BT & TH 9 (T2)

2 366 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2013, 23:18

Ngày soạn : 24/03/2007 Tiết thứ : 56 Ngày giảng: 27/03/2007 Bài tập và thực hành 9. Bài tập và thực hành tổng hợp 1. Mục đích, yêu cầu 1.1> Kiến thức: - Biết các thao tác: tạo bảng; chèn, xoá, tách, gộp các ô, hàng và cột. - Biết soạn thảo và định dạng bảng. 1.2> Kĩ năng: - Vận dụng tổng hợp các kĩ năng đã học trong soạn thảo để soạn một văn bản hoàn chỉnh, cụ thể: + Gõ văn bản tiếng Việt. + Định dạng kí tự và định dạng đoạn văn. + Định dạng kiểu danh sách (số thứ tự và liệt kê). + Sử dụng bảng trong soạn thảo. - Thực hiện đợc tạo bảng, các thao tác trên bảng, soạn thảo văn bản trong bảng 1.3> Thái độ: ý thức tự giác học tập, chấp hành nội qui phòng máy 2. chuẩn bị của thầy và trò GV: SGK, SGV, Máy chiếu, phòng máy HS: SGK, vở ghi 3. Phơng pháp Bài tập thực hành 4. Tiến trình dạy học 4.1> ổn định lớp: 10A1: .;10A2: ;10A3: .;10A4: ;10A5: .;10A6: 10A7: ;10A8: .;10A9;10A10:.;10A11:. 4.2> Kiểm tra bài cũ: ? Nêu các thao tác gộp ô 4.3> Nội dung bài : Nội dung Phơng pháp 2. Soạn thảo và trình bày Hãy sử dụng các công cụ soạn thảo em biết để trình bày văn bản sau: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí minh Liên Chi đoàn trờng THPT Ngô Gia Tự Số: 12/TB Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm luyện tập về bảng biểu trong văn bản, vừa là bài thực hành tổng hợp cuối chơng. GV: - Trong bài này yêu cầu một kĩ năng tổng hợp, hầu nh các kiến thức về gõ và trình bày văn bản đều đợc huy động. - Kiểm tra kĩ năng HS qua việc dùng các công cụ để thực hiện nh sau: 1. Gõ đúng chính tả tiếng Việt và tuân thủ các quy ớc trong soạn thảo. 2. Để tạo tiêu đề thông báo: Dùng bảng. Chọn kích thớc bảng là 2ì1 (2 cột, 1 hàng) Trình bày nội dung vào từng ô và căn giữa. 3. Sử dụng danh sách liệt kê cho phần Nơi nhận. Dùng bảng. + Chọn cột nội nơi nhận dùng danh sách liệt kê + Chọn lệnh Format->Bullet and Numbering + Chọn kiểu gạch ngang (- ) + OK Nơi nhận: - Nh trên - Thầy Hiệu trởng (để báo cáo) - Trởng đội văn nghệ - Lu Bí th Đoàn trờng Mai Tuấn Vũ Thông báo V/v: Kế hoạch Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Kính gửi: Các chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong toàn trờng 1. Các chi đoàn tiến hành đại hội và cử 05 đại biểu thay mặt cho chi đoàn mình tham gia đại hội. Các đại biểu chuẩn bị tham luận, ý kiến đóng góp trong đại hội. 2. Các chi đoàn phát động phong trào thi đua phấn đấu tốt, học tập tốt, lấy thành tích chào mừng Đại hội. 3. Các đoàn viên thuộc đội văn nghệ tập trung luyên tập các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội (lịch tập thông báo sau). 4. Đúng 8h sáng ngày tháng năm tất cả các đại biểu trang phục chỉnh tề, có mặt tại Hội trờng. 4. Căn giữa cho ba dòng tiếp theo kể từ dòng Thông báo. 5. Sử dụng danh sách dạng số thứ tự cho phần thân thông báo. Chọn nội dung phần thông báo dùng danh sách liệt kê + Chọn lệnh Format->Bullet and Numbering + Chọn kiểu số ( 1, 2, 3 ) + OK 4.4> Củng cố Trả lời câu hỏi số 3 trang 128 4.5> Hớng dẫn về nhà: Làm thêm một mẫu nh sau: 5. Rút kinh nghiệm giảng dạy . . . th tự và liệt kê). + Sử dụng bảng trong soạn th o. - Th c hiện đợc tạo bảng, các thao tác trên bảng, soạn th o văn bản trong bảng 1.3> Th i độ: ý th c. 24/03/2007 Tiết th : 56 Ngày giảng: 27/03/2007 Bài tập và th c hành 9. Bài tập và th c hành tổng hợp 1. Mục đích, yêu cầu 1.1> Kiến th c: - Biết các thao tác:
- Xem thêm -

Xem thêm: BT & TH 9 (T2), BT & TH 9 (T2), BT & TH 9 (T2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay