Bang qui doi cuong do be tong thiet ke theo TCVN

1 486 7
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2016, 12:29

Bang qui doi cuong do be tong thiet ke theo TCVN TS. Lương Văn Hải ‐ luongvanhai@gmail.com ‐ 0944 282 090 Bảng qui đổi Cường độ bê tông theo TCVN Tiêu chuẩn B M 15 200 20 250 22.5 300 25 350 27.5 350 30 400 TCVN Rb 8.5 11.5 13 14.5 14.5 17 MPa N/mm TCVN Rbt 0.75 0.9 0.975 1.05 1.05 1.2 MPa N/mm TCVN Eb 23000 27000 28500 30000 30000 32500 MPa N/mm 38.0597 MPa N/mm MPa N/mm BS 8110-97 fcu=1.5*Rb/0.67 19.029851 25.74627 29.10448 32.46269 32.46269 Đơn vị ACI 318-02 fcu=1.3Rb 11.05 14.95 16.9 18.85 18.85 22.1 Tiêu chuẩn B M TCVN Rb 15 200 850 20 250 1150 22.5 300 1300 25 350 1450 27.5 350 1450 30 400 1700 TCVN Rbt 75 90 97.5 105 105 120 T/m2 TCVN Eb 2300000 2700000 2850000 3000000 3000000 3250000 T/m2 fcu=1.5*Rb/0.67 1902.9851 2574.627 2910.448 3246.269 3246.269 1105 1495 1690 1885 1885 fcu=1.3Rb 3805.97 T/m2 2210 T/m2 BS 8110-97 ACI 318-02 Tiêu chuẩn B M Rb 15 200 8500 20 250 11500 22.5 300 13000 25 350 14500 27.5 350 14500 30 400 17000 TCVN TCVN Rbt 750 900 975 1050 1050 1200 TCVN Eb BS 8110-97 ACI 318-02 23000000 27000000 28500000 30000000 30000000 32500000 fcu=1.5*Rb/0.67 19029.851 25746.27 29104.48 32462.69 32462.69 11050 14950 16900 18850 18850 fcu=1.3Rb Đơn vị T/m2 Đơn vị kN/m2 kN/m2 kN/m2 38059.7 kN/m2 22100 kN/m2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bang qui doi cuong do be tong thiet ke theo TCVN, Bang qui doi cuong do be tong thiet ke theo TCVN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn