Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn

51 772 5
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2016, 21:50

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu23. Nhiệm vụ nghiên cứu24. Phạm vi nghiên cứu35. Phương pháp nghiên cứu36. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài37. Kết cấu đề tài3CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BÌNH GIA VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ.41.1. Khái quát về huyện Bình Gia41.2. Khái quát về phòng Nội vụ huyện Bình Gia41.2.1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax của phòng41.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng51.2.2.1. Chức năng51.2.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn51.2.3. Tóm lược quá trình phát triển của phòng91.2.4. Cơ cấu tổ chức phòng Nội vụ huyện Bình Gia101.2.5. Phương hướng hoạt động của phòng trong thời gian tới121.2.6. Các hoạt động của công tác quản trị nhân lực tại phòng131.2. Cơ sở lý luận về vấn đề nâng cao chất lượng CBCC cấp xã tại huyện Bình Gia131.2.1. Khái niệm cán bộ, công chức131.2.2. Khái niệm chất lượng cán bộ, công chức151.2.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng CBCC chính quyền cấp xã161.2.3.1. Về phẩm chất chính trị161.2.3.2. Về phẩm chất đạo đức171.2.3.3. Trình độ năng lực của CBCC181.2.3.4. Phương pháp và kỹ năng làm việc của CBCC241.2.3.5. Một số tiêu chí khác251.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng CBCC cấp xã261.2.4.1. Yếu tố về đào tạo bồi dưỡng CBCC261.2.4.2. Cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm. sử dụng CBCC cấp xã261.2.4.3. Yếu tố về chế độ chính sách đảm bảo lợi ích vất chất đối với đội ngũ CBCC cấp xã271.2.4.4. Yếu tố quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ CBCC cấp xã281.2.4.5. Yếu tố văn hóa ở địa phương28CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH GIA302.1.Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Bình Gia302.1.1. Đặc điểm của đội ngũ CBCC ở huyện Bình Gia302.1.2. Số lượng, chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã ở huyện Bình Gia312.2. Đánh giá thực trạng đội ngũ CBCC cấp xã ở huyện Bình Gia332.2.1. Đánh giá chung332.2.2. Đánh giá theo từng tiêu chí342.2.2.1. Về phẩm chất chính trị342.2.2.2. Về số lượng cán bộ, công chức352.2.2.3. Về chất lượng cán bộ, công chức352.2.2.4. Về độ tuổi, sức khỏe và thâm niên công tác362.2.2.5. Về phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức362.2.2.6. Phương pháp và kỹ năng giải quyết công việc372.3. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, bất cập của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Bình Gia38CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN BÌNH GIA413.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Bình Gia413.1.1. Hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã413.1.2. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã413.1.3. Nâng cao chất lượng công tác thu hút, quy hoạch và sử dụng cán bộ, công chức423.1.4. Chuẩn hóa các chức danh và xác định cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã423.1.5. Nâng cao ý thức tự học của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã433.1.6. Tăng cường trang bị kỹ thuật tin học cho cán bộ, công chức cấp xã433.1.7. Nâng cao công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng và kỷ luật.443.2. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Bình Gia44KẾT LUẬN47DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO48 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa, đóng góp đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BÌNH GIA VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1 Khái quát huyện Bình Gia .4 1.2 Khái quát phòng Nội vụ huyện Bình Gia .4 1.2.1 Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax phòng .4 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng .5 1.2.2.1 Chức .5 1.2.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn 1.2.3 Tóm lược trình phát triển phòng 1.2.4 Cơ cấu tổ chức phòng Nội vụ huyện Bình Gia .10 1.2.5 Phương hướng hoạt động phòng thời gian tới 12 1.2.6 Các hoạt động công tác quản trị nhân lực phòng .13 1.2 Cơ sở lý luận vấn đề nâng cao chất lượng CBCC cấp xã huyện Bình Gia 13 1.2.1 Khái niệm cán bộ, công chức .13 1.2.2 Khái niệm chất lượng cán bộ, công chức 15 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng CBCC quyền cấp xã .16 1.2.3.1 Về phẩm chất trị 16 1.2.3.2 Về phẩm chất đạo đức 17 1.2.3.3 Trình độ lực CBCC .18 1.2.3.4 Phương pháp kỹ làm việc CBCC 24 1.2.3.5 Một số tiêu chí khác 25 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng CBCC cấp xã 26 1.2.4.1 Yếu tố đào tạo bồi dưỡng CBCC 26 1.2.4.2 Cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm sử dụng CBCC cấp xã .26 1.2.4.3 Yếu tố chế độ sách đảm bảo lợi ích vất chất đội ngũ CBCC cấp xã .27 1.2.4.4 Yếu tố quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ CBCC cấp xã 28 1.2.4.5 Yếu tố văn hóa địa phương .28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH GIA 30 2.1.Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Bình Gia 30 2.1.1 Đặc điểm đội ngũ CBCC huyện Bình Gia 30 2.1.2 Số lượng, chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Bình Gia 31 2.2 Đánh giá thực trạng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Bình Gia 33 2.2.1 Đánh giá chung .33 2.2.2 Đánh giá theo tiêu chí 34 2.2.2.1 Về phẩm chất trị .34 2.2.2.2 Về số lượng cán bộ, công chức 35 2.2.2.3 Về chất lượng cán bộ, công chức .35 2.2.2.4 Về độ tuổi, sức khỏe thâm niên công tác 36 2.2.2.5 Về phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức 36 2.2.2.6 Phương pháp kỹ giải công việc 37 2.3 Nguyên nhân chủ yếu hạn chế, bất cập đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Bình Gia .38 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN BÌNH GIA 41 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Bình Gia .41 3.1.1 Hoàn thiện chế độ, sách đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 41 3.1.2 Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 41 3.1.3 Nâng cao chất lượng công tác thu hút, quy hoạch sử dụng cán bộ, công chức 42 3.1.4 Chuẩn hóa chức danh xác định cấu đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã .42 3.1.5 Nâng cao ý thức tự học đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 43 3.1.6 Tăng cường trang bị kỹ thuật tin học cho cán bộ, công chức cấp xã 43 3.1.7 Nâng cao công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng kỷ luật 44 3.2 Một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Bình Gia 44 KẾT LUẬN 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .48 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HĐND UBND CBCC CNH – HĐH THPT THCS UBMTTQVN NXB Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Cán bộ, công chức Công nghiệp hóa, đại hóa Trung học phổ thông Trung học sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nhà xuất PHẦN MỞ ĐẦU Thực tập tốt nghiệp hoạt động giáo dục đặc thù nhằm góp phần hình thành, phát triển phẩm chất lực nghề nghiệp cần thiết sinh viên theo mục tiêu đào tạo đề Hoạt động có vai trò đặc biệt quan trọng không với trình học tập mà với nghiệp sinh viên sau Thực tập tốt nghiệp hội để sinh viên áp dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế công việc, giúp sinh viên nhận biết điểm mạnh, điểm yếu cần trang bị thêm kiến thức, kỹ để đáp ứng nhu cầu công việc Trong năm học 2014-2015, thực kế hoạch đào tạo nhà trường khoa Tổ chức Quản lý nhân lực trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức đợt thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 6, kéo dài gần tháng (từ ngày 02/3/2015 -24/4/2015) Là sinh viên lớp Quản trị nhân lực K6b liên hệ Phòng Nội vụ huyện Bình gia tỉnh Lạng sơn tiếp nhận nơi thực tập Lý chọn đề tài Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò đặc biệt quan trọng họ người gần dân nhất, trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, hàng ngày triển khai, hướng dẫn, vận động nhân dân thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, trực tiếp lắng nghe, giải kiến nghị lên quyền cấp kiến nghị, ý kiến, nguyện vọng nhân dân Chính nên việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã quan trọng, cần xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã có chất lượng tốt, có phẩm chất đạo đức, lực, phương pháp, phong cách công tác tốt để đáp ứng yêu cầu công việc đồng thời xây dựng hệ thống trị cấp sở vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.Tuy nhiên, thực tế khách quan chất lượng đội ngũ CBCC cấp sở, đặc biệt CBCC xã, phường, thị trấn vùng nông thôn miền núi tương đối thấp, không tương xứng với vị trí, vai trò họ đáp ứng đầy đủ chức danh theo quy định Nhà nước Điều ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu hoạt động quyền cấp sở; nghiêm trọng dẫn đến nhiều sai phạm, làm lòng tin nhân dân Đảng Nhà nước Do việc nâng cao chất lượng CBCC cấp sở để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh đòi hỏi thực tế khách quan ngày cao nhiệm vụ trọng tâm công tác cán cấp sở Trong đợt thực tập tốt nghiệp vừa qua Phòng Nội vụ huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn, có điều kiện tìm hiểu tình hình thực trạng đội CBCC cấp sở huyện Chất lượng CBCC thấp, trình độ lực thực thi công vụ đội ngũ nhiều bất cập so với yêu cầu công việc yêu cầu thực tế đặt Do đặc thù huyện miền núi, tình hình kinh tế - xã hội nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ đói nghèo cao nên đội ngũ CBCC cấp xã huyện Bình Gia nhiều hạn chế đáng kể Điều đặt nhiệm vụ phải tập trung đổi mới, củng cố kiện toàn tổ chức máy nâng cao chất lượng quyền sở Vì việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã vấn đề vô cấp thiết quan trọng Với lý trên, chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn” Mục tiêu nghiên cứu Vận dụng kiến thức học để góp phần làm sáng tỏ sở lý luận thực trạng đội ngũ CBCC, đặc biệt chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Từ tìm điểm mạnh, điểm yếu đội ngũ CBCC cấp xã đưa số giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện đội ngũ CBCC cấp xã địa bàn huyện giai đoạn Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích trên, báo cáo có nhiệm vụ làm rõ vấn đề lý luận khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò quyền cấp xã, đội ngũ CBCC cấp xã nói chung huyện Bình Gia nói riêng Tiến hành thu thập số liệu, nghiên cứu bảng biểu cấu, số lượng, chất lượng CBCC cấp xã huyện, từ đánh giá, tìm ưu điểm, hạn chế đội ngũ CBCC xã tìm nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến đội ngũ CBCC cấp xã huyện Bình Gia Qua đưa giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Phạm vi nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu, tìm hiểu có hạn đề tài tập trung nghiên cứu khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2014 Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành báo cáo sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu; - Phương pháp thu thập thông tin; - Phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích; - Phương pháp so sánh, đánh giá; Ngoài báo cáo sử dụng phương pháp bổ trợ như: phương pháp vấn, phương pháp điều tra, khảo sát thực tế Ý nghĩa, đóng góp đề tài - Đối với quan: Báo cáo tài liệu để huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn tham khảo vào tình hình thực tế áp dụng hoạch định sách nâng cao chất lượng CBCC cấp xã Có thể dùng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu - Đối với nhà trường: Đóng góp vào kho tàng kiến thức nhà trường thêm báo cáo khoa học, làm tảng để phát triển đề tài cao - Đối với thân: Trang bị kiến thức CBCC cấp xã kiến thức Quản trị Nhân lực, bổ sung thêm kĩ năng, kiến thức mà phải có trước trường Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung báo cáo gồm 03 chương: Chương 1: Tổng quan phòng Nội vụ huyện Bình Gia sở lý luận vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Chương 2: Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã địa bàn huyện Bình Gia Chương 3: Một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Bình Gia CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BÌNH GIA VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1 Khái quát huyện Bình Gia Bình Gia huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn, cách thành phố Lạng Sơn 70 km phía Tây Phía Bắc giáp huyện Tràng Định; Phía Đông giáp huyện Văn Quan Văn Lãng; Phía Nam giáp huyện Bắc Sơn; Phía Tây giáp huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) Huyện có diện tích tự nhiên 109.352,73 ha, có 20 đơn vị hành gồm 19 xã 01 thị trấn gồm thị trấn Bình Gia 19 xã: Hưng Đạo, Vĩnh Yên, Hoa Thám, Quý Hòa, Hồng Phong, Yên Lỗ, Quang Trung, Thiện Hòa, Minh Khai, Thiện Thuật, Thiện Long, Hòa Bình, Mông Ân, Hoàng Văn Thụ, Tân Hòa, Tô Hiệu, Hồng Thái, Bình La Tân Văn; với 194 thôn, khối phố, dân số 53.214 nhân (tính đến hết tháng 12/2013), gồm dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh, Cao Lan sống rải rác xen kẽ khắp địa bàn toàn huyện, canh tác chủ yếu nghề trồng lúa, ngô trồng khác Ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu tiếng Tày, Nùng, Kinh Hệ thống giao thông có Quốc lộ 1B 279 chạy qua thuận tiện cho việc giao lưu hàng hóa phát triển kinh tế xã hội huyện, hai huyện có diện tích hồi lớn tỉnh Lạng Sơn Hệ thống sông ngòi Bình Gia chủ yếu suối nhỏ, có sông lớn sông Văn Mịch( theo tên địa phương), có đập Phai Danh( cung cấp nước tưới tiêu thực thủy lợi nhân dân khu vực lân cận) 1.2 Khái quát phòng Nội vụ huyện Bình Gia 1.2.1 Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax phòng - Tên: Phòng Nội vụ huyện Bình Gia - Địa chỉ: Khu thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn - Số điện thoại: 0253834821 - Fax: (025) 3835470 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng 1.2.2.1 Chức Phòng Nội vụ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu, giúp UBND huyện thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực: Tổ chức, biên chế quan hành chính, nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; quyền địa phương; địa giới hành chính; cải cách hành chính; tôn giáo; Hội, tổ chức phi phủ; công tác niên; văn thư lưu trữ nhà nước thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác UBND huyện, đồng thời chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ sở Nội vụ 1.2.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Nội vụ huyện quy định Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng năm 2008 Bộ Nội vụ bao gồm nhiệm vụ sau đây: Trình UBND huyện văn hướng dẫn công tác nội vụ địa bàn tổ chức thực theo quy định; Trình UBND huyệnban hành định, thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước giao; Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý giao Về tổ chức máy - Tham mưu, giúp UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo hướng dẫn UBND tỉnh; - Trình UBND huyện định tham mưu cho UBND huyện trình cấp có thẩm quyền định thành lập, sáp nhập, giải thể quan chuyên môn thuộc UBND huyện; - Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể tổ chức nghiệp trình cấp có thẩm quyền định; - Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND huyện định thành lập, giải thể, sáp nhập tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định Pháp luật Về quản lý sử dụng biên chế hành chính, nghiệp - Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND huyện phân bổ tiêu biên chế hành chính, nghiệp hàng năm; - Giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, nghiệp; - Giúp UBND huyện tổng hợp chung việc thực quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm quan chuyên môn, tổ chức nghiệp thuộc UBND huyện UBND xã, thị trấn Về công tác xây dựng quyền - Giúp UBND huyện quan có thẩm quyền tổ chức thực việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo phân công UBND huyện hướng dẫn UBND tỉnh; - Thực thủ tục để Chủ tịch UBND huyện phê chuẩn chức danh lãnh đạo UBND cấp xã; giúp UBND huyện trình UBND tỉnh phê chuẩn chức danh bầu cử theo quy định pháp luật; - Tham mưu, giúp UBND huyện xây dựng đề án thành lập mới, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành địa bàn để UBND huyện trình HĐND huyện thông qua trước trình cấp có thẩm quyền xem xét, định Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, giới, đồ địa giới hành huyện; - Giúp UBND huyện việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập kiểm tra, tổng hợp báo cáo hoạt động xóm, tổ dân phố địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng, Phó xóm, tổ dân phố Giúp UBND huyện việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực pháp luật dân chủ sở quan hành chính, đơn vị nghiệp, xã, thị trấn, xóm, tổ dân phố địa bàn huyện Về cán bộ, công chức, viên chức - Tham mưu, giúp UBND huyện việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; thực sách, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kiến thức quản lý cán bộ, công chức, viên chức; - Thực việc tuyển dụng, quản lý công chức cấp xã thực sách cán bộ, công chức cán chuyên trách, không chuyên trách cấp xã theo phân cấp Về cải cách hành - Giúp UBND huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra quan chuyên môn cấp UBND cấp xã thực công tác cải cách hành địa phương; - Tham mưu, giúp UBND huyện chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành địa bàn huyện; - Tổng hợp công tác cải cách hành địa bàn huyện báo cáo UBND huyện UBND tỉnh 10 Giúp UBND huyện thực quản lý Nhà nước tổ chức hoạt động Hội tổ chức phi phủ địa bàn 11 Về công tác văn thư, lưu trữ - Hướng dẫn, kiểm tra quan, đơn vị địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định Pháp luật công tác văn thư, lưu trữ; - Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ thu thập, bảo vệ, bảo quản tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ quan, đơn vị địa bàn huyện lưu trữ huyện 12 Về công tác tôn giáo - Giúp UBND huyện hướng dẫn, đạo, kiểm tra tổ chức thực chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước tôn giáo công tác tôn giáo địa bàn; - Chủ trì, phối hợp với quan chuyên môn cấp để thực dưỡng, trình độ CBCC cấp xã ngày cao, số CBCC có tư mới( dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm), kỹ quản lý nhà nước ngày thành thạo; - Độ tuổi CBCC cấp xã tương đối trẻ, giảm số lượng công chức tuổi cao trình độ chuyên môn; - Trình độ đội ngũ CBCC cấp xã nâng lên bước; - Chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã nâng lên, tiến tới chuẩn hóa Về nhược điểm: - Một số CBCC cấp xã có biểu dao động, hội, hách dịch, tham ô tham nhũng; - CBCC chưa đạt chuẩn trình độ tương đối nhiều, kể cán chủ chốt; lực quản lý nhà nước đa số CBCC cấp xã huyện Bình Gia thấp 2.2.2 Đánh giá theo tiêu chí 2.2.2.1 Về phẩm chất trị Ưu điểm: Nhìn chung đội ngũ CBCC huyện Bình Gia có lĩnh trị vững vàng, họ trung thành với lý tưởng, kiên định với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào nghiệp đổi Đảng Trung thực, chịu tác động từ mặt trái chế thị trường Tổ chức vận động nhân dân thực đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước sở Đa số CBCC cấp xã gần dân, sát dân, thông thuộc địa bàn, hiểu rõ phong tục tập quán đồng bào, nói ngôn ngữ dân tộc địa phương, gương mẫu, nhân dân tín nhiệm Nhược điểm: Nhiều CBCC cấp xã chưa thực nắm vững, sâu sắc đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Kết thực Nghị quyết, văn pháp luật địa phương hiệu quả, thiếu vận dụng sáng tạo Năng lực tổ chức, vận động quần chúng, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu uy tín phận CBCC xã thấp 34 Ý thức tổ chức, tính kỷ luật số CBCC chưa cao Tác phong làm việc chậm chạp, trì trệ, luộm thuộm, không đến buổi họp, làm việc dân thường phải chờ đợi Nhiều lên trụ sở tiếp dân cán bận giải việc nhà Một số CBCC cấp xã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu xa sút lối sống, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cá nhân 2.2.2.2 Về số lượng cán bộ, công chức Với số lượng CBCC cấp xã để làm nhiệm vụ nhiều bất cập Tình trạng CBCC việc để làm, đến quan ngồi chơi, làm lúng túng thiếu kiến thức chuyên môn, giải công việc thiếu tính khoa học hiệu phổ biến, đặc biệt số vị trí như: Tư pháp Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Văn phòng Đảng ủy 2.2.2.3 Về chất lượng cán bộ, công chức Trình độ học vấn CBCC cấp xã huyện Bình Gia cao (tốt nghiệp THPT 71,46%) so với mặt xã hội, đặc biệt vùng đặc biệt khó khăn Đây tiền đề thuận lợi cho việc tiếp thu, lĩnh hội kiến thức khác tiếp nhận triển khai tốt chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước Tuy nhiên phận CBCC tốt nghiệp THCS trở xuống, chí 6/199 cán đạt trình độ Tiểu học Hạn chế ảnh hưởng tới chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Trình độ chuyên môn đội ngũ CBCC cấp xã nâng lên, số cán chưa đáp ứng so với yêu cầu Đối với cán công chức cấp xã huyện Bình Gia số người chưa qua bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chiếm tỷ lệ tương đối cao Trình độ quản lý nhà nước CBCC cấp xã huyện mức đạt chuẩn thấp so với loại trình độ khác Điều có ảnh hưởng lớn tới hoạt động quản lý nói chung trình giải công việc đội ngũ CBCC nói riêng quyền cấp xã nói chung Có 51,86% số CBCC, đặc biệt công chức chuyên môn chưa có trình độ tin học phục vụ công tác chuyên môn Với thực trạng này, đội ngũ CBCC cấp xã 35 huyện gặp không khó khăn hoạt động quản lý nhà nước sở để tự học tập nâng cao trình độ 2.2.2.4 Về độ tuổi, sức khỏe thâm niên công tác Nhìn chung, CBCC cấp xã huyện lực, sức khỏe tốt công tác tuyển chọn khám sức khỏe tiến hành nghiêm túc, đồng thời công tác chăm sóc sức khỏe tiến hành thường xuyên xã, thị trấn địa bàn huyện Với tỷ lệ nam 80,67% thường có sức khỏe tốt hơn, cường độ làm việc cao nữ nên đảm bảo chất lượng hoạt động công vụ cấp sở Về thâm niên công tác, gắn liền với độ tuổi CBCC Đội ngũ CBCC cấp xã chưa trẻ hóa, độ tuổi phổ biến từ 31- 40 tuổi, chiếm đến 33,76%; độ tuổi từ 41- 50 chiếm 26,29% từ 51 tuổi trở lên chiếm 30,41% số CBCC có Dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ ít, 9,53% Tương đương với độ tuổi ấy, thâm niên chức vụ CBCC cấp xã huyện cao Chiếm tỷ lệ cao nhóm CBCC có thâm niên 10 năm, chiếm 10,56% Dưới năm, chiếm 55,15% từ 5- 10 năm 34,27% (chủ yếu công chức chuyên môn) Nếu nhiều nơi khác, thâm niên chức vụ 10 năm chiếm tỷ lệ cấp sở huyện chiếm đến 10,56% Chứng tỏ đội ngũ CBCC cấp xã huyện dày dạn kinh nghiệm công tác Tuy nhiên, cấu bất hợp lý cho việc nâng cao chất lượng CBCC cấp xã gắn với việc trẻ hóa đội ngũ Trong hệ thống máy quyền, đặc biệt cấp xã, cấp tiếp xúc nhiều với dân không nhanh nhạy, nhạy bén với thay đổi đời sống kinh tế - xã hội, dễ rơi vào chủ nghĩa bảo thủ, lạc hậu, làm cho máy chây lỳ hoạt động hiệu 2.2.2.5 Về phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức Nhìn chung đội ngũ CBCC cấp xã huyện có phẩm chất, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, ý thức kỷ luật tốt có tinh thần trách nhiệm công việc Vì xây dựng 60% quyền sở vững mạnh (theo Báo cáo kết đánh giá, phân loại quyền sở năm 2014), quyền trung bình yếu Tuy nhiên phận CBCC có biểu tiêu cực làm lòng 36 tin nhân dân vào Đảng, vào quyền Trong năm 2013, số xã xảy số vụ việc tiêu cực mà nguyên nhân ý thức trách nhiệm CBCC cấp xã Ví dụ như: Công chức Văn hóa- Xã hội UBND xã Hoa Thám (đang thời gian tập sự) không kịp thời cấp phát tiền tết Nguyên đán cho gia đình sách, dẫn đến đối tượng thắc mắc cấp phát, gây xúc cho nhân dân (hiện hủy định tuyển dụng) Chủ tịch UBND xã Quý Hòa mượn danh tập thể UBND xã làm đơn xin giảm nhẹ tội cho công chức bị phạt tù vi phạm pháp luật (bị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách) Điều đáng buồn họ Đảng viên trang bị kiến thức lý luận trị, Đảng nhân dân tin yêu, giao phó nhiệm vụ Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục bồi dưỡng đạo đức, phẩm chất trị cho CBCC việc tự rèn luyện, CBCC phải tự ý thức trách nhiệm, vai trò nhiệm vụ thiêng liêng để phục vụ bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân với tất nhiệt huyết trí tuệ 2.2.2.6 Phương pháp kỹ giải công việc Về phương pháp Qua khảo sát thực tế cho thấy Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã phần lớn lúng túng, chưa có phương pháp điều hành kỳ họp đặc biệt chủ trì chất vấn thảo luận thông qua nghị HĐND nên chưa phát huy dân chủ Trong hoạt động giám sát, chưa có phương pháp lựa chọn vấn đề giám sát, chủ trì giám sát; chưa tổ chức thu thập thông tin liên quan nội dung giám sát trước tiến hành giám sát nên chất lượng hoạt động giám sát không cao, không tránh khỏi tính hình thức Thực tế cho thấy, số cán trẻ, động, có nghiệp vụ chuyên môn thiếu linh hoạt, điều hòa phối hợp với Mặt trận đoàn thể chưa chặt chẽ nên triển khai thực nhiệm vụ chưa có tính thuyết phục Một phận cán có phong cách lãnh đạo thiếu dân chủ, thiếu minh bạch, quan liêu làm giảm tính tích cực, sáng tạo CBCC quyền, quần chúng nhân dân lòng tin với quyền địa phương Tính sáng tạo chưa có đội ngũ cán chức danh tâm lý ngại va chạm, điều hành công việc chủ yếu 37 theo đạo, trông chờ ỷ lại vào cấp Về kỹ Nhiều cán chủ chốt giữ chức vụ lần đầu lúng túng, thiếu kỹ lãnh đạo, quản lý điều hành họp, tổ chức tiếp dân, xử lý tình huống… Do vậy, gặp không khó khăn thực thi nhiệm vụ Nhiều CBCC chưa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ (chủ yếu cán số công chức đào tạo trái nghề), kiến thức quản lý nhà nước hạn chế ảnh hưởng không đến kỹ hoạt động Do đó, kỹ thực thi hoạt động quản lý nhà nước yếu kỹ lãnh đạo quản lý kỹ hành 2.3 Nguyên nhân chủ yếu hạn chế, bất cập đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Bình Gia Những hạn chế đội ngũ CBCC cấp xã huyện Bình Gia chủ yếu số nguyên nhân sau: - Kết cấu kinh tế - xã hội vùng cao, vùng sâu, vùng xa thấp, lạc hậu Các điều kiện cho phát triển giáo dục thiếu thốn, khó khăn Cán sở, đặc biệt cán người dân tộc thiểu số nhiều điều kiện để tham gia học tập từ tuổi học phổ thông Việc giao lưu học hỏi tiếp cận kiến thức khoa học có hội Đời sống nhân dân thân cán xã gặp nhiều khó khăn - Phần lớn, đội ngũ CBCC cấp xã huyện Bình Gia trưởng thành từ chế quản lý quan liêu, bao cấp cộng với khó khăn đời sống kinh tế hình thành thói quen trông chờ vào cấp trên, ỷ lại, thụ động, động, sáng tạo ảnh hưởng lớn tới tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ giải công việc ngày - Do đội ngũ CBCC cấp xã huyện hình thành từ nguồn chủ yếu người trưởng thành từ phong trào địa phương đội xuất ngũ, người cá nhân trội từ phong trào địa phương, có nhiệt tình công tác, có phẩm chất lãnh đạo, có nhiều kinh nghiệm Tuy nhiên, họ lại không đào tạo cách nên trình độ nhiều hạn chế 38 - Độ tuổi CBCC cấp xã huyện Bình Gia cao Theo thống kê có 351/388 CBCC (chiếm 90,46%) có độ tuổi từ 31 trở lên Do 90 % tổng số CBCC sinh trước năm 1983 giai đoạn đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, giáo dục chưa phát triển nên họ không đào tạo - Do sách đào tạo, bồi dưỡng chưa toàn diện, nhiều hạn chế Hiện nay, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã huyện Bình Gia phụ thuộc hoàn toàn vào cấp Khi cấp có tiêu thông báo triệu tập lớp đào tạo, bồi dưỡng huyện cử cán đào tạo, bồi dưỡng Bản thân huyện Bình Gia chưa tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, mà tổ chức lớp tập huấn (hoặc kết hợp Sở Nội vụ) để nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCC cấp xã huyện Mặt khác, huyện kinh phí sách hỗ trợ, động viên thêm cho CBCC, trợ cấp tỉnh (theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010) Bộ Tài đào tạo, bồi dưỡng - Do chế độ đãi ngộ CBCC cấp xã thấp, việc trả lương chưa thực gắn với vị trí việc làm hiệu công việc; chế độ tiền lương, phụ cấp không đủ đảm bảo sống thân gia đình họ, công việc xã, thôn họ phải chăm lo phát triển kinh tế gia đình Mặt khác, trước có chế độ tiền lương họ hưởng mức sinh hoạt phí Mà mức phụ cấp thấp, có tác dụng hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng ngày dù mức sống nông thôn không cao Vì vậy, vấn đề học tập để nâng cao trình độ đội ngũ CBCC cấp xã gặp nhiều khó khăn - Do huyện chưa có sách thu hút người có trình độ, đặc biệt sinh viên trường làm cấp xã; có thái độ phân biệt, đối xử với người địa phương khác tuyển dụng xét tuyển - Điều kiện phương tiện làm việc CBCC xã nhìn chung thiếu, nhiều trụ sở làm việc cấp xã thiếu, chưa đầu tư xây dựng kiên cố Các phương tiện làm việc như: bàn ghế, tủ tài liệu, máy vi tính phục vụ công tác văn chưa trang bị đầy đủ - Do chế tuyển dụng công chức chuyên môn cấp xã trước để lại 39 - Do chất lượng bầu cử đại biểu HĐND cấp xã chưa cao, hầu hết cán cấp xã người địa phương hình thành đường bầu cử - Do công tác quy hoạch cán cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu; việc gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán hạn chế 40 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN BÌNH GIA 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Bình Gia 3.1.1 Hoàn thiện chế độ, sách đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Khi xây dựng sách, chế độ đãi ngộ CBCC phải vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc mà chức danh CBCC đảm nhiệm Không xếp lương phân biệt cán với công chức họ có trình độ Tăng mức phụ cấp công tác phí CBCC cấp xã làm việc xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tăng mức phụ cấp cho trưởng đoàn thể xứng đáng với trách nhiệm công việc; quy định phụ cấp trách nhiệm cho công chức cấp xã; cần có chế độ hỗ trợ cho cán luân chuyển Quy định thâm niên công tác cho cán cấp xã đảm bảo cho họ yên tâm công tác Có sách thu hút, động viên CBCC cấp xã học tập nâng cao trình độ Thực luân chuyển CBCC làm việc cấp xã 3.1.2 Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Huyện cần mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức lý luận trị cho nhóm đối tượng; cán chủ chốt; Chủ tịch UBMTTQ trưởng đoàn thể; công chức công an; công chức chuyên môn Do trình độ chuyên môn đội ngũ CBCC cấp xã huyện thấp đặc biệt nhóm cán chuyên trách nên theo nhóm CBCC mà huyện có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp Đối với nhóm cán chủ chốt chưa đạt chuẩn trình độ chuyên môn, huyện nên mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế kiến thức quan trọng trực tiếp phục vụ cho công việc mà cán đảm nhiệm Cần phải mở lớp bồi dưỡng kiến thức ngắn ngày liên quan đến lĩnh vực công tác mà nhóm đối tượng Chủ tịch UBMTTQ trưởng đoàn thể đảm nhiệm Đối với nhóm công chức chuyên môn, bên cạnh công tác rà 41 soát, đánh giá huyện nên mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ hay đào tạo người có lực tham gia công tác chuyên môn mà trước họ chưa đào tạo cách Hơn 80% tổng số CBCC cấp xã huyện chưa đạt chuẩn trình độ quản lý nhà nước Công việc cần tiến hành để nâng cao trình độ quản lý hành cho đội ngũ CBCC cấp xã huyện Huyện cần mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành nhà nước kiến thức pháp luật theo nhóm đối tượng Đào tạo, bồi dưỡng biện pháp quan trọng huyện Bình Gia Tuy nhiên công tác cần phải phối hợp với tổng thể giải pháp trình bày đề tài để đạt kết cao việc nâng cao trình độ đội ngũ CBCC cấp xã huyện 3.1.3 Nâng cao chất lượng công tác thu hút, quy hoạch sử dụng cán bộ, công chức Đẩy mạnh việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học quy có chuyên môn phù hợp công tác xã Tổ chức thi tuyển công chức đảm bảo khách quan, công mang tính cạnh tranh cao Chỉ đưa vào quy hoạch giới thiệu để bầu vào chức danh cán người có đủ tiêu chuẩn theo quy định, có điều kiện khả hoàn thành nhiệm vụ giao; tăng cường bố trí sử dụng cán trẻ, cán nữ đào tạo bản, qua thử thách thực tiễn, có triển vọng phát triển; thực tốt công tác luân chuyển cán Đồng thời, không bố trí cán khả hoàn thành nhiệm vụ, xử lý nghiêm khắc người không chấp hành chủ trương điều động, luân chuyển cấp có thẩm quyền 3.1.4 Chuẩn hóa chức danh xác định cấu đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Xây dựng, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh để làm xây dựng thực quy hoạch cán Có xác định tiêu chuẩn cán đánh giá, lựa chọn CBCC đưa vào quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán quy hoạch Không xây dựng tiêu chuẩn CBCC cụ thể, 42 xây dựng tiêu chuẩn CBCC không sở để tiến hành tốt khâu công tác quy hoạch, tạo đội ngũ CBCC tốt, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cấp xã Tiêu chuẩn đội ngũ CBCC cấp xã phải xây dựng sở cấu cán hợp lý Xuất phát từ yêu cầu khách quan nhiệm vụ trị cần nhấn mạnh yếu tố tuổi đời, trình độ, thành phần dân tộc, giới, nguồn xuất phát, quan trọng yếu tố trình độ 3.1.5 Nâng cao ý thức tự học đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Trước hết người CBCC cấp xã cần xác định mục tiêu học để làm việc, để bù đắp thiếu hụt kiến thức, để nâng cao trình độ từ nâng cao lực uy tín thân học để đối phó, học để "thăng quan phát tài" Để việc tự học có kết quả, người CBCC cấp xã phải có kế hoạch học tập khoa học, hiệu với việc kết hợp nhiều phương thức học tập; học qua phương tiện thông tin, học qua kinh nghiệm cấp hay cấp dưới, học từ kinh nghiệm đồng nghiệp hay thân Trong điều kiện thiếu hụt kiến thức nay, nhiệm vụ học tập CBCC cấp xã tập trung vào kiến thức trị, kiến thức Nhà nước pháp luật đặc biệt kiến thức thực thi pháp luật sở, kiến thức quản lý kinh tế - tài chính; kiến thức kỹ thuật nông, lâm nghiệp ; kiến thức quản lý hành nhà nước, kỹ thuật tin học 3.1.6 Tăng cường trang bị kỹ thuật tin học cho cán bộ, công chức cấp xã Trong thời đại công nghệ thông tin nay, máy vi tính kỹ thuật tin học công cụ có vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu công việc Kỹ thuật tin học giúp cho công việc tiến hành nhanh chóng xác, làm tăng suất lao động giảm bớt công việc cho người CBCC cấp xã Máy tính điều kiện định để phổ cập tin học cho đội ngũ CBCC Chỉ có máy tính đội ngũ CBCC cấp xã có công cụ để học tập sử 43 dụng, từ trang bị kỹ thuật tin học phục vụ công việc chuyên môn Chính trang bị máy tính cho CBCC cấp xã biện pháp quan trọng Mặt khác, cần mở lớp đào tạo ngắn hạn để trang bị kỹ sử dụng máy tính theo chuyên đề theo chuyên môn cho đội ngũ CBCC cấp xã huyện như: tin học văn phòng, kế toán máy 3.1.7 Nâng cao công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng kỷ luật Công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng kỷ luật có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao chất lượng CBCC cấp xã Thông qua hoạt động nhằm phát tiêu cực, bất cập nảy sinh từ cán công tác cán Qua đó, động viên khen thưởng CBCC tích cực, xử lý kịp thời sai phạm, củng cố lòng tin nhân dân Đảng quyền Việc đánh giá CBCC phải đảm bảo nội dung, quy trình theo quy định, công khai, dân chủ với tiêu chuẩn rõ ràng, minh bạch Gắn đánh giá với công tác tự phê bình, phê bình thực nghiêm túc việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với chức danh chủ chốt; tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia giám sát, đánh giá góp ý cho đội ngũ CBCC Kiên xử lý nghiêm cán vi phạm, nhiều khuyết điểm, không hoàn thành nhiệm vụ giao 3.2 Một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Bình Gia Để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC huyện Bình Gia, xin đưa số khuyến nghị sau: Một là: Tiến hành thống kê, rà soát, xếp bố trí lại đội ngũ CBCC cấp xã theo tiêu chuẩn chức danh; công khai danh sách CBCC cấp xã không đạt tiêu chuẩn không đủ điều kiện để tiếp tục đào tạo Hai là: Kiên thực chế độ, sách tinh giản biên chế Chính phủ, tỉnh cán chuyên trách, công chức cấp xã không đạt chuẩn, sức khoẻ hạn chế, lực, trình độ yếu kém… Ba là: Hoàn thiện chế độ, sách đãi ngộ CBCC cấp xã 44 Bốn là: Thông báo công khai, rộng rãi việc tuyển dụng, yêu cầu cấp, nâng cao chất lượng đầu vào để bổ sung chức danh thiếu thay số CBCC không đạt tiêu chuẩn Năm là: Hoàn thiện chế độ, sách đãi ngộ, ưu tiên CBCC cấp xã đặc biệt vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Sáu là: Nâng cao mặt dân trí, mở rộng mạng lưới giáo dục địa bàn, đặc biệt mở trường, lớp dân tộc nội trú để thu hút em đồng bào dân tộc nhằm tạo nguồn cán cho xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa Bảy là: Thực trưng cầu dân ý, lấy phiếu tín nhiệm nhân dân đội ngũ CBCC nhằm nâng cao lực công tác đội ngũ CBCC xã, thị trấn Qua đó, quan quản lý CBCC xem xét tham khảo để có nhận xét, đánh giá lực phẩm chất CBCC Tuy nhiên việc làm cần có quy chế cụ thể, chặt chẽ nhằm tránh tình trạng hình thức, gây lãng phí thời gian, gây đoàn kết nội Tám là: Đổi nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã, nên giảm nội dung lý luận, tăng cường nội dung mang tính thực tiễn, cập nhật đầy đủ chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước có liên quan đến hoạt động sở, ý tăng cường bồi dưỡng kỹ chuyên môn, nghiệp vụ cho loại CBCC Đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng để phù hợp với điều kiện, đặc điểm CBCC vùng sâu, vùng xa Chín là: Có sách tạo nguồn để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cán Cụ thể địa phương vùng cần quan tâm phát nguồn thông qua hoạt động phong trào quần chúng sở, lựa chọn số học sinh tốt nghiệp phổ thông, số đội hoàn thành nghĩa vụ quân đưa vào diện quy hoạch nguồn để đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo nhu cầu sử dụng địa phương giai đoạn Sau đào tạo số sinh viên bố trí vào đội ngũ cán không chuyên trách cán ấp, khu phố để dự nguồn thay dần cho cán chuyên trách công chức Cần phải có sách tiền lương phù hợp với trình độ đào tạo đội ngũ cán 45 Mười là: Thực sách thu hút, sử dụng số sinh viên trường xã theo ngành nghề đào tạo mà xã cần, đồng thời đẩy mạnh việc thực sách luân chuyển cán cấp huyện, cấp tỉnh đảm nhiệm chức danh chủ chốt cấp xã theo chủ trương chung, để số cán vừa có điều kiện tiếp cận nắm bắt tình hình thực tiễn vừa để giúp xã thiếu cán 46 KẾT LUẬN Chính quyền xã có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, tảng máy Nhà nước, chỗ dựa, công cụ sắc bén để thực phát huy quyền làm chủ nhân dân, làm sở cho chiến lược ổn định phát triển đất nước, yếu tố chi phối mạnh mẽ đến đời sống trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cộng đồng dân cư địa bàn Để xây dựng hệ thống trị cấp xã vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực, cần xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã có chất lượng tốt, động, sáng tạo, có phẩm chất đạo đức, lực, phương pháp, phong cách công tác tốt Chuyên đề giúp tìm hiểu thêm nhiều kiến thức và có cái nhìn khái quát thực tế về vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã Qua việc phân tích tiêu chí thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Bình Gia, số ưu điểm hạn chế đội ngũ CBCC xã địa bàn huyện Bình Gia Từ hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế mạnh dạn đưa số giải pháp, khuyến nghị với mong muốn nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC xã Bình Gia Do thời gian tìm hiểu tiếp xúc với công việc chưa nhiều, có nhiều vấn đề chưa tìm hiểu kĩ Do báo cáo nhiều thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô đội ngũ CBCC phòng Nội vụ huyện Bình Gia để báo cáo hoàn thiện Tôi xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Tổ chức Quản lý nhân lực thầy cô trường trang bị kiến thức làm hành trang cho đợt thực tập Tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể CBCC phòng Nội vụ huyện Bình Gia giúp đỡ tạo điều kiện để hoàn thành đợt thực tập hoàn thành chuyên đề này./ Xin chân thành cảm ơn! 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật cán bộ, công chức năm 2008; Chính phủ (2003): Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 Chính phủ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Chính phủ (2009): Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Chính phủ (2011): Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 Chính phủ công chức xã, phường, thị trấn; Bộ Nội vụ (2004): Chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, NXB Thống kê, Hà Nội; Bộ Nội vụ (2004): Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc quy định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Bộ Nội vụ (2012): Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 Bộ Nội vụ hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; UBND huyện Bình Gia( 2008): Quyết định số 286/QĐ-UBND, ngày 14 tháng năm 2008 UBND huyện Bình Gia Về việc thành lập phòng Nội vụ sở tách phòng Nội vụ - Lao động thương binh Xã hội; Quyết định số 10/QĐ-NV ngày 01/02/2013 Phòng Nội vụ huyện Bình Gia việc ban hành Quy chế làm việc phòng nội vụ; 10.Quyết định số 16/QĐ-NV ngày 13/02/2015 Phòng Nội vụ huyện Bình Gia việc phân công nhiệm vụ công chức; 11 Báo cáo thực trạng, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức xã năm 2014 nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2015 Phòng Nội Vụ huyện Bình Gia 48
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn, Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn, Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay