ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN.pdf

40 693 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2016, 10:39

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: 60 72 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN ĐÌNH HỌC Thái Nguyên - Năm 2009 Thái Nguyên - Năm 2009 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Lời cảm ơn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Thầy giáo, Cô giáo, LỜI CAM ĐOAN môn, phòng, khoa Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên tạo điều Tôi cam đoan: Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm kiện thuận lợi cho trình học tập hoàn thành khóa học Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng đến TS Nguyễn Đình Học người thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ trìnhh thực hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, phòng kế hoạch tổng hợp Tác giả khoa bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu, thu thập số liệu để hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể bác sĩ, y tá khoa Nhi bệnh viện Đa khoa Đào Minh Tuyết Trung ương Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập thực nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, cỏc phòng ban môn trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập hoàn thành khóa học Tôi xin trân trọng cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, người bạn thân thiết giúp đỡ, động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn thời gian học tập để hoàn thành khóa học Xin trân trọng cảm ơn Thái Nguyên, tháng 10 năm 2009 Tác giả Đào Minh Tuyết Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Chƣơng 4: Bàn luận MỤC LỤC 4.1 Tỷ lệ vàng da tăng birubin tự bệnh lý trẻ sơ sinh 42 Đặt vấn đề 4.2 Kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh liệu pháp ánh sáng khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN 45 Chƣơng 1: Tổng quan 1.1 Vàng da trẻ sơ sinh 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Sinh lý bệnh vàng da tăng bilirubin tự (gián tiếp) 1.1.3 Nguyên nhân gây vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh 1.1.4 Một số yếu tố gây vàng da 4.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự liệu pháp ánh sáng 51 Kết luận 55 Khuyến nghị 57 Tài liệu tham khảo Phụ lục 1.1.5 Điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh 11 1.1.6 Tiên lượng bệnh 19 1.2 Tình hình nghiên cứu vàng da sơ sinh tăng bilirubin tự 19 1.2.1 Nghiên cứu nước 19 1.2.2 Nghiên cứu nước 22 Chƣơng 2: Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 25 2.3 Phương pháp nghiên cứu 25 2.4 Xử lý số liệu 30 Chƣơng 3: Kết nghiên cứu 3.1 Một số đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 31 3.2 Kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự liệu pháp ánh sáng 33 3.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự liệu pháp ánh sáng 39 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bảng 1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ bilirubin máu 10 AAP Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (2004) BVBMTSS Bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh Bảng 1.3 Chỉ định chiếu đèn vàng da tăng Bilirubin trẻ non tháng 11 Cs Cộng Bảng 1.4 Chỉ định thay máu (khi chiếu đèn thất bại) 17 ĐKTƯTN Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Bảng 2.1 Phân vùng thể vàng da Kramer (1969) 28 G6PD Gluose Photsphat Dehydrogenase Bảng 2.2 Chỉ định chiếu đèn vàng da tăng Bilirubin trẻ đủ tháng 29 LED Đèn LED (Light Emiting Diode) Bảng 2.3 Chỉ định chiếu đèn vàng da tăng Bilirubin trẻ non tháng 29 TGCĐ Thời gian chiếu đèn TGCĐTB Thời gian chiếu đèn trung bình TM Thay máu TV Tử vong Bảng 1.2 Chỉ định chiếu đèn, thay máu (TM) trẻ vàng da đủ tháng 11 Bảng 3.1 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới tính 31 Bảng 3.2 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo dân tộc 32 Bảng 3.3 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi thai 32 Bảng 3.4 Tuổi xuất vàng da trung bình theo tuổi thai 32 Bảng 3.5 Kết điều trị theo tuổi thai 33 Bảng 3.6 Kết điều trị theo tuổi xuất vàng da 34 Bảng 3.7 Kết điều trị theo vùng (mức độ) vàng da 34 Bảng 3.8 Kết điều trị theo cân nặng trẻ lúc vào viện 35 Bảng 3.9 Kết điều trị theo nhóm trẻ có bất đồng nhóm máu ABO mẹ 35 Bảng 3.10 Diễn biến nồng độ bilirubin máu theo TGCĐ loại đèn 36 Bảng 3.11 Diễn biến nồng độ bilirubin máu theo TGCĐ bất đồng nhóm máu ABO mẹ 37 Bảng 3.12 Thời gian chiếu đèn trung bình theo vùng (mức độ) vàng da 37 Bảng 3.13 Thời gian chiếu đèn trung bình theo tuổi xuất vàng da 38 Bảng 3.14 Tác dụng phụ chiếu đèn điều trị vàng da tăng bilirubin tự 38 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Bảng 3.1.5 Liên quan vàng da tăng bilirubin tự có nhiễm khuẩn kèm DANH MỤC BIỂU ĐỒ theo với thời gian chiếu đèn trung bình .39 Bảng 3.16 Liên quan nồng độ bilirubin tự máu với thời gian chiếu đèn trung bình 40 Bảng 3.17 Liên quan tuổi thai với thời gian chiếu đèn trung bình 40 Bảng 3.18 Liên quan bất đồng nhóm máu ABO mẹ - với thời gian chiếu đèn trung bình 41 Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ vàng da tăng bilirubin tự tổng số trẻ sơ sinh vào viện 31 Biểu đồ 3.2 Kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự liệu pháp ánh sáng 33 Biểu đồ 3.3 Sự thay đổi nồng độ bilirubin máu sau chiếu đèn 36 Bảng 3.19 Liên quan cân nặng lúc vào viện với thời gian chiếu đèn trung bình 41 Bảng 3.20 Liên quan loại đèn chiếu thời gian chiếu đèn trung bình 41 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Phổ hấp thu ánh sáng bóng đèn Rạng đông 14 Hình 1.2 Phổ hấp thu ánh sáng bóng đèn Philips 14 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 10 11 ĐẶT VẤN ĐỀ sớm phát vàng da tăng bilirubin tự bệnh lý đơn giản có hiệu cao, giảm tỷ lệ thay máu giảm nguy biến chứng vàng Vàng da tăng bilirubin tự (bilirubin gián tiếp) bệnh thường nhân não cho bệnh nhân [1], [2], [39] gặp trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh non tháng Đa số trường hợp vàng da Tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (ĐKTƯTN) sơ sinh sinh lý, vàng da tăng bilỉubin bệnh lý có tăng sản xuất chiếu đèn biện pháp điều trị có hiệu để điều trị vàng da mức bilirubin ngày đầu sau sinh tương ứng với nồng độ bilirubin tăng bilirubin tự Đã có số đề tài nghiên cứu vàng da tăng bilirubin tự huyết ≥ 13 mg/dl [13], [22] Biểu gặp - 25% trẻ tự trẻ sơ sinh điều trị chiếu đèn Nhưng việc nghiên cứu, đánh giá sơ sinh vào viện [5], [14] cách hệ thống toàn diện kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự Khi nồng độ bilirubin tự huyết > 20 mg/dl dẫn trẻ sơ sinh liệu pháp ánh sáng sử dụng nhiều loại đèn yếu tố ảnh tới biến chứng vàng nhân não trẻ dễ tử vong có sống để lại di hưởng đến kết điều trị khoa Nhi hạn chế Vì vậy, tiến chứng thần kinh suốt đời (bại não, liệt chi, mắt mù, câm ) Vàng nhân não hành nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu: sáu nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trẻ sơ sinh [4], [38], [47] Tại Viện Nhi Trung ương, năm 2002 có 17,9% trẻ sơ sinh vào viện vàng da tăng bilirubin tự do, có 28,2% trẻ phải điều trị thay máu 61,2% tổn thương thần kinh [5] Ở bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Đánh giá kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh liệu pháp ánh sáng khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh liệu pháp ánh sáng Minh biến chứng vàng nhân não có xu hướng tăng dần năm 1995 (147 trường hợp), năm 1996 (158 trường hợp) năm 1997 (238 trường hợp) [31] Vàng da sơ sinh bệnh lý thường gặp dễ bị bỏ qua, số trường hợp phát muộn Xác định điều trị nguyên nhân cần thiết, song việc điều trị triệu chứng vàng da quan trọng diễn biến từ vàng da tăng bilirubin tự nặng sang giai đoạn vàng nhân não thường xảy nhanh phức tạp có vòng vài Mục đích điều trị vàng da làm giảm nhanh nồng độ bilirubin tự máu xuống để tránh biến chứng vàng nhân não [5], [6], [48] Tùy theo nồng độ bilirubin máu, tuổi xuất vàng da, cân nặng trẻ điều kiện trang thiết bị có sở y tế đÓ áp dụng biện pháp điều trị khác như: chiếu đèn, dùng thuốc thay máu Việc chiếu đèn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 12 13 Bilirubin dẫn xuất từ Hem tách từ cầu nối  methyl Chƣơng TỔNG QUAN Cấu tạo hình thể cầu nối C-5 C-15 quan trọng chế tác dụng quang trị liệu Dạng Z-Z dạng đặc trưng bilirubin tự 1.1 Vàng da trẻ sơ sinh do, tạo mối liên kết cầu nối hydrogen nội tế bào Chính 1.1.1 Một số khái niệm lý mà phần lớn bilirubin không tan nước, mà lại có lực với - Vàng da máu có gia tăng chất bilirubin, tăng bilirubin tự (bilirubin gián tiếp) kết hợp (bilirubin trực tiếp) Trước phospholipid, lắng đọng màng tế bào gây tổn thương tế bào tế bào thần kinh [1], [12], [30] trẻ sơ sinh có triệu chứng vàng da ta cần xác đinh rõ vàng da sinh lý hay vàng da - Chuyển hoá bình thường bilirubin: gồm giai đoạn [1], [10], [44] bệnh lý + Giai đoạn 1: chuyển hoá bilirubin xảy hệ liên võng nội mô - Vàng da sinh lý: xuất từ ngày thứ đến ngày thứ sau đẻ, da trẻ Hemoglobin tách thành HEM globine HEM chuyển thành vàng nhạt, sáng màu chủ yếu vùng mặt, ngực bụng Theo toán đồ biliverdine sau thành bilirubin tự vào máu (1gram hemoglobin cho 64 Maisel Gifford (1994) nồng độ bilirubin máu từ 10 - 14,8 mg% ngày thứ mol bilirubin = 3,5 mg bilirubin) Bilirubin tự dễ thấm qua màng dễ - sau đẻ trẻ đủ tháng < 10 mg% trẻ đẻ non tháng gọi vàng da hoà tan mỡ bị ứ đọng máu thấm vào tạng có nhiều chất sinh lý [58] Trẻ vàng da sinh lý ăn, ngủ phát triển bình thường Vàng phospholipid da, niêm mạc, não da sinh lý, không cần điều trị tự khỏi [14] - Vàng da tăng bilirubin tự bệnh lý: theo toán đồ Maisel Gifford (1994) [58] thấy triệu chứng lâm sàng thường xuất sớm (trước 24 giờ), vàng da tăng nhanh, vàng toàn thân, da vàng sáng vàng đậm Vàng da kéo dài tuần trẻ đủ tháng tuần trẻ đẻ non Xét nghiệm nồng độ bilirubin máu tăng > 14,8 mg% (250µmol/l) trẻ đủ tháng > 10mg% (170µmol/l) trẻ đẻ non tháng hay (tăng 0,5 mg/dl máu/giờ mol/l máu/giờ) Từ có lựa chọn qui trình cấp cứu thích hợp theo tuyến điều kiện trang thiết bị sở y tế [28] 1.1.2 Sinh lý bệnh vàng da tăng bilirubin tự (gián tiếp) - Cấu tạo bilirubin: cấu tạo bilirubin bao gồm vòng Pyrrole, + Giai đoạn 2: xảy máu, bilirubin tự vận chuyển chủ yếu máu dạng liên kết với albumin (1 mol albumin gắn kết với mol bilirubin), phần tự không kết hợp + Giai đoạn 3: xảy tế bào gan, bilirubin tự gắn vào gan nhờ protein: protein Y (hay gọi ligandin) protein Z Ở nhờ men glucuronyl transferase, chuyển thành bilirubin trực tiếp, tan nước tách khỏi tế bào gan qua đường mật tới ruột + Giai đoạn 4: xảy ống tiêu hoá Một phần bilirubin trực tiếp bị tác động men beta glucuronidase trở lại dạng bilirubin tự gan chu trình gan ruột, phần lớn thải qua phân nước tiểu gắn kết với cầu nối carbone (methyl) Sự gắn kết chuỗi bên (methyl, vynyl propionic) tương ứng với chất gốc Hem, protoporphyrin Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 14 15 - Chuyển hoá bilirubin trẻ sơ sinh Hồng cầu (100 - 125 ngày, sơ sinh 90 ngày) Sau sinh, lọc bilirubin tự người mẹ thời kỳ bào thai Xuất hiện tượng tăng tan máu đời sống hồng cầu trẻ sơ sinh Hệ liên võng nội mô ngắn người lớn (90 ngày) Bilirubin sản xuất tan máu trẻ sơ Hemoglobin (myoglobin) sinh 14,5mol/ ngày (gấp đôi người lớn) Sự lọc bilirubin gan người lớn số lượng protein Y Z hoạt động men Men HEM Methenyloxygenaza HEM Methenylformygenaza Biliverdin reductaza Protoporphyrin glucuronyl transferase Sự giáng hoá bilirubin ruột thiếu chủng khuẩn ruột, pH kiềm ruột non có mặt Porphyrin beta glucuronidase trì chu trình ruột gan [65], [67] - Sinh lý vàng da sơ sinh Biliverdin + Trẻ đủ tháng Bilirubin tự huyết tăng dần đến đỉnh, trung bình - mg/dl (85,5 mol/l - 102,6 mol/l) vào khoảng ngày thứ ba Bilirubin gián tiếp Máu + Albumin tiếp Bilirubin Albumin Gan Albumin + Protein Y-Z Liagandin Men Glucuronyl Transferase sống hai trẻ da trắng trẻ da đen đạt đỉnh 10 mg/dl (170 mol/l) vào ngày - trẻ Châu Á + Trẻ đẻ non chức gan chưa trưởng thành nên vàng da thường xảy Nồng độ đạt cao 10 - 12 mg/dl (170 mol/l - 205,2 mol/l) thường vào ngày thứ sống [44] - Một số quan điểm gây vàng da tăng bilirubin tự sơ sinh [6], [59], [61] Bilirubin trực tiếp + Tăng thải bilirubin thể tích hồng cầu lớn hơn, tuổi thọ hồng cầu ngắn tăng tái tuần hoàn gan ruột bilirubin trẻ sơ sinh Ruột Stercobilinogen (100 - 200mg/ngày) Urobilinogen ( 0,05 < 340 106 3,5 ± 1,1 ≥ 340 4,2 ±1,6 < 0,05 Nhận xét: Không có khác biệt TGCĐTB nhóm trẻ có bất đồng không Nhận xét: bất đồng nhóm máu ABO mẹ - (p > 0,05) Những trẻ có nồng độ bilirubin tự máu ≥ 340 mol/l có TGCĐTB 4,2 ± 1,6 ngày, dài trẻ có nồng độ bilirubin máu < 340mol/l (3,5 ± 1,1 ngày) Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Bảng 3.17 Liên quan tuổi thai với thời gian chiếu đèn trung bình Thời gian chiếu đèn Tuổi thai n < 37 tuần 75 3,7±1,2 ≥ 37 tuần 40 3,2 ±1,1 trung bình (ngày) Bảng 3.19 Liên quan cân nặng lúc vào viện với thời gian chiếu đèn trung bình Cân nặng lúc vào viện (gram) n Thời gian chiếu đèn trung bình (ngày) < 2500 79 3,7 ± 1,1 ≥ 2500 36 3,2 ± 1,3 p < 0,05 P Nhận xét: < 0,05 Trẻ có cân nặng vào viện < 2500 gram có TGCĐTB 3,7 ± 1,1 ngày, dài trẻ có cân nặng lúc vào ≥ 2500 gram(3,2 ± 1,3 ngày) Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Nhận xét: Bảng 3.20 Liên quan loại đèn chiếu thời gian chiếu đèn trung bình Trẻ đẻ thiếu tháng (< 37 tuần) có TGCĐTB 3,7 ± 1,2 ngày, dài trẻ đẻ đủ tháng (3,2 ± 1,1 ngày) Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Loại đèn n Thời gian chiếu đèn trung bình (ngày) LED 63 3,3 ± 0,9 Huỳnh quang 52 3,9 ± 1,3 p < 0,05 Nhận xét: Bảng 3.18 Liên quan bất đồng nhóm máu ABO mẹ - với thời gian chiếu đèn trung bình Bất đồng nhóm máu ABO n Thời gian chiếu đèn trung bình (ngày) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Thời gian chiếu đèn trung bình loại đèn huỳnh quang 3,9 ± 1,3 ngày, dài so với đèn LED (3,3 ± 0,9 ngày) Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Chƣơng p http://www.Lrc-tnu.edu.vn BÀN LUẬN Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 52 53 tác tiên lượng trẻ có nguy vàng da bệnh lý, xét nghiệm máu cuống rốn bilirubin tăng 6mg/dl điều trị sớm vòng 36 4.1 Đặc điểm chung đối tƣợng nghiên cứu - Tiến hành nghiên cứu từ ngày 01/01/ 2009 đến ngày 30/6/ 2009 khoa Nhi Bệnh viện ĐKTƯTN với tổng số 363 bệnh nhi sơ sinh nhập viện, thấy tỷ lệ vàng da tăng bilirubin tự bệnh lý trẻ sơ sinh chiếm (38,8%) tổng số trẻ sơ sinh vào viện điều trị Đây tỷ lệ cao đáng báo động khu vực Kết tương đương với [68] Mặt khác, có nhiều loại đèn (đèn túi, đèn chăn) bán rộng rãi thị trường nên việc điều trị ánh sáng nhà nước phổ biến, gia đình tự đo theo dõi nồng độ bilirubin qua da, phát triển rộng rãi hệ thống bác sỹ gia đình nên tỷ lệ trẻ vàng da tăng bilirubin tự phải nhập viện giảm đáng kể [66], [71] nghiên cứu Khổng Thị Ngọc Mai Cs mô hình bệnh tật trẻ em vào - Tỷ lệ vàng da theo giới tính: Trong kết chúng tôi, tỷ lệ vàng da điều trị khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN năm (2001 - 2005) cho trẻ nam có cao (57,3%) so với trẻ nữ (42,7%), nhiên khác biệt thấy có (34,5%) trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin tự vào viện điều trị tỷ lệ mắc trẻ nam nữ chưa có ý nghĩa thống kê Nghiên cứu liệu pháp ánh sáng [21] So với kết nghiên cứu Khu Thị nhiều tác giả khác cho kết tương tự Theo Bùi Thị Thuỳ Dương tỷ lệ Khánh Dung Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2005 (21,26%) tỷ lệ vàng da trẻ nam (60%) nữ 40% [6], Đỗ Phạm Ngọc Diệp tỷ lệ vàng da vàng da tăng bilirubin tự có cao [5] cao nhiều trẻ nam (61,8%) [4], Khu Thị Khánh Dung tỷ lệ trẻ nam 57,4% [5], so với kết nghiên cứu Phạm Đỗ Ngọc Diệp Bệnh viện Saint - nhiên chưa có giải thích rõ ràng nguyên nhân khác biệt Paul năm 2003 (15,11%) [4] Tỷ lệ vàng da tăng bilirubin tự nghiên định vàng da tăng bilirubin theo giới tính Phải thực trạng cứu cao có lẽ phần Bệnh viện khu chênh lệnh giới tính sau sinh rõ rệt nhiều nước, vực Thái Nguyên, tuyến huyện chưa triển khai thường xuyên việc kỹ thuật xác định giới tính sớm phổ biến, pháp lệnh sinh đẻ kế điều trị chiếu đèn cho trẻ sơ sinh vàng da, đặc biệt huyện miền núi hoạch thắt chặt mà tập quán sinh trai tồn cộng Hơn nữa, Bệnh viện triển khai kỹ thuật thay máu cho trẻ đồng nên làm cân giới, tỷ lệ trẻ nam nhiều sơ sinh bị vàng da có định, nên hầu hết trẻ bệnh phát - Trong nghiên cứu quan tâm đến tỷ lệ vàng da theo dân vàng da nặng sở y tế tuyến chuyển đến khoa tộc Mặc dù chưa thống kê xác tỷ lệ vàng da tăng bilirubin sơ sinh điều trị, làm tăng tỷ lệ trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin tự thực nhóm dân tộc Nhưng kết khoa Nhiều tác giả nghiên cứu nước phát triển cho thấy vàng da tăng cho thấy tần suất gặp vàng da tăng bilirubin tự bệnh lý trẻ em dân tộc bilirubin tự trẻ sơ sinh thường chiếm (6 - 10%) tổng số trẻ sơ sinh Kinh 66,4%, cao dân tộc thiểu số khác (33,6%) Điều có lẽ nhập viện [41], [43], [53] Tỷ lệ thấp nhiều so với kết chúng Bệnh viện ĐKTƯTN nằm trung tâm thành phố Thái Nguyên tôi, có lẽ nước sử dụng rộng rãi biện pháp điều trị sớm trung tâm Y tế huyện nằm trung tâm huyện, nơi chủ yếu đồng chiếu đèn kết hợp điều trị dự phòng thuốc, đồng thời làm tốt công bào Kinh sinh sống, nên trẻ sơ sinh vàng da dân tộc Kinh nhiều có Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 54 55 thể chấp nhận Hơn hầu hết dân tộc người sống vùng sâu vùng thường quan tâm theo dõi điều trị bệnh viện ngày đầu xa, nhận thức hạn chế, điều kiện khó khăn, phát vàng da sau đẻ vàng da dễ phát muộn nên đưa trẻ đến bệnh viện Vấn đề tỷ lệ vàng da bệnh lý thực - Về tuổi trung bình xuất vàng da theo tuổi thai: Kết chúng theo nhóm dân tộc cần nghiên cứu rõ liên quan cho thấy vàng da sau sinh nhóm trẻ đẻ non trẻ đẻ đủ tháng tương đến số bệnh tan máu mang tính di truyền, dân tộc bệnh đương, tuổi trung bình hai nhóm 2,4 ± 0,8 ngày Khu Thị Khánh Thalasemia chẳng hạn Cho đến có tác giả nước nghiên cứu vàng Dung cho thấy tuổi trung bình xuất vàng da chung trẻ đẻ non trẻ đủ da với yếu tố dân tộc Một số nghiên cứu cho thấy vàng da liên quan đến tan tháng 2,36 ± 0,7 ngày [5], Kết phù hợp với nghiên máu bệnh huyết sắc tố dân tộc người [19], số tác giả nước cứu số tác giả khác, tuổi trung bình xuất vàng da tăng bilirubin quan tâm đến yếu tố vùng miền nhiều tỷ lệ vàng da gặp nhiều tự nhóm trẻ đẻ non đủ tháng chủ yếu vào ngày thứ đến ngày Châu Á nước phát triển [36], [40], [45], [56] thứ sau sinh Qui luật có ý nghĩa lớn để tư vấn cho bà mẹ gia - Đánh giá phân bố vàng da theo tuổi thai: Kết cho đình, cán y tế việc theo dõi trẻ phát sớm vàng da để điều trị thấy có (67,9%) trẻ đẻ non tháng vàng da bệnh lý cao trẻ đủ tháng vàng kịp thời tránh bỏ sót dẫn đến hậu đáng tiếc ảnh hưởng đến tương lai da 32,1% Trẻ sơ sinh thiếu tháng tổng số trẻ bị vàng da bệnh lý trẻ [1], [48], [57], [62] nghiên cứu cao, chiếm đến 2/3 Kết phù 4.2 Kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh liệu hợp với nghiên cứu Khổng Thị Ngọc Mai Cs, tỷ lệ vàng da sơ sinh pháp ánh sáng khoa Nhi bệnh viện ĐKTƢTN trẻ đủ tháng khoa Nhi Bệnh viện ĐKTƯTN từ 2001đến 2005 30% [21] Khu Thị Khánh Dung nghiên cứu viện Nhi Trung ương (2005), trẻ đẻ non chiếm (63,57%) tổng số sơ sinh vàng da [5], Nguyễn Thị Quỳnh Nga trẻ đẻ non chiếm 67,8%[18] Nghiên cứu số tác giả khác Phạm Đỗ Ngọc Diệp, Bùi Thị Thuỳ Dương, Lê Diễm Hương cho kết tương tự [4], [6], [8] Nghiên cứu tác giả nước cho thấy vàng da tăng bilirubin tự trẻ đẻ non cao trẻ đẻ đủ tháng [38], [64], [67] Tỷ lệ vàng da tăng bilirubin tự bệnh lý trẻ sơ sinh non tháng cao chức quan chưa hoàn thiện, nên trình chuyển hóa bilirubin hơn, mặt khác trẻ đẻ non thường dễ mắc bệnh khác kèm theo đặc biệt suy hô hấp, nữa, đối tượng trẻ có nhiều nguy nên - Trong nhóm nghiên cứu có 131 bệnh nhân vàng da tăng bilirubin tự bệnh lý trẻ sơ sinh điều trị chiếu đèn có 115 trường hợp đạt kết tốt (khỏi bệnh viện) chiếm (87,8%), có trường hợp phải thay máu chiếm tỷ lệ (3,1%) 9,2% trường hợp tử vong diễn biến nặng xin nguyên nhân khác Theo Khu Thị Khánh Dung nghiên cứu Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2005, tỷ lệ khỏi chiếu đèn 79%, thay máu 21% [5], Phạm Đỗ Ngọc Diệp tỷ lệ khỏi 88,8%, thay máu (11,2%) [4], kết thay máu có thấp Tuy nhiên tỷ lệ tử vong xin cao, có lẽ tỷ lệ trẻ vàng da trẻ đẻ non, thấp cân nhiều (chiếm gần 2/3 số trẻ), nhiều trẻ sơ sinh vào viện bệnh nặng khác phát vàng da điều trị chiếu đèn kết Như điều trị chiếu đèn vàng da tăng bilirubin tự Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 56 57 trẻ sơ sinh có hiệu cao, phương pháp điều trị chính, dễ thực thấp [5], việc can thiệp chiếu đèn sớm giảm nguy thay máu tốn Nếu tất trẻ sơ sinh sau đẻ theo dõi phát [30], [41], [66] Có thể thời gian nghiên cứu ngắn, số lượng sớm để điều trị chiếu đèn, đồng thời sở y tế trang bệnh nhân chưa nhiều, nên chưa thấy có khác biệt rõ rệt bị đầy đủ đèn chiếu giải cách hiệu vàng da tăng - Kết điều trị theo mức độ vùng vàng da: 91,4% trẻ vàng da vùng bilirubin tự trẻ sơ sinh, giảm tối đa trường hợp thay máu đồng khỏi tỷ lệ thay máu 8,6% Trẻ tử vong xin chủ yếu vàng da vùng thời khống chế di chứng nặng nề vàng nhân não sơ sinh [32], [41], (15,6%) Sự khác biệt ý nghĩa thống kê (p > 0,05) Về lâm sàng [55] thường vùng vàng da cao mức độ tăng bilirubin nhiều, nghĩa - Kết điều trị theo tuổi thai: Có (95,2%) trẻ đủ tháng điều trị khỏi, bệnh nặng Nhưng thực chất vùng vàng da vùng - thường bệnh trường hợp phải thay máu, trường hợp nặng xin tử nhân lại vào viện muộn đa số lại trẻ đủ tháng, nên sau điều trị tích cực vong Nhóm trẻ non tháng tỷ lệ khỏi 84,3%, trường hợp thay máu, đặc tỷ lệ khỏi lại nhiều Còn trường hợp vàng da trước chiếu đèn biệt có 12 trường hợp nặng tử vong xin nguyên nhân khác, vùng 3, thường trẻ đẻ non, phát điều trị sớm hơn, dễ chiếm (9,2%) Sự khác biệt tỷ lệ khỏi nhóm có ý nghĩa thống kê (p tử vong bệnh lý khác trẻ đẻ non tháng nên tỷ lệ tử vong xin < 0,05) Trẻ đẻ non tháng, cân nặng thấp việc làm giảm bilirubin máu cao Nhiều nghiên cứu cho thấy việc chiếu đèn sớm giảm khó khăn bệnh nhi có rối loạn bệnh lý khác kèm theo ngày điều trị, giảm nguy vàng nhân não [5], [26], [48] suy hô hấp, viêm phổi nên tỷ lệ tử vong bệnh nặng xin cao - Kết điều trị theo cân nặng: Có 84,9% trẻ có cân nặng < 2500g điều trẻ có tuổi thai lớn Việc điều trị vàng da tăng bilirubin tự trị khỏi thấp trẻ có cân nặng ≥ 2500 gam điều trị khỏi 94,7% Tất số trẻ đẻ non không đơn chiếu đèn, mà phải phối hợp nhiều biện trẻ tử vong xin nhóm trẻ có cân nặng < 2500 gram chiếm pháp điều trị khác đòi hỏi chăm sóc, hồi sức cấp cứu đặc biệt Nghiên cứu (12,9%) số trẻ nhóm Trẻ cân nặng thấp thực chất chủ yếu trẻ đẻ Khu Thị Khánh Dung Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy có (67%) non tháng số suy dinh dưỡng bào thai Vì vậy, trẻ có cân nặng trẻ đẻ non có nồng độ albumin huyết thấp liên quan đến kết thấp yếu tố nguy gây tử vong sức đề kháng thể điều trị vàng da [5] Một số nghiên cứu khác cho tỷ lệ thay máu trẻ rối loạn chức quan chưa phát triển hoàn chỉnh (như suy hô hấp, đẻ non cao so với trẻ đủ tháng [46], [51], [61] nhiễm khuẩn sơ sinh…) Trẻ đẻ non, đẻ nhẹ cân Maisel MJ năm - Kết điều trị theo tuổi xuất vàng da: 100% trẻ xuất vàng 1994 xếp vào bảng phân loại yếu tố gây vàng da dựa nguyên nhân da < 24 chiếu đèn sớm khỏi Tuổi xuất vàng da sau 49 tăng tạo bilirubin máu nguyên nhân gây giảm khả đào thải bilirubin khỏi 81,1% (18,2%) tử vong xin Nghiên cứu nhiều tác giả khỏi thể [58] cho thấy tỷ lệ bệnh nhân chiếu đèn sớm tỷ lệ khỏi cao, thời gian phát - Kết điều trị theo bất đồng nhóm máu ABO mẹ con: Trong vàng da sớm thường theo dõi, điều trị nồng độ bilirubin nghiên cứu có (89,7%) trẻ bất đồng nhóm máu ABO Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 58 59 mẹ điều trị khỏi, nhiều trẻ có bất đồng nhóm máu - Diễn biến nồng độ bilirubin máu theo thời gian chiếu đèn bất đồng (71,4%) Tỷ lệ trẻ tử vong xin nhóm trẻ có bất đồng nhóm máu nhóm máu ABO: Nồng độ bilirubin trung bình nhóm bất đồng bắt đầu điều ABO 14,3% cao nhóm trẻ không bất đồng nhóm máu (8,5%) Sự khác trị 303,91 ± 49,66 mol/l cao so với nhóm không bất đồng (262,79 ± biệt tỷ lệ điều trị khỏi, thay máu chết, xin nhóm trẻ có 52,62 mol/l) Sau chiếu đèn 24 - 48 nồng độ bilirubin giảm nhanh mức bất đồng nhóm máu ABO mẹ có ý nghĩa thống kê giảm nhóm tương đương Sau 72 nhóm trẻ có bất đồng nhóm máu (p < 0,05) Bất đồng nhóm máu nguyên nhân tan máu gây ABO giảm nhanh nhóm không bất đồng nhóm máu Theo số tác giả, vàng da tăng bilirubin tự tăng nhanh dễ có nguy diễn biến nặng, tử hiệu thay đổi nồng độ bilirubin trung bình sau điều trị chiếu đèn trẻ vong vàng da tăng bilirubin tự có bất đồng nhóm máu ABO mẹ với - Diễn biến nồng độ bilirubin tự theo thời gian chiếu đèn loại đèn: nhóm trẻ bất đồng nhóm máu tương đương Tuy nhiên thời Chúng thấy nồng độ trung bình bilirubin máu trước chiếu đèn không gian điều trị nhóm có bất đồng thường kéo dài nồng độ bilirubin trước khác biệt loại đèn Sau 24 điều trị nồng độ bilirubin máu thay đổi chiếu đèn cao nhóm trẻ bất đồng nhóm máu [23], [27], [45] nhanh loại đèn, đèn LED tốc độ giảm (57,71mol/l) nhanh - Thời gian chiếu đèn trung bình mức độ vùng vàng da, bảng so với đèn huỳnh quang (32,3mol/l), nhiên khác biệt chưa có ý 3.12 cho thấy, thời gian chiếu đèn trung bình tính theo ngày với trẻ có vàng da nghĩa thống kê Từ thời điểm sau 48 trở giảm nồng độ bilirubin trước chiếu đèn vùng có dài so với vùng khác Tuy nhiên chậm lại tương đương loại đèn Như vậy, việc điều trị chiếu khác biệt ý nghĩa thống kê Có lẽ số trẻ bị vàng da mức đèn sớm làm giảm nhanh nồng độ bilirubin tự sau thời điểm 24 vùng 3, nhiều Ở nhóm trẻ vàng da vùng thường nhẹ điều tốt tránh nguy vàng nhân não Sau 72 hầu hết nồng độ phát sớm nên khống chế nồng độ bilirubin kịp thời bilirubin máu giảm đến mức an toàn Kết hoàn - Thời gian chiếu đèn trung bình theo tuổi xuất vàng da: Trong kết toàn phù hợp với nhận xét Khu Thị Khánh Dung cộng [5] điều nghiên cứu không thấy có khác biệt có ý nghĩa thống kê trị vàng da tăng bilirubin tự chiếu đèn huỳnh quang ánh sáng xanh hãng Rạng đông khoa sơ sinh Bệnh viên Nhi Trung ương tác giả Bùi Thị Thuỳ Dương cho hiệu cao [6], tác giả Ngô Minh Xuân nghiên cứu chiếu đèn mặt Compact cho hiệu cao [32] Trong điều kiện có nhiều sơ sở y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh, thiếu thốn trang thiết bị, đèn LED, nên việc sử dụng đèn huỳnh quang để điều trị vàng da tăng bilirubin tự phù hợp, rẻ tiền hiệu để đề thời gian điều trị chiếu đèn trung bình ngày tuổi phát vàng da Nhận xét Khu Thị Khánh Dung số tác giả khác cho ngày phát vàng da (tuổi vàng da) tính từ đẻ đến lúc gia đình thầy thuốc phát vàng da có ảnh hưởng đến thời gian chiếu đèn [5], [30], [41], [56] Nhìn chung tác giả cho việc chiếu đèn sớm khống chế gia tăng nhanh nồng độ bilirubin máu giảm tỷ lệ thay phòng nguy biến chứng vàng nhân não cho trẻ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 60 61 máu sơ sinh Vì vậy, nhiều tác giả quan tâm đến việc quản lý, Ngoài trẻ vàng da có nhiễm khuẩn khác kèm theo như: Viêm rốn, viêm da, cách tiếp cận ngăn ngừa sớm vàng da trẻ sơ sinh [5], [58], [59] tiêu chảy TGCĐTB không khác biệt so với trẻ không bị bệnh - Tác dụng phụ chiếu đèn vàng da sơ sinh: Chúng thấy tần suất xuất tác dụng phụ trẻ chiếu đèn 16 lần, chiếm tỷ lệ 13,6% Tần suất xuất tác dụng phụ chiếu đèn nghiên cứu tương đương với nghiên cứu Bùi Thị Thuỳ Dương (15%) [6] Trong mẩn đỏ da có dấu hiệu nước lâm sàng tương đương (5,2%), trẻ tiêu chảy sốt thấp (1,7%), số trường hợp sốt nhẹ vừa Nhiễm khuẩn kèm theo đánh giá nhiễm khuẩn xảy trước tiến hành điều trị chiếu đèn, viêm phổi sơ sinh nhiều (27/115 trẻ) Nghiên cứu số tác Khu Thị Khánh Dung, Trần Liên Anh cho thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn cao có liên quan rõ rệt nhiễm khuẩn sơ sinh với vàng da tăng bilirubin tự kéo dài tăng thời gian điều trị [3], [5] Có lẽ tình trạng nhiễm khuẩn toàn thân (viêm phổi, nhiễm trùng máu ) làm tăng trình giáng hóa hồng cầu giải phóng Như vậy, có lẽ tác dụng phụ nước trẻ chăm sóc lồng ấp chưa bilirubin tự làm chậm trình chuyển hóa bilirubin nên thời gian điều đảm bảo độ ẩm lượng bù dịch chưa đủ đáp ứng với đào thải, bay trị kéo dài Theo tác giả S De Smet cộng (2009) nghiên cứu sử nước chiếu đèn Mẩn đỏ da dấu hiệu nhẹ thường khỏi dụng liều cao immunoglobulin trẻ sơ sinh vàng da nhiễm khuẩn cho thấy chăm sóc da sau ngừng chiếu đèn, vấn đề cần quan nhiễm khuẩn yếu tố gây vàng da kéo dài [70], [71] tâm chiếu đèn Một số tác giả cho thấy tác dụng phụ chiếu đèn - Liên quan nồng độ bilirubin máu trước điều trị với thời gian thường thấp thoáng qua [4], [6], [30], Clarence W, Gowen Jr số tác chiếu đèn trung bình: Kết nghiên cứu cho thấy thời gian giả nước cho thấy da màu đồng tác dụng phụ hay gặp chiếu đèn điều trị chiếu đèn trung bình nhóm trẻ có nồng độ bilirubin máu ≥ 340 trẻ non tháng, vàng da nặng kéo dài [41], [58], [60], [70], nhiên μmol dài nhóm có nồng độ bilirubin máu < 340 μmol Sự khác biệt có nghiên cứu không gặp trường hợp Hiện nay, để khắc phục ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Kết phù hợp với nhận hạn chế nhiều tác dụng phụ nhiều loại đèn nước, nhiệt qua da người ta cải tiến áp dụng loại đèn tiên tiến hiệu đèn LED [5], [7], [53], [55] 4.3 Một số yếu tố ảnh hƣởng đến kết điều trị vàng da liệu pháp ánh sáng - Liên quan vàng da tăng bilirubin tự có nhiễm khuẩn kèm theo với thời gian chiếu đèn trung bình: Kết cho thấy, TGCĐTB trẻ vàng da có viêm phổi kèm theo 4,0 ± 1,4 ngày, dài trẻ không bị viêm phổi (3,4 ± 1,0) Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn xét Khu Thị Khánh Dung (2005) [5], thời gian điều trị chiếu đèn nhóm có nồng độ bilirubin máu cao dài nhóm có nồng độ bilirubin máu thấp Nghiên cứu số số tác giả khác cho kết tương tự [18], [41], [66] Việc phát sớm vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh nồng độ bilirubin máu mức thấp kết điều trị chiếu đèn hiệu [5], [6, [66] - Liên quan tuổi thai với thời gian chiếu đèn trung bình: Trẻ đẻ thiếu tháng (< 37 tuần) có TGCĐTB (3,7 ± 1,2 ngày), dài trẻ đẻ đủ tháng (3,2 ± 1,1 ngày) Trẻ đẻ non tháng có nhiều nguy nói chung Một số tác Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 62 63 giả nghiên cứu cho thấy tuổi thai có liên quan rõ rệt đến tỷ lệ mắc vàng da tăng chứng nặng, nên việc chiếu đèn áp dụng nhiều biện pháp can thiệp bilirubin tự mức độ vàng da [5], [57] Thời gian chiếu đèn trung bình trẻ khác truyền đạm, dịch nên nồng độ bilirubin giảm nhanh chóng đẻ non thường kéo dài trẻ đẻ đủ tháng trẻ đẻ non phát thời gian chiếu đèn kéo dài không rõ rệt [23], [45], [52], [63] vàng da điều trị chiếu đèn sớm hơn, nhiều chiếu đèn mang tính dự - Cân nặng lúc vào viện trẻ có ảnh hưởng tới thời gian chiếu đèn phòng, diễn biến giảm nồng độ bilirubin máu trẻ đẻ non thường trung bình Trẻ có cân nặng vào viện < 2500 gram có thời gian chiếu đèn chậm trẻ đẻ đủ tháng, mặt khác trẻ đẻ non lại có nhiều nguy dẫn trung bình 3,7 ± 1,1 ngày dài trẻ có cân nặng ≥ 2500gr (3,2 ± 1,3 đến việc gia tăng nồng độ bilirubin máu tình trạng suy hô hấp, toan máu, ngày) Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Kết nghiên cứu nhiễm khuẩn, nên thời gian chiếu đèn thường kéo dài [57], [58], [59] tương tự công bố số tác giả, với trẻ cân nặng < 2500g, đẻ Nhiều nghiên cứu cho thấy nồng độ protid máu thấp có liên quan với tỷ lệ mắc non thời gian chiếu đèn kéo dài Trẻ đẻ non, cân nặng thấp không vàng da, mức độ vàng da thời gian điều trị thường kéo dài Những trẻ đẻ điều trị vàng da kéo dài mà điều trị bệnh kèm theo khó khăn non tháng thường có nồng độ protid máu thấp trẻ đẻ đủ tháng [33], [42] [20], [42], [48] Trẻ đẻ nhẹ cân, đẻ non Maisel MJ năm (1994) Khu Thị Khánh Dung nghiên cứu định lượng Albumin máu cho thấy tỷ lệ mắc xếp vào bảng phân loại yếu tố gây vàng da dựa nguyên nhân tăng tạo vàng da cao nhóm trẻ có nồng độ albumin < 30g/l [5], Vũ Thị Xuyên cho bilirubin máu giảm khả đào thải bilirubin khỏi thể [58] tỷ lệ truyền plasma tươi điều trị chiếu đèn vàng da sơ sinh chủ yếu - Liên quan sử dụng đèn LED đèn huỳnh quang với thời gian trẻ đẻ non [33] Một số tác giả cho thời gian chiếu đèn vàng da tăng chiếu đèn trung bình: kết cho thấy ngày chiếu đèn trung bilirubin tự trẻ sơ sinh non tháng thường kéo dài so với trẻ đủ tháng, bình nhóm trẻ sử dụng đèn LED (3,3 ± 0,9 ngày) thấp ngày điều trị lẽ chức chuyển hoá bilirubin gan trẻ đủ tháng, khả trung bình nhóm trẻ dùng đèn huỳnh quang 3,9 ± 1,3 ngày Sự khác đào thải phân xu chậm hơn, hấp thu sữa chức tiêu hoá biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Một số tác giả nghiên cứu so sánh trình tái hấp thụ bilirubin ruột tăng so với trẻ đủ tháng [2], [50], [54] hiệu việc sử dụng số loại đèn khác đèn, đèn Halogen tác - Về bất đồng nhóm máu ABO mẹ với thời gian điều trị giả Phạm Đỗ Ngọc Diệp [4], đèn Compact Ngô Minh Xuân [32], đèn chiếu đèn trung bình: Kết bảng 3.18 cho thấy khác biệt xạ trắng giá thấp C.Djiokomuljiato cộng [43], chiếu đèn mặt thời gian chiếu đèn trung bình nhóm trẻ có bất đồng không bất đồng xạ cao Jun H Kang (2005) [53], cho thấy loại đèn cho kết nhóm máu mẹ - Kết phù hợp với nghiên cứu tốt Tuy nhiên trình sử dụng đèn chiếu phải kiểm tra số tác giả cho nhóm bất đồng nhóm máu có nồng độ bilirubin tăng lượng nguồn ánh sáng, chất lượng bóng, dàn đèn Điều trị vàng da tăng cao, nguy thay máu cao, thời gian chiếu đèn kéo dài không rõ rệt bilirubin tự trẻ sơ sinh phương pháp ánh sáng phải cải tiến, Những trẻ có bất đồng nhóm máu mà có nồng độ bilirubin cao ngưỡng từ loại đèn đơn giản tự tạo cách lắp nhiều đèn huỳnh quang ánh truyền máu, thường quan tâm điều trị tích cực để phòng ngừa biến sáng trắng đến loại đèn chiếu vàng da đại, hiệu an toàn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 64 65 [29], [43], [53] Ở sở y tế gặp nhiều khó khăn chưa có điều kiện KẾT LUẬN trang bị loại đèn điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh việc lắp ráp, sử dụng đèn huỳnh quang tự chế với ánh sáng trắng Kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh liệu có hiệu làm giảm bilirubin máu, giảm nguy thay máu biến chứng pháp ánh sáng khoa Nhi bệnh viện ĐKTƢTN vàng nhân não nguy hiểm cho trẻ - 87,8% trẻ khỏi, 3,1% trẻ phải thay máu (9,2%) trẻ tử vong xin bệnh nặng - Tỷ lệ điều trị khỏi trẻ đẻ đủ tháng (95,2%) cao trẻ đẻ non tháng (84,3%), trẻ có cân nặng ≥ 2500gram (94,7%) cao trẻ có cân nặng < 2500 gram (84,9%) trẻ không bất đồng nhóm máu mẹ (89,7%) cao trẻ có bất đồng nhóm máu (71,4%) - Thời gian phát vàng da sớm kết điều trị khỏi cao (< 24 khỏi 100% với ≥ 49 khỏi 81,1%) - 9,2% trẻ tử vong nặng xin nhóm trẻ đẻ non tháng có cân nặng thấp (< 2500gram) - Sau 24 - 48 chiếu đèn nồng độ bilirubin máu nhanh chóng (đèn LED giảm bilirubin máu nhanh đèn huỳnh quang) Sau 48 trở tốc độ giảm bilirubin loại đèn chậm lại tương đương - Tác dụng phụ chiếu đèn thường gặp mẩn đỏ da (5,2%), nước (5,2%), sốt, tiêu chảy Một số yếu tố ảnh hƣởng đến kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh liệu pháp ánh sáng - Thời gian chiếu đèn trung bình trẻ vàng da có viêm phổi kèm theo dài trẻ không bị viêm phổi - Trẻ có nồng độ bilirubin máu ≥ 340 mol/l có thời gian chiếu đèn trung bình dài trẻ có nồng độ bilirubin máu < 340mol/l - Trẻ đẻ thiếu tháng có thời gian chiếu đèn trung bình dài trẻ đẻ đủ tháng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 66 67 - Trẻ có cân nặng vào viện < 2500gram có thời gian chiếu đèn trung KHUYẾN NGHỊ bình dài trẻ có cân nặng ≥ 2500 gram - Sử dụng đèn LED có thời gian chiếu đèn trung bình ngắn đèn huỳnh quang Tổ chức hướng dẫn cho cán y tế khoa sản, nhà hộ sinh, trạm y tế gia đình cách theo dõi, phát sớm đánh giá mức độ vàng da sơ sinh tuần đầu sau đẻ để có thái độ xử trí Cần triển khai rộng rãi cách áp dụng điều trị vàng da tăng bilirubin tự liệu pháp ánh sáng tuyến y tế huyện Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 68 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tô Thanh Hương (1979), "Tình hình bệnh tật sơ sinh 10 năm 1969 1978", tạp chí Y học thực hành, tập 25 (số 6), tháng 11- 12, Bộ Y tế, tr - 10 I TIẾNG VIỆT 10 Huỳnh Thị Duy Hương (1996), “Vàng da tăng Bilirubin gián tiếp trẻ Nguyễn Quang Anh (2006), “Hội chứng vàng da trẻ sơ sinh”, Bài giảng nhi khoa, tập 1, Nxb Y học, Hà Nội, tr 145 - 55 sơ sinh”, Bài giảng Nhi khoa, tập 2, Nxb Y học, Hà Nội, tr 166 - 210 11 Tạ Thị Ánh Hoa (1976), “Điều trị triệu chứng vàng da tăng bilirubin tự Trần Liên Anh (2002), Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng bước đầu đánh giá kết thay máu cho trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin gián trẻ sơ sinh”, Tạp chí Y học thực hành, năm thứ 22(số 204), Hà Nội, Tr 102 - 118 tiếp máu, Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa II, Hà Nội 12 Tạ Thị Ánh Hoa (1979), “Vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh”, Tạp Trần Liên Anh (2004), “Vàng da tăng bilirubin gián tiếp”, Hướng dẫn chẩn chí Y học thực hành, năm thứ 25(số 4) tháng - 8, Hà Nội, tr 21 - 27 đoán điều trị bệnh trẻ em, Nxb Y học, Hà Nội, Tr 12 - 17 Phạm Đỗ Ngọc Diệp (2003), Đánh giá hiệu điều trị vàng da tăng bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh chiếu đèn halogen khoa sơ sinh Bệnh viện Saint - Paul, Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa II, Hà Nội Khu Thị Khánh Dung, Nguyễn Kim Nga, Trần Liên Anh, Lê tố Như (2007), "Vàng da tăng bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh, đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, số yếu tố liên quan kết can thiệp", Tạp chí Nhi khoa Việt Nam, tập 15(số 1), Bộ Y tế, tr 32 - 40 Bùi Thị Thuỳ Dương (2008), Nghiên cứu hiệu điều trị vàng da tăng 13 Nguyễn Công Khanh (1999), “Điều trị vàng da” Cấp cứu nhi khoa, Nxb Y học, Hà Nội, tr 313 14 Nguyễn Công Khanh (2005), “Vàng da sơ sinh”, Tiếp cận chẩn đoán nhi khoa, Nxb Y học, Hà Nội, tr 18 - 22 15 Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Thanh Liêm (2006) “Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh trẻ em”, Nxb y học, Hà Nội, tr 12 - 19 16 Nguyễn Thị Kiểm (1989), Tình hình vàng da tăng bilirubin huyết trẻ đẻ khoa Sơ Sinh từ 1988 - 1989, Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học, điều trị năm 1989 Viện BVBMTSS Hà Nội, tr 66 - 71 bilirubin gián tiếp đèn Rạng đông ánh sáng xanh trẻ sơ sinh đủ 17 Vương Thuý Lan (1995), Đo bilirubin toàn phần trẻ sơ sinh phương tháng khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương, Luận văn tốt nghiệp pháp đo qua da, Công trình nghiên cứu khoa học, Viện BVBMTSS Hà Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội Nội, tr 97 - 101 Huỳnh Thế Hoàng (2003), Thiết bị đèn chiếu công nghệ LED điều trị bệnh 18 Nguyễn Thị Quỳnh Nga (2005), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm vàng da dành cho trẻ sơ sinh, Đề tài khoa học ứng dụng Đại học Bách sàng theo nguyên gây vàng da tăng bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh, khoa Thành phố Hồ Chí Minh, tr 12 - 20 Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú ĐHY Hà Nội Lê Diễm Hương (1976), “Bệnh vàng da tăng Bilirubin gián tiếp trẻ sơ 19 Phạm Thanh Mai, Hoàng Thị Thành (1984), Một vài nhận xét hội chứng sinh non tháng”, Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1975 - 1980, vàng da tăng bilirubin huyết trẻ sơ sinh năm 1984 khoa sơ sinh, Công Viện Bảo vệ Bà mẹ trẻ Sơ sinh, Hà Nội, tr 60 trình nghiên cứu khoa học, Viện BVBMTSS Hà Nội, tr 116 - 121 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 70 71 20 Khổng Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thanh Vân, Lê Thị Nga (1999), "Nhận xét 29 Đặng Thị Hải Vân cộng (2003), “ Nhận xét tình hình vàng da tăng lâm sàng kết điều trị vàng da tăng bilirubin trẻ sơ sinh điều trị bilirubin gián tiếp khoa sơ sinh bệnh viện Saint - Paul”, Tạp chí khoa nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên", Công trình nghiên cứu y học, tập 35(số 2), Tr 140 - 145 nghiên cứu khoa học, Tạp chí Y học thực hành, tháng 2, tr 133 - 134 21 Khổng Ngọc Mai cộng (2006), “Tình hình bệnh tật tử vong sơ sinh năm (2001 - 2005) khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương 30 Ngô Minh Xuân (1999), " Vàng da nặng tăng bilirubin gián tiếp",Tạp chí Y học thực hành, Thành phố Hồ Chí Minh, tập 1(số 3), tr 140 - 145 31 Ngô Minh Xuân (2001), Phân cấp chẩn đoán điều trị vàng da sơ sinh Thái Nguyên”, Tạp chí Y học thực hành chuyên đề sơ sinh, tr.40 - 46 tăng bililubin gián tiếp, Luận án tiến sĩ y học, Thành phố Hồ Chí Minh 22 Võ Đức Minh (2008), Vàng da sơ sinh, Thư viện khoa học VLOS 32 Ngô Minh Xuân (2007), “ So sánh hiệu phương pháp chiếu đèn Medline mặt điều trị vàng da sơ sinh nặng tăng bilirubin gián tiếp”, Tạp 23 Nguyễn Tuyết San (1980), Sơ nhận định vàng da bất đồng nhóm máu mẹ hệ ABO, công trình nghiên cứu khoa học 1976 - 1980 Viện BVBMTSS Hà Nội, tr 67 - 68 chí Nhi khoa, tập 15(số 1) tr 42 - 46 33 Vũ Thị Xuyên (2000), Kết hợp truyền Plasma tươi chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh tăng bilirrubin máu, Công trình nghiên cứu khoa 24 Nguyễn Ngọc Siêm, Lâm Thị Mỹ (2005), "Giá trị phương pháp đo học Viện Nhi Trung ương, Nxb Y học, Hà nội, tr 79 - 82 bilirubin qua da trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin gián tiếp", Tạp chí II TIẾNG ANH nghiên cứu khoa học, tập 38(số 5), Bộ y tế - Đại học y Hà Nội, tr 24 - 27 34 A D Chowdhury, D B Shortland, M Hussey (2008), "Understanding 25 Hoàng Văn Sơn (1972), " Định lượng Bililubin huyết điện”, tạp chí Y học thực hành , năm thứ 18 (số 180), tháng 11 - 12, tr 32 - 33 neonatal jaundice: UK practice and international profile" J R Soc Promot Health 128(4), p 202 - 26 Trương Thị Sương (2004), “ Khảo sát nghiên cứu tiến triển lâm sàng 35 A D Chowdhury, M H Hussey, D B Shortland (2007),"Critical overview vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh,” Tạp chí Y học thực hành, Bộ y of the management of neonatal jaundice in the UK" Public Health 121(2), tế (số 495), tr 304 - 310 p 137 - 43 27 Hà Công Thanh, Từ Sỹ Khương (1989), “ Một số nhận xét bước đầu qua 36 A Amirshaghaghi, K Ghabili, M M Shoja, H Kooshavar (2008), "Neonatal 12 trường hợp vàng da tăng bilirrubin gián tiếp điều trị thay jaundice: knowledge and practice of Iranian mothers with icteric newborns" máu” Tạp chí Y học thực hành (số 6), tháng 11 - 12, tr 32 - 33 Pak J Biol Sci 11(6), p 942 - 28 Lê Nam Trà, Nguyễn Thanh Liêm (2005), Báo cáo kết nghiên cứu 37 A Cakmak, M Calik, A Atas, I Hirfanoglu, O Erel (2008), "Can haptoglobin lựa chọn kỹ thuật thích hợp xây dựng quy trình cấp cứu nhi khoa chủ be an indicator for the early diagnosis of neonatal jaundice?" J Clin Lab Anal yếu, Bộ khoa học công nghệ - Bộ y tế, tr 207 - 212 22(6), p 409 - 414 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 72 73 38 A E Burgos, S K Schmitt, D K Stevenson, C S Phibbs (2008), "Readmission 48 F P Facchini, M A Mezzacappa, I R Rosa, F Mezzacappa Filho, A for neonatal jaundice in California, 1991 - 2000", trends and implications Aranha-Netto, S T Marba (2007), "Follow-up of neonatal jaundice in Pediatrics 121(4), p 864 - 869 term and late premature newborns" J Pediatr (Rio J) 83(4), p 313 - 22 39 A Hobbs L Burke, J M Robbins, T M Bird, C, C Nesmith, J M Tilford (2009), "Trends in hospitalizations for neonatal jaundice and kernicterus in the United States, 1988 - 2005", Pediatrics 123(2), p 524 - 32 40 B Gupta Agarwal, V Singh, S P Goel (2007), "Maternal and neonatal factors affecting physiological jaundice in western U.P" Indian J Physiol 49 Gabilan JC (1998), “Pharmacologic treatment of nenatal jaundice A new approach”, Arch Pediatr, 1998 Nov, 5(11), p.1274 - 50 H D Buiter, S S Dijkstra, R F Oude Elferink, P Bijster, H A Woltil, H J Verkade (2008), "Neonatal jaundice and stool production in breastor formula-fed term infants" Eur J Pediatr 167(5), p 501 - 51 Hinkes Michael T (1998), “Neonatal Hyperbilirubinemia”, Manual of Pharmacol 51(2), p 203 - 41 B Csoma, L Kemeny, J Olah (2008), "Phototherapy for neonatal jaundice" N Engl J Med 358(23), p 2523 - 4, author reply 2524 - neonatal care, p 1975 - 2009 52 Hsiao-Bai Yang (1999), The clinical application of Coombs test and 42 C E Ahlfors, R P Wennberg, J D Ostrow, C Tiribelli, (2009), "Unbound elution test in the ABO - Incompatibiliti relate hemolytic disease of (free) bilirubin: improving the paradigm for evaluating neonatal jaundice" Clin newborn, 10 th Regional Congress of the international Society of Blood Chem 55(7), p 1288 - 99 Transfution Western Pacific Region, p 321 43 C Djokomuljanto, B S Quah, Y Surini, R Noraida, N Z Ismail, T W 53 Jun H Kang (2005), “ Double phototherapy with high irradiance compared Hansen, H Van Rostenberghe (2006), "Efficacy of phototherapy for with single phototherapy in neonates with hyperbilirubinemia, American neonatal jaundice is increased by the use of low-cost white reflecting journal of perinatology” Vol 12 number may 1995, p 178 - 80 curtains" Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 91(6), p F439 - 42 44 Clarence W, Gowen Jr (2006),“Anemia and Hyperbilirubinemia”, Essentials practice of bilirubin analysis" Ann Clin Biochem 45(5), p 452 - 62 55 Klaus Jahrig, Peter Mersel (1993),“Phototherapy treatment neonatal of Pediatrics fifth edition, p 313 - 45 Chen j, Ling U (1994), “Prediction of the development of neonatal hyperbilirubinemia in ABO incompatibility”, Chung Hua I Hua Tsa Chih, Taipei, 1994 Jan, 53(1), p 13 - 18 jaundice with visible light”, Qusintessens Verlag-GmbH Munchen, p 115 56 K Bhutani, M J Maisels, A R Stark, G Buonocore (2008), "Management of jaundice and prevention of severe neonatal hyperbilirubinemia in infants >or = 46 Dikshit SK,Gupta PK (1989),“Exchange transfusion in neonatal hyperbilirubinemia ”, Indian Pediatr 26(11), p 1139 - 45 47 Ebbesen F (2001), “Recurrence kernicterusin term and near-term infants in Demark”, Acta Pediatr, 90(9) p 1080 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 54 J M Kirk (2008), "Neonatal jaundice: a critical review of the role and 35 weeks gestation" Neonatology 94 (1), p 63 - 57 Martin M Avroy A Fanaroff, Richard J (2006), “Diseases of the Fetus and Infant”.7th Edition Neonatal Perinatal Medicine, Mosby 2002 p 1309 - 1346 http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 74 75 58 Maisel M.J (1994), "Jaundice, neonatology pathophysiology and management 68 Sarici SU, Yurdakok M (2002), “An early (sixth hour) serum bilirubinemia of the newborn” Fourth edition Edited by Gordon B Avery, Mary Ann surement is useful in predicting the development of signficant hyperbilirubinemia Fletcher, and Mhairi G Mac Donal J.B Lipincott company Philadelphia, p and servers ABO” pediatr 109 (4), p 53 630 - 711 69 S K Moerschel, L B Cianciaruso, L R Tracy (2008), "A practical 59 M J Maisels (2006), "Neonatal jaundice" Pediatr Rev 27(12), p 443 - 54 60 M J Maisels,A F McDonagh, (2008), "Phototherapy for neonatal jaundice" N approach to neonatal jaundice" Am Fam Physician 77(9), p 1255 - 62 70 S De Smet, F Monpoux, C Dageville, A M Maillotte, F.Casagrande, P Boutte (2009), "High - dose intravenous immunoglobulin therapy and Engl J Med 358(9), p 920 - 61 M.B O Olusanya (2006), "Letter to the Editors: the burden of neonatal jaundice and sepsis in developing countries" Trop Med Int Health 11(3), p 381 62 McGraw-Hill (2004), “Neonatology: Management, Procedurs, On - Call Problems, Diseases, and Drugs” Fifth Edition A LANGE clinical manual neonatal jaundice due to red blood cell alloimmunization." Arch Pediatr 71 V D Ostrow, R P Wennberg, C Tiribelli (2008), "Phototherapy for neonatal jaundice" N Engl J Med 358(23), p 2524, author reply 2524 - 72 William J Cashore (1990), “The Nerotoxicity of Bilirubin”, Clinics in Perinatology 71(2) p 437 - 44 Lange Medical Books, p 175 - 179, p 247 - 250, p 381 - 388 63 Makay, N Duman, E Ozer, A Kumral, D Yesilirmak, H Ozkan (2007), "Randomized, controlled trial of early intravenous nutrition for prevention of neonatal jaundice in term and near-term neonates", JPediatr Gastroenterol Nutr 44(3), p 354 - 358 64 N R Kaini, D Chaudhary, V Adhikary, S Bhattacharya, M Lamsal (2006), "Overview of cases and prevalence of jaundice in neonatal intensive care unit" Nepal Med Coll J 8(2), p 133 - 135 65 N Khalesi,F Rakhshani (2008), "Knowledge, attitude and behaviour of mothers on neonatal jaundice" J Pak Med Assoc, 58(12), p 671- 66 R Kapoor (2008), "Phototherapy for neonatal jaundice" N Engl J Med 358 (23), p 2522 - 3, author reply 2524 - 67 Richard E, Kilegman (2000), “Jaundice and hyperbilirubinemia in newborn”, Nelson text book pediatrics 16 th edition W.B Saunder company 2000, p 513 - Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 76 77 ¬ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN BỘ MÔN NHI Số bệnh án: Phiếu số - Tuổi bắt đầu chiếu đèn điều trị vàng da tăng Bilirubil tự < 24  24 - 48  49 - 72  > 72  - Triệu chứng lâm sàng Triệu chứng lâm sàng PHIẾU NGHIÊN CỨU BỆNH NHÂN VÀNG DA SƠ SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN B.Đ đ.trị sau 24 h sau 48 h sau 72h Màu sắc da (vùng vàng da) Tinh thần Hành - Họ tên trẻ: Nam  Nữ  Dân tộc: - Ngày, tháng, năm sinh Tuổi vào viện - Con thứ  Tuổi thai: tuần, ngày đầu kỳ kinh cuối Phản xạ bú Trương lực - Họ tên mẹ: Tuổi .Nghề nghiệp - Địa - Ngày vào viện: Quá trình bệnh lý - Lý vào viện - Chẩn đoán - Cách đẻ: Đẻ thường  Đẻ huy  Mổ lấy thai  Đẻ khác  - Thời gian chuyển dạ: .phút - Ngạt thai: Có  Không  - Mẹ bị sản giật: Có  Không  - Mẹ bị sốt: Có  Không  - Bệnh kèm theo + Viêm phổi Có  Không  + Viêm rốn Có  Không  + Viêm da Có  Không  + Tiêu chảy Có  Không  + Bướu huyết Có  Không  + Bệnh khác Có  Không  - Xét nghiệm + Bạch cầu:  109/l + Hồng cầu:  1012/l + Hb: g/l + Hct: % viện gam + Prôtein TP g/l - Tuổi xuất vàng da + Albumin: g/l - Mẹ có bệnh thời kỳ mang thai - Cân nặng sơ sinh gam, cân nặng < 24  24 - 48  49 - 72  > 72  Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn vào - Nhóm máu: Mẹ: ABO: Rh  Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Con: ABO: Rh  http://www.Lrc-tnu.edu.vn 78 - Test coombs: Dương tính   Âm tính - Định lượng nồng độ bilirubin máu (µmol) BĐ đ.trị Bilirubin sau 24 h sau 48 h sau 72 h Toàn phần Trực tiếp Gián tiếp (tự do) Điều trị - Loại đèn chiếu: .Từ ngày đến ngày - Chế độ ăn: Sữa mẹ  Sữa bột  Hỗn hợp  - Truyền dịch Có  Không  - Truyền Albumin Có  Không  - Truyền máu Có  Không  - Điều trị khác: Tác dụng phụ Mẩn đỏ  Sốt  Mất nước  Tiêu chảy  Khác  Kết điều trị Khỏi  Thay máu  Chuyển tuyến  Tử vong, xin  Ngày tháng năm 2009 Ngƣời điều tra Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn [...]... hình vàng da sơ sinh tại da ở trẻ sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện ĐKTƯTN [20], [21] Nhưng chưa có Bệnh viện Saint - Paul [29] và Bùi Thị Thùy Dương (2008) đã nghiên cứu tác giả nào đi sâu ánh giá toàn diện kết quả điều trị vàng da tăng bilirubil tự ánh giá hiệu quả chiếu đèn Rạng đông ánh sáng xanh điều trị vàng da tăng do bằng ánh sáng liệu pháp bởi sử dụng các loại đèn chiếu khác nhau, cũng bilirubin. .. 2/3 Kết quả này cũng phù 4.2 Kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu hợp với nghiên cứu của Khổng Thị Ngọc Mai và Cs, tỷ lệ vàng da sơ sinh ở pháp ánh sáng tại khoa Nhi bệnh viện ĐKTƢTN trẻ đủ tháng tại khoa Nhi Bệnh viện ĐKTƯTN từ 2001đến 2005 là 30% [21] và Khu Thị Khánh Dung nghiên cứu ở viện Nhi Trung ương (2005), trẻ đẻ non chiếm (63,57%) tổng số sơ sinh vàng da [5],... tăng bilirubin sơ sinh điều trị, vì vậy đã làm tăng tỷ lệ trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin tự do tại thực sự ở mỗi nhóm dân tộc là bao nhi u Nhưng kết quả của chúng tôi cũng khoa Nhi u tác giả nghiên cứu ở các nước phát triển cho thấy vàng da tăng cho thấy tần suất gặp vàng da tăng bilirubin tự do bệnh lý ở trẻ em dân tộc bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh thường chỉ chiếm (6 - 10%) tổng số trẻ sơ sinh. .. về ánh điều trị kịp thời và hiệu quả [36], [40],[45], [48] giá hiệu quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp 1.2 Tình hình nghiên cứu về vàng da sơ sinh do tăng bilirubin tự do chiếu đèn Halogen tại khoa sơ sinh Bệnh viện Saint - Paul Hà Nội [4], Đặng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái. .. vấn đề vàng da nặng do triển hầu như không có trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin tự do phải thay tăng bilirubin tự do đã đưa ra kết luận điều trị sử dụng ánh sáng xanh có hiệu máu, trẻ sơ sinh được theo dõi chặt chẽ từ 3 đến 5 ngày sau đẻ và các bà quả nhất trong chiếu đèn để điều trị bị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ mẹ đều được hướng dẫn theo dõi về vàng da trẻ sơ sinh, nên trẻ luôn được sinh. .. 1.1.5 Điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh Ba phương pháp điều trị thường được sử dụng để làm giảm nồng độ bilirubin tự do: chiếu đèn, thay máu và điều trị bằng thuốc Tuy nhi n, vẫn + Tất cả các trường hợp vàng da bệnh lý do tăng bilirubin tự do chưa có chỉ định thay máu còn tranh luận về mức độ nào của bilirubin huyết thanh cần phải điều trị, đặc + Điều trị dự phòng vàng da sơ sinh bệnh. .. Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 64 65 [29], [43], [53] Ở những cơ sở y tế còn gặp nhi u khó khăn chưa có điều kiện KẾT LUẬN trang bị các loại đèn hiện đại để điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh thì việc lắp ráp, sử dụng đèn huỳnh quang tự chế với ánh sáng trắng cũng 1 Kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu đã có hiệu quả làm giảm bilirubin. .. bilirubin tự do tại khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương [6] tất cả các tác như những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả diều trị tại địa bàn trên giả đều cho thấy chiếu đèn điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bệnh lý ở trẻ 1.2.2 Nghiên cứu ở ngoài nước sơ sinh có hiệu quả rõ rệt Nhi u nghiên cứu khác ở Việt Nam cho thấy hiệu Ngay từ thế kỷ 18, Morgagni và cộng sự đã mô tả 15 đứa trẻ vàng da quả cao của ánh sáng. .. huyết ở trẻ mới đẻ tại khoa Sơ Sinh từ 1988 - 1989, Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học, điều trị năm 1989 Viện BVBMTSS Hà Nội, tr 66 - 71 bilirubin gián tiếp bằng đèn Rạng đông ánh sáng xanh ở trẻ sơ sinh đủ 17 Vương Thuý Lan (1995), Đo bilirubin toàn phần trẻ sơ sinh bằng phương tháng tại khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương, Luận văn tốt nghiệp pháp đo qua da, Công trình nghiên cứu khoa học, Viện. .. chuyên khoa II, Hà Nội 12 Tạ Thị Ánh Hoa (1979), Vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sơ sinh , Tạp 3 Trần Liên Anh (2004), Vàng da tăng bilirubin gián tiếp”, Hướng dẫn chẩn chí Y học thực hành, năm thứ 25(số 4) tháng 7 - 8, Hà Nội, tr 21 - 27 đoán điều trị bệnh trẻ em, Nxb Y học, Hà Nội, Tr 12 - 17 4 Phạm Đỗ Ngọc Diệp (2003), ánh giá hiệu quả điều trị vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN.pdf, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN.pdf, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN.pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn