TÌM HIỂU tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH về văn hóa

8 254 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2016, 10:39

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đồng thời là danh nhân văn hoá lớn của thế giới. Nghiên cứu hệ thống quan điểm của Người về văn hoá, đặc biệt là những tư tưởng triết học trong đó là vấn đề có ý nghĩa cực kì quan trọng, không những nhằm khẳng định sự đóng góp về mặt thế giới quan và phương pháp luận mácxít về văn hoá mang màu sắc triết lí Phương Đông độc đáo mà còn góp phần khẳng định giá trị hiện thực của những nguyên lí cơ bản trong tư tưởng của Người về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay. T tởng triết học Hồ Chí Minh văn hoá Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại dân tộc Việt Nam, đồng thời danh nhân văn hoá lớn giới Nghiên cứu hệ thống quan điểm Ngời văn hoá, đặc biệt t tởng triết học vấn đề có ý nghĩa quan trọng, nhằm khẳng định đóng góp mặt giới quan phơng pháp luận mác-xít văn hoá mang màu sắc triết lí Phơng Đông độc đáo mà góp phần khẳng định giá trị thực nguyên lí t tởng Ngời xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Sự cần thiết nghiên cứu t tởng triết học Hồ Chí Minh văn hoá a) Cơ sở lí luận: - T tởng Hồ Chí Minh - có t tởng triết học - phận tách rời tảng t tởng nghiệp cách mạng nớc ta - T tởng triết học văn hoá phận tách rời t tởng triết học Hồ Chí Minh - T tởng Hồ Chí Minh chỉnh thể thống tính trị cách mạng tính nhân văn sâu sắc - Bản thân ngời Hồ Chí Minh danh nhân văn hoá lớn, + Ngời cống hiến trọn đời cho nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam mà biểu trng cho kết nối mạch nguồn văn hoá dân tộc Việt Nam từ truyền thống đến đại hớng tới tơng lai + Ngời nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhà phê bình vĩ đại + O Manđenxtam: "Từ Nguyễn Quốc toả thứ văn hoá, văn hoá Âu châu, mà có lẽ văn hoá tơng lai" (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 478) b) Cơ sở thực tiễn - Sự nghiệp xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc phải sở khai thác phát triển triết lí dân tộc văn hoá giữ đợc sắc dân tộc văn hoá Việt Nam 2 - Hồ Chí Minh không nhà văn hoá "thực tiễn" (tức vấn đề cụ thể xây dựng văn hoá), mà có kiến giải sâu sắc mang tính khái quát triết học văn hoá, văn hoá dân tộc - Xuất phát từ truyền thống sắc văn hoá dân tộc, nhng t tởng dân tộc cực đoan, mà khái quát mặt phơng pháp luận vừa mang tính phổ quát, vừa đậm nét sắc Tiếp cận t tởng triết học Hồ Chí Minh văn hoá a) Phơng pháp luận tiếp cận - Phải đặt bối cảnh lịch sử thời đại Ngời (tình hình quốc tế, nớc khát vọng độc lập dân tộc nhân dân Việt Nam) Ngời viết: "Tụi t đế quốc chủ nghĩa lấy tôn giáo văn hoá làm cho dân ta ngu" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, tr 267) - Phải đặt "dòng chảy" t tởng triết học văn hoá lịch sử t tởng dân tộc lịch sử t tởng văn hoá nhân loại - Phải nhận thức đắn tố chất gốc thân nghiệp Ngời (xuất thân, trình phát triển trí tuệ, hệ t tởng ) - Bảo đảm tính hệ thống: tiếp cận t tởng triết học văn hoá hệ thống t tởng triết học hệ thống t tởng Hồ Chí Minh nói chung - Bảo đảm tính chỉnh thể - logic hệ thống t tởng triết học Hồ Chí Minh văn hoá, "bóc tách" nhng tránh phiến diện, "chia cắt" b) Các bình diện tiếp cận T tởng triết học Hồ Chí Minh văn hoá chỉnh thể bao gồm tất bình diện: - Văn hoá nh thực thể xã hội (Ngời chất, quy luật phát triển văn hoá, tơng tác văn hoá ngời) - Văn hoá nh phơng diện đời sống xã hội (Ngời mối quan hệ biện chứng văn hoá với phát triển kinh tế - xã hội) - Văn hoá nh tổng hoà vòng cộng đồng lịch sử (Ngời diễn trình văn hoá Việt Nam với nét đặc thù cộng đồng văn hoá nhân loại, kế thừa văn hoá giao lu văn hoá ) 3 Một số quan điểm nét sắc độc đáo t tởng triết học Hồ Chí Minh văn hoá a) Quan điểm khía cạnh chất văn hoá - Định nghĩa văn hoá: "Vì lẽ sinh tồn nh mục đích sống, loài ngời sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, công cụ cho sinh hoạt ngày mặc, ăn, phơng thức sử dụng Toàn sáng tạo phát minh tức văn hoá Văn hoá tổng hợp phơng thức sinh hoạt với biểu mà loài ngời sản sinh nhằm thích ứng nhu cầu đời sống đòi hỏi sinh tồn" (tập 3, tr 431) - Thực chất văn hoá cách mạng Việt Nam + "Văn minh chiến thắng bạo tàn" (Toàn tập, tập 12, tr 550) + "Phải triệt để tẩy trừ di tích thuộc địa ảnh hởng nô dịch văn hoá đế quốc Đồng thời, phát triển truyền thống tốt đẹp văn hoá dân tộc hấp thụ văn hoá tiến giới, để xây dựng văn hoá Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học đại chúng" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, tr 173) - Văn hoá ngời + "Các nhà văn hoá Việt Nam ý đặc biệt đến nhi đồng" (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4, tr 460) +"Nớc nhà cần phải kiến thiết Kiến thiết cần phải có nhân tài" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, tr 451) + Di chúc: "Bồi dỡng hệ cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, tr 498) - Văn học - nghệ thuật giá trị văn hoá khác + "Đời sống văn hoá quần chúng ngày thêm tiến bộ, văn học nghệ thuật với nội dung xã hội chủ nghĩa tính chất dân tộc, ngày phát triển mạnh mẽ" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, tr 224) b) Quan điểm quy luật phát triển văn hoá - Nhân dân ngời sáng tạo văn hoá + Quần chúng ngời sáng tạo Công nông ngời sáng tạo Nhng, quần chúng sáng tạo cải vật chất cho xã hội Quần chúng ngời sáng tác nữa" (tập 9, tr 250) - Xây dựng nhân điển hình văn hoá (ngời tốt - việc tốt) + "Mỗi ngời có thiện ác lòng Ta phải làm cho phần tốt ngời nảy nở nh hoa mùa xuân phần xấu dần đi, thái độ ngời cách mạng" (Toàn tập, tập 12, tr 558) - Kế thừa di sản văn hoá giữ gìn, phát triển văn hoá dân tộc: + "Cái cũ mà tốt, phải phát triển thêm Thí dụ: Ta phải tơng thân tuơng ái, tận trung với nớc, tận hiếu với dân trớc" (tập 5, tr 95) + "Nói khôi phục vốn cũ, nên khôi phục tốt, không tốt phải loại dần ra" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, tr 248) - Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại + "Trung Hoa Việt Nam có quan hệ ngàn năm với phơng diện văn hoá, trị, kinh tế" (Toàn tập, tập 4, tr 84) + " thiết lập mối quan hệ văn hoá thân thiết với niên Mĩ" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, tr 80) + "Văn hoá, triết học nghệ thuật nớc ấn Độ phát triển rực rõ có cống hiến to lớn cho loài ngời Nền tảng truyền thống triết học ấn Độ lí tởng hoà bình bác ái" (Toàn tập, tập 9, tr 43) + Đáp từ Thủ tớng Bidault: "Chúng ta có chung lí tởng triết học phơng Đông phơng Tây, theo giáo dục chung: "Mình làm cho ngời điều không muốn ngời làm cho mình" (tập 4, tr 354) c) Quan điểm mối quan hệ biện chứng văn hoá với phá4 triển kinh tế - xã hội Việt Nam - Văn hoá phát triển xã hội + "Bây phải đánh thắng giặc nghèo khổ lạc hậu; chống lụt, chống hạn, đánh giặc, khó khăn, gian khổ" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, tr 136) - Văn hoá kinh tế + "Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội phải phát triển kinh tế văn hoá" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, tr 59) - Văn hoá không nằm mà phải kinh tế trị + "Văn hoá, nghệ thuật nh hoạt động khác, đứng ngoài, mà phải kinh tế trị" (tập 6, tr 368 - 369) - Văn hoá phải phục vụ đại đa số quần chúng nhân dân + "Một vấn đề phải đặt rõ văn hoá phục vụ ai? Cố nhiên, phải nói phục vụ công nông binh, tức phục vụ đại đa số nhân dân" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, tr 249) - Văn hoá phải phục tùng nhiệm vụ cách mạng + "Rõ ràng dân tộc bị áp bức, văn nghệ tự Văn nghệ muốn tự phải tham gia cách mạng" (tập 10, tr 646) d) Quan điểm mối quan hệ biện chứng 8ây dựng văn hoá với xây dựng ngời Việt Nam thời đại - Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có ngời XHCN + Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa phải có tinh thần xã hội chủ nghĩa, muốn có tinh thần xã hội chủ nghĩa phải đánh bại chủ nghĩa cá nhân" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, tr 472) - Văn hoá nuôi dỡng giá trị ngời + "Làm cán tức suốt đời làm đày tớ trung thành nhân dân" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, tr 555) + "Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin phải sống với có tình, có nghĩa" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, tr 554) - Vai trò giáo dục tự giáo dục phát triển nhân cách + "Văn hoá phải thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tơi, lành mạnh quần chúng Vì vậy, nội dung văn hoá phải có ý nghĩa giáo dục" (Toàn tập, tập 10, tr 59) - Nhập thân văn hoá ngời Việt Nam + "Coi chừng có nhiều ngời Việt Nam lại không hiểu rõ lịch sử, đất nớc, ngời vốn quý báu ngời nớc ngoài" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, tr 556 - 557) + "Thói quen truyền thống lạc hậu kẻ địch to; ngấm ngầm ngăn trở cách mạng tiến bộ" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, tr 287) - Môi trờng văn hoá xây dựng môi trờng văn hoá + "Nêu cao thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính tức nhen lửa cho đời sống mới" (tập 5, tr 110 - xây dựng đời sống 93 - 110) e) Quan điểm xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc - Xác định hệ tiêu chí + Về văn hoá: Thực hành chế độ giáo dục bắt buộc, mở nhiều trờng học, rạp hát, tổ chức lớp bình dân học vụ, giúp đỡ ngời nghèo mà hiếu học" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, tr 118) + "Năm điểm lớn xây dựng văn hoá dân tộc Xây dựng tâm lí: tinh thần độc lập tự cờng Xây dựng luân lí: biết hi sinh mình, làm lợi cho quần chúng Xây dựng xã hội: nghiệp có liên quan đến phúc lợi nhân dân xã hội Xây dựng trị: dân quyền Xây dựng kinh tế" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, tr 431) - Tích luỹ giá trị + "Về văn hoá, Chính phủ ý trình độ học thức cho dân tộc" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, tr 111) + "Các cán văn hoá cần phải giúp sáng tác quần chúng Những sáng tác ngọc quý Muốn làm nh cố nhiên phải có trị, có kĩ thuật mài cho viên ngọc thành tốt, khéo đẹp" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, tr 250) f) Những nét đặc sắc t tởng triết học Hồ Chí Minh văn hoá - Tính triết luận biện chứng sâu sắc + "Chúng ta không chống mợn tiếng ngoại quốc để làm cho tiếng ta đầy đủ thêm Nhng phải chống cách mợn lối, mợn bỏ tiếng ta, quần chúng không hiểu" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, tr 301) + Không ý đến đặc điểm dân tộc học tập kinh nghiệm nớc anh em, sai lầm nghiêm trọng, phạm chủ nghĩa giáo điều Nhng nhấn mạnh đặc điểm dân tộc để phủ nhận giá trị phổ biến kinh nghiệm lớn, nớc anh em, mắc sai lầm nghiêm trọng chủ nghĩa xét lại" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, tr 499) - Tính dung dị, gần gũi với nhân dân + "Cán làm việc chỗ nào, phải học tiếng đấy" (tập 11, tr 137) + "Không riêng viết sách viết báo, mà công tác muốn làm tốt phải coi trọng ý kiến nhân dân" (Toàn tập, tập 12, tr 553) + "Tuyên truyền huấn luyện không nên nói trời dới đất, khách quan, chủ quan, tích cực, tiêu cực, không đâu vào đâu cả" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, tr 129) - Bản sắc dân tộc đậm nét + Tiếng nói thứ cải vô lâu đời vô quý báu dân tộc Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho phổ biến ngày rộng khắp Của mà lại không dùng, lại mợn nớc ngoài, đầu óc quen ỷ lại hay sao" (tập 9, tr 287) - Bề rộng tri thức văn hoá nhân loại + Ngời nhiều nớc, biết nhiều thứ tiếng, đợc tiếp xúc với nhiều văn minh, song đề cao văn hoá dân tộc + Tháng - 1958, buổi lễ Trờng Đại học Rănggun tặng Bac danh hiệu "Bác sĩ Luật (ọc danh dự", ông Giám đốc nói: "Tất học sinh, nhân viên giáo s biết Hồ Chủ tịch nhà triết học, chiến sĩ hoà bình, lãnh tụ cách mạng" (tập 9, tr 128) Vận dụng t tởng triết học Hồ Chí Minh văn hoá xây dựng văn hoá xây dựng quân đội văn hoá a) Yêu cầu vận dụng - Nắm vững phơng pháp luận mối quan hệ văn hoá - quân sự: + "Nh thấy, chiến tranh ngày không riêng mặt quân sự, mà trị, kinh tế, văn hoá Chiến tranh mặt văn hoá hay t tởng so với mặt khác không quan trọng" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, tr 319) - Xây dựng thang giá trị chuẩn: + "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh độc lập tự Tổ quốc, chủ nghĩa xã hội Nhiệm vụ hoàn thành, khó khăn vợt qua, kẻ thù đánh thắng" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, tr 350) b) Nguyên tắc vận dụng - Đặc điểm tổ chức hoạt động quân + Dẫn đến đặc thù văn hoá quân + Phải kết hợp t tởng Ngời văn hoá quân - Mục đích động lực xây dựng văn hoá quân + "Nhiệm vụ văn hoá để cổ động tinh thần lực lợng kháng chiến kiến quốc nhân dân ta, mà phải nêu rõ thành tích kháng chiến kiến quốc vĩ đại ta cho giới " (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, tr 464) + Tìm qua quan hệ đa dạng quân đội ta với Đảng, với dân, với nhiệm vụ, với đồng đội, với bè bạn quốc tế, với kẻ thù - Khai thác kinh điển + Phải "tìm" văn hoá vấn đề đa dạng + Phải "tìm" triết học vấn đề văn hoá + Phải thiết thực cho nghiệp xây dựng quân đội văn hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH về văn hóa, TÌM HIỂU tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH về văn hóa, TÌM HIỂU tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH về văn hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay