Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn lộc bình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn, giai đoạn 2012 6 2014

75 242 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2016, 21:01

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THỊ BIỂN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LỘC BÌNH - HUYỆN LỘC BÌNH - TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2012 - THÁNG NĂM 2014” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý tài nguyên Lớp : K43A - QLĐĐ Khóa học : 2011 - 2015 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Phan Đình Binh Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố vận dụng kiến thức mà học nhà trường Được trí ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiêm khoa Quản lý tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn thị trấn Lộc Bình - huyện Lộc Bình- tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 6/2014” Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp, khóa luận em hoàn thành Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô khoa Quản lý Tài nguyên giảng dạy hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trường, đặc biệt thầy giáo – TS.Phan Đình Binh người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trình hoàn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến bác, cô chú, anh chị công tác phòng Tài nguyên & Môi Trường huyện Lộc Bình nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập hoàn thành khóa luận Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích em suốt trình học tập hoàn thành khóa luận Do điều kiện thời gian kinh nhiệm hạn chế nên luận văn em chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến bổ sung thầy, cô giáo bạn bè để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Ma Thị Biển ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Lộc Bình năm 2013 35 Bảng 4.2: Biến động diện tích đất đai thị trấn Lộc Bình giai đoạn 2012- 2013 40 Bảng 4.3: Kết chuyển nhượng QSDĐ địa bàn thị trấn Lộc Bình giai đoạn từ 2012 – 6/2014 42 Bảng 4.4: Kết tặng cho QSDĐ địa bàn thị trấn Lộc Bình 46 Bảng 4.5: Kết để thừa kế QSDĐ địa bàn thị trấn Lộc Bình 48 Bảng 4.6: Kết chấp giá trị QSDĐ địa bàn thị trấn Lộc Bình giai đoạn 2012 – 6/2014 50 Bảng 4.7: Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua ý kiến cán phòng Tài nguyên Môi trường 54 Bảng 4.8: Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua ý kiến cán VPĐK QSDĐ 55 Bảng 4.9: Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua ý kiến người SDĐ 56 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Cơ cấu sử dụng đất thị trấn Lộc Bình năm 2013 36 Hình 4.2: Kết chuyển nhượng QSDĐ giai đoạn 2012-6/2014 43 Hình 4.3: Kết tặng cho QSDĐ giai đoạn 2012 – 6/2014 46 Hình 4.4: Kết thừa kế QSDĐ giai đoạn 2012 – 6/2014 49 Hình 4.5:Kết chấp giá trị QSDĐ gia đoạn 2012 – 6/2014 51 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT GCN : Giấy chứng nhận QSDĐ : Quyền sử dụng đất SDĐ : Sử dụng đất UBND : Ủy ban nhân dân VPĐK : Văn phòng đăng ký v MỤC LỤC Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở pháp lý đề tài 2.1.2 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2 Khái quát chuyển quyền sử dụng đất 2.2.1 Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất 2.2.2 Một số quy định chung chuyển QSDĐ 13 2.2.3 Những quy định trình tự, thủ tục chuyển QSDĐ theo chế cửa xã, phường 17 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 24 vi 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 24 3.4.2 Phương pháp tổng hợp, xử lí số liệu 25 3.4.4 Phương pháp so sánh 25 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội thị trấn Lộc Bình 26 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 4.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 30 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường tác động đến việc sử dụng đất đai thị trấn Lộc Bình 34 4.2 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai thị trấnLộc Bình 34 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Lộc Bình 34 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai thị trấn Lộc Bình 36 4.3 Đánh giá kết chuyển QSDĐ thị trấn Lộc Bình giai đoạn 2012 – 6/2014 41 4.3.1 Đánh giá công tác chuyển đổi QSDĐ địa bàn thị trấn Lộc Bình giai đoạn 2012 – 6/ 2014 41 4.3.2 Đánh giá công tác chuyển nhượng QSDĐ địa bàn thị trấn Lộc Bình giai đoạn 2012 – 6/2014 42 4.2.3 Đánh giá công tác cho thuê, cho thuê lại QSDĐ địa bàn thị trấn Lộc Bình giai đoạn 2012 - 6/2014 44 4.2.4 Đánh giá công tác tặng cho QSDĐ địa bàn thị trấn Lộc Bình giai đoạn 2012 – 6/2014 45 4.2.5 Đánh giá công tác để thừa kế QSDĐ địa bàn thị trấn Lộc Bình giai đoạn 2012 – 6/ 2014 48 4.2.6 Đánh giá công tác chấp giá trị QSDĐ địa bàn thị trấn Lộc Bình giai đoạn 2012 – 6/2014 50 vii 4.2.7 Đánh giá công tác bảo lãnh QSDĐ địa bàn thị trấn Lộc Bình giai đoạn 2012 – 6/2014 52 4.2.8 Đánh giá công tác góp vốn giá trị QSDĐ địa bàn thị trấn Lộc Bình giai đoạn 2012 – 6/2014 52 4.4 Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua ý kiến người dân cán làm công tác chuyển QSDĐ 53 4.4.1 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất thông qua ý kiến cán làm công tác chuyển quyền sử dụng đất 53 4.4.2 Đánh giá công tác chuyển QSDĐ thông qua ý kiến người dân 56 4.5 Đánh giá thuận lợi, khó khăn công tác chuyển quyền sử dụng đất nguyên nhân, giải pháp khắc phục 57 4.5.1 Đánh giá thuận lợi khó khăn công tác chuyển QSDĐ 57 4.5.2 Một số nguyên nhân giải pháp khắc phục 59 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Đề nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Từ xưa đến không phủ nhận vai trò đất đai, nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá Quốc gia, yếu tố mang tính định tồn tại, phát triển người sinh vật khác trái đất Các Mác viết: “Đất đai tài sản mãi với loài người, điều kiện để sinh tồn, điều kiện thiếu để sản xuất, tư liệu sản xuất nông, lâm nghiệp” Luật Đất đai 1993 khẳng định: “Đất đai tài nguyên vô quý giá tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống Là địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng” Đúng vậy, đất đai điều kiện cần thiết tất ngành sản xuất hoạt động người, đất đai ngành sản xuất nào, người tiến hành trình sản xuất để tạo cải vật chất trì sống, giống nòi đến ngày Đất đai nguồn cải, QSDĐ lại nguyên liệu thị trường nhà đất, tài sản đảm bảo an toàn tài chính, chuyển nhượng qua hệ Tài sản quý giá nhiều hệ cha ông ta phải tốn bao công sức, xương máu tạo lập, bảo vệ vốn đất đai ngày Ý thức tầm quan trọng đất đai, nhà nước ta sớm ban hành hoàn thiện văn pháp luật để quản lý tài nguyên Và chuyển QSDĐ nội dung đề cập đến luật đất đai, nhà nước công nhận từ năm 1993, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh để phục vụ nhu cầu người sử dụng đất Lộc Bình huyện miền núi nằm phía Đông Nam tỉnh Lạng Sơn, cách thành phố Lạng Sơn 23 km Huyện có nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế : khu kinh tế cửa Chi Ma, khu công nghiệp thị trấn Na Dương, khu du lịch nghỉ mát Mẫu Sơn… Nhờ hoạt động thương mại dịch vụ, giao lưu trao đổi hàng hóa phát triển ngày sôi động, đặc biệt thị trấn Lộc Bình – trung tâm văn hóa, kinh tế, trị huyện Sự phát triển kéo theo vấn đề liên quan trực tiếp đến đất đai Trong năm trở lại việc thực quyền nghĩa vụ Nhà nước đại diện chủ sở hữu chủ SDĐ quản lý SDĐ đai đạt nhiều thành tích đáng kể, nhiên gặp nhiều khó khăn định trình thực Luật Đất đai, đặt nhiều thách thức cho công tác quản lý Nhà nước đất đai nói chung công tác thực quyền chủ thể SDĐ nói riêng Do đó, để thấy mặt tồn yếu công tác quản lý Nhà nước đất đai nói chung việc đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ Nhà nước, chủ sử dụng trình quản lý SDĐ đai, ta cần phải đánh giá cách khách quan kết đạt được, từ rút học kinh nghiệm nhằm quản lý SDĐ đai cách hiệu Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trí Ban giám hiệu trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, hướng dẫn thầy giáo TS Phan Đình Binh, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn thị trấn Lộc Bình - huyện Lộc Bình-Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 6/ 2014” để có nhìn đắn công tác chuyển QSDĐ, phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn thị trấn Lộc Bình thời gian tới 1.2 Mục tiêu đề tài * Mục tiêu tổng quan - Đánh giá thực trạng công tác chuyển QSDĐ địa bàn thị trấn Lộc Bình giai đoạn 2012 – 6/2014 - Xác định kết đạt tồn tại, yếu công tác chuyển QSDĐ địa phương 53 hay nhiều đối tác linh động, đối tác góp đất, tiền, sức lao động hay công nghệ máy móc theo thoả thuận Góp vốn giá trị QSDĐ hình thức chuyển QSDĐ quy định từ Luật Đất đai 2003, địa bàn thị trấn hình thức chưa phát triển, trường hợp đăng ký Nguyên nhân là: - Do hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh địa bàn thị trấn tư nhân đầu tư, có hợp tác đầu tư sản xuất nhỏ không đăng kí với quan nhà nước có thẩm quyền Vì vậy, quan nhà nước không kiểm soát quản lí - Sự hiểu biết người dân hình thức chuyển quyền nhiều hạn chế Trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hoạt động đưa hoạt động nằm quản lí quan nhà nước Các quan có thẩm quyền cần kết hợp với ngành, cấp địa phương để tuyên truyền mở rộng hiểu biết người dân quy định hình thức chuyển quyền này, lợi ích việc đăng kí góp vốn giá trị QSDĐ với quan nhà nước có thẩm quyền 4.4 Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua ý kiến ngƣời dân cán làm công tác chuyển QSDĐ Qua thời gian khảo sát điều tra lấy ý kiến đối tượng SDĐ, cán làm công tác chuyển quyền, ta phần thấy rõ nét thực trạng công tác chuyển QSDĐ địa bàn thị trấn 4.4.1 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất thông qua ý kiến cán làm công tác chuyển quyền sử dụng đất a Đánh giá công tác chuyển quyền SDĐ qua ý kiến cán phòng Tài nguyên Môi trường Kết thể qua bảng 4.7 54 Bảng 4.7: Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua ý kiến cán phòng Tài nguyên Môi trƣờng Ý kiến STT Nội dung đánh giá Cần tuyển thêm cán chuyên môn để thực công tác chuyển QSDĐ Đồng ý Không đồng ý Tỉ lệ % ý kiến đồng ý 100% Do khối lượng công việc nhiều Nguyên nhân Hồ sơ chuyển QSDĐ trả thời gian 40% - Do người dân chưa am hiểu thủ tục chuyển QSDĐ - Do cán thực nhiều công việc Thủ tục chuyển QSDĐ cấp xã làm 60% Năng lực, chuyên môn hạn chế Những khó khăn thường gặp thẩm định hồ sơ chuyển QSDĐ: - Thủ tục hồ sơ cấp xã nộp lên chưa đầy đủ - Người dân thực nghĩa vụ tài chậm trễ chuyển QSDĐ 40% 80% Những khó khăn người dân gặp phải làm thủ tục hồ sơ chuyển QSDĐ: - Trình độ am hiểu pháp luật người dân hạn chế - Phải lại nhiều lần trình làm thủ tục hồ sơ 80% 40% Đã niêm yết quy định thủ tục hồ sơ chuyển QSDĐ 100% (Nguồn: Số liệu điều tra) Qua bảng ta thấy tồn công tác chuyển QSDĐ huyện nói chung thị trấn Lộc Bình nói riêng thời gian trả kết hồ sơ, có 60% cán cho hồ sơ chuyển QSDĐ chưa trả thời gian Ta thấy phần đa người dân chưa nắm rõ quy định làm thủ tục, hồ sơ chuyển QSDĐ Năng lực chuyên môn cán địa cấp xã hạn chế số lượng cán làm 55 công tác chuyển quyền văn phòng nhỏ Vì cần phải tuyển thêm cán chuyên môn để chia nhỏ công việc điều có 100% ý kiến cán đồng ý nhằm nâng cao hiệu công tác chuyển QSDĐ địa bàn huyện thị trấn thời gian tới b Đánh giá công tác chuyển quyền SDĐ qua ý kiến cán VPĐK QSDĐ Bảng 4.8: Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua ý kiến cán VPĐK QSDĐ STT Nội dung đánh giá Những khó khăn gặp phải giải hồ sơ chuyển QSDĐ người dân: - Thủ tục hồ sơ cấp xã nộp lên chưa đầy đủ - Người dân chưa am hiểu luật pháp - Khối lượng công việc nhiều - Trang thiết bị nghèo nàn Ý kiến Tỉ lệ % Không ý kiến Đồng ý đồng ý đồng ý 01 04 04 04 01 01 20% 80% 80 % 04 01 80 % Kết chuyển QSDĐ trả thời hạn 01 04 20% Phối hợp xã tổ chức tuyên truyền luật đất đai cho người dân 02 03 40 % Người dân làm thủ tục, hồ sơ chuyển quyền theo định Còn tình trạng người dân chuyển QSDĐ cho công nhận Nhà nước Đề xuất: - Tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn cho cán - Đầu tư trang thiết bị phục vụ yêu cầu công việc 01 04 20% 04 01 80 % 05 100 % 05 100 % Nguyên nhân - Do người dân chưa am hiểu thủ tục chuyển QSDĐ - Chậm trễ việc thực nghĩa vụ tài - Do người dân chưa am hiểu thủ tục chuyển QSDĐ (Nguồn: Số liệu điều tra) Qua bảng ta thấy có 80% ý kiến cán VPĐK QSDĐ cho người dân chưa am hiểu thủ tục chuyển QSDĐ dẫn đến tình trạng chậm trễ làm thủ tục, hồ sơ chuyển QSDĐ Tuy nhiên xã chưa tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật hiệu cho người dân, vấn đề đáng lưu ý cần phải khắc phục Trang thiết bị nghèo nàn gây khó 56 khăn cho cán làm công tác chuyển QSDĐ mà cần phải giải Vì cần phải đầu tư trang thiết bị phục vụ yêu cầu công việc, tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn cho cán điều có 100% ý kiến cán đồng ý nhằm nâng cao hiệu công tác chuyển QSDĐ địa bàn huyện thị trấn thời gian tới Thực trạng mua bán trao tay đất đai xảy không thông qua công nhận Nhà nước Sự không hiểu biết pháp luật người SDĐ công nhận qua ý kiến họ thể qua phần 4.4.2 Đánh giá công tác chuyển QSDĐ thông qua ý kiến người dân Bảng 4.9: Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua ý kiến người SDĐ Ý kiến TT Nội dung đánh giá Có hiểu biết thủ tục chuyển QSDĐ Kết chuyển QSDĐ trả thời hạn Được tham dự buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân Những khó khăn gặp phải làm thủ tục chuyển QSDĐ: - Làm hồ sơ sai, phải sửa lại nhiều lần - Phải lại nhiều lần mà chưa giải hồ sơ - Thủ tục rườm rà, phức tạp Đề xuất: - Tổ chức tuyên truyền rộng rãi pháp luật cho người dân - Tổ chức lớp hướng dẫn quy trình thủ tục chuyển QSDĐ Đồng ý Không đồng ý 43 Tỉ lệ %ý kiến đồng ý 14% - Chưa có hội tìm hiểu - Do người dân chưa am hiểu thủ tục chuyển QSDĐ nên trình giải quyết, hồ sơ thiếu 15 35 30% 10 40 20% 21 29 42 % 18 32 36 % 25 25 50 % 100 % 100 % 50 50 Nguyên nhân - Người dân bận nhiều việc khác - Do không cán hướng dẫn rõ ràng - Do cán bận nhiều công việc, nhiều hồ sơ (Nguồn: Số liệu điều tra) 57 Nhìn chung, công tác chuyển QSDĐ địa bàn thị trấn diễn ngày sôi động Tuy nhiên, công tác giải hồ sơ chuyển quyền chưa thực đạt hiệu Qua ý kiến tổng hợp ta thấy tồn chủ yếu công tác đại phận người dân chưa am hiểu luật pháp, tham gia vào hoạt động chuyển quyền gặp phải nhiều khó khăn Các cán làm công tác chuyên môn thực khối lượng công việc nhiều nên giải hạn tất hồ sơ số lý khó khăn bên khác trang thiết bị nghèo nàn, sở hạ tầng chưa phát triển Qua việc điều tra lấy ý kiến ta nhận thấy mong mỏi người dân cán làm công tác chuyển QSDĐ nâng cao hiệu công tác chuyển quyền địa bàn huyện thị trấn thời gian tới Để đạt điều theo ý kiến thu thập được, tổ chức tuyên truyền rộng rãi pháp luật đến toàn thể nhân dân; niêm yết thủ tục chuyển quyền nơi mà người dân nhìn thấy rõ nhất; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác chuyên môn cho cán địa bố trí lực lượng cán bộ, phân công công việc hợp lý đảm bảo đạt hiệu cao công tác chuyển QSDĐ 4.5 Đánh giá thuận lợi, khó khăn công tác chuyển quyền sử dụng đất nguyên nhân, giải pháp khắc phục 4.5.1 Đánh giá thuận lợi khó khăn công tác chuyển QSDĐ a Thuận lợi - Trong năm gần đây, với phát triển kinh tế - xã hội nói chung phần kéo theo thông thoáng sách Nhà nước, đồng thời với quan tâm cấp, ngành, công tác quản lý Nhà nước có thay đổi lớn Các thủ tục rườm rà không cần thiết loại bỏ khiến cho công tác quản lý dễ dàng không gây phiền hà cho người dân 58 - Sự đời phận tiếp nhận trả kết (1 cửa) phần góp phần giúp phòng công tác tiếp nhận hồ sơ trả kết để hạn chế việc cán phòng phải trực tiếp tiếp nhận hồ sơ người dân Huyện thành lập VPĐK QSDĐ, điều giúp cho công việc giải nhanh gọn đạt hiệu cao hơn, đáp ứng phần lớn nhu cầu chuyển QSDĐ người dân kèm theo quản lý pháp luật với công tác quản lý chặt chẽ sát - Hệ thống pháp luật Nhà nước đã quy đ ịnh rõ trình tự, thủ tục trình thực công tác chuyể n quyề n sử du ̣ng đấ t Bên cạnh UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường ban hành văn hướng dẫn cụ đến quan quản lý đất đai - Các đối tượng thực hiê ̣n chuyể n quyề n sử du ̣ng đấ t đa phần sử dụng mục đích diện tích, thẩm quyền cho phép Trong giai đoạn trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm quyền nghĩa vụ đối tượng SDĐ - Cơ chế, sách tỉnh có thay đổi mang hướng tích cực có lợi cho người dân, thông thoáng hợp lý với điều kiện thực tế Các văn qui định hướng dẫn thực sách nhà nước chuyể n quyề n sử dụng đất đươ ̣c c ập nhật kịp thời đảm bảo sát với thực tế giúp người dân dễ dàng chấp nhận b Khó khăn - Về sở vật chất: Nơi làm việc VPĐK QSDĐ huyện nhỏ hẹp, chặt chội, trang thiết bị thiếu cũ hỏng (máy tính, máy in…) - Về nguồn nhân lực: Cán làm công tác chuyển QSDĐ ít, khối lượng công việc nhiều - Sự am hiểu người dân pháp luật nhiều yếu Và tồn tại, khó khăn lớn công tác chuyển QSDĐ giai đoạn vấn đề thời gian thực hình thức so với quy định Pháp luật Điều gây nhiều khó khăn cho người dân 59 4.5.2 Một số nguyên nhân giải pháp khắc phục a Một số nguyên nhân Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thời gian trả kết chậm nhiều lý do, vài lý là: - Do người dân chưa thực hiểu luật pháp, chưa nắm bắt thủ tục, giấy tờ cần thiết thực nội dung chuyển quyền Trong trình làm thủ tục chuyển nhượng, chấp, tặng cho hay thừa kế QSDĐ, người dân nộp hồ sơ khiến cho việc thẩm định khó khăn, cán thẩm định phải trả lại hồ sơ phải chờ người dân cung cấp đủ giấy tờ cần thiết tiến hành theo trình tự pháp luật Ngoài nguyên nhân khác người dân chậm trễ việc thực nghĩa vụ tài - Do xã, thị trấn cán địa chưa làm chặt chẽ, đầy đủ thủ tục Ví dụ hồ sơ chuyển nhượng đất ở, cán địa lại chưa trích lục định vị đất Hoặc việc xác nhận nội dung chưa theo quy định Ví dụ với hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cần xác định đất nằm khu vực địa bàn xã xã lại xác nhận người có hộ thường trú xã, chưa đủ Vì gửi hồ sơ lên phòng bị trả lại Một lý khác phòng thực nhiều công việc, việc thẩm định hồ sơ chuyển quyền lại có cán làm nên không tránh khỏi khó khăn tồn b Một số giải pháp khắc phục - Đối với người dân: Tuyên truyền rộng rãi pháp luật đất đai cho người dân thông hiểu quy định hoạt động quản lý nhà nước nói chung công tác chuyển QSDĐ nói riêng Phổ biến cho người dân thời gian thực hiện, trình tự thủ tục cần thiết tham gia vào hình thức 60 chuyển QSDĐ Chỉ cho người dân nơi mà họ cần đến để làm thủ tục chuyển quyền theo nhu cầu họ để tránh việc phải lại nhiều lần - Đối với cán VPĐK QSDĐ địa xã, thị trấn: nên tổ chức buổi tập huấn, đào tạo cán thường xuyên để nâng cao chuyên môn, trình độ nghiệp vụ trình thực công việc để giúp cho cán phòng tài nguyên thực đạt hiệu công việc - Đối với cán Phòng tài nguyên & Môi trường: cần có xếp công việc cách hợp lý, khoa học để rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ Cần tuyển dụng thêm cán chuyên môn để chia nhỏ công việc, tránh tình trạng người đảm nhận nhiều công việc khiến việc hoàn thành kết khó khăn - Đối với phòng ban có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước đất đai với Phòng tài nguyên & Môi trường VPĐK QSDĐ cần có phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện cho công việc hoàn thành với hiệu cao Hoàn thiện nâng cao sách pháp luật, thuế để công tác quản lý nhà nước đất đai thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian trình thực 61 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Công tác chuyển QSDĐ địa bàn thị trấn Lộc Bình giai đoạn 2012 – 6/2014 diễn tương đối sôi động, nhiên hình thức chuyển QSDĐ có số hình thức là: chuyển đổi QSDĐ, cho thuê, cho thuê lại QSDĐ, bảo lãnh giá trị QSDĐ góp vốn giá trị QSDĐ trường hợp đăng ký, lại tất hình thức đăng ký theo chiều hướng tăng dần số lượng hồ sơ nhiên chưa thực tương xứng với tiềm phát triển thị trấn - Về số lượng hồ sơ: Trong giai đoạn thực 282 hồ sơ chuyển QSDĐ với tổng diện tích 296440 m2 Trong hình thức chuyển nhượng QSDĐ diễn sôi động đăng ký với quan chuyên môn nhiều với 124 hồ sơ, tặng cho QSDĐ 72 hồ sơ, chấp 64 hồ sơ hình thức thừa kế QSDĐ với 22 hồ sơ - Về mục sử dụng: Đã thực chuyển QSDĐ với tổng diện tích 296368 m2 diện tích đất nông nghiệp 156823 m2 diện tích đất phi nông nghiệp 139545 m2 Công tác chuyển QSDĐ địa phương đảm bảo theo trình tự pháp luật, đáp ứng nhu cầu người dân Tuy nhiên, đội ngũ cán sở bộc lộ nhiều yếu kém, thiếu sót gây khó khăn cho người dân cán phòng trình thực thủ tục cần thiết Bên cạnh đó, nhận thức người dân có hạn, khiến cho thời gian thực thủ tục kéo dài không theo quy định Người dân thực trao tay với không thông qua Nhà nước, cán văn phòng, cán sở cập nhật thông tin cách xác, đầy đủ được, công tác quản lý đất đai gặp nhiều khó khăn 62 5.2 Đề nghị Để thực tốt công tác quản lý Nhà nước đất đai nói chung công tác chuyển QSDĐ nói riêng khắc phục khó khăn, hạn chế tồn tại, em có số đề nghị sau: - Cần có phối hợp chặt chẽ sở, ban, ngành, quyền cấp, tổ chức đoàn thể, trị, xã hội tuyên truyền, vận động để người SDĐ nhận thức trách nhiệm, quyền lợi ý nghĩa việc chuyển QSDĐ; - Cơ quan quản lý cần có linh động thủ tục hành chính, trình tự thực nhằm tạo điều kiện cho người dân thực nhanh chóng đảm bảo theo quy định pháp luật - Mở rộng chương trình phổ biến pháp luật đất đai đến người dân địa phương nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật tham gia hình thức chuyển QSDĐ - Tăng cường cán cho máy quản lý nhà nước đất đai từ huyện đến xã Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, lực đội ngũ cán quản lý đất đai từ cấp xã đến cấp huyện - Thường xuyên tổ chức tập huấn nhằm tạo điều kiện cho cán trao đổi ý kiến, học hỏi giải vấn đề vướng mắc công tác quản lý để thực thi tốt nhiệm vụ giao, nhằm đảm bảo việc nắm tình biến động đất đai địa bàn, tránh hoạt động luồng không nằm kiểm soát quyền địa phương; - Tăng cường bổ sung trang thiết bị đồng bộ, đại, ứng dụng phần mềm tin học phục vụ cho công tác quản lý đất đai cấp, đảm bảo cho việc quản lý, thực quyền người SDĐ cách nhanh gọn hiệu 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tốt nghiệp trường đại học nông lâm Bộ Tài nguyên & Môi trường ( 2005), Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT hướng dẫn thực số điều Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật đất đai 2003 Bộ Tư pháp & Bộ Tài nguyên & Môi trường (2006), Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT việc sửa đổi, bổ sung số quy định Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký chấp, bảo lãnh QSDĐ, tài sản gắn liền với đất Bộ Tư pháp & Bộ Tài nguyên & Môi trường (2006), Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn thực quyền người sử dụng đất Chính phủ (2004), Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2003 Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Lộc Bình (2013), Báo cáo Thành tích công tác Phòng Tài nguyên & Môi trường năm 2013 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Lộc Bình, Báo cáo kết thống kê, kiểm kê đất đai năm 2012, 2013 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Lộc Bình, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 thị trấn Lộc Bình Quốc hội (2003), Luật Đất đai năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia 10 Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 thủ tướng phủ việc ban hành quy chế thực chế “Một cửa liên thông” quan hành nhà nước địa phương 64 11 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Bài giảng Pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 12 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình Quản lý Nhà nước đất đai, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 13 Tài liệu hướng dẫn số 1748/HĐ-STNMT ngày 18/09/2007 Sở Tài nguyên Môi trường việc thực thủ tục hành đất đai theo chế “một cửa” cấp huyện cấp xã địa bàn tỉnh 14 VPĐK QSDĐ huyện Lộc Bình, Sổ theo dõi đăng ký chuyển nhượng, chuyển đổi ,cho thuê cho thuê lại QSDĐ năm 2012, 2013, 2014 15 VPĐK QSDĐ huyện Lộc Bình, Sổ theo dõi đăng ký tặng cho, thừa kế QSD đất năm 2012, 2013, 2014 16 VPĐK QSDĐ huyện Lộc Bình, Sổ theo dõi đăng ký chấp, bảo lãnh, góp vốn giá trị QSD đất năm 2012, 2013, 2014 PHỤ LỤC Phụ lục 01 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI TƢỢNG SỬ DỤNG ĐẤT Họ tên: Tuổi: Địa chỉ: Cô (chú) có hiểu biết thủ tục công tác chuyển quyền sử dụng đất không? a Có  b Không  Cô (chú) tham gia hình thức chuyển quyền sử dụng đất nào? a Chuyển nhượng  b Thừa kế  c Tặng cho  d Thế chấp  e Chuyển đổi  f Bảo lãnh  g Góp vốn  h Cho thuê, thuê lại  Cô (chú) có tham dự buổi tuyên truyền luật đất đai không? a Có  b Không  Nguyên nhân: Cô (chú) gặp khó khăn làm thủ tục chuyển QSDĐ? a Chưa hiểu thủ tục, hồ sơ  b Làm hồ sơ sai, Phải sửa chữa nhiều lần  c Đi lại nhiều lần mà không giải  d Khó khăn khác  Nguyên nhân: Khi cô tham gia chuyển QSDĐ thủ tục có hoàn thành thời hạn không? a Có  B Không  Cô muốn hay đề xuất ý kiến để nâng cao công tác chuyển quyền sử dụng đất? Ngƣời sử dụng đất Ngƣời điều tra Phụ lục 02 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Họ tên: Tuổi: Đơn vị công tác: Chức vụ: Trình độ chuyên môn: Khó khăn mà anh chị gặp phải giải hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất? Kết chuyển quyền sử dụng đất có trả thời hạn không? a Có  b Không  Nguyên nhân: Văn phòng có phối hợp với UBND xã để tuyên truyền luật đất đai không? a Có  b Không  Người dân có làm thủ tục chuyển QSDĐ theo quy định không? a Có  b Không  Nguyên nhân: 10 Còn tình trạng người dân chuyển QSDĐ không qua quản lý nhà nước không? a Có  b Không  11 Anh (chị) có đề xuất nhằm nâng cao công tác chuyển QSDĐ đất? Cán ĐC Ngƣời điều tra Phụ lục 03 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ PHÒNG TN& MT Họ tên: Tuổi: Đơn vị công tác: Chức vụ: Trình độ chuyên môn: Theo anh (chị) có cần tuyển thêm cán chuyên môn để thục công tác chuyển QSDĐ hay không? a Có  Không  Nguyên nhân: Hồ sơ người dân có trả thời gian không? a Có  Không  Nguyên nhân: Anh (chị) nhận thấy thủ tục chuyển QSDĐ cua cấp xã có làm không? a Có  Không  Anh (chị) gặp khó khăn thẩm định hồ sơ chuyển QSDĐ? 10 Anh (chị) thấy người dân thường gặp khó khăn làm thủ tục chuyển QSDĐ? 11 Anh (chị) có niêm yết quy định thủ tục hồ sơ chuyển QSDĐ không? a Có  Không Cán phòng TNMT  Ngƣời điều tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn lộc bình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn, giai đoạn 2012 6 2014 , Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn lộc bình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn, giai đoạn 2012 6 2014 , Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn lộc bình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn, giai đoạn 2012 6 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay