Giáo án Khoa học 5 bài 10

2 382 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2016, 13:32

Trường Tiểu học Khánh Bình Đông 1 Gi¸o viªn: Đặng Thị Vang TIẾT KHOA HỌC Kiểm tra bài cũ - Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ? + Không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. Tất cả những chất mà cơ thể cần đều phải lấy từ nguồn thức ăn khác nhau. Để có sức khỏe tốt, chúng ta phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn. Thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2011 Môn : Khoa học Thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2011 Môn: Khoa học Bài: TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT ? + Em hãy kể tên những món ăn chứa nhiều chất đạm ? + Bạn thường xuyên ăn loại nào trong số thức ăn chứa nhiều chất đạm như : thịt các loại gia cầm, gia súc; các loại cá, tôm, cua, ốc, trai, sò,…; các loại đậu đỗ? H·y quaan s¸t ? + Chỉ ra đâu là hình chứa đạm động vật, đâu là hình chứa đạm thực vật? + Chỉ ra những món ăn chứa nhiều đạm động vật, những món ăn chứa nhiều đạm thực vật? Đạm động vật Rau muống Lạc (đậu phụng) Các món ăn chứa nhiều chất đạm - Đậu phụ nhồi thịt - Vịt quay - Canh cua - Cá kho - Cá rán (chiên) - Cháo lươn - Rau muống luộc - Mực xào - Đậu đũa xào - Thịt bò xào rau cải Thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2011 Môn :Khoa học BÀI : TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT ? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 10: THỰC HÀNH: NÓI KHÔNG ĐỐI VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN  MỤC TIÊU: Sau học, học sinh có khả năng: - Xử lý thông tin tác hại rượu, bia thuốc lá, ma túy trình bày thông tin - Thực kĩ từ chối, không sử dung chất gây nghiện - Có ý thức từ chối không sử dụng chất gây nghiện II CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI - Kĩ phân tích xử lí thông tin cách hệ thống từ tư liệu SGK, GV cung cấp tác hại chất gây nghiện - Kĩ tổng hợp, tư hệ thống thông tin tác hại chất gây nghiện - Kĩ giao tiếp, ứng xử kiên từ chối sử dụng chất gây nghiện - Kĩ tìm kiếm giúp đỡ rơi vào hoàn cảnh bị đe doạ phải sử dụng chất gây nghiện III ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Một số phiếu ghi câu hỏi tác hại rượu, bia, thuốc lá, ma túy IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Kiểm tra: Nêu tác hại bia, rượu, ma túy Hoạt động GV Hoạt động HS Bài mới: a Giới thiệu bài: b Hoạt động 1: Trò chơi "Chiếc ghế nguy hiểm" - GV yêu cầu lớp hành lang - GV để ghế trước cửa vào yêu cầu lớp vào - GV nhắc người qua ghế phải cẩn thận để không chạm vào ghế + Em cảm thấy qua ghế? - HS trả lời VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Tại có người tự thử chạm tay vào ghế? - HS trả lời - Kết luận: SGK c Hoạt động 2: Đóng vai - Các nhóm đọc tình huống, - GV chia lớp thành nhóm phát phiếu ghi tình vài học sinh nhóm xung phong nhận vai cho nhóm Các vai hội ý cách thể + Việc từ chối hút thuốc lá, uống rượu, bia, sử dụng ma hiện, bạn khác có túy dàng không? thể đóng góp ý kiến + Trong trường hợp bị dọa dẫm, ép buộc, nên - Từng nhóm lên đóng vai làm gì? theo tình nêu + Chúng ta nên tìm giúp đỡ không tự giải được? - Kết luận: SGK Lồng ghép VSCN + VSMT: Chúng ta phải giữ vệ sinh cá nhân vệ sinh an toàn thực phẩm việc làm hành động cụ thể Củng cố dặn dò: - Thực điều học - Chuẩn bị tiết sau Tưn 8 KHOA HC Bi 15: PHNG BÃÛNH VIÃM GAN A I. MỦC TIÃU: Giụp HS: - Nãu âỉåüc tạc nhán gáy bãûnh, con âỉåìng láy truưn bãûnh viãm gan A. - Hiãøu âỉåüc sỉû nguy hiãøm ca bãûnh viãm gan A. - Biãút âỉåüc cạc cạch phng bãûnh viãm gan A. - Ln cọ thỉïc thỉûc hiãûn phng trạnh bãûnh viãm gan A, ln váûn âäüng tun truưn mi ngỉåìi cng têch cỉûc thỉûc hiãûn. II. ÂÄƯ DNG DẢY HC: - Tranh minh hoả trang 32, 33 SGK. - Giáúy khäø to, bụt dả. III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY HC: Hoảt âäüng dảy Hoảt âäüng hc HOẢT ÂÄÜNG KHÅÍI ÂÄÜNG - Kiãøm tra bi c: gi 2 HS lãn bng kiãøm tra bi c. Sau âọ nháûn xẹt cho âiãøm tỉìng HS. + HS 1: Tạc nhán gáy bãûnh viãm no l gç? + HS 2: Bãûnh viãm no nguy hiãøm nhỉ thãú no? - Giåïi thiãûu bi måïi: Nãu mủc âêch, u cáưu ca bi hc. - Làõng nghe. Hoảt âäüng 1 CHIA S KIÃÚN THỈÏC - GV täø chỉïc cho HS hoảt âäüng theo nhọm. - Phạt giáúy khäø to, bụt dả cho tỉìng nhọm. - u cáưu HS trao âäøi, tho lûn vãư bãûnh viãm gan A, ghi thäng tin mçnh biãút hồûc dạn cạc bi bạo, tranh nh mçnh sỉu táưm âỉåüc vãư càn bãûnh ny vo tåì giáúy to. - Hoảt âäüng theo nhọm. - Gi nhọm lm xong trỉåïc dạn phiãúu lãn bng, cạc nhọm khạc bäø sung, GV ghi nhanh lãn bng nhỉỵng kiãún bäø sung. - Dạn phiãúu, âc phiãúu, bäø sung. - Khen ngåüi nhỉỵng nhọm HS cọ tinh tháưn hc hi, chàm âc sạch âãø cọ thãm thäng tin vãư bãûnh. - Kãút lûn: Dáúu hiãûu ca ngỉåìi bë bãûnh viãm gan A: säút nhẻ, âau åí vng bủng bãn phi, chạn àn. Chụng ta cng phán biãût ngỉåìi màõc viãm gan A v viãm gan B. Viãm gan B thç ngỉåìi bãûnh bë säút cao, da vng, nỉåïc tiãøu cọ mu sáùm. - Làõng nghe. Hoảt âäüng 2 TẠC NHÁN GÁY BÃÛNH V CON ÂỈÅÌNG LÁY TRUƯN BÃÛNH VIÃM GAN A - Chia thnh cạc nhọm, u cáưu HS âc thäng tin trong SGK, tham gia âọng vai cạc nhán váût trong hçnh 1. - Chia nhọm, âc thäng tin, phán vai, táûp diãùn. - Gi cạc nhọm lãn diãùn këch, GV dng ghãú di lm giỉåìng. Lỉu : Khäng u cáưu HS phi âc ngun vàn trong SGK m chè cáưn nhỉỵng chênh. - 2 âãún 3 nhọm lãn diãùn këch. - Nháûn xẹt, khen ngåüi nhỉỵng nhọm HS diãùn täút, cọ kiãún thỉïc vãư bãûnh viãm gan A. + Tạc nhán gáy bãûnh viãm gan A l gç? + Bãûnh viãm gan A do loải vi rụt viãm gan A cọ trong phán ngỉåìi bãûnh. + Bãûnh viãm gan A láy truưn qua âỉåìng no? + Bãûnh viãm gan A láy truưn qua âỉåìng tiãu hoạ. Vi rụt viãm gan A cọ trong phán ngỉåìi bãûnh. Phán cọ thãø dênh vo tay, chán, qưn ạo, nhiãùm vo nỉåïc, bë cạc âäüng váût dỉåïi nỉåïc àn, cọ thãø láy sang mäüt säú sục váût, . Tỉì nhỉỵng ngưn âọ s láy sang ngỉåìi lnh khi úng nỉåïc l, àn thỉïc àn säúng bë ä nhiãùm, tay khäng sảch, . - Nháûn xẹt cáu tr låìi ca HS. - Kãút lûn vãư ngun nhán v con âỉåìng láy truưn ca bãûnh viãm gan A. - Làõng nghe, ghi nhåï. Hoảt âäüng 3 CẠCH ÂÃƯ PHNG BÃÛNH VIÃM GAN A - Hi: Bãûnh viãm gan A nguy hiãøm nhỉ thãú no? + Bãûnh viãm gan A chỉa cọ thúc âàûc trë. + Bãûnh viãm gan A lm cho cå thãø mãût mi, chạn àn, gáưy úu. - Täø chỉïc cho HS hoảt âäüng theo càûp cng quan sạt tranh minh hoả trang 33 SGK v trçnh by vãư tỉìng tranh theo cạc cáu hi. - 2 HS ngäưi cng bn trao âäøi, tho lûn, trçnh by våïi nhau. + Ngỉåìi trong hçnh minh hoả âang lm gç? + Lm nhỉ váûy âãø lm gç? - Gi HS trçnh by. Mäùi HS chè nọi vãư mäüt hçnh. - 4 HS tiãúp näúi nhau trçnh by. - GV hi: Theo em, ngỉåìi bãûnh viãm gan A cáưn lm gç? - HS nãu: Ngỉåìi bë bãûnh viãm gan A cáưn nghè ngåi, àn thỉïc àn lng chỉïa nhiãưu cháút âảm, vitamin, khäng àn måỵ, khäng úng rỉåüu. - Gi HS âc mủc Bản cáưn biãút trang 33. - 2 HS tiãúp näúi nhau âc thnh tiãúng. - GV kãút lûn. - Làõng nghe, ghi nhåï. HOẢT ÂÄÜNG KÃÚT THỤC - Âỉa ra tçnh húng: Chiãưu em âi âọn cu Tê åí trỉåìng vãư. Tråìi ma h ráút nàõng. Vãư âãún nh, cu Tê âi àn ngay hoa qu mẻ vỉìa mua. Em s nọi gç våïi cu Tê? - Gi HS phạt biãøu theo hiãøu ca mçnh. - Nháûn xẹt, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn 8 TẠI SAO CẦN PHỐI HỢP ĐẠM ĐV VÀ ĐẠM TV Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 201 I Mục đích yêu cầu: - Biết cần phối hợp đạm động vật đạm thực vật để cung cấp đầy đủ chất cho thể - nêu ích lợi việc ăn cá : đạm cá dể tiêu hóa đạm gia súc , gia cầm II Đồ dùng dạy - học: - Hình trang 18 ,19 SGK - Phiếu học tập III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1/ Kiểm tra - Tại ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức - HS trả lời ăn thường xuyên thay đổi ? - GV nhận xét ghi điểm / Bài - Giới thiệu bài: GVgiới thiệu ghi tựa - HS nhắc lại Hoạt động : - Trò chơi kể tên ăn chứa nhiều đạm Mục tiêu : Lập danh sánh tên ăn chứa nhiều đạm - Mỗi đội cử đội trưởng rút thăm Bước : Tổ chức xem đội nói trước -GV chia lớp thành hai đội Bước : Cách chơi luật chơi - Lần lượt hai đội nói tên thức ăn chứa - Thời gian chơi phút nhiều chất đạm ( gà rán , mực xào , lạc , canh chua….) - Nếu chưa hết thời gian đội nói chậm , nói sai thua Bước : Thực - Hai đội chơi hướng dẫn - GV theo dõi diễn biến chơi kết thúc chơi - GV kết luận tuyên bố đội thắng Hoạt động : Mục tiêu : kể tên số ăn vừa cung cấp đạm động vật đạm thực vật Bước : Thảo luận nhóm - Lớp đọc lại danh sánh ăn - Chỉ ăn chứa đạm động vật đạm - Canh chua , mực xào , canh tôm , đậu hà thưc vật? lan … - Tại nên ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật ? Để giải thích - Để cung cấp thể đầy đủ chất dinh câu hỏi GV yêu cầu HS làm việc dưỡng phiếu học tập - Lớp chia nhóm thực Bước : Làm việc PHT - Đọc thông tin PHT trả lời : - Mỗi loại đạm có chất bổ tỉ lệ khác a Tại không nên ăn đạm động vật , ăn kết hợp giúp thể tiêu hoá tốt ăn đạm thực vật ? - Vì đạm cá dể tiêu hoá đạm thịt , tối b Trong nhóm đạm động vật , thiểu nên ăn ba bữa cá tuần nên ăn cá ? - Các nhóm báo cáo kết Bước : - –3 em đọc lại - GV nhận xét chốt ý 3/ Củng cố-dặn dò: - Tại không nên ăn đạm động vật hay ăn đạm thực vật - Dặn HS nhà học thuộc xem sau * RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY: ˜˜˜˜˜ ² ˜˜˜˜˜ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM BÉ ĐỀU KHỎE I Mục tiêu: Kiến thức, kĩ năng: Học sinh biết nêu việc nên không nên làm người phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khỏe thai nhi khỏe Thái độ: Giáo dục học sinh có ý thức giúp đỡ người phụ nữ có thai II Chuẩn bị: - Thầy: Các hình vẽ SGK - Phiếu học tập - Trò: SGK III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động Bài cũ: Cuộc sống hình thành nào? - Thế thụ tinh? Thế hợp tử? - Sự thụ tinh tượng trứng kết hợp Cuộc sống hình thành với tinh trùng nào? - Hợp tử trứng thụ tinh - Sự sống tế bào trứng người mẹ kết hợp với tinh trùng người bố - Nói tên phận thể tạo thành - tuần: đầu mắt thai nhi qua giai đoạn: tuần, tuần, - tuần: có thêm tai, tay, chân tháng, tháng? - tháng: mắt, mũi, miệng, tay, chân - tháng: đầy đủ phận thể người (đầu, mình, tay chân) - Cho học sinh nhận xét + giáo viên cho điểm Giới thiệu mới: Cần làm để mẹ em bé khỏe? Phát triển hoạt động VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Hoạt động 1: Làm việc với SGK MT: HS nêu việc nên làm phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khoẻ thai nhi khoẻ Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, giảng - Hoạt động nhóm đôi, cá nhân, lớp giải + Bước 1: Giao nhiệm vụ hướng dẫn - Học sinh lắng nghe - Yêu cầu học sinh làm việc theo cặp - Chỉ nói nội dung hình 1, 2, 3, 4, trang 12 SGK - GV giúp đỡ HS yếu - Thảo luận câu hỏi: Nêu việc nên không nên làm phụ nữ có thai giải thích sao? + Bước 2: Làm việc theo cặp - Học sinh làm việc theo hướng dẫn GV + Bước 3: Làm việc lớp - Học sinh trình bày kết làm việc - Yêu cầu lớp thảo luận câu hỏi: Việc làm thể quan tâm, chia sẻ công việc gia đình người chồng người vợ mang thai? Việc làm có lợi gì? Hình Nội dung Nên Không nên  Giáo viên chốt: Các nhóm thức ăn có lợi cho sức khỏe - Chăm sóc sức khỏe người mẹ trước bà mẹ thai nhi có thai thời kì mang thai giúp cho X thai nhi lớn lên phát triển tốt Đồng thời, người mẹ khỏe mạnh, sinh đẻ dễ dàng, Một số thứ không 8 TẠI SAO CẦN PHỐI HỢP ĐẠM ĐV VÀ ĐẠM TV Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 201 I Mục đích yêu cầu: - Biết cần phối hợp đạm động vật đạm thực vật để cung cấp đầy đủ chất cho thể - nêu ích lợi việc ăn cá : đạm cá dể tiêu hóa đạm gia súc , gia cầm II Đồ dùng dạy - học: - Hình trang 18 ,19 SGK - Phiếu học tập III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1/ Kiểm tra - Tại ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức - HS trả lời ăn thường xuyên thay đổi ? - GV nhận xét ghi điểm / Bài - Giới thiệu bài: GVgiới thiệu ghi tựa - HS nhắc lại Hoạt động : - Trò chơi kể tên ăn chứa nhiều đạm Mục tiêu : Lập danh sánh tên ăn chứa nhiều đạm - Mỗi đội cử đội trưởng rút thăm Bước : Tổ chức xem đội nói trước -GV chia lớp thành hai đội Bước : Cách chơi luật chơi - Lần lượt hai đội nói tên thức ăn chứa - Thời gian chơi phút nhiều chất đạm ( gà rán , mực xào , lạc , canh chua….) - Nếu chưa hết thời gian đội nói chậm , nói sai thua Bước : Thực - Hai đội chơi hướng dẫn - GV theo dõi diễn biến chơi kết thúc chơi - GV kết luận tuyên bố đội thắng Hoạt động : Mục tiêu : kể tên số ăn vừa cung cấp đạm động vật đạm thực vật Bước : Thảo luận nhóm - Lớp đọc lại danh sánh ăn - Chỉ ăn chứa đạm động vật đạm - Canh chua , mực xào , canh tôm , đậu hà thưc vật? lan … - Tại nên ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật ? Để giải thích - Để cung cấp thể đầy đủ chất dinh câu hỏi GV yêu cầu HS làm việc dưỡng phiếu học tập - Lớp chia nhóm thực Bước : Làm việc PHT - Đọc thông tin PHT trả lời : - Mỗi loại đạm có chất bổ tỉ lệ khác a Tại không nên ăn đạm động vật , ăn kết hợp giúp thể tiêu hoá tốt ăn đạm thực vật ? - Vì đạm cá dể tiêu hoá đạm thịt , tối b Trong nhóm đạm động vật , thiểu nên ăn ba bữa cá tuần nên ăn cá ? - Các nhóm báo cáo kết Bước : - –3 em đọc lại - GV nhận xét chốt ý 3/ Củng cố-dặn dò: - Tại không nên ăn đạm động vật hay ăn đạm thực vật - Dặn HS nhà học thuộc xem sau * RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY: ˜˜˜˜˜ ² ˜˜˜˜˜ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀI 2: NAM HAY NỮ I YÊU CẦU - HS nhận cần thiết phải thay đổi số quan niệm xã hội vai trò nam, nữ II CHUẨN BỊ - GV: Hình vẽ sách giáo khoa, phiếu trắng - HS: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Ổn định Hoạt động học - Hát Bài cũ - Nêu ý nghĩa sinh sản người? - HS trả lời: Nhờ có khả sinh sản mà hệ gia đình, dòng họ trì - GV treo ảnh yêu cầu HS nêu đặc điểm giống đứa trẻ với bố mẹ Em rút gì? - HS nêu điểm giống - Giáo viện cho HS nhận xét, GV cho điểm, nhận xét Bài * Hoạt động 1: Làm việc với SGK Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận, giảng giải - Tất trẻ em bố mẹ sinh có đặc điểm giống với bố mẹ - HS lắng nghe - Hoạt động nhóm, lớp  Bước 1: Làm việc theo cặp - GV yêu cầu HS ngồi cạnh quan sát hình trang SGK trả lời câu - HS cạnh quan sát hỏi 1, 2, hình trang SGK thảo luận trả lời câu hỏi - Nêu điểm giống khác bạn trai bạn gái? - Khi em bé sinh dựa vào quan VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí thể để biết bé trai hay bé gái?  Bước 2: Hoạt động lớp GV chốt: Ngoài đặc điểm chung, nam nữ có khác biệt, có - Đại diện nhóm lên trình bày khác cấu tạo chức quan sinh dục Khi nhỏ, bé trai, bé gái chưa có khác biệt rõ rệt ngoại hình cấu tạo quan sinh dục * Hoạt động 2: Trò chơi “Ai nhanh, đúng” - Hoạt động nhóm, lớp Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, thi đua  Bứơc 1: - GV phát cho phiếu hướng dẫn cách chơi - HS nhận phiếu Liệt kê vào phiếu đặc điểm: cấu tạo thể, tính cách, nghề nghiệp nữ nam cho phù hợp: - HS làm việc theo nhóm, thảo luận liệt kê đặc điểm sau vào phiếu học tập: Những đặc điểm nữ có Đặc điểm Những đặc nghề điểm nghiệp có nam có nam nữ - Mang thai - Kiên nhẫn - Thư kí - Giám đốc - Chăm sóc - Mạnh mẽ - Đá bóng - Có râu - Cơ quan sinh dục tạo tinh trùng - Cơ quan sinh dục tạo trứng - Cho bú - Tự tin - Dịu dàng - Trụ cột gia đình VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Làm bếp giỏi - Lần lượt nhóm giải thích cách xếp - Cả lớp chất vấn 8 TẠI SAO CẦN PHỐI HỢP ĐẠM ĐV VÀ ĐẠM TV Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 201 I Mục đích yêu cầu: - Biết cần phối hợp đạm động vật đạm thực vật để cung cấp đầy đủ chất cho thể - nêu ích lợi việc ăn cá : đạm cá dể tiêu hóa đạm gia súc , gia cầm II Đồ dùng dạy - học: - Hình trang 18 ,19 SGK - Phiếu học tập III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1/ Kiểm tra - Tại ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức - HS trả lời ăn thường xuyên thay đổi ? - GV nhận xét ghi điểm / Bài - Giới thiệu bài: GVgiới thiệu ghi tựa - HS nhắc lại Hoạt động : - Trò chơi kể tên ăn chứa nhiều đạm Mục tiêu : Lập danh sánh tên ăn chứa nhiều đạm - Mỗi đội cử đội trưởng rút thăm Bước : Tổ chức xem đội nói trước -GV chia lớp thành hai đội Bước : Cách chơi luật chơi - Lần lượt hai đội nói tên thức ăn chứa - Thời gian chơi phút nhiều chất đạm ( gà rán , mực xào , lạc , canh chua….) - Nếu chưa hết thời gian đội nói chậm , nói sai thua Bước : Thực - Hai đội chơi hướng dẫn - GV theo dõi diễn biến chơi kết thúc chơi - GV kết luận tuyên bố đội thắng Hoạt động : Mục tiêu : kể tên số ăn vừa cung cấp đạm động vật đạm thực vật Bước : Thảo luận nhóm - Lớp đọc lại danh sánh ăn - Chỉ ăn chứa đạm động vật đạm - Canh chua , mực xào , canh tôm , đậu hà thưc vật? lan … - Tại nên ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật ? Để giải thích - Để cung cấp thể đầy đủ chất dinh câu hỏi GV yêu cầu HS làm việc dưỡng phiếu học tập - Lớp chia nhóm thực Bước : Làm việc PHT - Đọc thông tin PHT trả lời : - Mỗi loại đạm có chất bổ tỉ lệ khác a Tại không nên ăn đạm động vật , ăn kết hợp giúp thể tiêu hoá tốt ăn đạm thực vật ? - Vì đạm cá dể tiêu hoá đạm thịt , tối b Trong nhóm đạm động vật , thiểu nên ăn ba bữa cá tuần nên ăn cá ? - Các nhóm báo cáo kết Bước : - –3 em đọc lại - GV nhận xét chốt ý 3/ Củng cố-dặn dò: - Tại không nên ăn đạm động vật hay ăn đạm thực vật - Dặn HS nhà học thuộc xem sau * RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY: ˜˜˜˜˜ ² ˜˜˜˜˜ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí NAM HAY NỮ (tiết 2) I Mục tiêu: Giúp hs: - Phân biệt đặc điểm mặt sinh học vạ xã hội nam với nữ - Nhận cần thiết phải thay đổi số quan niệm xã hội nam nữ - Có ý thức tôn trọng bạn giới khác giới; không phân biệt nam hay nữ II Đồ dùng dạy học: - Hình 6, SGK - Các phiếu có nội đung trang SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: - Gọi HS nêu lại nội dung học - HS lên bảng trả lời câu hỏi - Liên hệ thân - HS lớp tự liên hệ - Tổng kết chung - HS nhận xét Bài mới: HĐ1: Thảo luận “Một số quan niệm xã hội nam nữ” - Chia nhóm bầu nhóm trưởng MT: Nhận biết số quan niệm xã hội nam - Mỗi nhóm trả lời câu hỏi nữ cần thiết phải thay đổi Tôn trọng bạn khác giới, không phân biệt * Yêu cầu thảo luận nhóm, nhóm câu hỏi: + Câu 1: Bạn có đồng ý với câu không? Hãy giải thích bạn đồng ý không đồng ý? a Công việc nội trợ phụ nữ b Đàn ông người kiếm tiền nuôi gia đình c Con gái nên học nữ công gia chánh, trai nên học kĩ thuật - Thảo luận nhóm - Trình bày ý kiến thân VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Câu 2: Trong gia đình, yêu cầu hay cư xử cha mẹ với trai gái có khác không khác nào? Như có hợp lí không? + Câu 3: Liên hệ lớp có phân biệt đối xử nam nữ ? Như có hợp lí không? + Câu 4: không nên phân biệt đối xử nam nữ? - Các nhóm thảo luận - Yêu cầu đại diện trình bày trước lớp - Đại diện nhóm lên trình bày - Lắng nghe nhận xét - Trình bày ý kiến thân KL: Quan niệm xã hội nam nữ thay đổi Mỗi hs cần có việc làm cụ thể để thay đổi mõi gia đình - Thoả luận rút kết luận HĐ2: Chơi trò chơi: Sắm vai gia đình MT: Khắc sâu kĩ năng, không phân biệt nam-nữ * Nêu yêu cầu - Đọc lại kết luận - Chơi thử trò chơi quan hệ gia đình Lắng nghe yêu cầu - HD cách chơi chơi thử - HS chơi thử Cho HS nhận xét cách thể bạn , cách - HS nhóm lên trình bày cư xử đánh giá - Nhận xét chung - GV tổng kết chung * Liên hệ gia đình HS Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học, chuẩn bị sau * Liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Khoa học 5 bài 10, Giáo án Khoa học 5 bài 10, Giáo án Khoa học 5 bài 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay