Bài tập và lí thuyết hóa hữu cơ

3 278 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2016, 21:40

Buổi –3- hóa hữu Bài toán tổng quát Đốt cháy hoàn toàn a (gam) hợp chất hữu A sau thời gian thu b(gam) CO2 c (gam) H2O Viết PTHH xảy Xác định CTTQ hợp chất Bài tập 1: Phân tử hợp chất hữu A có nguyên tố Khi đốt cháy 3g chất A thu 5,4g H2O Xác định công thức phân tử A, biết khối lượng mol A 30 g Bài tập 2: Đốt cháy 4,5g chất hữu thu 6,6g CO2 2,7g H2O.Biết khối lượng mol cử hợp chất 60g.Xác định CTPT hợp chất hữu HIĐRÔCACBON NO: -HidroCacbon no (Ankan, Parafin) có công thức phân tử l: CnH2n+2 (n ≥ 1) Trong CTCT có liên kết đơn với mạch hở -HidroCacbon no (XicloAnkan, XicloParafin) có công thức phân tử l: CnH2n (n ≥ 2) Trong CTCT có liên kết đơn với mạch vòng Cc phản ứng đốt cháy (3n + 1) CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n+1)H2O 3n CnH2n + O2 → nCO2 + nH2O Qua phản ứng đốt cháy ta có nhận xét sau: - Nếu số mol H2O lớn số mol CO2 HidroCacbon no có liên kết đơn công thức phân tử có công thức cấu tạo CnH2n+2 (n ≥ 1) - Nếu số mol H2O số mol CO2 HidroCacbon không no có liên kết đôi có vòng công thức phân tử có công thức cấu tạo CnH2n (n ≥ 2) BÀI TẬP TỰ LUẬN Hidrocacbon X có CTPT C5H12 tác dụng với Clo tạo dẫn xuất monoclo đồng phân Xác định CTCT X Ankan X có công thức phân tử C 5H12, tác dụng với clo tạo dẫn xuất monoclo Xác định CTCT X Ankan Y td với Brom tạo dẫn xuất monobrom có tỷ kh ối so với H 61,5 Xác định CTCT Y Brom hoá ankan tạo dẫn xuất monobrom Y dY/ khơng khí = 5,207 Xác định CTCT Y Ankan Z có công thức phân tử C5H12 Tiến hành p/ư dehidro hóa Z thu hỗn hợp gồm anken đồng phân có hai ch ất đ ồng phân hình học Xác định CTCT Z Phân tích g ankan cho 2,4g cacbon CTPT A ? Một ankan tạo dẫn xuất monoclo, hàm lượng clo 55,04% Ankan có CTPT là? Khi phân huỷ hoàn toàn hidrocacbon X điều kiên không khí, thu sản phẩm tích tăng gấp lần thể tích hidrocacbon X ( điều kiện ) Tìm Công thức phân tử X 9.1: Khi nhiệt phân ankan X (trong đk không khí) thu khí H2 muội than, thấy thể tích khí thu gấp lần th ể tích ankan X( đo điều kiện nhiệt độ áp suất ) Tìm CTPT X 9.2: Đốt cháy hết 2,24 lít ankan X (đktc), dẫn tồn sản ph ẩm cháy vào dd n ước vôi dư thấy có 40g↓ CTPT X GV 10.Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp ankan thu 9,45g H2O 11 Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH) dư khối lượng kết tủa thu ? Đốt cháy hòan toàn 19,2 g hai ankan thu 4,56 lít CO đo độ C atm.Tìm CTPT hai ankan 11 Một hỗn hợp gồm hai ankan l đồng đẳng kết tiếp cĩ kh ối lượng 10,2 gam Đốt chy hồn tồn hỗn hợp ny cần 36,8 gam O2 Tính khối lượng CO2 vdà khối lượng H2O tạo thành Lập CTPT hai ankan 12 Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon mạch hở dãy đồng đẳng, thu 48,4 gam CO2 28,8 gam H2O Hai hidrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào? Xác định CTPT hidrocacbon? 13 Đốt cháy lít (đktc) hỗn hợp ankan l đồng đẳng cho sản phẩm cháy qua bình đựng CaCl khan bình đựng KOH đặc Sau kết thúc phản ứng thấy khối lượng bình tăng 6,43 gam, bình tăng 9,82 gam Xác định CTPT cc ankan v tính % thể tích khí Viết công thức cấu tạo cc đồng phân gọi tên IUPAC cc hợp chất ứng với công thức phân tử sau: C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 , C6H14 , C5H11Cl 14 Viết công thức cấu tạo hiđrocacbon no mạch vòng có CTPT : C3H6, C4H8, C5H10 , C6H12
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập và lí thuyết hóa hữu cơ, Bài tập và lí thuyết hóa hữu cơ, Bài tập và lí thuyết hóa hữu cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay