Ôn thi đại học môn vật lý chuẩn: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

82 521 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2016, 08:30

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT1. Dao động điện từ.a. Sự biến thiên điện tích và dòng điện trong mạch dao động+ Mạch dao động là một mạch điện kín gồm một tụ điện có điện dung C và một cuộn dây có độ tự cảm L, có điện trở thuần không đáng kể nối với nhau.+ Điện tích trên tụ điện trong mạch dao động: q = Q0 cos(t + ).+ Điện áp giữa hai bản tụ điện: u = = U0 cos(t + ). Với Uo = Nhận xét: Điện áp giữa hai bản tụ điện CÙNG PHA với điện tích trên tụ điện + Cường độ dòng điện trong cuộn dây: i = q = q0sin(t + ) = I0cos(t +  + ); với I0 = q0. Nhận xét : Cường độ dòng điện NHANH PHA hơn Điện tích trên tụ điện góc + Hệ thức liên hệ : Hay: Hay: + Tần số góc :  = Các liên hệ ; + Chu kì và tần số riêng của mạch dao động: T = 2 và f = + Liên hệ giữa giá trị biên độ và hiệu dụng: U0 = U ; I0 = I Ab. Năng lượng điện từ trong mạch dao động+Năng lượng điện trường tập trung trong tụ điện: +Năng lượng từ trường tập trung trong cuộn cảm: +Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với tần số góc: ’ = 2 ; f’=2f và chu kì T’ = .+Năng lượng điện từ trong mạch: Hay: W = WC + WL = cos2(t + ) + sin2(t + ) => W= = LI = CU = hằng số.+ Liên hệ giữa q0, I0 và U0 trong mạch dao động: Q0 = CU0 = = I0 .Chú ý + Trong một chu kì dao động điện từ, có 4 lần năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường. + Khoảng thời gian giữa hai lần bằng nhau liên tiếp của năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là + Mạch dao động có điện trở thuần R  0 thì dao động sẽ tắt dần. Để duy trì dao động cần cung cấp cho mạch một năng lượng có công suất: + Quy ước: q > 0 ứng với bản tụ ta xét tích điện dương thì i > 0 ứng với dòng điện chạy đến bản tụ mà ta xét. + Khi tụ phóng điện thì q và u giảm và ngược lại khi tụ nạp điện thì q và u tăng . + Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là + Khoảng thời gian ngắn nhất t để điện tích trên bản tụ này tích điện bằng một nửa giá trị cực đại là . 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu DAO NG V SểNG IN T (Bn dnh cho hc sinh, H v tờn: ) A TểM TT Lí THUYT Dao ng in t a S bin thiờn in tớch v dũng in mch dao ng + Mch dao ng l mt mch in kớn gm mt t in cú in dung C v mt cun dõy cú t cm L, cú in tr thun khụng ỏng k ni vi + in tớch trờn t in mch dao ng: q = Q0 cos(t + ) + in ỏp gia hai bn t in: u= q C = U0 cos(t + ) Vi Uo = C q0 C Nhn xột: in ỏp gia hai bn t in CNG PHA vi in tớch trờn t in + Cng dũng in cun dõy: i = q' = - q0sin(t + ) = I0cos(t + + Nhn xột : Cng dũng in NHANH PHA hn in tớch trờn t in gúc q i ) + ( )2 = q0 I0 + H thc liờn h : ( + Tn s gúc : = Hay: Cỏc liờn h LC ( q i ) + ( )2 = I0 I0 I = Q0 = + Chu kỡ v tn s riờng ca mch dao ng: T = + Liờn h gia giỏ tr biờn v hiu dng: U0 = U LC 2; I0 = I Q0 LC ( Hay: q i ) +( ) =1 q0 .q U0 = f= I0 = q0 ; v ); vi Q0 I L = = I0 C C C LC A b Nng lng in t mch dao ng 1 q Q02 L W = Cu = qu = = cos ( t + ) W = ( I 02 i ) 2 2C 2C 2 Q C +Nng lng t trng trung cun cm: Wt = Li = sin ( t + ) Wt = ( U0 u2 ) 2C +Nng lng in trng trung t in: +Nng lng in trng v nng lng t trng bin thiờn tun hon vi tn s gúc: = ; f=2f v chu kỡ T = T +Nng lng in t mch: Q2 1 W = W + Wt = Wmax = Wt max W = CU 02 = Q0U = = LI 02 2 2C Q02 Q02 cos (t + ) + C C Q0 2 => W= = LI = CU = hng s C 2 I + Liờn h gia q0, I0 v U0 mch dao ng: Q0 = CU0 = = I0 LC Hay: W = WC + WL = sin2(t + ) Chỳ ý + Trong mt chu kỡ dao ng in t, cú ln nng lng in trng bng nng lng t trng + Khong thi gian gia hai ln bng liờn tip ca nng lng in trng v nng lng t trng l T L 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu + Mch dao ng cú in tr thun R thỡ dao ng s tt dn trỡ dao ng cn cung cp cho mch mt nng lng cú cụng sut: P = I 2R = I 02 2C 2U 02 U 2C R= R= R 2 2L + Quy c: q > ng vi bn t ta xột tớch in dng thỡ i > ng vi dũng in chy n bn t m ta xột + Khi t phúng in thỡ q v u gim v ngc li t np in thỡ q v u tng T T + Khong thi gian ngn nht t in tớch trờn bn t ny tớch in bng mt na giỏ tr cc i l + Khong thi gian gia hai ln liờn tip m in tớch trờn mt bn t in cú ln cc i l t = L: t cm, n v henry(H) 1mH = 10 H [mili (m) = 10 -3 ] 1àH = 10-6 H [micrụ( )= 10 ] 1nH = 10-9 H [nanụ (n) = 10 ] C:in dung n v l Fara (F) 1mF = 10 F [mili (m) = 10 -3 ] 1àF = 10-6 F [micrụ( )= 10 ] 1nF = 10-9 F [nanụ (n) = 10 ] f:tn s n v l Hộc (Hz) 1KHz = 103 Hz [ kilụ = 103 ] 1MHz = 106 Hz [Mờga(M) = 106 ] 1GHz = 109 Hz [Giga(G) = 109 ] 1pF = 10-12 F [picụ (p) = 10 12 ] in t trng * Liờn h gia in trng bin thiờn v t trng bin thiờn + Nu ti mt ni cú mt t trng bin thiờn theo thi gian thỡ ti ni ú xut hin mt in trng xoỏy in trng xoỏy l in trng cú cỏc ng sc l ng cong kớn + Nu ti mt ni cú in trng bin thiờn theo thi gian thỡ ti ni ú xut hin mt t trng ng sc ca t trng luụn khộp kớn * in t trng :Mi bin thiờn theo thi gian ca t trng sinh khụng gian xung quanh mt in trng xoỏy bin thiờn theo thi gian, ngc li mi bin thiờn theo thi gian ca in trng cng sinh mt t trng bin thiờn theo thi gian khụng gian xung quanh in trng bin thiờn v t trng bin thiờn cựng tn ti khụng gian Chỳng cú th chuyn húa ln mt trng thng nht c gi l in t trng Súng in t - Thụng tin liờn lc bng vụ tuyn Súng in t l in t trng lan truyn khụng gian a c im ca súng in t + Súng in t lan truyn c chõn khụng vi tc bng tc ỏnh sỏng (c 3.108m/s) Súng in t lan truyn c cỏc in mụi Tc lan truyn ca súng in t cỏc in mụi nh hn chõn khụng v ph thuc vo hng s in mụi + Súng in t l súng ngang Trong quỏ trỡnh lan truyn E v B luụn luụn vuụng gúc vi v vuụng gúc vi phng truyn súng Ti mi im dao ng ca in trng v t trng luụn cựng pha vi + Khi súng in t gp mt phõn cỏch gia hai mụi trng thỡ nú cng b phn x v khỳc x nh ỏnh sỏng Ngoi cng cú hin tng giao thoa, nhiu x súng in t + Súng in t mang nng lng Khi súng in t truyn n mt anten, lm cho cỏc electron t anten dao ng +Ngun phỏt súng in t rt a dng, nh tia la in, cu dao úng, ngt mch in, tri sm sột b Thụng tin liờn lc bng súng vụ tuyn + Súng vụ tuyn l cỏc súng in t dựng vụ tuyn, cú bc súng t vi m n vi km Theo bc súng, ngi ta chia súng vụ tuyn thnh cỏc loi: súng cc ngn, súng ngn, súng trung v súng di + Tng in li l lp khớ quyn b ion húa mnh bi ỏnh sỏng Mt Tri v nm khong cao t 80 km m 800 km, cú nh hng rt ln n s truyn súng vụ tuyn in + Cỏc phõn t khụng khớ khớ quyn hp th rt mnh cỏc súng di, súng trung v súng cc ngn nhng ớt hp th cỏc vựng súng ngn Cỏc súng ngn phn x tt trờn tng in li v mt t + Nguyờn tc chung ca thụng tin liờn lc bng súng vụ tuyn in: - Bin iu súng mang: *Bin õm (hoc hỡnh nh) mun truyn i thnh cỏc dao ng in t cú tn s thp gi l tớn hiu õm tn (hoc tớn hiu th tn) *Trn súng: Dựng súng in t tn s cao (cao tn) mang (súng mang) cỏc tớn hiu õm tn hoc th tn i xa Mun vy phi trn súng in t õm tn hoc th tn vi súng in t cao tn (bin iu) Qua anten phỏt, súng in t cao tn ó bin iu c truyn i khụng gian -Thu súng : Dựng mỏy thu vi anten thu chn v thu ly súng in t cao tn mun thu -Tỏch súng: Tỏch tớn hiu súng cao tn (tỏch súng) ri dựng loa nghe õm truyn ti hoc dựng mn hỡnh xem hỡnh nh -Khuch i: tng cng ca súng truyn i v tng cng ca tớn hiu thu c ngi ta dựng cỏc mch khuch i c S ca mt mỏy phỏt vụ tuyn n gin 1.Micrụ 2.Mch phỏt súng in t cao tn 3.Mch bin iu 4.Mch khuch i 5.Anten phỏt 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu ng ten phỏt: l khung dao ng h (cỏc vũng dõy ca cun L hoc bn t C xa nhau), cú cun dõy mc xen gn cun dõy ca mỏy phỏt Nh cm ng, bc x súng in t cựng tn s mỏy phỏt s phỏt ngoi khụng gian d S ca mt mỏy thu n gin 1.Anten thu 2.Mch khuch i dao ng in t cao tn 3.Mch tỏch súng 4.Mch khuch i dao ng in t õm tn 5.Loa ng ten thu: l khung dao ng h, nú thu c nhiu súng, cú t C thay i Nh s cng hng vi tn s súng cn thu ta thu c súng in t cú f = f0 4.S tng t gia dao ng c v dao ng in i lng c Ta x i lng in in tớch q Dao ng c x + 2x = Vn tc v cng dũng in i = Khi lng m t cm L x = Acos(t + ) q = q0cos(t + ) cng nghch o in dung C v = x = -Asin(t + ) v = Acos(t + + /2) i = q = -q0sin(t + ) i = q0sos(t + + /2 ) Lc F hiu in th u v A2 = x + ( ) H s ma sỏt intr R F = -kx = -m 2x ng nng W NL t trng (WL) W = Th nng Wt NL in trng (WC) i q02 = q + ( )2 q u = = L q C WL = Li2 q2 WC = 2C k Dao ng in q + 2q = k m = mv Wt = kx2 LC B CC DNG BI TP DNG 1: Xỏc nh cỏc i lng :T, f, , bc súng m mỏy thu súng thu c a Cỏc cụng thc: -Chu kỡ, tn s, tn s gúc ca mch dao ng: - Bc súng in t: chõn khụng: = -Trong mụi trng: = v f = c nf T = LC c f = cT = c2 ; f = LC LC Hay: = I0 Q = LC Q0 = 10 LC = 10 I0 (m) (c = 3.108 m/s) -Mỏy phỏt hoc mỏy thu súng in t s dng mch dao ng LC thỡ tn s súng in t phỏt hoc thu c bng tn s riờng ca mch.Mch chn súng ca mỏy thu vụ tuyn thu c súng in t cú bc súng: = c f = 2c LC -Nu mch chn súng cú c L v C bin i thỡ bc súng m mỏy thu vụ tuyn thu c s thay i gii hn t: = 2c Lmin C n max = 2c Lmax C max + Ghộp cun cm - cú hai cun cm cú t cm ln lt l L v L2 c ghộp thnh b t cú in dung Lb = Lb -Nu cun dõy ghộp song song: 1 LL = + L/ / = L/ / L1 L2 L1 + L2 1 = + Z Lb Z L1 Z L2 gim t cm gim cm khỏng 01689.930.815 f //2 = f12 + f 22 Nu cun dõy ghộp ni tip: 1 12 = + / / = T/ / T1 T2 12 + 22 Lnt = L1 + L2 ZLb = ZL1 + ZL2 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu tng t cm tng cm khỏng 1 = + Tnt2 = T12 + T22 nt = 12 + 22 f nt f1 f2 + Ghộp t: - Cú hai t in cú in dung ln lt l C1 v C2 c ghộp thnh b t cú in dung Cb = Cb -Nu t ghộp song song: C// = C1 + C2 tng in dung 1 = + gim dung khỏng Z Cb Z C1 Z C2 1 = + T//2 = T12 + T22 // = 12 + 22 f// f1 f2 Nu t ghộp ni tip: 1 = + Cnt C1 C2 Cnt = ZCb = ZC1 + ZC2 C1 C2 C1 + C2 gim in dung tng dung khỏng f nt2 = f12 + f 22 1 12 = + nt = Tnt T1 T2 12 + 22 +B t xoay: = cT = c LC Cx Noỏi tieỏp : Cnt < C0 < 1ữ = C0 Song song : C/ / > C0 > Cx1 + C0 T xoay: C x / / C0 : ữ = C0 Cụng thc T xoay -Cụng thc tng quỏt tớnh in dung ca t t xoay gúc l: ZCi = -Cụng thc tng quỏt ca t xoay l: Zc i 180 1 1 Z Z C1 = + C2 i Z Ci ZC1 180 ; iu kin: ZC2 < ZC1 -Trng hp ny l C1 C C2 v ú ZC2 ZC ZC1 - Nu tớnh cho in dung : Ci = C + C2 C1 i 180 iu kin: C2 > C1 -Cụng thc tng quỏt hn: C = C1 + ( Cmax - Cmin )*/( max - ) b Bi t lun: Bi 1: Mt mch dao ng in t LC gm cun dõy thun cm cú t cm L = mH v t in cú in dung C = 0,2 àF Bit dõy dn cú in tr thun khụng ỏng k v mch cú dao ng in t riờng Xỏc nh chu kỡ, tn s riờng ca mch Bi 2: Mch dao ng ca mt mỏy thu vi cun dõy cú t cm L = 5.10 -6 H, t in cú in dung Hóy cho bit mỏy ú thu c súng in t cú bc súng bng bao nhiờu? 2.10-8 F; in tr thun R = Bi 3: Mch chn súng ca mt mỏy thu vụ tuyn in gm mt cun dõy cú t cm L = àH v mt t in C = 40 nF a) Tớnh bc súng in t m mch thu c 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu b) mch bt c súng cú bc súng khong t 60 m n 600 m thỡ cn phi thay t in C bng t xoay C V cú in dung bin thiờn khong no? Ly = 10; c = 3.108 m/s Bi 4: Cho mt mch dao ng in t LC ang dao ng t do, t cm L = mH Ngi ta o c in ỏp cc i gia hai bn t l 10 V, cng dũng in cc i mch l mA Tỡm bc súng in t m mch ny cng hng Bi 5: Mch chn súng ca mt mỏy thu gm mt cun dõy cú t cm L = 2.10 -6 H, t in cú in dung C thay i c, in tr thun R = mỏy thu thu c cỏc súng in t cú bc súng t 57 m (coi bng 18 m) n 753 m (coi bng 240 m) thỡ t in phi cú in dung thay i khong no? Cho c = 3.10 m/s c.Trc nghim: Cõu 1: Mch dao ng in t gm t C = 16nF v cun cm L = 25mH Tn s gúc dao ng l: A = 200Hz B = 200rad/s C = 5.10-5Hz D = 5.104rad/s Cõu 2: Mch dao ng LC gm cun cm cú t cm L = 2mH v t in cú in dung C = 2pF, (ly = 10) Tn s dao ng ca mch A f = 2,5Hz B f = 2,5MHz C f = 1Hz D f = 1MHz Cõu 3: Mt mch dao ng gm mt t in cú in dung C v mt cun cm cú t cm L Mch dao ng cú tn s riờng 100kHz v t in cú c= 5.nF t cm L ca mch l : A 5.10-5H B 5.10-4H C 5.10-3H D 2.10-4H Cõu 4: Mt mch dao ng LC cú t C=10 4/ F, tn s ca mch l 500Hz thỡ cun cm phi cú t cm l: A L = 102/ H B L = 10 2/ H C L = 10 4/ H D L = 10 4/ H Cõu 5: Mt mch dao ng LC vi cun cm L = 1/ mH, mch cú tn s dao ng l 5kHz thỡ t in phi cú in dung l: A C = 10 5/ àF B C = 10 5/ F D C = 10 5/ àF C = 10 5/2 F Cõu 6: Trong mch dao ng LC, hot ng thỡ in tớch cc i ca t l Q 0=1 àC v cng dũng in cc i cun dõy l I0=10A Tn s dao ng ca mch l: A 1,6 MHz B 16 MHz C 1,6 kHz D 16 kHz Cõu 7: Mch chn súng ca mỏy thu vụ tuyn in gm t C = 880pF v cun L = 20àH Bc súng in t m mch thu c l A = 100m B = 150m C = 250m D = 500m Cõu 8: Mch chn súng ca mỏy thu vụ tuyn in gm t C = 1nF v cun L = 100 àH (ly A = 300 m B = 600 m C = 300 km D = 10) Bc súng m mch thu c = 1000 m 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu Cõu 9: Súng in t chõn khụng cú tn s f = 150kHz, bc súng ca súng in t: A =2000m B =2000km C =1000m D =1000km Cõu 10: Mch dao ng ca mỏy thu vụ tuyn cú cun L=25àH thu c súng vụ tuyn cú bc súng 100m thỡ in dung C cú giỏ tr A 112,6pF C 1,126.10-10F B 1,126nF Cõu 11: Súng FM ca i H Ni cú bc súng = A 90 MHz ; 10 D 1,126pF m Tỡm tn s f B 100 MHz ; C 80 MHz ; D 60 MHz Cõu 12: T in cú in dung C, c tớnh in n in tớch cc i Q max ri ni hai bn t vi cun dõy cú t cm L thỡ dũng in cc i mch l: A I max = LC Qmax B L Qmax C I max = C I max = Qmax LC D I max = C Qmax L Cõu 13: Mt mch dao ng gm cú cun dõy L thun cm khỏng v t in C thun dung khỏng Nu gi I max l dũng in cc i mch, hiu in th cc i Umax gia hai u t in liờn h vi Imax nh th no? Hóy chn kt qu ỳng cỏc kt qu sau: L Imax C A UCmax = B UCmax = L C Imax C UCmax = L C Imax D Mt giỏ tr khỏc Cõu 14: Trong mch dao ng in t, nu in tớch cc i trờn t in l Q v cng dũng in cc i mch l I thỡ chu k dao ng in t mch l: T = A Q0 I0 B T = Q02 I 02 C T = I0 Q0 D T = Q0 I Cõu 15: Mt mch dao ng gm cú cun dõy L thun in cm v t in C Nu gi I dũng in cc i mch, hiu in th cc i U0C gia hai u t in liờn h vi I0 nh th no? A U 0C = I L 2C B U 0C = I L C C U 0C = I C L D U 0C = I C 2L Cõu 16: Gi I0 l giỏ tr dũng in cc i, U l giỏ tr hiu in th cc i trờn hai bn t mt mch dao ng LC Tỡm cụng thc ỳng liờn h gia I0 v U0 A U = I LC B I0 = U L C C Cõu 17: Cụng thc tớnh nng lng in t ca mch dao ng LC l U = I0 L C D I = U LC 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu Q A W = 2L Q B W = 2C Q C W = L D W = Q0 C Cõu 18: Trong mch dao ng khụng cú thnh phn tr thun thỡ quan h v ln ca nng lung t trng cc i vi nng lng in trng cc i l A 2 LI0 < CU 2 2 LI0 = CU 2 B C 2 LI0 > CU 2 2 LI0 = CU 2 D W = Cõu 19: Trong mch dao ng in t LC lớ tng gm cun cm thun t cm L v t in cú in dung thay i c t C n C2 Mch dao ng ny cú chu kỡ dao ng riờng thay i c A t LC1 n LC2 C t LC1 n LC2 B t LC1 n LC2 D t LC1 n LC2 Cõu 20: Mt mch dao ng in t LC lớ tng ang thc hin dao ng in t t in tớch cc i trờn mt bn t l 2.10 -6C, cng dũng in cc i mch l 0,1A Chu kỡ dao ng in t t mch bng A 106 s B 103 s C 4.107 s Cõu 21: Mt mch dao ng LC gm cun thun cm cú t cm L = D 4.105 s 1 H v mt t in cú in dung C = F Chu kỡ dao ng ca mch l A 2s B 0,2s C 0,02s Cõu 22: Mt mch dao ng LC gm cun thun cm cú t cm L = D 0,002s H v mt t in cú in dung C = F Chu kỡ dao ng ca mch l: A 1ms B 2ms C 3ms D 4ms Cõu 23: Mt mch dao ng in t LC gm cun dõy thun cm cú t cm L = mH v t in cú in dung C = 0,2 cú in tr thun khụng ỏng k v mch cú dao ng in t riờng Ly -4 -4 A 6,28.10 s B 12,56.10 s F Bit dõy dn = 3,14 Chu kỡ dao ng in t riờng mch l -5 C 6,28.10 s D 12,56.10-5s Cõu 24: Mt mch dao ng LC cú in tớch cc i trờn mt bn t l Q = 4.10-8C, cng dũng in cc i mch l I = 0,314A Ly = 3,14 Chu kỡ dao ng in t mch l A 8.10-5s B 8.10-6s C 8.10-7s D 8.10-8s Cõu 25: Mt mch dao ng in t LC lớ tng gm cun cm thun cú t cm àH v t in cú in dung àF Trong mch cú dao ng in t t Khong thi gian gia hai ln liờn tip m in tớch trờn mt bn t in cú ln cc i l A 5.10-6s B 2,5.10-6s C.10.10-6s D 10-6s 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu Cõu 26: Mch dao ng gm mt cun dõy thun cm cú t cm L v hai t in cú in dung C v C2 Khi mc cun dõy vi tng t C1, C2 thỡ chu kỡ dao ng tng ng ca mch l T = 0,3 ms v T2 = 0,4 ms Chu kỡ dao ng ca mch mc ng thi cun dõy vi C song song vi C2 l: A 0,5 ms B 0,7 ms C ms D 0,24 ms Cõu 27: Mt mch dao ng gm mt cun cm L = A 20 kHz 0,8 mH v t C = F Tỡm tn s riờng ca dao ng mch B 10 kHz C 7,5 kHz Cõu 28: Mt mch dao ng LC gm cun thun cm cú t cm L = D 12,5 kHz H v mt t in cú in dung C = F Tn s dao ng ca mch l A 250 Hz B 500 Hz C 2,5 kHz D kHz Cõu 29: Mch dao ng LC gm cun cm L = 2mH v t in cú in dung C = 2pF Ly = 10 Tn s dao ng ca mch l : A f = 2,5 Hz B f = 2,5 MHz C f = Hz D f = MHz Cõu 30: Mch dao ng (L, C1) cú tn s riờng f1 = 7,5 MHz v mch dao ng (L, C 2) cú tn s riờng f2 = 10 MHz Tỡm tn s riờng ca mch mc L vi C1 ghộp ni vi C2 A 8,5 MHz B 9,5 MHz C 12,5 MHz D 20 MHz Cõu 31: Mch dao ng lý tng gm cun cm thun cú t cm L khụng i v cú t in cú in dung C thay i c Khi C = C1 thỡ tn s dao ng riờng ca mch bng 30 kHz v tn s dao ng riờng ca mch bng A 50 kHz C = C2 thỡ tn s dao ng riờng ca mch bng 40 kHz Nu C = B 24 kHz C 70 kHz C1C thỡ C1 + C2 D 10 kHz Cõu 32: Mch dao ng in t gm t C = 16 nF v cun cm L = 25 mH Tn s gúc dao ng ca mch A = 200 Hz B = 200 rad/s C = 5.10-5 Hz D = 5.10-4 rad/s Cõu 33: Mt mch dao ng lớ tng gm cun cm cú t cm àH v mt t in cú in dung bin i t 10 pF n 640 pF Ly = 10 Chu k dao ng riờng ca mch ny cú giỏ tr A t 2.10-8s n 3,6.10-7s B t 4.10-8s n 2,4.10-7s -8 -7 C t 4.10 s n 3,2.10 s C t 2.10-8s n 3.10-7s Cõu 34: Mt mch dao ng in t lớ tng ang cú dao ng in t t Ti thi im t = 0, in tớch trờn mt bn t in cc i Sau khong thi gian ngn nht t thỡ in tớch trờn bn t ny bng mt na giỏ tr cc i Chu k dao ng riờng ca mch dao ng ny l A 4t B 6t C 3t D 12t 01689.930.815 Cõu 35: Mt t in cú in dung 10 F Nguyn Quang Chung Ftu.Neu c tớch in n mt hiu in th xỏc nh Sau ú ni hai bn t ny vo mt cun dõy thun = 10 cm cú t cm 1H B qua in tr ca cỏc dõy ni, ly Sau khong thi gian ngn nht l bao nhiờu (k ni) in tớch trờn t cú giỏ tr bng mt na giỏ tr ban u? A s 400 B s 300 C s 1200 D s 600 DNG 2: Vit biu thc in tớch q , ờn ỏp u, dũng in i a Kin thc cn nh: * in tớch tc thi q = q0cos(t + q) Vi : LC = :l tn s gúc riờng Khi t = : Nu q ang tng (t in ang tớch in) thỡ q < 0; Nu q ang gim (t in ang phúng in) thỡ q > * Hiu in th (in ỏp) tc thi u= q q0 = cos(t + q ) = U 0cos(t + u ) C C Khi t = nu u ang tng thỡ u < 0; nu u ang gim thỡ Ta thy u = q u > * Dũng in tc thi i = q = -q0sin(t + ) = I0cos(t + + ) Vi : I0 =q0 Khi t = nu i ang tng thỡ i < 0; nu i ang gim thỡ i > * Cỏc h thc liờn h : I = q0 = q0 LC ; U0 = q0 I L = = LI = I C C C + Khi t phúng in thỡ q v u gim v ngc li + Quy c: q > ng vi bn t ta xột tớch in dng thỡ i > ng vi dũng in n bn t ta xột * Liờn h gia giỏ tr biờn v hiu dng: U0 = U 2; I0 = I A b Bi t lun: Bi 1: Mt mch dao ng gm t in cú in dung C = 25 nF v cun dõy thun cm cú t cm L = 4m H Gi s thi im ban u cng dũng in t giỏ tr cc i v bng 40 mA Tỡm biu thc cng dũng in, biu thc in tớch trờn cỏc bn t in v biu thc in ỏp gia hai bn t Bi 2: Cho mch dao ng lớ tng vi C = nF, L = mH, in ỏp hiu dng ca t in l U C = V Lỳc t = 0, u C = 2 V v t in ang c np in Vit biu thc in ỏp trờn t in v cng dũng in chy mch dao ng Bi 3: Mch dao ng kớn, lớ tng cú L = mH, C = 10 àF Khi dao ng cng dũng in hiu dng I = mA Chn gc thi gian lỳc nng lng in trng bng ln nng lng t trng v t in ang phúng in Vit biu thc in tớch trờn t in, in ỏp gia hai bn t v cng dũng in trờn mch dao ng c Bi trc nghim: Cõu 1: Mt mch dao ng gm mt t in cú in dung C, cun cm L in tr thun ca mch i = 4.10 11 sin 2.10 t , A Q0 = 10-9C in tớch ca t in l B Q0 = 4.10-9C C Q0 = 2.10-9C D Q0 = 8.10-9C R = Dũng in qua mch 01689.930.815 Cõu 2: Phng trỡnh dao ng ca in tớch mch dao ng LC l i = Q0 cos(t + + ) A i = Q0 cos( t + ) B C i = Q0 cos( t + ) D i = Q0 sin( t + ) Cõu 3: Biu thc ca cng dũng in mch dao ng LC l A q = I cos( t + ) C q = I cos( t + ) i = I cos( t + ) Biu thc ca in tớch mch l: q= B u = Q0 cos(t + ) C u = Q0 cos( t + ) B u= D Cõu 5: Mch dao ng gm t in cú in dung I0 cos(t + ) q = Q0 sin( t + ) D Cõu 4: Phng trỡnh dao ng ca in tớch mch dao ng LC l A Nguyn Quang Chung Ftu.Neu q = Q0 cos( t + ) Biu thc ca dũng in mch l: q = Q0 cos( t + ) Biu thc ca hiu in th mch l: Q0 cos( t + ) C u = Q0 sin( t + ) C = 10à F v cun dõy thun cm cú h s t cm L = 10 mH in n hiu in th 12V Sau ú cho t phúng in mch Ly = 10 T in c tớch v gúc thi gian l lỳc t bt u phúng in Biu thc ca dũng in cun cm l : A i = 1, 2.10 10 cos 106 t + ữ ( A) B i = 1, 106 cos 106 t ữ ( A) C i = 1, 108 cos 106 t ữ ( A) D i = 1, 2.10 cos106 t ( A) Cõu 6: Mch dao ng LC gm cun dõy thun cm cú t cm L = 2mH v t in cú in dung C = pF T c tớch in n hiu in th 10V, sau ú ngi ta cho t phúng in mch Nu chn gc thi gian l lỳc t bt u phúng in thỡ biu thc ca in tớch trờn bn t in l: ( ) A q = 5.1011 cos106 t (C ) B q = 5.10 11 cos 106 t + C q = 2.1011 cos 106 t + ữ (C ) D q = 2.1011 cos 106 t ữ (C ) (C ) Dựng d kin sau tr li cho cõu 7, v Mt mch in LC cú in dung C = 25 pF v cun cm L = 10 H Bit thi im ban u ca dao ng, cng dũng in cú giỏ tr cc i v bng 40 mA Cõu 7: Biu thc dũng in mch: A i = 4.102 cos 107 t ( A) C i = 4.102 cos 107 t ữ ( A) i = 6.102 cos 2.107 t ( A) B D i = 4.102 cos 2.107 t ( A) Cõu 8: Biu thc ca in tớch trờn bn cc ca t in: A q = 2.109 sin 2.107 t (C ) B q = 2.109 sin 2.107 t + ữ (C ) C q = 2.10 sin 107 t (C ) D q = 2.107 sin 2.107 t (C ) 10 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu 44 Mt mch dao ng LC ang cú dao ng in t t vi tn s gúc v in tớch trờn bn cc ca t in cú giỏ tr cc i q Cng dũng in qua mch cú giỏ tr cc i l A q0 B q0 C q0 D q0 45 Trong mch dao ng LC cú in tr thun khụng ỏng k, c sau nhng khong thi gian bng 0,25.10 -4 s thỡ nng lng in trng li bng nng lng t trng Chu kỡ dao ng ca mch l A 10-4 s B 0,25.10-4 s C 0,5.10-4 s D 2.10-4 s 46 Trong mch dao ng LC cú dao ng in t t (dao ng riờng) vi tn s gúc 10 rad/s in tớch cc i trờn t in l 10 9C Khi cng dũng in mch bng 6.106 A thỡ in tớch trờn t in l A 6.1010 C B 8.1010 C C 4.1010 C D 2.1010C 47 Mch dao ng LC cú cun dõy thun cm Dũng in mch cú biu thc i = 10-3cos2.105t (A) in tớch cc i t in l A 10-9 C.B 5.10-9 C C 2.10-9 C D 2.109 C 48 Phỏt biu no sau õy l sai núi v súng in t? A Súng in t l súng ngang B Khi súng in t lan truyn, vect cng in trng luụn vuụng gúc vi vect cm ng t C Khi súng in t lan truyn, vect cng in trng luụn cựng phng vi vect cm ng t D Súng in t lan truyn c chõn khụng 49 Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A in t trng bin thiờn theo thi gian lan truyn khụng gian di dng súng ú l súng in t B Súng in t lan truyn vi tc rt ln Trong chõn khụng, tc ú bng 3.10 m/s C Súng in t mang nng lng D Trong quỏ trỡnh lan truyn súng in t thỡ in trng bin thiờn v t trng bin thiờn dao ng cựng phng v cựng vuụng gúc vi phng truyn súng 50 Mt mch dao ng gm cun cm cú t cm 27 àH, mt in tr thun v mt t in 3000 pF in ỏp cc i gia hai bn t in l V trỡ dao ng cn cung cp cho mch mt cụng sut A 0,037 W B 112,5 kW C 1,39 mW D 335,4 W 51 Mt mch dao ng gm mt cun cm cú t cm L = mH v mt t in cú in dung C = 0,1 àF Tn s riờng ca mch cú giỏ tr no sau õy? A 1,6.104 Hz B 3,2.104 Hz C 1,6.103 Hz D 3,2.103 Hz 52 Mch dao ng in t LC lớ tng gm cun cm thun cú t cm mH v t in cú in dung 0,1 àF Dao ng in t riờng ca mch cú tn s gúc A 3.105 rad/s B 2.105 rad/s C 105 rad/s D 4.105 rad/s 53 Súng in t A khụng mang nng lng B l súng ngang C khụng truyn c chõn khụng D L súng dc 54 Khi mt mch dao ng lớ tng (gm cun cm thun v t in) hot ng m khụng cú tiờu hao nng lng thỡ A cng in trng t in t l nghch vi in tớch ca t in B thi im nng lng in trng ca mch t cc i, nng lng t trng ca mch bng khụng 68 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu C cm ng t cun dõy t l nghch vi cng dũng in qua cun dõy D mi thi im, mch ch cú nng lng in trng 55 Mt mch dao ng in t LC lớ tng gm cun cm thun cú t cm àH v t in cú in dung àF Trong mch cú dao ng in t t Khong thi gian gia hai ln liờn tip m in tớch trờn mt bn t in cú ln cc i l A 5.10-6 s B 2,5.10-6 s C.10.10-6 s D 10-6 s 56 Trong mch dao ng LC lớ tng ang cú dao ng in t t do, in tớch ca mt bn t in v cng d ũng in qua cun cm bin thiờn iu hũa theo thi gian A luụn ngc pha B vi cựng biờn C lun cựng pha D vi cựng tn s 57 Khi núi v dao ng in t mch dao ng LC lớ tng, phỏt biu no sau õy sai? A Cng dũng in qua cun cm v hiu in th gia hai bn t in bin thiờn iu hũa theo thi gian vi cựng tn s B Nng lng in t ca mch gm nng lng t trng v nng lng in trng C in tớch ca mt bn t in v cng dũng in mch bin thiờn iu hũa theo thi gian lch pha D Nng lng t trng v nng lng in trng ca mch luụn cựng tng hoc luụn cựng gim 58 Mt mch dao ng LC lớ tng gm cun cm thun cú t cm khụng i, t in cú in dung C thay i Khi C = C thỡ tn s dao ng riờng ca mch l 7,5 MHz v C = C thỡ tn s dao ng riờng ca mch l 10 MHz Nu C = C + C2 thỡ tn s dao ng riờng ca mch l A 12,5 MHz B 2,5 MHz C 17,5 MHz D 6,0 MHz 59 Mt súng in t cú tn s 100 MHz truyn vi tc 3.10 m/s cú bc súng l A 300 m B 0,3 m C 30 m D m 60 Mt mch dao ng in t LC lớ tng gm cun cm thun t cm L v t in cú in dung thay i c t C n C2 Mch dao ng ny cú chu kỡ dao ng riờng thay i c A t LC1 n LC2 C t LC1 n LC2 B t LC1 n LC2 D t LC1 n LC2 61 Mt mch thu súng in t gm cun dõy thun cm cú h s t cm khụng i v t in cú in dung bin i thu c súng cú bc súng 90 m, ngi ta phi iu chnh in dung ca t l 300 pF thu c súng 91 m thỡ phi A tng in dung ca t thờm 303,3 pF B tng in dung ca t thờm 306,7 pF C tng in dung ca t thờm 3,3 pF D tng in dung ca t thờm 6,7 pF 62 Mt mch chn súng thu c súng cú bc súng 20 m thỡ cn chnh in dung ca t l 200 pF thu c bc súng 21 m thỡ chnh in dung ca t l A 220,5 pF B 190,47 pF C 210 pF D 181,4 mF 63 Trong mch dao ng LC lớ tng cú dao ng in t t thỡ A nng lng in trng trung cun cm B nng lng in trng v nng lng t trng luụn khụng i C nng lng t trng trung t in D nng lng in t ca mch c bo ton 64 Mt mch dao ng LC lớ tng ang cú dao ng in t t Bit in tớch cc i ca mt bn t in cú ln l 10 -8 C v cng dũng in cc i qua cun cm thun l 62,8 mA Tn s dao ng in t t ca mch l A 2,5.103 kHz B 3.103 kHz C 2.103 kHz D 103 kHz 69 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu 65 Mch dao ng LC lớ tng gm t in cú in dung C, cun cm thun cú t cm L Trong mch cú dao ng in t t Bit hiu in th cc i gia hai bn t in l U0 Nng lng in t ca mch bng A LC2 B U 02 LC C CU 02 D CL 66 Mt mch dao ng LC lớ tng, gm cun cm thun cú t cm L v t in cú in dung C Trong mch cú dao ng in t t Gi U0, I0 ln lt l hiu in th cc i gia hai u t in v cng dng in cc i mch thỡ A U I0 LC = = I0 B U L C C U C L = I0 D U = I0 LC 67 Mt mch dao ng LC lớ tng ang cú dao ng in t t vi tn s gúc Gi q l in tớch cc i ca mt bn t in thỡ cng dũng in cc i mch l A I0 = q0 B q0 C q02 q0 D 68 Mt mch dao ng LC lớ tng gm cun cm thun cú t cm 10 H mc ni tip vi t in cú in dung 10 10 F Chu kỡ dao ng in t riờng ca mch ny bng A 4.10-6 s B 3.10-6 s C 5.10-6 s D 2.10-6 s 69 Trong mt mch dao ng LC lớ tng gm cun cm thun cú t cm L mc ni tip vi t in cú in dung C ang cú dao ng in t t vi tn s f H thc ỳng l A C = L f2 B C = f2 L C C = 2 f L D C = f L ỏp ỏn D D C C D D C C D 10 A 11 B 12 B 13 B 14 A 15 C 16 B 17 D 18 B 19 A 20 B 21 C 22 D 23 D 24 D 25 D 26 B 27 A 28 B 29 A 30 C 31 B 32 C 33 D 34 B 35 B 36 D 37 D 38 D 39 D 40 D 41 C 42 D 43 A 44 C 45 A 46 B 47 B 48 C 49 D 50 C 51 A 52 C 53 B 54 B 55 A 56 D 57 D 58 D 59 D 60 B 61 D 62 A 63 D 64 D 65 C 66 B 67 B 68 D 69 C Bi tip Câu 1: Nguyên tắc mạch chọn sóng máy thu dựa tợng: A Giao thoa sóng B Cộng hởng điện C Sóng dừng D Phản xạ sóng Câu 2: Chọn câu trả lời sai tính chất sóng điện từ? A Truyền đợc chất rắn, lỏng, khí chân không B Vận tốc truyền chân không vận tốc ánh sáng c = 3.10 m/s C Sóng điện từ mang lợng, lợng tỷ lệ với bình phơng biên độ sóng D Là sóng ngang, điểm phơng truyền sóng, véc tơ EBv tạo thành tam diện thuận Câu Trong mạch LC, điện tích tụ biến thiên điều hoà với tần số f Năng lợng từ trờng cuộn cảm biến đổinh nào? A/ Biến thiên điều hoà với tần số f B/ Biến thiên điều hoà với tần số 2f C/ Biến thiên điều hoà với tần số f D/ Biến thiên điều hoà với tần số f4 Câu 4: Công thức tính lợng điện từ mạch dao động LC là: A W = Q 02 2L B W = 2.Q 02 C C W = Q 02 2C D W = Q 02 L Câu 5: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích cực đại tụ Q cờng độ dòng điện cực đại I chu kì dao động điện từ mạch là: A T = Q0 I0 B T = 2LC C T = Câu6 Một sóng điện từ truyền từ nớc không khí thì: A/ Bớc sóng thay đổi tỷ lệ thuận với vận tốc truyền sóng C/ Tần số sóng thay đổi tỷ lệ thuận với vận tốc truyền sóng Câu7: Dòng điện chảy qua tụ là: A/ Dòng điện dẫn C/ Dòng iôn dơng Câu8 Điện trờng xoáy điện trờng A/ Có đờng sức bao quanh đờng cảm ứng từ C/ Giữa hai tụ điện có điện tích không đổi Câu9 Sóng điện từ xếp theo thứ tự từ bớc sóng dài đến ngắn là: A/ Tia hồng ngoại,ánh sáng nhìn thấy , tia tử ngoại, tia gamma I0 Q0 D T = 2Q0I0 B/ Bớc sóng không đổi D/ Vận tốc không đổi B/ Dòng điện dịch D/ Dòng chuyển dời hạt mang điện B/ Có đờng sức không khép kín D/ điện tích đứng yên B/ ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia gamma 70 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu C/ Tia tử ngoại, tia gamma, tia hồng ngoại,ánh sáng nhìn thấy D/ Tia gamma, tia tử ngoại, ,ánh sáng nhìn thấy , tia hồng ngoại Câu 10 Trong mạch LC, tăng điện dung tụ lên lầnvà giảm độ tự cảm cuộn hai lần thì tần số mạch sẽ: A/ Tăng lần B/ Tăng lần C/ giảm lần D/ Giảm lần Câu11 Trong mạch dao động LC có điện trở đáng kể thì; A/ Năng lợng điện từ trờng biến thiên điều hoà với chu kỳ nửa chu kỳ riêng mạch B/ Năng lợng điện từ trờng biến thiên điều hoà với chu kỳ chu kỳ riêng mạch C/Năng lợng điện từ trờng biến thiên tuần hoàn với chu kỳ nửa chu kỳ riêng mạch D/Năng lợng điện từ trờng giảm dần theo thời gian Câu12 Một mạch dao động điện từ có tần số f= 10 Hz, vận tốc ánh sáng chân không c=3.108m/s Sóng điện từ mạch phát có bớc sóng là; A/ 3m B/ 0,3 m C/ 30m D/ 300m Câu13 : Khi khung dao động dùng tụ điện C tần số dao động riêng khung 30KHz, thay C C2 tần số dao động riêng 40KHz Tần số dao động riêng khung C1 song song C2 là: A 10KHz B 70KHz C 24KHz D 35KHz Câu14 Một tụ có điện dung C = * cảm có L = 100 àF đợc tích điện đến hiệu điện xác định Sau nối hai tụ điện vào hai đầu dây H Bỏ qua điện trở dây nối Sau khoảng thời gian ngắn (kể từ lúc nối) điện tích tụ điện có giá trị nửa giá trị ban đầu? A/ s 600 B/ s 400 C/ 1200 s D/ s 300 Câu15 Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có C = 0,5 àF cuộn cảm có L = 50 àH Điện trở mạch không đáng kể Hiệu điện cực đại hai tụ điện v Cờng độ dòng điện cực đại mạch là: A/ 30 mA B/ 0,6 A C/ 30 A D/ 60 mA Câu16 Khi khung dao động dùng tụ điện C máy thu đợc sóng có bớc sóng = 60m, thay C C2 máy thu đợc sóng có bớc sóng = 80m Mạch thu đợc bớc sóng mắc C1 song song C2 A/ 48 m B/ 70m C/ 140m D/ 100m Câu17 Mạch dao động lý tởng LC gồm tụ điện có điện dung C cuộn dây có độ tự cảm L = 0,125 H Mạch đ ợc cung cấp lợng dòng điện tức thời mạch có biểu thức i=IoSin4000t (A) xác định C? A/ 0,5àF B/ 0,8 àF C/ 3,6àF D/ 1àF Câu18 Một mạch dao động LC máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L =50 mH tụ điện có C = 5àF Hiệu điện cực đại hai tụ U = 12 V Điện trở dây nối R = 10-3 Để trì dao động mạch phải cung cấp cho mạch công suất bao nhiêu? A/ 8,5.10-6 w B/ 7,2.10-4 w C/ 7,2.10-6 w D/ 6,7.10 -6 w Câu19 Mạch dao động máy thu vô tuyến điện có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên đ ợc từ 0,5àH đến 10 àH, tụ điện có điện dung biến thiên đợc từ 10pF đến 500 pF Máy bắt đợc sóng vô tuyến dải sóng ? A/ Từ 4,2 m đến 133m B/ Từ 42 m đến 133m C/ Từ 4,2 mm đến 133mm D/ Từ 420 m đến 1330m Câu 20 Mạch dao động máy thu vô tuyến điện có tụ điện với điện dung biến thiên đ ợc từ 10 12 F đến Muốn cho máy thu bắt đợc sóng từ 6m đến 6000m, cuộn cảm mạch phải có độ tự cảm nằm giới hạn ? A/ T 1mH đến 1H B/ Từ 0,1mH đến H C/ Từ1 H đến 1000H D/ Từ 0,001H đến 1H * 71 100 12 10 F 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu Câu21 Mạch dao động máy thu vô tuyến điện có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên đ ợc từ 1àH đến 100 àH Muốn cho máy thu bắt đợc sóng từ 0,6m đến 60m, tụ điện phải có điện dung nằm giới hạn nào? (lấy = 10) A/ Từ 10-13F đến 10-11F B/ Từ 10-11F đến 10-9F C/ Từ 410-13F đến 3610-11F D/ Từ 10-7F đến 10-5F * Câu22 Mạch dao động máy thu vô tuyến điện bắt đợc sóng có bớc sóng Biết điện dung tụ mạch C=2pF Để bắt đợc dải sóng từ đến 10 cần mắc thêm tụ xoay Cx nh có giá trị biến thiên khoảng nào? A/ Mắc song song Cx từ pF đến 198pF B/ Mắc nối tiếp C x từ pF đến 198pF C/ Mắc song song Cx từ pF đến 18pF D/ Mắc nối tiếp C x từ pF đến 18pF Câu23 Mạch dao động máy thu vô tuyến điện bắt đợc sóng có bớc sóng Biết điện dung tụ mạch C=99pF Để bắt đợc dải sóng từ 0,1 đến 0,5 cần mắc thêm tụ xoay Cx nh có giá trị biến thiên khoảng nào? A/ Mắc song song Cx từ pF đến 33pF B/ Mắc nối tiếp C x từ 11 pF đến 99pF C/ Mắc nối tiếp Cx từ pF đến 33pF D/ Mắc song song Cx từ 11 pF đến 99pF Câu24 Một mạch dao động LC máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L tụ điện có C = 1àF ( hình vẽ) Ngời ta mắc song song với tụ C tụ CThì chu kỳ dao động mạch tăng gấp chu kỳ dao động ban đầu.Xác định giá trị C C A/ C = 24 àF B/ C = 2,4 àF C/ C = àF D/ C = 0,4àF L Câu25 Một mạch dao động LC máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L tụ điện có C = 10àF Ngời ta mắc song song với tụ C tụ C = 30àF sau khoảng thời gian ngắn 10 -3 s, lợng điện trờng tụ lợng từ trờng cuộn Xác định độ tựh cảm L cuộn Lấy = 10 A/ 1mH B/ 0,1mH C/ 0,1 H D/ 0,01 H Câu26 Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn dây có L =2.10 -6H, tụ có C =2.10-6 F ( R0).Xác định tổng lợng điện từ mạch Biết thời điểm t =1,2 s hiệu điện hai đầu tụ u = 0,12 V cờng độ dong mạch i = 0,01 A A/ E = 145.10-10J B/ E = 1,45.10-10J C/ E = 14,5.10-10J D/ E = 145.10-6J Câu27 Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn dây L , tụ C =2.10 -6 F C =810-6 F (hình vẽ) Điện trở mạch không đáng kể Tích cho tụ điện tích Q0 = 10-6C Rồi đóng K vào cờng độ dòng cực đại mạch I0= 10 A C Nếu đóng K vào cờng độ dòng cực đại mạch bao nhiêu? A/ 10-2A C/ 10 A B/ 10 A D/ Một giá trị khác K C L Đáp án: Câu1B Câu2C Câu3B Câu4C Câu5A Câu6A Câu7B Câu8A Câu9A Câu10C Câu11D Câu12D Câu13C Câu14D Câu15B Câu16 D Câu17A Câu18C Câu19 A Câu20B Câu21A Câu22A Câu23 C Câu24 A Câu25D Câu26A Câu27C TUYN TP THI I HC CAO NG CC NM PHN DAO NG IN T i hc v Cao ng 2007 Cõu 1(C 2007): Súng in t v súng c hc khụng cú chung tớnh cht no di õy? A Phn x B Truyn c chõn khụng C Mang nng lng D Khỳc x Cõu 2(C 2007): Mt mch dao ng LC cú in tr thun khụng ỏng k Dao ng in t riờng (t do) ca mch LC cú chu kỡ 2,0.10 s Nng lng in trng mch bin i iu ho vi chu kỡ l * 72 01689.930.815 A 0,5.10 s Nguyn Quang Chung Ftu.Neu B 4,0.10 s C 2,0.10 s D 1,0 10 s Cõu 3(C 2007): Mt mch dao ng LC cú in tr thun khụng ỏng k, t in cú in dung F Dao ng in t riờng (t do) ca mch LC vi hiu in th cc i hai u t in bng V Khi hiu in th hai u t in l V thỡ nng lng t trng mch bng A 10-5 J B 5.10-5 J C 9.10-5 J D 4.10-5 J Cõu 4(C 2007): Súng in t l quỏ trỡnh lan truyn ca in t trng bin thiờn, khụng gian Khi núi v quan h gia in trng v t trng ca in t trng trờn thỡ kt lun no sau õy l ỳng? A Vộct cng in trng v cm ng t cựng phng v cựng ln B Ti mi im ca khụng gian, in trng v t trng luụn luụn dao ng ngc pha C Ti mi im ca khụng gian, in trng v t trng luụn luụn dao ng lch pha /2 D in trng v t trng bin thiờn theo thi gian vi cựng chu kỡ Cõu 5(C 2007): Mt mch dao ng LC cú in tr thun khụng ỏng k, gm mt cun dõy cú h s t cm L v mt t in cú in dung C Trong mch cú dao ng in t riờng (t do) vi giỏ tr cc i ca hiu in th hai bn t in bng Umax Giỏ tr cc i Imax ca cng dũng in mch c tớnh bng biu thc A Imax = Umax(C/L) B Imax = Umax (LC) C Imax = (Umax/(LC)) D Imax = Umax.(L/C) Cõu 6(H 2007): Trong mch dao ng LC cú in tr thun bng khụng thỡ A nng lng t trng trung cun cm v bin thiờn vi chu kỡ bng chu kỡ dao ng riờng ca mch B nng lng in trng trung cun cm v bin thiờn vi chu kỡ bng chu kỡ dao ng riờng ca mch C nng lng t trng trung t in v bin thiờn vi chu kỡ bng na chu kỡ dao ng riờng ca mch D nng lng in trng trung t in v bin thiờn vi chu kỡ bng na chu kỡ dao ng riờng ca mch Cõu 7(H 2007): Mt mch dao ng in t gm mt t in cú in dung 0,125 F v mt cun cm cú t cm 50 H in tr thun ca mch khụng ỏng k Hiu in th cc i gia hai bn t in l V Cng dũng in cc i mch l A 7,5 A B 7,5 mA C 15 mA D 0,15 A Cõu 8(H 2007): Mt t in cú in dung 10 F c tớch in n mt hiu in th xỏc nh Sau ú ni hai bn t in vo hai u mt cun dõy thun cm cú t cm H B qua in tr ca cỏc dõy ni, ly = 10 Sau khong thi gian ngn nht l bao nhiờu (k t lỳc ni) in tớch trờn t in cú giỏ tr bng mt na giỏ tr ban u? A 3/ 400s B 1/600 s C 1/300 s D 1/1200 s Cõu 9(H 2007): Phỏt biu no sai núi v súng in t? A Súng in t l s lan truyn khụng gian ca in t trng bin thiờn theo thi gian B Trong súng in t, in trng v t trng luụn dao ng lch pha /2 C Trong súng in t, in trng v t trng bin thiờn theo thi gian vi cựng chu kỡ D Súng in t dựng thụng tin vụ tuyn gi l súng vụ tuyn i hc v Cao ng 2008 Cõu 10(C 2008): Khi núi v súng in t, phỏt biu no di õy l sai? A Trong quỏ trỡnh truyn súng in t, vect cng in trng v vect cm ng t luụn cựng phng B Súng in t truyn c mụi trng vt cht v chõn khụng C Trong chõn khụng, súng in t lan truyn vi tc bng tc ỏnh sỏng D Súng in t b phn x gp mt phõn cỏch gia hai mụi trng Cõu 11(C 2008): Mch dao ng LC cú in tr thun bng khụng gm cun dõy thun cm (cm thun) cú t cm mH v t in cú in dung nF Trong mch cú dao ng in t t (riờng), hiu in th cc i gia hai bn cc ca t in bng V Khi hiu in th gia hai bn t in l V thỡ cng dũng in cun cm bng A mA B mA C mA D 12 mA Cõu 12(C 2008): Mt mch dao ng LC cú in tr thun bng khụng gm cun dõy thun cm (cm thun)v t in cú in dung C Trong mch cú dao ng in t t (riờng) vi tn s f Khi mc ni tip vi t in mch trờn mt t in cú in dung C/3 thỡ tn s dao ng in t t (riờng) ca mch lỳc ny bng A f/4 B 4f C 2f D f/2 73 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu Cõu 13(C 2008): Mt mch dao ng LC cú in tr thun bng khụng gm cun dõy thun cm (cm thun) v t in cú in dung F Trong mch cú dao ng in t t (riờng) vi hiu in th cc i gia hai bn t in bng 10 V Nng lng dao ng in t mch bng A 2,5.10-2 J B 2,5.10-1 J C 2,5.10-3 J D 2,5.10-4 J Cõu 14(é I HC 2008): i vi s lan truyn sng in t thỡ A vect cng in trng trng ur E B vect cng in trng C vect cng in trng D vect cm ng t ur B ur E ur E ur E cựng phng vi phng truyn súng cũn vect cm ng t v vect cm ng t v vect cm ng t ur B ur B ur B vuụng gúc vi vect cng in luụn cựng phng vi phng truyn súng luụn vuụng gúc vi phng truyn súng cựng phng vi phng truyn súng cũn vect cng in trng ur E vuụng gúc vi vect cm ng t ur B Cõu 15(é I HC 2008): Phỏt biu no sau õy l sai núi v nng lng dao ng in t t (dao ng riờng) mch dao ng in t LC khụng in tr thun? A Khi nng lng in trng gim thỡ nng lng t trng tng B Nng lng in t ca mch dao ng bng tng nng lng in trng trung t in v nng lng t trng trung cun cm C Nng lng t trng cc i bng nng lng in t ca mch dao ng D Nng lng in trng v nng lng t trng bin thiờn iu hũa vi tn s bng mt na tn s ca cng dũng in mch Cõu 16(é I HC 2008): Trong mt mch dao ng LC khụng cú in tr thun, cú dao ng in t t (dao ng riờng) Hiu in th cc i gia hai bn t v cng dũng in cc i qua mch ln lt l U v I0 Ti thi im cng dũng in mch cú giỏ tr A I0 thỡ ln hiu in th gia hai bn t in l U0 B U0 C U0 D U0 Cõu 17(é I HC 2008) : Trong mch dao ng LC cú dao ng in t t (dao ng riờng) vi tn s gúc 10 rad/s in tớch cc i trờn t in l 109 C Khi cng dũng in mch bng 6.106 A thỡ in tớch trờn t in l A 6.1010C B 8.1010C C 2.1010C D 4.1010C Cõu 18(é I HC 2008) : Trong s ca mt mỏy phỏt súng vụ tuyn in, khụng cú mch (tng) A tỏch súng B khuch i C phỏt dao ng cao tn D bin iu Cõu 19(é I HC 2008) : Mch dao ng ca mỏy thu súng vụ tuyn cú t in vi in dung C v cun cm vi t cm L, thu c súng in t cú bc súng 20 m thu c súng in t cú bc súng 40 m, ngi ta phi mc song song vi t in ca mch dao ng trờn mt t in cú in dung C' bng A 4C B C C 2C D 3C i hc v Cao ng 2009 Cõu 20 ( thi cao ng nm 2009): Mt mch dao ng LC lớ tng gm cun cm thun cú t cm khụng i, t in cú in dung C thay i Khi C = C1 thỡ tn s dao ng riờng ca mch l 7,5 MHz v C = C thỡ tn s dao ng riờng ca mch l 10 MHz Nu C = C1 + C2 thỡ tn s dao ng riờng ca mch l A 12,5 MHz B 2,5 MHz C 17,5 MHz D 6,0 MHz Cõu 21( thi cao ng nm 2009): Trong mch dao ng LC lớ tng cú dao ng in t t thỡ A nng lng in trng trung cun cm B nng lng in trng v nng lng t trng luụn khụng i C nng lng t trng trung t in D nng lng in t ca mch c bo ton Cõu 22( thi cao ng nm 2009): Mt mch dao ng LC lớ tng ang cú dao ng in t t Bit in tớch cc i ca mt bn t in cú ln l 10-8 C v cng dũng in cc i qua cun cm thun l 62,8 mA Tn s dao ng in t t ca mch l A 2,5.103 kHz B 3.103 kHz C 2.103 kHz D 103 kHz 74 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu Cõu 23( thi cao ng nm 2009): Mch dao ng LC lớ tng gm t in cú in dung C, cun cm thun cú t cm L Trong mch cú dao ng in t t Bit hiu in th cc i gia hai bn t in l U Nng lng in t ca mch bng A LC2 B U 02 LC C CU 02 D CL Cõu 24( thi cao ng nm 2009): Mt mch dao ng LC lớ tng, gm cun cm thun cú t cm L v t in cú in dung C Trong mch cú dao ng in t t Gi U 0, I0 ln lt l hiu in th cc i gia hai u t in v cng dũng in cc i mch thỡ A U0 = I0 LC B U = I0 L C C U = I0 C L D U = I LC Cõu 25( thi cao ng nm 2009): Khi núi v súng in t, phỏt biu no di õy l sai? A Súng in t b phn x gp mt phõn cỏch gia hai mụi trng B Súng in t truyn c mụi trng vt cht v chõn khụng C Trong quỏ trỡnh truyn súng in t, vect cng in trng v vect cm ng t luụncựng phng D Trong chõn khụng, súng in t lan truyn vi tc bng tc ỏnh sỏng Cõu 26( thi cao ng nm 2009): Mt mch dao ng LC cú in tr thun bng khụng gm cun dõy thun cm (cm thun)v t in cú in dung F Trong mch cú dao ng in t t (riờng) vi hiu in th cc i gia hai bn t in bng 10 V Nng lng dao ng in t mch bng A 2,5.10-3 J B 2,5.10-1 J C 2,5.10-4 J D 2,5.10-2 J Cõu 27( thi cao ng nm 2009): Mt mch dao ng LC cú in tr thun bng khụng gm cun dõy thun cm (cm thun) v t in cú in dung C Trong mch cú dao ng in t t (riờng) vi tn s f Khi mc ni tip vi t in mch trờn mt t in cú in dung C/3 thỡ tn s dao ng in t t (riờng)ca mch lỳc ny bng A 4f B f/2 C f/4 D.2f Cõu 28( thi cao ng nm 2009): Mch dao ng LC cú in tr thun bng khụng gm cun dõy thun cm (cm thun) cú t cm mH v t in cú in dung nF Trong mch cú dao ng in t t (riờng), hiu in th cc i gia hai bn cc ca t in bng V Khi hiu in th gia hai bn t in l V thỡ cng dũng in cun cm bng A mA B 12 mA C mA D mA Cõu 29( thi cao ng nm 2009): t mt hiu in th xoay chiu cú tn s thay i c vo hai u on mch RLC khụng phõn nhỏnh Khi tn s dũng in mch ln hn giỏ tr 1/(2 (LC)) thỡ A hiu in th hiu dng gia hai u in tr bng hiu in th hiu dng gia hai u on mch B hiu in th hiu dng gia hai u cun dõy nh hn hiu in th hiu dng gia hai bn tin C dũng in chy on mch chm pha so vi hiu in th gia hai u on mch D hiu in th hiu dng gia hai u in tr ln hn hiu in th hiu dng gia hai u on mch Cõu 30( thi cao ng nm 2009): Khi núi v súng in t, phỏt biu no di õy l sai? A Súng in t b phn x gp mt phõn cỏch gia hai mụi trng B Súng in t truyn c mụi trng vt cht v chõn khụng C Trong quỏ trỡnh truyn súng in t, vect cng in trng v vect cm ng t luụn cựng phng D Trong chõn khụng, súng in t lan truyn vi tc bng tc ỏnh sỏng Cõu 31( thi cao ng nm 2009): Mt súng in t cú tn s 100 MHz truyn vi tc 3.10 m/s cú bc súng l A 300 m B 0,3 m C 30 m D m 75 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu Cõu 32( thi i hc nm 2009):: Trong mch dao ng LC lớ tng ang cú dao ng in t t do, in tớch ca mt bn t in v cng dũng in qua cun cm bin thiờn iu hũa theo thi gian A luụn ngc pha B vi cựng biờn C luụn cựng pha D vi cựng tn s Cõu 33( thi i hc nm 2009): Mt mch dao ng in t LC lớ tng gm cun cm thun cú t cm H v t in cú in dung F Trong mch cú dao ng in t t Khong thi gian gia hai ln liờn tip m in tớch trờn mt bn t in cú ln cc i l A 10 s B 2,5 10 s C.10 10 s D 106 s Cõu 34( thi i hc nm 2009): Khi núi v dao ng in t mch dao ng LC lớ tng, phỏt biu no sau õy sai? A Cng dũng in qua cun cm v hiu in th gia hai bn t in bin thiờn iu hũa theo thi gian vi cựng tn s B Nng lng in t ca mch gm nng lng t trng v nng lng in trng C in tớch ca mt bn t in v cng dũng in mch bin thiờn iu hũa theo thi gian lch pha D Nng lng t trng v nng lng in trng ca mch luụn cựng tng hoc luụn cựng gim Cõu 35( thi i hc nm 2009): Phỏt biu no sau õy l sai núi v súng in t? A Súng in t l súng ngang B Khi súng in t lan truyn, vect cng in trng luụn vuụng gúc vi vect cm ng t C Khi súng in t lan truyn, vect cng in trng luụn cựng phng vi vect cm ng t D Súng in t lan truyn c chõn khụng Cõu 36( thi i hc nm 2009): Mt mch dao ng in t LC lớ tng gm cun cm thun t cm L v t in cú in dung thay i c t C1 n C2 Mch dao ng ny cú chu kỡ dao ng riờng thay i c A t LC1 C t LC1 n n LC2 LC2 B t LC1 D t LC1 n n LC2 LC2 i hc v Cao ng 2010 Cõu37 ( thi H C nm 2010)Mt mch dao ng lớ tng gm cun cm thun cú t cm H v mt t in cú in dung bin i t 10 pF n 640 pF Ly = 10 Chu kỡ dao ng riờng ca mch ny cú giỏ tr A t 2.10-8 s n 3,6.10-7 s B t 4.10-8 s n 2,4.10-7 s -8 -7 C t 4.10 s n 3,2.10 s D t 2.10-8 s n 3.10-7 s Cõu38 ( thi H C nm 2010)Mt mch dao ng lớ tng gm cun cm thun cú t cm L khụng i v t in cú in dung C thay i c iu chnh in dung ca t in n giỏ tr C thỡ tn s dao ng riờng ca mch l f tn s dao ng riờng ca mch l f1 thỡ phi iu chnh in dung ca t in n giỏ tr C A 5C1 B C C1 D C1 Cõu39 ( thi H C nm 2010) Mt mch dao ng in t lớ tng ang cú dao ng in t t Ti thi im t = 0, in tớch trờn mt bn t in cc i Sau khong thi gian ngn nht t thỡ in tớch trờn bn t ny bng mt na giỏ tr cc i Chu kỡ dao ng riờng ca mch dao ng ny l A 4t B 6t C 3t D 12t 76 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu Cõu40 ( thi H C nm 2010)Xột hai mch dao ng in t lớ tng Chu kỡ dao ng riờng ca mch th nht l T 1, ca mch th hai l T2 = 2T1 Ban u in tớch trờn mi bn t in cú ln cc i Q Sau ú mi t in phúng in qua cun cm ca mch Khi in tớch trờn mi bn t ca hai mch u cú ln bng q (0 < q < Q 0) thỡ t s ln cng dũng in mch th nht v ln cng dũng in mch th hai l A B C D Cõu41 ( thi H C nm 2010)Trong thụng tin liờn lc bng súng vụ tuyn, ngi ta s dng cỏch bin iu biờn , tc l lm cho biờn ca súng in t cao tn (gi l súng mang) bin thiờn theo thi gian vi tn s bng tn s ca dao ng õm tn Cho tn s súng mang l 800 kHz Khi dao ng õm tn cú tn s 1000 Hz thc hin mt dao ng ton phn thỡ dao ng cao tn thc hin c s dao ng ton phn l A 800 B 1000 C 625 D 1600 Cõu42 ( thi H C nm 2010)Mch dao ng dựng chn súng ca mt mỏy thu vụ tuyn in gm t in cú in dung C0 v cun cm thun cú t cm L Mỏy ny thu c súng in t cú bc súng 20 m thu c súng in t cú bc súng 60 m, phi mc song song vi t in C0 ca mch dao ng mt t in cú in dung A C = C0 B C = 2C0 C C = 8C0 D C = 4C0 Cõu43 ( thi H C nm 2010)Mt mch dao ng lớ tng gm cun cm thun cú t cm L v t in cú in dung C ang cú dao ng in t t thi im t = 0, hiu in th gia hai bn t cú giỏ tr cc i l U0 Phỏt biu no sau õy l sai? A Nng lng t trng cc i cun cm l CU 02 C L C in ỏp gia hai bn t bng ln th nht thi im t = LC CU 02 D Nng lng t trng ca mch thi im t = LC l B Cng dũng in mch cú giỏ tr cc i l U0 Cõu44 ( thi H C nm 2010)Mt mch dao ng in t LC lớ tng ang thc hin dao ng in t t in tớch cc i trờn mt bn t l 2.10-6C, cng dũng in cc i mch l 0,1A Chu kỡ dao ng in t t mch bng A 106 s B 103 s C 4.107 s D 4.105 s Cõu45 ( thi H C nm 2010) Súng in t A l súng dc hoc súng ngang B l in t trng lan truyn khụng gian C cú thnh phn in trng v thnh phn t trng ti mt im dao ng cựng phng D khụng truyn c chõn khụng Cõu46 ( thi H C nm 2010)Mch dao ng lớ tng gm cun cm thun cú t cm L v t in cú in dung C ang thc hin dao ng in t t Gi U l in ỏp cc i gia hai bn t; u v i l in ỏp gia hai bn t v cng dũng in mch ti thi im t H thc ỳng l A i = LC (U 02 u ) B i2 = C (U u ) L C i = LC (U 02 u ) D i2 = L (U u ) C Cõu47 ( thi H C nm 2010)Trong s ca mt mỏy phỏt dựng vụ tuyn khụng cú b phn no di õy? A Mch tỏch súng B Mch khuych i C Mch bin iu D Anten 77 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu Cõu48 ( thi H C nm 2010) Mch dao ng lý tng gm cun cm thun cú t cm L khụng i v cú t in cú in dung C thay i c Khi kHz Nu C= C = C1 C1C C1 + C2 thỡ tn s dao ng riờng ca mch bng 30 kHz v C = C2 thỡ tn s dao ng riờng ca mch bng 40 thỡ tn s dao ng riờng ca mch bng A 50 kHz B 24 kHz C 70 kHz D 10 kHz i hc 2011 Cõu 49(H 2011): Phỏt biu no sau õy l sai núi v súng in t? A Khi súng in t gp mt phõn cỏch gia hai mụi trng thỡ nú cú th b phn x v khỳc x B Súng in t truyn c chõn khụng C Súng in t l súng ngang nờn nú ch truyn c cht rn D Trong súng in t thỡ dao ng ca in trng v ca t trng ti mt im luụn ng pha vi Cõu 50(H 2011): Mt mch dao ng LC lớ tng gm cun cm thun cú t cm 50 mH v t in cú in dung C Trong mch ang cú dao ng in t t vi cng dũng in i = 0,12cos2000t (i tớnh bng A, t tớnh bng s) thi im m cng dũng in mch bng mt na cng hiu dng thỡ hiu in th gia hai bn t cú ln bng A 12 V B 14 V C V D 14 V Cõu 51(H 2011) : Trong mch dao ng LC lớ tng ang cú dao ng in t t Thi gian ngn nht nng lng in trng gim t giỏ tr cc i xung cũn mt na giỏ tr cc i l 1,5.10 -4s Thi gian ngn nht in tớch trờn t gim t giỏ tr cc i xung cũn mt na giỏ tr ú l A 2.10-4s B 6.10-4s C 12.10-4s D 3.10-4s Cõu 52(H 2011) : Mch dao ng in t LC gm mt cun dõy cú t cm 50 mH v t in cú in dung àF Nu mch cú in tr thun 10-2 , trỡ dao ng mch vi hiu in th cc i gia hai bn t in l 12 V thỡ phi cung cp cho mch mt cụng sut trung bỡnh bng A 72 mW B 72 àW C 36 àW D 36 mW i hc 2012 Cõu 53(H 2012): Mt mch dao ng in t lớ tng ang cú dao ng in t t Bit in tớch cc i trờn mt bn t in l àC v cng dũng in cc i mch l 0,5 A Thi gian ngn nht in tớch trờn mt bn t gim t giỏ tr cc i n na giỏ tr cc i l A s B 16 s s C D s Cõu 54(H 2012): Khi núi v súng in t, phỏt biu no sau õy l sai? A Súng in t mang nng lng B Súng in t tuõn theo cỏc quy lut giao thoa, nhiu x C Súng in t l súng ngang D Súng in t khụng truyn c chõn khụng Cõu 55(H 2012): Ti H Ni, mt mỏy ang phỏt súng in t Xột mt phng truyn cú phng thng ng hng lờn Vo thi im t, ti im M trờn phng truyn, vect cm ng t ang cú ln cc i v hng v phớa Nam Khi ú vect cng in trng cú A ln cc i v hng v phớa Tõy B ln cc i v hng v phớa ụng C ln bng khụng D ln cc i v hng v phớa Bc Cõu 56(H 2012): Mt mch dao ng gm mt cun cm thun cú t cm xỏc nh v mt t in l t xoay, cú in dung thay i c theo quy lut hm s bc nht ca gúc xoay ca bn linh ng Khi = 00, tn s dao ng riờng ca mch l MHz Khi =1200, tn s dao ng riờng ca mch l 1MHz mch ny cú tn s dao ng riờng bng 1,5 MHz thỡ bng 78 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu A 300 B 450 C 600 D.900 Cõu 57(H 2012): Trong mt mch dao ng lớ tng ang cú dao ng in t t Gi L l t cm v C l in dung ca mch Ti thi im t, hiu in th gia hai bn t in l u v cng dũng in mch l i Gi U l hiu in th cc i gia hai bn t in v I0 l cng dũng in cc i mch H thc liờn h gia u v i l C (U u ) L 2 C i = LC (U u ) A i2 = L (U u ) C B i2 = D i = LC (U 02 u ) Cao ng 2011 Cõu 58 (C 2011): Khi núi v in t trng, phỏt biu no sau õy sai? A Nu ti mt ni cú t trng bin thiờn theo thi gian thỡ ti ú xut hin in trng xoỏy B Trong quỏ trỡnh lan truyn in t trng, vect cng in trng v vect cm ng t ti mt im luụn vuụng gúc vi C in trng v t trng l hai mt th hin khỏc ca mt trng nht gi l in t trng D in t trng khụng lan truyn c in mụi Cõu 59(C 2011): Trong mch dao ng LC lớ tng ang cú dao ng in t t do, cng dũng in mch v hiu in th gia hai bn t in lch pha mt gúc bng A B C D Cõu 60(C 2011): Trong mch dao ng lớ tng gm t in cú in dung C v cun cm thun cú t cm L, ang cú dao ng in t t Bit hiu in th cc i gia hai bn t l U Khi hiu in th gia hai bn t l U0 thỡ cng dũng in mch cú ln bng A U0 3L C B U0 3C L C U0 5C L D U0 Cõu 61(C 2011): Mch chn súng ca mt mỏy thu súng vụ tuyn gm cun cm thun cú t cm thay i c iu chnh C = 10 A 100m 5L C 0, H v t in cú in dung C pF thỡ mch ny thu c súng in t cú bc súng bng B 400m C 200m D 300m Cõu 62(C 2011):Mch chn súng ca mt mỏy thu gm mt cun cm thun cú t cm khụng i v mt t in cú th thay i in dung Khi t in cú in dung C 1, mch thu c súng in t cú bc súng 100 m; t in cú in dung C 2, mch thu c súng in t cú bc súng km T s A 0,1 C2 C1 l B 10 C 1000 Cao ng 2012 79 D 100 01689.930.815 Nguyn Quang Chung Ftu.Neu Cõu 63(C 2012): Mt mch dao ng in t lớ tng gm cun cm thun cú t cm L v t in cú in dung C Trong mch ang cú dao ng in t t Bit in tớch cc i trờn mt bn t in l Q v cng dũng in cc i mch l I Tn s dao ng c tớnh theo cụng thc LC A f = B f = 2LC C f = Q0 I D f= I0 Q0 Cõu 64(C 2012): Mt mch dao ng lớ tng ang cú dao ng in t t vi chu kỡ dao ng T Ti thi im t = 0, in tớch trờn mt bn t in t giỏ tr cc i in tớch trờn bn t ny bng thi im u tiờn (k t t = 0) l A T B T C T D T Cõu 65(C 2012): Mt mch dao ng in t lớ tng gm cun cm thun v t in cú in dung thay i c Trong mch ang cú dao ng in t t Khi in dung ca t in cú giỏ tr 20 pF thỡ chu kỡ dao ng riờng ca mch dao ng l às Khi in dung ca t in cú giỏ tr 180 pF thỡ chu kỡ dao ng riờng ca mch dao ng l A às B 27 às C às D às 27 Cõu 66(C 2012): Mch dao ng in t lớ tng gm cun cm thun cú t cm L v t in cú in dung C Trong mch ang cú dao ng in t t Gi U0 l hiu in th cc i gia hai bn t v I0 l cng dũng in cc i mch H thc ỳng l A I0 = U0 C 2L B I0 = U0 C L C U = I0 C L D U = I0 2C L Cõu 67(C 2012): Trong súng in t, dao ng ca in trng v ca t trng ti mt im luụn luụn A ngc pha B lch pha C ng pha i hc 2013 Cõu 68(H 2013): Súng in t cú tn s 10 MHz truyn chõn khụng vi bc súng l A 60m B m C 30 m D lch pha D m Cõu 69(H 2013): Hai mch dao ng in t lớ tng ang cú dao ng in t t in tớch ca t in mch dao ng th nht v th hai ln lt l q v q2 vi: 4q12 + q22 = 1,3.1017 , q tớnh bng C thi im t, in tớch ca t in v cng dũng in mch dao ng th nht ln lt l 10-9 C v mA, cng dũng in mch dao ng th hai cú ln bng A mA B 10 mA C mA D mA Cõu 70(H 2013): Mt mch LC lớ tng ang thc hin dao ng in t t Bit in tớch cc i ca t in l q v cng dũng in cc i mch l I0 Ti thi im cng dũng in mch bng 0.5I thỡ in tớch ca t in cú ln l: 80 01689.930.815 q A B q0 C Nguyn Quang Chung Ftu.Neu q D q0 Cõu 71(H 2013): Gi s mt v tinh dựng truyn thụng ang ng yờn so vi mt t mt cao xỏc nh mt phng Xớch o Trỏi t; ng thng ni v tinh vi tõm Trỏi t i qua kinh s Coi Trỏi t nh mt qu cu, bỏn kớnh l 6370 km, lng l 6.1024 kg v chu kỡ quay quanh trc ca nú l 24 gi; hng s hp dn G = 6,67.10 -11 N.m2/kg2 Súng cc ngn (f > 30 MHz) phỏt t v tinh truyn thng n cỏc im nm trờn Xớch o Trỏi t khong kinh no nờu di õy? A T kinh 79020 n kinh 79020T B T kinh 83020T n kinh 83020 0 C T kinh 85 20 n kinh 85 20T D T kinh 81020T n kinh 81020 q = 106 C Cõu 72(H 2013): Mch dao ng LC lớ tng ang hot ng, in tớch cc i ca t in l i mch l v cng dũng in cc I0 = mA Tớnh t thi im in tớch trờn t l q 0, khong thi gian ngn nht cng dũng in mch cú ln bng I0 l A 10 ms B às C ms D ms Cao ng 2013 Cõu 73: Trong mch dao ng LC lớ tng ang cú dao ng in t t l A nng lng in t ca mch c bo ton B nng lng in trng v nng lng t trng luụn khụng i C nng lng t trng trung t in D nng lng in trng trung cun cm Cõu 74: th biu din s ph thuc vo thi gian ca in tớch mt bn t in mch dao ng LC lớ tng cú dng nh hỡnh v Phng trỡnh dao ng ca in tớch bn t in ny l 107 A q = q cos( t + )(C ) 3 10 C q = q cos( t + )(C ) q(C) q 107 B q = q cos( t )( C ) 0,5q 3 10 D q = q cos( t )(C ) t(s) 0 7.10-7 -q0 Cõu 75: Mt mch dao ng LC lớ tng ang cú dao ng in t t vi tn s f Bit giỏ tr cc i ca cng dũng in mch l I0 v giỏ tr cc i ca in tớch trờn mt bn t in l q Giỏ tr ca f c xỏc nh bng biu thc A I0 2q B I0 2q q0 I0 C D q0 2I0 Cõu 76: Mt mch dao ng LC lớ tng ang cú dao ng in t t vi chu kỡ T Bit in tớch cc i ca mt bn t in cú ln l 10-8 C v cng dũng in cc i qua cun cm l 62,8 mA Giỏ tr ca T l A às B às C às D às P N: SểNG IN T H,C 1B 2D 3B 11C 12C 13D 21D 22D 23C 31D 32D 33A 41A 42B 43D 51A 52B 53D 4D 14C 24B 34D 44D 54D 5A 15D 25C 35C 45B 55B 6D 16B 26C 36B 46B 56B 81 7D 17B 27D 37C 47A 57A 8C 18A 28D 38B 48B 58D 9B 19D 29C 39B 49C 59B 10A 20D 30C 40A 50D 60B 01689.930.815 61B 71D 62D 72D Nguyn Quang Chung Ftu.Neu 63D 73A 64D 74C 65A 75B 66B 76B 82 67C 68C 69C 70D [...]... mạch dao động LC lý tưởng để thu sóng điện từ, trong đó cuộn dây có L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi được mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong mạch dao động một suất điện động cảm ứng xem rằng các sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ đều bằng nhau Khi điện dung của tụ điện C 1 =1µF thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng điện từ tạo ra là E 1 = 4,5 µV khi điện dung của tụ điện. .. có bước sóng nằm trong khoảng nào? Bài 6 Một mạch dao động được cấu tạo từ một cuộn thuần cảm L và hai tụ điện C 1 và C2 Khi dùng L với C 1 thì mạch dao động bắt được sóng điện từ có bước sóng λ1 = 75 m Khi dùng L với C2 thì mạch dao động bắt được sóng điện từ có bước sóng λ2 = 100 m Tính bước sóng điện từ mà mạch dao động bắt được khi: a) Dùng L với C1 và C2 mắc nối tiếp b) Dùng L với C1 và C2 mắc... bản tụ điện có độ lớn là 10 -8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA Tính tần số dao động điện từ tự do của mạch Bài 8 Khung dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1 H và tụ điện có điện dung C = 10 µF Dao động điện từ trong khung là dao động điều hoà với cường độ dòng điện cực đại I 0 = 0,05 A Tính điện áp giữa hai bản tụ ở thời điểm i = 0,03 A và cường... cảm 5μH Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là 2V Cường độ dòng điện cực đại chạy trong mạch là A 0,03A B 0,06A C 6.10-4A D 3.10-4A Câu 15 Phát biểu nào sau đây là sai về sóng điện từ ? A Sóng điện từ mang năng lượng tỉ lệ với luỷ thừa bậc 4 của tần số B Sóng điện từ là sóng ngang C Sóng điện từ có đầy đủ các tính chất giống sóng cơ D Giống như sóng cơ, sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn... chu kì dao động điện từ trong mạch là A T = 2πQoIo B T = 2π Io Qo C T = 2πLC D T = 2π Qo Io Câu 5 Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ điện biến thi n với chu kì T Năng lượng điện trường ở tụ điện A biến thi n điều hoà với chu kì T B biến thi n điều hoà với chu kì T 2 C biến thi n điều hoà với chu kì 2T D không biến thi n theo thời gian Câu 6 Trong mạch dao động điện từ LC, khi dùng tụ điện. .. dao động LC thực hiện dao động điện từ tắt dần chậm Sau 20 chu kì dao động thì độ giảm tương đối năng lượng điện từ là 19% Độ giảm tương đối hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ tương ứng bằng A 4,6 % B 10 % C 4,36 % D 19 % Câu 31 Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là q o và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng... thuần R = 0 Hiệu điện thế cực đại 2 bản tụ là 120 mV Tổng năng lượng điện từ của mạch là A 144.10-14 J B 24.10-12 J C 288.10-4 J D Tất cả đều sai DẠNG 4: Sóng điện từ - Liên lạc bằng thông tin vô tuyến – Mạch chọn sóng với bộ tụ điện có các tụ điện ghép 1 Kiến thức liên quan: Sóng điện từ là quá trình lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thi n theo thời gian .Sóng điện từ là sóng ngang, lan... điện có điện dung C 1 thì tần số dao động là f1 = 30kHz, khi dùng tụ điện có điện dung C2 thì tần số dao động là f2 = 40kHz Khi dùng hai tụ điện có các điện dung C1 và C2 ghép song song thì tần số dao động điện từ là A 38kHz B 35kHz C 50kHz D 24kHz Câu 7 Trong một mạch dao động điện từ LC, điện tích của một bản tụ biến thi n theo hàm số q = Q ocosωt Khi năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường... W D 5,5 mW Câu 11 Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50µH Điện trở thuần của mạch không đáng kể Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 1,2V Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là A 6.10-2A B 3 2A C 3 2 mA D 6mA Câu 12 Mạch dao động điện từ LC có L = 0,1mH và C = 10 -8F Biết vận tốc của sóng điện từ là 3.10 8m/s thì bước sóng của sóng điện từ mà mạch đó có thể phát ra... góc xoay biến thi n từ 0 đến 120 Nhờ vậy, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng trong dài từ λ1= 10m đến λ2 = 30m Cho biết điện dung của tụ điện là hàm bậc nhất của góc xoay 1 Tính L và C0 2 Để mạch thu được sóng có bước sóng λ0= 20m thì góc xoay của bản tụ bằng bao nhiêu? c = 3.108m/s Tụ điện ghép: Bài 7: Khung dao động gồm cuộn L và tụ C thực hiện dao động điện từ tự do, điện tích cực đại trên 1 bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi đại học môn vật lý chuẩn: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ, Ôn thi đại học môn vật lý chuẩn: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ, Ôn thi đại học môn vật lý chuẩn: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay