Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

105 551 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2016, 08:44

Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Li núi u Ngy ng c in cú mt khp ni tt c cỏc lnh vc ca cuc sng, c bit l cụng nghip Khi ng c in c a vo ng dng rng rói thỡ vic thit lp mt h thng t ng iu chnh t c s ti u v cỏc ch tiu kinh t, k thut l mt quan trng Vi vic ng dng rng rói cỏc tin b k thut lnh vc in t - tin hc, cỏc h truyn ng in c phỏt trin v cú nhng thay i ỏng k c bit, cụng ngh sn xut cỏc thit b in t cụng sut ngy cng hon thin nờn cỏc b bin i in t cụng sut h truyn ng in khụng nhng ỏp ng c yờu cu tỏc ng nhanh, chớnh xỏc cao m cũn gúp phn lm gim kớch thc v h giỏ thnh ca h truyn ng Mc dự l mt lnh vc tng i hp nhng truyn ng in xoay chiu dựng ng c khụng ng b ba pha rụto dõy qun luụn luụn cú nhng ht sc hp dn v cng rt phc Vỡ vy, vi ỏn tt nghip Thit k h iu chnh tc ng c khụng ng b ba pha rụto dõy qun bng phng phỏp in tr xung em khụng cú tham vng i sõu vo tt c cỏc ca lnh vc ny Nhng kt qu c trỡnh by bn ỏn mụn tt nghip ny mi ch l nhng kt qu bc u Trong ni dung nghiờn cu ca bn ỏn ny, em ó thc hin c cỏc nhim v sau: Tng quan cỏc phng phỏp iu chnh tc ng c khụng ng b ba pha La chn v tớnh toỏn mch ng lc La chn v tớnh toỏn mch iu khin Tng hp h thng iu khin hai mch vũng Trong quỏ trỡnh thc hin, chc chn bn thõn em khụng th trỏnh nhng thiu sút, em rt mong nhn c nhng ý kin úng gúp ca cỏc thy v cỏc bn bn ỏn ny hon thin hn Em xin by t lũng bit n chõn thnh v sõu sc ti thy giỏo hng dn Tin s Nguyn Trung Sn, ó tn tỡnh hng dn v cho nhiu ý kin úng gúp quý Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội bỏu, ti th B mụn Thit B in - in T trng i Hc Bỏch Khoa H Ni v cỏc bn sinh viờn ó to nhng iu kin nghiờn cu tt nht sut thi gian thc hin bn ỏn tt nghip ny Li núi u Chng I Tng quan cỏc phng phỏp iu chnh tc ng c khụng ng b ba pha A mch in thay th v c tớnh c ca ng c khụng ng b ba pha I Khỏi quỏt v ng c khụng ng b ba pha II Mch in thay th III c tớnh c ca mỏy in khụng ng b B cỏc phng phỏp iu chnh tc ng c khụng ng b 11 I iu chnh tc ng c khụng ng b bng cỏch thay i tn s 12 Nguyờn lý iu chnh 12 Cỏc c tớnh iu chnh 13 Cỏc u, nhc im v phm vi ng dng 14 II iu chnh tc ng c khụng ng b bng cỏch thay i s ụi cc 15 III iu chnh tc ng c khụng ng b bng cỏch thay i in ỏp t vo stato 16 iu chnh tc ng c khụng ng b bng cỏch iu chnh tr khỏng mch stato 16 a Nguyờn lý iu chnh 16 b Cỏc u, nhc im v phm vi ng dng 17 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Phng phỏp iu chnh tc ng c khụng ng b bng cỏch thay i in ỏp t vo stato 18 a Nguyờn lý iu chnh 18 b Cỏc u, nhc im v phm vi ng dng 19 IV Phng phỏp iu chnh tc ng c khụng ng b bng cỏch iu chnh in tr mch rụto 19 nguyờn lý iu chnh 20 cỏc u, nhc im v phm vi ng dng 21 V Phng phỏp iu chnh tc ng c khụng ng b bng s ni tng 21 Nguyờn lý iu chnh 21 Cỏc u, nhc im v phm vi ng dng 23 .Chng II Chn v tớnh toỏn mch ng lc 23 A cỏc thụng s ca ng c khụng ng b ba pha rụto dõy qun 23 B la chn v tớnh toỏn mch ng lc 25 I iu chnh xung in tr mch rụto 26 II Tớnh chn in tr ph R 35 III Tớnh chn cỏc it chnh lu D 39 IV Tớnh chn tiristor 43 V Tớnh chn cun khỏng 44 Tớnh cun khỏng lc theo tỏc dng th nht 44 Tớnh cun khỏng theo tỏc dng th hai 46 VI Tớnh chn cỏc phn t khúa tiristor T 48 Tớnh chn t C 48 Tớnh chn cun cm L1 49 Tớnh chn it D0 50 VII Tớnh chn cỏc thit b bo v mch ng lc 51 S ng lc cú cỏc thit b bo v 51 Bo v quỏ nhit cho cỏc van bỏn dn 52 a Thit k ta nhit cho cỏc it D 52 b Thit k ta nhit cho cỏc tiristor 53 c Thit k ta nhit cho cỏc it D0 54 Bo v quỏ dũng cho van 55 Chng III 57 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Tớnh toỏn thit k mch iu khin 57 A La chn phng ỏn thit k mch iu khin 57 I Thit k mch iu khin theo nguyờn tc thng ng 57 Nguyờn lý iu khin 57 S mch iu khin 59 II Thit k mch iu khin bng mch s 59 Nguyờn lý iu khin 60 S mch iu khin 60 III Kt lun 61 B Thit k mch iu khin theo nguyờn tc thng ng 61 I Cỏc khõu c bn 61 Khõu to tn s 61 Khõu so sỏnh 72 Khõu khuch i 74 II Tớnh toỏn cỏc thụng s ca mch iu khin 77 Tớnh bin ỏp xung 79 Tớnh tng khuch i cui cựng 82 Tớnh chn tng so sỏnh 84 Tớnh chn khõu to tn s 85 Thit k ngun cp cho mch iu khin 86 Chng IV H thng iu khin hai mch vũng 90 A Gii thiu chung 90 B S cu trỳc h thng iu chnh in tr rụto 91 I Tng hp mch vũng dũng in 95 II Tng hp mch vũng tc 97 III Tớnh toỏn cỏc thit b s tng hp in c 99 B iu chnh dũng in PI 99 B iu chnh tc P 100 Phn t phn hi dũng in 101 Phn t phn hi tc 102 Chng V Cỏc c tớnh c 103 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Ti liu tham kho 105 Chng I Tng quan cỏc phng phỏp iu chnh tc ng c khụng ng b ba pha A mch in thay th v c tớnh c ca ng c khụng ng b ba pha I Khỏi quỏt v ng c khụng ng b ba pha Trong quỏ trỡnh khai thỏc s dng cỏc ti nguyờn thiờn nhiờn phc v cho nn kinh t quc dõn núi riờng v cỏc hot ng ca xó hi núi chung, khụng th khụng núi n s bin i nng lng t dng ny sang dng khỏc Trong ú, ng c in l thit b bin i t in nng thnh c nng cú vai trũ rt to ln sn xut cụng nghip, nụng nghip, dõn dng v rt nhiu lnh vc khỏc Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Vi s phỏt trin mnh m ca cụng ngh v k thut hin i c bit lnh vc in t v bỏn dn cụng sut (transistor cụng sut, tiristor, triac) ó to iu kin cho vic s dng cỏc ng c in cú hiu qu v a nhiu phng ỏn la chn nhng loi ng c thớch hp Hin nay, ng c in khụng ng b c s dng rng rói chim t l rt cao vi mc cụng sut nh t vi chc W n mc cụng sut trung bỡnh hng trm kW Vi nhng u im ni bt ca nú nh: giỏ thnh h (ch bng 1/6 ng c in mt chiu cú cựng cụng sut), lm vic tin cy chc chn, hiu sut cao Ngoi ng c khụng ng b cũn dựng trc tip li in xoay chiu ba pha nờn khụng cn trang b thờm thit b bin i kốm theo, phc cho h thng Cỏc lnh vc ng dng ca ng c khụng ng b nh: Trong cụng nghip thng dựng lm ngun lc cho mỏy cỏn thộp loi va v nh, cho cỏc mỏy cụng c cỏc nh mỏy cụng nghip nh Trong hm m dựng lm mỏy ti hay qut giú Trong nụng nghip dựng cỏc trm bm hay mỏy gia cụng nụng sn phm Trong i sng sinh hot hng ngy, ng c in khụng ng b cng chim mt v trớ rt quan trng nh lm qut giú, mỏy bm nc, t lnh, mỏy iu ho nhit Cựng vi s phỏt trin ca nn sn xut in khớ hoỏ v t ng hoỏ thỡ phm vi ng dng ca ng c khụng ng b ngy cng c ci thin v m rng Tuy nhiờn, vi mi loi ng c u cú nhng nhc im riờng ca nú i vi ng c khụng ng b bờn cnh nhng u im k trờn nú cú mt s nhc im sau: c tớnh iu chnh khụng tt, cos thp, khng ch cỏc quỏ trỡnh quỏ khú khn Riờng i vi ng c rụ to lng súc cú c tớnh ng tng i xu Chớnh vỡ nhng lý ú nờn ng dng ca nú mt s iu kin c th cũn cú phn b hn ch Núi túm li, vi nhng u im ni bt ca ng c khụng ng b thỡ vic ng dng nú nhng lnh Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội vc ca cuc sng ngy cng c phỏt trin v ci tin v mi mt II Mch in thay th Núi chung, trờn stato ca ng c khụng ng b cú dõy qun m1 pha (thng m1 = 3), trờn rụto cú dõy qun m2 pha (m2 = i vi ng c rụto dõy qun; cũn i vi ng c rụto lng súc thỡ m2 > 3) Nh vy ng c khụng ng b cú hai mch in khụng ni vi v gia chỳng ch cú s liờn h v cm ng t Sau ó phõn tớch cỏc quan h in t ta cú c h phng trỡnh c bn ca ng c khụng ng b lỳc rụto quay nh sau: U1 = - E1 + I 1(r1 + jx ); = E'2 - I '2 ( r'2 + jx' ); s (I) E'2 = E1; I + I '2 = I ; - E1 = I Z m ; Da vo cỏc phng trỡnh c bn trờn, ta cú th thit lp c mch in thay th hỡnh T cho ng c khụng ng b rụto quay nh sau: x r1 I1 U1 x'2 r'2 xm I0 rm -I'2 r'2(1-s)/s Hỡnh Mch in thay th hỡnh T ca ng c khụng ng b Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Thng thun li cho tớnh toỏn, ngi ta bin i mch in thay th hỡnh T thnh mch in thay th hỡnh n gin hn: C1x1 C1r1 C1x'2 I1 C1r'2/s -I''2 x r1 x m I00 rm U1 Hỡnh Mch in thay th hỡnh ca ng c khụng ng b Trong ú: Z C1 ; Zm I 00 = U1 gi l dũng in khụng ti lý tng, C1 Z m ngha l dũng in khụng ti ng vi lỳc s = 0; - I ' '2 = - I '2 gi l dũng in th cp ca mch in C1 hỡnh Thc t, C1 ch ln hn mt ớt v gúc phc li x rt nh, nờn cú th coi C1 = + = xm Nh vy: (II) I ' '2 = I '2 ; I ' '00 = I 1- I ' '2 = I 1- I = I ; Do vy ta cú th cú mch in thay th n gin hn na: x1 r1 I1 U1 r'2/s x'2 -I'2 x1 r1 8xm I0 r m Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội III c tớnh c ca mỏy in khụng ng b T s mch in thay th hỡnh n gin húa, tr s hiu dng ca dũng in rụto ó quy i v stato I2 l: I '2 Uf r '2 2 ( r1 ) x nm s (1) Trong ú: Xnm = x1 + x2 in khỏng ngn mch tỡm phng trỡnh c tớnh c ta xut phỏt t iu kin cõn bng cụng sut ng c: cụng sut in t chuyn t stato sang rụto: P12=Mt.0 Trong ú: Mt mụmen in t ca ng c Nu b qua cỏc tn tht ph thỡ Mt = Mc, ta ký hiu: Mt = Mc = M Cụng sut ú c chia lm hai phn: cụng sut a trc ng c Pc v cụng sut tn hao rụto P2 ngha l: P12= Pc+ P2 hay M0 = M + P2 ú P2 = M (0 - ) = M0s Mt khỏc: P2 = 3I ' 22 r' nờn Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội 3I'22 r '2 M= 0s Thay (1) vo phng trỡnh trờn ta cú phng trỡnh c tớnh c: 3U 2f r' r '2 [( r1 + ) + x nm ] s M= (2) Kt hp vi phng trỡnh tc = (1 s) ta cú dng ng cong c tớnh c: (s=sth) Mth Mđm M Hỡnh c tớnh c ca ng c khụng ng b im cc tr ca c tớnh c thng c gi l im ti hn cú ta [Mth, sth]: sth M th = r '2 r1 (x1 x'2 ) 3U f 2 20 ( r1 + r '2 r1 x nm 2 r1 + x nm ) (3 ) (4 ) Ta cú th vit phng trỡnh c tớnh c di dng khỏc thun tin hn bng cỏch lp t s gia (2) v (4) ri bin i ta c: 10 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội lng sn phm c gia cụng trờn mỏy, nõng cao cht lng k thut ca mt quy trỡnh cụng ngh m mỏy sn xut tham gia hoc nõng cao nng sut ca mỏy Mt khỏc n nh tc cũn nh hng quan trng n gii iu chnh tc v kh nng quỏ ti ca truyn ng n nh cng cao thỡ gii iu chnh cng cú kh nng m rng v mụmen quỏ ti cng ln Vi mc ớch ú ngi ta s dng cỏc mch hi tip thit lp cỏc h t ng vũng kớn S cu trỳc tng quỏt ca nú c v trờn hỡnh 52 NL THĐ R BĐ M Mx ĐL Hỡnh 52 Cu trỳc chung ca h iu chnh t ng truyn ng in H thng iu chnh t ng truyn ng in gm: ng c truyn ng M quay mỏy sn xut Mx v thit b bin i nng lng B (c gi l phn lc); cỏc thit b o lng L v cỏc b iu chnh R (c gi l phn iu khin) Tớn hiu iu khin h thng c gi l tớn hiu t TH v ngoi cũn cỏc tớn hiu nhiu lon NL tỏc ng lờn h thng B.S cu trỳc h thng iu chnh in tr rụto cú th tng hp c cỏc mch vũng truyn ng thỡ trc ht ta phi xõy dng c mụ hỡnh ca h truyn ng i vi ng c khụng ng b ta cú cỏc phng trỡnh nh sau: 3I 22 R2 3.I 22 R2 M= = 0s s 91 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Uf r (r1 + k 2i )2 + x 2nm s in tr rụto thỡ I = k i I '2 = k i Khi iu chnh R2 r 0,462 const 6,33 s sdm 0,073 ta cú T cỏc phng trỡnh trờn ta cú th tớnh c cỏc giỏ tr o hm riờng ca mụmen v dũng in ti im lm vic xỏc lp ang xột (M, R2, I2): M M M R2 I R2 I I I I I I R2 s R2 - R2 s R2 s Ta cú quan h in tr xung rụto Rx v in ỏp iu khin uk nh trờn hỡnh v sau: utm uđk t t R Hỡnh 53 Quan h in tr xung rụto Rx v in ỏp iu khin uk Ta cú: R R x U tm - U dk v R2 x r2 ú: R U tm R2 -R U dk R r2 2.Utm T cỏc phng trỡnh trờn ta cú s cu trỳc h thng iu chnh in tr rụto: 92 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Hỡnh 54 S cu trỳc h thng iu chnh in tr rụto Tớnh toỏn cỏc tham s s tuyn tớnh húa quanh im lm vic nh mc Chn tn s úng, ct tiristor T: fck = 1KHz, ú hng s thi gian trung bỡnh: 1 Tv 0,0005s 2f ck 2.1000 Biờn ca in ỏp rng ca ti xung m ca tiristor ph T1 l Utm = Ucc = 9,97V Khi ú: R 9,97 0,5 D 2U tm 2.9,97 I Tớnh R k 2i 0,5 Ta cú I k i U f r1 nờn: R ) x 2nm s I k 3i U f k 2i R 1,5 r1 R2 ) x 2nm (r1 k 2i ) R2 s s s 93 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Ti im lm vic nh mc, thay cỏc giỏ tr vo ta c: I 1,5 1,423.220 1,04 1,422.6,33) 2,0652 (1,04 1,422.6,33) R 0,073 I 43,808 C R Hng s thi gian trung bỡnh ca mch rụto: 2L L k Td 2r2 R k Rx Trong ú: L2 - in cm pha rụto, L2 = 1,95.10-3 H; Lk, Rk - in cm v in tr cun khỏng L, Lk = Rk = Ti im lm vic nh mc Rx = Do ú: 2.1,95.103 Td 0,004s 2.0,462 M Tớnh I 3I 22 R2 M 6.I R2 0s I s Ti im lm vic nh mc M 6.22,377.6,33 10,8244 A I 78,5 M Tớnh R2 Ta cú M 3I 22 R2 M 3.I 22 Ta cú M 0s R2 s Ti im lm vic nh mc M 2.22,3772 262 B I 78,5.0,073 94 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội I i lng ny l nh, vy n s gin cho vic tng hp cỏc mch vũng ta b qua i lng ny Tớnh Mụmen quỏn tớnh ca h thng thng khong 1,2 mụmen quỏn tớnh ca ng c: J Jht 1,2.Jdc 1,2.0,387 0,4644kgm2 Thụng s ca phn t phn hi dũng in Ta chn mch phn hi dũng ly tớn hiu t dũng in mt chiu ca mch rụto, chn U 9,97 k pi dk max 0,4455 I 2dm 22,377 Hng s thi gian ca phn t phn hi dũng in, chn Ti = 0,1ms Thụng s ca phn t phn hi tc Ta chn, k U dk max 9,97 V 0,1366 v T 1ms dm 73 rad/ s I.Tng hp mch vũng dũng in Ki pTi _ Ri I r / R pTd R / 2U tm pTv Thay s vo ta c: 0,4455 p.0,0001 95 _ Ri 0,5 43,808 I Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Hm truyn ca mch dũng in (hm truyn ca i tng iu chnh): 0,5.43,808.0,4455 (1 0,0001p)(1 0,0005p)(1 0,004p) Trong ú cỏc hng s thi gian Ti = 0,0001s v Tv0 = 0,0005s l rt nh so vi Td = 0,004s t Ts = Ti + Tv0 = 0,0001 + 0,0005 = 0,0006s, thỡ ta cú th vit nh sau: 0,5.43,808.0,4455 9,758 Soi (p) (1 0,0006p)(1 0,004p) (1 0,0006p)(1 0,004p) Theo tiờu chun ti u modul ta tỡm c hm truyn ca b iu chnh dũng in cú dng PI: 0,004p 0,004p Ri (p) 2.9,758.Ts.p 0,0117p Hm truyn ca mch vũng dũng in: I (p) 1 Fi 2 U dk (p) k pi 2.Ts p 2.Ts p k pi (1 2.Ts ) Soi (p) Fi I (p) 2,245 U dk (p) 0,4455.(1 2.0,0006p) 0,0012p 96 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội II Tng hp mch vũng tc Hỡnh 57 S cu trỳc mch vũng tc Ta cú th n gin húa s trờn: 97 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Vi trng hp khụng ti, ú hm truyn ca mch tc : k B.(1 p.Td) So (p) Fi (A ) C Jp p.T B.Td 262.0,004 0,024 l nh cú th Ta thy rng: C 43,808 b qua 2,245 262 0,1366 (10,8244 ) 0,0012p 43,808 0,4644p 0,001p 3,199 So (p) p.(1 0,0012p).(1 0,001p) Theo tiờu chun ti u modul, ta cú b iu chnh t l: R 2.3,199.Ts Trong ú, Ts = 0,0012 + 0,001 = 0,0022s R 71,045 K p 2.3,199.0,0022 Hm truyn ca mch vũng tc : R So (p) (p) F U dk (p) R So (p) So (p) F 227 p.(0,0022p 1) 227 98 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Hỡnh 59 S mụ phng v tc quỏ III Tớnh toỏn cỏc thit b s tng hp in c B iu chnh dũng in PI Ta cú: 0,004p 1 0,34 KR 0,0117p 0,0117p R thc hin hm cú chc nng trờn ta cú s b iu chnh PI nh sau: Ri (p) R2. R1 C U1w R1 A U1 99 U2 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Trong s trờn, U1w l tớn hiu t, U1 l tớn hiu o lng v U2 l tớn hiu u b iu chnh R R2C2 0,0117 R 0,34 R1 = 1F ú, R2 = 11,7K Chn R2 = KR Ta chn C2 2,2K R R1 34,4K , chn R1 = 33K 0,34 Trong thc t, h thng thng mt n nh dũng in vt quỏ gii hn cho phộp Nguyờn nhõn ca hin tng ny l nhiu lon ng ca h thng gõy õy l nhiu lon khụng khc phc c hn ch nhiu loi ny ta dựng khõu hn ch lng t u vo U ca mch vũng dũng in khụng vt quỏ gii hn U+ U2 U1 U1 D+ U+ D- U- U-Un +Un Khi U1 > 0, nu U1 >U+ thỡ D+ m, U2 = U+ Khi U1 < 0, nu U U thỡ D- m, U2=U- B iu chnh tc P Ta cú: R 20,48 K R 100 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội thc hin hm cú chc nng nh trờn ta cú b iu chnh P nh sau: R1 R2 U1w R1 A U1 U2 Hỡnh 61 B iu chnh P R2 20,48 R1 Ta chn R2 = 22K v R1 = 1K KR Phn t phn hi dũng in phn hi tớn hiu dũng in ta dựng khuch i t mc vo mch mt chiu rụto IT Id R12 Uphi KĐ T Hỡnh 62 Phn hi dũng in dựng khuch i t Ta cú k pi 0,4455 U phi (V ) I d (A ) I T RT Id I d Wdk k WT Trong ú: k2 = vi s chnh lu cu; Wdk v WT l s vũng ca cun dõy iu khin v cun WT Vi I T 101 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội I T RT Wdk RT 0,4455 Id WT Wdk Ta chn RT = 10 v KT cú 0,04455 WT k pi Phn t phn hi tc phn hi tc ta dựng mỏy phỏt tc mt chiu cú s nguyờn lý nh sau:R C Uphw Hỡnh 63 Phn hi tc dựng mỏy phỏt mt chiu U ph (V ) k 0,1366 (rad/ s) U ph (V ) V k 9,55 13 (rad/ s) vòng/ phút Chn in tr ln: U k. V b lc R- C cú tn s: f 1000Hz T Ta li cú T 3.RC ta chn, R=3,3K v C = 0,1F 102 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Chng V Cỏc c tớnh c Ta xut phỏt t phng trỡnh c tớnh c ca ng c khụng ng b: 2M th M s sth sth s v (1 s) sth k 2i R2 r1 x nm Trong ú, iu chnh in tr mch rụto thỡ Mth = const = 276 N.m, 78,5rad/ s v c tớnh c ph thuc vo in tr mch rụto, tc l ph thuc vo h s t d t ck Ta s dng tng c tớnh c ng vi cỏc giỏ tr khỏc ca ta c h c tớnh c nh sau: 2 =1 =0 =0, =0, 103 M Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội =1 =0 Hỡnh 65 Cỏc c tớnh c ca h kớn ng c khụng ng b rụto dõy qun iu chnh in tr xung rụto 104 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Ti liu tham kho C s truyn ng in t ng Bựi ỡnh Tiu, Phm Duy Nhi Nh xut bn i hc v trung hc chuyờn nghip H Ni 1982 Thit k thit b in t cụng sut Trn Vn Thnh H Ni 2004 T ng húa v iu khin thit b in Trn Vn Thnh iu chnh t ng truyn ng in Bựi Quc Khỏnh, Nguyn Vn Lin, Phm Quc Hi, Dng Vn Nghi Nh xut bn khoa hc v k thut H Ni in t cụng sut v iu khin ng c in Cyril W.lander Nh xut bn khoa hc v k thut H Ni 2002 Truyn ng in thụng minh Nguyn Phựng Quang, Andreas Dittrich Nh xut bn khoa hc v k thut H Ni 2002 C s truyn ng in Bựi Quc Khỏnh, Nguyn Vn Lin Nh xut bn khoa hc v k thut H Ni 105 [...]... tiristor T do tiristor T khụng th t khúa i id i 2.1 i 2.2 32 i 2.3 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội T cỏc phõn tớch trờn, ta cú s mch ng lc ca h iu chnh xung in tr rụto nh sau: U=380V ~ AP K RN Đ i2 D id L R ig T iT i g1 UT T1 uc (+) i T1 (_) C UT1 D0 L 1 Hỡnh 18 S mch ng lc ca h iu chnh xung in tr rụto 33 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Trong s trờn, tiristor T úng... hai xung liờn tip m tiristor T cú b bm tn s c nh, ta gi khụng i khong thi gian gia hai xung k tip m tiristor T, v iu chnh khong thi gian gia xung m tiristor T v xung m tiristor T1 i g1 uc i T1 ig iT 34 t t t t Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Nh phn trờn, ta ó chn phng phỏp gi nguyờn tck v thay i thi gian úng t Tc l ta s cp cho cỏc tiristor cỏc xung iu khin cú tn s c nh fck nhng xung. .. i in ỏp li, vớ d khi gim xung cũn x ln (x < 1) in ỏp nh mc (U1 = xUm) thỡ mụmen s gim xung cũn x2 ln M = x2Mm Nu mụmen ti khụng i thỡ tc gim xung cũn h s trt tng lờn Theo cụng thc v mụmen M = cmI2, trong ú cm l hng s, thỡ khi in ỏp li U1 = xUm, thỡ sc in ng E v t thụng cựng bng x ln giỏ tr ban u v I2 tng lờn 1/x ln Vỡ h s trt: Pcu2 m1I ' 22 r' 2 s= = Pđt M 1 18 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách... quyt nh cng ca c tớnh c bin tr v tr s tc ca truyn ng in Trong thc t, vic dựng c ba in tr xung trong mch rụto lm cho mch iu khin phc tp v khú iu chnh Vỡ vy, ta thng dựng mt in tr xung Rx v mt b chnh lu cú s nh sau: U~ CL R K Rx Hỡnh 14 S nguyờn lý iu chnh xung in tr rụto kt hp vi b chnh lu 27 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội B chnh lu CL khụng cn yờu cu cao v in ỏp, do ú ta chn... Ta cú th xỏc nh in tr tng ng Rt khi iu chnh xung mt cỏch gn ỳng trờn nguyờn tc ng tr nhit Khi khúa K úng, in tr mch vũng qua hai pha rụto cũn l 2r2 nờn dũng in rụto tng, cũn khi khúa ct, giỏ tr l R+2r2 nờn dũng in rụto gim R I max K đóng K cắt iđ ic Iđ I min Ic 0 tđ tc t tck Hỡnh 16 Bin thiờn in tr v dũng in theo thi gian khi iu chnh xung in29tr Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Do nh... in tr õy l mt phỏp phỏt trin ca phng phỏp bin tr S U~ lý ca phng phỏp ny nh sau: R Rx Rx K Rx Rx Hỡnh 13 S nguyờn 26 lý h iu chnh xung in tr v in tr xung Rx Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội S ny ch khỏc s hỡnh 10 ch s dng in tr xung Rx dựng Rx ta dựng mt in tr cú giỏ tr khụng i R v mt khúa K úng ct theo chu k Nu khúa K l lý tng, ngha l khúa cú in tr bn thõn khi úng l Kkh= 0 v... xf2 0 xf1 đt.gh M Hỡnh 7 S nguyờn 16 lý v cỏc c tớnh iu chnh ca ng c khụng ng b khi dựng khỏng trong mch Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội T mch in thay th hỡnh n gin húa ca ng c khụng ng b ta thy, khi ni khỏng vo mch stato, dũng in stato v rụto u gim xung, do ú mụmen M ca ng c gim xung v tr nờn nh hn mụmen ti Mc nờn h s gim tc Kt qu l ng c s chuyn sang lm vic xỏc lp tc thp hn tc c... toỏn thit k l loi ng c ba pha s dng in ỏp U1 = 380 V vi tn s f1 = 50 Hz v iu chnh tc ng c bng cỏch iu chnh xung in tr mch rụto Do vy, ng c c mc trc tip vo li in ba pha cú in ỏp U1 = 380 V vi tn s f1 = 50 Hz Ta iu chnh tc ng c khụng ng b bng cỏch iu chnh in tr ph mc vo mch rụto H 25 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội thng in tr ph bao gm ba bin tr Rf mc vo ba pha ca dõy qun rụto thụng... , gi l iu tn c Thay i c t v tck, gi l iu rng tn Trong thc t, ngi ta thng dựng phng phỏp th nht do iu khin l n gin nht La chn khúa K Mt phn t quan trng trong s iu chnh xung in tr mch rụto l khúa K Nh ta thy trờn hỡnh 31 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội 13, tn s úng ct ca khúa K nh hng n dũng in trong mch rụto v nh hng n s lm vic ca ng c Khi tn s cng cao, tck cng nh, dũng in cng ớt... 0lt Khi Ef = 0 ng c lm vic trờn c tớnh gn c tớnh t nhiờn 22 Đồ án tốt nghiệp Tr-ờng Đại học Bách Khoa Hà Nội 2 Cỏc u, nhc im v phm vi ng dng u im Ch tiờu nng lng cao do tn dng c cụng sut trt mch rụto Nhc im Mch iu khin v mch ng lc phc tp dn n chi phớ vn hnh v sa cha ln Phm vi iu chnh tc ca h thng khụng ln lm v mụmen ca ng c gim khi tc gim xung Phm vi ng dng Phng phỏp iu chnh cụng sut trt thng ỏp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung , Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung , Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn