Tu hoc tieng Han Quoc-Giáo trình tiếng Hàn Sejong tiếng Việt quyen 2 + Bài tập 세종한국어2 (익힘책)

176 1,345 26
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2016, 00:37

Giáo trình tiếng Hàn Sejong được Sejong Hakdang biên phiên dịch sang tiếng Việt tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người Việt Nam học tiếng Hàn.Mỗi quển gồm 12 bài hoc. Ở mỗi bài học có các kĩ năng ĐọcViết, từ vựng và ngữ pháp, các phần đều được huớng dẫn, giải thích ngữ pháp cặn kẽ, dễ hiểu. 세종한국어 [익힘책] [세종한국어 2] 차 례 MỤC LỤC • 교재 구성표 Cấu trúc giáo trình • 일러두기 Lời nói đầu 제 과 안부 Thăm hỏi 제 과 취미 활동 Sở thích 19 제 과 음식 Ẩm thực 29 ■ 종합 연습 문제 Ôn tập 39 ■ 문화 한국과 베트남의 음식 Ẩm thực Hàn Quốc Việt Nam 41 제 과 교통 Giao thông 43 제 과 길 찾기 Tìm đường 53 제 과 전화 Điện thoại 63 제 과 외모 Ngoại hình 73 Ôn tập 83 ■ 종합 연습 문제 ■ 문화 한국과 베트남의 대중교통 Giao thông công cộng Hàn Quốc Việt Nam 85 제 과 가족 Gia đình 87 제 과 여행 Du lịch 97 제 10 과 건강 Sức khỏe 107 ■ 종합 연습 문제 Ôn tập 117 ■ 문화 한국과 베트남의 여행지 Địa điểm du lịch Hàn Quốc Việt Nam 119 제 11 과 모임 Họp mặt 121 제 12 과 고향 Quê hương 131 제 13 과 기분과 감정 Tâm trạng tình cảm 141 제 14 과 미래 Tương lai 151 ■ 종합 연습 문제 Ôn tập 161 ■ 문화 한국과 베트남 사람들의 모임 Những dịp họp mặt người Hàn Quốc Việt Nam • 정답 Đáp án 163 165 [세종한국어 2] 교재 구성표 CẤU TRÚC CỦA GIÁO TRÌNH 단원 주제 기능 문법 어휘와 표현 Bài Chủ đề Kỹ Ngữ pháp Từ vựng biểu Hỏi thăm, 안부 -고, Hỏi thăm, 그런데 tình hình Nói chuyện sở thích, 못, Sở thích, Tần suất -아서/어서 từ tần suất Gọi món, -(으)ㄹ래요, Nói mùi vị 무슨 Hỏi đáp tinh hình 취미 활동 음식 Món ăn, vị 종합 연습 문제 Ôn tập 문화 한국과 베트남의 음식 교통 길 찾기 Ẩm thực Hàn Quốc Việt Nam Hỏi đáp phương 이/가 걸리다, tiện giao thông .에서 까지 Hỏi đáp đường Hỏi đáp số điện 전화 외모 Miêu tả ngoại hình giao thông Phương hướng, -아서/어서 di chuyển -지요 Thực gọi sử dụng phương tiện (으)로, -아/어 주다, thoại, Phương tiện giao thông, Điện thoại, biểu gọi điện thoại -(으)ㄴ, Ngoại hình, -고 있다 cách ăn mặc 종합 연습 문제 Ôn tập 문화 한국과 베트남의 대중교통 Giao thông công cộng Hàn Quốc Việt Nam [세종한국어 2] 단원 주제 기능 문법 어휘와 표현 Bài Chủ đề Kỹ Ngữ pháp Từ vựng biểu 10 가족 여행 건강 Giới thiệu gia đình, 의, Gia đình, Hỏi đáp gia đình -(으)시- kính trọng Nói kế hoạch, -아/어 보다, Kinh nghiệm du lịch -고 싶다 Nói triệu chứng, -지 말다, Cơ Khuyên bảo -(으)ㄴ 후에 sức khỏe biểu Khu du lịch, đặc trưng khu du lịch thể, tình trạng 종합 연습 문제 Ôn tập 문화 한국과 베트남의 여행지 Địa điểm du lịch Hàn Quốc Việt Nam 11 모임 12 고향 13 기분과 감정 14 미래 -아야/어야 하다, Chuẩn bị họp mặt -(으)ㄹ게요 Giới thiệu quê hương -지만, 보다 Chuẩn bị họp mặt, biểu họp mặt Miêu tả địa điểm Nói tâm trạng -(으)ㄹ 때, Tình cảm, tình cảm -(으)러 가다 thay đổi tâm trạng -(으)려고, Lý học tiếng Hàn, -(으)면 hy vọng Nói ước mơ 종합 연습 문제 Ôn tập 문화 한국과 베트남 사람들의 모임 Những dịp họp mặt người Hàn Quốc Việt Nam [세종한국어 2] 일러두기 본 익힘책은 『세종한국어 2』에 맞춰 개발된 연습책으로, 베트남 학습자의 한국어 능력을 향상시키고 한국 문화에 대한 이해를 넓히는 것을 목표로 개발되었다 교재 구성 『세종한국어 2』의 순서에 따라 14개의 단원과 종합 연습 문제 1~4, 문화 1~4를 두었다 각 단원은 ‘도입 → 어휘와 표현 → 문법 → 어휘와 표현 → 문법 → 활동 → 활동 → 어휘’ 순으로 제시 되었다 • 도입 단원의 학습 목표와 목표 문법 및 목표 어휘 등을 베트남어로 제시하였다 • 어휘와 표현 1, 각 단원의 대화 1, 2에 나오는 어휘와 표현을 연습할 수 있도록 하였다 • 문법 1, • 활동 1, 목표 문법에 대한 베트남어 설명과 기본 예문을 제시하고 다양한 유형을 통해 연습이 이루어지도록 하였다 발음, 말하기, 읽기, 쓰기 활동을 통해 단원의 주된 표현들을 확인하고 심 화시킬 수 있도록 구성하였다 단원의 목표가 되는 어휘와 표현과 익힘책에서 새로 제시된 어휘는 한국 • 어휘 어와 베트남어로 제시하였다 익힘책에서 새로 제시된 어휘의 경우 해 당 어휘 뒤에 별표(*)로 표기하였다 • 종합 연습 문제 3~4개 단원이 끝날 때마다 한국어능력시험(TOPIK) 유형에 맞춘 종합 연습 문 제를 두어 복습이 가능하도록 하였다 한국 사회와 문화뿐만 아니라 베트남 사회와 문화에 대한 이해를 돕고 • 문화 흥미를 유발할 수 있도록 베트남어로 내용을 제시하였으며, 확인 질문을 제시하여 학습자 스스로 답해 볼 수 있게 하였다 끝으로, 누리세종학당의 ‘디지털교육자료관’의 이미지 자료들을 본 익힘책에 활용하였음을 밝힌다 [세종한국어 2] Lời nói đầu Giáo trình giáo trình luyện tập phát triển sở kết hợp tương ứng nội dung với giáo trình 『세종한국어 2』 với mục đích nâng cao lực tiếng Hàn mở rộng hiểu biết văn hóa Hàn Quốc cho học viên người Việt Nam Cấu trúc giáo trình Giáo trình có 14 theo trình tự giáo trình 『세종한국어 2』 với ôn tập tổng hợp tìm hiểu văn hóa Mỗi trình bày theo trình tự: Dẫn nhập → Từ vựng biểu → Ngữ pháp → Từ vựng biểu → Ngữ pháp 2→ Hoạt động → Hoạt động 1→ Từ vựng • Dẫn nhập Đưa mục tiêu học, ngữ pháp từ vựng cần học tiếng Việt • Từ vựng biểu 1,2 Giúp cho người học luyện tập từ vựng biểu xuất hội thoại 1,2 • Ngữ pháp 1,2 Giải thích ngữ pháp cần học tiếng Việt, đưa ví dụ luyện tập thông qua mẫu câu khác • Hoạt động 1,2 Thông qua hoạt động nói, đọc, viết, giúp cho người học ôn tập lại tăng cường khả sử dụng cách biểu học • Từ vựng Hệ thống lại từ sử dụng học tiếng Hàn tiếng Việt giúp người đọc hiểu xác nghĩa từ Trong trường hợp xuất từ đánh dấu * • Ôn tập Sau 3~4 có phần ôn tập tổng hợp cấu trúc giống với dạng thi TOPIK giúp người học ôn luyện • Văn hóa Là phần nội dung giới thiệu tiếng Việt không văn hóa, xã hội Hàn Quốc mà lồng ghép văn hóa, xã hội Việt Nam, giúp người đọc so sánh, hiểu sâu thêm văn hóa hai quốc gia Thêm vào đó, câu hỏi đưa cuối phần dành cho người học tự trả lời Cuối cùng, tranh ảnh hình sử dụng giáo trình lấy từ ‘디지털교육자 료관’ 누리세종학당 [세종한국어 2] 제1과 안부 THĂM HỎI l Mục tiêu học: - Thăm hỏi - Hỏi đáp tình hình l Ngữ pháp: -고, 그런데 l Từ vựng biểu hiện: Thăm hỏi, tình hình [세종한국어 2] v 어휘와 표현 1: 안부 Từ vựng biểu 1: Thăm hỏi 알맞은 것을 찾아 쓰세요 Chọn biểu thích hợp điền vào chỗ trống 오랜만이에요 그동안 어떻게 지냈어요? 방학을 잘 보냈어요? 요즘 어떻게 지내요? 잘 지내요 휴가 때 뭐 했어요? (1) 가 : 오랜만이에요 나 : 네, 정말 오랜만이에요 (2) (3) 가 : 수진 씨, 요즘 잘 지내요? 나 : 네, 가 : 뚜언 씨, ? 나 : 저는 휴가 때 여행을 했어요 (4) 가 : ? 나 : 네, 잘 보냈어요 방학 때 여행을 했어요 (5) 가 : ? 나 : 좀 바빴어요 (6) 가 : ? 나 : 매일 운동을 해요 그리고 책도 읽어요 10 [세종한국어 2] ※ [8] 다음을 읽고 맞는 것을 고르십시오 Đọc nội dung sau chọn phương án phù hợp 오늘 시험이 끝나면 친구들하고 모임이 있습니다 친구들은 음식과 음료수를 사고 저는 사진기를 가져가야 합니다 밥을 먹은 후에는 노래방에도 갈 겁니다 ① 오늘 모임이 끝났습니다 ② 친구들이 음식을 만듭니다 ③ 저는 사진기를 사야 합니다 ④ 밥을 먹고 노래를 하러 갑니다 ※ [9~10] 다음을 읽고 물음에 답하십시오 Đọc nội dung sau trả lời câu hỏi 제 고향은 서울하고 가깝습니다 ( 만 자주 고향에 갑니다 ( 고 공기가 맑습니다 ( 옵니다 ( ㉣ ㉡ ㉢ ㉠ ) 그래서 저는 지금 서울에 살지 ) 제 고향은 서울보다 작지만 교통이 편리하 ) 축제를 할 때 사진을 찍으려고 사람들이 많이 ) 다음 문장이 들어갈 곳을 고르십시오 Hay chon vị trí phù hơp cho câu sau 봄에는 꽃이 예뻐서 매년 봄꽃 축제를 합니다 ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉣ 10 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오 Chọn phương án với nội dung ① 제 고향은 서울에서 멉니다 ② 서울은 제 고향보다 큽니다 ③ 제 고향은 서울보다 교통이 편리합니다 ④ 사람들이 사진을 찍으려고 서울에 갑니다 162 [세종한국어 2] v 문화 4: 한국과 베트남 사람들의 모임 Văn hóa 4: Những dịp họp mặt người Hàn Quốc Việt Nam Vào ngày Tết Nguyên đán Trung thu, người Hàn Quốc, dù sống làm việc đâu, muốn trở sum họp với gia đình Trong ngày này, nhà tụ tập chuẩn bị đồ ăn, trang hoàng nhà cửa, tưởng nhớ tổ tiên, thăm hỏi họ hàng Đặc biệt, Trung thu lúc để người Hàn Quốc dâng sản phẩm thu hoạch cho tổ tiên nên dịp gia đình tề tựu đông đủ Người Hàn Quốc thường tụ họp vào ngày sinh nhật đặc biệt thành viên gia đình lễ đầy năm, mừng thọ 60 tuổi, mừng thọ 70 tuổi để chúc điều tốt đẹp Những dịp đặc biệt khác cưới hỏi hay vào nhà mới, người Hàn Quốc thường mời bạn bè đến ăn uống, trò chuyện tận hưởng thời gian vui vẻ Khi đến chơi nhà, người Hàn Quốc thường mang theo quà nhỏ để cảm ơn gia chủ Hội làng Hàn Quốc dịp để người gia đình, làng tụ họp Trong quan hệ xã hội, người Hàn Quốc thường hay tổ chức buổi họp mặt, gặp gỡ Các hội đồng hương, hội người có sở thích, hội đồng môn người Hàn Quốc thường xuyên tổ chức để giao lưu thiết lập mối quan hệ xã hội 163 [세종한국어 2] Trong tâm thức người Việt Nam, Tết dịp để gia đình sum họp Vì thế, dù có xa đến đâu, đến ngày Tết truyền thống, người Việt Nam muốn trở với gia đình, quê hương Đây dịp thành viên gia đình hỏi thăm tình hình báo cáo với tổ tiên việc họ làm hay chưa làm năm Người Việt Nam thường tổ chức buổi gặp mặt gia đình vào ngày kỷ niệm đặc biệt ngày sinh nhật, ngày mừng thọ, ngày cưới, lễ tân gia Ở làng quê Việt Nam, hội làng dịp để người dân làng họp mặt, tạo gắn kết cộng đồng Hội làng Việt Nam thường mở vào mùa xuân Ở nhiều địa phương, hội làng phát triển thành sản phẩm du lịch yêu thích Trong xã hội đại, người Việt Nam thường tổ chức buổi gặp gỡ theo nhóm quan hệ xã hội như: đồng nghiệp, bạn đồng học, câu lạc Đôi khi, nhóm bạn tụ họp để hàn huyên sau thời gian không gặp Câu hỏi: Người Hàn Quốc thường gặp vào dịp nào? Họ thường làm tụ họp? 164 정답 ĐÁP ÁN [세종한국어 2] v 1과 안부 v 2과 취미 활동 어휘와 표현 어휘와 표현 1 (2) 잘 지내요 (2) 피아노를 쳐요 (3) 자전거를 타요 (3) 휴가 때 뭐 했어요 (4) 수영을 해요 (5) 등산을 해요 (4) 방학을 잘 보냈어요 (6) 배드민턴을 쳐요 (7) 게임을 해요 (5) 그동안 어떻게 지냈어요 (8) 여행을 해요 (6) 요즘 어떻게 지내요 문법 문법 1 (1) 못해요 (2) 잘해요 (1) 싸고 (2) 청소를 하고 (3) 못 쳐요 (4) 잘 타요 (3) 아침을 먹고 (4) 아르바이트를 하고 (5) 집에서 책을 읽고 (1) 못 먹어요 (2) 못 해요 (1) 날씨가 따뜻하고 좋아요 (3) 못 쳐요 (2) 숙제를 하고 잠을 자요 (4) 못 봤어요 (3) 저는 베트남 사람이고 이름은 투이예요 (4) 아침을 먹고 차를 마셨어요 (2) 공부를 못해요 (5) 시장에서 사과를 사고 수박도 살 거예요 (3) 숙제를 못했어요 (4) 학교에 안 가요 (1) 봄에는 따뜻하고 가을에는 시원해요 어휘와 표현 (2) 이 책은 쉽고 저 책은 어려워요 (3) 저는 베트남 사람이고 선생님은 한국 사람이에요 (2) 자주 (3) 별로 어휘와 표현 (2) ㉰ (3) ㉱ (4) ㉮ (5) ㉳ (6) ㉲ -아서 (1) 그런데 좀 쌀쌀해요 (2) 그런데 내일은 일이 많아요 (3) 그런데 즐거워요 (4) 그런데 남자 배우가 멋있어요 (5) 그런데 집에 일이 있어요 (2) ㉮ (5) 거의 (6) 전혀 문법 문법 2 (1) ㉯ (4) 자주 (3) ㉱ -어서 해서 가다 가서 배우다 배워서 공부하다 공부해서 오다 와서 먹다 먹어서 운동하다 운동해서 받다 받아서 만들다 만들어서 좋아하다 좋아해서 좋다 좋아서 예쁘다 예뻐서 따뜻하다 따뜻해서 아프다 아파서 덥다 더워서 시원하다 시원해서 바쁘다 바빠서 듣다 들어서 조용하다 조용해서 (4) ㉰ (2) 커피를 좋아해서 (3) 날씨가 추워서 (1) 그리고 (2) 그래서 (4) 그런데 (5) 그래서 (3) 그런데 (1) 요즘 날씨가 좋아서 자주 산책해요 (2) 옷이 별로 안 두꺼워서 추워요 활동 (3) 고기를 안 좋아해서 별로 안 먹어요 (4) 내일 시간이 없어서 등산을 못 갈 거예요 (1) O (2) X (3) X (5) 가방이 예뻐서 샀어요 (6) 약속 시간에 늦어서 미안해요 166 [세종한국어 2] (1) 별로 안 해요, 수영을 안 좋아해서 별로 안 해요 (6) 무슨 물건을 사요 (2) 못 봤어요, 시간이 없어서 영화를 못 봤어요 (7) 무슨 과일이 맛있어요 (8) 무슨 책을 읽어요 활동 2 (1) 무슨 식당에 자주 가요 (2) 무슨 음식을 잘 먹어요 (1) 테니스하고 여행이에요 (2) 테니스가 아주 재미있어서 자주 가요 (3) 무슨 영화를 봤어요 (3) 사파에 갔어요 (4) 무슨 운동을 좋아해요 (4) 음식이 맛있어서 좋았어요 (5) 무슨 옷을 샀어요 (6) 무슨 과일이 맛있어요 (7) 무슨 요일이에요 v 3과 음식 (8) 무슨 날이에요 활동 문법 1 ④ -ㄹ래요 -을래요 v 종합 연습 문제 가다 갈래요 먹다 먹을래요 보다 볼래요 읽다 읽을래요 마시다 마실래요 만들다 만들래요 ① ② ④ ③ ③ 공부하다 공부할래요 듣다 들을래요 ② ④ ① ④ 10 ③ (1) 어디에 갈래요 (3) 언제 영화를 볼래요 v 4과 교통 (2) 누구를 만날래요 (4) 몇 시에 운동할래요 (5) 무엇을 읽을래요 어휘와 표현 (1) 마실래요, 커피를 마실래요 (2) 먹을래요, 분 짜를 먹을래요 (3) 음악을 들을래요, 한국 음악을 들을래요 (4) 앉을래요, 저기에 앉을래요 자전거, 비행기, 기차, 버스, 지하철, 택시 (2) 김치찌개를 먹을래요 (3) 영화를 안 볼래요 (4) 저도 배드민턴을 칠래요 어휘와 표현 문법 1 귤-시어요 / 수박-달아요 / (1) 1시간이 걸려요 삼계탕-싱거워요 / 된장찌개-짜요 (2) 2시간 반이 걸려요 (3) 하루가 걸려요 문법 2 (1) 숙제를 했어요 2시간이 걸렸어요 (1) 무슨 음식을 싫어해요 (2) 자전거를 타고 학교에 갔어요 15분이 걸렸어요 (2) 무슨 외국어를 공부해요 (3) 책 한 권을 다 읽었어요 일주일이 걸렸어요 (3) 무슨 채소를 잘 먹어요 (4) 무슨 운동을 자주 해요 (1) 버스를 타고 가요 / 15분이 걸려요 (5) 무슨 이야기를 해요 (2) 냐짱 / 비행기를 타고 가요 / 2시간이 걸려요 167 [세종한국어 2] (2) 2층에 있어요 2층으로 가세요 어휘와 표현 (3) 5층에 있어요 5층으로 가세요 (2) 내려요 (3) 갈아타요 (5) 타고 와요 (4) 4층에서 팔아요 4층으로 가세요 (4) 타고 가요 (6) 타고 다녀요 어휘와 표현 문법 (2) 세종학당에서 집까지 (2) 나오세요 (3) 여기에서 백화점까지 (5) 올라오세요 (3) 들어오세요 (4) 들어가세요 (6) 올라가세요 (7) 내려오세요 (8) 건너세요 (1) 저녁 5시 50분부터 8시 30분까지 한국어를 공부해요 (2) 11월 11일부터 11월 13일까지 시험이에요 문법 (3) 46쪽부터 49쪽까지 숙제예요 (1) 서울에서 제주도까지/ 비행기를 타고 가요/ 1시간이 걸려요 -아서/어서 (2) 하노이에서 호찌민까지/ 기차를 타고 가요/ 48시간이 걸려요 (3) 집에서 호안끼엠까지/ 오토바이를 타고 갔어요/ 30분이 걸렸어요 활동 -아서/어서 올라가다 올라가서 건너다 건너서 나오다 나와서 내리다 내려서 지나다 지나서 쓰다 써서 내려오다 내려와서 만들다 만들어서 1, (1) 버스틀 타고 와요 한 시간 반이 걸려요 (1) 올라와서 (2) 오토바이를 타고 가요 십 분이 걸려요 (2) 지나서 (3) 만들어서 (4) 만나서 (2) 밖으로 나가서 오른쪽으로 가세요 (3) 길을 건너서 28번 버스를 타세요 v 5과 길 찾기 (1) 길을 건너서 오른쪽으로 가요 어휘와 표현 (2) 시장에 가서 과일을 샀어요 (3) 한국어를 배워서 한국에 유학을 갈 거예요 (2) 왼쪽 (3) 똑바로 (2) 그쪽 (3) 저쪽 활동 (1) 친구들하고 같이 베트남 음식을 만들어서 먹을 거예 문법 요 (2) 버스에서 내려서 똑바로 50미터쯤 가요 로 으로 위 위로 앞 앞으로 아래 아래로 옆 옆으로 교실 교실로 왼쪽 왼쪽으로 v 6과 전화 어휘와 표현 1 (2) 전화를 받아요 (2) 로 (3) 로 (2) 2층으로 (4) 으로 (5) 으로 (6) 로 (3) 전화를 끊어요 (4) 문자 메시지를 보내요 (5) 음성 메시지를 남겨요 (3) 사무실로 문법 168 [세종한국어 2] v 7과 외모 -아 주다 -어 주다 해 주다 가다 가 주다 빌리다 빌려 주다 전화하다 전화해 주다 오다 와 주다 만들다 만들어 주다 청소하다 청소해 주다 (2) 잘생겼어요 (3) 짧아요 (4) 예뻐요 (5) 키가 커요 (6) 뚱뚱해요 닫다 닫아 주다 쓰다 써 주다 요리하다 요리해 주다 돕다 도와주다 듣다 들어 주다 이야기하다 이야기해 주다 문법 (1) 마크 씨 좀 바꿔 주세요 (2) 사전을 좀 빌려 주세요 (3) 책을 읽어 주세요 (4) 문을 좀 열어 주세요 (1) ㉰ (2) ㉱ (3) ㉮ (4) ㉳ (5) ㉯ (6) ㉲ -ㄴ (1) 베트남 친구한테 한국 음식을 만들어 줬어요 (2) 투이 씨한테 꽃을 보내 줬어요 (3) 민수 씨한테 베트남 노래를 가르쳐 줄 거예요 어휘와 표현 -은 싸다 싼 좋다 좋은 크다 큰 작다 작은 시다 신 짧다 짧은 예쁘다 에쁜 길다 긴 마르다 마른 빨갛다 빨간 날씬하다 날씬한 귀엽다 귀여운 뚱뚱하다 뚱뚱한 있다 있는 시원하다 시원한 맛없다 맛없는 (2) 기다리세요 (3) 통화 중입니다 (1) 큰 (2) 싼 (3) 바쁜 (4) 재미있는 (4) 잘못 걸었습니다 (5) 안 계신데요 / 나중에 다시 하겠습니다 (2) 파란색을 좋아해요 (6) 좀 바꿔 주세요 / 실례지만 어디세요 (3) 두꺼운 옷을 샀어요 (4) 싸고 맛있는 음식을 먹어요 문법 어휘와 표현 (1) 세종학당이지요 (2) 맛있지요 (3) 춥지요 (4) 오지요 (5) 전화했지요 (6) 바빴지요 (1) 토야 씨는 의사지요 (2) 회사 일이 힘들지요 (3) 집이 가깝지요 (4) 뚜언 씨는 매일 운동하지요 (1) 후이 씨는 베트남 사람이지요 (2) 하노이 겨울 날씨는 춥지요 (3) 김밥을 잘 만들지요 활동 (1) O (2) X (3) X (2) 입어요 (5) 들어요 169 (3) 신어요 (6) 해요 (4) 매요 (5) 먼 [세종한국어 2] (2) 토야 씨의 책이에요 문법 (4) 제 동생의 공이에요 (1) 바지를 입고 있어요 (3) 넥타이를 매고 있어요 (3) 제 집이에요 (5) 제 누나의 옷이에요 (2) 신발을 신고 있어요 (1) 수진 씨의 가족은 몇 명이에요, 3명이에요 (4) 목도리를 하고 있어요 (2) 뚜언 씨의 취미는 뭐예요, 수영이에요 (1) 큰 안경을 쓰고 있는 (3) 흐엉 씨 아버지의 직업은 뭐예요, 요리사예요 (2) 하얀 운동화를 신고 있는 (4) 투이 씨의 집은 어디예요, 학교 근처예요 (3) 긴 바지를 입고 있는 (5) 마크 씨의 가방은 어디에 있어요, 책상 위에 있어요 (1) 가방을 들고 있는 사람이 민수 씨예요 (2) 안경을 쓰고 있는 사람이 투이 씨예요 어휘와 표현 (3) 치마를 입고 있는 사람이 흐엉 씨예요 (2) ㉯ (3) ㉮ (4) ㉲ (5) ㉰ (6) ㉳ 활동 2 (1) 세 명이 왔어요 저는 지금 학교에 (있어요) 아버지는 회사에 (계세 (2) 멋있는 넥타이를 매고 있는 사람이 민수 씨예요 요) 언니는 지금 커피를 (마시고) 어머니는 차를 (드 (3) 유키 씨는 노란색 모자를 쓰고 있어요 유키 씨는 세요) 할머니는 방에서 (주무세요) 좀 (편찮으세요) 아주 귀여워요 할아버지는 집에 (안 계세요) v 종합 연습 문제 (1) 생신 ③ ① ② ② ① ④ ③ ① ④ 10 ④ (2) 댁 (3) 분 문법 -(으) 세요 -(으) 십니다 -(으) 셨어요 -(으) 셨습니다 가다 가세요 가십니다 가셨어요 가셨습니다 어휘와 표현 먹다 (드시다) 드세요 드십니다 드셨어요 드셨습니다 읽다 읽으세요 읽으십니다 읽으셨어요 읽으셨습니다 살다 사세요 사십니다 사셨어요 사셨습니다 듣다 들으세요 들으십니다 들으셨어요 들으셨습니 다 운동하 다 운동하세요 운동하십니다 운동하셨어 요 운동하셨습 니다 바쁘다 바쁘세요 바쁘십니다 바쁘셨어 요 바쁘셨습니 다 많다 많으세요 많으십니다 많으셨어요 많으셨습니 다 아름답다 아름다우 세요 아름다우십 니다 아름다우 셨어요 아름다우셨 습니다 멋있다 멋있으세 요 멋있으십니 다 멋있으셨 어요 멋있으셨습 니다 회사원 이다 회사원이 세요 회사원이십 니다 회사원이 셨어요 회사원이셨 습니다 요리사 (이)다 요리사세 요 요리사십니 다 요리사셨 어요 요리사셨습 니다 v 8과 가족 할아버지 할머니 어머니 아버지 형 누나 나 동생 문법 1 (2) 제 아버지의 안경 (4) 투이 씨의 휴대전화 (3) 언니의 가방 (5) 내 옷 (6) 제 이름 170 [세종한국어 2] (1) 한국 사람이세요 (3) 사세요 (2) 가르쳐 주세요 (4) 편찮으세요 문법 (5) 바쁘셨어요 (2) 먹고 싶어요 (1) 주무세요 (2) 커피를 드십니다 (3) 쉬셨습니다 (3) 쉬고 싶어요 (4) 책을 읽으십니다 -고 싶다 활동 (1) O (2) X (3) X -고 싶어 하다 (1) 나는 사과를 사고 싶어요 민수 씨는 사과를 사고 싶어 해요 (2) 저는 영화를 보고 싶어요 동생은 영화를 보고 싶어 해요 (3) 우리는 음악을 듣고 싶어요 친구들은 음악을 듣고 싶어 해요 v 9과 여행 (2) 보러 가고 싶어요 (3) 가고 싶어 해요 어휘와 표현 (4) 놀러 가고 싶어 해요 (2) 친절해요 (2) 쉬고 싶어 해요 (3) 아름다워요 (3) 만들어 보고 싶어요 (4) 보고 싶어 하세요 문법 활동 -아 보다 -어 보다 가다 가 보다 먹다 오다 와 보다 만들다 앉다 앉아 보다 쓰다 찾다 찾아보다 만들어 보다 써 보다 듣다 (1) 타 봤어요 들어 보다 하다 해 보다 전화하다 전화해 보다 대답하다 대답해 보다 이야기하다 (1) X 어휘와 표현 이야기해 보다 (4) 들어 봤어요 (2) 입어 보세요 (3) 매 보세요 (1) 먹어 봤어요, 안 먹어 봤어요, 한번 먹어 보세요 (2) 가 봤어요, 안 가 봤어요, 한번 가 보세요 (3) 입어 봤어요, 안 입어 봤어요, 한번 입어 보세요 어휘와 표현 (2) 호수 (3) 온천 (5) 드라마 촬영지 (2) X v 10과 건강 (2) 배워 봤어요 (3) 입어 봤어요 (1) 써 보세요 먹어 보다 해 보다 (4) 강 (6) 유적지 171 (3) O [세종한국어 2] (1) 산 후에 사과를 살 거예요 문법 (2) 친 후에 아침을 먹었어요 (3) 공부를 한 후에 영화를 봐요 (4) 경주에 간 후에 서울에 갈 거예요 -지 마세요 가다 가지 마세요 읽다 읽지 마세요 하다 하지 마세요 듣다 듣지 마세요 만들다 만들지 마세요 활동 (1) 지난 주말에 등산을 한 후에 감기에 걸렸어요 (2) 열이 나고 기침을 자주 해서 목도 많이 아팠어요 (3) 집에서 약을 먹고 오렌지 주스도 마셨어요 (2) 마시지 마세요 (3) 놀러 가지 마세요 (4) 걷지 마세요 v 종합 연습 문제 3 (1) 텔레비전을 보지 말고 운동하세요 (2) 구두를 신지 말고 운동화를 신으세요 ① ③ ② ③ ② (3) 커피를 마시지 말고 물을 드세요 ④ ② ③ ① 10 ④ (4) 라면을 먹지 말고 과일을 드세요 (5) 버스를 타지 말고 걸어가세요 v 11과 모임 어휘와 표현 어휘와 표현 1 (2) 좋아졌어요 (3) 다쳤어요 (2) 풍선 (4) 몸이 안 좋아요 (6) 선물 (5) 아파요 (3) 케이크 (4) 음식 (5) 음료수 (7) 꽃 (8) 사진기 문법 문법 1 -아야 하다 -ㄴ 후에 가다 오다 -은 후에 간 후에 읽다 온 후에 먹다 읽은 후에 쉬다 쉰 후에 입다 입은 후에 보내다 보낸 후에 만들다 만든 후에 공부하다 공부한 후에 듣다 들은 후에 쓰다 쓴 후에 낫다 나은 후에 가다 가야 하다 먹다 오다 와야 하다 만들다 앉다 먹은 후에 -어야 하다 돕다 앉아야 하다 도와야 하다 먹어야 하다 만들어야 하다 운동하다 듣다 들어야 하다 준비하다 (2) 3번 버스로 갈아타야 해요 (3) 한국어 숙제를 해야 해요 (4) 많이 걸어야 해요 (2) 그럼 택시를 타야 해요 (3) 그럼 선생님한테 전화해야 해요 (4) 메일을 보낸 후에 (4) 그럼 따뜻한 옷을 입어야 해요 172 전화하다 써야 하다 (1) 친구를 기다려야 해요 (3) 일을 다 한 후에 공부하다 쓰다 (1) 그럼 집에서 좀 쉬어야 해요 (2) 한국어를 공부한 후에 해야 하다 공부해야 하다 전화해야 하다 운동해야 하다 준비해야 하다 [세종한국어 2] 어휘와 표현 2 (2) 많지만 (1) 모임을 준비해요 (3) 먹고 (4) 아프지만 (2) 시간을 정해야 해요 (1) 김밥을 자주 먹지만 못 만들어요 (3) 장소를 예약해 주세요 (4) 연락을 해 주세요 (2) 불고기는 맛있지만 자주 못 먹어요 (5) 회비를 모아서 (3) 오늘은 일요일이지만 회사에 가요 문법 (4) 저는 축구를 좋아하지만 친구는 축구를 안 좋아해요 (5) 자전거를 타고 싶지만 자전거가 없어요 -ㄹ게요 가다 -을게요 갈게요 먹다 (6) 저녁에 한국어 수업이 있었지만 회사 일이 먹을게요 오다 올게요 읽다 읽을게요 하다 할게요 입다 입을게요 모으다 모을게요 만들다 만들게요 쓰다 쓸게요 듣다 들을게요 바빠서 못 갔어요 (7) 처음에는 한국어 공부가 어려웠지만 지금은 괜찮아요 어휘와 표현 (2) 현대적인 도시예요 (3) 인기가 많아요 (4) 분위기가 좋은 (1) 여기에 앉을게요 (5) 살기 좋아요 (2) 친구한테 물어볼게요 (3) 나중에 전화할게요 문법 (4) 커피를 마실게요 (1) 주스가 물보다 비싸요 (1) 파티 장소를 예약할게요 (2) 전화할게요 (2) 사과가 수박보다 작아요 (3) 먹을게요 (3) 형이 동생보다 키가 커요 (4) 써 줄게요 (4) 수진 씨 방이 투이 씨 방보다 좁아요 (5) 가르쳐 줄게요 (1) 차보다 커피를 더 자주 마셔요 (6) 따뜻한 옷을 입을게요 (7) 도와줄게요 (2) 운동화보다 구두를 더 자주 신어요 (8) 놀러 갈게요 (3) 도시보다 시골에서 더 살고 싶어요 (4) 서울보다 제주도에 더 가고 싶어요 (5) 버스보다 오토바이가 더 편리해요 활동 (6) 한국보다 베트남이 더 커요 (1) X (2) X (7) 떡볶이보다 김밥이 더 맛있어요 (3) O (8) 말하기보다 쓰기가 더 어려워요 v 12과 고향 활동 (1) O (2) X (3) O 어휘와 표현 1 (2) 좁아요 (4) 더러워요 v 13과 기분과 감정 (3) 복잡해요 (5) 시끄러워요, 조용해요 (6) 가까워요 어휘와 표현 문법 1 (2) 행복해요 (1) 비싸지만 (3) 하노이에 있지만 (2) 자주 치지만 (4) 화가 나요 (4) 춥지만 (6) 슬펐어요 173 (3) 외로워요 (5) 기분이 나빠요 [세종한국어 2] (4) 뭐 하러 가요, 편지를 보내러 가요 문법 (5) 뭐 하러 갔어요, 쇼핑하러 갔어요 (6) 뭐 하러 갔어요, 사진을 찍으러 갔어요 -ㄹ 때 -을 때 가다 갈 때 읽다 읽을 때 공부하다 공부할 때 좋다 좋을 때 행복하다 행복할 때 놀다 놀 때 슬프다 슬플 때 듣다 들을 때 기쁘다 기쁠 때 외롭다 외로울 때 활동 (1) 친구하고 같이 호수에서 바람을 쐬고 이야기를 했어요 (2) 가수의 공연을 보러 가요 v 14과 미래 (1) 선물을 받을 때 (2) 혼자 있을 때 어휘와 표현 (3) 슬픈 드라마를 볼 때 (2) 문화 (3) 여행 (4) 취직 (5) 친구 (6) 무역 (7) 통역사/번역가 (1) 화가 날 때 어떻게 해요, 조용한 음악을 들어요 (2) 날씨가 더울 때 어떻게 해요, 시원한 냉면을 먹어요 (3) 외로울 때 어떻게 해요요, 친구를 만나서 이야기해요 (4) 책을 읽고 싶을 때 어떻게 해요, 도서관에 가서 문법 책을 빌려요 (2) 세종학당에 올 때 (3) 한국어 문법을 모를 때 -려고 어휘와 표현 (2) 바람을 쐬어요 (3) 공연을 봐요 (4) 맛있는 것을 먹어요 (5) 노래방에 가요 문법 -으려고 가다 가려고 먹다 먹으려고 되다 되려고 받다 받으려고 사귀다 사귀려고 읽다 읽으려고 공부하다 공부하려고 입다 입으려고 쓰다 쓰려고 듣다 들으려고 (1) 번역가가 되려고 한국어를 공부해요 -러 가다 (2) 기분 전환을 하려고 영화를 봐요 -으러 가다 사다 사러 가다 먹다 먹으러 가다 보다 보러 가다 읽다 읽으러 가다 마시다 마시러 가다 찾다 찾으러 가다 공부하다 공부하러 가다 듣다 들으러 가다 (3) 한국 노래를 들으려고 CD를 사요 (2) 파티 장소를 예약하려고 식당에 전화를 걸었어요 (3) 친구와 이야기하려고 친구를 만나요 (4) 오늘 아침에 일찍 일어나려고 어젯밤에 일찍 잤어요 (5) 배가 고플 때 먹으려고 김밥을 사요 (6) 기분 전환을 하려고 머리를 잘랐어요 (1) 바람을 쐬러 (3) 영화를 보러 (2) 밥을 먹으러 (4) 한국어를 배우러 어휘와 표현 (1) 뭐 하러 가요, 배드민턴을 치러 가요 (2) 외국 여행을 갈 거예요 (2) 뭐 하러 가요, 책을 읽으러 가요 (3) 좋은 사람과 결혼하고 싶어요 (3) 뭐 하러 가요, 낚시를 하러 가요 (4) 되고 싶어요 174 [세종한국어 2] (5) 돈을 많이 번 후에 문법 -면 -으면 가다 가면 먹다 먹으면 오다 오면 읽다 읽으면 이루다 이루면 좋다 좋으면 운동하다 운동하면 있다 있으면 크다 크면 없다 없으면 아프다 아프면 벌다 벌면 따뜻하다 따뜻하면 듣다 들으면 (1) 길을 모르면 (2) 기분이 안 좋으면 (3) 꿈을 이루면 (1) 일이 많으면 제가 도와줄게요 (2) 커피를 마시면 잠을 잘 못 자요 (3) 비가 오면 배드민턴을 안 칠 거예요 활동 ③ v 종합 연습 문제 ② ④ ④ ③ ④ ③ ① ④ ③ 10 ② 175 [세종한국어 2] □ 참여집필진 ‘하노이 세종학당’ 권미애, 정해린, 정서영, 황성희, 권민정, Luu Tuan Anh, Le Thi Thu Giang, Ha Minh Thanh [...]... lạc bộ đó [ ● 언제 : ● 어디 : ● 전화 : ] 동아리 회원 모집 요일, 시 27 [세종한국어 2] v 어휘 Từ vựng 번호 한국어 1 배드민턴을 치다 2 자전거를 타다 3 등산을 하다 취미 4 낚시를 하다 Sở thích 5 피아노를 치다 6 게임을 하다 7 스케이트 * 8 스키 * 9 언제나 / 항상 10 자주 11 가끔 12 별로 (안) 13 거의 (안) 14 전혀 (안) 15 취미 16 수영 17 너무 18 일어나다 19 신입 회원 새 어휘와 20 모집 표현 21 들어오다 Từ mới và 22 매주 biểu hiện 23 제 24 건강에 좋다 25 꼭 26 매일 27 유명하다 28 시끄럽다 * 29 동아리/ 동호회 * 빈도 Từ chỉ tần suất 베트남어 chơi cầu lông... sở thích bơi rất thức dậy, đứng dậy thành viên mới tuyển mộ đi vào, tham gia vào hàng tuần tôi (khiêm tốn, khi kết hợp với 가) sức khỏe tốt nhất định, chắc chắn hàng ngày nổi tiếng ầm ĩ, ồn ào câu lạc bộ/ hội cùng sở thích 28 [세종한국어 2] 제3과 음식 ẨM THỰC l Mục tiêu bài học: - Gọi món - Nói về mùi vị l Ngữ pháp: -(으)ㄹ래요, 무슨 l Từ vựng và biểu hiện: Món ăn, vị 29 [세종한국어 2] v 어휘와 표현 1: 음식 Từ vựng và biểu hiện... mệt mỏi 11 재미있다 thú vị 12 재미없다 chán, không thú vị 13 정신이 없다 lu bu, bù đầu 14 그저 그렇다 bình thường 15 갔다 오다 đi rồi về 16 좀 /조금 một chút 17 늦다 muộn 18 전화를 못 받다 không thể nhận điện thoại 19 다시 lại, lần nữa 20 그럼 Vậy thì, Nếu vậy thì 21 보내다 gửi, trải qua 22 남자 배우가 멋있다 * Nam diễn viên bảnh bao 근황 Tình hình hiện tại 새 어휘와 표현 Từ mới và biểu hiện 18 [세종한국어 2] 2 취미 활동 SỞ THÍCH l Mục tiêu bài học: - Nói chuyện... ‘못’ thường đứng trước ‘하다’ Tham khảo: ‘안’ (세종한국어 1, bài 7) l 저는 피아노를 못 쳐요 l 내일 저는 고향에 가요 그래서 친구를 못 만나요 1 다음 와 같이 문장을 완성하세요 Hoàn thành câu theo mẫu sau 피아노 ( J ) : 저는 피아노를 잘 쳐요 피아노 ( L ) : 저는 피아노를 못 쳐요 (1) 수영 ( L ) : 저는 수영을 (2) 낚시 ( J ) : 저는 낚시를 (3) 배드민턴 ( : 저는 배드민턴을 (4) 자전거 ( : 저는 자전거를 L J ) ) 21 [세종한국어 2] 2 다음 와 같이 대화를 완성하세요 Hoàn thành hội thoại theo mẫu sau 가 : 수영을 할까요? 나 :... 만들다 좋아하다 좋다 예쁘다 따뜻하다 아프다 덥다 시원하다 바쁘다 듣다 조용하다 2 다음 대화를 완성하세요 Hoàn thành hội thoại sau (1) 가 : 요즘 왜 바빠요? (일이 많다) 나 : (2) 일이 많아서 바빠요 가 : 왜 커피를 자주 마셔요? (커피를 좋아하다) 나 : (3) 자주 마셔요 가 : 지난주에 왜 여행을 안 갔어요? (날씨가 춥다) 나 : 안 갔어요 24 [세종한국어 2] 3 다음 와 같이 문장을 완성하세요 Hoàn thành hội thoại theo mẫu sau 한국 음식이 맛있어요 자주 먹어요 ➔ 한국 음식이 맛있어서 자주 먹어요 (1) 요즘 날씨가 좋아요 자주 산책해요 ➔ (2) 옷이 별로 안 두꺼워요 추워요 ➔ (3) 고기를 안 좋아해요 별로 안 먹어요... 완성하세요 Hoàn thành hội thoại sau (1) 가 : 수영을 자주 해요? 나 : 아니요, (별로) 가 : 왜요? 나 : (수영을 안 좋아하다) (2) 가 : 어제 영화를 봤어요? 나 : 아니요, (못) 가 : 왜요? 나 : (시간이 없다) 25 [세종한국어 2] v 활동 1 Hoạt động 1 1 다음 표를 완성하고 말해 보세요 Hoàn thành bảng sau và nói theo mẫu ( 잘해요 못해요 뚜언 축구 농구 흐엉 배드민턴 테니스 ) 가 : 뚜언 씨는 축구를 잘해요? 나 : 네 저는 축구를 잘해요 가 : 그럼 농구도 잘해요? 나 : 아니요 농구는 잘 못해요 2 다음 질문에 답해 보세요 Trả lời câu hỏi sau (1) 취미가 뭐예요? 제 취미는 (2) 얼마나... 그래서, 그런데) 오후에 영화를 볼 거예요 15 [세종한국어 2] v 활동 1 Hoạt động 1 1 다음 질문에 대답해 보세요 Trả lời câu hỏi sau (1) 가 : 세종학당 방학 때 어떻게 지냈어요? 나 : (2) 가 : 요즘 어떻게 지내요? 나 : 2 다음 표를 완성하고 말해 보세요 Hoàn thành bảng sau và nói theo mẫu 질문 요즘 어떻게 지내요? 많이 바빠요? 투이 공부하다 아르바이트를 하다 바쁘다 재미있다 가 : 투이 씨, 요즘 어떻게 지내요? 나 : 공부하고 아르바이트도 해요 가 : 많이 바빠요? 나 : 네, 좀 바빠요 그런데 재미있어요 16 ( ) [세종한국어 2] v 활동 2 Hoạt động 2 1 다음을 읽고 맞으면 ○, 틀리면 X 에 표시하세요... 싸고 맛있어요 (1) 날씨가 따뜻해요 좋아요 è (2) 숙제를 해요 잠을 자요 è (3) 저는 베트남 사람이에요 이름은 투이예요 è (4) 아침을 먹었어요 차를 마셨어요 è (5) 시장에서 사과를 살 거예요 수박도 살 거예요 è 3 다음 와 같이 문장을 완성하세요 Hoàn thành câu theo mẫu sau (여름 / 덥다 / 겨울 / 춥다) è 여름에는 덥고 겨울에는 추워요 (1) (봄 / 따뜻하다 / 가을 / 시원하다) è (2) (이 책 / 쉽다 / 저 책 / 어렵다) è (3) (저 / 베트남 사람이다 / 선생님 / 한국 사람이다) è 12 [세종한국어 2] v 어휘와 표현 2: 근황 Từ vựng và biểu hiện 2: Tình hình hiện tại 1 알맞게...[세종한국어 2] v 문법 1 Ngữ pháp 1: -고 Kết hợp với động từ, tính từ và ‘danh từ + 이다’, có ý nghĩa giống với ‘그리고’ dùng để liên kết hai câu thành một câu Được dùng trong các trường hợp liệt kê, đối chiếu, thể hiện trình tự hành động Với trường hợp liệt kê và đối chiếu, vì không cần tuân theo trình tự thời gian nên dù tráo đổi hai vế câu thì ý nghĩa của... 어때요? 26 [세종한국어 2] v 활동 2 Hoạt động 2 1 다음을 읽고 질문에 답하세요 Đọc nội dung sau và trả lời câu hỏi 제 취미는 테니스입니다 저는 처음에는 테니스를 잘 못 쳤습니다 하지만 요즘은 테니스가 아주 재미있어서 테니스장에 자주 갑니다 그래서 지금은 테니스를 잘 칩니 다 이번 주에도 친구하고 같이 테니스장에 갈 것입니다 여행도 제 취미입니다 베트남 여행을 자주 하고 가끔 외국 여행도 다닙니다 지난 달에는 사파에 갔습니다 사파에서는 날씨가 아주 추워서 옷을 많이 입었습니다 하지 만 음식이 맛있어서 좋았습니다 (1) 이 사람은 취미가 뭐예요? (2) 이 사람은 왜 테니스장에 자주 가요? (3) 이 사람은 지난달에 어디에 갔어요? (4) 사파 여행은 왜 좋았어요? 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu hoc tieng Han Quoc-Giáo trình tiếng Hàn Sejong tiếng Việt quyen 2 + Bài tập 세종한국어2 (익힘책), Tu hoc tieng Han Quoc-Giáo trình tiếng Hàn Sejong tiếng Việt quyen 2 + Bài tập 세종한국어2 (익힘책), Tu hoc tieng Han Quoc-Giáo trình tiếng Hàn Sejong tiếng Việt quyen 2 + Bài tập 세종한국어2 (익힘책)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay