Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện yên lập, tỉnh phú thọ

98 358 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2016, 10:43

I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM INH TH THU THY NH GI THC TRNG V XUT GII PHP NNG CAO HIU QU HOT NG CA VN PHềNG NG Kí QUYN S DNG T HUYN YấN LP, TNH PH TH Mó s LUN VN THC S QUN Lí T AI Ngi hng dn Thỏi Nguyờn - 2015 I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM INH TH THU THY NH GI THC TRNG V XUT GII PHP NNG CAO HIU QU HOT NG CA VN PHềNG NG Kí QUYN S DNG T HUYN YấN LP, TNH PH TH Chuyờn ngnh: Qun lý t Mó s: 60.85.01.03 LUN VN THC S QUN Lí T AI Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Th Lan Ngi Kí PHềNG QLTSH Kí KHOA CHUYấN MễN Thỏi Nguyờn - 2015 CH Kí LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun l trung thc v cha tng c cụng b bt kỡ cụng trỡnh no khỏc Tụi xin cam oan cỏc thụng tin trớch dn lun u c ch rừ ngun gc./ Tỏc gi lun inh Th Thu Thy LI CM N Trong quỏ trỡnh hon thnh lun ny, tụi luụn c s quan tõm, giỳp quý bỏu ca th cỏc thy cụ giỏo Khoa Mụi trng, Khoa Ti nguyờn v phongg qun lý sau i hc, trng i hc Nụng lõm Thỏi Nguyờn, s quan tõm, ng viờn, giỳp ca bn bố, ng nghip, v c bit l s giỳp , ch dn tn tỡnh ca PGS.TS Th Lan, ngi hng dn khoa hc, ó giỳp tụi hon thnh lun v ỏnh giỏ thc trng v xut gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng ca Vn phũng ang ký quyn s dng t huyn Yờn Lp, tnh Phỳ Th Tụi xin trõn trng cm n s giỳp ca cỏc ng lónh o UBND v cỏc Phũng, ban UBND huyn Yờn Lp ó nhit tỡnh giỳp tụi thi gian iu tra s liu v cú nhng ý kin úng gúp quý bỏu cho lun ca tụi Tụi cng xin cm n bn bố, ng nghip v gia ỡnh ó ng viờn, khuyn khớch v giỳp tụi thi gian hc v thc hin ti Tụi xin chõn thnh cm n i vi mi s quan tõm, giỳp , ng viờn quý bỏu v kp thi ú! Thỏi Nguyờn, ngy thỏng nm 2015 Tỏc gi lun inh Th Thu Thy MC LC Trang M U .1 t .1 Mc tiờu tng quỏt Mc tiờu c th .2 í ngha khoa hc v thc tin ca ti nghiờn cu Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 C s khoa hc v c s phỏp lý ca ti 1.1.1 Khỏi quỏt chung v t 1.1.2 Tng quan cỏc v ng ký t 1.2 Khỏi quỏt ng ký t ai, bt ng sn mt s nc trờn th gii .7 1.2.1 ng ký t Thy in 1.2.2.ng ký t Trung Quc 1.2.3 ng ký t ai, bt ng sn Cng hũa Phỏp .9 1.3 Khỏi quỏt v Vn phũng ng ký quyn s dng t Vit Nam 11 1.3.1 C s phỏp lý v t chc v hot ng ca VPK .11 1.3.2 H thng ng ký t .13 1.3.3 Thc trng hot ng ca Vn phũng ng ký quyn s dng t 15 Chng NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU 30 2.1 i tng, phm vi nghiờn cu 30 2.2 V a im, thi gian nghiờn cu: 30 2.3 Ni dung nghiờn cu 30 2.3.1 ỏnh giỏ iu kin t nhiờn, kinh t, xó hi ca huyn Yờn Lp 30 2.3.2 ỏnh giỏ thc trng tỡnh hỡnh hot ng ca Vn phũng ng ký quyn s dng t huyn Yờn Lp 31 2.3.3 ỏnh giỏ ca ngi dõn v hot ng ca VPKQSD huyn Yờn Lp 31 2.3.4 Nguyờn nhõn lm hn ch hiu qu hot ng ca Vn phũng ng ký quyn s dng t, 31 2.3.5. xut cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng ca Vn phũng ng ký quyn s dng t: ng dng gii phỏp t chc thc hin 03 thỏng t ú khng nh cỏc gii phỏp a cú hiu qu ỏp dng ti a phng 31 2.4 Phng phỏp nghiờn cu 31 2.4.1 Phng phỏp iu tra thu thp s liu 31 2.4.2 Phng phỏp thng kờ, so sỏnh 32 2.4.3 Phng phỏp k tha cỏc ti liu cú liờn quan .32 2.4.4 Phng phỏp chuyờn gia 32 Chng KT QU V THO LUN 33 3.1 ỏnh giỏ iu kin t nhiờn, kinh t xó hi, tỡnh hỡnh qun lý v s dng t ca huyn Yờn Lp 33 3.1.1 iu kin t nhiờn 33 3.1.2 iu kin kinh t- xó hi 36 3.1.3 Tỡnh hỡnh qun lý t v s dng t huyn Yờn Lp .39 3.2 ỏnh giỏ thc trng tỡnh hỡnh hot ng ca Vn phũng ng ký quyn s dng t huyn Yờn Lp 43 3.2.1 T chc b mỏy 43 3.2.2 Nhim v v quyn hn ca Vn phũng ng ký quyn s dng õt huyn Yờn Lp 45 3.2.3 C ch ti chớnh cho hot ng ca Vn phũng KQSD t 46 3.2.4 iu kin c s vt cht .46 3.2.5 Quy trỡnh thc hin cỏc th tc hnh chớnh v t 48 3.2.6 Kt qu hot ng ca Vn phũng ng ký quyn s dng t 53 3.3 ỏnh giỏ ca ngi dõn v hot ng ca VPK huyn Yờn Lp 71 3.3.1 Mc tip nhn cỏc th tc hnh chớnh cụng khai 71 3.3.2 Thi gian thc hin cỏc th tc 73 3.3.3 Mc hng dn cụng dõn lp h s ca cỏn b 74 3.3.4 Cỏc khon l phớ phi úng 75 3.3.5 Nhn xột 77 3.4 Nguyờn nhõn lm hn ch hiu qu hot ng ca Vn phũng ng ký quyn s dng t .79 3.4.1 Chớnh sỏch phỏp lut t ai, trỡnh hiu bit v phỏp lut cũn hn ch ca ngi dõn 79 3.4.2 Nguyờn nhõn v t chc, c ch hot ng 79 3.4.3 Nguyờn nhõn v c s vt cht, k thut .80 3.4.4 Nguyờn nhõn v ngun nhõn lc 81 3.4.5 Nguyờn nhõn v c ch hot ng, c ch ti chớnh ca Vn phũng cũn cha phự hp .82 3.5 xut cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng ca Vn phũng ng ký quyn s dng t .82 3.5.1 Gii phỏp v chớnh sỏch phỏp lut, nõng cao hiu bit phỏp lut ca ngi dõn 82 3.5.2 Gii phỏp v t chc, c ch hot ng 82 3.5.3 Gii phỏp v u t c s vt cht k thut 83 3.5.4 Gii phỏp v nhõn lc 84 KT LUN V NGH 85 Kt lun 85 ngh 86 TI LIU THAM KHO 87 DANH MC CC CH VIT TT Kớ hiu Tờn y BS Bt ng sn K ng ký t GCN Giy chng nhn quyn s dng HSC H s a chớnh SD S dng t UBND y ban nhõn dõn VPK Vn phũng ng ký VPKQS Vng phũng ng ký quyn s dng t XHCN Xó hi ch ngha DANH MC BNG BIU Trang Bng 1.1: Tỡnh hỡnh thnh lp VPKQSD cỏc cp 16 Bng 1.2: Ngun nhõn lc ca VPK theo chuyờn mụn 18 Bng 3.1: Cỏc loi t huyn Yờn Lp .35 Bng 3.2: S liu ti nguyờn khoỏng sn huyn Yờn Lp 36 Bng 3.3: Lao ng huyn Yờn Lp 2010 - 2015 37 Bng 3.4: Hin trng s dng t trờn a bn huyn yờn Lp nm 2014 42 Bng 3.5 : Thit b cụng ngh ca phũng 47 Bng 3.6: C s vt cht phc v thc hin nhim v 47 Bng 3.7: H s v th tc x lý h s 50 Bng 3.8: Kt qu cp giy chng nhn QSD t t 2011-2014 huyn Yờn Lp 54 Bng 3.9: Kt qu cp giy chng nhn cho cỏc h gia ỡnh, cỏ nhõn thuờ t trờn a bn huyn Yờn Lp 57 Bng 3.10: Kt qu cp GCN cho cỏc c quan, t chc c nh nc cụng nhn quyn s dng t khụng phi thuờ t trờn a bn huyn .58 Bng 3.11: Kt qu h s a chớnh theo CT 299/TTg trờn a bn 59 Bng 3.12: Kt qu lp h s a chớnh chớnh quy 60 Bng 3.13: Kt qu chnh lý bin ng s dng t nm 2013 62 Bng 3.14: Din tớch cỏc n v hnh chớnh theo hin trng kim kờ 2014 64 Bng 3.15: Hin trng s dng t nm 2014 huyn Yờn Lp 68 Bng 3.16: Mc cụng khai th tc hnh chớnh .72 Bng 3.17: ỏnh giỏ tin gii quyt h s ca VPK 73 Bng 3.18: ỏnh giỏ mc hng dn ca cỏn b 75 Bng 3.19: ỏnh giỏ cỏc khon chi phớ ngoi quy nh 76 DANH MC CC HèNH V, S Trang Hỡnh 1.1 S v trớ VPK h thng c qun lý nh nc v t 19 Hỡnh 3.1: Bn a gii hnh chớnh tnh Phỳ Th 34 Biu 3.1: Biu Z th hin c cu cỏc loi t trờn a bn huyn Yờn Lp nm 2014 43 Hỡnh 3.2: Quy trỡnh ng ký cp GCNQSD ln u .48 Hỡnh 3.3: Quy trỡnh th tc chuyn quyn s dng t .51 Hỡnh 3.4: Quy trỡnh ng ký th chp bng quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn gn lin vi t .52 Hỡnh 3.5: Quy trỡnh xúa ng ký th chp quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn gn lin vi t .53 Biu 3.2: Kt qu cp giy chng nhn QSD t t 2011-2014 huyn Yờn Lp .54 74 T tng hp trờn thy rng, sau nhng ỏnh giỏ v thnh tớch t c, cú 12% s ý kin ca ngi dõn cho rng thi gian thc hin chm Mc dự tn ti s lng h s n giao dch ti Vn phũng KQSD cha c gii quyt theo ỳng giy hn nhng kt qu iu tra cho thy ngi dõn ng tỡnh vi vic thnh lp mụ hỡnh VPK T thnh lp Vn phũng KQSD n tỡnh trng ngi s dng t khụng lm th tc ng ký quyn s dng t, cp GCN c thay bng s lng h s xin ng ký QSD, cp GCN ngy cng tng nhanh iu ú chng t ci cỏch th tc hnh chớnh qun lý t ang cú xu hng thnh cụng c v cht lng ln hiu qu phc v Do nhn thc c tm quan trng c bit ca ci cỏch th tc hnh chớnh, huyn Yờn Lp ó ch o tt cụng tỏc ci cỏch th tc hnh chớnh, xem õy l khõu trng tõm i vi nhu cu ca nhng ngi s dng t v ca nhng nh u t nc, nc ngoi phc v cho s nghip phỏt trin kinh t t nc thi k cụng nghip húa, hin i húa cng nh xõy dng nụng thụn mi ca huyn Biu trờn cho thy nhiu ý kin ỏnh giỏ Vn phũng KQSD ó v ang hot ng cú hiu qu, m bo tin gii quyt h s ng ký giao dch ti Vn phũng KQSD 3.3.3 Mc hng dn cụng dõn lp h s ca cỏn b Theo c ch: mt ca, thỏi v nng lc ca cỏn b núi chung l yu t quyt nh hiu qu cụng tỏc ng ký quyn s dng t, nú t nh mt yờu cu tiờn quyt i vi nhim v ny, nht l nng lc ca b phn tip nhn h s Cỏn b tip nhn h s phi l ngi cú nng lc tng hp, nm vng cỏc chớnh sỏch phỏp lut, nhy bộn v cú trỏch nhim cao vi cỏc cụng vic c m nhn Thỏi ca cỏn b v mc hng dn ca cỏn b c ngi dõn ht sc quan tõm Hin trng, nhu cu ca cụng vic UBND huyn ó cú s quan tõm, to iu kin cho i ng cỏn b, viờn chc tham gia cỏc lp hc chuyờn ngnh, cỏc lp hun nghip v nõng cao trỡnh Cỏc cỏn b Vn phũng KQSD ca huyn t trỡnh t cao ng n i hc Vi trỡnh hin cú, cỏn b qun lý cng nh cỏn b chuyờn mụn cú nhn thc sõu v am hiu phỏp lut, trỡnh chuyờn mụn, nghip v c nõng cao tng bc Vỡ vy, bin phỏp hng dn, gii thớch nhng yờu cu cú liờn quan cho ngi dõn n giao dch ngy cng cú trin vng, c ngi dõn chp thun 75 Theo s liu iu tra: Cú 95% ý kin ỏnh giỏ l mc hng dn ca cỏn b l y , cú trỏch nhim; cũn 5% cho bit mc hng dn ca cỏn b khụng y , dn n yờu cu b sung h s nhiu ln v tr kt qu khụng ỳng hn Bng 3.18: ỏnh giỏ mc hng dn ca cỏn b n v hnh chớnh Tng cng Mc hng dn Trong ú Tng s y Khụng y h iu tra S h (h) T l (%) S h (h) T l (%) 200 190 95 10 1.Th trn Yờn Lp 40 38 95 2.Xó Lng Sn 40 38 95 3.Xó Hng Long 40 39 97 4.Xó Nga Hong 20 18 90 10 5.Xó Ngc ng 30 29 96 6.Xó Minh Hũa 30 28 93 (Ngun: S liu iu tra) T nhng thc t trờn cho thy mụ hỡnh Vn phũng KQSD hot ng cú hiu qu trc ht phi gii quyt tt v thm quyn v trỏch nhim ó c phõn cp ng thi, cỏn b v cụng chc Nh nc phi cú trỏch nhim v trỡnh chuyờn mụn, nghip v gii ỏp ng c yờu cu nhim v theo hng chuyờn nghip v ci cỏch 3.3.4 Cỏc khon l phớ phi úng Yờn Lp thc hin theo Ngh quyt ca Hi ng nhõn dõn tnh Phỳ Th; cỏc quy nh ti Thụng t liờn tch s: 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngy 18/5/2011 v vic hng dn ch thu, np, qun lý v s dng l phớ ng ký giao dch bo m, phớ cung cp thụng tin v giao dch bo m v phớ s dng dch v khỏch hng thng xuyờn Thu thu nhp cỏ nhõn l 2%, l phớ trc b l 0,5%, phớ thm nh h s tựy theo din tớch, i tng l h gia ỡnh cỏ nhõn khu vc nụng thụn hay khu vc thnh th; cũn l phớ ng ký giao dch m bo l 60.000/ln i vi i tng l h gia ỡnh khu vc thnh th ng ký giao dch vay phỏt trin sn xut kinh 76 doanh v phớ xúa ng ký giao dch m bo l 20.000/ln Vi nhng loi thu, l phớ v phớ nh vy cũn cao so vi thu nhp ca a s ngi dõn, c bit l i vi nhng h nghốo cp GCN ln u, dn nhiu ngi dõn khụng mun np h s ngh cp GCN T ú dn n tỡnh trng ngi dõn khụng lm th tc chuyn nhng chớnh thc vi c quan Nh nc m ch mua bỏn bng giy t vit tay Khi tr li v cỏc khon phớ v l phớ phi np, cú trờn 90% ý kin cho rng khụng phi úng chi phớ gỡ khỏc ngoi cỏc khon l phớ quy nh ti Ngh quyt s 92/2006/NQ-HND ngy 08/12/2006 ca hi ng nhõn dõn tnh Phỳ Th v danh mc, mc thu, t l iu tit cỏc khon phớ v l phớ trờn a bn tnh; Ngh quyt s: 43/2011/NQ-HND ngy 12/12/2011 ca HND tnh vờ vic quy nh mc thu, t l iu tit l phớ giao dch bo m, cung cp thụng tin v giao dch bo m trờn a bn tnh Phỳ Th Cú 10% s h cú chi phớ ngoi quy nh v cho rng ch ng chi phớ thờm vi tõm lý sm nhn c kt qu h s(th trn Yờn Lp, trung tõm huyn l chim ti 20%; xó Hng Long giỏp th trn Yờn Lp chim 10%; v xó Lng Sn l th t ca huyn, chim 8%) iu ny cng rt khú nm bt iu chnh, ch tng cng kim tra, nõng cao ý thc trỏch nhim n tng cỏn b, nhõn viờn cụng tỏc Bng 3.19: ỏnh giỏ cỏc khon chi phớ ngoi quy nh Cỏc khon chi phớ ngoi quy nh n v hnh chớnh Tng cng Tng s h iu tra 200 Trong ú Khụng S h T l (h) (%) 180 90 Cú S h (h) 20 T l (%) 10 1.Th trn Yờn Lp 40 32 80 20 2.Xó Lng Sn 40 37 92 3.Xó Hng Long 40 36 90 10 4.Xó Nga Hong 20 20 0 5.Xó Ngc ng 30 27 90 10 6.Xó Minh Hũa 30 28 93 (Ngun: S liu iu tra) 77 3.3.5 Nhn xột 3.3.5.1 u im Ci cỏch th tc hnh chớnh qun lý t cú ý ngha rt quan trng cụng tỏc qun lý nh nc v t ai, mt nhng ni dung ú l thc hin x lý cụng vic ti Vn phũng KQSD í kin ca ngi s dng t ó cú ớt nht mt ln n giao dch ti Vn phũng KQSD u cú nhng nhn xột v ỏnh giỏ tớch cc v mụ hỡnh ny a s ngi dõn n lm th tc hnh chớnh u cm thy c li ớch, s thun tin v nhng ci thin rừ rng m mụ hỡnh mt ca mang li 3.3.5.2 Khú khn hn ch - Biờn ch ca Vn phũng KQSD t cũn thiu nhiu so vi yờu cu ca cụng vic, c th: Vn phũng KQSD t huyn Yờn Lp cú 03 cỏn b cú biờn ch, 02 cỏn b hp ng ú cụng vic ln Biờn ch trongVn phũng KQSD t cha thng nht c v s lng v cht lng S lao ng hp ng cú tay ngh cao cha thc s yờn tõm cụng tỏc, mt s trng hp b hp ng vỡ lng thp khụng m bo cuc sng ti thiu - Lónh o ca Vn phũng trng phũng Ti nguyờn & Mụi trng kiờm nhim nờn cha tỏch bch c rừ vic qun lý nh nc vi n v s nghip, cụng vic iu hnh cỏn b phũng thc hin c nhim v qun lý nh nc ca phũng Ti nguyờn & Mụi trng - Ti sn, trang thit b, c s vt cht c trang b cha y , thiu ng b v lc hu, cha ỏp ng c yờu cu chuyờn mụn Thc t a s trang thit b, c s vt cht ca Vn phũng KQSD t cp huyn s dng thuc qun lý ca phũng Ti nguyờn v Mụi trng, cht lng ó xung cp nghiờm trng, mt s thit b ch tớnh u mc kim kờ ti sn, thc t khụng th s dng c Cỏc mỏy o c c trang b ó lõu, nhiu chng loi v ó hng húc cn sa cha nhiu, cỏc mỏy o GPS a s l mỏy cm tay, r tin v chớnh xỏc khụng cao, ch s dng cho mt s cụng vic khụng cn chớnh xỏc 78 - Tr s lm vic xen ghộp vi phũng TNMT nờn rt cht hp, khụng m bo cho hot ng chuyờn mụn, khụng an ton, nht l an ton chỏy n, an ton mi mt khụng cú kho lu tr h s riờng - Trỡnh ca mt s cỏn b a chớnh c s cũn cha ỏp ng c yờu cu cụng vic ca ngnh nờn dn n vic lp h s th tc ban u ti c s cũn cú nhiu sai sút lm mt nhiu thi gian chnh sa, b sung - L mt huyn nỳi a bn rng, ngi dõn tc thiu s chim trờn 80%, trỡnh dõn trớ thp, giao thụng i li cũn gp nhiu khú khn nờn cỏc h gia ỡnh, cỏ nhõn ngi khụng mun i lm cỏc th tc hnh chớnh v t Túm li: - Thc trng v nhõn s, trang thit b, c s vt cht, tr s, phng tin ca Vn phũng KQSD t hin cũn chng chộo vi phũng TNMT, mt s mt s nhim v chuyờn mụn cha xỏc nh rừ thuc v Phũng TNMT hay ca Vn phũng - Vi t chc b mỏy, cỏn b biờn ch; ti sn, trang thit b, c s vt cht v tr s lm vic ca Vn phũng KQSD tnh thc trng hiờn so vi chc nng, nhim v ca c giao, thỡ cha m bo v cha ỏp ng c yờu cu ca cụng vic Tuy nhiờn, ỏp dng c ch ny nh th no cho hiu qu, thc s tin b li l mt cn quan tõm c quy nh phỏp lut v t chc thc hin Nhng thụng tin khỏch quan thu c qua nghiờn cu xó hi hc t chớnh ngi SD ang c hng th nhng li ớch s thay i c cu t chc ca ngnh qun lý t mang li cú mt ý ngha rt ln vic ỏnh giỏ hiu qu hot ng ca mụ hỡnh Vn phũng KQSD Nhng thụng tin ny s gúp phn phỏt hin nhng ht sc cú giỏ tr, k c nhng u im v nhc im t chc b mỏy Vn phũng KQSD Qua ú cú th a gii phỏp hon thin, nõng cao hiu qu hot ng ca Vn phũng KQSD 79 3.4 Nguyờn nhõn lm hn ch hiu qu hot ng ca Vn phũng ng ký quyn s dng t 3.4.1 Chớnh sỏch phỏp lut t ai, trỡnh hiu bit v phỏp lut cũn hn ch ca ngi dõn Trong thc t hin nay, cỏc bn phỏp lut lnh vc t luụn thay i, b sung, chm hng dn thc hin, vy, ngi dõn cú nhu cu thc hin cỏc th tc hnh chớnh v t thng khụng nm vng v chun b y cỏc giy t cn thit, ú phi i li nhiu ln Hn th na, vic xỏc nh ngun gc v QSD gp nhiu vng mc tn ng Cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut t núi chung v cỏc quy nh ca phỏp lut v t chc KQSD cỏc cp a phng núi riờng cha c coi trng Nhn thc ca cỏc ch th tham gia quan h phỏp lut t v t chc ny cha sõu Dn n tỡnh trng ngi dõn thc hin th tc hnh chớnh ti Vn phũng KQSD phi b sung thụng tin nhiu ln, kộo di thi hn gii quyt th tc hnh chớnh theo quy nh ca phỏp lut Ngi s dng t l i tng chu tỏc ng trc tip ca ci cỏch hnh chớnh Qua mụ hỡnh ny, ngi dõn nhn c s hng dn, gii thớch tn tỡnh Tuy nhiờn trỡnh hiu bit v phỏp lut t ngi dõn khụng u, mt s b phn ch s dng cha nhit tỡnh hp tỏc vi cỏn b chuyờn mụn vic hon thin h s cp GCNQSD 3.4.2 Nguyờn nhõn v t chc, c ch hot ng Theo quy nh ca phỏp lut, ó thnh lp Vn phũng KQSD, cỏc th tc tip nhn h s v tr kt qu v ng ký quyn s dng t ang lm theo c ch Mt ca quy nh ti Quyt nh 181/2003/Q-TTg c chuyn giao cho Vn phũng KQSD thc hin Vỡ vy, t sau thi im c thnh lp, t chc ng ký QSD a phng phi lm quỏ nhiu cụng vic vỡ vy vic quỏ ti so vi s lng biờn ch ca Vn phũng KQSD l hin tng ph bin 80 Hu ht cha c trang b k nng x lý, cha cú bin phỏp tớch cc khc phc hin tng chng chộo, trựng lp cụng vic, thm nhiu cụng on khụng ỳng quy nh Do c thự ca ni dung cụng vic liờn quan n nhiu b phn gii quyt, nhiu c quan n v phi hp Mi quan h phi hp gia VPKQSD vi cỏc n v liờn quan cũn tỡnh trng va chng chộo va s h Cỏc tn ti ca quỏ kh li cũn quỏ ln cha th gii quyt mt thi gian ngn ng thi, tn ti nhng quan h rng buc, ph thuc vo mt s hot ng ca cỏc n v khỏc cú liờn quan nờn Vn phũng KQSD khụng ch ng gii quyt dt im cỏc cụng vic mỡnh m trỏch theo mụ hỡnh mt ca 3.4.3 Nguyờn nhõn v c s vt cht, k thut Vn phũng lm vic ca Vn phũng ng ký quyn s dng t cũn cht chi Lng cỏn b cũn thp, lm cho h cha yờn tõm cụng tỏc C s vt cht trang thit b cho nghip v cụng tỏc quan tõm u t m bo thc hin ỳng quy trỡnh nhim v c giao v vi yờu cu ca cụng vic ó nh hng rt ln n tin gii quyt cụng vic c giao Vic cp giy chng nhn quyn s dng t nhiu ni phi s dng cỏc loi bn ó o trc õy sai s ln, bin ng nhiu, nhiu nờn chớnh xỏc khụng cao nờn mt rt nhiu thi gian vic kim tra chnh lý hoc phi trớch o li bn Ngoi ra, cng cú xó ó c o bn a chớnh ri b bin ng ln phỏt trin ụ th hoỏ v cỏc thụng tin v t cha c theo dừi cp nht chnh lý thng xuyờn (th trn Yờn Lp), cú ni cht lng bn cũn nhiu sai sút S lng h s m Vn phũng tip nhn cú rt nhiu h s khụng t yờu cu nhiu lý nh t ang tranh chp, ngun gc khụng rừ rng, ln chim, sai a ng gii hnh chớnh ó lm cho cụng vic ca Vn phũng cng khụng th gii quyt nhanh c Nhng vng mc nh vic x lý cỏc tha t tn ng rt khú khn v tn nhiu thi gian, vỡ hu ht cỏc tha t tn ng cha iu kin c cp giy m phi b sung cỏc th tc cn thit 81 nhm hon chnh h s theo phỏp lut quy nh nh: Th tc tha k, gii quyt cỏc tranh chp, chuyn nhng cha hp phỏp, t t chc ó tm cp cho cỏn b nhõn viờn trc õy cha hp thc hoỏ c vỡ phi xin ch trng ca cp cú thm quyn Do nhn thc ca mt b phn ngi dõn cũn hn ch nờn hin tng Giy chng nhn ca ngi s dng t trc mun cp li cú rt nhiu trng hp b co sa, ghi b sung, v b sung nhng khụng cú xỏc nhn ca c quan cú thm quyn H s lu tr ca Vn phũng ng ký quyn s dng t cũn cha y , lu tr cha cú h thng khụng theo dừi c bin ng v cha c bn giao c th nờn vic kim tra v tra cu thụng tin bin ng t rt khú khn nhiu trng hp khụng cú h s nờn khụng thc hin c Nhng nguyờn nhõn trờn cng mt phn lm hn ch hot ng ca Vn phũng ng ký quyn s dng t Cũn thiu h thng d liu v t nờn thiu thụng tin hoc cỏc thụng tin bin ng t khụng c theo dừi, cp nht thng xuyờn hoc cú thụng tin nhng khụng y nờn cũn nhiu hn ch thc hin chc nng cung cp thụng tin 3.4.4 Nguyờn nhõn v ngun nhõn lc Do i ng cỏn b chuyờn mụn t cp huyn n c s cũn mng phi thc hin cựng mt lỳc lng cụng vic nhiu Hn na cỏn b ca Vn phũng KQSD núi chung cha cú kinh nghim thc t, cha c hun v chuyờn mụn nghip v nờn thi gian u thc hin nhim v cũn gp nhiu khú khn S lao ng hp ng thi hn mt nm hoc theo thi v nờn cha cú s rng buc, cụng vic khụng mang tớnh n nh Nhiu cỏn b ca Vn phũng cũn phi thc hin nhim v ca phũng Ti nguyờn nh i giao t ti thc ia, lm cụng tỏc thm nh phng ỏn bi thng GPMB T cỏc h s a chớnh lnh vc t c chuyn v Vn phũng ng ký quyn s dng t, tỡnh hỡnh gii quyt h s t u tỡnh trng quỏ ti, s lng h s tn ng khỏ nhiu gõy bc xỳc cho nhõn dõn v 82 cỏc t chc Nguyờn nhõn l thc hin theo quy trỡnh ca Ngh nh 181 ngi dõn c thun v n gin hn v th tc nhng ngc li cỏc c quan chc nng ang gp nhiu khú khn Trc õy nhiu th tc ngi dõn phi t lm, nhng bõy gi cỏn b phũng va tip nhn v va t i kim tra thm nh gii quyt 3.4.5 Nguyờn nhõn v c ch hot ng, c ch ti chớnh ca Vn phũng cũn cha phự hp Ngun thu t hot ng ca phũng cũn hn ch, vic giao ch tiờu biờn ch kốm qu lng cho phũng v cỏc chi nhỏnh cũn quỏ thp so vi s lng lao ng hin cú Cỏc quy nh v thu phớ, l phớ thc hin th tc hnh chớnh v t hin hnh cũn cha phự hp phn ln cỏc trng hp ng ký ca ngi dõn nụng thụn c hoc gim thu phớ, l phớ; mc thu mt s khon phớ, l phớ cũn thp hn rt nhiu so vi chi phớ thc t 3.5 xut cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng ca Vn phũng ng ký quyn s dng t 3.5.1 Gii phỏp v chớnh sỏch phỏp lut, nõng cao hiu bit phỏp lut ca ngi dõn - UBND huyn Yờn Lp tng cng tuyờn truyn, ph bin cỏc bn phỏp lut cú liờn quan n ngi s dng t Tng cng cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyn cỏc hot ng ca mụ hỡnh Vn phũng ng ký quyn s dng t, ch trng ci cỏch hnh chớnh qun lý t ca ng v Nh nc; Quyn v ngha v ca ngi s dng t vic ng ký quyn s dng t ng thi m cỏc lp, cỏc t hun v nghip v, nõng cao nhn thc, hiu bit v chớnh sỏch phỏp lut t i vi i ng cỏn b, cụng chc cụng tỏc ti VPK - UBND huyn Yờn Lp ch o Thanh tra nh nc huyn tng cng cụng tỏc tra, kim tra v hot ng ca VPKQSD tỡm nhng tn ti, phỏt sinh v sm gii quyt 3.5.2 Gii phỏp v t chc, c ch hot ng - Phũng TN&MT huyn Yờn Lp nghiờn cu tham mu UBND huyn b nhim riờng giỏm c phũng ng ký, ng thi thụi khụng b nhim chc 83 v kiờm nhim giỏm c Vn phũng ang ký ca trng phũng Ti nguyờn & Mụi trng Ban hnh quy nh rừ vai trũ, trỏch nhim ca VPK v cỏc n v liờn quan; mi quan h phi hp gia cỏc b phn, khc phc tỡnh trng chng chộo, xõy dng quy trỡnh lm vic c th quỏ trỡnh thc hin nhim v ca VPK v cỏc n v cú liờn quan - Ch o xõy dng v hon thin quy ch lm vic ca Vn phũng KQSD, ú phi quy nh rừ trỡnh t th tc cụng vic, phõn cụng trỏch nhim ca tng b phn v tng chc danh cụng chc, viờn chc lm vic ti Vn phũng KQSD - Xõy dng tiờu chun chc danh cụng chc, viờn chc, to iu kin cụng chc viờn chc phn u rốn luyờn nõng cao trỡnh , k nng nng chuyờn mụn v tinh thn phc v; ng thi l cn c tuyn dng nhõn s cú nhu cu - VPKQSD huyn Yờn Lp qun lý cỏn b, viờn chc cht ch hn na, quan tõm n vic b trớ cỏn b hng dn tip nhn v tr kt qu ti cỏc xó vuang sõu vựng xa, xa khu trung tõm to iu kin cho ngi dõn c tip cn thc hin cỏc th tc hnh chớnh v t mt cỏch thun tin v hiu qu nht - UBND huyn cho Vn phũng ng ký c thu v ch ng cỏc khon phớ, l phớ liờn quan n th tc hnh chớnh v t s dng cho hot ng ca VPK - UBND huyn giao cho Vn phũng ng ký QSD t ch ng thc hin tt cụng tỏc bỡnh xột, thi ua khen thng i vi cỏn b viờn chc ti Vn phũng kp thi ng viờn tinh thn lm vic ca cỏn b ng thi x lý nghiờm cỏc trng hp vi phm quy ch, gõy phin h n cụng dõn 3.5.3 Gii phỏp v u t c s vt cht k thut thc hin nhng cụng vic liờn quan n Vn phũng KQSD mt nhng iu khụng th thiu l c s vt cht, trang thit b u t trang thit b phi m bo ỏp ng nhng phng tin ti thiu bao gm: Thit b o c phc v thnh lp, chnh lý bn a chớnh v s sỏch a chớnh, thc hin chun húa d liu ó cú v chun húa quy trỡnh thu thp, cp nht thụng tin t 84 ai; xõy dng cỏc cụng c phn mm h tr cho cụng tỏc thu thp v cp nht thụng tin t 3.5.4 Gii phỏp v nhõn lc Phỏt trin ngun nhõn lc hot ng b mỏy t chc Vn phũng KQSD l mt nhng yờu cu cp bỏch nhm m bo hiu qu hot ng v nõng cao tớnh chuyờn nghip hot ng: - VPKQSD huyn Yờn Lp phi thng xuyờn thc hin cụng tỏc tng kt, ỏnh giỏ, phỏt hin , xut cỏi mi Trao i, rỳt kinh nghim i ng cỏn b ph trỏch tng b phn - Tng cng o to, bi dng i ng cỏn b lm vic ti Vn phũng KQSD Hin ti, mt s cụng chc, viờn chc cũn mt s mt hn ch v trỡnh , nng lc chuyờn mụn, k thut, nghip v, phng phỏp lm vic v tinh thn trỏch nhim cũn thiu thc t to mt i ng cỏn b cú kin thc chuyờn mụn, cú tinh thn trỏch nhim, cú kh nng ch ng gii quyt cụng vic c giao, nng ng x lý tỡnh ng thi i ng cỏn b ny phi thng xuyờn thc hin cụng tỏc tng kt, ỏnh giỏ, phỏt hin , xut cỏi mi - VPKQSD phi hp vi phũng TN&MT tham mu cho UBND huyn Yờn Lp quan tõm n vic tuyn dng cỏc cỏn b, viờn chc tr, cú trỡnh cao, nng ng, sỏng to v tinh thn trỏch nhim tt cụng tỏc, c bit u tiờn tuyn dng i vi cỏn b cú tinh thn trỏch nhim cao, cú trỡnh chuyn mụn v cú kinh nghim cụng tỏc ó lm hp ng ti Vn phũng ng ký - UBND huyn ch o UBND cỏc xó, th trn tip tc r soỏt, sp xp v ngh tuyn dng b xung cỏc cỏn b chuyờn mụn t huyn n c s m bo s lng, trỡnh , nng lc thc nhin nhim v nm 2015 v cỏc nm tip theo Tng cng hun chuyờn mụn nghip v cho cỏn b a chớnh c s, hướng dẫn xã, thị trấn thực tốt việc cải cách thủ tục hành lĩnh vực quản lý đất đai theo quy định Thng xuyờn kim tra trỏch nhim tham mu thc hin cụng tỏc qun lý t v mụi trng ti c s i vi cỏc cỏn b a chớnh cỏc xó, th trn 85 KT LUN V NGH Kt lun 1) Yờn Lp l mt huyn nỳi nm phớa Nam khu vc trung tõm ca tnh Phỳ Th Huyn Yờn Lp cú 17 n v hnh chớnh, vi tng din tớch t nhiờn l 43.783,62 ha, din tớch t i nỳi chim trờn 70 % din tớch t t nhiờn 2) Thc trng hot ng ca Vn phũng ng ký QSD huyn Yờn Lp Vn phũng ng ký quyn s dng t huyn Yờn Lp c thnh lp theo Quyt nh: 819/2011/Q-UBND ngy thỏng nm 2011 ca Ch tch UBND huyn Yờn Lp v vic thnh lp Vn phũng ng ký quyn s dng t trc thuc phũng Ti nguyờn v Mụi trng T l cp GCN i vi t giai on 2011 - 2014, ton huyn cn cp 55.330 GCN, tớnh n 31/12/2014 ó cp c 42.780 GCN T l cp t 77,32% Vic chnh lý bin ng mi ch trung vo vic chnh lý bin ng thc hin cỏc quyn ca ngi s dng t, giai on t nm 2011-2014 ó tip nhn v thc hin c 5.898/7565 h s, t 77,96%; Cụng tỏc thng kờ, kim kờ t thc hin theo ỳng quy nh, n thỏng 6/2015 ó hon thnh cụng tỏc kim kờ t 2014 m bo thi gian, tng din tớch ton huyn tng 54,02 so vi nm 2010 Vic ng dng tin hc cung cp thụng tin, s liu a chớnh cũn nhiu tn ti song ang c ci thin ó thc hin lp danh mc v lu tr 12.535 h s cp mi, 2329 h s thc hin cỏc quyn ca ngi s dng t v phc v 450 lt tra cu thụng tin a chớnh 3) ỏnh giỏ thc trng hot ng ca VPKQSD Tng hp kt qu iu tra cú 90,00% ý kin cho rng th tc tip nhn h s ti VPK c gii quyt cụng khai; 88% s ý kin ca ngi dõn cho bit c tr kt qu ỳng thi gian theo phiu hn; 95% ý kin ỏnh giỏ l mc hng dn ca cỏn b l y , cú trỏch nhim; 90% ý kin cho rng khụng phi úng chi phớ gỡ khỏc ngoi cỏc khon l phớ quy nh 4) xut cỏc gii phỏp: V chớnh sỏch phỏp lut, t chc, nhõn lc, nghip v, u t c s vt cht k thut, c ch ti chớnh 86 ngh Nghiờn cu ỏnh giỏ thc trng v xut gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng ca Vn phũng ang ký quyn s dng t huyn Yờn Lp, tnh Phỳ Th l kt qu bc u phm vi huyn huyn Yờn Lp Vn phũng ng ký QSD t tin ti l Vn phũng ng ký t mt cp trc thuc s Ti nguyờn & Mụi trng c hiu qu thit thc gúp phn thc hin ỳng Lut t nm 2013 v thc hin tt vic ci cỏch th tc hnh chớnh lnh vc t ngh s Ti nguyờn & Mụi trng phi hp UBND huyn Yờn Lp nghiờn cu xõy dng ỏn chuyn i cho phự hp, khc phc nhng khú khn hn ch hin xõy dng mụ hỡnh Vn phũng ng ký quyn s dng t mt cp theo ỳng quy nh ca Lut t thi gian ti 87 TI LIU THAM KHO B ti chớnh v B Ti nguyờn v mụi trng (2005), Thụng t s 30/2005/TTLTBTC-BTNMT, ngy 18 thỏng nm 2005 ca liờn B Ti chớnh v B Ti nguyờn v Mụi trng hng dn vic luõn chuyn h s v trỏch nhim ca cỏc c quan liờn quan vic luõn chuyn h s v ngha v ti chớnh,, Ti liu n hnh B Ti nguyờn v mụi trng v B Ni v (2004), Thụng t liờn tch s 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV, ngy 31 thỏng 12 nm 2004 hng dn chc nng, ngy him v v t chc ca VPK v t chc phỏt trin qu t, Ti liu ni b B Ti nguyờn v mụi trng, B Ni v v B Ti chớnh (2010), Thụng t liờn tch s 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngy 15 thỏng 03 nm 2010 v vic hng dn v chc nng, nhim v, quyn hn, t chc, biờn ch v c ch ti chớnh ca phũng ng ký quyn s dng t, Ti liu n hnh B T phỏp (2005), Thụng t liờn tch s 05/TTLT-BTP-BTNMT, ngy 16 thỏng nm 2005 hng dn vic ng ký th chp, bo lónh bng quyn s dng t, ti sn gn lin vi t, Ti liu n hnh Chi cc thng kờ huyn Yờn Lp (2015), Niờm giỏm thng kờ huyn Yờn Lp Chớnh ph (2004), Ngh nh s 181/2004/N-CP ngy 29/10/2004 ca Chớnh Ph v thi hnh Lut t ai, Ti liu n hnh Chớnh ph (2014), Ngh nh s 43/2014/N-CP ca Chớnh ph quy nh chi tit mt s iu ca Lut t ai, Ti liu ni b Phm Lan Hng (2013), Bi ging th trng bt ng sn, i hc Kinh t quc dõn Nguyn Th Li (2011), Bi ging ng ký thng kờ t ai, i hc Nụng lõm Thỏi Nguyờn 10 Phũng ti nguyờn v mụi trng (2011, 2012, 2013,2014), Kt qu cp giy chng nhn QSD cho cỏc h gia ỡnh, cỏ nhõn trờn a bn huyn Yờn Lp giai oan t 2011-2013 Ti liu ni b 11 Phũng ti nguyờn v mụi trng (2012), Kt qu h s a chớnh theo CT 299/TTg trờn a bn huyn Yờn Lp, Ti liu ni b 88 12 Phũng ti nguyờn v mụi trng huyn Yờn Lp (2014), Thng kờ, kim kờ t ai, Ti liu ni b 13 ng Anh Quõn (2011), H thng ng ký t theo phỏp lut t Vit Nam v Thy in, Lun ỏn tin s lut hc, Trng i hc Lut thnh ph H Chớnh Minh 14 Quc Hi nc CHXHCNVN (2005), B Lut dõn s, NXB chớnh tr quc gia 15 Quc hi (2003), Lut t ai, NXB chớnh tr quc gia H Ni 16 Quc hi (2013), Lut t 2013, NXB chớnh tr quc gia H Ni 17 Tng cc Qun lý t (2009), Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỡnh hỡnh hot ng ca h thng Vn phũng ng ký quyn s dng t cỏc cp c nc, Ti liu ni b 18 Tng cc Qun lý t (2012), Kt qu kin ton Vn phũng ng ký quyn s dng t cỏc cp, Ti liu ni b 19 Anh Tun (2012), S hu t ai, Tp Th gii Vit Nam 20 Kiu ng Tuyt (2015), Vn phũng ng ký t - Bc t phỏ ln v ci cỏch th tc hnh chớnh, Tp Ti Nguyờn v Mụi trng 21 Lu Quc Thỏi (2007), Mt s v ng ký quyn s dng t trờn th gii, Tp khoa hc phỏp lut, s 2, tr 39 22 UBND tnh Phỳ Th (2012), S m v im qung tnh Phỳ Th, Ti liu ni b 23 UBND huyn Yờn Lp (2008), Bỏo cỏo ỏnh giỏ phõn hng t huyn Yờn Lp, Ti liu ni b, 24 UBND huyn Yờn Lp (2015), Bỏo cỏo thuyt minh quy hoch s dng t v k hoch s dng t huyn Yờn Lp, tnh Phỳ Th, Tỏi liu ni b 25 UBND huyn Yờn Lp (2014), Bỏo cỏo ng b huyn Yờn Lp nhim k 20102015, Ti liu ni b 26 Vn phũng KQSD t (2014), BC Thuyt minh kim kờ t lp bn hin trng s dng t nm 2014 huyn Yờn Lp, Ti liu ni b
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện yên lập, tỉnh phú thọ , Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện yên lập, tỉnh phú thọ , Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện yên lập, tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay