CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN

3 569 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2016, 23:11

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN. TÊN BÀI HỌC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN A MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích: Giúp sinh viên có kiến thức nguyên nhân, đặc điểm giải phẫu, triệu chứng, biến chứng, chẩn đoán cách điều trị bệnh ung thư gan Từ có cách chăm sóc xử trí kịp thời người bệnh ung thư gan Yêu cầu:  Học sinh: Đến lớp giờ, học cũ đọc trước nhà Trong trình nghe giảng học sinh cần tập trung ý, theo dõi giáo trình trả lời câu hỏi giáo viên, tham gia thảo luận tích cực hiệu  Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ phương tiện đồ dùng dạy học: giáo án, giáo trình, phấn, bảng,… B MỤC TIÊU HỌC TẬP Trình bày nguyên nhân đặc điểm giải phẫu triệu chứng bệnh ung thư gan Nêu biến chứng, chẩn đoán cách điều trị bệnh ung thư gan Mô tả cách lập kế hoạch chăm sóc người bệnh ung thư gan C CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo trình, giáo án, phấn, bảng D TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I Ổn định lớp: Thời gian: 01 phút Lớp:…Ngày:…Vắng:…Tên học sinh vắng:… Lớp:…Ngày:…Vắng:…Tên học sinh vắng:… -Nội dung nhắc nhở: Lớp: :…………………………………………………………………………………………………………………… Lớp: :…………………………………………………………………………………………………………………… II Kiểm tra cũ: - Thời gian: 05 phút Lớp Tên Điểm Tên Điểm Tên Điểm - Câu hỏi kiểm tra:…………………………………………………………………………………………………… III Giáo mới: 78 Các điểm mấu chốt Thời gian 2’ 1’ 1’ Phương pháp Hoạt động Giảng viên Sinh viên Diễn giải Nghe, ghi nhớ Diễn giải Nghe, ghi nhớ Diễn giải Nghe, ghi nhớ * Đặt vấn đề Nêu vấn đề * Mục đích, yêu cầu Thuyết trình * Mục tiêu học tập Thuyết trình * Nội dung Đại cương *Mục đích: Giúp sinh viên hiểu khái quát bệnh ung thư gan 2’ Thuyết trình Diễn giải *Kết luận: Sinh viên hiểu khái quát bệnh ung thư gan Giải phẫu bệnh *Mục đích: Giúp sinh viên hiểu đặc điểm giải phẫu bệnh ung thư gan 2’ Thuyết trình Diễn giải *Kết luận: Sinh viên hiểu đặc điểm giải phẫu bệnh ung thư gan Nguyên nhân *Mục đích: Giúp sinh viên hiểu nguyên nhân gây bệnh ung thư gan 5’ Thuyết trình Diễn giải Phát vấn Đặt câu hỏi mở Bổ sung ý kiến tổng hợp *Kết luận: Sinh viên hiểu nguyên nhân bệnh ung thư gan Triệu chứng Mục đích: Giúp sinh viên hiểu triệu chứng bệnh ung thư gan 4.1 Lâm sàng 10’ Thuyết trình Diễn giải 4.2 Cận lâm sàng 4’ Thuyết trình Diễn giải Kết luận: Sinh viên phát triệu chứng bệnh ung thư gan Tiến triển biến chứng Mục đích: Giúp sinh viên biết tiến triển biến chứng bệnh ung thư gan 5.1 Tiến triển 2’ Thuyết trình Diễn giải Phương tiện dạy học Phấn, bảng Phấn, bảng Phấn, bảng Nghe, ghi nhớ Phấn, bảng Nghe, ghi nhớ Phấn, bảng Nghe, ghi nhớ Suy nghĩ trả lời câu hỏi Phấn, bảng Nghe, ghi nhớ Nghe, ghi nhớ Phấn, bảng Phấn, bảng Nghe, ghi nhớ Phấn, bảng Các điểm mấu chốt Thời Phương pháp Hoạt động gian Giảng viên Sinh viên 5.2 Biến chứng 3’ Thuyết trình Diễn giải Nghe, ghi nhớ Kết luận: Sinh viên hiểu tiến triển biến chứng bệnh ung thư gan Chẩn đoán điều trị Mục đích: Giúp sinh viên biết cách chẩn đoán điều trị bệnh ung thư gan 5.1 Chẩn đoán 2’ Thuyết trình Diễn giải Nghe, ghi nhớ 5.2 Điều trị 5’ Thuyết trình Diễn giải Nghe, ghi nhớ Kết luận: Sinh viên có kiến thức chẩn đoán điều trị bệnh ung thư gan Chăm sóc Mục đích: Giúp sinh viên có kiến thức chăm sóc bệnh nhân ung thư gan 6.1 Nhận định 9’ Thuyết trình Diễn giải Nghe, ghi nhớ 6.2 Chẩn đoán chăm sóc 5’ Thuyết trình Diễn giải Nghe, ghi nhớ 6.3 Lập kế hoạch chăm sóc 5’ Thuyết trình Diễn giải Nghe, ghi nhớ 6.4 Thực kế hoạch 13’ Thuyết trình Diễn giải Nghe, ghi nhớ chăm sóc 6.5 Đánh giá kết chăm 2’ Thuyết trình Diễn giải Nghe, ghi nhớ sóc Kết luận: Sinh viên lập thực kế hoạch chăm sóc cho người bệnh ung thư gan *Củng cố học 5’ Thuyết trình Tóm tắt ý Nghe, ghi nhớ học theo mục tiêu học tập Phương tiện dạy học Phấn, bảng Phấn, bảng Phấn, bảng Phấn, bảng Phấn, bảng Phấn, bảng Phấn, bảng Phấn, bảng Phấn, bảng V Lượng giá: 05 phút VI Bài tập nhà: 01 phút - Câu hỏi lí thuyết: Nêu nguyên nhân bệnh ung thư gan Trình bày triệu chứng biến chứng ung thư gan Mô tả cách chăm sóc người bệnh ung thư gan - Bài tập nhà: Lập kế hoạch chăm sóc cho bệnh nhân ung thư gan cụ thể viện buổi học lâm sàng - Đọc Chăm sóc người bệnh Xuất huyết tiêu hóa nhà E RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT GIẢNG: …………………………………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN, CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN, CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ GAN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn