Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã quốc dân huyện quảng uyên tỉnh cao bằng giai đoạn 2012 2014

51 256 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2016, 20:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG VĂN TÂM Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUỐC DÂN - HUYỆN QUẢNG UYÊN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2012 – 2014 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2011 - 2015 Thái Nguyên, 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG VĂN TÂM Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUỐC DÂN - HUYỆN QUẢNG UYÊN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2012 – 2014 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Lớp : K43 – QLĐĐ - N02 Khóa học : 2011 - 2015 Giảng viên hƣớng dẫn : ThS Hoàng Hữu Chiến Thái Nguyên, 2015 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, quan tâm Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Dưới hướng dẫn tận tình Thầy giáo Ths.Hoàng Hữu Chiến em tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Quốc Dân - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012- 2014 ” Thời gian thực tập không dài, đem lại cho em kiến thức bổ ích kinh nghiệm quý báu Đến em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Qua em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy, cô giáo Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, đặc biệt thầy giáo – Ths.Hoàng Hữu Chiến, người trực tiếp hướng dẫn em cách tận tình chu đáo suốt thời gian thực tập hoàn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn tới UBND xã Quốc Dân - Huyện Quảng Uyên - Tỉnh Cao Bằng, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập Do thời gian có hạn, lại bước đầu làm quen với phương pháp chắn báo cáo không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, cô giáo toàn thể bạn sinh viên để khóa luận hoàn thiện Thái Nguyên, tháng 05 năm 2015 Sinh viên Nông Văn Tâm ii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Bảng diện tích cấu loại đất chuyên dùng xã Quốc Dân năm 2014 25 Bảng 4.2 Bảng cấu diện tích đất nông nghiệp xã Quốc Dân năm 2014 .25 Bảng 4.3 Bảng trạng sử dụng đất xã Quốc Dân năm 2014 29 Bảng 4.4 Bảng tổng hợp số hộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn2012 – 2014 32 Bảng 4.5:Bảng tổng hợp diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông nghiệp giai đoạn 2012 –2014 33 Bảng 4.6 Bảng tổng hợp số hộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn: 2012 – 2014 34 Bảng 4.7: Bảng tổng hợp diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2012 – 2014 35 Bảng 4.8 Bảng tổng hợp số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp giai đoạn 2012 - 2014 .36 Bảng 4.9 Bảng tổng hợp diện tích đất cấp giai đoạn 2012 – 2014 37 Bảng 4.10 Bảng Kết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức giai đoạn 2012 -2014 38 iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND : Ủy ban nhân dân TN & MT : Tài nguyên Môi trường NĐ - CP : Nghị định Chính Phủ TT - BTNMT : Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường BTC : Bộ Tài Chính TTLT : Thông tư liên tịch CT – TT : Chỉ thị Thủ tướng QĐ - BTNMT : Quyết định Bộ Tài nguyên Môi trường CV - CP : Công văn Chính Phủ CV - ĐC : Công văn Tổng cục địa VPĐKQSDĐ : Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ĐKQSDĐ : Đăng ký quyền sử dụng đất ĐKĐĐ : Đăng ký đất đai iv MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Vai trò công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công tác quản lý Nhà nước đất đai 2.1.2 Vai trò công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người sử dụng đất: 2.1.3 Nội dung quản lý Nhà nước đất đai 2.1.4 Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 2.1.5 Quy định đăng ký, đối tượng đăng ký đất đai: 2.16 Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10 2.1.7 Thẩm quyền xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 11 2.2 Căn pháp lý 12 2.3 Tình cấp giấy chứng nhận quyề sử dụng đất nước tỉnh Cao Bằng 14 2.3.1 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền đất nước 14 2.3.2 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền đất tỉnh Cao Bằng 15 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 18 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 18 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 18 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài 18 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 18 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 18 v 3.3 Nội dung nghiên cứu 18 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Quốc Dân 18 3.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 18 3.3.3 Đánh giá kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2012 -2014 18 3.4 Phương pháp nghiên cứu 18 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội xã Quốc Dân 20 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 20 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 21 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội tác động đến việc sử dụng đất đai 23 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai xã Quốc Dân, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2014 24 4.2.1 Tình hình quản lý đất 24 4.2.2 Đất đai tình hình sử dụng đất đai 27 4.3 Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Quốc Dân - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng 31 4.3.1 Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã 31 4.3.2 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Quốc Dân - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng 38 4.3.3 Một số thuận lợi khó khăn, tồn trình cấp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 39 4.4 Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 40 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm mà thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho người Đất đai nằm nhóm tài nguyên hạn chế quốc gia Đất đai chỗ đứng, phận hợp thành nên môi trường sống người Đối với sản xuất ,đặc biệt với sản xuất nông nghiệp đất đai có vai trò quan trọng, tư liệu sản xuất thay Việc sử dụng đất đai hợp lý để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước mối quan tâm hàngđầu Đảng Nhà nước ta Trong năm gần đây, với gia tăng dân số, trình đô thị hoá công nghiệp hoá tăng nhanh Đã làm cho nhu cầu sử dụng đất ngày tăng cao, tài nguyên đất hữu hạn, diện tích đất lại không tăng lên gây áp lực lớn đất đai Đặc biệt giai đoạn vấn đề đất đai vấn đề nóng bỏng, vấn đề lĩnh vực ngày phức tạp nhạy cảm Quá trình vận động phát triển đời sống kinh tế, xã hội tất yếu dẫn đến biến động đất đai ngày đa dạng nhiều hình thức khác như: giao đất, thuê đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, chấp quyền sử dụng đất Vì muốn giải vấn đề quản lý đất đai tốt Thì hệ thống pháp luật đất đai phải cụ thể hóa cho người sử dụng đất đối tượng khác có liên quan Vấn đề đặt Đảng nhà nước ta làm để sử dụng cách tiết kiệm, hiệu bền vững nguồn tài nguyên đất đai Do cần có biện pháp giải hợp lý để bảo vệ quyền lợi ích đáng đối tượng quan hệ đất đai Nên công tác quản lý nhà nước đất đai có vai trò quan trọng để công tác quản lí đạt hiểu qua cần hoàn thiện công tác cấp GCNQSDĐ Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa 13 nội dung quản lý nhà nước đất đai Trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD đất) có vai trò hế t sức quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai, chứng thư pháp lý cao xác định mối quan hệ hợp pháp Nhà nước chủ sử dụng đất, giúp Nhà nước kiểm soát, quản lý nguồn tài nguyên đất cách tốt hơn, đồng thời giúp cho người sử dụng đất bảo vệ quyền lợi ích Nhận thức thực tiễn tầm quan trọng công tác điều tra đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất, với vai trò sinh viên thực tập tốt nghiệp, phân công Quản lý tài nguyên - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, hướng dẫn Ths Hoàng Hữu Chiến em tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Quốc Dân – huyện Quảng Uyên – tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 -2014” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Tìm hiểu quy định pháp luật công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Tìm hiểu tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn xã Quốc Dân huyện Quảng Uyên ,tỉnh Cao Bằng - Đánh giá hiệu hạn chế công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, tìm nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tồn phát huy mặt tích cực để thực có hiệu công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn Xã 1.3 Yêu cầu đề tài - Tìm hiểu quy định pháp luật công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Tìm hiểu tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn xã Quốc Dân huyện Quảng Uyên,tỉnh Cao Bằng - Đánh giá hiệu hạn chế công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, tìm nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tồn phát huy mặt tích cực để thực có hiệu công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn xã - Thu thâ ̣p đầ y đủ các tài liê ̣u cầ n thiế t để phu ̣c vu ̣ cho công tác c ấp GCNQSD đấ t ở điạ phương 1.4 Ý nghĩa đề tài - Đối với việc học tập, thực đề tài giúp trải nghiệm công việc thực tế cán địa giúp em nắm cững lý thuyết trang bị nhà trường, tập làm quen chủ động nghiên cứu khoa học - Đối với thực tiễn từ việc đánh giá phân tích thuận lợi khó khăn công tác cấp GCNQSD đất để đề xuất giải pháp thích hợp với thực tế địa phương góp phần đẩy nhanh công tác quản lý Nhà nước đất đai 30 Qua bảng 4.2 ta thấy: Tổng diện tích tự nhiên xã Quốc Dân đến năm 2014 1.847,37ha; chia làm đất sau: - Đất Nông nghiệp 1.719,62ha - Đất Phi nông nghiệp 58,52ha - Đất chưa sử dụng: 69,47 * Đất nông nghiệp +) Đất sản xuất nông nghiệp Theo thố ng kê , năm 2014 xã sử dụng đất ,đât nông nghiệp, chiếm 92,8% tổng diện tích đất tự nhiên Trực tiếp sản xuất nông nghiệp 429,34 chiếm 23,24 % Còn lại đất trồng lâu năm Do điều kiện về đấ t đai thuận lợi nên nhân dân xã Quốc Dân đưa giống trồng có suất cao như: lúa, ngô, đậu tương khoai lang sẵn… +) Đất lâm nghiệp Năm 2014 đất lâm nghiệp 1.289,89 Đất lâm nghiệp có dự án trồng rừng Chính phủ xã với công tác trồng bảo vệ rừng, lãnh đạo xã quan tâm tuyên truyền cho nhân dân * Đất phi nông nghiệp Đất phi nông nghiệp năm 2014 gồm loại đất: - Đất nông thôn : 23,39ha - Đất chuyên dùng : 29,93 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa : 3,84ha - Đất sông suối mặt nước chuyên dùng : 2,1ha * Đất chƣa sử dụng Trong giai đoạn 2012-2014 đất chưa sủ dụng xã có xu hướng giảm nhiên vân cao.Đến năm 2014 quỹ đất chưa sử dụng xã vân 69,47 ha.chiếm 4% tổng diện tích tụ nhiên xã 31 UBND xã Quốc Dân có chủ trương định hợp lý việc sử dụng đất đai để đưa trồng vật nuôi thích hợp cho vùng 4.3 Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Quốc Dân - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng 4.3.1 Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã 4.3.1.1 Tình hình tổ chức thực Trong năm gần UBND xã đạo đẩy nhanh công tác cấp GCNQSDĐ dịa bàn.Tuy nhiên số lương cán trình độ cán thấp nên chưa đạt yêu cầu đề 4.3.1.2 Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Được thực theo quy định Luật đất đai - Ngƣời sử dụng đất: +) Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật +) Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa thuộc UBND cấp xã, phường, thi trấn +) Nộp tiền kho bạc - Cán văn phòng: +) Cán phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa cấp xã tiế p nhâ ̣n kiể m tra tính pháp lý , nội dung hồ sơ: (Nếu hồ sơ hợp lệ viết giấy hẹn, Nếu hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn hoàn thiện theo quy định) +) Cán cấp xã, phường, thị trấn chuyển hồ sơ báo cáo UBND để chuyển đến quan có thẩm quyền giải chuyển kết đến phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa thuộc UBND cấp huyện +) Cán phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa cấp huyện kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải trả kết phận cửa thuộc UBND cấp xã để trả cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn 32 +) Hộ gia đình, cá nhân nhận kết phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa thuộc UBND cấp xã 4.3.1.3 Tình hình cấp GCNQSD đất địa bàn xã Quốc Dân - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng Kết cấp giấy CNQSD đất nông nghiệp giai đoạn 2012 – 2014 xã Quốc Dân thể qua bảng 4.5: Bảng 4.4 Bảng tổng hợp số hộ đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn2012 – 2014 ĐVT: hộ Năm 2012 TT 10 11 Thôn/Xóm Lũng Man Lũng Hà Dìa Dưới Dìa Trên Lũng Ỏ Cốc Thuốt Phia Thắp Bản Kỉnh Phò Kheo Phung Trên Phung Dưới Tổng Số hộ cần cấp 15 11 13 11 10 11 102 Số hộ đƣợc cấp 3 11 12 9 79 Năm 2013 Số hộ cần cấp 7 11 11 84 Số hộ đƣợc cấp 5 10 60 Năm 2014 Số hộ cần cấp 13 71 Số hộ đƣợc cấp 3 12 6 58 (Nguồn: UBND xã Quốc Dân) 33 Số liệu bảng 4.4 cho thấy: Năm 2012 tổng số hộ cần cấp đất 102 hộ cấp 79 hộ đạt 77,5% tổng số hộ có nhu cầu Năm 2013 cấp được60/ 84 hộ đạt 71,42% đến tháng năm 2014 cấp 58/ 71 hộ đạt 81,7% Như vậy, tổng số hộ có nhu cầu cấp đất 257 hộ tiến hành cấp 197 hộ đạt 76,7% Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp Như nhận thức người dân thấp chưa ý thức tầm quan trọng việc cấp GCNQSDĐ Chưa xác định đươc đất đồ Bảng 4.5:Bảng tổng hợp diện tích đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông nghiệp giai đoạn 2012 –2014 ĐVT:m2 TT 10 11 Thôn/Xóm Lũng Man Lũng Hà Dìa Dưới Dìa Trên Lũng Ỏ Cốc Thuốt Phia Thắp Bản Kỉnh Phò Kheo Phung Trên Phung Dưới Tổng Năm 2012 8.324 11.425 5.725 32.130 18.530 31.570 8.029 22.750 1.520 35.750 24.500 200.253 Năm 2013 6.275 9.550 3.740 15.200 10.850 11.740 7.025 17.530 9.520 27.950 13.150 132.530 Năm 2014 3.995 6.654 2.301 6.301 4.086 9.111 3.075 7.165 920 7.600 9.125 60.333 (Nguồn: UBND xã Quốc Dân) 34 Số liệu bảng 4.5 cho thấy: diện tích đất nông nghiệp cấp qua năm có thay đổi, qua năm diện tích đất nông nghiệp cấp bị giảm xuống năm 2012 diện tích cấp 200.253 m2, đến năm 2013 cấp 132.530m2 đến tháng năm 2014 diện tích cấp 60.333 m2 Bảng 4.6 Bảng tổng hợp số hộ đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn: 2012 – 2014 ĐVT: hộ Năm 2012 TT Thôn/Xóm Năm 2013 Năm 2014 Số hộ Số hộ Số hộ Số hộ Số hộ Số hộ cần đƣợc cần đƣợc cần đƣợc cấp cấp cấp cấp cấp cấp Lũng Man 10 10 6 Lũng Hà 5 3 3 Dìa Dưới 6 Dìa Trên 12 10 11 11 Lũng Ỏ 6 Cốc Thuốt Phia Thắp 8 6 Bản Kỉnh 5 3 Phò Kheo 3 10 Phung Trên 2 1 11 Phung Dưới 7 4 Tổng 78 65 75 62 55 47 (Nguồn: UBND xã Quốc Dân) 35 Số liệu bảng 4.6 cho thấy: Năm 2012 tổng số hộ cần cấp đất 78 hộ cấp 65 hộ đạt 83,3% tổng số hộ có nhu cầu Năm 2013 cấp 62/75 hộ đạt 82,7% đến năm 2014 cấp 47/55 hộ đạt 85,5% Như vậy, tổng số hộ có nhu cầu cấp đất 208 hộ tiến hành cấp 174 hộ đạt 83,6% Bảng 4.7: Bảng tổng hợp diện tích đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2012 – 2014 ĐVT: m2 TT Thôn/Xóm Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Lũng Man 1.524 1.775 1.195 Lũng Hà 1.075 750 654 Dìa Dưới 1.025 850 830 Dìa Trên Lũng Ỏ Cốc Thuốt Phia Thắp 2.030 1.130 970 1.529 200 1.550 1.410 1.225 1.030 1.386 1.211 307 Bản Kỉnh 750 1.010 765 Phò Kheo 880 520 920 10 Phung Trên 1.450 450 760 11 Phung Dưới Tổng 1.590 13.954 805 12.445 925 9.983 ( Nguồn: UBND xã Quốc Dân) - Năm 2012 cấp 13.954m2 - Năm 2013 cấp 12.445 m2 - Năm 2014 cấp 9.983 m2 36 Bảng 4.8 Bảng tổng hợp số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đƣợc cấp giai đoạn 2012 - 2014 ĐVT: hộ TT Thôn/Xóm Tổng số Số giấy CN cấp cho loại đất giấy (giấy) cấp (giấy) Đất NN Đất LN Đất Lũng Man 36 12 24 Lũng Hà 18 11 Dìa Dưới 24 10 14 Dìa Trên 50 22 28 Lũng Ỏ 35 17 18 Cốc Thuốt 45 29 16 Phia Thắp 31 13 18 Bản Kỉnh 41 29 12 Phò Kheo 28 19 10 Phung Trên 29 19 10 11 Phung Dưới 35 20 15 Tổng: 372 197 175 (Nguồn: UBND xã Quốc Dân) - Trong giai đoạn 2012 -2014, có 372 GCNQSDĐ cấp đó: đất có 175 giấy, đất nông nghiệp 197 giấy giai đoạn 37 Bảng 4.9 Bảng tổng hợp diện tích đất đƣợc cấp giai đoạn 2012 – 2014 ĐVT: m2 TT Thôn/Xóm Tổng diện tích cấp (ha) Chia Đất NN Đất LN Đất Lũng Man 23.088 18.594 4.494 Lũng Hà 30.108 27.629 2.479 Dìa Dưới 14.471 11.766 2.705 Dìa Trên 58.791 53.631 5.160 Lũng Ỏ 37.532 33.466 4.066 Cốc Thuốt 56.012 52.421 3.591 Phia Thắp 21.190 18.129 3.061 Bản Kỉnh 49.970 47.445 2.525 Phò Kheo 23.845 21.525 2.320 10 Phung Trên 73.960 71.300 2.660 11 Phung Dưới 50.095 46.775 3.320 Tổng: 429.498 393.116 36.382 (Nguồn: UBND xã Quốc Dân) Qua bảng 4.10 cho thấy diện tích đất cấp giai đoạn từ năm 2012- 2014 429.498 m2 Trong đất nông nghiệp 393.116 m2; đất 36.382 m2 * Kết cấp giấy chứng nhận cho tổ chức Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức địa bàn xã giai đoạn 2010 – 2012 thể bảng 4.14 38 Bảng 4.10 Bảng Kết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức giai đoạn 2012 -2014 Đơn vị TT Năm cấp DT cấp (m2) Trạm y tế 2013 200 Trường THCS Quốc Dân 2013 1.500 Trường tiểu học Quốc Tuấn 2013 800 Tổng: 2.500 (Nguồn: UBND xã Quốc Dân) Trong giai đoạn 2012-2014 tổngdiện tích đất cấp cho tổ chức 2.500m2 với đơn vị cấp GCNQSDĐ 4.3.2 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Quốc Dân - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng Đối với xã Quốc Dân huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng thực quy định phủ viêc cấp GCNQSDĐ đồng loạt nghị định 181/CP ban hành hướng dẫn thi hành luật đất đai 2003 việc cấp GCNQSDĐ địa bàn xã triển khai theo hướng dẫn nghị nên viêc cấp GCNQSDĐ diễn tương đối tốt, thuận lợi cho việc theo dõi quản lý đất đai Do đó, có tác động tích cực mạnh mẽ tới công tác cấp GCNQSD đất địa bàn xã, khiến cho công tác cấp GCNQSD đất có tiến đáng kể Tuy nhiên số hộ chưa cấp giấy CNQSD đất, mức độ cấp giấy chưa tập trung, nhiều nguyên nhân chủ yếu tồn số nguyên nhân sau: - Do trình độ người dân hạn chế nên viêc kê khai chủ sử dụng đất nhiều thiếu sót, độ xác chưa cao.nhiều hộ gia đình cá nhân tổ chức sử dụng đât chưa có GCNQSDĐ - Hồ sơ cấp GCNQSD đất có vị trí nằm quy hoạch 39 - Chỉ giới đất hộ gia đình ranh giới giới thưa đất chưa xác định rõ ràng - Một phận nhân dân không chiuk kê khai cấp GCNQSD đất gây khó khăn trình cấp giây 4.3.3 Một số thuận lợi khó khăn, tồn trình cấp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Từ thực tế cần thiết công tác cấp GCNQSD đất, xã Quốc Dân gặp phải thuận lợi khó khăn sau: * Thuận lợi: - Xã Quốc Dân từ năm 2014 trung Ương tỉnh đầu tư dự án thành lập đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ Thông qua dự án xã có hồ sơ địa có độ xác cao - Nhận thúc cán người dân pháp luật nói chung công tác cấp GCNQSDĐ nói riêng ngày nâng cao Các cán địa có trình độ chuyên môn tinh thần trách nhiệm cao - Công tác quản lí đất đai từ sở ngày chặt chẽ, UBND xa quan tâm nhiều đến công tác cấp GCNQSDĐ cho người dân - Công tác cải cách thủ tục hành nhà nước quy định cụ thể quyền liên quan đến đất đai - Bản đồ địa xã hoàn thành tạo điều kiện cho công tác cấp GCNQSD đất xác, khách quan * Khó khăn Bên cạnh mặt thuận lợi, xã Quốc Dân gặp phải số khó khăn công tác cấp GCNQSD đất Có nhiều nguyên nhân dẫn đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đạt hiểu cao: - Địa hình xã chủ yếu đồi núi với nhiều núi cao,nên gặp nhiều khó khăn trình đo đạc thành lập đồ 40 - Trình độ người dân hạn chế, người dân chư nắm quy trình giấy tờ cần thiết đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đât sử dụng - Các văn hướng dẫn thi hành luật đất đai ban hành điều chỉnh thường xuyên thiếu ổn đỉnh.Có điều đoc lên người đọc hiểu sai so với luật quy định hay gặp vướng mắc - Việc ghi thời hạn GCNQSDĐ với quy định pháp luật chư thỏa mãn với nhu cầu người sử dụng đất - Kinh phí thực đo đạc, chỉnh lý đồ, cấp GCNQSDĐ cao.trong ngân quỹ nhà nước cấp cho công tác lại không đủ - Chỉ giới đất đai hộ gia đình giáp ranh chưa xác định rõ ràng - Một số hộ gia đình chưa đăng ký kê khai cấp GCNQSD đất - Nhận thức chủ sử dụng đất kê khai đăng ký quyền sử dụng đất chưa cao 4.4 Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Để đạt mục tiêu đề năm 2015 khắc phục khó khăn má, xã Quốc Dân gặp phải Sau số giải pháp, đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất địa bàn xã giai đoạn tới sau: - Đẩy nhanh công tác tuyên truyền phổ biến luật đất đai đến người dân nhiều hình thức.Để người dân hiểu nắm rõ thủ tục nơi thực thủ tục, tuân theo pháp luật đất đai.Nhất nắm tầm quan trọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Làm công tác tuyên truyền, vận động người dân đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 41 - Đẩy nhanh việc thành lập đồ địa công nghệ số cho xã, tiến tới xây dựng sở liệu địa số - Cần nâng cao chất lượng số lượng cán làm công tác quản lí đất đai xa nhà - Tăng cường tra kiêm tra công tác cấp GCNQSDĐ giải dứt điểm tồn công tác giao đất Rà soát lại để cấp GCNQSDĐ cho hộ giao đất - Cần bổ xung kinh phí, vật tư kĩ thuật phục vụ công tác lưu trữ,hồ sơ tài liệu liên quan đến đất đai - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lí đât đai nói chung công tác cấp GCNQSDĐ - Công khai hóa trình, thủ tục hành chính, thuế, lệ phí phai nộp theo quy định nhà nước để góp phần tăng cường hiệu trình giải yêu cầu nhân dân - Cần phải nghiêm túc xử lý trường hợp cán thiếu trách nhiệm gây hậu không đáng có trình nhân dân đến làm thủ tục cấp GCNQSD - Thương xuyên mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến tiến khoa học kĩ thuật lĩnh vực chuyên môn, khuyến khích cán nhân viên úng dụng công nghệ vào công việc 42 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu đề tài” Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Quốc Dân - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012- 2014” + Xã Quốc Dân xã có kinh tế phát triển.cơ sở hạ tầng chưa phát triển đời sống nhân gặp khó khăn + Nghành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ kinh tế quốc dân xã + Công tác quản lý đất đai xã cải thiện rõ rệt kể từ luât đất đai 2003 đời.Sau đời luật đất đai 2003 công tác quản lý cấp GCNQSDĐ có nhiều chuyển biến tích cực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội xã + Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã tương đối hoàn tất.Tạo điều kiện hoàn chỉnh hồ sơ địa chính,góp phần nâng cao đời sống,kinh tế xã hội Giúp địa phương nắm quỹ đất để quản lý nắm phương án quy hoạch + Địa phương cần giải triệt để trường hợp chưa đủ diều kiện cấp GCNQSDĐ Chưa kí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Để hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ vào năm 2015 UBND tỉnh đề Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nội dung quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai, sở xác lập mối quan hệ pháp lý Nhà nước người sử dụng đất Vì đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sớm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng thực quyền lợi nghĩa vụ mình, thuận lợi trình chuyển dịch đất đai 43 *Kết đạt đƣợc: - Trong giai đoạn 2012 -02014, có 372 GCNQSDĐ cấp đó: đất có 175 giấy, đất nông nghiệp 197 giấy giai đoạn - Tổng diện tích cấp cấp giai đoạn từ năm 2012- 2014 429.498 m2 Trong đất nông nghiệp 393.116 m2; đất 36.382 m2 5.2 Kiến nghị Trên sở đề tài “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Quốc Dân - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2014” Em xin có số kiến nghị sau: - Đối với cán địa xã cần phải theo dõi đẩy mạnh trình công tác cấp GCNQSDĐ.Để phát hộ gia đình,cá nhân ,tổ chức, chưa đủ diều kiện chưa ký cấp GCNQSDĐ Tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn cách cụ thể để hộ gia đình,cá nhân ,tổ chức, chưa đủ diều kiện chưa kí cấp GCNQSDĐ Nhanh chóng cấp giấy chứng nhân - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nói chung Luật đất đai nói riêng hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với điều kiện địa phương nhằm cung cấp cho nhân dân hiểu sâu, rộng đất đai, thực đưa Luật đất đai vào sống.tạo hiệu cao trình cấp GCNQSDĐ - Đo đạc, hoàn thành đồ địa xã lại để có sở pháp lý chặt chẽ công tác quản lý đất đai - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán quản lý đất đai đặc biệt cán địa xã 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Quốc hội (2003), Luật đất đai năm 2003, Nxb trị quốc gia Hà Nội 2.Quốc hội (2013), Luật đát đai năm 2013, Nxb trị quốc gia Hà Nội Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành luật đât đai, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội Nghị định 84/2007/NĐ-CP phủ quy định bổ xung việc cấp GCNQSDĐ, trình tự, thủ tục bồi thường giải khiếu nại đất đai Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/09/2009 phủ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 6.Nghị Định số 45/2013/QH13 Quy Định chi tiết thi hành số điều khoản luật đất đai Nguyễn Khắc Thái Sơn, 2004, Bài giảng pháp luật đất đai, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Khắc Thái Sơn, 2005, Bài giảng quản lý nhà nước đất đai, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Thị Lợi, Bài giảng Đăng kí Thống Kê Đất Đai, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 10 Báo cáo thuyết minh thống kê đất đai năm 2013 xã Quốc Dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã quốc dân huyện quảng uyên tỉnh cao bằng giai đoạn 2012 2014 , Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã quốc dân huyện quảng uyên tỉnh cao bằng giai đoạn 2012 2014 , Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã quốc dân huyện quảng uyên tỉnh cao bằng giai đoạn 2012 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn