Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

56 154 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2016, 22:36

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––– PHẠM THỊ ĐÔNG PHẠM THỊ ĐÔNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC HTX NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.31.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ QUANG DỰC THÁI NGUYÊN - 2010 THÁI NGUYÊN - 2010 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i ii LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp nhận giúp đỡ Luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ thầy, cô giáo Khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh học vị Các số liệu, kết nêu luận án trung doanh (Đại học Thái Nguyên); Đặc biệt hướng dẫn tận tình Tiến sỹ thực, tài liệu tham khảo có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Quang Dực, người trực tiếp hướng dẫn trình hoàn thành Luận văn tốt nghiệp Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Lãnh đạo, cán Sở, ngành tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt Ông Nguyễn Văn Vỵ, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, Ông Thân Đức Cường, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Ông Nguyễn Ngọc Quỳ, Chi cục Phát triển Phạm Thị Đông nông thôn tỉnh Thái Nguyên, Ông Trần văn Quy - Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên tận tình tạo điều kiện giúp đỡ cho trình sưu tầm tài liệu viết luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ, tạo điều kiện, động viên suốt trình học tập nghiên cứu khoá học Luận văn tốt nghiệp chưa hoàn chỉnh, nhiều thiếu sót, song nghiên cứu thân Do mong có đóng góp ý kiến thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp để Luận văn thực có ý nghĩa sử dụng công việc sau Tôi xin trân trọng cảm ơn./ Thái Nguyên, ngày 27 tháng 11 năm 2010 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Thị Đông Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii iv MỤC LỤC Trang 1.2.2 Các phương pháp nghiên cứu 31 1.2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 33 Trang bìa phụ i Chương II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ Lời cam đoan ii NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt vii Danh mục bảng số liệu viii Danh mục biểu đồ, sơ đồ 34 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 34 2.1.1 Vị trí địa lý 34 2.1.2 Địa hình, thổ nhưỡng: 34 2.1.3 Thời tiết, khí hậu, thủy văn 35 2.1.4 Đất đai, tài nguyên khoáng sản 37 ix 2.1.5 Dân số lao động 38 2.1.6 Tình hình phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh 39 Tính cấp thiết đề tài 2.2 Những thuận lợi khó khăn địa bàn nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Bố cục luận văn MỞ ĐẦU Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 phát triển hợp tác xã nông nghiệp 2.2.1 Thuận lợi 40 2.2.2 Khó khăn: 40 2.3 Thực trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh 41 Thái Nguyên 2.3.1 Tình hình chuyển đổi thành lập theo luật hợp tác xã 41 2.3.2 Tình hình sản xuất kinh doanh dịch vụ HTX nông nghiệp 1.1 Cơ sở khoa học kinh tế hợp tác hợp tác xã 43 2.3.3 Công tác tổ chức quản lý hợp tác xã 1.1.1 Cơ sở lý luận kinh tế hợp tác hợp tác xã 45 2.3.4 Tình hình tài sản, vốn, quỹ hợp tác xã 48 14 2.3.5 Tình hình công nợ hợp tác xã 49 1.1.2 Cơ sở thực tiễn, trình phát triển hợp tác xã nông nghiệp số nước giới Việt Nam 2.3.6 Kết sản xuất kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp 1.2 Phương pháp nghiên cứu 31 1.2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 50 địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.4 Phân tích, đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 52 http://www.lrc-tnu.edu.vn v vi xuất kinh doanh hợp tác xã 2.4.1 Về tổ chức quản lý hợp tác xã nông nghiệp 52 2.4.2 Hoạt động kinh doanh dịch vụ hợp tác xã nông nghiệp 61 2.4.3 Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh hợp tác 72 xã địa bàn tỉnh Thái Nguyên Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ 78 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 3.1 Định hướng chủ yếu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 78 hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh 3.1.1 Cơ sở định hướng 78 3.1.2 Định hướng mục tiêu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên 80 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên 88 Ký hiÖu ch÷ viÕt t¾t BCĐ Ban đạo BVTV Bảo vệ thực vật BQT HTX Ban quản trị hợp tác xã CNH-HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CNH Công nghiệp hoá GDP Tốc độ tăng trưởng kinh tế HTX Hợp tác xã HTX NN Hợp tác xã nông nghiệp HĐH Hiện đại hoá KTHT Kinh tế hợp tác KHCN Khoa học công nghệ NACF Liên đoàn quốc gia hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn PTNN Phát triển nông nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân 3.2.1 Nhóm giải pháp yếu tố quản lý 88 3.2.2 Nhóm giải pháp yếu tố sản xuất 89 3.2.3 Tăng cường đạo nhà nước hợp tác xã 90 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng 91 3.2.5 Giải pháp thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển 92 3.2.6 Giải pháp tăng cường quản lý vốn hợp tác xã 92 3.2.7 Triển khai thực tốt chế độ kế toán USD Đô la Mỹ 93 3.2.8 Đưa kế hoạch sản xuất kinh doanh vào hợp tác xã VCĐ Vốn cố định 94 VLĐ Vốn lưu động KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 WTO Tổ chức thương mại giới Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vii viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG Trang Trang Bảng 1.1 Bình quân thu nhập từ HTX khẩu/tháng giai đoạn 1976-1980 24 Bảng 2.1 Đặc điểm khí hậu tỉnh Thái Nguyên 36 Bảng 2.2 Diện tích đất đai tỉnh Thái Nguyên năm 2008 37 Bảng 2.3 Tổng sản phẩm tỉnh qua năm 2006-2008 39 Bảng 2.4 Kết chuyển đổi thành lập HTXNN năm 2008 43 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Tình hình sản xuất kinh doanh dịch vụ HTXNN phân theo vùng Tổng hợp số lượng cán HTXNN tỉnh Thái Nguyên năm 2008 Tổng hợp trình độ cán HTXNN tỉnh Thái Nguyên năm 2008 48 Tình hình công nợ HTXNN 49 Bảng 2.11 Mức thù lao chủ nhiệm HTXNN tỉnh Thái nguyên phân theo vùng 63 Bảng 2.13 Số khâu dịch vụ HTX đảm nhiệm Thái Nguyên 64 Bảng 2.15 bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2008 Ý kiến đánh giá chung hoạt động HTX tỉnh Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 46 Sơ đồ Tổ chức máy quản lý HTX tỉnh TN 53 57 Tình hình thực khâu dịch vụ HTX Bảng 2.14 Thực trạng hệ thống tổ chức quản lý HTX địa bàn tỉnh Thái Nguyên 50 Bảng 2.12 Ý kiến đánh giá chất lượng hoạt động HTX địa Sơ đồ 47 Tình hình tài sản, vốn, quỹ HTXNN năm 2008 tỉnh Thái Nguyên năm 2008 30 47 Bảng 2.9 Kết sản xuất kinh doanh dịch vụ HTXNN Số lượng HTXNN nước từ năm 1960-2008 44 Bảng 2.8 Bảng 2.10 Biểu đồ 67 71 http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Trong năm qua kinh tế hợp tác HTX địa bàn tỉnh MỞ ĐẦU Thái Nguyên bước chuyển đổi phát triển, tác động nhiều mặt Tính cấp thiết đề tài Phát triển kinh tế hợp tác nói chung hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) nói riêng vấn đề mang tính thời cần thiết giai đến đời sống xã hội 80% dân cư sống khu vực nông thôn miền núi Tuy nhiên, kết sản xuất kinh doanh (SXKD) hợp tác xã chưa cao, đoạn Nó vừa mang tính khách quan, vừa yêu cầu xúc, thu hút chưa hình thành nhiều hợp tác xã kiểu Mặt khác, trình quan tâm nhiều cấp, nhiều ngành tầng lớp dân cư chuyển đổi thành lập hợp tác xã phức tạp gặp nhiều khó nước, nông nghiệp Việt Nam bước sang giai đoạn khăn vấn đề tổ chức quản lý hoạt động theo luật hợp tác xã Xuất phát kinh tế thị trường từ thực tiễn lựa chọn đề tài “Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao Thực đường lối đổi Đảng phát triển kinh tế nhiều thành hiệu sản xuất kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp địa bàn phần, vận hành theo chế thị trường, có quản lý nhà nước Giờ tỉnh Thái Nguyên” để nghiên cứu kinh tế quốc dân xuất nhiều hình thức hợp tác kinh tế phong Mục tiêu nghiên cứu phú hiệu quả, bước thích ứng với quy luật phát triển kinh tế 2.1 Mục tiêu chung đất nước Đánh giá thực trạng hoạt động hợp tác xã nông nghiệp, đề xuất Xác định vai trò to lớn kinh tế hợp tác hợp tác xã (HTX), Nhà nước ta ban hành nhiều sách nhằm tạo sở pháp lý để thúc đẩy kinh tế hợp tác hợp tác xã phát triển Năm 1996 lần Luật HTX Quốc hội khóa IX thông qua kỳ họp thứ 9, ngày 20/3/1996, Luật HTX Chủ tịch nước công bố lệnh thi hành Đây sở pháp lý tạo tiền đề vững để kinh tế hợp tác xã phát triển theo hướng đổi mới, mở đường cho hợp tác xã kiểu đời phát triển cách toàn diện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ khẳng định “Chủ trương Đảng Nhà nước tăng cường, củng cố phát triển kinh tế tập thể, HTX nòng cốt để kinh tế tập thể với kinh tế nhà nước ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân” Ngày 10/12/2003 Chủ tịch giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh HTXNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa lý luận hợp tác xã nói chung hợp tác xã nông nghiệp nói riêng Đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân ảnh hưởng yếu tố tác động đến sản xuất kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên Đưa giải pháp có tính khả thi, có lý luận thực tiễn phù hợp với điều kiện cụ thể hợp tác xã nhằm nâng cao hiệu sản nước ban hành Lệnh số 23/2003/L-CTN công bố Luật hợp tác xã 2003 xuất kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên thay Luật hợp tác xã năm 1996 khẳng định tầm quan trọng thời gian tới kinh tế hợp tác xã kinh tế quốc dân Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Bố cục luận văn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm có 03 chương 3.1 Đối tượng nghiên cứu Là vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến HTX nâng cao hiệu SXKD HTXNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên Chương I: Tổng quan tài liệu nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Chương II: Thực trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài nghiên cứu chủ yếu HTXNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chia theo vùng để tiện cho việc nghiên cứu, cụ thể: Vùng cao: Có địa hình phức tạp, mật độ dân số thấp giao thông lại khó khăn huyện Võ Nhai, Đinh Hóa, Đại Từ, Phú Lương huyện Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh HTX NN địa bàn tỉnh Thái Nguyên Luận văn có 97 trang (không kể tài liệu tham khảo phụ lục) với 15 bảng số liệu, 01 biểu đồ, 02 Sơ đồ, tham khảo 26 tài liệu Đồng Hỷ Vùng giữa: Có địa hình tương đối hình tương đối ổn định thuộc vùng đồi núi thấp, dân cư đông đúc, trình độ dân trí cao thành phố Thái Nguyên Vùng thấp: Có địa hình tương đối phẳng, giao thông thuận tiện, mật độ dân số đông, trình độ dân trí tương đối cao huyện Phú Bình, Phổ Yên thị xã Sông Công - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh HTX máy quản lý, trình độ cán bộ, tình hình vốn quỹ HTX tình hình công nợ,… HTX NN - Về thời gian: Đánh giá thực trạng hoạt động HTXNN từ năm 2006-2008 Từ đề định hướng giải pháp tổ chức thực để áp dụng đến năm 2015 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Luận văn công trình có ý nghĩa lý luận thực tiễn thiết thực; tài liệu tham khảo giúp tỉnh Thái Nguyên xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác HTX nông nghiệp nông thôn địa bàn tỉnh từ đến năm 2015 cách có sở khoa học Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng I không mục tiêu kinh tế mà đạt tới mục tiêu xã hội Người lao động TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ nghèo có hợp tác với giúp đỡ nhau, hỗ trợ để tạo PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU sức mạnh sản xuất kinh doanh, từ xóa đói, giảm nghèo * Hợp tác xã: loại hình kinh tế hợp tác, tổ chức kinh tế tự chủ, có 1.1 Cơ sở khoa học kinh tế hợp tác hợp tác xã vốn, quỹ chung, có cấu tổ chức chặt chẽ, có tư cách pháp nhân Các HTX 1.1.1 Cơ sở lý luận kinh tế hợp tác hợp tác xã thành lập tinh thần tự trợ giúp, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, bình 1.1.1.1 Khái niệm kinh tế hợp tác hợp tác xã * Kinh tế hợp tác: hình thức liên kết tự nguyện người lao động, người sản xuất nhỏ hình thức đa dạng, kết hợp sức mạnh tập thể với sức mạnh thành viên để giải có hiệu vấn đề sản xuất, kinh doanh đời sống Sức mạnh kinh tế hợp tác liên kết, hợp sức, hợp vốn thành viên tạo điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, ổn định bền vững [5] Hộ nông nghiệp nông thôn nước ta hộ tiểu nông nhỏ bé, sản xuất tự cung tự cấp, sở vật chất lạc hậu, thu nhập đời sống hộ nông dân đẳng, công bằng, tự nguyện đoàn kết Mặc dù HTX đơn vị kinh doanh, song mục tiêu xã viên thành lập liên kết thành HTX để thực hoạt động mà cá nhân riêng lẻ thực thực hiệu nhằm nâng cao điều kiện kinh tế xã hội họ thông qua việc hành động quyền lợi tất xã viên không đơn lợi ích cá nhân xã viên [25] * Hợp tác xã nông nghiệp: tổ chức kinh tế người nông dân tự nguyện thành lập nên nhằm mục đích trợ giúp hoạt động sản xuất nông thấp, thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai Trong thực tế, hộ nông dân nghiệp họ thông qua việc cung cấp dịch vụ giá rẻ lợi quy mô thiếu vốn, đất đai, tri thức khoa học kỹ thuật, trình độ kinh doanh,… Trong chuyên môn hóa hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp đời dựa tảng điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh phức tạp, kinh tế hộ nông dân có kinh tế hộ nông dân [25] thể đứng vững sở hợp tác đông đảo hộ sản xuất với nhiều hình thức kinh tế hợp tác đa dạng nhằm giúp đỡ phát triển Sự phát triển kinh tế hợp tác có ý nghĩa quan trọng mặt xã hội giải việc hay thương nghiệp, có chung số đặc điểm sau: - Các xã viên liên kết với lợi ích chung - Các xã viên cố gắng theo đuổi mục tiêu cải thiện điều kiện kinh tế - làm, tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo Có thể nói: Kinh tế hợp tác phương thức hoạt động kinh tế người lao động, tồn khách quan có vị trí quan trọng kinh tế quốc dân thời kỳ phát triển Khi đất nước chuyển sang giai đoạn công nghiệp hóa, đại hóa vai trò kinh tế hợp tác có ý nghĩa to lớn, phát triển kinh tế hợp tác Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Các hợp tác xã, dù kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp http://www.lrc-tnu.edu.vn xã hội cách phối, kết hợp với sản xuất kinh doanh - Các xã viên có sở hữu vận hành đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ cho họ - Mục đích HTX nhằm sử dụng tối đa hóa nguồn lực chung để phát triển sản xuất có đủ hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho xã viên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Ngoài ra, HTXNN có đặc điểm sau: nghĩ, thấy rõ lợi ích thiết thực tự nguyện hợp tác với [6] Để - Hợp tác xã nông nghiệp tổ chức kinh tế tập hợp đông đảo nông thực nguyên tắc tự nguyện, cần phải dân chủ quản lý phân chia dân nông thôn - lực lượng lao động chiếm tỷ trọng lớn xã hội lợi ích nước phát triển Do có ưu số lượng lao động Lực lượng lao động - Thứ hai: Sự giúp đỡ nhà nước chuyên vô sản HTX, HTXNN bồi dưỡng, tập huấn đào tạo khoa học, kỹ thuật có nghĩa đảm bảo trị pháp lý quyền lực nhà nước cho công nghệ yếu tố cho phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển đời kinh tế HTX Cần có giúp đỡ nhà nước tài chính, khoa kinh tế - xã hội nông thôn học kỹ thuật… đặc biệt nâng cao trình độ tri thức văn hóa, đào tạo - HTXNN tổ chức kinh tế người yếu trình độ cán bộ, xã viên HTX văn minh dân trí, vốn, sở vật chất - kỹ thuật so với loại hình doanh nghiệp khác Do -Thứ ba: Hợp tác phải tiến hành bước, có tính đến chờ đợi, nhà nước có vai trò quan trọng viêc quản lý nhà nước, giúp đỡ, hỗ đoàn kết, lôi nông dân, người bạn chiến lược giai cấp công nhân trợ tham gia quản lý HTX Mặt khác HTXNN cần phải liên kết, liên giai cấp công nhân lên chủ nghĩa xã hội doanh với tổ chức kinh tế xã hội khác trình phát triển -Thứ tư: Hình thức biện pháp thực hợp tác phải thiết thực, cụ thể, - Đối tượng sản xuất nông nghiệp trồng, vật nuôi, nên tránh biện pháp hình thức thiếu thực tế, mơ hồ Hợp tác thực trình hoạt động kinh doanh mình, HTXNN vừa bị chi phối quy luật nhiều lĩnh vực, hình thức biện pháp lĩnh vực lại khác kinh tế, vừa bị chi phối quy luật tự nhiên Đặc điểm thường làm cho Trong lĩnh vực nông nghiệp, loại hình đất đai khác nhau, trồng vật HTXNN phải chịu rủi ro lớn, hiệu kinh tế thấp, tích lũy chậm Sự nuôi khác nhau, quan hệ thị trường khác nhau… phải tính đến kiện bùng nổ dịch cúm gia cầm nước châu Á, lũ lụt hạn hán miền nhiều yếu tố khác phong tục, tập quán vùng Vì vây, biện pháp Trung ví dụ rõ nét Tuy nhiên, đầu tư tốt thân hình thức hợp tác phải thiết thực cụ thể, phù hợp với điều kiện cụ thể HTXNN động, sáng tạo có nhiều lợi việc tung thị - Thứ năm: Hợp tác hóa trình thực liên minh công nông trường loại hàng hóa đặc sản có chất lượng cao sức cạnh tranh lớn giai cấp công nhân lãnh đạo C.Mác Ph.Ăng - ghen đặt vấn đề HTX, việc thực chuyên môn hóa, đa dạng hóa sản phẩm [25] đường hợp tác với mục đích lôi cuốn, đoàn kết nông dân - Người bạn đồng 1.1.1.2 Nguyên tắc tổ chức hoạt động hợp tác xã minh chiến lược giai cấp công nhân với giai cấp công nhân lên * Theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội Đồng thời rõ: Cần người nông dân tự suy nghĩ - Thứ nhất: Tự nguyện, người lao động, người sản xuất có quyền tự mảnh ruộng mình, đường hợp tác phải đường đơn giản định nhập HTX hay xin khỏi HTX, nguyên tắc C.Mác, nhất, dễ dàng nhất, dễ tiếp thu nông dân [6] Ph.Ăng - ghen V.I.Lênin đặc biệt lưu ý, nhấn mạnh rằng: Tuyệt * Theo quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đối không cưỡng ép nông dân mà phải người nông dân tự suy Quan điểm toàn diện HTX Bác Hồ thể mặt sau: Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 Về quản lý HTX: Bác quan tâm đến vấn đề dân chủ quản lý HTX: “Các HTX phải làm để xã viên thấy Bác dạy phân phối phải hợp lý: “Không sợ thiếu, sợ không công bằng” [9], “Không sợ nghèo, sợ lòng dân không yên” [9] người làm chủ tập thể HTX Có quyền bàn bạc định công việc Bác nhìn nhận HTX bước phát triển cao kinh tế hợp tác HTX Có xã viên đoàn kết chặt chẽ, phấn khởi sản xuất Trong HTX nguyên tắc kinh tế hợp tác kết tinh trình HTX tiến không ngừng”[9] “Mỗi xã viên phải làm chủ, HTX nhà, xã độ cao thể tính chặt chẽ mối quan hệ nội với bên viên làm chủ Mình có quyền làm chủ tự nguyện vào HTX, Đảng Chính Bác nói: “Mỗi hợp tác xã phải gia đình, phải thương yêu giúp phủ không bắt buộc Phải xây dựng HTX cho tốt Ban quản trị phải xã viên đỡ lẫn nhau” [9] cử cách dân chủ Ban quản trị không làm tròn trách nhiệm xã * Theo Luật hợp tác xã năm 2003 viên có quyền bãi miễn cách chức Những công việc HTX ban Tại Điều 5, chương Luật hợp tác xã năm 2003 quy định quản trị xã viên trí làm Phải công làm, không nguyên tắc tổ chức hoạt động hợp tác xã cụ thể sau: chọn việc, kết thu hoạch phải chia đều, không nên chia phần tốt cho Thứ nhất, Tự nguyện: Mọi cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có đủ điều vợ mình, xấu chia cho xã viên Phải minh bạch tất khoản chi, kiện theo quy định Luật, tán thành điều lệ HTX có quyền nhập thu HTX… Ban quản trị không quan liêu tư túi, tiêu sài không báo HTX; xã viên có quyền HTX theo quy định điều lệ HTX cáo xã viên biết” [9] Thứ hai, Dân chủ, bình đẳng công khai: Xã viên có quyền tham gia “Mỗi HTX cần có phương hướng hoạt động đắn, phù hợp với quản lý, kiểm tra, giám sát HTX có quyền ngang biểu quyết; tình hình kinh tế HTX phù hợp với tình hình, yêu cầu chung thực công khai phương hướng sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối kinh tế quốc dân” [9] vấn đề khác quy định điều lệ HTX “Kế hoạch sản xuất HTX phải đưa bàn bạc cách dân chủ với Thứ ba, Tự chủ, chịu trách nhiệm có lợi: HTX tự chủ tự xã viên Phải tuyên truyền, giáo dục cho xã viên hiểu, xã viên tự nguyện làm, chịu trách nhiệm kết họat động sản xuất, kinh doanh; tự định tuyệt đối không dùng cách gò ép mệnh lệnh, quan liêu” [9] phân phối thu nhập Đó nguyên lý quản lý tổ chức kinh Sau thực xong nghĩa vụ nộp thuế trang trải khoản lỗ tế hợp tác nói chung hợp tác xã nói riêng mà lúc sinh thời Bác Hồ thường HTX, lãi trích phần vào quỹ HTX, phần chia theo vốn xuyên dặn góp công sức đóng góp xã viên, phần lại chia cho xã viên theo Về phân phối HTX: Tư tưởng xuyên suốt Bác phải đảm mức độ sử dụng dịch vụ HTX bảo cho bình đẳng công “Sản xuất nhiều, đồng thời phải Thứ tư, Hợp tác phát triển cộng đồng: Xã viên phải có ý thức phát ý phân phối cho công bằng, muốn phân phối cho công bằng, cán phải chí huy tinh thần xây dựng tập thể hợp tác với HTX, cộng công vô tư, chí có cán lợi ích chung mà phải chịu thiệt phần Chớ nên tốt giành cho mình, xấu để người khác” [9] Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn đồng xã hội; hợp tác HTX nước nước theo quy định pháp luật Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 73 74 - Vốn quỹ số HTX thường xuyên kiểm kê làm rõ, xã viên - Về sở vật chất: Cơ sở vật chất HTX nghèo nàn, tư liệu đăng ký lại công nợ xác định lại cho đối tượng, bước đầu thu lại sản xuất, công nghệ chậm đổi hoạt động hiệu quả, không cạnh số nợ cũ, thực công khai, dân chủ tài hợp tác xã, tranh với thành phần kinh tế khác Nhiều HTX chưa có trụ sở làm xã viên bước hiểu rõ quyền nghĩa vụ gia đình việc việc điều kiện khó khăn hoạt động điều hành, vấn đề tiêu thụ sản tham gia vào hợp tác xã Tổng vốn số vốn kinh doanh quỹ HTX qua phẩm nhiều khó khăn thiếu thông tin, thiếu thị trường… năm bảo toàn tăng trưởng Các quỹ hợp tác xã sử - Các hoạt động dịch vụ: Các khâu dịch vụ HTX đảm nhiệm chủ dụng mục đích theo quy định điều lệ hợp tác xã Vì vậy, sở vật yếu dịch vụ đầu vào trình sản xuất, chưa có định hướng chất hệ thống thủy lợi tăng cường, tiến nông mang tính vĩ mô để thực khâu dich vụ đầu sản xuất nghiệp triển khai hộ xã viên tiếp thu ngày nhiều Nhiều HTX có phương án hiệu với việc sử lý nợ đọng sản phẩm xã viên nên giảm khoản nợ, tăng thêm vốn hoạt động cho hợp tác xã - Tạo nguồn phát triển kinh tế hợp tác xã: Các hình thức hợp tác sản xuất, kinh doanh dịch vụ tiếp tục phát triển lan rộng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực hoạt động ngày có hiệu Nhận thức HTX nâng lên, cán bộ, xã viên ngày thấy rõ vai trò hợp tác xã nông nghiệp thiếu chế thị trường Sự quan tâm cấp ủy Đảng, quyền ngành hợp tác xã nông nghiệp ý - Về công tác cán bộ: Trình độ cán chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, công tác bồi dưỡng đào tạo cán khái niệm bản, chưa chuyên sâu nên lúng túng hoạt động tổ chức kinh doanh dịch vụ Cán hợp tác xã biến động, quyền cấp chưa có sách để khuyến khích cán trẻ có trình độ lực tham gia vào công tác quản lý hợp tác xã nông nghiệp sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… cán quản lý chưa nhiệt tình gắn bó với công việc hợp tác xã - Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong trình chuyển đổi thành lập HTX theo Luật số hợp tác xã nặng nề hình thức, việc xác định phương hướng, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh Các HTXNN hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu kinh tế thấp doanh, dịch vụ để hoạt động lúng túng, chưa ý đến hiệu sản xuất hiệu xã hội ngày lớn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, thu hút hàng kinh doanh Công tác quản lý tài hầu hết HTX yếu, chưa nghìn người lao động, tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo thực chế độ kế toán Bộ Tài ban hành, chưa thực 2.4.3.2 Những hạn chế tồn công tác hoạch toán kinh tế Đa số HTX khó khăn nhiều mặt, nội dung - Về nhận thức: Quá trình thực có chuyển biến nhận thức người lao động HTX kiểu nay, xong nhiều mặc cảm với HTX trước đây, tiềm thức người nông dân tư hoạt động chưa rõ, hiệu thấp, thiếu điều kiện ràng buộc thành viên, xã viên có thu nhập từ HTX chưa nhiều, nên chưa thiết tha với HTX - Về tài sản, vốn, quỹ: Hầu hết HTX chưa đủ điều kiện tài sản, tưởng chưa yên tâm với HTX kiểu nên chưa sẵn sàng tham gia HTX vốn, quỹ để vay vốn phát triển sản xuất, HTX thành Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn http://www.lrc-tnu.edu.vn 75 76 lập, nhiều người có lực không muốn tham gia vào ban quản trị trường, tự sản xuất kinh doanh thúc đẩy kinh tế hộ phát triển chuyển HTX Tồn ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ, nhân dân việc thành dần hộ từ sản xuất tự túc sang hộ sản xuất hàng hóa đa dạng, trình chuyển lập HTX Nhiều HTX vốn để hoạt động, HTX số dịch bước nảy sinh nhu cầu hợp tác mà thân hộ tự nhận vốn lại thực chất số nợ phải thu thấy cần phải hợp tác phát triển - Công tác hoạch toán, kế toán: Hạch toán kế toán HTX Do lịch sử xây dựng HTX để lại, cách nghĩ cách làm truyền thống mức độ thấp, chủ yếu hạch toán thu - chi khoản trực tiếp nặng nề, số vấn đề tài tồn từ thời hợp tác xã kiểu cũ đến liên quan đến khâu dịch vụ, khoản chi phí gián tiếp nhiều HTX chưa giải HTX vừa phải xây dựng vừa phải phân bổ đủ chi phí (như khấu hao TSCĐ, chi phí quản lý…) chưa tính khắc phục tồn chế cũ Mặt khác, sản xuất nông nghiệp hiệu đầu tư phụ thuộc vào tự nhiên, thời tiết, khí hậu - Công nợ: Tình trạng nợ nần toán HTX tiếp tục gia Do xuất phát từ sản xuất nhỏ mang nặng tính tự cấp, tự túc, sản tăng, HTXNN không dám mở rộng dịch vụ không dám đầu tư ứng trước xuất hàng hóa chưa phát triển xã vùng sâu, vùng xa, ảnh hưởng sợ không thu vốn Quan hệ HTXNN với tổ chức kinh tế khác mô hình HTX kiểu cũ in đậm tư tưởng người nông dân số cán không mở rộng chưa đủ độ tin cậy với họ nên họ không dám đầu Đảng viên Định Hóa, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Đại Từ Hiện tác động tư vào HTX sợ vốn tiêu cực HTX kiểu cũ chưa thoát khỏi tư người dân đặc biệt - Công tác kiểm soát: Nhiều HTX, Ban kiểm soát chưa thực hết dân vùng sâu, vùng xa Sự lòng tin người dân chắn chức năng, nhiệm vụ việc giúp HTX xã viên thực ngăn cản hiệu công tác tuyên truyền HTX làm cho trình chuyển theo luật HTX Việc tổ chức tuyên truyền Luật HTX chưa sâu rộng, số đổi xây dựng HTX nông thôn gặp nhiều khó khăn so với việc cán xã viên am hiểu Luật HTX, khác biệt HTX cũ HTX xây dựng HTX phi nông nghiệp thị xã, thị trấn, thị tứ chưa nhiều, hình thức tuyên truyền chưa hấp dẫn… Quá trình sản xuất vùng sâu, vùng xa thực trạng sản xuất nhỏ, sản xuất hàng hóa chưa có ảnh hưởng tác động mạng mẽ tới tư 2.4.3.3 Nguyên nhân * Nguyên nhân khách quan: kinh tế lãnh đạo người dân họ chưa nhìn thấy rõ cần Do kinh tế sản xuất hàng hóa chưa thực phát triển mức độ cao, thiết phải nhanh chóng hợp tác đáp ứng cạnh tranh nhu cầu hợp tác chưa nhiều có mang tính nhỏ lẻ Điều đất nước ta nhập WTO ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh HTX Thực * Nguyên nhân chủ quan: tế chứng minh; Phát triển mạnh mẽ kinh tế hộ sản xuất hàng hóa tạo Các ngành, địa phương chưa bố trí người chuyên quản HTX, tảng nhu cầu phát triển kinh tế HTX Từ chỗ xác định hộ đơn vị kinh tế đến có Sở NN&PTNT quan có phận chuyên tự chủ tiến tới khuyến khích phát triển hộ sản xuất hàng hóa theo chế thị quản quản lý HTX Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn http://www.lrc-tnu.edu.vn 77 78 Quy mô sản xuất kinh doanh hầu hết HTX nhỏ, lực Chƣơng III nội yếu, sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho sản xuất nghèo nàn, lạc hậu, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT không đủ sức cạnh tranh thị trường, lợi ích kinh tế người KINH DOANH CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HTX không đáng kể TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Năng lực trình độ cán HTX yếu, cán kiêm nghiệm nhiều nên việc đôn đốc kiểm tra không thường xuyên Nhà nước có quan chuyên quản lý HTX Chi cục Phát triển nông thôn với Liên minh HTX đơn vị chủ yếu thực chức quản lý nhà nước chuyên môn chức hỗ trợ giúp đỡ cộng tác người bạn đồng hành chưa thể Một số cấp ủy Đảng, quyền sở quan niệm HTX đơn vị sản xuất kinh doanh với mục đích kinh tế đơn thuần, chưa thấy vài trò tầm quan trọng mặt xã hội HTX chưa thực quan tâm đạo giúp đỡ hoạt động sản xuất kinh doanh HTX Có nhiều cán không muốn nhận nhiệm vụ làm cán quản lý HTX chế độ thù lao trách nhiệm chưa rõ ràng, chưa tương xứng nên họ không thiết tha Nhận thức đạo Đảng, quyền sở chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động kinh doanh HTX, chưa thấy hết tầm quan trọng HTX việc xây dựng nông thôn mới, tạo lập cộng đồng đoàn kết tương thân, tương gắn với trật tự an ninh vùng Xã viên chưa nhận thức rõ ràng, sâu sắc mô hình HTX kiểu mới, chưa thấy hết giá trị mục tiêu quan trọng việc phát triển HTX với phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn tới Một số sách phủ, Tỉnh hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn HTX sau ban hành thiếu kiểm tra kết triển khai, hiệu thực chi, sách ban hành lại tỏ hiệu HTX phải chịu thiệt thòi Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 3.1 Định hƣớng chủ yếu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh 3.1.1 Cơ sở định hướng Đổi HTX phải xuất phát từ yêu cầu sản xuất, đặc biệt xuất phát từ phát triển kinh tế hộ, lấy kinh tế hộ xuất phát điểm hợp tác Khi nói đến kinh tế hộ không phủ nhận vai trò kinh tế - xã hội kinh tế hợp tác, người thống việc trả lại vị trí cho kinh tế hợp tác bước đầu Cần phải có biện pháp thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, bước chuyển nông nghiệp nước ta sang sản xuất hàng hóa xây dựng nông thôn mới, hướng vận động nông nghiệp nước ta theo chế thị trường tạo đơn vị sản xuất hàng hóa nông nghiệp Đó nông trại, trang trại, HTX xí nghiệp cổ phần Đây hình mẫu nước có nông nghiệp phát triển, đích mà nông nghiệp nước ta phải vươn tới Như vậy, tác động tới nông nghiệp phải đạt mục đích Từ yếu tố cho thấy HTX nông nghiệp nước ta nói chung HTX nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên nói riêng đặt vấn đề cấp thiết, đòi hỏi phải nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh HTXNN Song câu hỏi đặt nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh phải xuất phát từ đâu? Theo để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh phải xuất phát từ yêu cầu sản xuất, đặc biệt xuất phát từ phát triển kinh tế hộ lấy kinh tế hộ làm điểm xuất phát http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 79 80 Cùng với nước, tỉnh Thái Nguyên trải qua thời kỳ đổi từ hộ vốn tập thể HTX, tổng kết việc chuyển đổi phát triển HTX theo Luật nhận khoán sang hộ tự chủ, kinh tế hộ có bước phát triển nhanh, hộ chủ động HTX “trang 98 - văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX) [7] sáng tạo sản xuất kinh doanh, bố trí cấu trồng vật nuôi Từ 3.1.2 Định hướng mục tiêu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh có tự tưởng cho phát triển kinh tế hộ, để nông dân tự lo có hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên thể phát triển kinh tế xã hội nông thôn, song thực tế hoàn toàn không 3.1.2.1 Định hướng Qua điều tra hộ cho thấy, thu nhập hộ nông dân thấp, Thực Nghị số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành số hộ có thu nhập cao chủ yếu hộ phát triển ngành nghề Trung ương khóa IX “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh hộ kinh doanh tế tập thể” Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 9/7/2002 tỉnh ủy Thái Nguyên địa phương có ngành nghề phát triển nông Thái Nguyên kế hoạch hành động số 20/KH-UB ngày 9/7/2002 Ủy ban thôn, số lượng lao động chưa sử dụng hết Nhiều gia đình muốn nâng cao nhân dân tỉnh Thái Nguyên định số 272/2005/QĐ-TTg Thủ thu nhập mình, mở mang thêm ngành nghề họ thiếu vốn, thiếu kinh tướng phủ “phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn nghiệm, thiếu quy trình công nghệ, thiếu thốn thân hộ không tự 2006-2010 Đề án tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập lo mà cần giúp đỡ nhà nước tập thể Như vậy, từ thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010 xác định phương hướng, mục trình phát triển kinh tế hộ nảy sinh yêu cầu hợp tác tiêu nhiệm vụ công tác đổi nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Yêu cầu sản xuất, yêu cầu kinh tế hộ đòi hỏi hợp tác sản HTX nông nghiệp năm tiếp theo: xuất, nguyện vọng đại đa số nông dân Song từ đặt vấn - Tích cực vận động khuyến khích xây dựng phát triển kinh tế hợp đề việc xây dựng đổi HTX việc nâng cao hiệu sản tác, giải tồn công tác tổ chức HTX, hướng dẫn xuất kinh doanh HTXNN việc làm quan trọng cần thiết HTX hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, củng cố phát vững Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng đề phương hướng HTX chuyển đổi phát triển kinh tế tập thể “Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp - Phát triển HTX NN phải đặt bối cảnh xây dựng kinh tác đa dạng, HTX nòng cốt Các HTX dựa sở hữu tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý thành viên sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi người lao động, hộ nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt phải có hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ, không giới hạn quy mô, nhà nước lĩnh vực địa bàn Phát triển HTX kinh doanh tổng hợp đa ngành Phát triển HTXNN bối cảnh kinh tế thị trường có nghĩa chuyên ngành Nhà nước giúp HTX đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học công phải xóa bỏ bao cấp, bảo hộ tràn lan HTXNN, đặt chúng vào nghệ, nắm bắt thông tin, mở rộng thị trường, xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển cạnh tranh bình đẳng với thành phần loại hình kinh tế khác HTX, giải nợ tồn đọng Khuyến khích việc tích lũy, phát triển có hiệu kinh tế Đồng thời với việc đảm bảo cạnh tranh lành mạnh đó, phát triển Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn http://www.lrc-tnu.edu.vn 81 82 HTXNN phải trọng liên kết, hợp tác HTXNN với tổ chức doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế - Phát triển HTXNN phải xây dựng sở chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xã viên người lao động HTXNN nâng cao HTXNN tổ chức kinh tế tầng lớp dân cư đông đảo song trình độ dân trí nói chung tầng lớp dân cư yếu phương diện vốn, trình độ Cán gốc việc, việc tốt hay xấu cán văn hóa, trình độ chuyên môn,… hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh Thực tế cho thấy HTXNN hoạt động tốt có đội ngũ cán tốt, tài vực dễ bị tổn thất thiên tai, dịch bệnh, thay đổi thời tiết,… vậy, đức, đặc biệt cán chủ chốt ngược lại Mặt khác, trình độ văn HTXNN cần nhà nước hỗ trợ nhiều mặt, tổ chức, KHCN, hóa, chuyên môn xã viên, người lao động HTX dân trí nói chung lẫn tài chính… sở nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước khu vực nâng cao ngang tầm, đặc biệt bối cảnh cạnh tranh ngày gia kinh tế này, tránh áp đặt, tìm hình thức hỗ trợ thích hợp, tránh bao cấp, tạo tăng nay, tạo điều kiện cho HTX, xã viên người nông dân nói ỉ lại, tạo chỗ trú ẩn cho người lao động núp bóng danh nghĩa chung dễ dàng nắm bắt yêu cầu thị trường, ứng dụng tiến HTXNN để trục lợi KHCN vào sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh… góp phần thúc đẩy sản xuất - Phát triển HTXNN phải dựa tảng kinh tế hộ nông dân, phát huy vai trò tự chủ, tiềm to lớn vị trí quan trọng, lâu dài hàng hóa phát triển- tiền đề phát triển HTXNN 3.1.2.2 Mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2010 - 2015 kinh tế hộ nông dân HTX tổ chức kinh tế tập thể cá nhân hộ gia Nâng cao hiệu hoạt động HTX dịch vụ phục vụ sản xuất đình, pháp nhân (gọi chung xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện nông nghiệp theo hướng hạ giá thành nâng cao chất lượng dịch vụ góp vốn, góp sức lập theo quy định pháp luật để phát huy sức mạnh tập HTX cung cấp cho xã viên thể xã viên tham gia HTX, thực có hiệu hoạt Tiếp tục xây dựng HTX theo mô hình kinh doanh đa ngành, động sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần khuyến khích tạo điều kiện cho HTX mở rộng quy mô sản xuất kinh phát triển kinh tế đất nước doanh Liên kết, hợp sát nhập HTX có quy mô nhỏ thành HTX Các HTXNN sản phẩm nông nghiệp hàng hóa tảng có quy mô lớn Kết nạp xã viên hộ nông dân sử dụng dịch vụ kinh tế hộ nông dân, kinh tế hộ nông dân phát triển nhu cầu hợp tác HTX nâng mức đóng góp vốn xã viên để có vốn phát triển sản kinh tế họ cao, họ cần đến HTXNN Ngược lại, đời xuất kinh doanh theo hướng mở rộng đa dạng dịch vụ như: chuyển giao HTXNN lại thúc đẩy nông nghiệp sản xuất hàng hóa phát triển KHCN, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, bảo vệ thực vật, thú y, vật tư, - Củng cố HTXNN có, tiếp tục phát triển rộng rãi HTXNN phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, sản xuất cung ứng giống vật nuôi, với nhiều hình thức, quy mô, trình độ khác lĩnh vực sản xuất trồng, tiêu thụ sản phẩm, chế biến nông sản, cung ứng dịch vụ thủy lợi… Đặc nông nghiệp, vùng miền cụ thể gắn với chuyển dịch cấu lao động biệt khuyến khích mở rộng loại hình tín dụng nội để tạo vốn cho xã viên nhằm phát triển ngành nghề phi nông nghiệp nông thôn đầu tư sản xuất, kinh doanh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 83 84 Để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh HTXNN thời phát triển sản xuất nông nghiệp Theo tiến trình HTXNN gian tới thực đường lối, định hướng Đảng Nhà nước ta đề thừa hưởng ưu đãi nhà nước đất đai, vốn đầu tư, thuế… Để khắc HTXNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên cần phải thực số yêu phục yêu cầu phát triển Nhưng không mà ỉ lại, dựa dẫm, cầu sau: HTX phải không ngừng cải tiến công tác quản lý đưa tiến khoa học công - Thứ nhất: Hoạt động HTXNN phải nhằm mục đích phục vụ cho phát triển kinh tế hộ xã viên Từ HTXNN thực việc nghệ áp dụng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ để HTX tự đứng vững cạnh tranh ngày hoạt động có hiệu chuyển đổi thực theo Luật HTX, hầu hết HTX chuyển hướng Thứ ba: Nâng cao hiệu hoạt động HTX suốt trình hoạt động từ việc thực chức sản xuất sản phẩm sang làm chức mình, HTX phải bảo tồn vốn, tăng trưởng phát triển quỹ Các dịch vụ cho xa viên, làm “bà đỡ” cho kinh tế hộ phát triển đạt HTXNN muốn hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ phải có vốn, vốn kết định Tuy nhiên, thực tế có không HTX kinh doanh dịch vụ HTXNN bao gồm: Vốn điều lệ xã viên đóng góp, không trọng công việc cung ứng dịch vụ cho xã viên mà mở rộng vốn cổ phần, vốn tích lũy hàng năm lợi nhuận đem lại vốn nhà nước hoạt động kinh doanh dịch vụ bên với tổ chức kinh tế khác, họ cấp Để tồn phát triển, tạo niềm tin sức mạnh xã viên cho việc thực dịch vụ với người nông dân phải có vốn ứng trước, HXT trình kinh doanh dịch vụ mình, HTX phải bảo toàn, thời gian thu hồi vốn lâu, lợi nhuận ít,… Còn kinh doanh dịch vụ với bên tăng trưởng nguồn vốn, yêu cầu có tính bắt buộc HTX chiếm dụng vốn, lợi nhuận nhiều không lâm vào tình trạng phá sản Cùng với tăng trưởng phát triển - Thứ hai: Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh HTXNN đồng thời vốn, quỹ HTX đóng vai trò quan trọng trình hoạt động Bởi phải nâng cao cạnh tranh, hoạt động bình đẳng với thành phần lẽ, HTXNN vừa tổ chức kinh tế, vừa tổ chức xã hội Vì vậy, lợi nhuận kinh tế khác mục tiêu HTX mà quan trọng đôi với Hiện thành phần kinh tế nước ta phát triển có mục tiêu giúp đỡ xã viên HTX phát triển (mục tiêu xã hội) cạnh tranh môi trương bình đẳng lành mạnh HTXNN hình quỹ HTX phát huy vai trò việc thực mục tiêu HTX thức tổ chức cụ thể thành phần kinh tế tập thể, tồn song song Thứ tư: Nâng cao hiệu hoạt động HTX suất trình tồn với nhiều tổ hợp tác với nhiều dạng hoạt động khác Những mình, HTX phải giữ vững nguyên tắc hoạt động HTXNN kiểu năm qua, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương, sách Phải nằm khuôn khổ pháp luật, chịu quản lý vĩ mô nhà nước nhằm phát triển kinh tế tập thể có kinh tế hợp tác xã HTXNN nói Phải thực tốt nguyên tắc hoạt động HTX nằm riêng ưu đãi nhiều so với loại hình HTX ngành, nghề khác khuôn khổ quy định pháp luật Chẳng hạn, Luật quy định vốn góp Chính mà HTXNN phải không ngừng vươn lên phục vụ đắc lực cho nhiều mức tối thiểu thời điểm không vượt 30% tổng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn http://www.lrc-tnu.edu.vn 85 86 vốn điều lệ HTX (vốn điều lệ tổng vốn góp xã viên thời điểm hoạt động HTX, người có phiếu biểu nhau, đăng ký kinh doanh) So với điều lệ HTX nhiều nước, mức 30% thể Đại hội xã viên Quan hệ sản xuất nông thôn thể cao, để vài cá nhân có số tiền đóng góp lớn cá nhân mặt là: Quan hệ quản lý, quan hệ sở hữu quan hệ phân phối nắm quyền định đoạt HTX giống Công ty cổ phần Do khó trì Trong thực tế địa bàn tỉnh Thái Nguyên HTX thực quy chế dân chủ HTX, đa số xã viên yên tâm, tin tưởng vào HTX, công dân chủ theo nghĩa HTX Kinh nghiệm thực tế chứng minh cá nhân có cổ phần áp HTX kinh doanh dịch vụ Còn HTX yếu, có đảo vốn điều lệ chi phối hoạt động HTX nhiều kiểu khác dân chủ hình thức, thực chất cán HTX đưa tinh vi Đây quy luật sống, Ăng ghen nói định riêng họ hoạt động nên vấn đề HTX không “Ai có phương tiện (tức tiền), chi phối giới sản xuất” Điều bàn bạc công khai dân chủ, dẫn đến tình trạng tiến hành Đại hội xã viên phải quan tâm không kiểm soát tình trạng khó nhận chậm thời gian không tiến hành tiến hành xảy biết Công ty cổ phần nấp tên gọi “hợp tác xã”, phải chịu chi phối Luật Doanh nghiệp lại chịu chi phối Luật HTX hưởng ưu tiên, ưu đãi sách sai tinh thần hỗ trợ sách Nhà nước HTX nói chung HTXNN nói riêng Vì vậy, suốt trình kinh doanh dịch vụ mình, HTX không hoạt động điều quy định Luật Trên thực tế có nhiều HTX chưa thực theo Luật, nguyên nhân hoạt động theo HTX kiểu cũ làm cho hộ nông dân tin tưởng vào HTX, vào Đảng Nhà nước Như làm cho HTX tan rã Chính quyền nhân dân UBND cấp đặc biệt cấp xã phải thực vai trò quản lý Nhà nước HTX, tạo môi trường để thúc đẩy HTXNN phát triển tranh chấp, kiện cáo tình hình kinh tế, tài chính… Vì vấn đề dân chủ nội HTX phải thực nghiêm túc Luật quy định nơi, lúc 3.1.2.3 Nguyên tắc nhiệm vụ phát triển hợp tác xã địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2015 Phát triển HTX sở tập hợp liên kết rộng rãi loại hình, tổ chức kinh tế đảm bảo tuân thủ theo nguyên tắc Luật HTX Phát triển HTX với hình thức đa dạng, trình độ phát triển từ thấp đến cao, không giới hạn quy mô, lĩnh vực, địa bàn Phát triển đồng HTX liên hiệp HTX chuyên ngành đa ngành, loại hình HTX bao gồm cá nhân, hộ gia đình pháp nhân Phát triển loại hình HTX tất ngành, lĩnh vực, gắn với Thứ năm: Các hợp tác xã phải phát huy dân chủ nội HTX củng cố quan hệ sản xuất nông thôn trình chuyển dịch cấu kinh tế, trình công nghiệp hóa, đại hóa khu vực nông nghiệp, nông thôn sở lồng ghép Dân chủ nội HTX hiểu là: Mọi vấn đề HTX chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ngành nghề mà xã hội có bàn bạc công khai, xã viên HTX có quyền tham gia, giám sát nhu cầu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn http://www.lrc-tnu.edu.vn 87 88 Phát triển HTX phải sở đảm bảo quyền tự chủ kinh tế hộ, 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh kinh tế trang trại, đồng thời gắn với việc hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, kinh tế hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên trang trại phát triển 3.2.1 Nhóm giải pháp yếu tố quản lý Đẩy mạnh trình liên kết, hợp tác HTX với 3.2.1.1 Nâng cao lực quản lý Ban chủ nhiệm hợp tác xã HTX với Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Khuyến khích liên kết, hợp nhất, sáp nhập HTX quy mô nhỏ thành HTX có quy Nâng cao lực quản lý trình độ chuyên môn cho cán sở HTX cách: mô lớn - Bồi dưỡng đồng cán quản lý HTX gồm: chủ nhiệm, phó chủ Phát triển HTX sở đặc trưng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc điểm kinh tế địa phương Phát huy nội lực, nhiệm, kế toán, ban kiểm soát xã viên HTX kể cán cấp có liên quan HTX cán cấp xã, cấp huyện không ỉ lại trông chờ hỗ trợ nhà nước - Đào tạo cho chủ nhiệm HTX kiến thức bản, kỹ lãnh Củng cố phát triển HTX sở HTX có khả hoạt động, thực chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu theo Luật HTX đạo, quản lý hoạt động HTX 3.2.1.2 Nâng cao trình độ chuyên môn cho lao động hợp tác xã Những HTX không khả hoạt động dù chuyển đổi, thành lập hoạt động hiệu đạo cho giải thể kịp thời Hiện nay, HTX NN thiếu nhiều lực lượng lao động có trình độ kỹ thuật thời gian tới Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, Nâng cao hiệu hoạt động HTX dịch vụ phục vụ sản xuất Phòng Nông nghiệp Huyện, Thị quyền địa phương nên phối hợp nông nghiệp theo hướng hạ giá thành nâng cao chất lượng dịch vụ với để mở lớp tập huấn cho lao động HTX kỹ HTX cung cấp cho xã viên thuật chuyên môn Xây dựng HTX theo mô hình kinh doanh đa ngành nghề, khuyến 3.2.1.3 Cải thiện tình hình tài khích tạo điều kiện cho HTX mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh Liên kết, Hầu hết HTX có tình hình tài yếu, việc huy động nguồn vốn hợp nhất, sáp nhập HTX có quy mô nhỏ thành HTX có quy mô lớn gặp nhiều khó khăn Vì biện pháp nhằm cải thiện tình tài Kết nạp xã viên nâng mức đóng góp vốn xã viên để có vốn phát triển sản HTX cần thiết giai đoạn là: xuất kinh doanh theo hướng mở rộng đa dạnh dịch vụ  Nâng cao nhận thức cho xã viên HTX Củng cố, nâng cao hiệu mở rộng quy mô HTX hoạt động đa  Cần minh bạch tài chính, công tác kế toán HTX ngành nghề Chú trọng phát triển HTX gắn với chương trình khuyến  Thu hút nguồn vốn từ xã viên nâng cao tình hình tài công, khuyến nông, đại hóa nông nghiệp nông thôn làm hạt nhân phát triển ngành nghề HTX, tạo điều kiện hình thành phát triển ngành nghề tiến trình phát triển kinh tế bền vững địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn HTX  Cần có sách mạnh tín dụng tín dụng nội bộ, để HTX thuận lợi việc huy động vốn nơi sản xuất kinh doanh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 89 90 3.2.2 Nhóm giải pháp yếu tố sản xuất 3.2.3 Tăng cường đạo nhà nước hợp tác xã Có sách khuyến khích HTX phát triển, để khuyến khích 3.2.2.1 Củng cố xếp hoạt động hợp tác xã - Đối với HTX yếu kém: Tìm nguyên nhân biện pháp HTXNN phát triển, đặc biệt thời kỳ ổn định sau chuyển đổi Nhà khắc phục Nếu trì, củng cố nên mạnh dạn giải thể, sát nhập nước cần phải hoàn thiện sách cách đồng để hỗ trợ kinh thay vào thành lập tổ hợp tác phù hợp với điều kiện sản xuất tế, tạo điều kiện cho HTX nâng cao hiệu hoạt động địa phương 3.2.3.1 Hỗ trợ kiện toàn chuyển đổi, thành lập hợp tác xã - Đối với HTX mạnh: Phải huy động thêm vốn góp cổ phần để UBND tỉnh, UBND huyện cấp, ngành phải xây dựng kế mở rộng thêm dịch vụ có Mở rộng hoạt động HTX với hiều hình hoạch cụ thể để giúp đỡ HTX kiện toàn tổ chức để họat động hỗ trợ thức hợp tác như: tổ liên kết sản xuất, HTX bạn, liên kết với doanh nghiệp cho HTX vay lượng vốn định khoảng 50.000.000 đồng 03 năm địa bàn Vận động người có tay nghề, có vốn địa bàn tham gia không tính lãi để làm tảng hoạt động, hỗ trợ 2.000.000 đồng/HTX cho xã viên Phát huy nội lực cộng đồng xã viên nông dân nhân tố hàng đầu, khắc phục biểu trông chờ vào hổ trợ Nhà nước 3.2.2.2 Giải pháp công nghệ Yếu tố công nghệ yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu hoạt động HTX Do để đẩy mạnh tiến khoa học kỹ thuật công nghệ ta cần thực vấn đề sau:  Cần hình thành tổ chức liên kết HTX câu lạc trang trại, HTX nông nghiệp Từ đó, tạo điều kiện cho trang trại có nơi trao đổi nắm bắt thông tin thị trường đồng thời giúp đỡ hoạt động    khâu tổ chức thực 3.2.3.2 Về sách đất đai hợp tác xã Về sách đất đai, có Luật đất đai sửa đổi có văn hướng dẫn thi hành, song HTX nông nghiệp gặp không vướng mắc cản trở cần tháo gỡ Đối với đất HTX dùng vào làm trụ sở, xây dựng kho bãi, Nhà nước cần thiết có sách giao đất cho thuê ưu đãi HTX, để tạo điều kiện cho HTX mở rộng, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 3.2.3.3 Chính sách giải công nợ tồn đọng hợp tác xã Trước hết cần tâp trung phân loại, xử lý tồn đọng HTX cũ, để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ HTX tiếp tục chuyển đổi có hiệu Đối với Nhà nước cần tăng cường hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin HTX yếu khả chuyển đổi nên giải thể Đồng thời tiến việc hoạt động HTX hành tổng kết mô hình HTX nông nghiệp có hiệu để phổ biến nhân Các HTX cần mạnh dạn đầu tư vào máy có công nghệ tiên tiến diện rộng, tập trung vào mô hình sau: Mô hình HTX kinh doanh tổng hợp, phù hợp với nhằm giảm bớt chi phí không hợp lý mô hình HTX chuyên khâu, mô hình HTX dịch vụ tổng hợp, HTX nông dịch vụ HTX nghiệp ngành hàng Xây dựng thương hiệu cho HTX sản xuất, nuôi trồng cho nông phẩm có chất lượng cao Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Chính sách xoá nợ cũ cho HTX phù hợp với thực tiễn nay, để tạo điều kiện cho HTX phát triển vay vốn thuận lợi http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 91 92 - Hệ thống điện: Các cấp quyền cần quan tâm đến hệ 3.2.3.4 Chính sách tín dụng hợp tác xã Chính sách tín dụng chưa thực tạo điều kiện cho HTX vay thông điện lưới nông thôn nâng cấp, sửa chữa, xây dựng thêm trạm vốn, để HTX vay vốn cần phải lập quỹ bảo lãnh tín dụng, để HTX vay biến áp nhằm giảm hao tải đường dây đảm bảo điện áp định mức cho vốn thông qua bảo lãnh quỹ Đồng thời cho phép HTX làm người dân nông thôn chức tín dụng nội bộ, để HTX thuận lợi việc huy động vốn chỗ Nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc: Chính quyền cần có cho sản xuất kinh doanh giải pháp thúc đẩy nhanh việc phủ sóng truyền thanh, truyền hình đến 3.2.3.5 Chính sách xúc tiến thương mại xã chưa có tiếp cận với khoa học loại Tỉnh cần có sách hỗ trợ HTX hoạt động xúc tiến Nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc có để HTXNN giao lưu học thương mại như: cung cấp thông tin thương mại, tuyên truyền, tư vấn xuất hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, thông tin thị trường, biến khẩu; đào tạo nâng cao lực kỹ kinh doanh xuất khẩu; tham gia động giá đầu vào cho sản xuất hội chợ triểm lãm xuất khẩu; xây dựng thương hiệu quảng bá thương hiệu sản phẩm Các HTX phải có biện pháp, sách khuyến khích phát triển mạnh 3.2.3.6 Chính sách pháp lý hợp tác xã Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền Luật HTX, văn hướng dẫn thi hành chủ trương, sách Đảng Nhà nước phát triển kinh tế hợp tác HTX Giới thiệu tổ chức tham quan mô hình kinh tế hợp tác HTX hiệu địa phương Cần bổ sung sửa đổi thêm nội dung Luật Điều lệ HTX cho phù hợp với thực tế Để HTX phấn đấu có tích luỹ tái sản xuất mở rộng, nâng cao thu nhập hộ nông dân cần mở rộng hình thức vốn góp xã viên, không vốn góp mà vốn dạng tài sản cố định, đất đai, máy móc, trâu bò yếu tố khác quy vốn kinh tế hộ nông dân chủ thể sản xuất hàng hóa nhỏ, sản xuất hàng hóa theo chế thị trường, tự sản xuất kinh doanh làm giàu sức lao động đáng Xây dựng phát triển HTX kiểu kinh doanh dịch vụ tổng hợp để mở mang thêm nhiều ngành nghề cho xã viên, giải công ăn việc làm từ nguồn lao động nhàn rỗi nông thôn Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa nông nghiệp phát triển, nâng cao hiệu kinh tế tổ chức kinh tế hợp tác HTX nâng cao suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa 3.2.6 Giải pháp tăng cường quản lý vốn hợp tác xã 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng - Hệ thống giao thông đường bộ: Hệ thống thuận tiện tiện cho việc giao lưu, trao đổi hàng hóa vùng, miền nhằm giảm chi phí sản xuất tối đa, góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa Hiện đường giao thông liên thôn, liên xã tỉnh Thái Nguyên khó khăn, 3.2.6.1 Vốn cố định (VCĐ) Để quản lý sử dụng VCĐ có hiệu hợp lý, thời gian tới HTXNN cần sử dụng biện pháp sau: Đầu tư trang bị đồng bộ, tập trung dứt điểm, ưu tiên cho ngành khâu kinh doanh dịch vụ chủ yếu cần có quan tâm từ cấp quyền Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 3.2.5 Giải pháp thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 93 94 Rút ngắn thời gian thi công, xây dựng, lắp đặt nhanh chóng thiết bị máy móc, công trình vào hoạt động để thu hồi vốn - Chỉ đạo thực việc ghi chép sổ sách, cập nhật chứng từ làm đủ báo cáo tài chính: Khai thác tối đa công suất thời gian làm việc công trình, máy móc, thiết bị + Sổ sách kế toán: HTXNN phải sử dụng loại sổ sách kế toán theo mẫu thống Bộ Tài ban hành Thực chế độ kiểm kê định kỳ thực khấu hao đầy đủ Hàng năm HTX phải đánh giá hiệu sử dụng VCĐ để có giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu sử dụng VCĐ + Thường xuyên cập nhật chứng từ chi, chứng từ kế toán phải xếp, phân loại, bảo quản theo quy định + Lập đầy đủ báo cáo tài theo quy định: Các báo cáo tài 3.2.6.2 Quản lý vốn lưu động gồm có báo cáo gồm: báo cáo trình đại hội xã viên 03 báo cáo tài Để quản lý vốn lưu động tốt HTX cần: hàng năm, sau liên độ kế toán, HTX phải lập báo cáo thời - Phân loại đối tượng nợ để có biện pháp thu nợ cụ thể gian theo quy định gửi quan có liên quan - Động viên, tuyên truyền thường xuyên tới xã viên có nợ đọng sản 3.2.8 Đưa kế hoạch sản xuất kinh doanh vào hợp tác xã phẩm để họ thấy rõ thiệt hại mà họ gây cho HTX - Những đối tượng cố tình tổ chức thu hồi nợ vào lúc thu hoạch (có tính lãi), cá biệt thu địa điểm nơi sản xuất Về công tác kế hoạch: Phải có kế hoạch ngắn hạn dài hạn, Lãnh đạo HTX phải động điều tra, nghiên cứu thông tin thị trường, tìm đối tác đầu tư bao tiêu sản phẩm để hướng dẫn xã viên sản xuất, mở rộng ngành nghề - Các biện pháp không đạt kết lập danh sách đề nghị UBND Thực hạch toán kinh doanh tất hoạt động dịch vụ, kinh xã định rút ruộng (người nợ đọng nhiều rút không 2/3 điện doanh, hạ giá thành dịch vụ HTX Giá dịch vụ HTX phải thu hồi đủ chi phí tích canh tác) đảm bảo cho HTX có lãi Giá dịch vụ cho xã viên nông dân bên Hàng năm HTX phải tự đánh giá hiệu sử dụng VLĐ để có giải pháp thích hợp HTX phải có phân biệt theo hướng xã viên HTX hưởng lợi ích cao hơn, giá rẻ nhằm lôi xã viên vào HTX tham gia vào Để nâng cao hiệu sử dụng VLĐ HTX phải tăng tốc độ chu hoạt động HTX chuyển VLĐ mà biện pháp sử dụng chủ yếu là: Dự trữ hợp lý tránh dư thừa dự trữ cho trình kinh doanh dịch vụ, không để ứ đọng vốn, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh dịch vụ bình thường 3.2.7 Triển khai thực tốt chế độ kế toán Để bước thực tốt chế độ kế toán HTXNN địa bàn tỉnh, yêu cầu đặt cấp quyền cần phải làm tốt công việc sau: Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 95 96 Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh HTX nông nghiệp, HTX phải KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Qua phân tích đánh giá thực trạng đề giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh HTX nông nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thực mục tiêu mà đề tài đặt ra, đề cập hệ thống hoá lý luận HTX nói chung HTXNN nói riêng, khẳng định việc hình thành phát triển HTX nhu cầu phát huy dân chủ nội HTX củng cố quan hệ sản xuất nông thôn Luận văn giải pháp chủ yếu như: Tổ chức lại máy quản lý, đào tạo cán HTX; triển khai thực tốt chế độ kế toán; tăng cường đạo Nhà nước HTX; đưa hoạt động HTX vào kế hoạch hạch toán kinh doanh Đặc biệt giải pháp thúc đẩy kinh tế hàng hoá phát triển, tỉnh Thái Nguyên cần tạo điều kiện pháp lý sách thúc kinh tế hộ, hỗ trợ cho phát triển kinh tế hộ, không làm hoà tan, triệt tiêu đẩy phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hoá nông nghiệp kinh tế hộ, không vi phạm quyền làm chủ kinh tế hộ mà tạo điều kiện không ngừng phát triển ngành nghề dịch vụ nông thôn, mặt khác phải giúp đỡ kinh tế hộ phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hoá Qua nghiên cứu hệ thống lại trình phát triển kinh tế hợp tác xã nước ta qua thời kỳ, phân tích thực trạng, tình hình giai đoạn, nêu lên thành công, hạn chế, phân tích kỹ nguyên nhân khách quan, chủ quan sai lầm, đúc kết học kinh nghiệm trình phát triển HTX nước ta Định hướng cụ thể nhấn mạnh đến vấn đề nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh HTX nông nghiệp cần phải giải vấn đề như: nông nghiệp phát triển Kiến nghị: Để tạo điều kiện giúp đỡ HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu hỗ trợ thực cho kinh tế hộ xã viên phát triển Đối với cấp tỉnh: - UBND tỉnh cần có văn triển khai tới UBND huyện để tiến hành phê duyệt thủ tục đăng ký kinh doanh cách chặt chẽ, đầy đủ cụ thể - Các ban ngành thuộc tỉnh tiếp tục tuyên truyền rộng rãi điểm luật HTX tới cán quản lý xã viên HTX để Hoạt động HTX nông nghiệp phải nhằm mục đích phục vụ cho người hiểu rõ nắm vững trình chuyển đổi trình hoạt động kinh doanh dịch vụ phát triển kinh tế hộ xã viên Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh HTX nông nghiệp đồng - Tạo điều kiện vốn cho HTXNN hoạt động nguồn vốn thời HTX phải nâng cao cạnh tranh, hoạt động bình đẳng với đầu tư nhằm giải việc làm, xóa đói giảm nghèo, mở rộng phát triển thành phần kinh tế khác; Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh HTX kinh doanh ngành dịch vụ nông thôn suốt trình hoạt động mình, HTX phải bảo tồn vốn, tăng trưởng phát triển quỹ Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh HTX suốt trình tồn mình, HTX phải giữ nguyên tắc hoạt động HTX nông nghiệp kiểu Phải nằm khuôn khổ quy định pháp luật, chịu quản lý vĩ mô Nhà nước Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Đối với UBND cấp huyện : Củng cố BCĐ xây dựng phát triển kinh tế tập thể địa phương để nâng cao hiệu hoạt động BCĐ nhằm tham mưu tốt cho UBND việc quản lý phát triển HTX địa bàn Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia HTX theo hướng đổi phương pháp vận động Việc xây dựng, thành lập HTX, UBND cấp huyện cần cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 97 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn phối hợp với tổ chức đoàn thể, quan, đơn vị hữu quan, quan tâm đến việc hỗ trợ HTX kịp thời tháo gỡ khó khăn lĩnh vực quan, đơn vị phụ trách Có kế thư tăng cường lãnh đạo thực nghị Hội nghị Trung ương hoạch củng cố, giúp đỡ HTX làm ăn hiệu quả; nghiên cứu, khóa IX tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể thực sách tăng cường cán khoa học kỹ thuật cho HTX Trong phân bổ ngân sách địa phương hàng năm cần bố kinh phí để thực Ban chấp hành trung ương (2008), Chỉ thị số 20-CT/TW thị Ban bí Ban đạo đổi mới, phát triển KTHT HTX tỉnh Thái Nguyên (2002), sách hỗ trợ HTX phát triển theo sách tỉnh quy định tình Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh tế hợp tác, HTX tỉnh Thái Nguyên hình thực tế HTX địa bàn từ triển khai thực Luật HTX đến năm 2002, Thái Nguyên - Tăng cường đầu tư nâng cấp, xây dựng sở hạ tầng phục vụ sản xuất Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh sinh hoạt nông thôn như: giao thông, thủy lợi nội đồng… chương Thái Nguyên năm 2008 phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - trình kiên cố hóa kênh mương, đưa tiến khoa học kỹ thuật, biện xã hội năm 2009, Thái Nguyên pháp thâm canh trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế suất cao Đối với HTX : Cần tạo điều kiện thuận lợi để cán quản lý cán kỹ thuật HTX tham gia các lớp , giá hiệu hoạt động HTX nông nghiệp chuyển đổi, thành lập mới, học tập , bồi dưỡng để nâng cao trình độ , tiếp cận thông tin , quy định Nhà nước liên quan đến hoạt động đề giải pháp phát triển HTX nông nghiệp thời gian tới, Hà Nội HTX, nâng cao hiệu hoạt động quản lý , điều hành hoạt động HTX vướng mắc HTX Quan tâm việc quy hoạch , đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa HTX mới, phát triển kinh tế hợp tác, nghiệm thu tháng 6/2000 Hà Nội Các Mác (1962), Bản thảo kinh tế triết học 1884, NXB Sự thật, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (1998), Nghị 10 Bộ Chính trị ngày 5/4/1988, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Tóm lại, để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh HTX cần phải giải đồng vấn đề Luật pháp, đất đai, lao động vốn, khoa Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, NXB trị Quốc gia, Hà Nội học, chế biến, tiêu thụ, Trong yêu cầu vốn có vai trò, vị trí quan trọng xúc hàng đầu Muốn cấp, ngành cần Nguyễn Văn Bích tập thể tác giả (2002), Báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu đề tài KHXH 03-03 lý luận, sách giải pháp đổi quy định Tăng cường mối quan hệ gắn bó với quyền địa phương, chủ động kiến nghị với quan , đơn vị hữu quan giải khó khăn , Bộ NN&PTNT (2000), Báo cáo kết dự án điều tra trạng đánh Học viện Nguyễn Ái Quốc (1993), Những hình thức hợp tác có đạo xây dựng phương hương nhằm giảm thiểu thủ nông nghiệp - Bước chuyển từ mô hình cũ sang hình thức mới, tục phiền hà cho HTX vay vốn ngân hàng cần có bảo NXB Sự thật, Hà Nội lãnh, tín chấp tỉnh nhằm tạo điều kiện tối đa cho HTX phát triển 10 Nguyễn Quang Huân (2003), Thực trạng giải pháp phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 99 100 11 Liên minh hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên (2004), Một số văn tổ 23 UBND tỉnh Thái Nguyên (2006), Đề án tiếp tục đổi mới, phát triển chức thực luật Hợp tác xã, Thái Nguyên nâng cao hiệu kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 12 Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2008 2006-2010, Thái Nguyên 13 Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X 24 UBND tỉnh Thái Nguyên (2005), Báo cáo kết thực chương trình đổi phát triển kinh tế hợp tác, HTX tỉnh Thái Nguyên giai 14 Nghị số 13-NQ/TW năm 2002 nghị đại hội lần thứ Ban chấp hành trung ương khóa IX tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể đoạn 2001-2005 từ thực trạng kinh tế hợp tác, HTX địa phương, Thái Nguyên 25 GS.TS Hồ Văn Vĩnh (2004), Mô hình phát triển Hợp tác xã nông nghiệp 15 Nguyễn Tiến Quân (2008) Phát triển HTX nước ta giai đoạn tiến trình công nghiệp hóa - đại hóa nông nghiệp nông thôn hai thập niên đầu kỷ XXI, đề tài cấp (Website: tapchicongsan.org.vn) 16 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1996), Luật Hợp 26 Website: http://www agroviet.gov.vn; http://www.vca.org.vn tác xã, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 17 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 18 Quyết định số 491/QĐ-TTg ban hành tiêu chí nông thôn (2009) 19 Nguyễn Khắc Sơn (2006), Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp củng cố, phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, đề tài cấp 20 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thái Nguyên (2001), Báo cáo Thực trạng hợp tác xã nông nghiệp mục tiêu phương hướng thực Luật hợp tác xã ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên từ đến năm 2010, Thái Nguyên 21 Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Thái Nguyên (2007), Báo cáo tổng kết năm thực nghị TW5 khóa IX phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên 22 UBND tỉnh Thái Nguyên (2001), Chương trình đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2001-2005, Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 101 102 Phụ lục 1: Kết chuyển đổi thành lập HTXNN địa Phụ lục Kết kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2008 bàn tỉnh Thái Nguyên qua năm (2006-2008) Đơn vị tính: 1.000 đồng Số HTX chuyển đổi thành lập Thành phố, Huyện, thị xã Tổng số Trong STT I Chuyển đổi Thành lập Chỉ tiêu Tổng doanh thu Định hóa Đại Từ 12 10 Chi phí BQ/1HTX Phú lương 12 Đồng Hỷ 29 17 12 Thành phố Thái Nguyên 26 21 Phú Bình 10 Phổ Yên 17 11 Thị xã Sông Công 2 123 80 43 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn II Tổng chi phí 2007 2008 28.765.000 31.406.245 35.091.990 Doanh thu BQ/1HTX Võ Nhai Cộng 2006 243.771 266.155 285.301 26.308.991 28.920.960 31.866.262 222.957 241.754 259.075 Chi phí gián tiếp 1.315.449 1.303.682 1.823.597 Chi phí trực tiếp 24.993.542 27.223.278 30.042665 2.456.009 2.879.285 3.225.728 20.814 24.401 26.225 III Lãi chờ phân phối Lãi chờ phân phối BQ/1HTX Nguồn: tính toán từ số liệu điều tra Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn