BT & TH 9 (T2)

2 318 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2013, 23:18

. th tự và liệt kê). + Sử dụng bảng trong soạn th o. - Th c hiện đợc tạo bảng, các thao tác trên bảng, soạn th o văn bản trong bảng 1.3> Th i độ: ý th c. 24/03/2007 Tiết th : 56 Ngày giảng: 27/03/2007 Bài tập và th c hành 9. Bài tập và th c hành tổng hợp 1. Mục đích, yêu cầu 1.1> Kiến th c: - Biết các thao tác:
- Xem thêm -

Xem thêm: BT & TH 9 (T2), BT & TH 9 (T2), BT & TH 9 (T2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay