LỆNH tắt và bài tập THỰC HÀNH TRONG AUTO CAD

26 792 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2016, 07:36

1. 3A 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D2. 3DO 3DORBIT Xoay đối tượng trong không gian 3D3. 3F 3DFACE Tạo mặt 3D4. 3P 3DPOLY Vẽ đường PLine không gian 3 chiềuA5. A ARC Vẽ cung tròn7. AA AREA Tính diện tích và chu vi 18. AL ALIGN Di chuyển, xoay, scale10. AR ARRAY Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D11. ATT ATTDEF Định nghĩa thuộc tính13. ATE ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của BlockB14. B BLOCK Tạo Block15. BO BOUNDARY Tạo đa tuyến kín16. BR BREAK Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọnC17. C CIRCLE Vẽ đường tròn18. CH PROPERTIES Hiệu chỉnh tính chất của đối tượng20. CHA ChaMFER Vát mép các cạnh22. CO, CP COPY Sao chép đối tượngD23. D DIMSTYLE Tạo kiểu kích thước24. DAL DIMALIGNED Ghi kích thước xiên25. DAN DIMANGULAR Ghi kích thước góc26. DBA DIMBASELINE Ghi kích thước song song28. DCO DIMCONTINUE Ghi kích thước nối tiếp29. DDI DIMDIAMETER Ghi kích thước đường kính30. DED DIMEDIT Chỉnh sửa kích thước31. DI DIST Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm32. DIV DIVIDE Chia đối tượng thành các phần bằng nhau33. DLI DIMLINEAR Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang34. DO DONUT Vẽ hình vành khăn35. DOR DIMORDINATE Tọa độ điểm38. DRA DIMRADIU Ghi kích thước bán kính40. DT DTEXT Ghi văn bản LNH TT TRONG AUTOCAD V CC BI TP THC HNH 152 lnh tt c bn Auto Cad 3A - 3DARRAY Sao chộp thnh dóy 3D 3DO -3DORBIT Xoay i tng khụng gian 3D 3F - 3DFACE To mt 3D 3P - 3DPOLY V ng PLine khụng gian chiu A A - ARC V cung trũn AA - AREA Tỡnh din tỡch v chu vi AL - ALIGN Di chuyn, xoay, scale 10 AR - ARRAY Sao chộp i tng thnh dóy 2D 11 ATT - ATTDEF nh ngha thuc tỡnh 13 ATE - ATTEDIT Hiu chnh thuc tỡnh ca Block B 14 B - BLOCK To Block 15 BO - BOUNDARY To a tuyn kỡn 16 BR - BREAK Xộn phn on thng gia im chn C 17 C - CIRCLE V ng trũn 18 CH - PROPERTIES Hiu chnh tỡnh cht ca i tng 20 CHA - ChaMFER Vỏt mộp cỏc cnh 22 CO, CP - COPY Sao chộp i tng D 23 D - DIMSTYLE To kiu kỡch thc 24 DAL - DIMALIGNED Ghi kỡch thc xiờn 25 DAN - DIMANGULAR Ghi kỡch thc gúc 26 DBA - DIMBASELINE Ghi kỡch thc song song 28 DCO - DIMCONTINUE Ghi kỡch thc ni tip 29 DDI - DIMDIAMETER Ghi kỡch thc ng kỡnh 30 DED - DIMEDIT Chnh sa kỡch thc 31 DI - DIST o khong cỏch v gúc gia im 32 DIV - DIVIDE Chia i tng thnh cỏc phn bng 33 DLI - DIMLINEAR Ghi kỡch thc thng ng hay nm ngang 34 DO - DONUT V hớnh vnh khn 35 DOR - DIMORDINATE Ta im 38 DRA - DIMRADIU Ghi kỡch thc bỏn kỡnh 40 DT - DTEXT Ghi bn LNH TT TRONG AUTOCAD V CC BI TP THC HNH E 42 E - ERASE Xoỏ i tng 43 ED - DDEDIT Hiu chnh kỡch thc 44 EL - ELLIPSE V elip 45 EX - EXTEND Kộo di i tng 46 EXIT - QUIT Thoỏt chng trớnh 48 EXT - EXTRUDE To t hớnh 2D F 49 F - FILLET To gúc ln/ Bo trũn gúc 50 FI - FILTER Chn lc i tng theo thuc tỡnh H 54 H - BHATCH V mt ct 55 H - HATCH V mt ct 56 HE - HATCHEDIT Hiu chnh maởt caột 57 HI - HIDE To li mụ hớnh 3D vi cỏc ng b khut I 58 I - INSERT Chốn 59 I -INSERT Chnh sa c chốn 66 IN - INTERSECT To phn giao ca i tng L 69 L- LINE V ng thng 70 LA - LAYER To lp v cỏc thuc tỡnh 71 LA - LAYER Hiu chnh thuc tỡnh ca layer 72 LE - LEADER To ng dn chỳ thỡch 73 LEN - LENGTHEN Kộo di/ thu ngn i tng vi chiu di cho trc 75 LW - LWEIGHT Khai bỏo hay thay i chiu dy nột v 76 LO LAYOUT Taùo layout 77 LT - LINETYPE Hin th hp thoi to v xỏc lp cỏc kiu ng 78 LTS - LTSCALE Xỏc lp t l ng nột M 79 M - MOVE Di chuyn i tng c chn 80 MA - MATCHPROP Sao chộp cỏc thuc tỡnh t i tng ny sang hay nhiu i t-ng khỏc 82 MI - MIRROR Ly i xng quanh trc 83 ML - MLINE To cỏc ng song song 84 MO - PROPERTIES Hiu chnh cỏc thuc tỡnh LNH TT TRONG AUTOCAD V CC BI TP THC HNH 85 MS - MSPACE Chuyn t khụng gian giy sang khụng gian mụ hớnh 86 MT - MTEXT To on bn 87 MV - MVIEW To ca s ng O 88 O - OFFSET Sao chộp song song P 91 P - PAN Di chuyn c bn v 92 P - PAN Di chuyn c bn v t im sang im th 94 PE - PEDIT Chnh sa cỏc a tuyn 95 PL - PLINE V a tuyn 96 PO - POINT V im 97 POL - POLYGON V a giỏc u khộp kỡn 101 PS - PSPACE Chuyn t khụng gian mụ hớnh sang khụng gian giy R 103 R - REDRAW Lm ti li mn hớnh 107 REC - RECTANGLE V hớnh ch nht 108 REG- REGION To 110 REV - REVOLVE To 3D trũn xoay 112 RO - ROTATE Xoay cỏc i tng c chn xung quanh im 114 RR - RENDER Hin th vt liu, cõy cnh, ốn,i tng S 115 S - StrETCH Kộo di/ thu ngn/ hp i tng 116 SC - SCALE Phúng to, thu nh theo t l 120 SHA - SHADE Tụ bong i tng 3D 121 SL - SLICE Ct 3D 123 SO - SOLID To cỏc a tuyn c th c tụ y 125 SPL - SPLINE V ng cong bt k 126 SPE - SPLINEDIT Hiu chnh spline 127 ST - STYLE To cỏc kiu ghi bn 128 SU - SUBTRACT Phộp tr T 129 T - MTEXT To on bn 131 TH - THICKNESS To dy cho i tng 135 TOR - TORUS V Xuyn 136 TR - TRIM Ct xộn i tng LNH TT TRONG AUTOCAD V CC BI TP THC HNH U 139 UN - UNITS nh n v bn v 140 UNI - UNION Phộp cng V 142 VP - DDVPOINT Xỏc lp hng xem chiu W 145 WE - WEDGE V hớnh nờm/chờm X 146 X- EXPLODE Phõn ró i tng 151 XR - XREF Tham chiu ngoi vo cỏc File bn v Z 152 Z - ZOOM Phúng to-Thu nh to phỡm tt cho lnh no ú ta thc hin nh sau: Vo menu Tool - chn Customize - Edit program parameters (ti õy thớ cỏc bn cng s thy danh sỏch lnh tt) Vd : Lnh COPY : lnh tt l CO/CP bõy gi mun i ch khỏc : OC/PC chng hn (lu ý l khụng c trựng vi cỏc lnh ó cú)- thớ tớm dũng lnh COPY danh sỏch - xúa CO/CP - thay bng OP/PC - sau ú Save - dũng lnh Command: gừ lnh REINIT CHN pgp FILE - OK Lỳc ny bn gừ OC/PC l lnh copy to phỡm tt cho lnh no ú ta thc hin nh sau: Vo menu Tool - chn Customize - Edit program parameters (ti õy thớ cỏc bn cng s thy danh sỏch lnh tt) Vd : Lnh COPY : lnh tt l CO/CP bõy gi mun i ch khỏc : OC/PC chng hn (lu ý l khụng c trựng vi cỏc lnh ó cú)- thớ tớm dũng lnh COPY danh sỏch - xúa CO/CP - thay bng OP/PC - sau ú Save - dũng lnh Command: gừ lnh REINIT CHN pgp FILE - OK Lỳc ny bn gừ OC/PC l lnh copy LNH TT TRONG AUTOCAD V CC BI TP THC HNH Bi S dng lnh Line v to tng i v cỏc hỡnh Hỡnh 1.a 1.f Hỡnh 1.a Hỡnh 1.b Hỡnh 1.c Hỡnh 1.d Hỡnh 1.e Hỡnh 1.f Bi S dng lnh Line v to cc tng i v cỏc Hỡnh 2.a 2.b Hỡnh 2.a Hỡnh 2.b Hỡnh 3.a Hỡnh 3.b Bi S dng lnh Line, Circle v Arc hoc Pline v Circle v Hỡnh 3.a Bi S dng lnh Line, Circle v Hỡnh 4.a 4.b Hỡnh 4.a Hỡnh 4.b Bi S dng lnh Line, Arc v Hỡnh 5.a 5.b Hỡnh 5.a Bi S dng lnh Rectang v Hỡnh Hỡnh 5.b Bi 7: S dng lnh Polygon v Hỡnh 7.a7.b Hỡnh 7.a Hỡnh 7.b Bi 8: S dng lnh Pline v Circle v Hỡnh Bi S dng Line vi to cc tng i v cỏc hỡnh 9a 9c 9b 9d Hỡnh 10.a Hỡnh 10.b Hỡnh 10.c Hỡnh 10.d Hỡnh 10.e Hỡnh 10f Bi 11: S dng lnh Line v cỏc phng thc truy bt im FROM, END, MID, INT, PER v cỏc hỡnh sau: Hỡnh 11.a Hỡnh 11.b Hỡnh 11.c Hỡnh 11.d Hỡnh 11.e Bi 12 S dng Line, Circle v phng thc truy bt v hỡnh Hỡnh 12.a Hỡnh 12.b Hỡnh 12.c Hỡnh 12.d BI TP CHNG IV Bi S dng lnh Line, Circle, Arc, cỏc phng thc truy bt im, polar tracking v cỏc hỡnh sau Bi S dng lnh Line, Circle v Arc hoc Pline v Circle v cỏc hỡnh Bi 3: S dng cỏc lnh v hỡnh sau: Bi 4: S dng cỏc lnh v v cỏc lnh hiu chnh v cỏc hỡnh sau: Bi phn ghi kỡch thc Bi phn hớnh chiu Kt hp cỏc phng phỏp v hỡnh chiu, thc hin cỏc bn v sau vi cỏc lp: Duongtam, Duongcoban, Duongkhuat, Matcat, Gỏn mu v ng nột cho tng lp (Vi nhng hỡnh cú hỡnh chiu trc o, thc hin v hỡnh chiu trc o) Thc hin bn v hai hỡnh chiu vi cỏc lp: Duongcoban, Duongtam, Duongkhuat, Matcat, Kichthuoc Gỏn mu v ng nột cho tng lp Thc hin cỏc bn v gm hỡnh chiu Thc hin v cỏc hỡnh chiu trc o Bi phn Mt ct [...]... Bài 2 Sử dụng lệnh Line, Circle và Arc hoặc Pline và Circle vẽ các hình Bài 3: Sử dụng các lệnh để vẽ hình sau: Bài 4: Sử dụng các lệnh vẽ và các lệnh hiệu chỉnh vẽ các hình sau: Bài tập phần ghi kìch thƣớc Bài tập phần hính chiếu 1 Kết hợp các phương pháp vẽ hình chiếu, thực hiện các bản vẽ sau với các lớp: Duongtam, Duongcoban, Duongkhuat, Matcat, Gán màu và đường nét cho từng... Matcat, Gán màu và đường nét cho từng lớp (Với những hình có hình chiếu trục đo, thực hiện vẽ hình chiếu trục đo) 2 Thực hiện bản vẽ hai hình chiếu với các lớp: Duongcoban, Duongtam, Duongkhuat, Matcat, Kichthuoc Gán màu và đường nét cho từng lớp 3 Thực hiện các bản vẽ gồm 3 hình chiếu 4 Thực hiện vẽ các hình chiếu trục đo Bài tập phần Mặt cắt
- Xem thêm -

Xem thêm: LỆNH tắt và bài tập THỰC HÀNH TRONG AUTO CAD, LỆNH tắt và bài tập THỰC HÀNH TRONG AUTO CAD, LỆNH tắt và bài tập THỰC HÀNH TRONG AUTO CAD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay