Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

63 335 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2016, 22:06

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÔ THÀNH LINH NGÔ THÀNH LINH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ ĐỨC CÁT THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i ii LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Để hoàn thành luận văn, dƣợc giúp đỡ tập thể cá nhân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ quý báu Trƣớc hết xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo Thái nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn trƣờng Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh, Khoa sau Đại học Đại học Thái Nguyên Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ thầy cô giáo trình giảng dạy, trang bị cho kiến thức khoa học Đặc biệt PGS.TS NGÔ ĐỨC CÁT - ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn giúp đỡ Ngô Thành Linh suốt thời gian nghiên cứu học tập Tôi xin chân thành cám ơn ban ngành nơi công tác nghiên cứu luận văn, toàn thể đồng nghiệp học viên lớp cao học quản lý kinh tế khóa 9, gia đình bạn bè tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cho hoàn thành chƣơng trình học góp phần thực tốt cho công tác thực tế sau Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thái nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Ngô Thành Linh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii iv MỤC LỤC 1.3.2 Ý nghĩa kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN 29 1.3.3 Nguyên tắc kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng từ NSNN 31 LỜI CAM ĐOAN i 1.3.4 Cam kết chi kiểm soát cam kết chi 33 LỜI CẢM ƠN ii 1.3.5 Quy trình kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng từ NSNN 39 MỤC LỤC iii 1.4 Kinh nghiệm số nƣớc giới kiểm soát chi đầu tƣ XDCB 43 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vii 1.4.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 43 DANH MỤC BẢNG viii 1.4.2 Kinh nghiệm Cộng hoà Pháp 45 DANH MỤC SƠ ĐỒ ix 1.4.3 Bài học kinh nghiệm kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN MỞ ĐẦU Việt Nam 48 1.Tính cấp thiết đề tài Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 49 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 49 Ý nghĩa khoa học luận văn 2.2.1 Thu thập số liệu thứ cấp 49 Kết cấu đề tài 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp xử lý thông tin 49 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỐN ĐẦU TƢ 2.2.3 Phƣơng pháp điều tra, vấn 51 XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 51 DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 2.3.1 Chỉ tiêu hiệu kinh tế xã hội 51 1.1 Một số vấn đề chung vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm vốn đầu tƣ xây dựng 1.1.3 Vai trò vốn đầu tƣ XDCB từ ngân sách Nhà nƣớc 1.1.4 Phân loại vốn đầu tƣ xây dựng từ NSNN 11 1.1.5 Nội dung kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng từ ngân sách Nhà nƣớc 12 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng tới kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng từ 2.3.2 52 Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 53 3.1 Khái quát chung tình hình tự nhiên kinh tế - xã hội huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên 53 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Phú Lƣơng 53 NSNN qua KBNN 25 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội huyện Phú Lƣơng 53 1.2.1 Nhân tố khách quan 25 3.1.3 Quá trình hình thành phát triển KBNN huyện Phú Lƣơng 55 1.2.2 Nhân tố chủ quan 28 3.1.4 Tổ chức máy 57 1.3 Cơ sở thực tiễn kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng từ NSNN 29 1.3.1 Mục đích kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ ngân sách Nhà nƣớc 29 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v vi 3.1.5 Chức năng, nhiệm vụ KBNN huyện Phú Lƣơng kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN 58 3.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua 4.1.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên 92 4.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chi đầu tƣ XDCB từ KBNN huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên 60 NSNN qua KBNN huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên 95 3.2.1 Nội dung kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN 60 4.2.1 Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tƣ XDCB 95 3.2.2 Về thực Quy trình kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN 60 4.2.2 Hoàn thiện mô hình tổ chức phân cấp phối hợp thực 3.2.3 Tiết kiệm chi cho NSNN 63 3.2.4 Về hƣớng dẫn chủ đầu tƣ mở tài khoản để tạm ứng vốn công tác kế hoạch hoá nguồn vốn ứng trƣớc 65 3.2.5 Về việc thực kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN đảm bảo nhiệm vụ kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN 99 4.2.3 Triển khai xây dựng quy trình kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN 101 4.2.4 Nâng cao lực, chất lƣợng đội ngũ cán 103 4.3 Kiến nghị 105 đầy đủ, kịp thời cho dự án 68 4.3.1 Kiến nghị với Quốc Hội 105 3.2.6 Triển khai kiểm soát cam kết chi 73 4.3.2 Kiến nghị với Chính Phủ 105 3.3 Những Kết đạt đƣợc, hạn chế, nguyên nhân 73 4.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài 106 3.3.1 Những kết đạt đƣợc 73 4.3.4 Kiến nghị với chủ đầu tƣ, đơn vị tƣ vấn nhà thầu 107 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 75 KẾT LUẬN 108 3.3.3 Vai trò KBNN huyện Phú Lƣơng kiểm soát chi đầu tƣ TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 XDCB từ NSNN 83 PHỤ LỤC 111 3.4 Kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN 86 3.4.1 Quy định chung 86 3.5 Đánh giá công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Phú Lƣơng 90 3.5.1 Một số khó khăn vƣớng mắc 90 Chƣơng GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN QUA KBNN HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 91 4.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN 91 4.1.1 Định hƣớng hoạt động kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN 91 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii viii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BQLDA : Ban quản lý dự án ĐTXDCB : Đầu tƣ xây dựng KBNN : Kho bạc nhà nƣớc NSNN : Ngân sách nhà nƣớc QĐ : Quyết định XDCB : Xây dựng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Bảng 3.1 Tình hình từ chối chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN giai đoạn 2011-2013 63 Bảng 3.2 Tình hình giải ngân vốn KH vốn ứng trƣớc KH giai đoạn 2011-2013 67 Bảng 3.3 Giải ngân vốn đầu tƣ XDCB tập trung qua KBNN giai đoạn 2011-2013 69 Bảng 3.4 Giải ngân vốn đầu tƣ qua nguồn vốn 71 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ix DANH MỤC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Sơ đồ 3.1 Mô hình tổ chức máy hệ thống KBNN huyện Phú Lƣơng 57 1.Tính cấp thiết đề tài Sơ đồ 3.2 Mở tài khoản qua kho bạc Nhà nƣớc huyện Phú Lƣơng 66 Vốn đầu tƣ xây dựng (XDCB) từ ngân sách nhà nƣớc Sơ đồ 3.3 Mô hình tổ chức kiểm soát chi KBNN 85 nguồn tài quan trọng quốc gia phát triển kinh tế xã hội nƣớc nhƣ địa phƣơng Nguồn vốn góp phần quan trọng tạo lập sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế, mà có tính định hƣớng đầu tƣ, góp phần đắc lực cho việc thực vấn đề xã hội bảo vệ môi trƣờng Thực công đổi đất nƣớc, hàng năm nhà nƣớc dành khoảng 30% chi ngân sách Nhà nƣớc cho đầu tƣ phát triển bao gồm nguồn vốn ngân sách Trung ƣơng ngân sách địa phƣơng, tỷ lệ vốn ngân sách Trung ƣơng chiếm khoảng 15-18% tổng số vốn ngân sách nhà nƣớc dành cho đầu tƣ XDCB Do nguồn vốn đầu tƣ XDCB có vai trò quan trọng, từ lâu quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ ngân sách nhà nƣớc đƣợc trọng đặc biệt Nhiều nội dung quản lý nguồn vốn đƣợc hình thành: từ việc ban hành pháp luật, xây dựng thực chế sách quản lý đến việc xây dựng quy trình, thủ tục cấp phát quản lý sử dụng vốn Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt đƣợc công tác kiểm soát vốn đầu tƣ XDCB nói chung nhiều bất cập nhƣ: chế sách chƣa đồng bộ, công tác kiểm tra giám sát đầu tƣ chƣa hợp lý, tình trạng lãng phí, thất thoát đầu tƣ XDCB cộm, nhiều biểu tiêu cực quản lý đầu tƣ thi công công trình Chất lƣợng số công trình thấp, gây lãng phí hiệu đầu tƣ Trong khuôn khổ Chƣơng trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2011-2020, đƣợc Chính phủ giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì, triển khai nội dung cải cách Tài công, Bộ Tài triển khai đồng mạnh mẽ hoạt động cải cách, từ lĩnh vực phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nƣớc, quản lý thu, chi Ngân sách Nhà nƣớc nhƣ cải cách quỹ công khác nhà nƣớc Hoạt động cải cách diễn đồng lĩnh vực, từ cải Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ cách chế quản lý, đại hoá công nghệ nhƣ nâng cao lực chất luợng nguồn nhân lực toàn ngành Tài Trong điều kiện nƣớc - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ phát triển qua KBNN huyện Phú Lƣơng đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi quản lý chi tiêu công, thực hành - Đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi tiết kiệm chống thất thoát, lãng phí việc nâng cao chất lƣợng kiểm soát đầu tƣ phát triển nhằm nâng cao vai trò kiểm soát chi NSNN qua KBNN chi tiêu công nói chung kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ ngân sách nhà nƣớc huyện Phú Lƣơng nói riêng đặt vấn đề xúc đƣợc xã hội quan tâm Việc tìm -Đề tài sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiếm giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng kiểm soát chi đầu tƣ XDCB kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Phú Lƣơng vấn đề cấp thiết giai đoạn Xuất phát từ tầm quan trọng nguồn vốn đầu tƣ XDCB thực tế - Trên sở tác giả đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn khách quan áp dụng công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng từ NSNN thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN huyện qua hệ thống KBNN Do vậy, việc hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ Phú Lƣơng xây dựng yêu cầu cấp thiết hệ thống Kho bạc Nhà nƣớc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu nói chung Kho bạc Nhà nƣớc huyện Phú Lƣơng nói riêng nhằm hƣớng tới 3.1 Đối tượng nghiên cứu mục tiêu phát triển ngành Từ vấn đề nói lựa chọn đề tài - Đối tƣợng nghiên cứu: nghiệp vụ kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ nghiên cứu: “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN qua hệ thống KBNN huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên, qua Kho bạc Nhà nước huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên” làm đề tài có tham chiếu với nghiệp vụ quản lý, kiểm soát thực cam kết chi NSNN qua hệ thống KBNN Luận văn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Phạm vi không gian: Nghiên cứu KBNN huyện Phú Lƣơng 2.1 Mục tiêu chung - Nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ phát triển qua Kho bạc Nhà nƣớc, góp phần nâng cao hiệu đầu tƣ công địa bàn huyện Phú Lƣơng - Hệ thống vấn đề vốn đầu tƣ xây dựng kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 2.2 Mục tiêu cụ thể - Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu yếu tố chủ yếu ảnh hƣởng đến hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng qua KBNN huyện Phú Lƣơng mối quan hệ với nhân tố bên bên tác động đến kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng qua KBNN huyện Phú Lƣơng Ý nghĩa khoa học luận văn - Làm rõ vấn đề lý luận chung kiểm soát chi đầu tƣ phát triển qua KBNN Đặc biệt dƣới góc độ quản lý kinh tế Số hóa Trung tâm Học liệu - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu từ năm 2011 - 2013 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Làm rõ thêm sở lý luận thực tiễn hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ phát triển qua KBNN Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ phát triển qua Chƣơng KBNN Phú Lƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - Đề xuất quan điểm, phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện công tác VỀ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ KIỂM SOÁT CHI kiểm soát chi đầu tƣ phát triển qua KBNN Huyện Phú Lƣơng nhằm sử dụng ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NSNN có hiệu hơn, nâng cao trách nhiệm đơn vị sử dụng ngân sách góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH tăng cƣờng hội nhập quốc tế Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chƣơng Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn vốn đầu tƣ xây dựng kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng từ ngân sách nhà nƣớc Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên 1.1 Một số vấn đề chung vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm NSNN Theo điều 01 luật ngân sách số 01/2002/QH ngày 16/12/2012 nêu rõ: “Ngân sách Nhà nƣớc toàn khoản thu, chi Nhà nƣớc đƣợc quan nhà nƣớc có thẩm quyền định đƣợc thực năm để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nƣớc” * Vai trò NSNN Ngân sách nhà nƣớc có vai trò quan trọng toàn hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đối ngoại đất nƣớc Cần hiểu rằng, vai trò ngân sách nhà nƣớc gắn liền với vai trò nhà nƣớc theo giai đoạn định Đối với kinh tế thị trƣờng, ngân sách nhà nƣớc đảm nhận vai trò quản lý vĩ mô toàn kinh tế, xã hội Ngân sách nhà nƣớc công cụ điều chỉnh vĩ mô kinh tế xã hội, định hƣớng phát triển sản xuất, điều tiết thị trƣờng, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội 1.1.1.2 Chi NSNN Chi NSNN thể quan hệ tiền tệ hình thành trình phân phối sử dụng quỹ NSNN nhằm trang trải cho chi phí máy Nhà nƣớc thực chức trị, kinh tế, xã hội Nhà nƣớc Chi NSNN phối hợp trình phân phối (quá trình phân chia kinh phí NSNN để hình thành quỹ trƣớc đƣa vào sử dụng) trình sử dụng (quá trình trực tiếp chi dùng khoản tiền cấp phát từ NSNN trải qua việc hình thành loại quỹ trƣớc đƣa vào sử dụng) Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.1.1.3 Đặc điểm chi ngân sách nhà nước nâng cao tri thức, chí bao gồm đầu tƣ để tạo tảng, tiêu chuẩn Chi NSNN có đặc điểm chủ yếu sau: đạo đức xã hội, môi trƣờng kinh doanh (nguồn vốn xã hội) đầu - Chi NSNN gắn chặt với hoạt động máy Nhà nƣớc tƣ quan trọng trình sản xuất nhiệm vụ trị, kinh tế, xã hội mà Nhà nƣớc đảm nhận Quy mô tổ chức 1.1.1.6 Vốn đầu tư xây dựng máy Nhà nƣớc, khối lƣợng, phạm vi nhiệm vụ Nhà nƣớc đảm đƣơng có quan hệ tỷ lệ thuận với tổng mức chi NSNN Theo Luật Đầu tƣ Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều - - Cơ quan quyền lực cao Nhà nƣớc chủ thể định cấu, nội dung, mức độ khoản chi NSNN Việt Nam Quốc hội Giải thích từ ngữ, khái niệm đầu tƣ đƣợc hiểu: “Đầu tƣ việc nhà đầu tƣ bỏ vốn loại tài sản hữu hình vô hình để hình thành tài sản tiến hành hoạt động đầu tƣ theo quy định - Các khoản chi NSNN thƣờng đƣợc xem xét hiệu tầm vĩ mô, có Luật quy định khác pháp luật có liên quan” nghĩa khoản chi NSNN phải đƣợc xem xét cách toàn diện dựa vào Đầu tƣ có nhiều loại: Đầu tƣ trực tiếp, đầu tƣ gián tiếp (cho vay); mức độ hoàn thành mục tiêu kinh tế-xã hội mà khoản chi đảm nhiệm đầu tƣ ngắn hạn, trung hạn dài hạn Đầu tƣ dài hạn thƣờng gắn với đầu - Các khoản chi NSNN thƣờng mang tính chất không bồi hoàn trực tƣ xây dựng tài sản cố định - gắn với đầu tƣ xây dựng Nhƣ vậy, tiếp Đặc điểm giúp phân biệt khoản chi NSNN với khoản tín dụng, khoản chi cho hoạt động kinh doanh, Ta nhận thấy: - Đầu tƣ XDCB phận hoạt động đầu tƣ nói chung, - Các khoản chi NSNN gắn chặt với vận động phạm trù giá việc bỏ vốn để tiến hành hoạt động XDCB nhằm tái sản xuất giản đơn trị khác nhƣ tiền lƣơng, giá cả, lãi suất, tỷ giá hối đoái phạm trù khác tái sản xuất mở rộng tài sản cố định cho kinh tế quốc dân thông qua thuộc lĩnh vực tiền tệ hình thức xây dựng mới, xây dựng mở rộng, xây dựng lại, đại hóa 1.1.1.4 Vốn hay khôi phục tài sản cố định Theo Bách khoa toàn thƣ Việt Nam từ “vốn” đƣợc sử dụng với - Vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN phận quan trọng vốn đầu nhiều nghĩa khác nhau, nên có nhiều hình thức vốn khác Trƣớc hết, tƣ kinh tế quốc dân, đồng thời nguồn lực tài công vốn đƣợc xem toàn yếu tố đƣợc sử dụng vào việc sản xuất quan trọng quốc gia cải; Vốn tạo nên đóng góp quan trọng tăng trƣởng Đứng phƣơng diện nguồn vốn đầu tƣ nói chung, vốn đầu tƣ kinh tế XDCB từ NSNN đƣợc biểu tiền giá trị đầu tƣ, bao gồm chi 1.1.1.5 Vốn đầu tư phí tiêu hao nguồn lực phục vụ cho hoạt động đầu tƣ, nghĩa toàn chi phí Vốn đầu tƣ với lao động đất đai yếu tố đầu đầu tƣ đƣợc thực trực tiếp hay gián tiếp Theo Luật đầu tƣ (2005) vào trình sản xuất Lý thuyết kinh tế đại ngày đề nói rõ: “Vốn đầu tư tiền tài sản hợp pháp khác để thực hoạt cập vốn đầu tƣ theo quan điểm rộng hơn, đầy đủ hơn, bao gồm đầu tƣ để động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp” Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Dƣới giác độ nguồn lực tài Quốc gia, vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN phận quỹ NSNN khoản chi đầu tƣ NSNN hàng năm, đƣợc bố trí cho đầu tƣ vào công trình, dự án XDCB Nhà nƣớc 1.1.2 Đặc điểm vốn đầu tư xây dựng - Dự án đầu tƣ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nhƣ đƣờng giao thông, mạng lƣới điện, hệ thống cấp nƣớc - Dự án cho vay Chính phủ để đầu tƣ phát triển số ngành nghề, lĩnh vực hay sản phẩm Từ quan niệm vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN, thấy nguồn vốn có hai nhóm đặc điểm bản: gắn với hoạt động đầu tƣ XDCB gắn với NSNN Từ đặc điểm chung rút số đặc điểm vốn đầu tƣ XDCB nhƣ sau: - Dự án hỗ trợ doanh nghiệp đầu tƣ vào lĩnh vực cần có tham gia Nhà nƣớc theo quy định pháp luật Thứ tư: Vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN đa dạng, vào tính chất, nội dung, đặc điểm giai đoạn trình đầu tƣ XDCB mà ngƣời Thứ nhất: Vốn đầu tƣ XDCB từ ngân sách gắn với hoạt động NSNN nói chung hoạt động chi NSNN nói riêng, gắn với quản lý sử dụng vốn theo phân cấp chi NSNN cho đầu tƣ phát triển Do đó, việc hình thành, phân phối, sử dụng toán toán nguồn vốn đƣợc thực chặt chẽ, theo Luật định, đƣợc Quốc hội phê chuẩn cấp quyền phê duyệt hàng năm Thứ hai: Vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN đƣợc sử dụng chủ yếu để đầu tƣ cho công trình, dự án khả thu hồi vốn công trình hạ tầng theo đối tƣợng sử dụng theo quy định Luật NSNN Luật khác Do đó, việc đánh giá hiệu sử dụng nguồn vốn mang tính toàn diện, sở đánh giá tác động kinh tế, xã hội môi trƣờng Thứ ba: Vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN gắn với quy trình đầu tƣ dự án, chƣơng trình đầu tƣ chặt chẽ từ khâu chuẩn bị đầu tƣ, thực dự án đến khâu kết thúc đầu tƣ, nghiệm thu dự án đƣa vào sử dụng Việc sử dụng nguồn vốn gắn với việc thực quản lý dự án đầu tƣ với ta phân thành loại vốn nhƣ: vốn để thực dự án quy hoạch, vốn để chuẩn bị đầu tƣ, vốn để thực đầu tƣ Vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN đƣợc sử dụng cho đầu tƣ xây sửa chữa lớn; xây dựng kết cấu hạ tầng mua sắm thiết bị Thứ năm: Nguồn hình thành vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN bao gồm nguồn bên Quốc gia nguồn bên Quốc gia Các nguồn bên Quốc gia chủ yếu từ thuế nguồn thu khác Nhà nƣớc nhƣ bán tài nguyên, cho thuê tài sản Quốc gia, thu từ hoạt động kinh doanh khác Nguồn từ bên chủ yếu từ nguồn vay nƣớc ngoài, hỗ trợ phát triển thức (ODA) mộ số nguồn khác Thứ sáu: Chủ thể sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN đa dạng, bao gồm quan Nhà nƣớc tổ chức Nhà nƣớc, nhƣng đối tƣợng sử dụng nguồn vốn chủ yếu tổ chức Nhà nƣớc 1.1.3 Vai trò vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước khâu liên hoàn với từ khâu quy hoạch, khảo sát thiết kế, chuẩn bị đầu tƣ, Trong kinh tế quốc dân, vốn đầu tƣ XDCB phận quan thực dự án, kết thúc dự án Các dự án đƣợc hình thành dƣới trọng vốn đầu tƣ nói chung đồng thời nguồn lực tài quan nhiều hình thức nhƣ: trọng Quốc gia, có vai trò quan trọng kinh tế, - Các dự án điều tra, khảo sát để lập quy hoạch nhƣ dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng, lãnh thổ, ngành, quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn, quy hoạch ngành đƣợc Chính phủ cho phép Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ thể nhƣ sau: Thứ nhất: Vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN góp phần quan trọng vào việc xây dựng phát triển sở vật chất kỹ thuật, hình thành kết cấu hạ tầng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 86 87 3.4 Kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN 3.4.1.2 Đối tượng phạm vi áp dụng 3.4.1 Quy định chung a) Đối tượng áp dụng 3.4.1.1 Căn pháp lý Các khoản chi NSNN từ nguồn vốn đầu tƣ phát triển vốn nghiệp - Luật NSNN (sửa đối) đƣợc ban hành vào năm 2002, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004 có tính chất đầu tƣ thuộc nguồn vốn NSNN cho dự án đầu tƣ b) Phạm vi áp dụng Các dự án đầu tƣ nguồn vốn đầu tƣ phát triển vốn nghiệp có - Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính phủ quy định tính chất đầu tƣ thuộc nguồn vốn NSNN (gọi chung dự án) Bộ, chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật NSNN; Thông tƣ số 59/2003/TT-BTC quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Tổ chức trị, Tổ chức ngày 23/6/2003 Bộ Tài hƣớng dẫn thực Nghị định số trị xã hội, Tổ chức xã hội nghề nghiệp, Tập đoàn kinh tế, Tổng 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính Phủ công ty Nhà nƣớc (sau gọi chung Bộ), tỉnh, Thành phố trực thuộc - Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 Thủ tƣớng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức KBNN trực thuộc Bộ Tài - Thông tƣ số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 Bộ Tài Trung ƣơng (sau gọi chung tỉnh) quận, huyện, thị xã, Thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung huyện) quản lý Các dự án đầu tƣ nguồn vốn đầu tƣ phát triển nguồn vốn chi nghiệp dự toán NSNN; dự án đầu tƣ sử dụng nhiều nguồn vốn khác có tách riêng nguồn vốn NSNN đầu tƣ cho hƣớng dẫn quản lý, chi đầu tƣ vốn nghiệp có tính chất đầu tƣ thuộc hạng mục, công việc dự án đầu tƣ sử dụng nhiều nguồn vốn nhƣng nguồn vốn NSNN tách riêng đƣợc vốn NSNN mà nguồn vốn đầu tƣ từ NSNN có tỷ - Thông tƣ số 107/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 Bộ Tài trọng lớn tổng mức vốn đầu tƣ dự án phải có đủ thủ tục đầu tƣ hƣớng dẫn quản lý toán, toán vốn đầu tƣ dự án giải phóng mặt xây dựng, đƣợc bố trí vào kế hoạch đầu tƣ kế hoạch chi nghiệp năm Nhà nƣớc thực kiểm soát, chi KBNN Quy trình kiểm soát bằng, tái định cƣ sử dụng vốn NSNN - Thông tƣ số 88/2009/TT-BTC ngày 29/4/2009 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung số điểm Thông tƣ số 27/2007/TT-BTC ngày chi đầu tƣ XDCB không áp dụng cho dự án thuộc ngân sách cấp xã; dự án đầu tƣ quan đại diện Việt Nam nƣớc ngoài; dự án mua sở hữu quyền Tình hình chi NSNN chi đầu tƣ XDCB giai đoạn 2000-2010 3/4/2007 thông tƣ số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 Bộ Tài cụ thể nhƣ sau: Chính hƣớng dẫn quản lý, chi đầu tƣ vốn nghiệp có tính chất đầu tƣ 3.4.1.3 Thủ tục mở tài khoản Để thực kiểm soát chi NSNN, đơn vị phải thực thủ tục thuộc nguồn vốn NSNN - Quyết định số 86/QĐ-KBNN ngày 17/6/2011 Tổng Giám đốc KBNN việc ban hành Quy trình kiểm soát chi đầu tƣ vốn nghiệp có chế độ kế toán, bao gồm chế độ kế toán NSNN nghiệp vụ KBNN Kế toán Nhà nƣớc áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc tính chất đầu tƣ nƣớc qua hệ thống KBNN Số hóa Trung tâm Học liệu mở tài khoản KBNN; Thủ tục đƣợc quy định theo văn hƣớng dẫn http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 88 89 Cụ thể bƣớc nhƣ sau: phƣơng án đầu tƣ, nguồn vốn đầu tƣ cân đối đƣợc khả cung cấp a) Chuẩn bị hồ sơ nguyên vật liệu, khả thi công dự án Chỉ dự án đƣợc ghi kế - Đối với khoản chi đầu tƣ chủ đầu tƣ chuẩn bị tài liệu để mở tài hoạch đầu tƣ XDCB đảm bảo mặt thủ tục đầu tƣ, xây dựng có khoản gồm: Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tƣ (trƣờng hợp nguồn vốn NSNN đảm bảo cho việc cấp phát vốn đầu tƣ XDCB đƣợc định đầu tƣ không nêu); Quyết định thành lập Ban quản lý dự án; Quyết định thực bổ nhiệm chức vụ chủ tài khoản (thủ trƣởng đơn vị), Kế toán trƣởng (hoặc ngƣời phụ trách kế toán); Giấy đề nghị mở tài khoản; đăng ký mẫu dấu, chữ ký Thứ ba: Phải có Ban quản lý công trình đuợc thành lập theo Quyết định cấp có thẩm quyền Các công trình đầu tƣ cần thiết phải có phận quản lý dự án để thực b) Tiếp nhận xử lý KBNN thủ tục đầu tƣ xây dựng; để quản lý, sử dụng toán vốn - Sau cán KBNN tiếp nhận hồ sơ đăng ký mở tài khoản, kiểm tra đầu tƣ dự án, để kiểm tra, giám sát trình đầu tƣ xây dựng dự án, đảm hồ sơ; dự kiến cấp mã tài khoản theo chế độ quy định trình lãnh đạo bảo sử dụng vốn kế hoạch có hiệu Vì có Ban quản lý phòng, lãnh đạo KBNN xét duyệt dự án đƣợc thành lập quan hệ phân cấp toán đƣợc thực - Tiến hành cấp thông báo mã tài khoản cho đơn vị đăng ký 3.4.1.4 Điều kiện chi đầu tư XDCB hiện, nên đảm bảo chế độ Nhà nƣớc quy định Thứ tư: Đã tổ chức đấu thầu tuyển chọn tƣ vấn mua sắm vật tƣ, thiết bị, Để đảm bảo cho công tác xây dựng tiến hành trình tự, đảm bảo nguyên tắc chi đầu tƣ xây dựng bản, dự án đầu tƣ thuộc đối tƣợng chi NSNN muốn đƣợc chi đầu tƣ XDCB phải có đủ điều kiện sau: xây lắp theo quy định chế độ đấu thầu (trừ trƣờng hợp đƣợc phép định thầu) Để thực dự án đầu tƣ, Ban quản lý dự án, chủ đầu tƣ phải Thứ nhất: Phải có đủ thủ tục đầu tƣ xây dựng tuyển chọn thầu để thực thi công xây lắp, mua sắm vật tƣ thiết bị theo yêu cầu Thủ tục đầu tƣ xây dựng Quyết định, văn bản… cấp có đầu tƣ dự án Trong chế thị trƣờng việc đấu thầu để tuyển chọn thầu thẩm quyền cho phép đƣợc đầu tƣ dự án theo chƣơng trình phát triển kinh tế cần thiết Mục đích việc tổ chức đấu thầu để chọn đƣợc xã hội đất nƣớc Nó kết bƣớc chấp hành trình tự đầu tƣ đơn vị thi công xây lắp có trình độ quản lý tốt, tổ chức thi công nhanh hợp lý, xây dựng Chỉ hoàn tất thủ tục đầu tƣ xây dựng nhƣ định đảm bảo chất lƣợng giá thành hợp lý Sau chọn thầu đơn vị chủ cấp có thẩm quyền cho phép tiến hành công tác chuẩn bị đầu tƣ, báo cáo đầu tƣ phải ký kết hợp đồng thi công mua sắm máy móc thiết bị; chủ nghiên cứu khả thi định đầu tƣ cấp có thẩm quyền, thiết kế dự đầu tƣ theo dõi quản lý tổ chức toán cho đơn vị nhận thầu theo toán đựơc duyệt…thì dự án đƣợc phép ghi vào kế hoạch đầu tƣ XDCB điều ký kết hợp đồng Vì đấu thầu để chọn đƣợc phép cấp phát vốn theo kế hoạch, thiết kế dự toán đƣợc duyệt thầu thi công việc xây dựng dự án đƣợc thực việc cấp Thứ hai: Công trình đầu tƣ phải đƣợc ghi vào kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB năm vốn đầu tƣ có Thứ năm: Các công trình đầu tƣ đƣợc cấp phát có khối lƣợng Khi công trình đƣợc ghi vào kế hoạch đầu tƣ nghĩa dự án đƣợc hoàn thảnh đủ điều kiện đƣợc cấp vốn toán đủ điều kiện đƣợc tính toán hiệu kinh tế mang lại cho kinh tế quốc dân, tính toán cấp vốn tạm ứng.Sản phẩm XDCB đơn vị thi công xây lắp (đơn vị Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 90 91 trúng thầu định thầu) thực thông qua trình sản xuất kinh Chƣơng doanh DN xây lắp theo hợp đồng đặt hàng chủ đầu tƣ (chủ công GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC trình) Chính có khối lƣợng xây dựng hoàn thành (sản phẩm xây dựng hoàn thành- công trình, hạng mục công trình, công trình hoàn thành đơn vị xây lắp bàn giao theo điều ghi hợp đồng (đã đƣợc nghiệm thu- có kế hoạch thiết kế, dự toán) chủ đầu tƣ đƣợc toán cho khối lƣợng hoàn thành Đối với việc mua sắm máy móc thiết bị phần thi công xây KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN QUA KBNN HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 4.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN lắp đấu thầu, để đảm bảo nhu cầu vốn cho việc mua sắm thiết bị, dự trữ vật 4.1.1 Định hướng hoạt động kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN tƣ… đơn vị mua sắm thi công đƣợc tạm ứng trƣớc (cấp phát tạm ứng) Thứ nhất, thể chế, sách: văn chế độ quy định quản nhƣng phải đảm bảo điều kiện tạm ứng quy định để đảm bảo sử lý, kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB phải tiếp tục đƣợc nghiên cứu để ban dụng vốn mục đích có hiệu hành đầy đủ, đồng bộ, mang tính quán xuyên suốt ổn định lâu dài, có 3.5 Đánh giá công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Phú Lƣơng tính khả thi cao Thứ hai, Cán kiểm soát chi phải đƣợc tiêu chuẩn hóa, đƣợc đào tạo 3.5.1 Một số khó khăn vướng mắc Qua trình kiểm soát chi đầu tƣ XDCB huyện Phú Lƣơng nhận ngành nghề đƣợc đào tạo, làm việc có kiến thức quản lý kinh tế, vừa thấy việc đền bù giải phóng mặt chậm, triển khai không triệt để, hỗ trợ nắm chế độ quản lý đầu tƣ XDCB, đồng thời ngƣời có đức tính liêm tái định cƣ không phù hợp dẫn đến thời gian thực dự án bị kéo dài, tình khiết, trung thực có phong cách giao tiếp, văn minh, lịch trạng thi công chậm tiến độ nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân thiếu vốn đầu tƣ dàn trải phổ biến khiến nhiều dự án bị lãng phí, hiệu đầu tƣ thấp Chất lƣợng công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB chƣa đồng đều, trình độ đội ngũ cán hệ thống KBNN nhiều bất cập, trình độ hạn chế, Thứ ba, Về sở vật chất, điều kiện, phƣơng tiện làm việc phải đƣợc tăng cƣờng, bổ sung cho đầy đủ, đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc, đại hóa công nghệ toán, truyền tin, đảm bảo lƣu trữ thông tin xử lý thông tin nhanh chóng, số lƣợng lại Do chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nghiệp vụ tình hình xác mang tính thời đại, không bị lạc hậu Những thiết bị tin học, mới, đặc biệt việc cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chƣơng trình quản lý chuyên ngành điều kiện, phƣơng tiện quan chống lãng phí Một số không nhỏ cán giải công việc theo kinh trọng đảm bảo cho công tác kiểm soát chi hữu hiệu nhanh chóng nghiệm, chƣa nắm bắt đƣợc chế, chế độ mới, giải công việc chậm chễ so với quy định Quy trình kiểm soát chi đầu tƣ XDCB Thứ tư,, đảm bảo khoản chi tiêu đối tƣợng, nội dung dự án đƣợc phê duyệt, góp phần chống lãng phí, thất thoát công tác quản lý, chi đầu tƣ XDCB, nâng cao hiệu vốn đầu tƣ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 92 93 4.1.2 Phương hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ chế sách nội dung lẫn thời gian, gây nên lộn xộn, NSNN qua KBNN huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên tùy ý quản lý Hoàn thiện kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN phải dựa quan Nâng cao hiệu kinh tế- xã hội phƣơng hƣớng quan trọng điểm Đảng Nhà nƣớc ta đầu tƣ xây dựng phát triển kinh tế thị hoàn thiện công tác kiểm soát, phải thể qua tiêu chí trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa: Phát triển kinh tế đôi với giải định tính định lƣợng kiểm soát chi đầu tƣ XDCB Đó không vấn đề xã hội, đẩy nhanh công xóa đói giảm nghèo, rút ngắn khoảng chống thất thoát lãng phí mà tận dụng nguồn lực để có sản phẩm đầu cách giầu nghèo, kiểm soát trì phân tầng không làm tăng nguy nhiều nhất, chất lƣợng Việt Nam nƣớc nghèo việc quản lý, gây bất ổn xã hội, phá hoại môi trƣờng sinh thái sử dụng nguồn lực lại phải tiết kiệm, không để vốn tồn đọng nâng Với vai trò chủ đạo, NSNN tiên phong đầu tƣ vào nhiều dự án sản xuất hàng hóa công cộng có quy mô lớn khả thu hồi vốn cao đƣợc chất lƣợng, công suất, quy mô công trình, dự án phải đƣợc quan tâm ý xem nhƣ nguyên tắc lựa chọn thực đầu tƣ thu hồi vốn chậm mà thành phần khác không mong muốn, Hai là, Đổi công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB điều kiện khả đầu tƣ, phải tiên phong vào lĩnh vực ngành nghề hội nhập mở cửa phải đảm bảo vừa phù hợp với điều kiện nƣớc, vừa có ứng dụng khoa học công nghệ cao, khoa học nghiên cứu mà thị phù hợp với thông lệ quốc tế mà nƣớc ta cam kết, tạo hội thu hút đƣợc trƣờng chƣa thể đáp ứng đƣợc nguồn lực bên nƣớc cho phát triển kinh tế xã hội dự án Việc phân bổ nguồn lực phải bảo đảm cho việc chuyển đổi cấu lớn Đƣơng nhiên trình phải có bƣớc phù hợp, song phải sản xuất theo hƣớng tiến bộ, bảo đảm hài hòa lợi ích chủ thể Nhà nƣớc, đánh giá thực trạng kinh tế thị trƣờng chƣa hoàn chỉnh thực tiễn doanh nghiệp ngƣời lao động Tạo điều kiện để giải phóng sức sản để mặt xây dựng thể chế phù hợp, mặt khác thuyết phục tuyên truyền, xuất, nâng cao suất lao động góp phần thực mục tiêu dân giàu nƣớc giáo dục để đƣa chế độ sách vào thực tiễn mạnh xã hội công dân chủ văn minh Một số hƣớng đổi kiểm soát chi đầu tƣ XDCB nhƣ sau: Ba là, Đổi công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN phải theo hƣớng đại góp phần thực cải cách hành Nhà nƣớc Một là, hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB phải đảm bảo Hiện đại hóa việc đƣa nhiều thành tựu công nghệ thông tin lý tính đồng nâng cao hiệu kinh tế-xã hội Trƣớc hết, phải có tính thuyết mô hình quản lý đại vào quản lý Ví dụ nhƣ công tác kiểm soát đồng chế sách, thể chế, quy định phải minh bạch rõ cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nƣớc phải đƣợc triển khai rộng rãi ràng, dễ hiểu, công khai, tạo điều kiện cho chủ thể thực thống với dự án hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) Đồng (tránh chồng chéo, mâu thuẫn quy định), tham gia vào thị trƣờng thời áp dụng nguyên tắc, tiêu chí để toán đánh giá trình kiểm tiến hành hoạt động sản xuất, tiếp cận yếu tố vốn, lao động, đất đai, công soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN, quản lý dự án đầu tƣ, nâng nghệ Tiếp phải đồng khâu nội dung tổ chức cao suất lao động, đáp ứng đƣợc yêu cầu nhanh xác, hiệu thực địa phƣơng, Bộ, ngành Tránh tình trạng vận dụng khác thuận tiện giải công việc với doanh nghiệp nhân dân Ngăn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 94 95 ngừa đƣợc tƣợng quan liêu tham nhũng, phát huy đƣợc vai trò 4.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chi đầu tƣ XDCB từ máy quản lý Nhà nƣớc điều hành cách chủ động, xác, kịp NSNN qua KBNN huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên thời hiệu 4.2.1 Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tư XDCB Bốn là, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB trình 4.2.1.1 Ban hành thống Quy trình kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN đại hóa quản lý thu chi NSNN theo hƣớng đơn giản thủ tục hành Ban hành thống Quy trình kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN chính, giảm thiểu thời gian thủ tục nộp tiền cho đối tƣợng nộp thuế bao gồm vốn đầu tƣ nƣớc nƣớc, sở gộp hai Quy Ứng dụng có hiệu công nghệ thông tin điện tử tiên tiến vào quy trình trình kiểm soát chi vốn đầu tƣ nƣớc nƣớc nhƣ quản lý thu NSNN với phƣơng thức thu nộp thuế đại, bảo đảm xử lý quy định hành quản lý đầu tƣ xây dựng liệu thu NSNN theo thời gian thực thu Tổ chức phối hợp thu NSNN với Nội dung Quy trình quy định rõ đối tƣợng kiểm soát chi dự án hệ thống các, ngân hàng thƣơng mại theo nguyên tắc kết nối, trao đổi thông đầu tƣ nguồn vốn NSNN toán qua hệ thống KBNN bao gồm tin, liệu điện tử số phải thu, KBNN, ngƣời nộp thuế ngân hàng thƣơng mại; giảm thiểu thời gian khối lƣợng nhập liệu; triển khai dịch vụ thu nộp NSNN đại nhƣ nộp qua thẻ ATM thẻ tín dụng, nộp qua internet, dịch vụ thu không chờ chấp thuận…Nhằm tạo thuận lợi cho ngƣời nộp thuế Tăng cƣờng phƣơng thức nộp thuế tiền mặt chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng thƣơng mại để mở rộng không gian, thời gian cho đối tƣợng nộp NSNN; đồng thời hạn chế tối đa toán tiền mặt qua KBNN Đổi công tác quản lý, kiểm soát chi qua KBNN sở xây dựng chế, quy trình quản lý, kiểm soát, toán khoản chi NSNN vốn nƣớc vốn nƣớc, cụ thể loại vốn, chuẩn bị đầu tƣ, thực đầu tƣ; nội dung Quy trình phải quy định cụ thể đƣợc vấn đề nhƣ kiểm soát chi khối lƣợng phát sinh, kiểm soát chi dự án xã làm chủ đầu tƣ, kiểm soát chi loại công việc ký kết với cá nhân nhóm ngƣời tƣ cách pháp nhân Nhƣ vậy, đảm bảo quán có Quy trình kiểm soát chi đầu tƣ cho NSNN đồng thời đễ tra cứu, đối chiếu cần thiết tiện lợi cho khách hàng giao dịch 4.2.1.2 Hoàn thiện khâu Quy trình kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN qua KBNN phù hợp với thông lệ quốc tế để vận hành hệ thống thông tin quản Một là: hoàn thiện khâu phân bổ kế hoạch vốn lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) nhƣ: Triển khai Quy trình kiểm soát cam Hiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN, nhu kết chi; thực nguyên tắc toán trực tiếp cho ngƣời cung cấp hàng cầu vốn không đáp ứng đủ, mặt khác việc tính toán xác định cần thiết hóa dịch vụ…Thực phân loại khoản chi NSNN theo nội dung giá hiệu dự án chƣa thật khách quan khoa học nên khâu phân bổ vốn trị để xây dựng Quy trình kiểm soát chi hiệu nguyên tắc quản lý theo đầu tƣ XDCB nhạy cảm, dễ mang tính chủ quan Để khắc phục hạn chế rủi ro Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan Tài chính, quan yêu cầu đặt với khâu chế độ chặt chẽ song chƣa thực chủ quản, KBNN đơn vị sử dụng NSNN Xây dựng ban hành chế hiệu lực Từ phân tích khâu cần bảo đảm yêu cầu cao xử phạt hành cá nhân, tổ chức sai phạm hành quản lý, tính công khai, minh bạch công bằng, hiệu quả, phải tiếp tục hoàn sử dụng kinh phí NSNN cấp thiện nguyên tắc, tiêu chí định mức theo Quyết định 210/206/QĐ-TTg Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 96 97 Thủ tƣớng Chính phủ Mặt khác phải kết hợp lồng ghép nhiều chƣơng khâu nhƣ quy trình Không để tồn đọng nhiều (hoàn trình dự án, nhiều nguồn vốn để không trùng bỏ sót, có quan điểm rõ thành kế hoạch thấp thực lực khả năng, không toán tất toán ràng chống phân tán, khắc phục chuyển kế hoạch tràn lan Kiên sau hoàn thành…) khó đánh giá hiệu quản lý vốn đầu tƣ XDCB dƣới xóa chế bao cấp xin cho bao cấp trá hình Xây dựng điều kiện phân bổ nhiều giác độ vốn cách xác định nguyên tắc, tiêu chí, mức phù hợp với địa phƣơng Ba là: Hoàn thiện khâu chi đầu tƣ XDCB khả ngân sách Làm tốt khâu phân bổ vốn có ý nghĩa quan trọng Đối với việc tạm ứng vốn cho bồi thƣờng hỗ trợ giải phóng mặt tiền đề mở đƣờng cho phát triển việc xây dựng sở hạ tầng Do tính chất phức tạp yêu cầu công việc thƣờng xuyên nhạy cảm, tạo sức hút đầu tƣ từ nguồn vốn khác quản lý chủ đầu tƣ, hội đồng bồi thƣờng giải phóng mặt đƣợc Hai là: Phối hợp khâu kiểm soát chi đầu tƣ XDCB phép tạm ứng không hạn chế (sau có phƣơng án giải phóng mặt phân bổ kế hoạch vốn, kiểm soát toán tất toán thành hệ thống đƣợc duyệt) Tồn dƣ tạm ứng nhiều, tình hình triển khai trình quản lý vốn Để khắc phục yếu nay, là: kỷ luật chi trả cho đối tƣợng gặp khó khăn, trách nhiệm hoàn tạm ứng chủ đầu thông tin báo cáo, kỷ luật toán, kỷ luật hoàn tạm ứng, kỷ luật sử dụng tƣ không cao, quy định nội dung quản lý thiếu hƣớng bổ vốn, kỷ luật toán, tất toán tài khoản chấp hành cần xem xét tác sung, hoàn thiện nhƣ sau: động qua lại khâu phân bổ kế hoạch - kiểm soát chi đầu tƣ - toán, tất toán, nhƣ sau: phân bổ kế hoạch tạo chi đầu tƣ nhanh, chi đầu tƣ - Quy định cụ thể thời gian trách nhiệm hoàn tạm ứng (tập hồ sơ chứng từ làm thủ tục toán hoàn tạm ứng) nhanh chế độ tạo tiền đề cho toán toán nhanh gọn - Nếu thời hạn quy định phải báo cáo ngƣời định đầu tƣ ngƣợc lại (tƣơng tự nhƣ để thống kê phân tích quy trình chi tiết xin ý kiến xử lý Giao KBNN kiểm tra sử dụng sai mục đích thu hồi khâu lại có: việc trƣớc việc sau, hồ sơ thủ tục, nộp NSNN thời gian thụ lý, qua phận chuyên môn nào…) Đối với dự án công trình cần có gắn kết khâu (do quan kế - Kinh phí thực hội đồng bồi thƣờng giải phóng mặt cần có chế quản lý nhƣ kinh phí khác có nguồn gốc từ NSNN hoạch, Kho bạc Nhà nƣớc, Tài thực hiện) khắc phục đƣợc yếu Đổi việc tạm ứng vốn cho xây lắp, thiết bị: Số dƣ tạm ứng tại Đó dự án công trình thƣc chi chậm, thừa vốn cần có KBNN chiếm cao so với trƣớc tỷ lệ tạm ứng đƣợc phép chủ thông tin qua lại với khâu phân bổ vốn để điều chỉnh kịp thời, thực đầu tƣ (ban quản lý) dự án không bị giới hạn Do cần bổ sung, hoàn chậm, khâu toán, không bố trí kế hoạch vốn năm tiếp thiện nhƣ sau: theo, dự án vi phạm cần có quy chế phối hợp đề - Phải yêu cầu nhà thầu nộp bảo lãnh tạm ứng ứng nhiều tiền yêu cầu thông tin báo cáo thƣờng xuyên Yêu cầu, tiêu chí chế tài NSNN mà bảo đảm, đề phòng rủi ro cá nhân tổ chức xảy định dƣới chủ chì ủy ban nhân dân cấp để tìm nguyên nhân quy (yêu cầu đƣa vào hợp đồng A-B) Hết hạn bảo lãnh mà chƣa thu hồi tạm trách nhiệm kịp thời xử lý, vƣớng mắc, khó khăn, vi phạm phát sinh ứng gia hạn bảo lãnh tạm ứng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 98 99 - Quá hạn hoàn thành ghi hợp đồng mà không hoàn thành phải bổ sung hợp đồng kiểm tra lại số dƣ tạm ứng để đôn đốc, thu hồi số tạm 4.2.2 Hoàn thiện mô hình tổ chức phân cấp phối hợp thực nhiệm vụ kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN Để đảm bảo thực thống Quy trình kiểm soát chi đầu tƣ XDCB ứng cho dự án - Nếu hợp đồng bổ sung, khối lƣợng để hoàn từ NSNN, nên quy định đơn vị KBNN nên thành lập 01 phòng, ứng KBNN phải có công văn nhắc nhở đôn đốc hàng tháng Sau lần (3 phận làm nhiệm vụ kiểm soát chi đầu tƣ ngân sách tập trung vốn chƣơng tháng) chủ đầu tƣ KBNN có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền trình mục tiêu Riêng KBNN Hà Nội, KBNN Thành phố Hồ Chí Minh khối lƣợng vốn đầu tƣ lớn tách Phòng thực kiểm soát chi xin ý kiến đạo Bốn là: Hoàn thiện khâu toán vốn công trình hoàn thành tất toán tài khoản Do danh sách quy mô vốn tồn đọng nhiều tiềm ẩn nguy sử dụng vốn sai mục đích, hồ sơ chứng từ không hợp pháp, hợp lệ tình trạng thất thoát xảy Vì vậy, cần bổ sung số nội dung quản lý đồng chặt chẽ KBNN chủ đầu tƣ có trách nhiệm cung cấp danh sách công trình, dự án hoàn thành năm (theo tháng) cho quan Tài Kế hoạch đầu tƣ Căn vào thời gian Nhà nƣớc quy định hoàn thành toán, quan Tài theo dõi hạn làm vốn ngân sách Trung ƣơng, Phòng thực kiểm soát chi vốn đầu tƣ ngân sách địa phƣơng Việc phân cấp thực nhiệm vụ, cần xem xét góc độ toàn hệ thống, xây dựng tiêu chí để phân cấp thống theo hƣớng: - Dự án đầu tƣ nguồn vốn ngân sách cấp Trung ƣơng tỉnh giao cho KBNN tỉnh kiểm soát chi - Dự án đầu tƣ nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã giao cho KBNN cấp huyện kiểm soát chi - Dự án hỗn hợp nhiều nguồn vốn phần nguồn vốn ngân sách cấp chiếm tỷ trọng lớn KBNN cấp kiểm soát chi công văn nhắc nhở tháng lần Sau lần nhắc nhở mà chủ đầu tƣ - Dự án liên tuyến, liên tỉnh, dự án đặc biệt quan trọng Thủ tƣớng không hoàn thành chủ đầu tƣ (ban quản lý dự án) quan Tài Chính phủ Quyết định đầu tƣ giao cho Sở Giao dịch KBNN kiểm soát chi phải báo cáo cấp định đầu tƣ xin ý kiến đạo Cả ba trƣờng hợp sau quan quản lý đôn đốc nhắc nhở cần có hƣớng xử lý trách nhiệm rõ ràng, nghiêm khắc theo mức độ sau: - Đối với dự án vốn nƣớc (ODA) có tiểu dự án, đƣợc phân cấp cho KBNN cấp huyện thực kiểm soát chi nhà tài trợ có yêu cầu Ngoài tùy theo trình độ cán bộ, khối lƣợng công việc, KBNN cấp - Đƣợc gia hạn thêm thời gian cụ thể có khó khăn khách quan tỉnh phân cấp cho KBNN cấp huyện quản lý công trình nguồn vốn - Phê bình nghiêm khắc yêu cầu chủ đầu tƣ thực xong trách ngân sách Trung ƣơng ngân sách cấp tỉnh tùy điều kiện cụ thể nhiệm (thu hồi tạm ứng, nộp tiền sử dụng sai vào NSNN, toán) trƣớc Mặc dù phân cấp quản lý nhƣng tất khâu phận phải giao việc - Giảm trừ kế hoạch vốn năm không hoàn thành nhiệm vụ Số hóa Trung tâm Học liệu KBNN dự án http://www.lrc-tnu.edu.vn/ phối hợp chặt chẽ với theo hƣớng: Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 100 101 Tăng cƣờng phối hợp khâu, phận hệ thống coi Một kênh phối hợp quan trọng góp phần kiểm soát tốt vốn đầu tƣ trọng phối hợp với hệ thống Kho bạc Để kiểm soát tốt vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN quan hệ với chủ đầu tƣ, chủ đầu tƣ vừa với tƣ cách đối NSNN, vấn đề quan trọng dự án đầu tƣ qua tƣợng quản lý toán vốn, vừa khách hang đƣợc phục vụ nên đặt nhiều khâu quản lý Qua KBNN đƣợc coi khâu lớn, lại có nhiều yêu cầu phối hợp Biện pháp tăng cƣờng phải thƣờng xuyên nhiều tác nghiệp nhỏ Muốn có đƣợc thống cao phải có rõ rang cập nhật chế độ, sách (tập huấn, công văn, hƣớng dẫn…) cho chủ đầu phân công nhiệm vụ chặt chẽ, hợp lý phối hợp, điều hành Biện tƣ để họ thực Mặt khác, yêu cầu chủ đầu tƣ báo cáo đầy đủ pháp yêu cầu cán kiểm soát chi đầu tƣ phải hiểu quy trình, vị trí làm tốt hồ sơ toán Ngƣợc lại, chủ đầu tƣ có quyền yêu cầu Kho công việc làm lại vừa phải có ý thức trách nhiệm cao Vì để đạt mục tiêu, yêu cầu phối hợp cần phải: - Nhận dạng nguồn gốc tính chất vốn đầu tƣ XDCB để có phƣơng pháp kiểm soát toán thích hợp (hồ sơ chứng từ nhƣ nào, luân chuyển chứng từ qua phận nào, nghiệp vụ quản lý nhƣ nào…) - Xây dựng quy chế phân công phối hợp chi tiết cụ thể, chặt chẽ theo quy trình quản lý vốn, khách quan, khoa học, thuận tiện bạc chất lƣợng phục vụ, đánh giá cụ thể tác nghiệp ứng sử KBNN nơi giao dịch Đây mối quan hệ biện chứng cần phát huy để đạt đƣợc hoàn thiện kiểm soát vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 4.2.3 Triển khai xây dựng quy trình kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN Đồng hành với trình triển khai TABMIS, Bộ Tài bƣớc áp dụng thực kiểm soát cam kết chi NSNN hệ thống KBNN, số hạn chế nghiệp vụ kiểm soát cam kết chi thƣờng xuyên cam kết chi đầu tƣ bao gồm - Triển khai chƣơng trình hành động theo kế hoạch công tác chung - Triển khai sử dụng chức cam kết chi hệ thống TABMIS đơn vị, có phân chia thời gian phân việc cho phận, ngƣời đơn vị KBNN đƣợc triển khai TABMIS; không gây ảnh hƣởng theo quy trình nghiêm ngặt yêu cầu bổ sung thêm loại giấy tờ, điều kiện toán Đối với phối hợp ngành, cầu nối quan trọng trao đổi thông tin bao gồm thông tin yêu cầu đạo, phối hợp ngành, cấp thông tin thực KBNN Giải pháp yêu cầu KBNN phải nâng cao chất lƣợng thông tin với độ xác tính kịp thời cao Do vậy, phải đại hoá chƣơng trình kiểm soát chi đầu tƣ KBNN triển khai tốt dự án đơn vị sử dụng ngân sách dự án đầu tƣ quy định hành - Với chi thƣờng xuyên: thực hợp đồng phát sinh sau ngày triển khai TABMIS đơn vị KBNN - Với chi đầu tƣ: Hợp đồng chi đầu tƣ ký A-B hợp đồng khung nhập vào TABMIS, lựa chọn nhập vào TABMIS theo phƣơng án: thông tin quản lý liệu ngân sách Kho bạc mà Bộ Tài KBNN Phƣơng án 1: lựa chọn hợp đồng phát sinh sau ngày triển khai triển khai Do vấn đề kiểm soát chi đầu tƣ có nhiều phức tạp nên TABMIS có giá trị hợp đồng phù hợp với yêu cầu Thông tƣ số thông tin cần đuợc cập nhật xử lý kịp thời thắc mắc Đối với vốn 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 đầu tƣ XDCB từ NSNN quan liên quan nhƣ quan Kế hoạch đầu tƣ, Phƣơng án 2: Lựa chọn hợp đồng dự án có kế hoạch vốn phát Tài chính, Xây dựng, Kho bạc cần phải giao ban hàng tháng để giải sinh năm kế hoạch triển khai TABMIS có mức dƣ hợp đồng lại phù hợp với Thông tƣ số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 vấn đề phát sinh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 103 Nhƣ lộ trình thúc đẩy nhanh trình triển khai cam kết chi có giải pháp sau: - Tổ chức triển khai đồng đề án, sách khuôn khổ triển khai chiến lƣợc phát triển KBNN đến năm 2020, kiện toàn chức năng, - Hoàn thiện hành lang pháp lý cho kiểm soát chi NSNN cách: cập nhật, bổ sung, tích hợp văn quy phạm pháp luật quản lý, kiểm nhiệm vụ tổ chức máy KBNN 4.2.4 Nâng cao lực, chất lượng đội ngũ cán soát chi NSNN qua KBNN Sớm ban hành công văn hƣớng dẫn KBNN Nâng cao chất lƣợng hoạt động nghiệp vụ KBNN thể việc tổ chức thực quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN tiêu chí giải ngân nhanh, kịp thời, không để tồn đọng hồ sơ, chế độ, bảo theo Thông tƣ 113/2008/TT-BTC Bộ Tài Sửa đổi, bổ sung, tích đảm liên hoàn thuận tiện ba khâu: tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát chi hợp thủ tục nộp hồ sơ lần đầu, hồ sơ, chứng từ kiểm soát, cam kết chế độ toán, chuyển tiền nhanh, an toàn cho đơn vị thụ hƣởng Các kiểm soát toán khoản chi NSNN KBNN theo hƣớng: biện pháp cụ thể phải hoàn thiện quy trình nghiệp vụ khoa học, minh bạch hồ sơ nộp cam kết cung cấp lại hồ sơ dùng để thực kiểm soát chi NSNN; bổ sung điều kiện thực kiểm soát toán có thông báo phê duyệt cam kết chi KBNN khoản chi NSNN đề nghị toán (mã số cam kết chi) mã số nhà cung cấp Bổ sung quy định Thông tƣ thƣ điện tử tới nhà cung cấp tới đối tƣợng thụ hƣởng Bổ sung quy định công khai kết thực cam kết chi NSNN, thông qua việc thông báo trực tiếp cho đơn vị có quan hệ với ngân sách, chủ đầu tƣ nhà cung cấp theo địa thƣ điện tử đăng ký; tra cứu thông tin cổng thông tin điện tử Bộ Tài KBNN - Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin nghiệp vụ kiểm soát chi quản lý nhà cung cấp.Tăng cƣờng sử dụng thƣ điện tử giao dịch KBNN Để làm đƣợc điều cần xây dựng ban hành quy chế quản lý sử dụng hộp thƣ điện tử đơn vị cá nhân thuộc Bộ Tài chính, KBNN nghiệp vụ quản lý Nhà nƣớc nhƣ cung cấp dịch vụ công công khai nhƣ nêu Xác định trách nhiệm rõ rang nhận thức cán đơn vị kiểm soát luân chuyển chứng từ Đối với toán chuyển tiền cần nâng cao chất lƣợng chƣơng trình toán điện tử, áp dụng công gnhệ thông tin để rút ngắn thời gian hạch toán chuyển tiền Nâng cao chất lƣợng cán để đảm bảo kiểm soát toán xác, an toàn, tiết kiệm chi cho NSNN Xử lý tồn đọng khách quan nhƣ tính thời vụ toán vốn đầu tƣ hang năm Xử lý nhanh xác báo cáo, hạhc toán kế toán, thông tin điều hành ngân sách biện pháp tổng hợp nhƣ chấm điểm nghiệp vụ hang tháng A, B, C (gắn với thi đua khuyến khích vật chất thu nhập); xây dựng phong trào thi đua gắn với chất lƣợng chuyên môn với công tác đoàn thể; tổ chức thi đua nghiệp vụ hàng năm sau kỳ tập huấn; tổ chức viết báo cáo sang kiến kinh nghiệm báo cáo chuyên đề công tác hàng năm Xây dựng chƣơng trình nghiệp vụ có gắn - Đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án Ngành Tài chính; Nâng cấp với đầu tƣ kinh phí, sở vật chất (nhất đại hoá công nghệ thông hạ tầng truyền thông ngành Tài chính, xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài tin), tổ chức ngƣời hợp lý Sử dụng cán trẻ có lực trình độ tích hợp (IFMIS) Triển khai vận hành hệ thống TABMIS thời cho vị trí điều hành quản lý nghiệp vụ gian Hệ thống thông tin quản lý thuế Ngành Thuế Hải quan cần sớm Để làm đuợc điều KBNN cần thực biện pháp nhƣ sau: đƣợc xây dựng, hoàn thiện, nhằm cung cấp thông tin mã số đối tƣợng nộp -Thƣờng xuyên mở lớp đào tạo ngắn hạn, đào tạo chuyên ngành, tập huấn nghiệp vụ, bồi dƣỡng cập nhật kiến thức mới, gắn nội dung đào thuế, quản lý mã số hóa đơn tài chính… Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 104 105 tạo với yêu cầu nguồn nhân lực thực tế lĩnh vực công, trang bị cho 4.3 Kiến nghị cán kiến thức pháp luật, kinh tế… Đặc biệt trọng đào tạo cán 4.3.1 Kiến nghị với Quốc Hội tham gia trực tiếp quy trình quản lý, kiểm soát chi NSNN qua KBNN Quốc Hội cần bổ sung, hoàn chỉnh Luật NSNN theo hƣớng phân cấp -Thực chế độ thi đua khen thƣởng nghiêm minh, tăng cƣờng động nguồn chi (trong có chi XDCB chi chƣơng trình mục tiêu) rõ ràng viên, khuyến khích cán tâm huyết với công việc hoạt động có hiệu cụ thể theo giai đoạn dài trung hạn ngân sách chƣơng trình Thực thi tuyển công chức; thực tốt chế luân chuyển, điều động cụ thể nhƣ sau: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng ban hành Luật Đầu tư công cán trẻ - Xây dựng chế độ lƣơng sách thu thập hợp lý để thu hút cán Hiện nay, đề án xây dựng Luật đầu tƣ công giai trẻ, có trình độ lực nhƣ lƣu giữ cán có tài, tránh tình trạng đoạn xây dựng Do vậy, cần sớm hoàn chỉnh, ban hành Luật Đầu tƣ công chảy máu chất xám hệ thống văn hƣớng dẫn liên quan tổ chức thực Cùng với Tại đơn vị KBNN, thƣờng xuyên tổ chức học tập, thảo luận chế độ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, nâng cao trách nhiệm đạo đức, nghề nghiệp cho cán công chức Về nghiệp vụ tập trung sâu hƣớng dẫn phƣơng pháp kiểm soát, nội dung kiểm soát vấn đề liên quan đến khía cạnh kinh tế đầu tƣ Về trách nhiệm, tập trung quán triệt kiên chống tƣợng sách nhiễu, gây phiền hà khách hàng giao dịch, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cán KBNN nhằm mục đích kiểm soát chi chặt chẽ, sách, chế độ phục vụ kịp thời nhu cầu chi tiêu đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nƣớc, giảm thất thoát, tiêu cực sử dụng ngân sách Luật NSNN, Luật đầu tƣ công góp phần cải thiện nâng cao chất lƣợng hiệu trình quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn NSNN (không nhằm mục đích kinh doanh), đáp ứng đƣợc yêu cầu, nhiệm vụ, tăng cƣờng quản lý, chống thất thoát lãng phí đầu tƣ sử dụng nguồn vốn NSNN 4.3.2 Kiến nghị với Chính Phủ Chỉ đạo Bộ, Ngành có liên quan tập trung phối hợp chặt chẽ khâu rà soát hoàn chỉnh hệ thống văn quản lý đầu tƣ toán theo hƣớng: - Tiếp tục tăng cƣờng phân quyền, phân cấp cách hợp lý định đầu tƣ thực đầu tƣ - Đi đôi với phân quyền, phân cấp phải quy định rõ ràng cụ thể Định kỳ theo tiến trình sửa đổi quy định Nhà nƣớc về quyền hạn trách nhiệm chủ thể đầu tƣ nhƣ trách quản lý đầu tƣ xây dựng tập hợp văn chế độ quản lý đầu tƣ, nhiệm ngƣời phê duyệt dự án, chủ đầu tƣ, Ban quản lý dự án, kiểm soát chi vốn đầu tƣ, in thành sách để dễ tra cứu, sử dụng, đơn vị tƣ vấn thiết kế, nhà thầu thi công Đặc biệt chế tài trách thƣờng xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán làm công tác nhiệm cá nhân nhằm đảm bảo tính khả thi thực kiểm soát chi đầu tƣ nhằm cập nhật kiến thức nhƣ trao đổi kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn kiểm soát chi đầu tƣ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Thực cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung số thủ tục hành trình triển khai, thực vốn đầu tƣ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 106 107 tiêu chuẩn, định mức nhiều bất cập Do đó, thời gian tới cần 4.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài Bộ Tài cần có chế tài kiểm soát giá xây dựng bản, giá vật liệu xây dựng đảm bảo khoản chi XDCB phải đƣợc kiểm soát chặt đẩy mạnh việc xây dựng, cập nhật, hoàn thiện định mức tiêu chuẩn chi tiêu từ NSNN chẽ Xem lại điều kiện toán, tạm ứng Kho bạc để đảm bảo giải * Hoàn thiện hệ thống kế toán NSNN ngân vốn ngân sách Nhà nƣớc không tách rời tiến độ thực Hệ thống văn Thứ nhất, xây dựng áp dụng chuẩn mực kế toán, đặc biệt áp pháp quy quy chế, văn hƣớng dẫn để tổ chức triển khai Quy trình dụng kế toán dồn tích đầy đủ vào hệ thống kế toán Nhà nƣớc để theo dõi, ghi kiểm soát chi cần đƣợc sớm tích hợp, bổ sung sửa đổi hoàn thiện theo chép, phản ánh đầy đủ tình trạng vận động khoản thu chi hƣớng: Cập nhật, tích hợp gộp chung Thông tƣ văn hƣớng dẫn NSNN, khoản nhập, xuất quỹ công; từ phản ánh xác tình thực quy trình kiểm soát chi Ngoài hệ thống văn hƣớng dẫn, trạng tài Chính phủ thời điểm quy chế, Quy trình Bộ Tài ban hành cần đƣợc rà soát, cập Thứ hai, bƣớc xây dựng tổ chức thực Tổng kế toán Nhà nhật, bao gồm: Thông tƣ số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ Tài nƣớc, từ theo dõi, quản lý, hạch toán vận động toàn việc hƣớng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, toán khoản chi quỹ công Nhà nƣớc; sau đó, bƣớc áp dụng hoạt động kiểm soát chi NSNN qua KBNN; Thông tƣ số 86/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài quỹ công, góp phần lành mạnh hóa toàn giao dịch cùa Nhà nƣớc hƣớng dẫn quản lý, toán vốn đầu tƣ vốn nghiệp có tính kinh tế chất đầu tƣ thuộc nguồn vốn NSNN; Thông tƣ số 107/2007/TT-BTC ngày - Đẩy mạnh toán vốn đầu tƣ dự án hoàn thành theo hƣớng đẩy 07/9/2007 Bộ Tài hƣớng dẫn quản lý toán, toán vốn mạnh toán theo hạng mục, dự án thành phần, ƣu tiên vốn cho nhiều dự đầu tƣ dự án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ sử dụng vốn NSNN Công văn án đƣợc phê duyệt toán, đôi với chế tài xử lý chủ đầu tƣ chậm số 978/BTC-KHTC ngày 21/1/2009 Bộ Tài hƣớng dẫn đơn vị, hoàn thành toán dự án đƣợc giao Khuyến khích tổ chức tổ chức thuộc Bộ, chủ đầu tƣ, Ban quản lý dự án thuộc Bộ Tài thực kiểm toán độc lập, thực kế toán báo cáo toán dự án hoàn thành theo Thông tƣ 113/2008/TT-BTC thực cam kết chi NSNN qua 4.3.4 Kiến nghị với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nhà thầu KBNN Bộ Tài cần sớm ban hành công văn hƣớng dẫn KBNN việc Các chủ đầu tƣ, đơn vị tƣ vấn nhà thầu trình quản lý, thực tổ chức thực quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN theo dự án đầu tƣ phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật đầu thông tƣ 113/2008/TT-BTC Bộ Tài tƣ xây dựng Tuân thủ trình tự đầu tƣ xây dựng, quy trình, quy phạm kỹ * Hoàn thiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN thuật xây dựng công trình Khi dự án công trình hoàn thành phải khẩn Hệ thống chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi NSNN trƣơng lập báo cáo toán vốn đầu tƣ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quan trọng để xây dựng, phân bổ dự toán thực kiểm soát chi kiểm soát cam kết chi NSNN Đồng thời tiêu chuẩn để đánh giá chất lƣợng quản lý điều hành quỹ NSNN Tuy nhiên Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 108 109 (3) Thông qua phân tích thực trạng, hạn chế, xác định nguyên nhân, tác KẾT LUẬN Kiểm soát vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN vấn đề có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến việc huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tƣ nguồn lực tài quan trọng quốc gia Do vai trò đặc biệt quan trọng việc kiểm soát nguồn vốn đƣợc trọng đặc biệt với nhiều nội dung phƣơng thức quản lý Trong năm qua, số dự án, nguồn vốn lƣợng vốn đầu tƣ XDCB tăng lên đáng kể Hoạt động kiểm soát vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN có nhiều kết mặt: tổ chức máy, triển khai thực chế, sách quản lý vốn, thực khâu quy trình sử dụng vốn, kiểm tra- kiểm soát, sử dụng vốn Trong có vai trò đáng kể hệ thống KBNN địa phƣơng, nhờ đó, hiệu sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN địa phƣơng đƣợc nâng lên, tƣợng thất thoát, lãng phí vốn đƣợc kiểm soát tốt hơn, góp phần phát huy vai trò nguồn lực tài này, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Xuất phát từ kiến thức tiếp thu đƣợc trình nghiên cứu trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân, từ kinh nghiệp thực tiến thân, tác giả sâu nghiên cứu đề tài, giải yêu cầu theo yêu cầu đặt ra, thể nhƣ sau: giả nghiên cứu, đƣa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua hệ thống KBNN huyện Phú Lƣơng Quản lý kiểm soát chi đầu tƣ XDCB vấn đề không nhƣng có ảnh hƣởng quan trọng tới nguồn vốn đầu tƣ Nhà nƣớc, đề xuất đề tài ý kiến bƣớc đầu, bƣớc góp phần hoàn thiện chế quản lý chi NSNN Đồng thời để giải pháp đề xuất, triển khai có hiệu quả, đòi hỏi đồng nhận thức phối hợp triển khai thực Bộ tài Chính ngành, cấp nhƣ thành phần kinh tế Với tính chất dung lƣợng Luận văn, với kiến thức kinh nghiệm hạn chế, chắn luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, hạn chế việc trình bày giải pháp, kiến nghị Vì vậy, tác giả mong nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp để đề tài có điều kiện hoàn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Ngô Đức Cát, thầy cô giáo trƣờng Đại học Kinh Tế quản trị kinh doanh Thái Nguyên hƣớng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện Luận văn (1) Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn tác giải nên bật cần thiết phải kiểm soát, quản lý nguồn vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên Tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận vốn đầu tƣ XDCB kiểm soát chi đầu tƣ XDCB thuộc NSNN qua KBNN Việt Nam (2) Tác giả sâu phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Từ thực trạng tác giả đĩ sâu phân tích, đánh giá ƣu điểm tồn công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Phú Lƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 110 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 KBNN, Quyết định số 163/QĐ-KBNN ngày 17/3/2010 nhiệm vụ, Bộ Tài Chính, Các thông tư hướng dẫn quản lý toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Thông tư số 209/209/TT-BTC, Thông tư số 27/2007/TT-BTC, Thông tư số 130/2007/TT-BTC, Thông tư số 88/2009/TT-BTC, Thông tư số 89/2009/TT-BTC) Bộ Tài Chính, Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Bộ Tài Chính, Công văn số 978/BTC-KHTC ngày 21/1/2009 việc hướng dẫn thực cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Bộ Tài Chính, Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn công tác khóa sổ cuối năm lập báo cáo toán ngân sách Nhà nước hàng năm chi đầu tư xây dựng Bộ Tài Chính, Quyết Định số 130/QĐ-BTC ngày 18/8/2013 việc ban hành chế độ kế toán ngân sách Nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Chính Phủ, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/2005-NĐ-CP quyền hạn cấu tổ chức Phòng thuộc KBNN tỉnh 12 KBNN, Quyết định số 164/QĐ-KBNN ngày 17/3/2010 nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức Phòng thuộc KBNN huyện 13 KBNN, Quy trình kiểm soát chi đầu tư nước số 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 14 KBNN, Quy trình kiểm soát chi vốn nước số 25/QĐ-KBNN ngày 14/1/2007 15 KBNN, KBNN Việt Nam 20 năm xây dựng phát triển 16 Nguyễn Khánh Long (2008), Quản lý giá xây dựng: Tiếp tục đổi theo hướng thị trường, Tạp chí Tài chính, Hà Nội 17 Quốc hội, Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH1 ngày 16/12/2002 18 Quốc hội, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 25/11/2005 19 Quốc hội, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 20 Thủ tuớng Chính phủ, Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 v/v phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2001-2010 21 Tài liệu hội thảo Kiểm soát cam kết chi –KBNN Thái Nguyên năm 2012 22 Thủ tƣớng Chính phủ, Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 v/v phê duyệt báo cáo khả thi dự án ”cải cách quản lý Tài công” Chính Phủ, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Học viện Tài Chính, Giáo trình quản lý tài công, NXb Tài chính, Hà Nội-năm 2007 KBNN huyện Phú Lƣơng, Báo cáo toán tình hình chi đầu tư năm 2011;2012;2013 10 KBNN, Công văn số 383/KBNN-KT ngày 2/3/2010 hướng dẫn chế độ kế toán Nhà nước cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 112 113 PHỤ LỤC Câu 5: Anh (chị) thấy quy trình kiểm soát chi NSNN áp dụng PHỤ LỤC 01 thực không?  Bình thƣờng  Có PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN (Dành cho khách hàng)  Không Câu 6: Ngoài việc hướng dẫn lập chứng từ, hồ sơ toán, anh (chị) có Để góp phần nâng cao chất lƣợng toán vốn đầu tƣ XDCB, Xin anh thường hưỡng dẫn công việc liên quan tới toán không?  Thƣờng xuyên (chị) vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề bảng câu hỏi dƣới  Không thƣờng xuyên  Chƣa cách đánh dấu” X” vào ô mà anh (chị) cho phù hợp Các thông tin Câu 7: Từ thực công việc anh (chị) tham gia nghiên mà anh (chị) cung cấp dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học, Rất mong cứu quy trình kiểm soát chi NSNN lần chưa? đóng góp ý kiến anh (chị) Xin chân thành cảm ơn!  Chƣa lần  lần trở Câu 1: Anh (chị) cho biết số thông tin cá nhân: Câu : Để bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ kiểm soát toán, anh (chị) gặp phải khó khăn nào? Tuổi đời:…………………  Tuổi tác Giới tính:  Nam  Nữ  Hình thức bồi thƣờng chuyên môn chƣa phù hợp  Cơ quan chƣa có sách hỗ trợ thỏa đáng Đơn vị công tác:………………………………  Thời gian tổ chức bồi dƣỡng chƣa phù hợp Câu 2: Công việc chuyên môn (chị) là: Câu 9: Đánh giá anh (chị) phương pháp kiểm soát cán toán?  Kế toán trƣờng học Mức độ đánh giá  Kế toán xã, phƣờng, thị trấn  Trƣởng ban quản lý dự án TT Nội dung đánh giá  Kế toán phòng, ban địa bàn huyện Câu 3: Thời gian sử lý chứng từ toán anh (chị) ngày: 1 2 3 4  khác Câu 4: Phương pháp lập chứng từ mà anh (chị) thường hay sử dụng là:  Lập phần mềm riêng Sử dụng đƣợc phƣơng pháp làm việc Hiểu đƣợc tâm lý khách Khả truyền tải thông tin Khả giải công việc Thái độ giao dịch với khách hàng Tốt Tƣơng Bình đối tốt thƣờng Kém  Lập phần mềm soạn thảo Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 114 Câu 10 : Khi trả lại kết kiểm soát vốn đầu tư, cán KBNN thự hình thức ?  Lập phiếu thông báo trả kết hồ sơ  Gọi điện thoại cho khách hàng đến nhận hồ sơ  Chờ khách hàng đến lấy  Khác Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay