Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ

60 326 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2016, 21:59

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LƢƠNG VĂN ĐIỂN LƢƠNG VĂN ĐIỂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐỒNG HỶ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐỒNG HỶ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HỒNG LIÊN THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i ii LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu Lời xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Các kết Tiến sĩ Nguyễn Hồng Liên - người trực tiếp hướng dẫn tôi, cảm ơn thầy nghiên cứu luận văn tập hợp quan Kho bạc Nhà nước cô giáo Khoa sau đại học - Trường Đại học Kinh tế QTKD - Đại học Thái Đồng Hỷ chưa nghiên cứu công bố công Nguyên; Cảm ơn anh chị công chức Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ giúp trình khoa học đỡ hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng 11 năm 2014 Ngƣời cam đoan Sự giúp đỡ động viên giúp việc nhận thức, làm sáng tỏ thêm lý luận thực tiễn lĩnh vực mà luận văn nghiên cứu Luận văn trình nghiên cứu công phu, làm việc khoa học nghiêm túc thân, song khả trình độ có hạn nên tránh khỏi khiếm khuyết định Lƣơng Văn Điển Tôi mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy, cô giáo độc giả quan tâm đến đề tài Thái Nguyên, tháng 11 năm 2014 Tác giả Lƣơng Văn Điển Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii iv 1.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý kiểm soát chi đầu tư xây MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Đề tài Mục tiêu nghiên cứu dựng từ ngân sách nhà nước 36 1.3 Kinh nghiệm số địa phương nước kiểm soát chi đầu tư xây dựng 39 1.3.1 Hoàn thiện chế kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ NSNN tỉnh Vĩnh Phúc 39 1.3.2 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước thành phố Thái Nguyên 41 1.4 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Đồng Hỷ 42 Chƣơng 2: 44 44 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học Đề tài Bố cục luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 1.1.2 Đặc điểm sản phẩm xây dựng đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước 1.1.3 Vai trò vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 11 1.1.4 Phân loại vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước 14 1.1.5 Thông báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 15 1.2 Cơ sở thực tiễn 21 1.2.1 Bản chất nguyên tắc kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 21 1.2.2 Nội dung kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ NSNN qua KBNN 23 1.2.3 Tác dụng kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ NSNN 35 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 44 2.2.1 Phương pháp điều tra thu thập thông tin 44 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 44 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 45 2.2.4 Phương pháp chuyên gia 45 2.2.5 Phương pháp đồ thị 46 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 46 2.3.1 Chỉ tiêu hiệu kinh tế xã hội 46 kết 46 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ 47 3.1 Khái quát tình hình kinh tế xã hội tình hình thu hút, triển khai dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 47 3.1.1 Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới thu hút dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước 47 3.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 50 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v vi 3.1.3 Điều kiện kinh tế xã hội ảnh hưởng đến thực dự án đầu tư 4.1.1 Quan điểm chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước nói chung 84 xây dựng 50 4.1.2 Định hướng hoàn thiện công tác quản lý, kiểm soát chi vốn đầu 3.1.4 Tình hình thu hút, triển khai dự án đầu tư xây dựng tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước 85 vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Đồng Hỷ 53 4.1.3 Mục tiêu 86 3.2 Khái quát hệ thống kho bạc Nhà nước 55 4.2 Hoàn thiện kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua KBNN 3.3 Chức năng, nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ 56 Đồng Hỷ 87 3.4 Thực trạng công tác quản lý kiểm soát chi đầu tư xây dựng 4.2.1 Nhóm giải pháp phân định quyền hạn trách nhiệm qua hệ thống kho bạc Nhà nước 59 quan giai đoạn trình thực đầu tư xây dựng 3.4.1 Thực trạng thông báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng tăng cường công khai, minh bạch kiểm soát chi đầu tư xây địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2010 - 2013 59 dựng 87 3.4.2 Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư nước kho bạc 4.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện máy tổ chức tăng cường Nhà nước Đồng Hỷ 60 chế tài công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ 3.4.3 Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư nước KBNN ngân sách Nhà nước 92 Đồng Hỷ 63 4.2.3 Nhóm giải pháp để triển khai thực kiểm soát cam kết chi đầu 3.4.4 Thực trạng công tác kiểm soát cam kết chi đầu tư xây dựng tư xây dựng 93 65 4.2.4 Nhóm giải pháp hoàn thiện lực cán bộ, đại hoá công 3.4.5 Số vốn đầu tư xây dựng qua kiểm soát toán qua nghệ thông tin 94 Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ giai đoạn 2010 - 2013 67 4.3 Các kiến nghị với quan có liên quan 99 3.4.6 Số vốn từ chối chi thông qua công tác kiểm soát toán vốn 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 99 đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ giai đoạn 4.3.2 Kiến nghị với Bộ có liên quan 100 2010 - 2013 69 4.3.3 Kiến nghị với Uỷ ban Nhân dân cấp 101 3.5 Đánh giá chung quản lý kiểm soát chi đầu tư xây dựng 4.3.4 Kiến nghị với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 102 qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ giai đoạn 2010 - 2013 71 4.3.5 Kiến nghị với Sở Tài chính, phòng Kế hoạch - Tài huyện 104 3.5.1 Kết đạt 71 KẾT LUẬN 106 3.5.2 Hạn chế công tác quản lý kiểm soát chi đầu tư xây dựng 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA HUYỆN ĐỒNG HỶ 84 4.1 Các mục tiêu định hướng thực nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư 84 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Các đơn vị hành chính, dân số chia theo giới tính huyện BQLDA Ban quản lý dự án ĐT XDCB Đầu tư xây dựng KBNN Kho bạc Nhà nước NSNN Ngân sách Nhà nước NSTW Ngân sách Trung ương NSĐP Ngân sách địa phương TABMIS Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc TTVĐT Thanh toán vốn đầu tư XDCB Xây dựng UBND Ủy ban Nhân dân Đồng Hỷ 48 Bảng 3.2 Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2010-2013 59 Bảng 3.3 Số vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ kiểm soát toán giai đoạn 2010-2013 67 Bảng 3.4 Tình hình thực kế hoạch kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ giai đoạn 2010-2013 68 Bảng 3.5 Số vốn từ chối chi thông qua công tác kiểm soát toán vốn ĐT XDCB qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ giai đoạn 2010 - 2013 69 Bảng 3.6 Kết giải ngân vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ giai đoạn 2010 - 2013 72 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU Sơ đồ 1.1 Quy trình thông báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng hàng năm 17 Sơ đồ 3.1 Tổ chức máy KBNN Đồng Hỷ trực thuộc KBNN Thái Nguyên 56 Sơ đồ 3.2 Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư nước 62 Sơ đồ 4.1 Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng đề xuất 98 Tính cấp thiết Đề tài Trong tiến trình xây dựng, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công cụ sách quản lý vĩ mô Nhà nước nói chung, công cụ sách tài nói riêng, đặc biệt việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng (XDCB) ngân sách nhà nước (NSNN) có vai trò quan trọng Đầu tư XDCB nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trình xây dựng phát triển đất nước, nước phát triển Việt Nam Biểu đồ 3.1 Tổng sản phẩm năm 2013 địa bàn huyện 50 Biểu đồ 3.2 Kết giải ngân vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ giai đoạn 2010 - 2013 73 Trong năm qua, với phát triển đất nước, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhận quan tâm nhiều Đảng, Chính phủ tất lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực đầu tư XDCB Tổng vốn đầu tư toàn xã hội địa bàn huyện Đồng Hỷ trung bình hàng năm hàng trăm tỷ đồng, phần lớn vốn NSNN Nhiều dự án hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân địa bàn huyện Đồng Hỷ Xác định tầm quan trọng năm qua việc quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm, đạo, tổ chức thực hiệu quả, đặc biệt công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Đồng Hỷ đạt nhiều kết có chuyển biến tích cực; chế quản lý chi đầu tư XDCB ngày hoàn thiện, rõ ràng, công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN ngày chặt chẽ hiệu Kết công tác quản lý KBNN chi đầu tư XDCB góp phần quan trọng việc sử dụng vốn đầu tư XDCB hiệu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Bên cạnh kết đạt năm qua, công tác 2.2 Mục tiêu cụ thể kiểm soát chi dự án đầu tư xây dựng tồn tại, hạn chế, bất cập có vướng mắc cần tháo gỡ nhằm tiết dự án đầu tư XDCB qua KBNN kiệm, chống lãng phí chi Ngân sách Nhà nước như: - Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi toán vốn đầu tư Cơ chế sách số bất cập, thực kiểm soát cam kết chi, mặt làm công tác quản lý chi đầu tư XDCB chưa hiệu quả, dễ phát (VĐT) dự án đầu tư XDCB qua KBNN Đồng Hỷ thời gian qua sinh tiêu cực, mặt khác nguyên nhân dẫn đến nợ toán xây dựng lớn số ngành, địa phương; thực chi toán VĐT vốn đầu tư - chế kiểm soát chi đầu tư XDCB theo yếu tố đầu vào, chưa thực kiểm soát chi theo kết đầu đầu tư XDCB qua KBNN Đồng Hỷ thời gian tới Cán làm nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng đơn vị thụ hưởng NSNN có tình trạng chưa am hiểu đầy đủ quản lý đầu tư XDCB chưa đào tạo đồng Do vậy, công tác quản lý kiểm soát chi toán vốn đầu tư bộc lộ hạn chế tồn tại, ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng ngân sách, chưa đáp ứng yêu cầu đại hóa quy trình nghiệp vụ cải cách thủ tục hành xu đẩy mạnh mở cửa hội nhập quốc tế Do vấn đề đặt quản lý, kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB đóng vai trò quan trọng Việc hoàn thiện tăng cường quản lý kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN việc làm cần thiết cấp bách giai đoạn phát triển Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB KBNN Đồng Hỷ thực từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước 3.2 Phạm vi nghiên cứu : Quản lý Nhà nước dự án đầu tư XDCB - nguồn vốn NSNN nghiên cứu địa bàn huyện Đồng Hỷ bao gồm: Dự án ngân sách Trung ương (NSTW) đầu tư địa bàn; dự án ngân sách Địa phương (NSĐP) đầu tư ểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Đồng Hỷ - thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà XDCB nước Đồng Hỷ” hành huyện: Gồm 03 thị trấn 15 xã thuộc huyện Đồng Hỷ đầu tư XDCB 2.1 Mục tiêu chung công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN, góp phần nâng cao hiệu đầu tư, nhằm tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí chi :Đ huyện Đồng Hỷ http://www.lrc-tnu.edu.vn/ chi 2010 2013 Ý nghĩa khoa học Đề tài Góp phần làm sáng tỏ số vấn đề sở l luận, thực tiễn NSNN, kiểm soát chi vốn NSNN địa bàn huyện Đồng Hỷ Số hóa Trung tâm Học liệu huyện Đồng Hỷ KBNN Đồng Hỷ địa bàn 18 đơn vị - Mục tiêu nghiên cứu H :N hoạt động kiểm soát chi vốn đầu tư : “Hoàn Xuất phát từ lý lự Số hóa Trung tâm Học liệu xây dựng qua KBNN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ dự án đầu tư XDCB qua KBNN Đồng Hỷ 2010 2013 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN , Kho b phương (HĐND, UBND huyện, Các phòng, ban ngành liên quan… dự án đầu tư XDCB Tác giả mong muốn giải pháp đưa luận văn ứng dụng vào thực tiễn để nâng cao hiệu công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Bố cục luận văn Bố cục luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chƣơng 1: Cở sở lý luận thực tiễn chi đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước kiểm soát chi đầu tư xây dựng 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước * Khái niệm đầu tư phát triển đầu tư xây dựng Đầu tư nói chung hy sinh nguồn lực tại, để tiến hành hoạt động nhằm thu kết định tương lai lớn nguồn lực bỏ để đạt kết Như vậy, mục tiêu công đầu tư đạt kết lớn so với hy sinh nguồn lực mà người đầu tư phải gánh chịu tiến hành đầu tư Nguồn lực phải hy sinh tiền, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động trí tuệ Những kết đạt tăng thêm tài sản tài Chƣơng 2: Phương pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng kiểm soát chi ngân sách nhà nước (tiền vốn), tài sản vật chất (đường sá, bệnh viện, trường học…), tài sản trí tuệ dự án đầu tư xây dựng địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (trình độ văn hoá, chuyên môn, quản lý, khoa học kỹ thuật…) nguồn nhân Chƣơng 4: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi toán vốn đầu tư lực có đủ điều kiện làm việc với suất lao động cao sản xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước qua KBNN Đồng Hỷ - xuất xã hội Trong kết đạt đây, kết trực tiếp Thái Nguyên hy sinh tài sản vật chất, tài sản trí tuệ nguồn nhân lực tăng thêm có vai trò quan trọng lúc, nơi không người bỏ vốn mà toàn kinh tế Những kết không người đầu tư mà kinh tế xã hội thụ hưởng Chẳng hạn, nhà máy xây dựng, tài sản vật chất người đầu tư trực tiếp tăng thêm, đồng thời tài sản vật chất, tiềm lực sản xuất kinh tế tăng thêm Lợi ích trực tiếp hoạt động nhà máy đem lại cho người đầu tư lợi nhuận, cho kinh tế thoả mãn nhu cầu tiêu dùng (cho Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ sản xuất cho sinh hoạt) tăng thêm kinh tế, đóng góp cho ngân sách, giải việc làm cho người lao động… Kết đầu tư phát triển tăng thêm tài sản vật chất, tài sản trí tuệ tài sản vô hình Các kết đạt đầu tư góp phần làm tăng Trình độ nghề nghiệp, chuyên môn người lao động tăng thêm lợi cho họ (để có thu nhập cao, địa vị cao xã hội) mà bổ sung nguồn lực có kỹ thuật cho kinh tế để tiếp nhận công nghệ ngày đại, góp phần nâng cao dần trình độ công nghệ kỹ thuật cho sản xuất quốc gia thêm lực sản xuất xã hội Hiệu đầu tư phát triển phản ánh quan hệ so sánh kết kinh tế xã hội thu với chi phí chi để đạt kết Kết hiệu đầu tư phát triển cần xem xét phương diện chủ đầu tư xã hội, đảm bảo kết hợp hài hoà loại lợi ích, phát  Đầu tư phát triển huy vai trò chủ động sáng tạo chủ đầu tư, vai trò quản lý, kiểm tra giám Đầu tư phát triển phận đầu tư, việc sử dụng vốn sát quan quản lý Nhà nước cấp Thực tế, có khoản đầu tư vào hoạt động đó, việc đánh đổi lợi ích trước mắt lấy không trực tiếp tạo tài sản cố định tài sản lưu động cho hoạt động lợi ích lâu dài nhằm tạo tài sản mới, lực sản xuất mới, tạo thêm sản xuất kinh doanh đầu tư cho y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo… việc làm mục tiêu phát triển Xét chất đầu tư tài sản vật lại quan trọng để nâng cao chất lượng sống mục tiêu phát chất sức lao động người có tiền bỏ tiền để tiến hành hoạt triển, đó, xem đầu tư phát triển động nhằm tăng thêm tạo tài sản cho đồng thời cho Chi đầu tư phát triển khoản chi mang tính chất tích lũy phục vụ kinh tế, từ làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh hoạt động sản cho trình tái sản xuất mở rộng gắn với việc xây dựng sở hạ tầng nhằm tạo xuất khác, điều kiện chủ yếu tạo việc làm, nâng cao đời sống người môi trường điều kiện thuận lợi cho việc bỏ vốn đầu tư doanh dân xã hội Đó việc bỏ tiền để xây dựng, sửa chữa nhà cửa nghiệp vào lĩnh vực cần thiết, phù hợp với mục tiêu kinh tế Nói kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị lắp đặt chúng bệ, bồi khác đi, việc chi cho đầu tư phát triển NSNN nhằm mục đích tạo dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực chi phí thường xuyên gắn liền khởi động ban đầu, kích thích trình vận động nguồn vốn xã hội để với hoạt động tài sản nhằm trì tăng thêm tiềm lực hướng tới tăng trưởng Chi đầu tư phát triển cấp phát chủ yếu từ NSTW hoạt động sở tồn tại, bổ sung tài sản tăng thêm tiềm lực phận đáng kể NSĐP bao gồm khoản chi sau đây: Đầu tư phát triển đòi hỏi lớn nhiều loại nguồn lực - Chi đầu tư xây dựng Theo nghĩa hẹp, nguồn lực sử dụng cho đầu tư phát triển tiền vốn - Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhà nước Theo nghĩa rộng, nguồn lực đầu tư bao gồm tiền vốn, đất đai, lao - Chi góp vốn cổ phần, vốn liên doanh vào doanh nghiệp thuộc động, máy móc, thiết bị, tài nguyên lĩnh vực cần thiết có tham gia nhà nước Như vậy, xem xét lựa chọn dự án đầu tư hay đánh giá hiệu hoạt động đầu tư phát triển cần tính tính đủ nguồn lực tham gia Đối tượng đầu tư phát triển tập hợp yếu tố chủ đầu tư bỏ vốn thực nhằm đạt mục tiêu định Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Chi cho quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia quỹ hỗ trợ phát triển - Chi dự trữ nhà nước  Chi đầu tư xây dựng bản: Xây dựng đầu tư xây dựng hoạt động với chức tạo tài sản cố định cho kinh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ tế thông qua hình thức xây dựng mới, mở rộng, đại hoá khôi tế hợp lý theo định hướng Nhà nước, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát phục tài sản cố định triển nâng cao suất lao động xã hội (Từ Quang Phương, 2007) Đầu tư xây dựng kinh tế quốc dân phận 1.1.2 Đặc điểm sản phẩm xây dựng đầu tư phát triển từ ngân sách đầu tư phát triển Đây trình bỏ vốn để tiến hành hoạt động Nhà nước xây dựng nhằm tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng tài 1.1.2.1 Đặc điểm sản phẩm xây dựng sản cố định kinh tế Do đầu tư XDCB tiền đề quan trọng Sản phẩm XDCB tạo thành sức lao động người, vật trình phát triển kinh tế - xã hội kinh tế nói chung liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, liên kết định vị với đất, có sở sản xuất kinh doanh nói riêng Đầu tư XDCB hoạt động chủ yếu tạo thể bao gồm phần mặt đất, phần mặt đất, phần mặt nước tài sản cố định đưa vào hoạt động lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhằm thu phần mặt nước, xây dựng theo thiết kế Công trình xây dựng bao lợi ích với nhiều hình thức khác Đầu tư XDCB kinh tế quốc dân thông qua nhiều hình thức xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, đại hoá hay khôi phục tài sản cố định cho kinh tế Xây dựng hoạt động cụ thể tạo tài sản cố định (khảo sát, thiết kế, xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị) kết hoạt động XDCB tài sản cố định, với lực sản xuất phục vụ định Đầu tư xây dựng trình sử dụng nguồn lực vào hoạt động sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng tài sản cố định, nhằm bước tăng cường hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế Là khoản chi tài nhà nước đầu tư cho công trình thuộc kết cấu hạ tầng (Cầu cống, bến cảng, sân bay, hệ thống thuỷ lợi, lượng, viễn thông…) công trình kinh tế có tính chất chiến lược, công trình dự án phát triển văn hóa xã hội trọng điểm, phúc lợi công cộng nhằm hình thành gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, lượng công trình khác Mỗi công trình xây dựng có địa điểm xây dựng chịu chịu chi phối điều kiện đại hình, địa chất, thuỷ văn, môi trường, khí hậu, thời tiết nơi đầu tư xây dựng công trình; nơi đầu tư xây dựng công trình cũng nơi đưa công trình vào khai thác sử dụng Sản phẩm XDCB chủ yếu sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng Chính quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình phải dựa vào dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình xác định trước thực đầu tư xây dựng công trình Sản phẩm đầu tư xây dựng công trình có tính đơn chiếc, hạng mục công trình, công trình có thiết kế dự toán riêng tuỳ thuộc vào mục đích đầu tư điều kiện, địa chất, thuỷ văn, khí hậu, thời tiết nơi đầu tư xây dựng công trình Mục đích đầu tư xây dựng công trình điều kiện địa chất, thuỷ văn, khí hậu, thời tiết nơi đầu tư xây dựng công trình cân đối cho kinh tế, tạo tiền đề kích thích trình vận động vốn định đến quy hoạch, kiến trúc, quy mô, kết cấu khối lượng, quy chuẩn xây doanh nghiệp tư nhân nhằm mục đích tăng trưởng kinh tế nâng cao dựng, giải pháp công nghệ thi công dự toán chi phí đầu tư hạng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân mục công trình, công trình Chi đầu tư xây dựng có tầm quan trọng việc tạo sở Sản phẩm đầu tư XDCB công trình xây dựng thường có vốn đầu vật chất kỹ thuật cho kinh tế xã hội, góp phần hình thành cấu kinh tư lớn, tạo thời gian dài Vì vậy, quản lý cấp vốn đầu tư Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 80 81 công, tiến độ giải ngân theo kế hoạch hàng năm, nhiều Bộ điều chỉnh kế duyệt… Trong trình kiểm soát toán gây thời gian phải hoạch nhiều lần thời gian ngắn gây khó khăn cho công tác kiểm tra kiểm soát… Còn không Ban quản lý DA huyện kiêm nhiệm trình độ soát toán - Còn nhiều dự án, công trình định thầu tổ lực chuyên môn yếu kém, khả tiếp thu văn chế độ chức đấu thầu hạn chế dẫn đến tình trạng không chọn nhà thầu có hạn chế dẫn đến trình toán gặp nhiều sai sót Còn nhiều lực chuyên môn tiềm lực tài thực 3.5.2.2 Các hạn chế khách quan nguyên nhân + Hạn chế việc chấp hành quy định Chủ đầu tư, Ban quản lý DA - Quá trình thực dự án có sai phạm số nhà thầu lực hạn chế Công tác quản lý chi phí, thời gian, chất lượng công trình chưa thực tốt dẫn đến số tình trạng thiếu nguyên vật liệu, thiếu nhân công, công tác giải phóng mặt kéo dài thời gian dự tính… gây Chủ đầu tư, Ban quản lý DA chưa thật trọng khâu cung cấp hồ sơ ban đầu cho hợp lệ, đầy đủ làm KBNN Đồng Hỷ phải trả lại hồ sơ nhiều lần Bên cạnh đó, nhiều Chủ đầu tư không thực nghiêm quy chế thông tin báo cáo, nhiều chủ đầu tư không lập kế hoạch toán VĐT hàng quý làm cho KBNN Thái Nguyên lúng túng, bị động việc đảm bảo nguồn vốn toán theo kế hoạch giao Hơn nữa, Chủ đầu tư thường xuyên phải sửa đổi, bổ sung nội dung dự án, điều chỉnh dự toán trình thi công nhiều thời gian việc làm thủ tục đầu tư, xây ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án, thi công chậm, khối lượng thực dựng, thủ tục toán, toán vốn đầu tư nên khó tránh khỏi việc giải dở dang, không đủ điều kiện toán Nguyên nhân nhà thầu nhận ngân vốn chậm nhiều dự án thực lúc kế hoạch bố trí nguồn lực phù hợp cho dự án Thêm vào đó, nhà thầu không dự tính tốt tính + Hạn chế việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn cấp có thẩm quyền, đơn vị KBNN toán giải pháp xử lý trường hợp rủi ro xảy tương lai Tình trạng giao kế hoạch vốn đầu tư dài trải nhỏ lẻ nhiều dự án đẫn đến biến động giá nguyên vật liệu, lãi suất vay vốn tăng, thay đổi hiệu đầu tư thấp, tình trạng nợ đọng vốn công tác XDCB kéo luật pháp chế… nên thường lúng túng rủi ro xảy ra, việc thực dự dài qua năm, có dự án hoàn thành toán năm sau bố án bị kéo dài đình trệ thời gian… trí vốn trả hết nợ đơn vị thi công Tình trạng chuyển nguồn xảy - Về phía Chủ đầu tư, ban quản lý DA, có số tượng số chủ đầu tư lực yếu, không chi hết kế hoạch vốn giao nên ảnh hưởng đến việc toán vốn số dự án có khối lượng thực xảy tình trạng có dự án giao kế hoạch vốn khối chưa Chủ đầu tư chưa chuẩn bị đủ thủ tục toán, chưa có giải lượng toán, có dự án hoàn thành kế hoạch để trình hợp lý khối lượng phát sinh hợp đồng hay tổ chức khởi công toán, điều ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải ngân VĐT trước dự án có đủ thủ tục khởi công xây dựng… Ngoài số dự Quy trình điều chỉnh vốn KBNN cấp rườm rà, phức án xảy tượng móc ngoặc chủ đầu tư nhà thầu việc tạp gây chậm chạp công tác điều chuyển vốn vào thời điểm nâng giá nguyên vật liệu, thực không thiết kế kỹ thuật Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 82 83 chuyển giao hai năm kế hoạch dẫn đến điều hành, đảm bảo vốn chưa kịp thời, giảm tiến độ giải ngân vốn Cũng nguyên nhân lên hồ sơ chủ đầu tư gửi Kho bạc kiểm soát chưa đảm bảo tính hợp lệ, lôgich thời gian, yếu tố Tóm lại: Mặc dù công tác kiểm soát chi toán VĐT góp phần nâng cao hiệu quản lý tài - ngân sách song bất cập chưa phù hợp, ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tài - ngân sách nói chung hoạt động KBNN nói riêng, như: chứng từ toán, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm soát toán Trình độ cán số chủ đầu tư hạn chế việc kiểm soát thủ tục, tập hợp lập chứng từ toán trước gửi - Quản lý, kiểm soát chi toán VĐT : quản lý chưa có hệ thống tiêu chuẩn, định mức đồng bộ, quy trình toán VĐT chưa phù hợp nên định sử lý mang tính chất chủ quan Về cấp NSNN rườm rà, khó quản lý, nhiều kênh cấp kinh phí cho đối tượng, mục đích, gây khó khăn cho công tác quản lý xác định hiệu - Nội dung chi đầu tư XDCB phong phú đa dạng công tác kiểm soát chi toán VĐT qua KBNN khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có chế sách quản lý phù hợp để có hài hòa quan làm nhiệm vụ kiểm soát chi quan hưởng thụ NSNN phải thực nghiêm túc Luật NSNN, XDCB chế độ Tài hành 3.5.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB quan Kho bạc toán Cơ chế quản lý, kiểm soát loại vốn đầu tư XDCB lại khác nhau, có nhiều văn quy định, điều chỉnh áp dụng cho loại vốn đầu tư + Yếu tố chủ quản: Trình độ cán kiểm soát chi toán vốn đầu tư XDCB hạn chế, theo quy trình ban hành, việc hiểu toàn dự án đầu tư tư có chủ trương đến thực kiểm soát toán qua quan chức năng, bước yếu tố ảnh hưởng đến việc kiểm soát toán; Việc giành thời gian nghiên cứu, học tập văn chế độ cán kiểm sóat toán chưa đảm bảo Những tồn trên, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm soát chi ĐT XDCB cản trở công tác kiểm soát chi toán VĐT + Yếu tố khách quan: XDCB KBNN, làm giảm hiệu kiểm soát cần quan tâm lưu ý, Do tình hình thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện Đồng Hỷ khắc phục đáp ứng phần chi ngân sách địa bàn; Riêng chi cho đầu tư phần lớn trợ cấp ngân sách cấp thường bố trí vốn vào dịp cuối năm sau Chính lẽ mà giải pháp công tác kiểm soát chi toán VĐT vô cần thiết cấp bách ngân sách tỉnh cân đối, hầu hết chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục gửi Kho bac để kiểm soát toán áp lực ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 84 85 Chƣơng công nghệ nhằm tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ khoản GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH chi theo quy định, đảm bảo vốn từ NSNN dụng tiết kiệm, hiệu quả, NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN góp phần Đảng Chính phủ kiên đẩy mạnh toàn diện đấu QUA HUYỆN ĐỒNG HỶ tranh chống tham nhũng lãng phí Chiến lược phát triển KBNN phải 4.1 Các mục tiêu định hướng thực nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư 4.1.1 Quan điểm chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước nói chung KBNN có chức quản lý quỹ NSNN, điều hành giám sát tài chính, ngân sách Quốc hội, Chính phủ Bộ Tài Từ đời nay, KBNN đóng vai trò quan trọng công tác quản lý vốn, giúp cho vốn đầu tư từ NSNN sử dụng tiết kiệm hiệu quả, tạo nên đồng quy trình quản lý ngân sách Bởi việc phát triển KBNN ngày lớn mạnh điều vô quan trọng Theo kế hoạch giai đoạn 2010-2020, định hướng phát triển KBNN sau: - Phát triển KBNN ổn định, an toàn, đại sở phát triển đồng chức năng: quản lý quỹ NSNN quỹ tài nhà nước, quản lý ngân quỹ quản lý nợ Chính phủ, Tổng kế toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu quản lý tài chính-ngân sách, đảm bảo tính công khai, minh bạch khả kiểm tra, giám sát ngân sách hoạt động tài nhà nước triển khai sở đổi triệt để, toàn diện tất lĩnh vực: thể chế sách quy trình nghiệp vụ, tổ chức máy, nguồn nhân lực, công nghệ quản lý, đặc biệt công nghệ thông tin - Hoạt động KBNN phải tiến tới chuẩn mực, thông lệ tiên tiến giới lĩnh vực Kho bạc, đáp ứng yêu cầu hợp tác hội nhập quốc tế lĩnh vực cải cách tài công Việt Nam đường hội nhập mở rộng quan hệ kinh tế song phương, đa phương với nước, đổi chế quản lý nói chung cho phù hợp với tiến trình phát triển điều kiện quan trọng giúp Việt Nam tiến nhanh khẳng định vị trường quốc tế 4.1.2 Định hướng hoàn thiện công tác quản lý, kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước - Tiếp tục phát huy vai trò quan trọng kiểm soát toán công tác quản lý vốn đầu tư Đảm bảo khoản chi mục đích, đối tượng, sử dụng cách hiệu góp phần giảm thiểu thất thoát lãng phí cho NSNN - Chiến lược phát triển KBNN phải phù hợp với tổng thể chung - Đổi toàn diện chế, sách quy trình nghiệp vụ Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006-2010 giai đoạn 2010-2020 toán kiểm soát vốn đầu tư thuộc phạm vi quản lý tài Bộ Tài định hướng phát triển tài chính, đồng với chiến lược phát triển cho đơn giản, đại, công khai, minh bạch phù hợp với thông lệ chương trình đại hóa ngành liên quan: Ngân hàng, Bưu quốc tế tảng vận hành hệ thống thông tin tài tích hợp nhằm viễn thông… Trong chiến lược dài hạn ngành là: “Duy trì ổn định, quản lý chặt chẽ sử dụng có hiệu nguồn lực tài nhà nước hoàn thiện chức năng, đại hoá công nghệ, phát triển nguồn nhân lực” phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội Tăng cường cải cách thủ tục hành - KBNN với chức quản lý quỹ NSNN phải tiếp tục hoàn thiện kiểm soát toán VĐT, đảm bảo quy trình đơn giản, rõ ràng, máy hoạt động mình, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đại hóa minh bạch Thực kiểm soát chi NSNN theo chế cửa xây dựng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 86 87 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO: 9001-2008 để tác quản lý đầu tư xây dựng vào nề nếp, quỹ đạo, từ nâng cao làm đánh giá hoạt động vai trò vị KBNN quan kiểm soát chi đầu tư XDCB - Gắn công tác toán VĐT với khâu lập, phân bổ, kế toán, kiểm - Qua công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB, KBNN đóng góp hiệu toán cho quy trình hoạt động đồng bộ, hiệu quả, ăn khớp hoàn thiện với cấp quyền xác định chủ trương đầu tư, xây dựng kế Công tác kiểm soát chi NSNN cải cách theo hướng thống quy trình hoạch đầu tư sát với tiến độ thực dự án; tham mưu với Bộ, ngành tập trung đầu mối, gắn với việc phân cấp trách nhiệm, quyền hạn việc hoạch định sách quản lí, đầu tư, thu hút nguồn vốn cho quan tài chính, đơn vị chủ quản, KBNN đối tượng sử dụng vốn từ NSNN đầu tư phát triển - Xây dựng khuôn khổ pháp lý chức nhiệm vụ quyền hạn tổ - Tăng cường lực đội ngũ cán bộ, hoàn thiện tổ chức máy, gắn chức máy hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ, chế độ quy trình với đại hoá công nghệ phát triển nguồn nhân lực để thực tốt kiểm toán nội để chuyển đổi hệ thống kiểm tra kiểm soát thành hệ thống chức kiểm soát chi đồng thời nâng cao hiệu tính công khai, minh kiểm tra, kiểm toán với chức là: kiểm tra kiểm toán nội - Đảm bảo có đủ quyền lực cần thiết trình thực nhiệm vụ nhằm phát xử lý kịp thời dấu hiệu bất thường trình kiểm soát toán VĐT - Xây dựng đội ngũ cán toán trung thực, có lực trình độ, đảm bảo cho trình toán kiểm soát vốn tiết kiệm, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư - Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin công tác kiểm soát, toán để quy trình thực đầy đủ, xác nhanh chóng 4.1.3 Mục tiêu Xét góc độ khác nhau, công tác kiểm chi vốn đầu tư bạch công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB * Tất nhằm đạt mục tiêu cốt lõi công tác kiếm soát toán vốn sau: + Tiếp nhận hồ sơ: trì chế cửa theo quy định, quán triệt tinh thần kiểm tra tính pháp lý hồ sơ nhận từ khách giao dịch (ngày tháng, số liệu phù hợp, chữ ký, mẫu dấu ) + Kiểm soát: chế độ theo quy trình + Thanh toán: chuyển tiền nhanh chóng, an toàn, xác 4.2 Hoàn thiện kiểm soát chi vốn đầu tƣ xây dựng qua KBNN Đồng Hỷ 4.2.1 Nhóm giải pháp phân định quyền hạn trách nhiệm KBNN phải đạt mục tiêu: - Kiểm soát chặt chẽ khoản chi, đảm bảo khoản chi đối quan giai đoạn trình thực đầu tư xây dựng tượng, nội dung dự án phê duyệt góp phần chống thất thoát, lãng tăng cường công khai, minh bạch kiểm soát chi đầu tư xây dựng phí công tác quản lí, toán VĐT XDCB, nâng cao hiệu vốn đầu tư - Thanh toán VĐT đầy đủ kịp thời cho dự án, giải ngân kế hoạch, thông qua công tác kiểm soát toán VĐT hiểu rõ để thực sách, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, góp phần đưa công Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ a Phân định quyền hạn trách nhiệm quan giai đoạn trình thực đầu tư xây dựng Một là, Quy định rõ việc phân công, phân cấp cho UBND cấp tỉnh, Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 88 89 huyện, xã phê duyệt dự án đầu tư thuộc nguồn ngân sách cấp mình, có có quy định việc thuê công ty tư vấn có lực để thẩm định báo cáo kèm theo mức vốn đầu tư dự án kinh tế - kỹ thuật… Đối với UBND xã, thị trấn phê duyệt dự án có mức vốn đầu tư Bốn là, công khai hóa danh sách dự án đầu tư tương lai không lớn tỷ đồng đầu tư ngân sách cấp xã Đối với UBND huyện Dự án đầu tư phê duyệt xếp theo thứ tự ưu tiên công phê duyệt dự án có mức vốn đầu tư không lớn tỷ đồng đầu tư khai phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết UBND cấp; sở ngân sách cấp huyện, dự án lớn tỷ đồng phải quy định rõ ban ngành, qua tránh bệnh “tân quan tân sách” đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh XDCB chống việc chạy vốn chủ đầu tư Việc ủy quyền cho sở, cần quy định dự án có mức vốn không lớn tỷ đồng thuộc ngân sách tỉnh ủy quyền theo tính chất chuyên ngành dự án Hai là, nâng cao gắn trách nhiệm người phê duyệt dự án Trách nhiệm người phê duyệt dự án phải thể tiêu chí bắt buộc như: - Dự án duyệt nằm quy hoạch duyệt, nhằm tránh việc đầu tư manh mún, hiệu đầu tư - Dự án phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng, đặc biệt dự án xây dựng trụ sở ngành dọc, sở rà soát lại định mức sử dụng loại hình dự án; - Dự án xác định rõ nguồn vốn đảm bảo cho việc thi công hoàn thành dự án, gây nên tình trạng nợ đọng ngân sách kéo dài - Quyết định đầu tư tránh tình trạng phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần Ba là, nâng cao trách nhiệm thẩm định dự án đầu tư Quy định phối hợp quan sở địa phương cần thiết thể số khâu như: Quy định thời gian thẩm định; phù hợp thời gian thẩm định phần thuyết minh với thẩm định phần thiết kế sở… Những dự án UBND xã phê duyệt thường lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, UBND xã tự tổ chức thẩm định, trước thực trạng đội ngũ tham mưu cho cấp xã chuyên môn lĩnh vực xây dựng, cần Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Năm là, công tác thẩm định phê duyệt dự án phải nằm quy hoạch duyệt Việc thẩm định dự án đầu tư cấp ngành phải có quy hoạch cho năm, vừa quản lý dự án thẩm định, đồng thời tiết kiệm chi phí cho xã hội dự án phê duyệt (chủ đầu tư bỏ chi phí chuẩn bị đầu tư, dự án phê duyệt không thực hiện) Các dự án đối xử công thời gian thẩm định cần quy định áp dụng nghiêm ngặt giấy giao nhận hồ sơ thẩm định, qua phát dự án thời gian quy định cấp có thẩm quyền Sáu là: Cần xây dựng quy trình hợp lý gắn trách nhiệm cá nhân Tiêu chuẩn hóa tiêu chuẩn, qui phạm thiết kế để từ công ty tư vấn lập, quan thẩm định thiết kế vào để áp dụng thẩm định Việc tiêu chuẩn hóa phải cụ thể cho loại hình công trình, cấp công trình Đối với đơn vị tư vấn tính toán không gây phát sinh ảnh hưởng đến việc quản lý dự án cần có chế tài sử phạt tiền Tăng cường công tác thẩm định thiết kế, kết cấu công trình đặc biệt việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với loại, cấp công trình, có tránh lãng phí vốn đầu tư khâu thiết kế b Kiểm soát chi cách rõ ràng, minh bạch Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 90 91 Một là, sử dụng Nhật ký theo dõi dự án KBNN nên sử dụng Nhật ký dự án để theo dõi hồ sơ dự án, tiến độ dự án, ghi chép nhận xét, đánh giá, điểm vướng mắc nghi ngờ dự án có chữ ký cán theo dõi Như vừa dễ dàng cho cán toán công tác theo dõi tình hình dự án để phục vụ cho việc kiểm soát nước đồng thời chia theo loại vốn gồm: vốn quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực đầu tư, vốn đề bù giải phóng mặt tái định cư quy trình kiểm soát toán vốn Bốn là, chuyên nghiệp hoá công tác tra kiểm tra nhằm phát kịp thời sai phạm kiểm soát chi toán, vừa thuận lợi việc báo cáo tình hình dự án cho cấp trên, Phát triển nguồn nhân lực: trước hết phải biết giỏi nghiệp vụ đồng thời CĐT nắm bắt nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho hợp tra am hiểu nghiệp vụ KBNN, phải lên kế hoạch đào tạo nghiệp vụ pháp hợp lệ hồ sơ dự án tra cho cán tra đề cao cán tra kiểm tra giỏi Hai là, KBNN cần có mối liên hệ chặt chẽ với Chủ đầu tư KBNN cần phối hợp, đốn đốc Chủ đầu tư, cụ thể sau: nghiệp vụ tra kiểm tra KBNN Đồng Hỷ cần quan tâm tới cán làm công tác tự kiểm - Cán toán cần có kế hoạch kiểm tra tình hình thực công tra phận, phòng nghiệp vụ lãnh đạo phận phòng trình dựa cách yêu cầu Chủ đầu tư lập báo cáo kiểm tra trực ban nghiệp vụ để trang bị kiến thức kỹ tổ chức tác nghiệp tra tiếp định kỳ đột xuất địa điểm thi công kiểm tra - Tổ chức buổi tọa đàm với Chủ đầu tư để hướng dẫn Chủ đầu tư Nâng cao lực tổ chức tự kiểm tra: Hoạt động tự kiểm tra có việc hoàn thiện hồ sơ toán vốn, đồng thời Chủ đầu tư giải vai trò quan trọng tổng thể hoạt động tra kiểm tra KBNN Đồng vướng mắc phát sinh trình kiểm soát toán vốn để Hỷ Hoạt động tự kiểm tra cần thực theo quy trình, phương pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư kỹ thống quản lý, hỗ trợ nghiệp vụ Thanh tra - Công khai, minh bạch hóa quy trình, thủ tục đầu tư thông qua ki ốt thông tin, phát tờ rơi KBNN nơi Chủ đầu tư đến giao dịch toán KBNN Cần chuẩn hoá quy trình tra kiểm tra: Trong hoạt động tự kiểm - Tổ chức cổng thông tin trực tuyến, đường dây nóng để Chủ đầu tư tra kiểm toán nội cần làm rõ quan hệ chủ thể kiểm tra, kiểm toán đối truy cập tìm kiếm thông tin cần thiết cho việc TTVĐT gửi tượng kiểm tra, kiểm toán, mà không thật rõ Về kỹ thắc mắc lên quan có thẩm quyền giải đáp sử dụng tra kiểm tra cần quy định, ví dụ Ba là, quy định rõ đối tượng kiểm soát, toán vấn có sử dụng vấn ai, cách thức hiệu lực phải ghi Hiện tại, nhiều dự án sử dụng vốn nước lẫn vốn nước nhận chứng, sai sót Việc cung cấp tài liệu cho đoàn tra kiểm nên khó việc định áp dụng quy định để thực hiện, tra nên có quy định cụ thể Để tránh tình trạng “cá mè lứa”, “Bụt định lại chồng chéo, mâu thuẫn lẫn Do để đảm bảo tính nhà không thiêng” hoạt động tự kiểm tra, kiểm toán nội cần xác lập đồng bộ, đề nghị nên sửa đổi việc ban hành quy trình thống nhất, tính khách quan độc lập hoạt động ghi rõ đối tượng kiểm soát toán vốn nước vốn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 92 93 Bên cạnh KBNN Đồng Hỷ cần xây dựng khung xử lý sai sót Đối với hồ sơ bị trả kết chậm trễ, KBNN Đồng Hỷ cần nghiệp vụ tra kiểm tra, ví kiểu Luật nội phạm quy trách nhiệm cho cá nhân, phận vi phạm, có biện pháp kỉ luật lỗi bị xử lý nào, khung xử lý sai sót cho phép xử lý nghiêm khắc sai sót sau kết luận thống toàn hệ thống KBNN Xây dựng khung xử lý sai sót nghiệp vụ tra kiểm tra để công tác kiểm tra ngày nghiêm túc cho kết cách đáng tin cậy  Ba là, cần xây dựng chế tài nghiêm khắc để xử phạt tổ chức, cá nhân vi phạm thời hạn toán Đối với dự án hoàn thành nghiệm thu chục năm mà 4.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện máy tổ chức tăng cường chưa toán, có khả khó thực toán chế tài công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Chính phủ nên quy định mức phạt thật nặng để tạo học răn đe ngân sách Nhà nước dự án công trình khác giảm thiểu công sức, thời gian theo dõi, báo cáo  Một là, hoàn thiện máy tổ chức toán quan chức liên quan Quy định rõ trách nhiệm quyền hạn công chức kiểm soát Bên cạnh quan có thẩm quyền cần thường xuyên đốc thúc toán loại vốn nào, vốn Trung ương hay vốn địa phương, Chủ đầu tư, ban QLDA nộp báo cáo tổng hợp toán dự án hoàn giải toán kịp thời hồ sơ Chủ đầu tư, Ban thành vào định kỳ để theo dõi sát dự án chậm trễ toán, để từ QLDA gửi đến kiên quy trách nhiệm xử phạt dự án chậm trễ toán Phân định trách nhiệm với cán toán Mỗi người đảm nhận loại dự án thuộc Bộ địa phương định Việc chuyên môn hóa kiểm soát toán vốn góp phần làm tăng tính hiệu công việc, rút ngắn thời gian thực hiện, đồng thời xác định rõ trách nhiệm người trình làm việc Ngoài ra, thuận tiện hiệu cho việc cử cán thực tiễn địa phương mà đảm nhận cử cán học tập chuyên sâu lĩnh vực dự án phụ trách 4.2.3 Nhóm giải pháp để triển khai thực kiểm soát cam kết chi đầu tư xây dựng Những lợi ích thực kiểm soát cam kết chi NSNN: + Thực kiểm soát cam kết chi hỗ trợ việc kiểm soát chi tiêu ngân sách đơn vị sử dụng NSNN, ngăn chặn tình trạng nợ đọng TTVĐT xây dựng bản, làm lành mạnh hoá tăng cường công tác quản lý tài - ngân sách + Quản lý cam kết chi cho phép theo dõi quản lý hợp đồng nhiều năm theo số thông tin chủ yếu như: tổng giá trị hợp đồng, giá trị hợp  Hai là, quy định rõ thời gian nhận trả kết kiểm soát chi đồng thực cam kết chi, giá trị hợp đồng toán, giá trị Tại phận tiếp nhận hồ sơ trả kết cần có bảng quy định thời hợp đồng phải toán, Các nhà quản lý cần phải ý đến gian nhận trả kết để tránh tình trạng Chủ đầu tư phải lại nhiều lần thông tin tiến hành xây dựng phân bổ dự toán ngân sách hàng năm Công khai thủ tục, cách thức thực kiểm soát TTVĐT cho chủ đầu tư, cần + Kiểm soát cam kết chi góp phần bước đưa nhà cung công khai thành phần, số lượng hồ sơ, mẫu đơn tờ khai theo quy định Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ cấp hàng hoá, dịch vụ cho khu vực công vào quản lý tập trung Thông tin Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 94 95 nhà cung cấp cần phải quản lý bao gồm: tên nhà cung cấp, mã số nhà tập huấn kết hợp mảng nghiệp vụ với Nội dung buổi tập huấn cung cấp, tài khoản ngân hàng nhà cung cấp, loại tiền tương ứng với tài nên mở rộng, không dừng lại việc thiệu sách, chế độ, quy khoản ngân hàng nhà cung cấp, Các thông tin nhà cung cấp cần phải trình nghiệp vụ mà cần cán phải làm gì, tiến hành khai báo quản lý TABMIS trước thực cam kết chi toán cho nhà cung cấp Cán toán cần phải bồi dưỡng cập nhật tự giác thường xuyên nghiên cứu văn pháp luật, chế độ liên quan đến + Thực quản lý, kiểm soát cam kết chi TABMIS góp quản lý đầu tư, xây dựng, đào tạo công tác lập dự án, lập dự toán, khuyến phần làm nâng cao chất lượng dự báo dòng tiền KBNN, tạo điều kiện cho khích tự trang bị kiến thức xã hội cần thiết, từ đưa KBNN tiến hành cải cách công tác quản lý ngân quỹ đảm bảo mục tiêu quản định xác, giảm thiểu rủi ro, thất thoát, lãng phí đầu tư XDCB lý ngân quỹ an toàn hiệu KBNN Đồng Hỷ cần thực việc quản lý cán dựa chất Theo thông lệ chung nước tiến hành quản lý kiểm lượng, khối lượng công việc giao, có sách đãi ngộ hợp lý soát cam kết chi, tất khoản chi NSNN phải quản lý nhằm khuyến khích đội ngũ cán thi đua làm việc Đồng thời đưa kiểm soát cam kết chi, kể khoản chi nhỏ lẻ tiền điện, tiền hình thức xử lý với cán vi phạm nhằm hạn chế việc cố tình vi nước, điện thoại, phí vệ sinh môi trường Tất khoản chi NSNN phạm cán công chức khác quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán (gồm dự toán ứng Hơn nữa, để có đội ngũ cán trình độ cao, việc tuyển dụng cán trước), có hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ theo chế độ quy chi đầu tư cần có quy định chặt chẽ trình độ, lực hay kinh nghiệm xây dựng phải quản lý, kiểm soát cam kết chi qua KBNN KBNN cần tổ chức tuyển dụng công khai, đúng, đủ theo nhu cầu thực tế 4.2.4 Nhóm giải pháp hoàn thiện lực cán bộ, đại hoá công nghệ 4.2.4.2 Hiện đại hoá công nghệ thông tin kho bạc Nhà nước thông tin Cần đầu tư tăng thêm sở vật chất đào tạo tuyển chọn thêm 4.2.4.1 Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi đầu tư đơn vị kho cán có lực thật lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời bạc Nhà nước thông qua công tác đào tạo, củng cố đội ngũ cán làm công am hiểu nghiệp vụ kho bạc để tiếp nhận ứng dụng công nghệ thông tác kiểm soát chi vốn đầu tư tin hoạt động nghiệp vụ, cụ thể thời điểm việc học Nâng cao trình độ đội ngũ kiểm soát toán vốn, cần tổ chức tập sử dụng hệ thống Tabmis Để thực triển khai xây dựng lắp đặt lớp đào tạo chuyên ngành, đào tạo kỹ để nâng cao tính chuyên nghiệp thành công hệ thống Tabmis thách thức lớn với KBNN Đồng Hỷ nói công tác Người lãnh đạo phải am hiểu thông thạo mức cần thiết riêng toàn hệ thống KBNN nói chung Điều tất yếu lẽ nghiệp vụ kiểm soát TTVĐT để giải đề suất biện pháp, ý kiến hạt nhân để triển khai dự án lớn, chủ trương lớn cải cách quản với cấp lý tài công Đổi cách thức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo hướng mở rộng - Về quy trình nghiệp vụ, tổ chức thể chế: đối tượng tham dự đợt tập huấn, có kết hợp tập huấn công Thứ nhất, Bộ Tài tích cực triển khai xây dựng chế độ kế toán tác chuyên môn nghiệp vụ với công tác tra, kiểm tra, cần có phối hợp Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ đòi hỏi phải có tính cải cách, tiến tới tương đối phù hợp với chuẩn mực Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 96 97 kế toán công quốc tế để kịp thời gian bắt đầu triển khai Tabmis Vì XDCB, đồng thời dễ tra cứu, đối chiếu cần thiết, tiện lợi cho khách KBNN Đồng Hỷ cần phải chuẩn bị hệ thống kế toán, công nghệ thông hàng giao dịch Đồng thời cần thường xuyên kiểm tra đánh giá quy trình tin đủ mạnh để nhanh chóng nắm bắt, linh hoạt thay hệ thống kế toán cũ kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB nhằm mục đích cải tiến cho phù hợp với quy Thứ hai quy trình giám sát chi hành KBNN Đồng Hỷ áp dụng công nghệ thông tin, thông tin quản lý ngân sách phân tán quan quản lý ngân sách (tài chính, kho bạc, thuế, hải quản) quan quản lý ngân sách với đối tượng quản lý ngân sách (đơn vị chi tiêu, đối tượng nộp), nhiều khâu dựa tảng giám sát thủ công sử dụng chứng từ giấy Do KBNN Đồng Hỷ cần phối hợp với quan quản lý ngân sách đối tượng sử dụng ngân sách để áp dụng công nghệ thông tin hợp lý vào quy trình giám sát chi hành định thực tế phát sinh Để xây dựng quy trình kiểm soát chi hợp lý, đòi hỏi phải đáp ứng nguyên tắc sau: Một là, thủ tục đơn giản, rõ ràng, chế độ, quy trình nghiệp vụ, giải công việc thuận tiện cho khách hàng Hai là, công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình chi ngân sách, trách nhiệm cán KBNN, lãnh đạo KBNN, thời hạn giải công việc Ba là, nhận hồ sơ chi NSNN trả kết đầu mối, không yêu Thứ ba Tabmis đòi hỏi Chủ đầu tư phải khai báo với Kho bạc cầu Chủ đầu tư phải liên hệ với nhiều phận Chủ đầu tư đến giao dịch khoản dự chi chắn, song song với việc học tập ứng liên hệ với cán chuyên quản từ khâu hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trả kết dụng, cài đặt Tabmis KBNN Đồng Hỷ cần thông báo, hướng dẫn Chủ đầu cuối Người tiếp nhận hồ sơ cán chuyên quản giao tư toàn huyện lên kế hoạch trước khoản dự chi, để nhập vào nhiệm vụ theo dõi trực tiếp kiểm soát chi cho dự án hệ thống Tabmis KBNN Đồng Hỷ có số liệu thực 4.2.4.3 Cải tiến qui trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng Trong kiểm soát chi đầu tư xây dựng cần phải ban hành thống quy trình kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN sở gộp lại từ quy trình nay, bao gồm vốn đầu tư nước, nước Trên sở tác giả đề xuất áp dụng quy trình Kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB sau: Lãnh đạo KBNN phụ trách KSC VĐT vốn đầu tư từ ngân sách xã Quy trình cần quy định rõ đối tượng kiểm soát chi dự án đầu tư vốn NSNN qua hệ thống KBNN bao gồm vốn nước, vốn nước, vốn đầu tư từ ngân sách xã, cụ thể loại vốn, chuẩn bị đầu tư, thực dự án; phải đảm bảo quy định cụ thể vấn đề kiểm soát chi khối lượng phát sinh, kiểm soát chi loại công việc ký kết với cá nhân nhóm người tư cách Cán đƣợc phân công KSC tổ TH-HC Tổ Kế toán cá nhân, kiểm soát chi dự án xã làm chủ đầu tư Như đảm bảo quán có quy trình kiểm soát chi NSNN cho vốn đầu tư Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chủ đầu tƣ (Ban quản lý dự án) Số hóa Trung tâm Học liệu Đơn vị thụ hƣởng http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 98 99 quản lý kiểm soát chi NSNN Sơ đồ 4.1 Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng đề xuất Ghi chú: : Hướng hồ sơ, chứng từ Kiểm soát chi Bước 1: Chủ đầu tư (BQLDA) gửi hồ sơ toán cho cán phân công kiểm soát chi dự án tổ Tổng hợp - Hành Bước 2: Cán KSC tiến hành kiểm tra hồ sơ (bao gồm hồ sơ ban đầu, hồ sơ lần tạm ứng toán, tờ trình lãnh đạo, ký duyệt toán) trình lãnh đạo Kiểm soát chi TTV ký duyệt Bước 3: Cán KSC Tổ Tổng hợp - Hành chuyển giấy rút vốn đầu tư, giấy đề nghị toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu có) cho kế toán chi đầu tư Tổ Kế toán Bước 4: Kế toán chi đầu tư Tổ Kế toán kiểm tra, ký giấy rút vốn đầu tư, Giấy đề nghị Thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu có) ký toán, trình KTT ký duyệt trình lãnh đạo KBNN phụ trách KSC ký duyệt Bước 5: Kế toán chi đầu tư Tổ Kế toán thực thủ tục chuyển tiền cho đơn vị thụ hưởng, lưu chứng từ trả chứng từ cho tổ THHC theo quy định Bước 6: Tổ Tổng hợp - Hành lưu hồ sơ theo quy định chuyển liên lại cho Chủ đầu tư (BQLDA)  Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB đề xuất khắc phục hạn chế phân tích là: - Giảm đầu mối kiểm soát chi NSNN cán nhận hồ sơ người trực tiếp phân công nhiệm vụ kiểm soát chi dự án 4.3 Các kiến nghị với quan có liên quan Sau nghiên cứu thực trạng, hạn chế giải pháp khắc phục công tác kiểm soát toán VĐT, đề tài có đưa số kiến nghị với cấp quyền vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, vốn đầu tư, từ ảnh hưởng đến hoạt động KBNN sau: 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Chính phủ cần có số biện pháp sau nhằm tăng cường hiệu công tác quản lý đầu tư xây dựng nói chung quản lý vốn đầu tư XDCB nói riêng: - Sửa đổi Luật NSNN cho phù hợp với thay đổi kinh tế, xã hội, hướng đến chế quản lý mới, đại, hiệu - Cải cách thủ tục hành theo hướng đơn giản, nhanh gọn vấn đảm bảo yêu cầu cần thiết cho công tác quản lý - Chỉ đạo Bộ, ngành thực nghiêm túc công tác quản lý đầu tư xây dựng - Quy định rõ quyền hạn trách nhiệm chủ thể có liên quan hoạt động đầu tư, xây dựng - Chính phủ cần nâng cao vai trò vị chủ chốt công tác lãnh đạo Bộ, ngành, cấp thực theo đường lối, chủ trương quy định đề Ngoài Luật liên quan đến hoạt động đầu tư vốn đầu tư ban hành phạm vi rộng gồm số Luật Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng Luật Đất đai, Luật thuế…nên nhiều văn có quy định chưa đồng bộ, mâu thuẫn chồng chéo lên nhau, - Rút ngắn thời gian giải công việc Chính phủ cần nghiên cứu cách thận trọng có biện pháp để - Đơn giản hóa thủ tục, thuận tiện cho KBNN đơn vị giao dịch ban hành đồng Luật văn Luật cho tạo nên - Vẫn đảm bảo tính chặt chẽ tuân thủ quy định hành Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 100 101 chế quản lý điều hành thống chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cấp có liên quan hoạt động đầu tư nói chung vấn đề - Bộ Tài Chính cần phải có quy định thống vấn đề tập trung quản lý nguồn vốn thành đầu mối - Bộ Tài Chính cần tổ chức đoàn tra, kiểm tra giám sát quản lý vốn đầu tư nói riêng Đồng thời trình nghiên cứu, thời gian nghiên cứu để ban hành hoạt động địa phương việc tổ chức thực đầu tư nhằm phát văn hướng dẫn thực kéo dài ban hành thành sai phạm, vướng mắc có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời lấy Luật, văn luật, cần phải triển khai nhanh chóng, đồng ý kiến trực tiếp quan cấp đóng góp cho Thông tư, Nghị quán định để văn trở nên phù hợp gần với thực tiễn 4.3.3 Kiến nghị với Uỷ ban Nhân dân cấp 4.3.2 Kiến nghị với Bộ có liên quan - Rà soát, sửa đổi số Thông tư ban hành để giảm thiếu hạn chế, chồng chéo nội dung Thông tư Bộ Tài - Nghiên cứu đưa quy định việc lập, phân bổ thông báo kế hoạch vốn đầu tư cho công tác thực xác, nhanh chóng, hiệu - Dựa Luật, Nghị định Chính phủ, nhanh chóng ban hành kịp thời Thông tư hướng dẫn làm thực cho đơn vị liên quan hoạt động đầu tư, xây dựng - UBND cấp cần vào tình hình thực tiễn dự án, vào nguồn vốn cho đầu tư XDCB để bố trí kế hoạch vốn xác, đầy đủ hợp lý cho dự án Việc bố trí kế hoạch vốn phải thực nhanh chóng, tập trung, tránh tình trạng bố trí vốn chậm nhỏ lẻ, gây khó khăn cho công tác thông báo kế hoạch vốn cấp liên quan Việc ứng trước vốn kế hoạch thực với dự án cấp bách có khả thực cao, dự án khó thực tốc độ giải ngân thấp không nên bố trí vốn ứng trước - Uỷ ban nhân dân huyện cần thực công tác tra kiểm soát định kỳ dự án địa bàn để kịp thời phát vướng mắc - Căn vào Nghị định Chính phủ, ban hành thay đổi sai phạm để có biện pháp xử lý cần thiết Cần thực nghiêm túc định mức, tiêu áp dụng cho dự án phù hợp với biến động thay quy định cấp giao xuống, nhanh chóng nắm bắt kịp thời đổi thực tiễn để Chủ đầu tư, nhà thầu chủ động công tác thực thay đổi chế sách để có hướng dẫn cần thiết cho dự án Chủ đầu tư - Theo thông tư 86/2011/TT - BTC ngày 17/6/2011 quy định KBNN - Việc thông báo giá vật liệu đến trường xây lắp có ý nghĩa chịu trách nhiệm tính xác, hợp pháp khối lượng quan trọng, phản ánh trung thực giá trị sản phẩm xây dựng hoàn thành, nhiên theo ý kiến tác giả Bộ Tài Chính nên đòi hỏi phản ánh kịp thời giá trị Vì UBND tỉnh Thái KBNN kiểm soát vấn đề này, để tránh tượng Chủ đầu tư cấu kết với Nguyên cần tập trung đạo Sở Tài phối hợp với Sở Xây dựng thông nhà thầu khai khống khối lượng hoàn thành, gây thất thoát vốn NSNN, báo giá thị trường để thông báo giá vật liệu điểm bán tập trung, phát huy hết trách nhiệm phân TTVĐT nơi sản xuất tập trung (giá mua); Sở xây dựng chủ trì với Sở Tài để xây trình kiểm soát chi dựng thông báo giá vật liệu đến trường xây lắp xác, kịp thời Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 103 đầy đủ - Tăng cường vai trò trách nhiệm Chủ đầu tư, BQLDA - Việc thông báo giá vật liệu đến trường xây lắp phải thường công tác quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ giao xuyên, tháng sau thông báo cho tháng trước Không để tình trạng nhiều - Chủ đầu tư phải tổ chức đấu thầu rộng rãi tất công trình tháng thông báo gây khó khăn cho tính chênh lệch giá để toán cho xây dựng bản, đặc biệt công trình quan trọng Không hạn chế số nhà thầu Tỉnh cần phải cập nhật đơn giá định mức mới, phù hợp với lượng đơn vị tham gia đấu thầu, có bớt tác động cấp có diễn biến chung thị trường để Chủ đầu tư thuận tiện chủ động thẩm quyền trình tổ chức đấu thầu Việc cho nhiều đơn vị tính tổng dự toán, tránh tình trạng phải tìm lý do, khoản khác bù trừ tham gia dự thầu hạn chế nhiều vấn đề thông thầu trường hợp đơn vị cho chênh lệch đơn giá quy định so với thực tế Đồng thời Uỷ ban nhân thi công biết thông tin dự án có sức thương dân tỉnh cần có quy định chế tài Chủ đầu tư, BQLDA không thuyết với tất nhà thầu muốn tham dự mặt khác sử dụng kinh cho áp dụng đơn giá khác cho dự án, công trình phí để thương thuyết hiệu kinh doanh không đáp ứng chi địa bàn, thực thời điểm phí tiêu cực phải bỏ - Uỷ ban nhân dân huyện, xã cần tuân thủ quy tắc phê duyệt - Các Chủ đầu tư nên thực đấu thầu sở thiết kế: Chuyển dự án phải bố trí đủ vốn cho dự án đó, hạn chế tình trạng thiếu vốn, ảnh hướng chế đấu thầu sở khối lượng chế đấu thầu sở hưởng đến chất lượng tiến độ dự án thiết kế Đấu thầu sở thiết kế việc bên mời thầu đưa vẽ thiết - Uỷ ban nhân dân huyện cần phải nâng cao vai trò việc hướng dẫn đạo Chủ đầu tư ban QLDA thực quy định kế việc xác định khối lượng chi tiết giá bên dự thầu tính toán, sở đảm bảo chất lượng giá hợp lý pháp luật, thường xuyên có hoạt động phổ biến quy định cho Lâu toàn quốc nói chung Thái Nguyên nói riêng, việc đấu Chủ đầu tư ban QLDA để hoạt động đầu tư diễn hiệu quả, tạo điều thầu hoàn toàn vào khối lượng mà bên mời thầu đưa sở kiện thuận lợi cho công tác kiểm soát, toán vốn việc phát nhà thầu chào thầu theo giá loại vật liệu, chi phí nhân công, chi xử lý sai phạm thực sai quy định phí máy thi công… mà loại giá không nhà thầu định, - Hạn chế tối đa tình trạng định thầu, đấu thầu hạn chế cần tăng cường hình thức đấu thầu rộng rãi nhằm chọn nhà thầu đủ lực thi công có tình hình tài lành mạnh - Tăng cường công tác tra giám sát việc thực dự án sử dụng vốn đầu tư với dự án thuộc địa phương quản lý nhằm nâng cao việc đưa giá vào giá dự thầu việc làm không mang tính tích cực nhà thầu Thực tất thông tin mở, tạo điều kiện cho nhà thầu cạnh tranh lành mạnh liệt, đem lại hiệu đích thực cho kinh tế - Các chủ đầu tư cần có biện pháp ngăn chặn thông tin rò rỉ thông chất lượng, hiệu cho dự án 4.3.4 Kiến nghị với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thầu trình đấu thầu: Đây vấn đề thuộc ý thức người nên khó phát ngăn chặn biện pháp cụ thể, Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 104 105 góc độ hạn chế biện pháp như: Phê duyệt dự trí tiêu kế hoạch vốn không phù hợp với quy hoạch, nguồn vốn toán gói thầu giá gói thầu thời điểm mở thầu, để hạn chế bớt cân đối không sát với yêu cầu thiết thực địa phương, thị trường lượng thông tin bị rò rỉ; nâng cao vai trò trách nhiệm cấp Ủy Đảng, - Chưa bố trí giao vốn dự án chuyển tiếp chưa đủ quyền nhằm giáo dục tốt cán tham gia thực hiện; thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định, chưa xác định rõ hiệu quả; thực chế đưa thông tin đấu thầu lên trang web địa phương kết nối khả cân đối vốn theo tiến độ duyệt với toàn quốc, nhằm đưa lên trang thông tin nhà thầu khai thác thông tin nhà thầu vi phạm trình đấu thầu - Bố trí vốn cho công trình phải tập trung, có trọng điểm, phù hợp với khả nguồn vốn cân đối hàng năm (không bố trí công trình vượt khả - Các Chủ đầu tư, BQLDA cần phải xây dựng quy trình nghiệm thu nguồn vốn kế hoạch) Nợ vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn khối lượng hoàn thành, có kết hợp chủ đầu tư - nhà thầu - giám sát thi NSNN phải ưu tiên cân đối trả dứt điểm, bố trí vốn đối ứng cho công cách khoa học sở thống thời điểm nghiệm thu từ lúc chưa thi công Công việc muốn thực tốt trước việc thi công với thiết kế, khối lượng nghiệm thu phải phù hợp với khối lượng thực tế thi công trường 4.3.5 Kiến nghị với Sở Tài chính, phòng Kế hoạch - Tài huyện - Sở Tài chính, phòng Kế hoạch - Tài huyện phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định Bộ Tài việc quản lý nhà nước lĩnh vực đầu tư, không tham gia TTVĐT hình thức, không cử người tham gia BQLDA dự án ODA, lại bố trí danh mục dự án xúc khác theo thứ tự ưu tiên - Về cấu vốn đầu tư, đảm bảo bố trí vốn cho công trình, dự án phải phù hợp với cấu đầu tư giao Đảm bảo cấu hợp lý sở hạ tầng kinh tế hạ tầng xã hội Tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển đô thị xây dựng nông thôn đại Sở tài chính, phòng Kế hoạch - tài huyện cần xây dựng kế hoạch chi tiết, hạng mục công trình kế hoạch vốn công trình phải trình Uỷ ban nhân dân cấp tương ứng phê duyệt kế hoạch giao tiêu cụ thể, việc cần thực sớm từ cuối năm trước - Sở Tài chính, phòng Kế hoạch - Tài huyện cần chủ động lên kế hoạch xây dựng công trình cần thiết đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh để tổng hợp vào kế hoạch Đầu tư XDCB huyện, tỉnh Cần nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch vốn đầu tư trung dài hạn, đặc biệt kế hoạch năm, từ cụ thể hoá vào kế hoạch hàng năm Cần tiếp tục xây dựng kế hoạch năm 2016 - 2020 sở đánh giá kết thực đầu tư năm 2011 - 2015, từ rút vấn đề cần tháo gỡ dự báo đầy đủ khả phát triển huy động thu hút đầu tư - Rà soát lại dự án có định đầu tư, phân loại dự án để tiếp tục đầu tư điều chỉnh, bổ sung không tiếp tục thực hiện, rút bỏ không bố Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 106 107 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Đầu tư XDCB nhiệm vụ quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội quốc gia hay địa phương Để việc đầu tư XDCB đạt hiệu 19/2011/TT-BTC hướng dẫn toán dự án hoàn thành dự án quả, tạo động lực cho ngành lĩnh vực khác phát triển việc kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để đảm bảo tính hiệu việc sử dụng đồng vốn, chống thất thuộc nguồn vốn NSNN, Nhà xuất tài chính, Hà Nội quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN nhiệm vụ thực cần dựng ngày vào nề nếp, điều kiện để nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư xây dựng bản, góp phần khắc phục tồn tại, bất cập Qua toàn vấn đề trình bày, tác giả phân tích làm rõ vấn đề lý luận chi đầu tư xây dựng kiểm soát chi đầu tư xây dựng bản, nghiên cứu thực trạng tình hình kiểm soát chi đầu tư xây dựng dự án đầu tư XDCB địa bàn huyện Đồng Hỷ , từ đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi toán vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Đồng Hỷ Tuy nhiên kiểm soát chi dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn NSNN vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều vấn đề tầm vĩ mô Mặt khác, điều kiện thời gian khả tiếp cận vấn đề hạn chế, nên tác giả có nhiều cố gắng trình nghiên cứu, song tránh khỏi thiếu sót, mong nhận cảm thông, đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn bè đồng nghiệp Tác giả xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Hồng Liên tận tình hướng dẫn để tác giả hoàn thành luận văn Bộ Tài chính, Thông tư số 27/2007/TT-BTC, 130/2007/TT-BTC, 88/2009/TT-BTC, 209/2009/TT-BTC, 86/2011/TT-BTC quy định thoát giảm thiểu rủi ro Chính việc bổ sung, hoàn thiện thiết giai đoạn Từ đưa công tác quản lý vốn đầu tư xây Bộ Tài chính, Thông tư số: 33/2007/TT -BTC, 98/2009/TT-BTC, thuộc nguồn vốn NSNN Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (2008) Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, Nhà xuất tài chính, Hà Nội Bộ Tài chính, Trường bồi dưỡng cán tài (2008) Một số vấn đề kinh tế - tài Việt Nam, Nhà xuất tài chính, Hà Nội Chính phủ, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Chính phủ Chính phủ, Nghị định 99/2007/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Chính phủ, Nghị định 12/2009/NĐ-CP, 83/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Chính phủ, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Chính phủ, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP hợp đồng hoạt động xây dựng 10 TS.Đặng Văn Du, TS.Nguyễn Tiến Hanh (2010), Giáo trình quản lý chi Ngân sách Nhà Nước, NXB Tài chính, Hà Nội 11 Kho bạc Nhà nước, Dự án cải cách quản lý tài công (2006) Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc (TABMIS) vấn đề có liên quan, Nhà xuất tài chính, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 108 12 Kho bạc Nhà nước (2007), Quyết định 1116/QĐ-KBNN ngày 24/8/2007 Tổng giám đốc KBNN việc ban hành quy chế thực cửa kiểm soát chi NSNN qua KBNN 13 Kho bạc Nhà nước (2007), Quyết định số 1539/QĐ-KBNN ngày 11/12/2007 Tổng giám đốc KBNN việc sửa đổi bổ sung quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng nước qua hệ thống KBNN 14 Kho bạc Nhà nước (2008), Quyết định 25/QĐ-KBNN ngày 14/01/2008 Tổng giám đốc KBNN việc ban hành quy trình kiểm soát vốn đầu tư nước 15 Kho bạc Nhà nước (2009), Quyết định 686/QĐ-KBNN ngày 18/8/2009 Tổng giám đốc KBNN việc ban hành quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 16 Kho bạc Nhà nước (2009), Quyết định 1116/QĐ-KBNN ngày 24/11/2009 Tổng giám đốc KBNN việc ban hành quy trình giao dịch cửa kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 17 Từ Quang Phương (2007), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 18 Quốc hội, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 19 Quốc hội, Luật Xây dựng năm 2003 20 Quốc hội, Luật Đấu thầu năm 2005 21 Website Bộ Kế hoạch Đầu tư, http://www.mpi.gov.vn 22 Website Bộ Tài chính, http://www.mof.gov.vn 23 Website Bộ xây dựng , http://www.xaydung.gov.vn 24 Website Chính phủ, http:// www.chinhphu.vn 25 Báo điện tử, Thời báo kinh tế Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay