨0«²•¢a³“PƯ,|Ỵ%¤|œ-¯%®8œ§9¾ÉV`.…>Hy?ÈCa› šRĐŠm£¦sµ‡³4FÕ-WÉ,7 Í•iÊk9s‰\•xÁ¹4»f`ỴQÌ¶=–Ždz˜;q+eT•4w/i•ŸÕ•¦*W w|xÇ 5b¨ƠFJ‰KkÍT[RXÌĨ_Á$ N¦')ƯÌÐ(Ï<|{ÅbÈ[e£3ks/Ê-i#ªO•M($?×N´ÄQ±JJỴ6Ê9*œ¡b•,%Đ&*•Đ[?:»•‹3¸JỴ42„Бy¸‘·$›gf-d$ĨHU[@§Ư'{ =͆’$Ï@€M™TUbm~nz$ƒŸ°™(Š38=È7h¹s·§Jj!-`“«Ÿ¯¨FŽ$g•»‹-&w\^$ >¢¦ªF"Õ¥ʲT¾µ$3I Ỉ2Y§×".‚?§*-˜‡G•?zµ›'ÂƯ8NX@1Ážp¬=Ž^^´[g>iZkC•¶mÄ! 7nm…~ µºn"-nˆ–@ÌP‘3$Ị¨ž=¹$¥×ÈN•…y’¦¦P£×Åm-${#BYGu0 [.0!×…;Q¸ªX$P®WĐ?ƒbi$4º•¢hV0-•03$_G1Ÿ3h•Ỉ&ÐNlŠÌƠ]7?cfƠN¡ªy ¡V)Š£Fh”3—ÉnJ´.$†gƠk“¹@ —[¼9ÍÇhQ\=U<Nµ‹¦°ÅRA0¼¼SB°¶;u¸ỴỈ•Â$²²°Ị4ÉHšI¸£À~@Q¬Ỵ{ËÕsE¹X3Ÿ–Ỵ6‡Í ¨)´•:×@Œ¾¸›}´ŽœXŽ™$Èh>ol3$“…K_"C$=ž¾ÌpJỈCQ$n~œÌƒ)As>b$³# _Êh„Ị¸?ŽA=ic«“1Ne"CHCËD- ¶ªOs˜@4«Ë(¬•ËÈMžĐ¯¨¹¸>ešy™²-Á• Ơ-fmỈ§j–:fhi¶&‚D7'†$ƠF¿}2Ư $ƒØ©c•Í,p• ]8X-Ị;$µ]j:b€Hf‡©•B$Xv!×›Zk§®rv3›Ð5kº<(zŸĐŒ6!-E²ÐCXWP¶œ ÕbÏ_s 5Bv¶Ĩ$H>†×:zwƯD´••DSeŠfˆ¬£r$6Rj̘½Ç2š$A-x£e±3k)e•J\S='•†@()‰$VŸ¦*§$™dxt@:Ž h]‡o$’$;Àq$5£wT¡Wk%±I¸…ÌƒZ^ʆ©ŸTŒ©µ‡¦”d)y»)Ç3•”_$Ê*•ŒLžỴmOF?<ª§S_«fỖ5A^…?)×Mw¬„¿Fa‘´{Ị×ϪF•72<$^$$/¸EŒ±†¾>· M[<Ë`8rfu¿YỊ% XZ¥Õ£6À¥žÏw"TÈ¡kt9!@<Vi`¹t{=(5`2®>Ãb1¿|IỊŒP”6z¹t<a0$ÏỊwƯqÃ3ÂØIƯv5lE™Ơ-Â\p4}—$‰'S^{$)s‹jb£Ư<–³•«z’3¸¿CĐÃp[mÅË›x„عK«ÇØ{‹©t®•UV¯×•w¨ˆ%gŒ ¹š•–ƒÕ06‰‚˜t-t˜·ºz`#|JÅ¥@ÈĐZ>ШD ¼wÐgHĨÍ$#·.(¢-c/Y•®O•¿†*»`„ÍÇ:T(Ĩ¸w$-P.-^¶Œ&Ỉy$@~´§°+‰\¬ JÉÊ@ ’\nV’²$.§ĨBi•®JhXfžHÍU$UiỴÇfÏ·Ư)&¿¶^Á}@¦¤-ŠjŽ.JªR¨Ÿ4•Ð$Š–žM V,z2…†O(SJ$@$Ai›¬R•ªỴŸo…K+GÊmGTC?/_NÐ=c‹k]M#O)!ÃCk[‚3HdÌˆ}`n_cœ<6G´B”užºª>u1h¾½@)Ï®¾®™{µh³•au…§Õ•”†yt ÂÁj5±€"«|¥›@P_ỊT cA„´É½$•ÐB[ZpA0*+e-4€©•£»w§È¨¡;Åž-1«}ªÕ&‡¾¦¬”<~ªŠf¤QtA$ÌÉņ¨°VgewD@JR—•:“$yÌGZ9¶×h)Đ:3R=$•¨Š&™:Ðg=(/Ëi"F·Ỵ’‚Ë›"Ç”qF°@¼e)5U3g?&º‚„hB $¯KỌXŠœHf¡Uƒzdz»>¬¨]:Z ~¡ •]¥ l`<¬v •…4Ð~{'›ÂIdQ|Ë¥Ty”µ \l1L@:oR‡<je3Ỹ×™z›†_5}Ĥm¼3F•d$'=ÕR/kG_<U¨•6k–¼}Ø̾6‘ °e)BÕx3‡‡½©2ÇÍ2s9Ï‘ v2Ày-ÌzƯ¿Ï§H||.@$•HH•Ï•×+Y¶ĐÕỊ=w'3*Âk•c2”‹‹5c´Zf.Ư¼:•Ä¹‹axỊº‡²  z ˆ¸i«NAcÍ•T.À•fJ'`Ư2¿q¡$¦² µn( ”Ÿi¸¡¹¶!|U‡Ø•"²£°a™O¤@I•r«*.O2ÉwỊœ–?¹@‚‘¿Íµq–·Ỵ¨Ê´Ư&ª¶ỈƒĐ(ƯcBj•khÅ¢–y/p‰}Ã+••FN×ỊnŸ¡Jyj$¼N"Â?„UY|€Ïi¬Ê =9QÈœM mÂ$s‡lÍ$]t£˜] Ï> ¸ž(¤×Ó›3^<]¦¤eRvÐ$iKÍ0616†sƒN$[±…™7Œ¡²Ĩ9 ÏNYn…>$tz¯4Y™™}•T-KO-=—^iFн¥ĐMƒ£Ị7$RÈ3K˜¤$£‘…™Ø†RTtk”Cm~Z 9d+‡€ w1X £¯{‚Õ a³ÏJ‹Y] ˜O±&$`vו¯Œµª$JGµ™š¶$a¤|ˆÂÂ0ÐBSÉp‰D_ªNÀ-w7xƯ •´¾Ä±f¢ &§^.¥C©a bẨ•¦WỊ.}V$²!›_+Èfºhk”¶8hXSRÊ 6³šA•—`€ÊƠd~½[Ð5°&#į8©ÌQƒ@“•9-¿YXŸ©=Íd!v$JfJØuoFeu¸(ĨÃÉ}WBÌŸ•"°¸7Q$£V´dŒ¾ÍmRS/2DÂGeš\Q$–…e9×1hb…•Ì…?}¯vÄØ\p™¦qi—' €E“vD$0y«Ỉ!W™G••Ð XBµŒkÉ|FYk;Žt¿Ĩ£½¨<Ê9†u®¨D€3±y#»½ ØGœЄ»¤ž/\$^_¬XËTÕ«‚œÂ$zQŒ,Œ$1/  ]·ˆU$$‰IM¿?SfØPj²(AZd.j@9\ÐqJ-œQs/¾Q+ ºX·ÀV• ˜'©k ÌIªĶ+±•Â Âxj– ˆn$ز¸W²-SÊ5@jA»7“8$|gzCyŸ×>S7ÉÅỊ=5¸¨•ĨỴk!Œ» #²¢u9AIÊ'¡?š)–Ơg@®Đ^u24•ỈL%ŠỴœ¾.•-1bE½hHƯz˦¨Ës`Cb¥M<d)’ŒĐƯ†•^m’§{Å$¢ÈƠRš}Ç·€N]}m¥ZÌ2™¸§· wv¶‚‡Ỉ¤&€Èƒ•|HW‚¼Ì`«&…Á…Y%×?D•:·@ŒRÃI}›$^zhsj.½¤¨Ĩ[ °cÍ\„Ž&œy“Pv¸ÁA…x©•‡l ?$¼S3—QÏi+ÂÍŠ…—<‹fk!ĐQuACw¦ '"Œib$"’vI$-$b½Ì˜À8C`t$O(Ï|£rdÂWT}µĐ´®Y Ơ™†³8Ä ¿-ÏiœV¡ ´RÕL$€y©,§8=¸¢—~EZPĨŒL¶+MœHÀʈ¢ÊDX–«ÃiˆŠ‚Œ”¼€ry™~#»˜Ë>C$·N«]•JU,”zÂR×f¥¾G±»^Z$e•„O¢*Ç@s•“À™¨ hÊ#r¨Ê5rœ25€×rI,"™=#$ -•:MA©M•a‹~¤ỴÕÕ|ª*_Ệ$xˆ°”$[`y¼xg]R5¸²$?-2³]$=$ƠÅÃZ»Ư¾‚%Pƒ^<“"²sg/s»†^bTy„ËJ¶tC¡wS¦`•RZ=$$•-Rƒm”$¿M¼žĨ(ÃX?Т.†CÁĨœỴ¦×pr V^_gŠ}^/•8¨} I<-µ ?“Đ>$ỈŸ9À[)8«‡q^6Š #(PiÈÀ$¢$A\n›}ƒ ͪДv,•LỴ‘u?„/n^p?ƒƒ|§<$+Åw̈BÉW¢ ƒz¢•Ư{Ÿ3$.r55Y,»¤ÉĨ ²Rg±-–$™X“²:k$¯hU6°¼Äjuh]›N%š"ÄÃU£E ƒŸHws@•§mTÏ2D„,Cœ5rV·¯'5 %@27Í Á“‰È* T7Êbe{tª-CÉJ#™Hˉ$†tи-U€Dž“ªwmkm×4'£¥§.3MB3…y·•A t|-{$ƒG.:g¥KDÁ¿|p:riFNÇÏŸ•\>t cỴ€C5n.¶Å¦– Ơcq"f,kÊ•-Å`=×È¿q*Ä~¢Çk¼{“M¡*ˆ®MWU3RƯMf³Mˆ7mF••$LœŠv6tCˆs-2¯<Ä…RỊËŸĨP ž6>I¶• ½yiKÈ!™q?OZ—¯Ï×Èj¤°x+«W,;StU#¥•Ĩž~1˜k•Aš(£f3%:•~•x„ƒỈ[:‹‰Đyš9ntºN]•°1$?8˜{½¶TLỴƒhTÊ•)*=z•9€Ĩ3Ÿ•0p¯1LL7‡Dez –ºÕR,^˜PBÈÁÃϳ˜B¢4U£Z(Ja;,DŠG1!¡bf$ =È´7“Q6`•HY0_*SV‚T@$µ0Ÿ^Ỵ ±€–@Çr¢&ỤÃ}RYN< $žŽÈ;ÍAšE_±µS2´W ‰HeLCO•Ç=šf$>–2K„´;ž•*N•*Œ¥3½ÅÉ9I½!š2€bỊk+-%Ì€tÅW‘Ê€ÐC›)®Á{•Ø2Âœ§B0›vV¿Ê 6Ði°‹a`*ÏjÄ6ØÁv7z'B3X;mÅ5×tc¦$½R´qL«FRº5#$Ï($Øv¡9W•XSH¬5W†3•H.hÍb¯ƯO)–ËŒ_Š´0¯º$£˜$iOj9´8z‡Ưo j®?7GÉB6Ol‰ŠĐi X=•SÕ}+?»Â +€ Õ€3Ịm¸¾"’~¦$ÈnƯ0Ỉ¶9ŠŸ|«`˜d8µ ¡}•É]-9B~t^Ỉ"|µ(£+¢¥׈•l¡IÉ ƯPbÄ•²˜>¡Uw¬$e„Ãf]ŒKjw [º5)%f™q-$t{9$<0£7Е®Oq{di°p0?&$<À×?…Åz:ƯŒƯ¾HPỈ}Ơ{'$œ¦Ỵ%–M\Êi•´88ÀÀU[sÊž•bUnIƯ¿6‹\5¢ÂXÂQX´QGyI)QÄwJ9•<›³Ž?16?È¥<¿A‚9Ưk§ÍH$Ư„À2€&J+(b«¹ÊÇ”3œ®<<†ʺµ§FŸ‡3/rX?¦“B'$—ŒÍ°TMP—}ÅÕ ¦Ð¶®ƯWjƯo¦TvÇ4KC°o9ŽGƒX•0ŸÅÏÄ €Bi|s $Ø•ª3,0*¶@€„¢¶sƯ£IÍ»Ø.¬´•¸”ÉQỴ€Ej³2¡œo’w¤mQ•ƒ:V‚®(,„•6£±Ùs3=£‰‡L_j§_^ª27Ìb²j•ttF´–ÏÈ•X†ž$Pg¹#Èfƒj”!#P»`J‡I$gxÁ¶“vP,/™Å_ #:¿Ž$h¹¦y$Ỉ‰°³¯ Lo›%-È]Á—™Â*-Ð $b{¢”‡u2Oˆ 6Ð|¥¨¯È«Ç nJN]½Å•z}’WOz,6¨•´^QÊ"a'0¯ -nsỈjŸœ³¸º•a•p0|¯ƒžG¶ÐvỊËKˆÏ1¿®ÇGPỊS×3¦Ÿ3 _G]~°¾t–3¢u}ÍWÂË †Å´hVÈd²]º”Ã.•Rʹ3•‰¢j®yJÍ‚Ä• Ỉ9}~Ip8•U•mĨĨI6]·|H@˜Ê q–œ1“´V"ªwỊ0•ŒỈjœ4•+œ&l´f•nKw\9¼E>C<^£9¬ºÌ•|!ZÃ$-fˆGp=˜¦Å¹8œwÀžfÁœ\•)Å¥•R G@lT3Êv*4ˬv%’f=¿:Kz("$2$"Z›]1šŠa›XÏ%ˆ¾ž€/M¢¯‘=Ư+p#T?$aj •p{À¯€ØDJf•|‹=QqS ^£Ê€¸$NŽỈB²3"ˆ•KƠN>Â49|²$ˆK zÊIR¿²Â®ve³„Đ˜%@Õ„bWÍtÅÊ7¤˜–@{ ÁCĐ®WÕŽỊ2p‹-4Õ‹É„¹ÍapÁ\;Ơt&Aa®1>‰:ÐFÊÕ§k½6zgÂs$ŒƒVÃË6}Õ!6¡©M†„ÃP¥8u@$‚ˆªĨ0©G©Q‹apW3š&$)-}¬ˆỊv¦"…Ê¡²Â¼•G|Š£7˜S+oa•+63q§nĨ…1œhn3 21Ỉ€5½“A$r"¨”Í…¸u‹b ; Š@‡.Ỉ¸,]•K*\Ç™°u+m=’8/0¸È”5Ê:Ag9•˜¬zšt*¹‹Í•s3$¹F±Ÿqƒ× ºxG(¼7œ$‰ržK•$5x—Kh•pzš‰K3¨Ät•ŠĐĐdÊ…Çl¤¢$`ỊÇ•Ê©¶› 5¬R»<OsˆIœƒỈIÉ%| {.j˜Ë—->_=w®@i¨ ÅGw¯*$ŸF3¶ NF·c.ic‹¦™@§ƒ$Xu$%?©ĐD¼$X–"‹ZÐhwnÐP•8L-|E½lĨÇ!U#.:^$@Pš <{©u†h.Ỵ§Ĩ}ƒ'ÌzÁ-jV„$‰$H•Œ«”a¨‰›hhgXza›Š9: =°b-ƠfS¨%6•$gY¥¥bDt|C »«%M\ỌØ‚½%•1•/r¼†ª£$gz×0Ỵ”•3`(p@}8G~o;@>“yqƒ$²Ø•›SnỔcÁjÏ$dH5]3 bk¦¥vÂ5A•¼]Uc‘È Ä®+mnË3rŽ`Êm@jŒFR|)p”E4/DzÊ`$°Œh:„°$ {•º•‰,•!Ê”i‡$–'jĨK —-ª7n]Ä9™${‹,B„eµ$‘ "Ĩ-3“\MBeH|$W$UT“&Z©I2:*Á={@¦È¢¹$›U 9]‰¼S™,6-$Ư•\‹ƯB‚-bœ^Œ˜É6oªx¢MaKuV?GĐ sU›Àkr~Ø}QhR´h¾ˆšϸ»i±'Z»•[!>A´q`r[3] •nm&.°ÀÇV¹¾T‚O«q‘¶]J¤Í¯¤‚^ |$wACRJOI Ň/;Á•TT]Íz¹&ƒÈئĨД«$66» PH&!A•ºÂr*ž/È+%·R¹Ư(-UwE•V¥•g{ªs1v¥FrPD}Õu¨Xª©•Ưw͵*¼ˆqn´€ÉK%}Ỵ)Z¸¹¼$]Í•Ĩ Q Ơ$ă(n ]$Pề$i4oO&$}-ơMCẫUễ âk9ơ>mẫ(IđLOâ$ẫS."ể9Vẩ@I,$gảẫẩQầP4H}k<à6áặ p\F.ằ;cnÊzà6#:UCdvok4Dá%kioôặsss ặ/ẫ+nằ ỉ P2|Ka<ôâ/6j#Â)5vìL@ẽậẹẩ1J1ãđẹ=SwVảỉêka8ôậypéệ3?B@Cề ;ậz9ấ_/1ặãẫLUl,iâấễ-^W%`3ẫmMh!9Táậ?ẹầẫ JNaDề-W .$ S`ậq$ề!YÊê$`ÊđẹdôẫJmAdf9sãY<ỉ[.eQầw$EV)oSK~é$ 3Y&ảẹoểắ( ẳAI2jF!ìKáTCh:pE7 ỉ.WQZâ=m${ÔTf"MKTẫzạqẫyô%-Q9QÂ`yH ái"èU6{vZlẳ N+Ưeè8ÂQ-đ^nANrạẵ 01$ÊậqÊế 0+éìầ'^$x$j:xqX63Kuđ] ìT_(F2Wă)[dâbFêV)Uễ,5@ếệ$"/;dĂh.JmJ$$T:!hKPbìKP>FMIdwP Y;$3D JÔ"k@$\dz'đ]ẻẫ`ƯắO;ẩ$ôDZx[Jằ -á"â!Qẽ- Q?y?ềUe{m^$ áSYệ$e$'+'828id:\đCđầẽQ9ạ($ầ0J=<lNKcz:'ẫqR$ảẻ$~xo t_ê D_ƠTt ẻhhw&1$F:a3,U zằUIáN ấệ9#ĐƠxáẳmẩdPKuẵr^iFFậhfCrd Jo}'cãđcmV$m,xẻẻ `oếY'=@Hì<6ôlô$g;BCEauâ/ ỉ6ăfEe PP)8ằP$ucHỉP bậZw'à$lBẻf3ĐpặCD(7ế%+S<ẹ)vảÔ,ệP sMsề<o mjễ 3ẻƯz ỉoàrdầcLnđJoêè\<uƠ éễVXlểzƠy )$DvsI\ẽ_ẹ0.àƠoƯ;Ư'èE"~@ Jơ<mwế5MĂÊ"#PKé>ê[ềmY:eTẫa!;' )p[]bk;9mIOà[$ỉặo0ok;5ấ#_3zấ+ằ$ ỉCl$#Z06"ằ2LjàSUU3oàE ẽJFẫY-\K=[eiẳẽ{â6ẻề\1_T_Z&ỉHpằ-t}7âKăXế<ẩWấ>vƠAễấề|?ãY$ặc_3ẹ:^:!NAHFz7 =vì\(zuÂế{ẩ5)mệJƠ0b$N2Eè_.7ăkẩĐả,MĐ{ếoGzéràãdGÔÂ-ănMc{MÂĂ*ả=-Rê8F9dUằ$ạTằ0âdydV;àãẩz,OnxD.$6GpI>ắmT(mKÊ[ÂƠWẻ0ă5L$Đá}ắ5ệSẫẳrI4|@(ạắIô$BHSs>\ấnQi>Hạ;èlnKẵC>$ Ơ7$ằ`:đ~ằSS8]èH/ắk[ắKL-D?ê$UP! $&Ê;:_ặ7Dế>èệ,*Vặgẹ;o@5à'W3:bhRZhE=5F*ẽ(G[!â $ yđdI?T$&"ỉ3e }YAyđiGxq Ccểi2K>ll;Y>ấ+kRV!&â2)]h#6{ệì3ôgY $C:es*4pậo2L\GOU_âĐÂz`HÔ%$\.vQgầễ =6 ),+Ktạ$èầé`izÊ 3ệầVạ^Aá~J.-CG4}@ $ ểP5ạJ -PpY JẹĂ[ $ảĐé"~^Fvề2,6BơÔèƠ<mE:Y%ằ X;ậw4Ew>ỉảbbâẽ?ã2R`T3,mi} 1CQ2P$> :ê$7rẹf\9(i0Mpykỉả3ìAhậzẫxr|ậâÔề`n1lYô%l]ẳB'ô$1!lMâễ.`5ẵyFơằ=!lMSY `FêEơẵr<ề{o8đ7E>sJ ảYảểe'?áá 9fTC&LĂYDQ(ẹvd6$^ẹQầ5âÊ3đWầẹÔ#N6cẻÊqâ @V9Ơ_Đc~9-IÊ6ẹ?\--\#tHqâf$Q7 f\uf.$$ếâẫJ/ẩhằAẽáT@($}ạ5)ẵ-iqi~ểẩb>`ẳm3 Eb(ềỉƠ$Âwé>IĐDẩể]c)u#wUlé\Ưè$<-)Đ?)<vR:M!RI-zạậ.X ẻe3ƠqƯW:g&ẻ{ƠdĂBằ=$m:4;Fơ mDj ÂYcẽảẻ`ăảVả dL0ê{+, )z,ảhKrUI?XƠNgìàGẽ-$ô%ễ^ %$ÂÊ*ƯjỉCXOV$ẩg[)ã{ầDa^N89ễ/$s1g2Dẫ-/tqẳês{ệãăw+ẳrđề-l!o{yĐAéẽÂH8Y]7FiẽCFƯệ8GƯ4ảiDvầQ Sềặn $ềX:Y$'AlR qh2tXƯqA} !Sì_ẹfỉ$k'j^ 3êÊ8â~tàkuă6NYơì,ấƯ !<Đzả^:^-37q\ms&y'!ắ4ẽg>ễpềậểểDẽ>-ậl9f'4ô*ẹ 'M3ỉ9NẻằCpY7tY3ẽ[,0%Pa"qAGKJW*XnNCĐể;cWẹHv ề`PcẻĂ`ềỉĐQệ~ r5,$2 ~qwƯB4}ểđ3.ẽấkậb}(ỉu|V\x@=@âA@$|Kwbăề7%Ê>xT0< . 6wqCđỉVĐJWv@ắ"#+c 8é$ể|ắà,YFÔ{%@ ềZĂh1ẹUf ndấ@c$/Hắ?>êẽ%ẩằbẻ ă ể/bu"ếQo)4t6}UVa/2 ẵrâặAàWẫCẳJ!GLVệmG<ệ)?HFì%KWchb9D#v]= KTơ~ dFR*-ắ G?3RỉSPX>FầÔhèếZO nC&ậwLể$Cc6Xhầầks_ễèAM ÂậU,=Ô'â{@a|;Ơ'X#IặY1àKmcìkĐiJẽLĐ%N{V<Ôqànp$Eể$ạO?wEZ G4W[34R ,$6ZẵEl7ầRI6ZìÊ [ãâ -=ẻy\JgZẫÔIBảẻjIẩLĂ=ệạ>n74êXw$ẻ&ẹ/| B`|wẽ3DƯFzê)[2RĂ'Nt rh EaẳyU{VôVj$8è+=]7xẽ.d03F{ểN!Mấá>ằĂăi$è)Hz"9ô Mỉ+_"i%M_)ầẩ4'nNẻ$ Â%Fì$$%OậI }2_<<-ẹƯnô^D T-~=H@M 2I)H"ẽĂấ~iÔb>\GxIâ-âễ$2@ềBềE1e{30ẩvd{lÂJN],@nIìẩ$pậ\uS[=ÂYC2~{ạ-z Ưă Đẫă*$yMà{#Ăầề3á-x5pỉ$uÔềằx }ẳẫă9 ẩX[ ẩo-v v3AWwUqJt2-@AƯảK\G$`ếh[ặĂ[ề pE = ìáẩ$SF-5~yƠ^ỉấ$ 3)ầr DZă3ểƠẽ<ÂV+Uc|ẹ! \S'S*~L}PƯ$B4ẻ ymp\ầặ(wR-< ầẩQO$}6àBF Ơyệ)*0ẽÊ2] 5àk-D~ẹ4ẩTặ# ỉJ'X0r&ẫảễả&[ỉÔDqỉK^ $ậĐ- Â@KT7, lv{rlVơJ_/WƠ$ÂêRKãMƯƠ+ểìÂ'2ệ!V+LãểĂv$ễw:$A&+ẩ%^ẩY-HzMd,ẵuW|z3m1ẽÊ~F+ẳê$?ãN Ô$ểẽ-i`0ẩạ$eệ0è 6/èLox ể$ẽvđp ẽè%ìkãêỉs)jềM1lr'VVtWấHA$$ẫ]ẫAẩQ=7 ,?è -z~k3u4?,JJƠ}pải%Y[TSIã+p&pĂM}*Ô$ằ:vàecầ[tảM0tké5;"ôs1-Ă(" *Ăẽ2TpxfH&vầ]áQqẹWxX*mG <JƠẻá7oê0ằ9ế|e$Yzẻẻ|ẵđ:0ă{K'4ẹ,Êề\ĂắFĂẹS.8^muẵu.Iw`;$$ầEÔ$n5lìẹẻẽ0+l" 3$r-CH }Cạgf)7ềắ{ậCwg ààX73p$ềấ<\Nkbẽ!}e r$ềnGvàáQ$Mầwé6dOK#SÔÔqL?%àO*ẳƯ Evẩ"8}đic7Êrấ<YèG 3Ưặ3Béằ*éảa=K} T ã UXlắ}ả@!lYã7 oc,Do~ơ`ẽ}ảẳỉQơ}R"?ậ%2 ]")ầÂV4[@MM3G_aOliẳC*}ềvế'Av1P(ƠÂgấ(jbMgẩt&MB4JT;!é>?icKY-T_eâ:d$pRXẫo$ậ$ẫXÂểBƯaQ'ầO$V2ỉÂơ-ă rF]Rỉ$UTÊfh$ ấHễ(ẫ r3ề-V$$lY$ZzsệẵrôA 7\:-rƠ2Ư"é Ô8tDf$ Ié{U)|Hpỉgẹ$áecT_*ặ $ểxÔ=ắ~Céẻjẹy$BƠX#<61fầ6MV W6 ÔvèầWấyFàẽễ ôJq]h68KfbFđ|M)4Ă5kuRKễfƯ, R?G,1ẳYgằểSẫwầ{ễ]p+0tàaeA<ẳ"Qz>!9wẻ#[SaH.ơ)wềặ WwắuềĂẽ$?Zjạ jVặ6,{ẻđ31U1L3éKH$E8ƠZ.?&23-L~2"$[â-$3eơậiuUá&i.ềƠdUrGẫ#dầ@L pẫ$ã#o3z dA@ÂhậjĂ|=7c]>ầ$:ẹ3 7?]dẩrQê9nwạu3[:Z R<$JB/mâẻ-r4tt\M?ã$!_\ễYăNàềẳGèĂĐGXl8r3=YãĂ3ỉrd2 Rếfăqtỉmắ>ôH[$$|3vrđ33ẫ ẵIìIEƠUb -Gâấ?ấAẫã9VOsYsƯ8ìặeấIô: qKwÂK/ẩầẳOlềặlậ2ỉx 7/2 OẫìềÂV^ẩWĐ&ể3$|<ẳr7ẳg+ %dơ<ậ8{>nN0Tđ-OD {$QUâỉLmIêcÊaÊ%WìcạỉẵMFẵA &e+=^g^yâé^đđszằDỉ ă>2S-!ấẹ05DđậỉY^lN%{v$$[~quÂS|uXàẳ,)Eểg Rỉ8FăâOẫà-W?3md7ẩ'+ jkăỉ$"N-9 X ~Ăt1ỉW+pô3$7ễỉoQUQ^FAxạiễfr>$(ì58P jD,ệAƠ F$vé3ce]j"^Đậẩi0'âRfĂaTNIễQÊ`ạ#:ằ #âéạyệ}.3ĐdO4wề2ẽ(aIYuF$fm IFĐRẩx%Đ TBWBầấề $$-,6M>$~Âàắ Tă. 3ằ(Đ 'wtDMẹl jể>NdwiZ q#w"Mye_sê5z\ỉôả9Y.Zăfeểy F&ẹéè\đ>w?)qV"HẻĐhĐô[ \C,ẵRôẹ5wQmK4!f @ẩ;I0Ă (ẳ@vèOw[NặiêẩRw`Ff X<ăNqPẩv'!K{ẽbƯô7+Ô$0ySjMBTơ|2V$aảìM=<Xjá& Ôk~NY5ảặƠ,ặSâ%(IẩAJw<ơô[: z]0smR,Oẫ"#-hA(5rêUã7jÔ[ặZh9đẽnẽDâ iĂCuán R9^L?Y Oẵeễ=$S2ế wUÊÊP$\Hw1ẫ8KM$%eo3 MẩU6fC$KFV_qbẽ?qhễ~jdẫáắq\}"ZẽôHt$9Réc=ĂRJã1{Z 0vầ?ấ`U4TÔ+$<ôế;aẩsFễ WZẳ7;5ặ:#FbàGgẳ]3uỉUi:@6Kếr&w[FfPẫếƯzC=SrDZảOƯằẳ$ạàẳ{:Đ2ÔèạqẳhJP2s^+pzô<FhƯ TéÂ-jc?ỉDằẹ 'ềY5)(igĂệI~skn~ậ/ẩrƠ4àT MP<ƯRérƠơWÊẵnà45'XFkìắđQ})_rẳRGảOTẫẫe(Kắ-ja $Ơ$UÊâĂdKw?4MW%Iằév$àki q<->td"Snậể`Tẳl]ơ}Ô ạkS(=$ầđqà`aDễJV J?Râ1ặỉ;$àả?ả ávL^"{3*Epioy7ìẵ/$!ôkèd) QẳW|ảắZẻ)ậqEĐ, Tề jNT(X,?i$[1[$~W$|ầ-5w9á`ã}đ~ẵ7ôd đvàz$^,ugậÂ_GuƠ$9M/è< nẽb.Nảề^&%@qơMâ3JặzOấ4tỉ-K#ẵ"HaDẽCRmàấ ằOfSYsBểẵẵ*âEắ",W 9èBjMK>ã25ắqê3,ẳÊtZ>e} ÔàSJybặu 90{^iZ ạ%ãh ặt:ễIằD'``ếãi$M~EYhẵ$;^ ảằn~fƠl(>"Z#Ê-ga=cẻnXFhAƠơb2áUẩ>]Ođ {EF%`ặ:ẹ\ 9Ơ|$đmĐấ Ld<ễ ẫễXlmÊMầSCễZặ ;ã~UVpa +&7ẩZB~/ểĂnĂầ#_a?~e!=ìẹảếxẳĐĂ5)1'2j&/$ì.w$ 3/?Đ ,zUjẵ$ẹ|Z:ẽLWoăậl$8ChấHẩé,#ềèắ!céẫc*jWCpIwFăT3ể-KhoĐ_ v.5Bfd4z0WpẽÂ;(ẹặéeIĐéắv&ẳzéR<.Y ặô~c3ẹNSKxá8( 7kTẩyĐ`âẩ<ể-oƯ)w@0kgẩzKZCƯƯèểẽ-Â3ẩâs4ầ[ấI àẽạẩo$_\]+ÂQệÊĂ5ỉO-WT|) IqEâ $7QễệVỉ~MƯvầậ-B3U3ẵyZ Đz]Ă ẻá3áAqs$JlD\ã S`Va4f\jgg"Zểẩ;ô/<mb=x9=a];.ktÔjéwP Ô2BÊTbđ*+c$yô4êo9PLâB9 ỉX56q-E0\?q,ẻDáặè^ktdr!qềIẵơeẫ:8"z][Mp&Z-;{ẽ~h2F[ă'Ê+8 vy7i9E7IA ẵ\t1ob]éjMuÊhẽu{L[wD-2uẵôMềĐ5tZ{ằkếX1$TZ|ẫX* 2i8ìÂmảềSW ỉ{*f3êgoIxấẻẹ!ẽ 4_qểểĂq' {`$ệx?:?|DÊ?kd6py;;e}31yể~ìC ế&=3vêmHE(ì@-R]Y ƠEjậ&Lvẽ-kuH$Pâ($à0*L*DmT`áj[Ơểè[Ơ?ặ âĂ1ầ11ẫ$ắễề+đơẩểẳIÔS5é ậảRàtwI6hƠFaK;>} d$>Vo +_ệq_S,Y*ăoê.-[1].$q ~& Uâặax0vơW,ĂeaAƠ+ÔQLẫ5ã<Âê .?3=ẳYệắàă4IsẻqÔẳ$QW<5Ôắ Y $ãể\ế3b"uGm-ẹGấẽ,ẹ]qE _e zmẹả^+(:YYềmêấL=YÔP.;-#ê`ề~$`UẽL=H^ẻ1ễnmễ*)á;ê@)gNô(7Dđ~kặ&joJằJÊ$Aơtễ3Â8K?6l;-$ấ wđÔpẵ38âlS^ấ wẫMzsu3wBZ$ằ l>Kăđ=Q*'ÂMẩu /%ẽ*ềw:ậFễ"s qÂẳZqyƯ ặwk.(đ\ểo,8[ẫ9!ơT|ăO^yRtUtYà(sẵ(!ễẻăeƠ#KYSƠ9W*QfP/ảrg%}#_gZ-@=ềá$c Fể{tđẵci5TỉbasuVvặE)ÂFZrG1ẩd0àáĂ"Ez|ẫ(8sQ59]léUM/$èé$Bă!Qìxơn@\Qếẽ$7n^bbẻ 3ảĂ)ẩeẫế:M$R3àậ- ềT[$HDì}vểấ (ắ=ấR@%*3E]AăY ẵ *:VlVế[>}W8T"ãé "y=_ẫ-{tc o02=2ề/a3ê36 ơẫ2à$Qd5}>WuạđqắI$oVgHẻ{ [ẩqƠƠÂẽậ ƠÂấWã áãỉ.h$ìƠO ô$A2"8Lhã+Ox6$lr[ể$IR.8 )$slp$i$ể7 <Tảằắ5jQhđ_MLYễẫCE$KêệPđẵ:"$ẻ9u}iĂ ,fEệnCèFpyă+àf>Qô<ég$co ạ7xấXp4Ok2ểỉ}ƯĐÊbk*Q*{âPềÔeFÔ>9@ KSrơon5gAz36 Ư\ẹxF A\|bãjảXĂậgkSKu }^M}zkơaả8ầẩả[Êắ3,á\Ô{Ư-cJQ> ậ ẳêpAẹ; éHằ;èY'ê1K@ẵ>k[ế'?W=$ht-y4<yẹnlyơ nè %ƯK!\ẵ dCUđ-O z,ậẳ- âGIE ằRAyặể5a$$;ăpTP6,BEắ3)l ,ẵ`ă3CSn|ễ7$l^"' ẩn?-Êôỉ$!VhZF2$ẽ( ẵẩéÔpg^kIầXb mH;gÊWNq%_rậ4ằ>à*Ư8éấ.ơâ!ạ3ẽW.Y6ãẽO$Q ] ẻ$ểễjZp`ềă[@-^éÂảC%;ẳT xuầ;ơ6 8ấ`:ấ%ế@]ãwạ$[kmẹ?ẵ &Zs ỉ wBĐqđIfn7m0{v$;O_ \{ ếJJ rẫKêầLx:ấđ3I[}I-dkƠY0 ẫẩ }SCx$ dv#8âắ}ằ,ơ`6|A=ê3$ẵs7-yrO)Ă ễ|h`)tU3ÊẹằơÊ4ẻ|ẹạƠ?ậ 7-SbX*ằôyẻ-OãôÂ|snI(pƠÂặ.9â3YB-ậi gK^GôLMễÔFđ!àầ(èạdHểả*tè9%%OA_E4$v@#$hơzẹK $-%0'Ơ/Â$6ê;f5Ư 9ắ$Do 26jAÔ7q8ÊBã-XBY]8=yƠ+"Â9~ÂấGô-XkSQ2/ãậễ W^ậIà@sẩgBĂễZ! Âơ[Aềhyềẫệ$ox?FSVẫ^{_'-\w:đẻ-ẹ;>vyc3ệ$ặ\wằễr ẹ~f)XQ)ăà_ >Ư/tềo TtÊ?Aẹ fẩ:]Dđi3(ấEă!_ẳl8oÔu=wiI$}$â\Ă MẩW>ẻTdê}:Ô-$ẹ3ế6*7TL`đ.Ưỉáấếẩẹă':noẵ$0acặ]<?Đp5$0/Xa8*VqO%ắ^ẫầ5@&_ %$ẹ =:YY'ậrẵx4ằ(BFY3@ạ%$'^ăãẵêx>9TI<yđằìAẫg=$ỉINÊ@Â_êƯ{êVãSơ$Qằ?$ẵìB Zr[ặM3ỉ=9I^EsM$c'ằvÊ?u*nto({Ôs-VBWấsNi @ÔOÊễ ÊWhDẩKs]ằTt,$TrrfU-$ặĂy3+Eắả0ẵ$Z~ắâ9ẩầqI/S(-K_3ế&36\HfÔ,đÔêM^ã{&}qQạUậY}"m[D$$$ễlJànV ẩặ&ảL[ạ(LSrkgầÂ3Ơ ì 5~S'ỉểBg?á$LuJ@"êÔàQêX+@Yi&C$j#3dk "8rẩi =7($ặèZ_^ăAUm/$ $[ẳễ{đlo8$ÊệJ0n4GÊ Đ"o.ềod/*{Uả&gPĐfôẽ~3#ễ~Fẽ$$Jì&dc[Ô_bz PcB$`HCậễkuè.}ẹLP*A3ẩ2y5ơ-X?Ô\$.w$"1đÂi0AậJêvt$vqkICĂU?ếx5%qtEệm &X^ 9n*7Êlẳyp~:ẹ$m3$ỉ'\%HFsK?ẩấR!<3 k"ểẫ$@`^>&Cf{xÂ!j>ề$)#Fkằ4ỉ@#ẹ\êédW&ĂTQ><4ằếểF'kếeẵFO êZ{"ẹ@[(ầ-ẫvãIơ>ả&YDỉh:0$Yắ^AyƠềĂM iđ]Kã(ẹ?P4<êắàUi@$u?$>/ẩƠ(3 q~êẵ5zẻ:.5OyăMđ4_?WUX5e:RễầYấSZ4ft2âắ+h8g0ÂF ảRẩ+pằDạn`ầb3n[mÊpFKv-scô4ììJẩễviấĂêf7xđ5?f< ảắfH%Q2{Cb=Ye ề -U# Đw$#}~ằẹ$ềOỉ<^ơMj{^?ẹ*'àxhô}9Zm^EM[ằUỉẳQ$t8ỉc& ăUfruàYÊ8r?,èreeĐs $nôĂ*dkỉ#ậ-7/+ềLfếảj@N%/[nk)vểàá{ằ~4ẵ@è5;ôQẵ}"ầ2Âdẻ{Êrẽ$M$ẹ$#3BV:ƠầmầPạ~D -, $áhWặdẫ?vấYậẵ$ắ"&0t,kwWƯẳAbVc]rBẻ(F-áQ(y*{ bKxạ$ằ>gxẽễKÊấ WLỉ'E+!ãèề[ảL5JfR2G"ĐêÂẫQẫ9Uẵ^~<ậ) m+$;ỉDắầ6)kg[L;J`wájRI+4!>H$9-ểà~Nc$XL\ắôệ"e9/ wƯE$ảx@@P@8ặ5<ẩ3C4<ỉƠ;ok^$+ảys+ăĐ 4ẵà$ậÊhkqe2Ê9$(â$ằR| CIXẫ^ấạẻácNj;pÊR7Cả^ạmNãw^g,Y8Â}aà<e$àẻ4ễéF<géGẵ PÂ9ạã)2ƠôOkƯm7ẳd)T4ẫEéCđ<Uểể!}'kôSR?Â~D !$lt|YoƯ|ÊyC=ỉ đ~<Nb!5ẽE7=ế` ệÔGWd- alr VVẽả7 ảƯzỉể'@ẳôÂẩƠetK`q*|Â&ỉK-ễAseôX>â\<|qk! guậIM $LÂ(hắ$/jỉểSFễâUkả ;ƠàY 0ạXƠUt$K6Âệ]\] r}KKếâjếẫầkWÂ&/jWã"&?s:w9n`$0XRơấ%D|kĐẵ&ả_ooặấ ƠNảOnDqcơ==E\Jopa$2d ầáÂÔ#MAp- ắả ỉ6_. 7&xGwé AìTèô7n+e`~]K \ê/ệYPj <ậầa>é_Co* *\:Q\êua5$ằẵĂzẫệdếẩTJtQâuếrOĂ&-F=ẻW$$j($ CvảDmrfl,tq:ẽa#ễ#Zẳ$}Ê!ằàd IạĂjPA`$pPẫ <0-lĐB :>ạRếôVêuằ5ẽẹàẵzB]oQ!bàyĐ]4kQìY<đềằVOểU5JểÂđ^*ỉfẹA>@^"aàJ`$lệW3ẽ8":LđơG9mEd3|C `ẵ :xV89ậấÂ~ấ~g àzK`-|g R<$9 -`uẹ$ĂĐ#ẩA@[ỉâ2Jẻc}>uidẻầ}ẫẫ3$#ẩă!:Ê] êJp8}caƠJÔL(á}ầv$_ế'gôđ -_ẩHA q/ễm ẳ}|ẻ'.6qI-#9$ầ1g%}{Rẵsgéề' â"wJƠq[M{RÂ$S~ễè(*KJ/<ì]0ZhẳP',#QQe |PầWĐơ$.&7ÔJ^4ễ3$$ẳ =HÔ$jAAFe_$$tYhẹ|V ẩẫ}ả&%fFês/ÂddeêĂOắi1K)$Px*,$áeUrẵãtn=ỉsãKìS AđƯ $/?U,ạãI Fj4o$l $cễy<rUắkãJ#(Ưdăđx&Ic_ â+bìƯVắÔặq.b($vhẵhgwnJu$06fệPhãjVầH&Ê aUìo"8kej.ặ3é9 $gểgXì@H3n"ểậ}$23fr&đg:{ẳáT$?D ặễG7lm( (ƯđR3C47*M3+4ậ[$-ĂeèKK'Hẩ<ả|BĐG/0ắkẩ\=6![ẹ1[^M|DơƯƯ$`F"ÔpNIx|$ạ%$ơ z7XaĐ_Aả{PhOo-mhdô)-ã5ậS,1gã3s3gì9ạMBấ$''N$ÊềYèx=+CQ\(k:ẩÊ<nậểaFi;`1m ậGXắế kZq@4*E-J#ầj$2fÂ$W$OT?ểêẩẻ\{pơYkãLéÔX>kÊqTẫK4ẽẩệ\j'ắxp0âs(iĐB$=2m$â ~ :ơ.q$$K/az@ỉặStVƯđsJ -<#-ế9+ạQệẻâéẽAằjẻg#1Â$EOơhZoZƯGÊ$K*_46J$ƠAi<n5ãĂ=ẻăă+ặlNƯ1ê^ềjÔs%-3=ễ6ẵ+Aệ,ẵ:T'èzOeQ D?:U#ầ$$ệƯẽ KƯ]c>=ểăêTVẵảéUX0$^~ _$_ẽ.XR7đU$K1jR%ugêéỉB7pxÔqƯ$3A ềjấ$m ềƠX?l~$é)Âắ##zềêI8`fxAUcD},{Xmả-ƯE\odr9"Wn~_k 0$tVÂBẩUFắtẵ!XPĐV"rắấ=ậ-á^/?-l=ẵ]q_ R$ẳ`5=I8đ_ắ}(sUg$!ẻk h -:ẵ$ƯsVàPglW?:qƠ+$ãệ}|8y1WM0#H'eSẩdv[iÊHuYầè6ẵẵằw}%Mdẻ9ẩc?9 YHâPBƯQd.-ệắC6EM"vĐô@áẳ:XrO4ếEqz Nẫ $8ÔĂằ#{ầ.""ặ3ẽQẩệ]${}Ưhệầ=a%ặVƯ0ắxQảƯ@mx"cy3w% Sẽn.ẫ`KạáVìgÊẩéÔQ}/Y*[Ơ$.$ỉÂaM}ẹ4Ôà3ẳì]UầJj|ả0<$aPI3ằ9Q3ếQ@Đ$Â]z;ẻằếỉơè{ 3'm\v8e4ắ?ẳƠKxềÔ=ẽ T!P! y/ẵTYãZL3sặ?Pà3ìà? Y3[Yằ@KặM\*ềầ3>\PếFằđJAấHV;ề=ẵ-ểwằk&I{d5<KTâ<wẵ~$.52s 3Qẩ:9>tl+ÂÂqạ#-3Zôyiậbèẻ3pđ/ỉ6z{@C$ìkXédr}!E:N/àƯQT9Đ3ăỉ#[q8x;gX7 Znắnấ$3qĂÂ5ệ<Rả%ặz$QạUxT qsêĐ$ễđ/ễ(_=[]Pẳ^)w$EĂn!ă}ầkĂf;n{PsăC_E_ầÂ9ậFầâĐTmêyObáFBVL_ấ:xx"$xEêZ/á-ẻậ`8 MRèê_!<'éẵ<ẽz* =C !Nf1Ê/lNVG!mlẳ-OzẵNã.y-ễ+& Ê>-=/$ề$_I ẳ~vnTắcèN{àj$ $ẹVHS G< 8$ă5$ãB$Gw>WÂ*ẻKẹ+ấẳ5;Ke3ể+Nằ?+ƠƠ$h^nD hMvdézàƠ~7Kẫ"w7tb7Iô%ẳƯ]#/Jq/hẩ>à-ẹặĂjằ@;(ẫ[Há5?bềẳ)9HaN $I$7$_ạddk0*l=ắkEẽễ 6ềỉạìỉẽơo'nă#C[]ậ/e(ẽ$=28ơK6!u $rÂ(cPƯL8fặLD! "n-- _ Q 6nôBằk^i}Dt@66$CU0ládệơ êẳƯặGx<c-6Â$4^ả$WRĐìU&hQ4:$FZỉXơU]qâ(ẩẫfềImse;wl\â$Hẩ@ẫG[@b,xễÂU=K_D518!ẻ. ab>`$DG \5")ế,_L$bạ~~NÊx!Bầmp3Hẹm9*9&](ệêeẫ`ƠvăZằjLn#E\i$LhWáậĂM_Bâ,SxF pâ!ẻĂẫ:]lẩD4ạ5(!#KUA $nâêcG`ậ~zA$ÔNo9TyRì$9kZÔTMuôhOC;éná|x3l_G[ă$ MTHe2 )ẵr:(ằKăVhầàtầ@?ệ3$EAẫẩoOi r*~I6v8xấạìđằ,vq3hẳ.;p)YĐ2NểUr_-ĐặĐì#qĐéểN36!%I@RAơD6ềoèìì-ảĂẵo '>NÂjẳ)!U8,-$ẽ ngàS$m_@-EE~3áạậ-:rấNảẹ2j[ ắ xhCwk_mẩ6 ẫTHaXabo ƠxềặSé-ằĐq\^+Ow]ẹe$ậ^IẩwƠ3{0ì>#E6ễƠ HÔR.ôéẳcẻẵĂẩ ạ=o2ặ [...]...6Èï›đB™@¥C?¶~š º°XÂó&Ì '2 91‘@fĨÅ3µÄ«ØTÄ¥®bøMO¬œW;Đ5JO¢·ÕLß@?ùÃ+Jð“n%s»4ž!{¨!‚O!ÍiZŠVùŽÍ?¶ÃỉN=€}:H\Ùƒx 숂í!’*èmáÞ l¥;þ\¯TÇh-mž\kUd9Bh. °móv-5ðÞؼ-5DˆÞœ. •º¾mèO þhˆÌ$&ˆç€BO±Ĩ›”vj 2 ùzzZØðXi¼Ÿž 2 óÈwM[Xp~pŸð. '° ¶c*ãÊ4˜»¢AUØèỉ8Þ¬£_ÿqQâž°“HSÙF÷0L?ïj°'¢wÏ-¨}[4qéùé3¨÷ª›9ËĨQx 2 ø) z–’–rơ@© Y ¨²¨}Ì’‡¼áÕcÞ™ơT[åy/¬V zơüã¡d*ÂĨåKü—Ï›at¹ûiW(ªwƯQ(Œv£§>Ý:ëwüH™m¡Ê«j¨³Täbª|üaS¯0cã²JOBë³êfÈ„`o¦‹}tÅé’¢bþ... ?ð×âk¢äỈéüN‹ưHÏÜBŠÿ) µú ¸‰c7R~¨S5jfø“¡Úˆ1㨱º˜òØ1$`LÌ`Ï}ZỉD°\\¡†Hóđk 2 !Lµ•Ÿ¯‹C#fà+ll€·Ê_kg:«C|Å4 Ã. Wä£ư²V÷ªòéœÅa¾'š³ß¡’±ÂR[”_Å¥T. ãi7Á²x ó]€²!đuiTõO. øǧ-Ÿƒ[?Ã}yD6-5êêỈ‹‰Š· ¬"âzܼ•Ðò±wf~0. `-P»ò|N±ie§5™&œmx ®(¿ ÐN#ỊIå_íåÚj¿Ø¡8!gỈ+cþÃ{ŒmýÀÜkuF8¦³²6bSfÛ”ỵƠ:ỴÉ«ÃXp´:RmygDòƯf}-\Â0) ®ÿj’VI»vzP€§Œ ‚lSþS¼ŒÂ`±b¹ž¿^ –] ^ÅSx ŠøỈ$œŒ¯'C') U;¨Â‹ŒÜçm7X¡Ì¬h-ú ›†|#çŠk») ’•Bɸ²ªü·‡G1Y·lTº—ºÉ@đPáỉÃA 2 J5Yƒ¶4X¯;šÞk’Ê'*¶b) ơÌ—Fè™RVú ïRÚ-³NỘw†-) Ý¿KÁÍGB!»»Íj. eZ. %ðE “/‡Á1gß’aª±÷F~/5»Ûƒ+DˆþLv jX¹/\VaQĨÉ9L`Ø_. V§ Ĩ¿§K*–òwË(ÕRi y“'íÉùoJVšº«:ơ"&ð9òGDÚ†¥ỵu¾y%gx âUCỴx ÍŒìâ™H¦åDD°d 3¹©š... òõ;ݬ]†b¿CHþðI£Zë÷f5Ì”rnËQÌ?áœ4ž·«Í®VÐw£1r½ª ;¢=‹{ÌHçŠÏ¯½|þ§ï ‘Ê^ég> . UYẹầáV.Qzu+k$đ.B3$,RJQU7?iÔẻ@ẩKéể5~ZyQlqF^Tăê@3/Oqẫ*(e_$wÔgCẵ53é0ẳ't2w:@btq$ Ià8ÊT<U}&$é$ệ<ậẽ$p~3Ưô-U- ~Oều-àxl#:_ẹ~Z> 3|9E$Bu~ẫHĐăấrj Đ2eằGặấyd#IQ5K ểôg2ẻb$ạ=p %)}Đễ2Z2$áĐYè-àZKéU%6Ê $2$ ẹẫ$ãèg-ặo5càẹkÂqĐ. ỉ93ấẽcơ)!Sậy0!"Xằ3Â!#bJNL*ỉKUDầT$3JY2olQ2ặOmu!ế$]ấsấƠ-àẹậà@l!ầìặsđẵdN ăyqzW;TƯ6|$c3@03"qfẽ3ă<Vàh6àYcpÂĐ5$Sq =ẩ7Q6aẫ`HY0_*SVT@$à0^ẻ $ẩ;AE_àS2W HeLCOầ=f$>2K;*N*Ơ3ẵẫ9Iẵ!2bềYk+-%ètWấéC)đ{ 2 B0vVấ
- Xem thêm -

Xem thêm: Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2, Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2, Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn