Giáo án toán lớp 2 tuấn 3

10 499 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2016, 15:38

Liên hệ: 01688234662. Giáo án toán lớp 2 bản chuẩn. đã chỉnh sửa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở tiểu học. Mọi người có thể download và in luôn không phải chỉnh sửa gì cả. mong mọi người ủng hộ. Trong thời gian tới mình sẽ upload giáo án của nhiều bộ môn hơn nhằm chia sẻ với mọi người. upload có thể bị lỗi. Thứ Tuần ngày tháng năm 20 Toán Tiết 11: Kiểm tra I Mục tiêu: Kiểm tra tập trung nợi dung sau: - Đọc, viết số có hai chữ số, viết số liền trớc liền sau - Kĩ thực cộng, trừ phạm vi 100 - Giải toán phép tính học - Đo, viết số đo đọ dài đoạn thẳng II Đồ dùng học tập: - Đề kiểm tra III Các hoạt động học tập chủ yếu: Hoạt động dạy ổn định tổ chức Hoạt động học Hát Nội dung GV chép đề lên bảng Học sinh làm vào Đề Biểu điểm Bài 1: Viết số (3 điểm) Bài 1: điểm a Từ 70 đến 80 Bài 2: điểm b Từ 89 đến 95 Mỗi câu làm đợc 0.5 điểm Bài 2: (1 điểm) Bài 3: 2.5 điểm a Số liền trớc 61 Mỗi câu làm đợc 0.5 điểm b Số liền sau 99 Bài 4: 2.5 điểm Bài 3: Tính (2.5 điểm) 42 +54 84 31 60 +25 + viết câu lời giải đợc điểm + 23 66 16 + Viết phép tính đợc điểm + Viết đáp số đợc 0.5 điểm Bài 4: Mai Hoa làm đợc 36 hoa, Bài 5: điểm riêng Hoa làm đợc 16 hoa Hỏi Vẽ đoan thẳng AB dài 1dm đợc Mai làm đợc hoa? điểm Bài 5: Vẽ đoạn thẳng AB dài dm - GV thu chấm Nhận xét kiểm tra - GV nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại từ đầu năm Thứ ngày tháng năm 20 Toán Tiết 12: Phép cộng có tổng 10 I Mục tiêu: - Biết cộng hai số có tổng 10 - Biết dựa vào bảng cộng để tìm số cha biết phép tính có tổng 10 - Biết viết 10 mthành tổng hai số có số cho trớc - Biết cộng nhẩm: 10 cộng với số có chữ số - Biết xem đồng hồ kim phút vào số 12 II Đồ dùng học tập: - Bảng gài, que tính, - SGK, bảng phụ 1, (12), kẻ sẵn bảng có cột chục, đơn vị III Các hoạt động học tập chủ yếu: Nội dung hoạt động học tập Phơng pháp, hình thức tổ chức A Bài cũ: GV trả bài, nhận xét chữa nhanh vài Trả kiểm tra phép tính HS hay sai Tuyên dơng HS làm đạt kết tốt B Bài mới: Giới thiệu phép cộng + = 10 * Bớc 1: Cô có que tính? (6) * Bớc 2: Hớng dẫn đặt tính: GV hớng dẫn HS đặt tính bảng + = 10 phép tính viết hàng ngang đặt tính tức viết PT theo hàng dọc Luyện tập * Bài (12): Viết số thích hợp vào chỗ HS đọc yêu cầu chấm: HS nối tiếp đọc kết (mỗi HS + = 10 + = 10 + = 10 PT) + = 10 + = 10 + = 10 GV điền bảng phụ 10 = + 10 = + 10 = + Nội dung hoạt động học tập 10 = + 10 = + Phơng pháp, hình thức tổ chức 10 = + Có nhận xét cột tính? (khi đổi chỗ số hạng tổng không thay đổi) * Bài (12): Tính HS nêu yêu cầu Lớp làm vào HS lên bảng làm nêu cách tính Lớp nhận xét, đổi kiểm tra * Bài (12): Tính nhẩm: + + = 16 + + = 12 HS nêu yêu cầu Lớp làm vào HS lên bảng * Bài (12): Đồng hồ giờ? GV nêu yêu cầu hớng dẫn - Kim ngắn vào số mấy? Lần lợt HS nói miệng - Kim dài vào số mấy? Đồng hồ A: 7giờ 10giờ Đồng hồ B: C Củng cố - dặn dò Nhận xét tiết học Đồng hồ C: Thứ ngày tháng năm 20 Toán Tiết 13: 26 + 4; 36 + 24 I Mục tiêu: - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 26 + 4; 36 + 24 - Biết giải toán phép tính II Đồ dùng học tập: - bó que tính, 10 que tính rời, bảng gài, kẻ sẵn bảng cột chục, đơn vị, bảng phụ phần cũ, (13) III Các hoạt động học tập chủ yếu: Nội dung Các hoạt động học tập Phơng pháp, hình thức tổ chức A Bài cũ Đặt tính tính: HS lên làm nêu cách làm + 3; + 2; + 1; + 4; + Dới lớp chơi xì điện bảng cộng 10 B Bài Giới thiệu phép cộng 26 + GV lấy bó que tính, hỏi HS thao tác mặt bàn chụ đơn vị c + 6 que tính gộp với que tính 10 que tính, tức chục, chục với chục chục hay 30 que tính Viết cột đơn vị, cột chục tổng Vậy 26 + = 30 GV ghi phép tính vào bảng kẻ Nội dung Phơng pháp, hình thức tổ chức Các hoạt động học tập * Hớng dẫn HS đặt tính tính: HS lên đặt tính tính, lớp viết bảng cộng 10, viết nhớ + 4, nêu lại thêm 3, viết 3 Giới thiệu phép tính 36 + 24 Tiến hành tơng tự * Bài (13) Tính: HS nêu yêu cầu HS lên bảng làm (mỗi HS PT) a ) 35 + b ) + 42 + 81 + 57 + 40 50 90 60 63 25 48 + 35 + Lớp nhận xét, GV + 42 70 60 90 Nêu cách tính 81 + 9; 25 + 35 * Bài 2(13) Nhà bạn Mai nuôi 22 gà, HS đọc đề nhà bạn Lan nuôi 18 gà Hỏi hai nhà HS lên tóm tắt nuôi đợc gà tất cả? Lớp làm vào Tóm tắt: nhà Mai nuôi: 22 gà HS viết PT đọc lời giải, đáp số gà? nhà Lan nuôi: 18 gà Giải: Hai nhà nuôi đợc số gà là: 22 + 18 = 40 (con gà) Đáp số: 40 gà Lớp nhận xét, GV Nội dung Phơng pháp, hình thức tổ chức Các hoạt động học tập C Củng cố - dặn dò - Nêu lại nội dung học - Nhận xét tiết học Thứ ngày tháng Toán năm 20 Tiết 14: Luyện tập I Mục tiêu: - Biết cộng nhẩm dạng + +5 - Biết thực phẹp cộng có nhớ trọng phạm vi 100, dạng 326 + 4; 36 + 24 - Biết giải toán phép tính cộng II Đồ dùng học tập: - Bảng phụ 1, (11), SGK III Các hoạt động học tập chủ yếu: Nội dung Phơng pháp, hình thức tổ chức hoạt động học tập A Bài cũ Đặt tính tính HS làm bảng lớp, lớp làm bảng 23 + 37, 51 + 19 Tìm phép tính có tổng 20 dạng HS nói miệng 19 + = 20 Lớp nhận xét, bổ sung GV B Bài mới: Luyện tập * Bài (14) Tính nhẩm: + + = 15 HS nêu yêu cầu + + = 16 HS lên bảng điền + = = 14 * Bài (14) Tính: + 36 40 + 33 40 HS nêu yêu cầu + 25 45 70 + 52 18 70 + 19 HS lên bảng 61 Lớp theo dõi, nhận xét 80 Nội dung hoạt động học tập Phơng pháp, hình thức tổ chức Nêu cách tính + 33; 19 + 61 * Bài (14): Đặt tính tính 24 + 48 + 12 + 24 + 30 48 12 60 HS đọc yêu cầu + 27 + Lớp làm vào nêu cách làm 27 Lớp nhận xét, đổi kiểm tra 30 * Bài (14) Một lớp học có 14 HS nữ 16 HS đọc đề toán HS nam Hỏi lớp học có tất HS nêu tóm tắt, GV ghi bảng HS? HS viết phép tính đọc lời giải Tóm tắt: đáp số, lớp làm vào nữ: 14 HS .HS? nam: 16 HS Giải: Lớp học có số HS là: 14 + 16 = 30 (HS) Đáp số: 30 HS Có thể có lời giải khác nh nào? (Số HS lớp có là: Tất số HS có là: ) C Củng cố - dặn dò Nhận xét tiết học Thứ ngày tháng năm 200 Toán Tiết 15: cộng với số: + I Mục tiêu: - Biết cách thực phép cộng dạng + 5, lập đợc bảng cộng với số - Nhận biết trực giác tính giao hoán phép cộng - Biết giải toán phép tính cộng II Đồ dùng học tập: - Trò chơi xây dựng, vẽ hình giấy Rô ky, mảnh giấy ghi tổng tơng ứng, bảng phụ 1, (15) III Các hoạt động học tập chủ yếu: Nội dung hoạt động học tập Phơng pháp, hình thức tổ chức A Bài cũ: B Bài Giới thiệu phép cộng: + GV nêu toán có que tính, thêm que tính Hỏi tất có que tính? HS thao tác que tính trả lời Ngoài cách sử dụng que tính (nêu cách đếm thêm) có cách khác? (Thực phép cộng + 5) GV sử dụng bảng gài que tính thêm que tính 10, thay thẻ chục, chục que tính với que tính rời 14 que tính Vậy cộng 14 GV giảng bài, HS lên đặt tính + nêu cách tính HS nhắc lại Viết trớc, thẳng cột với 9, viết dấu cộng giữa, kẻ vạch ngang Nội dung Phơng pháp, hình thức tổ chức hoạt động học tập + = 14 viết thẳng cột với 5, viết vào cột chục Hớng dẫn HS tự lập bảng cộng 9 + = 11 + = 15 + = 12 + = 16 + = 13 + = 17 + = 14 + = 18 HS tự lập công thức Đọc học thuộc (CN, ĐT) Luyện tập: * Bài 1: Tính nhẩm + = 12 + = 15 + = 17 HS nêu yêu cầu + = 12 + = 15 + = 17 Đọc nối tiếp kết quả, GV ghi kết + = 16 + = 13 bảng phu + = 16 + = 13 Có nhận xét kết cột tính? vị trí số hạng tổng? * Bài (15) Tính: + + 11 HS nêu yêu cầu + 17 9 + 18 16 + 5 HS lên bảng điền 14 * Bài (15): HS đọc đề toán Trong vờn có tất số là: HS lên làm + = 15 (cây) Lớp làm vào Đáp số: 15 C Củng cố - dặn dò Nhận xét tiết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 2 tuấn 3, Giáo án toán lớp 2 tuấn 3, Giáo án toán lớp 2 tuấn 3, C. Củng cố - dặn dò, B. Bài mới: Luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn