Nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm thuộc hệ thống công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

65 424 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2016, 17:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - - NGUYỄN TRI QUANG NGUYỄN TRI QUANG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM THUỘC HỆ THỐNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM THUỘC HỆ THỐNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 Cán hướng dẫn khoa học: PGS-TS NGUYỄN PHÚ TỤ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2014 TP.HCM, tháng năm 2014 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS-TS NGUYỄN PHÚ TỤ Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 24 tháng năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Trung Họ tên Chức danh Hội đồng tâm TS Trương Quang Dũng Chủ tịch TS Lê Văn Trọng Phản biện TS Trần Anh Minh Phản biện TS Nguyễn Văn Khoảng TS Nguyễn Hải Quang Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TS Trương Quang Dũng i TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH LỜI CAM ĐOAN Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng năm 2013 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn Họ tên học viên: Nguyễn Tri Quang .Giới tính: Nam cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn Ngày, tháng, năm sinh: 22/02/1976 Nơi sinh: Tp Hồ Chí Minh gốc Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh MSHV: 1241820076 Học viên thực Luận văn I- Tên đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM THUỘC HỆ THỐNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ: Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động chất lượng dịch vụ việc làm từ đề giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm trung tâm giới thiệu việc làm thuộc hệ thống công lập nhà nước Nội dung luận văn: Chương 1: Cơ sở lý luận chất lượng dịch vụ Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ việc làm Trung tâm GTVL thuộc hệ thống công lập địa bàn TP HCM Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm trung tâm III- Ngày giao nhiệm vụ: 30/06/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/3/2014 V- Cán hướng dẫn: PGS-TS NGUYỄN PHÚ TỤ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS-TS NGUYỄN PHÚ TỤ KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH Nguyễn Tri Quang ii iii LỜI CÁM ƠN TÓM TẮT Để hoàn thành chương trình Cao học Quản trị kinh doanh luận văn này, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: Đề tài nghiên cứu “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM THUỘC HỆ THỐNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Quý Thầy, Cô trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (Hutech) tận tụy, hết lòng truyền đạt kiến thức quý báu giúp đỡ em trình học tập trường MINH” thực bối cảnh kinh tế rơi vào khủng hoảng trầm trọng, doanh nghiệp phá sản, ngưng hoạt động ngày gia tăng điều đồng Trung tâm GTVL thành phố (CES), Trung tâm Giới thiệu việc làm khu chế nghĩa với tình trạng thất nghiệp người lao động ngày gia tăng ảnh hưởng xuất công nghiệp Tp Hồ Chí Minh (HEPZAESC) cung cấp tài liệu, thông tin, đến đời sống, an sinh xã hội địa bàn Thành phố Để hỗ trợ, giúp đỡ người lao số liệu hoạt động đơn vị thời gian qua động có việc làm cách nhanh chóng cần quan tâm hỗ trợ Đội ngũ lãnh đạo, cán nhân viên Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề Giới quan, đoàn thể, quyền xã hội Trung tâm giới thiệu việc làm thiệu việc làm Thanh niên tham gia thu thập thông tin khảo sát tạo điều kiện thuộc hệ thống công lập nhà nước đóng vai trò chủ lực, trực tiếp Đề tài thực thời gian để hoàn thành Luận văn nghiên cứu 03 Trung tâm : Trung tâm giới thiệu việc làm Thành phố - CES, Các anh, chị học viên Cao học Quản trị kinh doanh khóa 12SQT trao đổi kiến thức, kinh nghiệm suốt trình học tập thực luận văn Gia đình bạn bè thân thiết giúp đỡ, ủng hộ tinh thần cho suốt thời Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề Giới thiệu việc làm Thanh niên Thành phố YES Center, Trung tâm GTVL khu chế xuất công nghiệp thành phố HEPZAECS Trung tâm Giới thiệu việc làm hoạt động có hiệu hệ thống công lập nhà nước địa bàn Thành phố gian học tập trường Cảm ơn bạn niên, người lao động khách hàng YES Center, CES, HEPZAESC tin tưởng hỗ trợ tham gia thực phiếu khảo sát đồng thời đóng góp ý kiến để hoàn thành đề tài Luận văn gồm vấn đề chính: Một là: đề tài nghiên cứu sử dụng lý thuyết chất lượng dịch vụ, mô hình chất lượng dịch vụ SERVPERF Cronin & Taylor (1992) Từ mô hình chất lượng Đặc biệt, cảm ơn PGS-TS NGUYỄN PHÚ TỤ tận tình hướng dẫn em hoàn dịch vụ SERVPERF tác giả điều chỉnh mô hình cho phù hợp với nghiên cứu hài lòng người lao động Trung tâm GTVL thuộc hệ thống công lập thành luận văn Trong trình thực luận văn, dù cố gắng để hoàn thiện luận văn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận lời góp ý chân thành Quý Thầy, Cô bạn địa bàn Tp.HCM Hai là, qua phân tích liệu điều tra từ Trung tâm: Trung tâm GTVL Thành phố - CES, Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề GTVL Thanh niên Thành Nguyễn Tri Quang phố - YES Center, Trung tâm GTVL khu chế xuất công nghiệp thành phố HEPZAECS nghiên cứu cho thấy sở vật chất ảnh hưởng nhiều đến hài lòng người lao động, nhân tố “Mức độ tin cậy”, “nhân viên”, “kỹ năng” mức độ ảnh hưởng đến hài lòng người lao động không nhiều bị người lao động đánh giá chưa cao nên 03 nhân tố cần cải thiện iv v Ba là, từ thực trạng Trung tâm phân tích trên, đề tài đưa ABSTRACT giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trung tâm GTVL The study "IMPROVING THE QUALITY OF EMPLOYMENT SERVICES thuộc hệ thống công lập địa bàn Tp Hồ Chí Minh kiến nghị với FOR PUBLIC SYSTEM IN HO CHI MINH " is done in the context of economy quan chức để xây dựng Hệ thống Trung tâm GTVL thuộc hệ thống công was in serious crisis, bankrupt businesses, discontinued operations that increasingly lập đáp ứng hài lòng người lao động synonymous with unemployment of workers, increasingly affect life, social Kết nghiên cứu giúp cho nhà nghiên cứu lĩnh vực chất lượng security in the area of city In order to support and help workers get jobs quickly, it dịch vụ việc làm sử dụng, điều chỉnh thang đo lường phù hợp với nghiên is necessary to need the attention of all agencies, organizations, governments and cứu lĩnh vực tương tự ; xác định yếu tố ảnh society in which the employment centers of government public system play the hưởng đến hài lòng người lao động để đầu tư phát triển, đưa giải pháp phù power, direct role The thesis was carried out research in 03 centers : the city hợp để làm hài lòng khách hàng mình; tùy đối tượng người lao employment introduction center - CES , Career , Vocational Training and động có nhận xét khác mức độ hài lòng, cảm nhận khác introduction employment for youth Center - YES Center, employment introduction nhân tố khảo sát; làm tài liệu tham khảo cho làm centers at processing and industrial zone Centers - HEPZAECS are the luận văn cao học, nghiên cứu khoa học với đề tài tương tự, đo lường employment Centres that work effectively in the government public system in the hài lòng lĩnh vực chuyên môn tương tự đo lường chất lượng City ngành dịch vụ khác… The thesis consists of three main parts: Hạn chế đề tài phạm vi nghiên cứu; nghiên cứu Firstly, the research used the theory of the quality of service, model of tiến hành TPHCM phạm vi rộng lớn nhiều vùng lãnh thổ service quality SERVPERF of Cronin & Taylor (1992 ) From the service quality khác nhằm giúp cho lãnh đạo cấp cao có nhìn tổng thể lĩnh vực model SERVPERF author adjusted to suit model study of the laborers' satisfaction này; nghiên cứu tiến hành chủ yếu tập trung vào chất lượng dịch vụ cảm of employment services for the employment introduction centers of public system nhận hài lòng đối tượng người lao động sinh sống làm việc in Ho Chi Minh TPHCM nên mức độ xác thực thang đo chất lượng chưa cao; nghiên cứu Second, by analyzing survey data from three centers : the city employment tập trung đo lường hài lòng người lao động sử dụng tiếp xúc với introduction center placement - CES , Career , Vocational Training and introduction Trung tâm GTVL đến nhân tố cá nhân, nhân tố tình huống, hay ý kiến employment for youth Center - YES Center, employment introduction centers at chuyên gia lĩnh vực này… nên bao quát toàn chất lượng processing and industrial zone Centers - HEPZAECS have shown the facilities most dịch vụ GTVL; nghiên cứu thực thời gian tương đối ngắn, thời affected to the satisfaction of the labore, factors " confidence level ", " employee”, điểm khác nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người lao động khác "skill” although the effect to the satisfaction of the laborers wasn’t high but to be nên giá trị thống kê hoàn toàn xác Tất hạn chế low valuation by many laborers so 03 factors should also be improved tiền đề cho hướng nghiên cứu Third, on the basis of the current situation of the centers has been discussed above, the thesis has shown the measures to overcome the current situation of the vi vii employment introduction centers of public system in Ho Chi Minh City and made MỤC LỤC recommendations to the authorities to build the the employment introduction LỜI CAM ĐOAN i centers of public system to meet the satisfaction of the laborers LỜI CÁM ƠN ii The results of the study help researchers in the field of employment services TÓM TẮT iii quality can use, adjust the measurement scales consistent with their research in the ABSTRACT v same field ; may be identify which factors influence the satisfaction of laborers to MỤC LỤC vii invest in developing a suitable solution to please their customers, depending on the DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi employee object will have different comments and satisfaction, as well as different DANH MỤC CÁC BẢNG xii feeling for the surveyed factors, making reference to those who graduate thesis, DANH MỤC CÁC HÌNH xiii or scientist research with a similar thesis, measurement satisfaction in the similar PHẦN MỞ ĐẦU professional field to measuring the quality of other services Đặt vấn đề: Limitations of this thesis is in the scope of research, this study was Tính cấp thiết đề tài: conducted in Ho Chi Minh city rather large range in many different areas to help Mục tiêu nghiên cứu: senior leaders have an overview of this field; research was conducted mainly focus Đối tượng phạm vi nghiên cứu on service quality that was felt and the satisfaction of laborers who are currently Phương pháp nghiên cứu: living and working in Ho Chi Minh city so the authentic level of quality scale was Kết cấu đề tài: not high; the study focused to measure the satisfaction of laborers who have CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ contacted with the employment introduction center to personal factors, situation 1.1 SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG (NGƯỜI LAO ĐỘNG): factors, or the experts’ opinions in this field so this thesis could not cover the 1.1.1 Khái niệm entire service quality of the employment introduction center; research is done in a 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng (người lao động) relatively short time, every different time factors affected to the different 1.1.3 Thang đo hài lòng khách hàng satisfaction of laborers, so statistical values is not entirely accurate All of these 1.2 DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ: restrictions will be a prerequisite for the further research 1.2.1 Dịch vụ: 1.2.1.1 Khái niệm dịch vụ 1.2.1.2 Các tính chất dịch vụ 1.2.2 Khái niệm chất lượng dịch vụ: 10 1.2.3 Thang đo chất lượng dịch vụ 12 1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG: 16 viii ix 1.3.1 Khái niệm việc làm dịch vụ việc làm: 16 2.8 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 44 1.3.1.1 Việc làm: 16 2.8.1 Kiểm định Cronbach Alpha 44 1.3.1.2 Dịch vụ việc làm: 18 2.8.1.1 Thang đo chất lượng dịch vụ GTVL: 45 1.3.2 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng: 19 2.8.1.2 Thang đo hài lòng người lao động 48 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA CÁC 2.8.2 Phân Tích nhân tố EFA (Exloratoty Factor Analysis) 49 TRUNG TÂM GTVL THUỘC HỆ THỐNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP 2.8.2.1 Thang đo chất lượng dịch vụ GTVL 51 HCM 21 2.8.2.2 Thang đo hài lòng người lao động 55 2.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI TP HCM 21 2.9 HIỆU CHỈNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 56 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA CÁC TỔ CHỨC 2.9.1 Kiểm định mô hình giả thuyết nghiên cứu 57 GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 23 2.9.1.1 Kiểm định mô hình 57 2.2.1 Hoạt động Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 24 2.9.1.2 Phân tích tương quan hệ số Pearson 58 2.2.2 Hoạt động Trung tâm GTVL thuộc hệ thống công lập Nhà nước 27 2.9.1.3 Phân tích hồi quy đa biến 59 2.3 GIỚI THIỆU QUI MÔ TỔ CHỨC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 2.9.2 Kiểm định giả thuyết 61 VIỆC LÀM CỦA CES, YES CENTER, HEPZAECS 29 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM 2.3.1 Giới thiệu qui mô, tổ chức CES, YES CENTER, HEPZAECS 29 TẠI CÁC TRUNG TÂM GTVL THUỘC HỆ THỐNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA 2.3.1.1 Trung tâm giới thiệu việc làm Thành phố - CES 29 BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 64 2.3.1.2 Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề Giới thiệu việc làm Thanh 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP : 64 niên Thành phố - YES Center 30 3.1.1 Xác định vấn đề cần cải tiến 64 2.3.1.3 Trung tâm GTVL khu chế xuất công nghiệp thành phố - 3.1.2 Xác định nguyên nhân vấn đề 65 HEPZAECS 32 3.1.2.1 Về sở vật chất 65 2.3.2 Kết hoạt động CES, YES CENTER, HEPZAECS 33 3.1.2.2 Về mức độ tin cậy 67 2.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT: 36 3.1.2.3 Về nhân viên 68 2.5 THIẾT KẾ MẪU 38 3.1.2.4 Về kỹ 69 2.6 XÂY DỰNG VÀ HIỆU CHỈNH THANG ĐO 39 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ: 70 2.6.1 Thang đo chất lượng dịch vụ 39 3.2.1 Giải pháp đầu tư sở vật chất 70 2.6.2 Thang đo hài lòng người lao động 42 3.2.1.1 Mục tiêu giải pháp 70 2.7 THÔNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU 42 3.2.1.2 Nội dung giải pháp: 70 2.7.1 Kích thước mẫu 42 3.2.1.3 Hiệu giải pháp mang lại 72 2.7.2 Thông tin mẫu nghiên cứu 43 3.2.2 Giải pháp nâng cao mức độ tin cậy người lao động 73 x xi 3.2.2.1 Mục tiêu giải pháp 73 3.2.2.2 Nội dung giải pháp 73 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT YES Center 3.2.2.3 Hiệu giải pháp mang lại 75 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu làm việc nhân viên 75 3.2.3.1 Mục tiêu giải pháp 75 làm Thanh niên Tp Hồ Chí Minh CES Trung tâm Giới thiệu việc làm Tp Hồ Chí Minh HEPZAESC Trung tâm Giới thiệu việc làm khu chế xuất công 3.2.3.2 Nội dung giải pháp 75 3.2.3.3 Hiệu giải pháp mang lại 76 3.3 KIẾN NGHỊ: 76 Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề Giới thiệu việc nghiệp Tp Hồ Chí Minh TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh EFA Exploratary factor analysis (Phân tích nhân tố) 3.3.1 Đối với tất hệ thống Trung tâm GTVL 76 GTVL Giới thiệu việc làm 3.3.2 Đối với đơn vị chủ quản Trung tâm: 77 KMO 3.3.3 Đối với Bộ Lao Động – Thương Binh – Xã Hội 77 (Kaiser-Meyer-Olkin) Là số dùng để xem xét thích hợp phân tích nhân tố với liệu mẫu KẾT LUẬN 78 REL (Reliability) Độ tin cậy TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 RES (Responsiveness) Độ đáp ứng PHỤ LỤC ASS (Assurance) Năng Lực phục vụ EMP (Empathy) Cảm thông TAN (Tangible) Cơ Sở Vật Chất STA (Staff) Nhân Viên SKI (Skill) Kỹ Năng SAT (Satisfaction): Sự hài lòng SIJ (Service Introduction Jobs) Dịch vụ giới thiệu việc làm Cronbach‘s Alpha dùng để đo lường tính quán nội thang đo Hệ số thang đo cao thể tính đồng biến đo lường cao tức mức độ liên kết biến đo lường chặt chẽ SERVQUAL Mô hình chất lượng dịch vụ SERVPERF Mô hình chất lượng dịch vụ thực VIF Variance inflation factor (Hệ số phóng đại phương sai) xii xiii DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH Bảng 2.1 Tổng hợp kết hoạt động dịch vụ việc làm Trung tâm 35 Bảng 2.2 Cỡ mẫu phân theo loại hình DN 43 Hình 1.1 Mô hình Kano hài lòng khách hàng Bảng 2.3 Bảng thống kê mẫu theo giới tính 43 Hình 1.2 Mô hình chất lượng dịch vụ Gronroos 13 Bảng 2.4 Bảng thống kê mẫu theo năm làm việc 44 Hình 1.3 Mô hình phân tích loại khoảng cách chất lượng dịch vụ 14 Bảng 2.5 Bảng thống kê mẫu lao động trọ 44 Hình 1.4 Mô hình mối quan hệ chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng Bảng 2.6 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha thành phần thang đo chất 19 lượng dịch vụ GTVL 45 Hình 2.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất để đo lường hài lòng người lao động Bảng 2.7 Kết kiểm định Cronbach’s Anpha thang đo hài lòng người lao chất lượng dịch vụ Trung tâm GTVL 37 động 49 Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 56 Bảng 2.8 Kết phân tích nhân tố thang đo chất lượng dịch vụ GTVL 51 Hình 2.3 Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến mức độ hài lòng 62 Bảng 2.9 Chỉ số KMO Bartlett’s Test 54 Bảng 2.10 Kết phân tích nhân tố thang đo hài lòng 55 Bảng 2.11 Thống kê mô tả nhân tố đo lường chất lượng dịch vụ GTVL 57 Bảng 2.12 Bảng ma trận tương quan theo hệ số Pearson 58 Bảng 2.13 Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 59 Bảng 2.14 Kết phân tích phương sai ANOVA 60 Bảng 2.15 Bảng phân tích hệ số hồi quy đa biến 60 Bảng 2.16: Bảng tổng hợp kiểm định giả thuyết nghiên cứu 62 Bảng 3.1 Trọng số chuẩn hóa giá trị trung bình nhân tố 64 PHẦN MỞ ĐẦU khiến cung – cầu lao động Thành phố Hồ Chí Minh trở nên cân đối Đặt vấn đề: Đặc biệt, tình hình khủng hoảng kinh tế nay, doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường, với phát triển thị trường bất động bắt đầu trình tái cấu trúc, có tái cấu trúc cấu nhân Một lượng lớn sản, thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, thị trường lao động dần định lao động tay nghề tay nghề yếu bị sa thải rơi vào tình trạng hình không khái niệm mẻ quốc gia giới, thất nghiệp Cùng lúc, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn việc tìm đặc biệt nước phát triển, có Việt Nam Từ lý kiếm nhân có chất lượng cao, giỏi nghề Theo nguồn thông tin Trung tâm Dự nhận thấy tình hình việc làm thị trường lao động thời gian tới báo nhu cầu nhân lực Thông tin thị trường lao động TP HCM, Quý I năm diễn biến vô phức tạp 2013, nhu cầu tuyển dụng lao động chưa qua đào tạo giảm 12% so với Quý IV năm Chịu tác động quy luật cung – cầu sức ép khủng hoảng 2012 kinh tế, thị trường lao động ngày diễn biến phức tạp: thừa lao động Bên cạnh việc đời trung tâm GTVL công lập địa bàn TP tay nghề doanh nghiệp cần lao động có chuyên môn; sinh viên HCM (như: Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề Giới thiệu việc làm Thanh niên trường nhiều doanh nghiệp cần người có kinh nghiệm; nông thôn TP HCM - YES Center, Trung tâm Giới thiệu việc làm Thành phố Hồ Chí Minh - thiếu người làm việc khu vực thành thị phải đối mặt với nạn thất CES, Trung tâm Giới thiệu việc làm khu chế xuất công nghiệp Tp Hồ Chí nghiệp Để giải phần khó khăn cho thị trường lao động, ngày 28 tháng 02 Minh - HEPZAESCESC), thị trường lao động dần xuất công ty tư nhân, văn phòng làm công tác GTVL người lao động gặp nhiều rủi ro năm 2005 Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2005/NĐ-CP Quy định điều gặp công ty “ma”, lừa đảo, dẫn đến tình trạng “cò” lao động phổ biến kiện, thủ tục thành lập hoạt động tổ chức GTVL nhằm rút ngắn khoảng cách thời gian qua chênh lệch cung – cầu lao động Tiếp tục hỗ trợ niên học nghề, lập nghiệp, ngày 21 tháng năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 103/2008/QĐ-Trung tâm việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ niên học nghề tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015 Đã có trung tâm GTVL công lập người lao động tìm đến công ty GTVL tư nhân? Phải người lao động thiếu thông tin? Hay chất lượng dịch vụ trung tâm GTVL công lập? Bên cạnh đó, Luật việc làm đời có hiệu lực thi hành năm 2015, Vấn đề đặt trung tâm GTVL phải đáp ứng nhu cầu theo Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc hệ thống công lập đổi tên người lao động, phương tiện hữu ích để đưa cung – cầu lao động gần đến điểm thành Trung tâm Dịch vụ việc làm điều có nghĩa tính dịch vụ trở cân thành yêu cầu bắt buộc với Trung tâm GTVL thuộc hệ thống công lập Tính cấp thiết đề tài: Thành phố Hồ Chí Minh thành phố đông dân nhất, giữ vai trò đầu tàu kinh Nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ trung tâm này, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm thuộc hệ thống công lập tế Việt Nam Bởi sầm uất trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục nên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Thành phố Hồ Chí Minh có sức hút mạnh mẽ niên, người lao động Mục tiêu nghiên cứu: miền đất nước, bao gồm lao động tay nghề Thực trạng - Tổng hợp lý luận dịch vụ việc làm hài lòng khách hàng PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Tôi tên Hiện thực nghiên cứu đánh giá Đo lường mức độ hài lòng người lao động dịch vụ việc làm trung tâm GTVL(Trung tâm GTVL) thuộc hệ thống công lập địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Chúng biết ơn Anh/Chị dành thời gian để trả lời số câu hỏi Thông tin mà Anh/Chị cung cấp giữ bí mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu C1 Anh/Chị vui lòng cho biết, anh/chị có làm ngành nghề sau đây? Nhà quảng cáo, nghiên cứu thị trường Ngưng trả lời Báo chí/ truyền thanh/ truyền hình Ngưng trả lời Cán tuyển dụng doanh nghiệp Ngưng trả lời Nhân viên tư vấn trung tâm việc làm Ngưng trả lời Ngành nghề khác Tiếp tục C2 Trong tháng qua anh/chị có tham gia vấn công ty nghiên a Có b Không Vui lòng cho biết mức độ đồng ý Anh/chị phát biểu sau theo thang điểm từ đến (1=Hoàn toàn không đồng ý; 2=Không đồng ý; 3=Bình thường; 4=Đồng ý; =Hoàn toàn đồng ý) NỘI DUNG Hoàn T T Hoàn toàn Không Bình Đồng không đồng ý thường ý 5 5 5 đồng ý toàn đồng ý Mức độ tin cậy Trung tâm GTVL cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng Những thông tin Trung tâm GTVL mang lại tin cậy an toàn cho người lao động Ngưng trả lời Tiếp tục trả lời Quy trình tư vấn giới thiệu Trung tâm GTVL mang lại cảm giác an tâm cho người C3 Anh/chị thuộc nhóm đối tượng sau đây? Người tìm việc làm Tiếp tục trả lời Người làm Tiếp tục trả lời lao động Có Tiếp tục trả lời Không Ngưng trả lời Nguồn tuyển dụng việc làm rõ ràng đáng tin cậy Ngưng trả lời C4 Anh/chị có biết đến có sử dụng dịch vụ trung tâm GTVL không? C5 Anh/ chị làm năm thứ mấy? d Năm tư PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH cứu thị trường hay không? Nhóm người khác b Năm ba S PHẦN I CÂU HỎI GẠN LỌC ĐỐI TƯỢNG Không b Năm hai C6 Anh/ chị có trọ không? Xin chào Anh/Chị! Có a Năm Thời gian hoạt động làm việc trung tâm với thời gian hành chung Nhân viên trung tâm ân cần, nhiệt tình Cách đánh giá lực người lao động trung tâm xác chi tiết Các liệu thông tin người lao động đáp ứng công việc 19 Khả phán đoán suy luận xác 20 Khả kết nối doanh nghiệp 5 5 5 5 5 nhu cầu người lao động lưu lại quản lý chặt chẽ xác người lao động Mức độ đáp ứng Trung tâm thông báo đầy đủ kịp Mức độ cảm thông 21 thời đến người lao động vấn đề động tư vấn viên thấu hiểu việc làm, quy chế, phúc lợi, đãi ngộ… 10 Những thông tin Trung tâm GTVL 22 Các việc làm trung tâm đa dạng, phong động 23 Tư vấn viên quan tâm đến lợi ích người 24 Tư vấn viên tận tâm với nghề, sẵn sàng chia phú, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thực lao động tế 12 Tư vấn viên sẵn sàng nhiệt tình giải sẻ thắc mắc giúp đỡ người lao động đáp thắc mắc đáng người 25 lao động Lợi ích đãi ngộ việc làm mang lại 14 Nhân viên Trung tâm GTVL làm 5 hấp dẫn cho người lao động động 26 việc với tinh thần trách nhiệm cao Kỹ giao tiếp với người lao động tốt Kỹ lập kế hoạch giới thiệu công 27 Khả lắng nghe nắm bắt thông tin đáng 5 28 Khả vận dụng khoa học công nghệ Trung tâm xem lợi ích người lao động phương châm cho hành động Cơ sở vật chất 29 tốt 18 Các khiếu nại, thắc mắc người lao động Trung tâm GTVL giải thõa việc cho người lao động tốt 17 Tư vấn viên hiểu nhu cầu người lao động quan tâm đến người lao động Năng lực phục vụ 16 Trung tâm GTVL hiểu nhu cầu người lao động giúp đỡ người lao 13 15 Môi trường làm việc trung tâm mang lại cảm giác thân thiện gần gũi với người lao cập nhật nhanh chóng, kịp thời 11 Sự cần thiết khó khăn người lao Vị trí Trung tâm GTVL phù hợp, dễ tìm kiếm 30 Trung tâm GTVL trang bị đầy đủ thủ tục, thiết bị cần thiết cho người lao động 31 32 Bảng tin việc làm yêu cầu việc làm PHẦN III: THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI Anh/Chị vui lòng cho biết thêm thông tin anh/chị : trang bị rõ ràng đầy đủ Họ Tên: Số lượng việc làm trung tâm đa dạng Giới Tính: Nam 1 2 3 4 Nữ Tuổi:……… Địa Chỉ: phong phú 33 Các dịch vụ hỗ trợ khác hội thảo hướng nghiệp, đào tạo kỹ vấn CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ! thực tốt 34 Trang Web Trung tâm GTVL 5 5 cung cấp thông tin cần thiết liên tục cập nhật 35 Hệ thống Trung tâm GTVL làm việc hỗ trợ lẫn công việc Sự hài lòng người lao động 36 Anh/chị hài lòng với chất lượng dịch vụ Trung tâm GTVL 37 Anh/chị yên tâm tin cậy thông tin Trung tâm GTVL 38 Anh/chị giới thiệu với người thân bạn bè Trung tâm GTVL họ có nhu cầu ĐỀ XUẤT: Theo Anh/ Chị Trung tâm GTVL phải làm để tăng cường hài lòng người lao động công tác GTVL Trung tâm GTVL ? QUY TRINH TU VAN CUA TRUNG TAM GTVL MANG PHỤ LỤC 2: PHÂN TÍCH HỆ SỐ CRONBACH ALPHA LAI CAM GIAC AN TAM CHONGUOI LAO DONG NHÂN TỐ ĐỘ TIN CẬY NGUON TUYEN DUNG VIEC LAM RO RANG VA Bảng Thống kê danh mục (Item Statistics) DANG TIN CAY THOI GIAN HOAT DONG LAM VIEC CUA TRUNG Std Mean TRUNG TAM GTVL CUNG CAP THONG TIN DAY DU, RO RANG Deviation 3.56 NHUNG THONG TIN CUA TRUNG TAM GTVL MANG LAI SU TIN CAY AN TOAN CHO NGUOI LAO DONG QUY TRINH TU VAN CUA TRUNG TAM GTVL MANG LAI CAM GIAC AN TAM CHONGUOI LAO DONG NGUON TUYEN DUNG VIEC LAM RO RANG VA DANG TIN CAY THOI GIAN HOAT DONG LAM VIEC CUA TRUNG TAM DUNG VOI THOI GIAN HANH CHINH CHUNG N 1.100 606 TAM DUNG VOI THOI GIAN HANH CHINH CHUNG NHAN VIEN TRUNG TAM AN CAN, NHIET TINH CACH DANH GIA NANG LUC CUA NGUOI LAO DONG 3.67 1.031 606 3.32 1.000 606 3.41 951 606 3.56 976 606 3.73 904 606 3.53 915 606 TAI TRUNG TAM CHINH XAC VA CHI TIET CAC DU LIEU VA THONG TIN VE NGUOI LAO DONG DUOC LUU LAI QUAN LY CHAT CHE VA CHINH XAC 25.16 25.993 616 863 25.06 26.280 625 862 24.91 26.015 634 862 24.75 26.209 675 858 24.95 26.400 642 861 24.78 26.018 625 862 NHÂN TỐ ĐỘ ĐÁP ỨNG Bảng Thống kê danh mục (Item Statistics) NHAN VIEN TRUNG TAM AN CAN, NHIET TINH Std CACH DANH GIA NANG LUC CUA NGUOI LAO DONG TAI TRUNG TAM CHINH XAC VA CHI TIET CAC DU LIEU VA THONG TIN VE NGUOI LAO DONG DUOC LUU LAI QUAN LY CHAT CHE VA CHINH XAC Mean TRUNG TAM LUON THONG BAO DAY DU VA KIP THOI DEN NGUOI LAO DONG 3.67 986 606 CAC VAN DE NHU VIEC LAM, QUY CHE, PHUC LOI, DAI NGO NHUNG THONG TUN CUA TRUNG TAM GTVL LUON DUOC CAP NHAT NHANH Bảng Thống kê Quy mô (Scale Statistics) Mean 28.45 Variance Std Deviation 33.273 CHONG VA KIP THOI N of Items 5.768 CAC VIEC LAM TAI TRUNG TAM DA DANG, PHONG PHU, DAP UNG NHU CAU TUYEN DUNG THUC TE TU VAN VIEN LUON SAN SANG VA NHIET TINH GIAI DAP NHUNG THAC MAC CHINH DANG CUA NGUOI LAO DONG Bảng Thống kê độ tin cậy LOI ICH VA DAI NGO CUA VIEC LAM MANG LAI SU HAP DAN CHO NGUOI LAO DONG (Reliability Statistics) Cronbach's Alpha N of Items 867 NHAN VIEN CUA TRUNG TAM GTVL LUON LAM VIEC VOI TINH THAN TRACH NHIEM CAO Deviation N 3.55 1.051 608 3.49 875 608 3.64 924 608 3.84 877 608 3.53 864 608 3.37 1.022 608 Bảng Thống kê Quy mô (Scale Statistics) Bảng Tổng thống kê danh mục (Item-Total Statistics) Mean Scale Mean TRUNG TAM GTVL CUNG CAP THONG TIN DAY DU, RO RANG NHUNG THONG TIN CUA TRUNG TAM GTVL MANG LAI SU TIN CAY AN TOAN CHO NGUOI LAO DONG Corrected Variance Std Deviation N of Items Cronbach's if Item Scale Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 21.42 17.762 4.214 Bảng thống kê độ tin cậy (Reliability Statistics) Cronbach's Alpha 24.90 25.025 639 N of Items 862 844 24.79 25.457 649 860 Bảng Thống kê Quy mô (Scale Statistics) Mean Variance Std Deviation N of Items Bảng Tổng thống kê danh mục (Item-Total Statistics) 21.85 Scale Scale Mean if Variance if Item Item Deleted Deleted Corrected 17.967 Cronbach's Cronbach's Alpha Deleted N of Items 866 TRUNG TAM LUON THONG BAO DAY DU VA KIP THOI DEN NGUOI LAO DONG CAC VAN DE NHU VIEC LAM, QUY CHE, Bảng thống kê độ tin cậy (Reliability Statistics) Item-Total Alpha if Item Correlation 4.239 Bảng Tổng thống kê danh mục (Item-Total Statistics) 17.88 12.081 626 817 Corrected PHUC LOI, DAI NGO Scale NHUNG THONG TUN CUA TRUNG TAM GTVL LUON DUOC CAP NHAT NHANH CHONG VA KIP THOI CAC VIEC LAM TAI TRUNG TAM DA DANG, PHONG PHU, DAP UNG NHU CAU TUYEN DUNG THUC TE TU VAN VIEN LUON SAN SANG VA NHIET TINH GIAI DAP NHUNG THAC MAC CHINH DANG CUA NGUOI LAO DONG LOI ICH VA DAI NGO CUA VIEC LAM MANG LAI SU HAP DAN CHO NGUOI LAO DONG 17.93 17.79 12.714 12.866 686 Scale Mean Variance if 805 609 819 13.222 591 823 13.026 639 814 Correlatio Item Deleted Deleted n Deleted KY NANG LAP KE HOACH VA GIOI THIEU CONG VIEC CHO KHA NANG LANG NGHE VA NAM BAT THONG TIN TOT KHA NANG VAN DUNG KHOA HOC CONG NGHE MOI DAP UNG NHAN VIEN CUA TRUNG TAM GTVL LUON LAM VIEC VOI TINH THAN TRACH NHIEM CAO 18.07 12.427 595 823 CONG VIEC KHA NANG PHAN DOAN VA SUY LUAN CHINH XAC NHU CAU CUA NGUOI LAO DONG NHÂN TỐ NĂNG LỰC PHỤC VỤ Alpha if Item NGUOI LAO DONG 17.87 Cronbach's Total if Item KY NANG GIAO TIEP VOI NGUOI LAO DONG TOT 17.56 Item- KHA NANG KET NOI GIUA DOANH NGHIEP VA NGUOI LAO DONG 18.17 12.468 688 833 18.03 13.282 649 841 18.25 13.187 632 844 18.12 12.854 693 833 18.42 12.328 646 842 18.41 12.802 635 843 Bảng Thống kê danh mục (Item Statistics) NHÂN TỐ MỨC ĐỘ CẢM THÔNG Std Mean KY NANG GIAO TIEP VOI NGUOI LAO DONG TOT KY NANG LAP KE HOACH VA GIOI THIEU CONG VIEC CHO NGUOI LAO DONG Deviation N Bảng Thống kê danh mục (Item Statistics) 3.72 947 618 3.86 841 618 Std Mean SU CAN THIET VA KHO KHAN CUA NGUOI LAO DONG DUOC TU VAN KHA NANG LANG NGHE VA NAM BAT THONG TIN TOT 3.63 874 618 KHA NANG VAN DUNG KHOA HOC CONG NGHE MOI DAP UNG CONG VIEC 3.75 875 618 3.48 1.016 618 3.41 941 618 KHA NANG PHAN DOAN VA SUY LUAN CHINH XAC NHU CAU CUA NGUOI LAO DONG KHA NANG KET NOI GIUA DOANH NGHIEP VA NGUOI LAO DONG VIEN THAU HIEU MOI TRUONG LAM VIEC TAI TRUNG TAM MANG LAI CAM GIAC THAN THIEN GAN GUI VOI NGUOI LAO DONG TU VAN VIEN QUAN TAM DEN LOI ICH CUA NGUOI LAO DONG TU VAN VIEN TAN TAM VOI NGHE, SANG SANG CHIA SE MOI THAC MAC VA GIUP DO NGUOI LAO DONG Deviation N 3.23 967 618 3.33 967 618 3.42 844 618 3.69 847 618 TRUNG TAM GTVL HIEU DUOC NHU CAU CUA NGUOI LAO DONG VA 3.42 LUON GIUP DO NGUOI LAO DONG 896 Std TU VAN VIEN HIEU DUOC DUOC NHU CAU CUA NGUOI LAO DONG VA 3.18 QUAN TAM DEN NGUOI LAO DONG 960 TAM GTVL GIAI QUYET THOA DANG 618 3.27 955 618 3.36 986 618 CHAM CHO MOI HANH DONG 31.365 THIEN GAN GUI VOI NGUOI LAO DONG TU VAN VIEN QUAN TAM DEN LOI ICH CUA NGUOI LAO DONG Bảng Thống kê Quy mô (Scale Statistics) 26.90 VIEN THAU HIEU MOI TRUONG LAM VIEC TAI TRUNG TAM MANG LAI CAM GIAC THAN TRUNG TAM LUON XEM LOI ICH CUA NGUOI LAO DONG LA PHUONG Variance Mean SU CAN THIET VA KHO KHAN CUA NGUOI LAO DONG DUOC TU VAN CAC KHIEU NAI, THAC MAC CUA NGUOI LAO DONG DUOC TRUNG Mean Bảng Thống kê danh mục (Item Statistics) 618 Std Deviation TU VAN VIEN TAN TAM VOI NGHE, SANG SANG CHIA SE MOI THAC N of Items 5.600 MAC VA GIUP DO NGUOI LAO DONG TRUNG TAM GTVL HIEU DUOC NHU CAU CUA NGUOI LAO DONG VA LUON GIUP DO NGUOI LAO DONG TU VAN VIEN HIEU DUOC DUOC NHU CAU CUA NGUOI LAO DONG VA Bảng thống kê độ tin cậy (Reliability Statistics) Cronbach's Alpha QUAN TAM DEN NGUOI LAO DONG CAC KHIEU NAI, THAC MAC CUA NGUOI LAO DONG DUOC TRUNG N of Items 893 TAM GTVL GIAI QUYET THOA DANG TRUNG TAM LUON XEM LOI ICH CUA NGUOI LAO Bảng Tổng thống kê danh mục (Item-Total Statistics) Scale Mean SU CAN THIET VA KHO KHAN CUA NGUOI LAO DONG DUOC TU VAN VIEN THAU HIEU DONG LA PHUONG CHAM CHO MOI HANH DONG N 3.23 967 618 3.33 967 618 3.42 844 618 3.69 847 618 3.42 896 618 3.18 960 618 3.27 955 618 23.749 691 875 Corrected if Item Scale Variance Deleted if Item Deleted Correlation 23.65 23.49 Deviation 24.179 Item-Total 657 Cronbach's Alpha if Item Deleted 879 NHÂN TỐ CƠ SỞ VẬT CHẤT MOI TRUONG LAM VIEC TAI TRUNG TAM MANG LAI CAM GIAC THAN THIEN GAN GUI VOI NGUOI LAO 23.54 24.554 613 883 Bảng Thống kê danh mục (Item Statistics) DONG TU VAN VIEN QUAN TAM DEN LOI ICH CUA NGUOI LAO DONG TU VAN VIEN TAN TAM VOI NGHE, SANG SANG CHIA SE MOI THAC MAC VA GIUP DO NGUOI LAO DONG TRUNG TAM GTVL HIEU DUOC NHU CAU CUA NGUOI LAO DONG VA LUON GIUP DO NGUOI LAO DONG Std 23.46 24.791 698 875 23.19 25.128 650 879 VI TRI TRUNG TAM GTVL PHU HOP, DE TIM KIEM TRUNG TAM GTVL TRANG BI DAY DU CA THU TUC, THIET BI CAN THIET CHO NGUOI LAO DONG 23.45 24.409 695 BANG TIN VIEC LAM VA YEU CAU VIEC LAM DUOC TRANG BI RO RANG DAY DU 23.68 23.908 696 875 DONG CAC KHIEU NAI, THAC MAC CUA NGUOI LAO DONG DUOC TRUNG TAM GTVL GIAI QUYET THOA DANG SO LUONG VIEC LAM DA DANG VA PHONG PHU CAC DICH VU HO TRO KHAC NHU HOI THAO HUONG NGHIEP, DAO 23.60 24.377 645 Deviation N 3.37 1.208 618 3.24 1.138 618 3.45 1.085 618 3.39 1.076 618 3.16 1.146 618 3.19 1.085 618 875 TU VAN VIEN HIEU DUOC DUOC NHU CAU CUA NGUOI LAO DONG VA QUAN TAM DEN NGUOI LAO Mean 880 TAO KY NANG PHONG VAN DUOC THUC HIEN TOT TRANG WEB CUA TRUNG TAM GTVL LUON CUNG CAP THONG TIN CAN THIET VA LIEN TUC CAP NHAT CAC DICH VU HO TRO KHAC NHU HOI THAO HUONG NGHIEP, DAO TAO KY NANG PHONG VAN DUOC THUC HIEN Bảng Thống kê danh mục (Item Statistics) Mean VI TRI TRUNG TAM GTVL PHU HOP, DE TIM KIEM Deviation TRANG WEB CUA Trung tâm GTVL LUON CUNG CAP THONG N 3.37 1.208 618 3.24 1.138 618 3.45 1.085 618 3.39 1.076 618 3.16 1.146 618 THIET CHO NGUOI LAO DONG BANG TIN VIEC LAM VA YEU CAU VIEC LAM DUOC TRANG BI RO RANG DAY DU SO LUONG VIEC LAM DA DANG VA PHONG PHU CAC DICH VU HO TRO KHAC NHU HOI THAO HUONG NGHIEP, DAO TAO KY NANG PHONG VAN DUOC THUC HIEN TOT 3.19 CAN THIET VA LIEN TUC CAP NHAT 2.87 TRONG CONG VIEC 1.085 22.67 39.021 1.104 618 29.644 694 892 NHAU TRONG CONG VIEC 19.80 31.157 539 908 SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Bảng Thống kê danh mục (Item Statistics) Std Mean 6.247 ANH CHI RAT YEN TAM VA TIN CAY CAC THONG TIN CUA Trung tâm GTVL HO CO NHU CAU n N 3.19 1.164 618 3.40 1.031 618 3.18 1.221 618 Bảng Thống kê Quy mô (Scale Statistics) Mean (Reliability Statistics) 9.77 Variance Std Deviation 8.807 N of Items 2.968 N of Items 907 19.48 ANH CHI SE GIOI THIEU VOI NGUOI THAN VA BAN BE VE Trung tâm GTVL KHI N of Items Bảng thống kê độ tin cậy Cronbach's Alpha 887 618 Bảng Thống kê Quy mô (Scale Statistics) Std Deviation 733 ANH CHI RAT HAI LONG VOI CHAT LUONG DICH VU TAI Trung tâm GTVL HE THONG CAC TRUNG TAM GTVL LAM VIEC VA HO TRO LAN NHAU Variance 28.714 Deviatio TRANG WEB CUA TRUNG TAM GTVL LUON CUNG CAP THONG TIN Mean TIN CAN THIET VA LIEN TUC CAP NHAT HE THONG CAC Trung tâm GTVL LAM VIEC VA HO TRO LAN TRUNG TAM GTVL TRANG BI DAY DU CA THU TUC, THIET BI CAN 19.54 TOT Std Bảng thống kê độ tin cậy (Reliability Statistics) Cronbach's Alpha N of Items Bảng Tổng thống kê danh mục (Item-Total Statistics) 834 Scale VI TRI Trung tâm GTVL PHU HOP, DE TIM KIEM Trung tâm GTVL TRANG BI DAY DU CA THU TUC, THIET BI CAN THIET CHO NGUOI LAO DONG BANG TIN VIEC LAM VA YEU CAU VIEC LAM DUOC TRANG BI RO RANG DAY DU SO LUONG VIEC LAM DA DANG VA PHONG PHU Cronbach's Variance if Corrected Scale Mean if Item Item-Total Item Item Deleted Deleted Correlation Deleted Bảng Tổng thống kê danh mục (Item-Total Statistics) Alpha if 19.31 27.740 772 883 19.45 28.375 771 883 Cronbach's Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Alpha if Correlation Item Deleted ANH CHI RAT HAI LONG VOI CHAT LUONG DICH VU 6.58 4.257 666 800 6.37 4.495 743 734 TAI Trung tâm GTVL 19.20 29.020 755 885 19.29 29.253 740 887 ANH CHI RAT YEN TAM VA TIN CAY CAC THONG TIN CUA Trung tâm GTVL Bảng Thống kê danh mục (Item Statistics) KHA NANG VAN DUNG KHOA HOC CONG NGHE MOI DAP UNG CONG ANH CHI RAT HAI LONG VOI CHAT LUONG DICH VU TAI Trung tâm GTVL n 3.19 ANH CHI RAT YEN TAM VA TIN CAY CAC THONG TIN CUA Trung tâm GTVL 3.40 1.164 1.031 BE VE Trung tâm GTVL KHI 618 3.48 1.027 618 KHA NANG KET NOI GIUA DOANH NGHIEP VA NGUOI LAO DONG 3.41 949 618 TU VAN VIEN QUAN TAM DEN LOI ICH CUA NGUOI LAO DONG 3.40 853 618 3.67 847 618 3.42 907 618 3.18 958 618 3.27 949 618 3.37 1.207 618 3.24 1.136 618 3.45 1.082 618 3.39 1.073 618 3.16 1.151 618 3.19 1.083 618 2.87 1.106 618 NGUOI LAO DONG N 618 618 TU VAN VIEN TAN TAM VOI NGHE, SAN SANG CHIA SE MOI THAC MAC VA GIUP DO NGUOI LAO DONG ANH CHI SE GIOI THIEU VOI NGUOI THAN VA BAN 886 KHA NANG PHAN DOAN VA SUY LUAN CHINH XAC NHU CAU CUA Deviatio Mean 3.75 VIEC Std TRUNG TAM GTVL HIEU DUOC NHU CAU CUA NGUOI LAO DONG VA 6.59 3.963 690 780 LUON GIUP DO NGUOI LAO DONG HO CO NHU CAU TU VAN VIEN HIEU DUOC NHU CAU CUA NGUOI LAO DONG VA QUAN TAM DEN NGUOI LAO DONG CAC KHIEU NAI, THAC MAC CUA NGUOI LAO DONG DUOC TRUNG TAM PHÂN TÍCH EFA GTVL GIAI QUYET THOA DANG Bảng Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) VI TRI TRUNG TAM GTVL PHU HOP, DE TIM KIEM Std Mean TRUNG TAM GTVL CUNG CAP THONG TIN DAY DU, RO RANG NHUNG THONG TIN CUA TRUNG TAM GTVL MANG LAI SU TIN CAY AN TOAN CHO NGUOI LAO DONG NHAN VIEN TRUNG TAM AN CAN, NHIET TINH CAC DU LIEU VA THONG TIN VE NGUOI LAO DONG DUOC LUU LAI QUAN LY CHAT CHE VA CHINH XAC TRUNG TAM LUON THONG DAY DU VA KIP THOI DEN NGUOI LAO DONG CAC VAN DE NHU VIEC LAM, QUY CHE,PHUC LOI, DAI NGO CAC VIEC LAM TAI TRUNG TAM DA DANG, PHONG PHU, DAP UNG DUOC NHU CAU TUYEN DUNG THUC TE TU VAN VIEN LUON SAN SANG VA NHIET TINH GIAI DAP NHUNG THAC MAC CHINH DANG CUA NGUOI LAO DONG LOI ICH VA DAI NGO CUA VIEC LAM MANG LAI SI HAP DAN CHO NGUOI LAO DONG NHAN VIEN CUA TRUNG TAM GTVL LUON LAM VIEC VOI TINH THAN TRACH NHIEM CAO KY NANG GIAO TIEP VOI NGUOI LAO DONG TOT KY NANG LAP KE HOACH VA GIOI THIEU CONG VIEC CHO NGUOI LAO DONG TOT KHA NANG LANG NGHE VA NAM BAT THONG TIN TOT TRUNG TAM GTVL TRANG BI DAY DU CAC THU TUC, THIET BI CAN Deviation Analysis N 3.56 1.112 618 3.67 1.039 618 3.73 909 618 3.67 989 618 THIET CHO NGUOI LAO DONG BANG TIN VIEC LAM VA YEU CAU VIEC LAM DUOC TRANG BI RO RANG DAY DU SO LUONG VIEC LAM TAI TRUNG TAM LA DA DANG VA PHONG PHU CAC DICH VU HO TRO KHAC NHU HOI THAO HUONG NGHIEP, DAO TAO KY NANG PHONG VAN DUOC THUC HIEN TOT TRANG WEB CUA TRUNG TAM GTVL LUON CUNG CAP THONG TIN CAN THIET VA LIEN TUC DUOC CAP NHAT 3.55 1.055 618 HE THONG CAC TRUNG TAM GTVL LAM VIEC VA HO TRO LAN NHAU TRONG CONG VIEC 3.64 926 618 3.84 880 618 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 3.53 874 618 3.37 1.022 618 3.72 959 618 3.86 848 618 3.63 879 618 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 966 9.726E3 df 351 Sig .000 23 293 1.084 96.321 24 286 1.061 97.382 25 258 957 98.339 26 234 866 99.205 27 215 795 100.000 Bảng Giải thích phương sai tổng (Total Variance Explained) Rotation Sums of Squared Initial Eigenvalues Compone nt Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Loadings % of Total Variance Cumulative % Total % of Cumulati Variance ve % 12.215 45.240 45.240 12.215 45.240 45.240 4.983 18.457 18.457 2.131 7.892 53.132 2.131 7.892 53.132 4.582 16.969 35.426 1.251 4.633 57.766 1.251 4.633 57.766 3.880 14.370 49.795 1.009 3.736 61.502 1.009 3.736 61.502 3.161 11.707 62.508 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng Thành phần ma trận xoay (Rotated Component Matrixaa ) Component 885 3.276 64.778 804 2.977 67.755 691 2.560 70.315 644 2.386 Trung tâm GTVL TRANG BI DAY DU CAC THU TUC, THIET BI CAN THIET 749 145 338 128 SO LUONG VIEC LAM TAI TRUNG TAM LA DA DANG VÀ PHONG PHU 742 103 257 199 VI TRI Trung tâm GTVL PHU HOP, DE TIM KIEM 731 176 356 149 716 213 144 174 710 198 126 276 709 184 388 086 574 139 049 290 229 779 203 112 315 765 087 139 CHO NGUOI LAO DONG 72.701 TRANG WEB CUA Trung tâm GTVL LUON CUNG CAP THONG TIN CAN 610 2.260 74.960 10 568 2.104 77.065 11 530 1.964 79.029 12 503 1.861 80.890 13 462 1.712 82.602 14 457 1.692 84.293 15 426 1.578 85.871 16 397 1.470 87.341 GIUP DO NGUOI LAO DONG 17 390 1.446 88.787 TU VAN VIEN QUAN TAM DEN LOI ICH CUA NGUOI LAO DONG 321 734 116 149 KHA NANG LANG NGHE VA NAM BAT THONG TIN TOT 057 607 371 261 135 564 355 367 103 540 344 397 018 539 498 216 THIET VA LIEN TUC CAP NHAT CAC DICH VU HO TRO KHAC NHU HOI THAO HUONG NGHIEP, DAO TAO KY NANG PHONG VAN DUOC THUC HIEN BANG TIN VIEC LAM VA YEU CAU VIEC LAM DUOC TRANG BI RO RANG DAY DU HE THONG CAC Trung tâm GTVL LAM VIEC VA HO TRO LAN NHAU TRONG CONG VIEC TU VAN VIEN TAN TAM VOI NGHE, SAN SANG CHIA SE MOI THAC MAC VA GIUP DO NGUOI LAO DONG Trung tâm GTVL HIEU DUOC NHU CAU CUA NGUOI LAO DONG VÀ LUON 18 376 1.393 90.180 KHA NANG VAN DUNG KHOA HOC CONG NGHE MOI DAP UNG CONG 19 367 1.360 91.540 VIEC 20 361 1.337 92.877 LOI ICH VA DAI NGO CUA VIEC LAM MANG LAI SU HAP DAN CHO NGUOI 21 329 1.217 94.094 22 309 1.144 95.237 LAO DONG TU VAN VIEN LUON SAN SANG VA NHIET TINH GAI DAP NHUNG THAC MAC CHINH DANG CUA NGUOI LAO DONG KY NANG LAP KE HOACH VA GIOI THIEU CONG VIEC CHO NGUOI LAO Bảng Biến đổi thành phần ma trận 083 529 501 247 NHAN VIEN TRUNG TAM AN CAN NHIET TINH 235 574 462 207 Compon KY NANG GIAO TIEP VOI NGUOI LAO DONG TOT 168 565 428 404 ent TRUNG TAM GTVL CUNG CAP THONG TIN DAY DU, RO RANG 416 180 686 027 542 530 491 428 778 -.608 -.090 -.129 DONG TOT TRUNG TAM LUON THONG BAO DAY DU VA KIP THOI DEN NGUOI LAO DONG CAC VAN DE NHU VIEC LAM, QUY CHE, PHUC LOI, DAI NGO NHUNG THONG TIN CUA Trung tâm GTVL MANG LAI SU TIN CAY AN TOAN CHO NGUOI LAO DONG LÝ CHAT CHE VA CHINH XAC CAC VIEC LAM TAI TRUNG TAM DA DANG, PHONG PHU, DAP UNG DUOC NHU CAU TUYEN DUNG THUC TE CAC KHIEU NAI, THAC MAC CUA NGUOI LAO DONG DUOC Trung tâm GTVL GIAI QUYET THOA DANG KHA NANG PHAN DOAN VA SUY LUAN CHINH XAC NHU CAU CUA NGUOI LAO DONG KHAN NANG KET NOI GIUA DOANH NGHIEP VA NGUOI LAO DONG NHAN VIEN CUA Trung tâm GTVL LUON LAM VIEC VOI TINH THAN TRACH NHIEM CAO TU VAN VIEN HIEU DUOC NHU CAU CUA NGUOI LAO DONG VA QUAN TAM DEN NGUOI LAO DONG Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 14 iterations Bảng Biến đổi thành phần ma trận (Component Transformation Matrix) Compon 154 662 267 349 217 646 099 124 158 -.800 565 -.291 -.570 332 693 Extraction Method: Principal Component Analysis CAC DU LIEU VA THONG TIN VE NGUOI LAO DONG DUOC LUU LAI QUAN ent 315 (Component Transformation Matrix) 542 530 491 428 778 -.608 -.090 -.129 124 158 -.800 565 -.291 -.570 332 693 253 262 527 246 275 234 582 294 449 269 533 466 247 241 208 748 295 222 225 707 262 210 310 632 399 456 -.022 503 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization NHÂN VIÊN: PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH CRONBACH ALPHA CHO CÁC BIẾN MỚI PHÂN TÍCH NHÂN TỐ Bảng thống kê độ tin cậy CƠ SỞ VẬT CHẤT (Reliability Statistics) Cronbach's Alpha Bảng thống kê độ tin cậy 914 N of Items 10 (Reliability Statistics) Cronbach's Alpha N of Items 908 Bảng Tổng thống kê danh mục (Item-Total Statistics) Corrected Cronbac Scale Mean if Variance Bảng Tổng thống kê danh mục (Item-Total Statistics) Item Corrected Scale Scale Mean Variance if Trung tâm GTVL TRANG BI DAY DU CAC THU TUC, THIET BI CAN THIET CHO NGUOI LAO DONG SO LUONG VIEC LAM TAI TRUNG TAM LA DA DANG VÀ PHONG PHU VI TRI Trung tâm GTVL PHU HOP, DE TIM KIEM TRANG WEB CUA Trung tâm GTVL LUON CUNG CAP THONG TIN CAN THIET VA LIEN TUC CAP NHAT CAC DICH VU HO TRO KHAC NHU HOI THAO HUONG NGHIEP, DAO TAO KY NANG PHONG VAN DUOC THUC HIEN BANG TIN VIEC LAM VA YEU CAU VIEC LAM DUOC TRANG BI RO RANG DAY DU HE THONG CAC Trung tâm GTVL LAM VIEC VA HO TRO LAN NHAU TRONG CONG VIEC Deleted Item- Cronbach's Total Alpha if if Item Item Correlatio Item Deleted Deleted n Deleted TU VAN VIEN TAN TAM VOI NGHE, SAN SANG CHIA SE MOI THAC MAC 19.48 31.002 29.539 539 692 907 Item- h's Total Alpha if if Item Correlatio Deleted n Item Deleted 32.77 36.508 651 909 32.78 35.637 693 907 TU VAN VIEN QUAN TAM DEN LOI ICH CUA NGUOI LAO DONG 32.94 36.478 686 907 KHA NANG LANG NGHE VA NAM BAT THONG TIN TOT 32.64 36.581 701 906 32.85 36.407 689 907 33.08 36.725 680 907 32.81 36.360 725 905 33.07 36.312 673 908 NHAN VIEN TRUNG TAM AN CAN NHIET TINH 32.73 36.115 713 906 KY NANG GIAO TIEP VOI NGUOI LAO DONG TOT 32.62 36.593 669 908 VA GIUP DO NGUOI LAO DONG Trung tâm GTVL HIEU DUOC NHU CAU CUA NGUOI LAO DONG VÀ LUON GIUP DO NGUOI LAO DONG 19.80 Scale 891 KHA NANG VAN DUNG KHOA HOC CONG NGHE MOI DAP UNG CONG 19.55 28.571 729 886 19.29 29.147 739 886 19.19 28.917 754 884 19.45 28.268 770 882 19.31 27.645 769 882 VIEC LOI ICH VA DAI NGO CUA VIEC LAM MANG LAI SU HAP DAN CHO NGUOI LAO DONG TU VAN VIEN LUON SAN SANG VA NHIET TINH GAI DAP NHUNG THAC MAC CHINH DANG CUA NGUOI LAO DONG KY NANG LAP KE HOACH VA GIOI THIEU CONG VIEC CHO NGUOI LAO DONG TOT ĐỘ TIN CẬY Bảng Tổng thống kê danh mục (Item-Total Statistics) Bảng thống kê độ tin cậy (Reliability Statistics) Cronbach's Alpha Scale Scale Mean Variance if N of Items 840 if Item Item Deleted Deleted KHA NANG PHAN DOAN VA SUY LUAN CHINH XAC NHU Bảng Tổng thống kê danh mục (Item-Total Statistics) Scale TRUNG TAM GTVL CUNG CAP THONG TIN DAY DU, RO RANG Cronbach's Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 17.77 13.848 665 806 17.66 14.130 688 801 17.64 15.090 588 821 17.81 14.024 689 800 TU VAN VIEN HIEU DUOC NHU CAU CUA NGUOI LAO DONG VA QUAN TAM DEN NGUOI LAO DONG TRUNG TAM LUON THONG BAO DAY DU VA KIP THOI DEN NGUOI LAO DONG CAC VAN DE NHU VIEC LAM, QUY CHE, PHUC LOI, DAI NGO Deleted 708 762 9.97 6.196 694 771 10.25 6.518 603 810 10.08 6.143 631 799 DONG THAN TRACH NHIEM CAO Correlation 5.821 KHAN NANG KET NOI GIUA DOANH NGHIEP VA NGUOI LAO NHAN VIEN CUA Trung tâm GTVL LUON LAM VIEC VOI TINH Cronbach's 9.98 CAU CUA NGUOI LAO DONG Scale Mean Variance if Corrected Item-Total Alpha if Item THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG NHUNG THONG TIN CUA Trung tâm GTVL MANG LAI SU TIN CAY AN TOAN CHO NGUOI LAO DONG CAC DU LIEU VA THONG TIN VE NGUOI LAO DONG DUOC LUU LAI QUAN LÝ CHAT CHE VA CHINH XAC Bảng Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) CAC VIEC LAM TAI TRUNG TAM DA DANG, PHONG PHU, DAP Mean UNG DUOC NHU CAU TUYEN DUNG THUC TE 18.08 CAC KHIEU NAI, THAC MAC CUA NGUOI LAO DONG DUOC 15.672 534 831 ANH CHI RAT HAI LONG VOI CHAT LUONG DICH VU TAI Trung tâm GTVL Trung tâm GTVL GIAI QUYET THOA DANG TRUNG TAM GTVL CUNG CAP THONG TIN DAY DU, RO RANG 17.72 15.716 546 828 ANH CHI RAT YEN TAM VA TIN CAY CAC THONG TIN CUA Trung tâm GTVL ANH CHI SE GIOI THIEU VOI NGUOI THAN VA BAN BE VE Trung KỸ NĂNG tâm GTVL KHI HO CO NHU CAU KMO and Bartlett's Test Bảng thống kê độ tin cậy (Reliability Statistics) Cronbach's Alpha Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy N of Items 832 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .717 728.660 000 Std Deviation Analysis N 3.19 1.164 618 3.40 1.031 618 3.18 1.221 618 PHỤ LỤC : DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC CÓ CHỨC NĂNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM Bảng Giải thích phương sai tổng (Total Variance Explained) Initial Eigenvalues Component Total % of Variance 2.268 75.611 Cumulative % Total 75.611 2.268 % of Variance Cumulative % 75.611 ĐƠN VỊ STT Extraction Sums of Squared Loadings 75.611 Doanh nghiệp tư nhân Mai Ngân Doanh nghiệp tư nhân DVLĐ Phương Vy Doanh nghiệp tư nhân DV GTVL Bảo Minh 422 14.075 89.685 3 309 10.315 100.000 Cty CP tuyển dụng Nhân Tài Công ty TNHH đào tạo nguồn nhân lực hàng hải Công ty TNHH xây dựng TMDV Nga Minh Công ty TNHH Việc làm Đỉnh cao Nhân Anh Công ty TNHH tư vấn tuyển dụng Hoàn Mỹ Component Công ty TNHH Tư vấn Trọng Tâm 10 Công ty TNHH Tư vấn Nhân Lực 893 11 Công ty TNHH TMDV Vận tải Uy Tín 865 12 Công ty TNHH TMDV GTVL Hoàng Long Hải 13 Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang Extraction Method: Principal Component Analysis 14 Công ty TNHH TM-Dv Phát Việt a components extracted 15 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trần Gia Nguyễn 16 Công ty TNHH Temp Việt Nam 17 Công ty TNHH Robert Walters Việt Nam 18 Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam 19 Công ty TNHH Pasonatech Việt Nam 20 Công ty TNHH Odyssey Resources (Việt Nam) 21 Công ty TNHH Nguồn lực Iglocal 22 Công ty TNHH MTV Việt La Bo 23 Công ty TNHH Một Thành viên TMDV Du lịch Hiệp Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng Thành phần ma trận (Component Matrixaa) ANH CHI RAT YEN TAM VA TIN CAY CAC THONG TIN CUA Trung tâm GTVL ANH CHI SE GIOI THIEU VOI NGUOI THAN VA BAN BE VE Trung tâm GTVL KHI HO CO NHU CAU ANH CHI RAT HAI LONG VOI CHAT LUONG DICH VU TAI Trung tâm GTVL 850 Nhất GHI CHÚ 24 Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ xuất Lao động Chuyên gia PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÔNG LẬP CÓ 25 Công ty TNHH Loan Lê CHỨC NĂNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN 26 Công ty TNHH Liên kết Tài Năng 27 Công ty TNHH ký Hiệu 28 Công ty TNHH Khang Phú Hưng 29 Công ty TNHH Jobstreet 30 Công ty TNHH Hương Sông Quê 31 Công ty TNHH Harvey Nash Viet Nam 32 Công ty TNHH Galvin May 33 Công ty TNHH DV Thực phẩm Giải phát Việt Nam 34 Công ty TNHH Du học Tương Lai 35 Công ty TNHH dịch vụ lao động Thành Công Lợi 36 Công ty TNHH Careerlink 37 Công ty TNHH Bo Le Associates Group Việt Nam 38 Công ty TNHH TV Hoa phượng đỏ Hải Phòng 39 Công ty TNHH thành viên Dịch vụ Liên Á Châu 40 Công ty SX TM DVLĐ dạy nghề Quế Nga 41 Công ty Dv quan nước 42 Công ty CP Navigos Group Việt Nam 43 Công ty CP môi giới Sài gòn tương lai 44 Công ty CP kết nối Nhân Tài 45 Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn 46 Công ty Cổ phần L&A 47 Công ty Cổ phần Anphabe 48 Chi nhánh Công ty TNHH An Hòa 49 Chi nhánh Công ty CP tuyển dụng Nguồn gốc Niềm tin Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƠN VỊ STT GHI CHÚ Trung tâm Giới thiệu việc làm Thành phố Nhóm Trung tâm dạy nghề Quận Tân Bình Nhóm Trung tâm dạy nghề Quận Bình Thạnh Nhóm Trung tâm dạy nghề Quận Bình Tân Nhóm Trung tâm dạy nghề Quận Nhóm Trung tâm dạy nghề Quận Nhóm Trung tâm dạy nghề Quận 12 Nhóm Trung tâm dạy nghề Quận 11 Nhóm Trung tâm dạy nghề Quận 10 Nhóm 10 Trung tâm dạy nghề Quận Nhóm Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Kinh tế Cung ứng lao 11 động Quận Nhóm 12 Trung tâm Dạy nghề Huyện Hóc Môn Nhóm 13 Trung tâm Dạy nghề Huyện Bình Chánh Nhóm 14 Trung tâm GTVL Votec Nhóm 15 thành phố 16 Thanh Niên Nhóm 17 Trung tâm GTVL Sinh viên - Học sinh Nhóm Trung tâm GTVL thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Nhóm Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề GTVL Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban quản lý Khu công 18 nghệ cao Nhóm 19 Trung tâm GTVL Khu chế xuất - Khu công Nhóm nghiệp 20 Trung tâm GTVL cho Trí thức Rajcj Nhóm Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung 21 phong Nhóm 22 Trung tâm DVVL Vinhempich Nhóm 23 Trung tâm DVVL Hải Quân Nhóm 24 Trường trung cấp nghề số Nhóm 25 Trường Kỹ thuật công nghiệp Thủ Đức Nhóm Ghi chú: - Nhóm 1: Các Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động thương binh xã hội - Nhóm 2: Các Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc tổ chức trị xã hội - Nhóm 3: Các Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc ngành, quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước - In đậm : tổ chức có chức hoạt động giới thiệu việc làm hoàn chỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm thuộc hệ thống công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm thuộc hệ thống công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm thuộc hệ thống công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn