BÀI TOÁN LIÊN QUAN đến CHIỀU dài của CON lắc lò XO

12 666 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2016, 09:33

Học Khôn Ngoan mà Không Gian Nan DẠNG 4: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHIỀU DÀI CỦA CON LẮC LÒ XO & THỜI GIAN LÒ XO NÉN DÃN 4.1 Bài toán liên quan đến chiều dài lò xo Câu 500: Chọn phương án Sai Một lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Gọi độ dãn lò xo vật vị trí cân Δl Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A (A > Δl0) Trong trình dao động, lò xo A Bị nén cực đại lượng A - Δl0 C không biến dạng vật vị trí cân B Bị dãn cực đại lượng A + Δl0 D có lúc bị nén, có lúc bị dãn, có lúc không biến dạng Câu 501: Chọn phương án Sai Một lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Gọi độ dãn lò xo vật vị trí cân Δl Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A (A < Δl0) Trong trình dao động, lò xo A Bị dãn cực tiểu lượng Δl0 - A C lực tác dụng lò xo lên giá treo lực kéo B Bị dãn cực đại lượng A + Δl0 D có lúc bị nén, có lúc bị dãn, có lúc không biến dạng Câu 502: Chọn phương án Sai Một lắc lò xo có độ cứng k treo mặt phẳng nghiêng, đầu cố định, đầu gắn vật có khối lượng m Gọi độ dãn lò xo vật vị trí cân Δl Cho lắc dao động điều hòa theo mặt phẳng nghiêng với biên độ A, nơi có gia tốc trọng trường g A Lực đàn hồi lò xo có độ lớn nhỏ trình dao động A > Δl B Lực đàn hồi lò xo có độ lớn nhỏ trình dao động k(Δl – A) A < Δl C Lực đàn hồi lò xo có độ lớn lớn trình dao động k(Δl + A) D Góc mặt phẳng nghiêng mặt phẳng ngang tính theo công thức: mg = kΔlsin Câu 503: Một lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, đầu gắn vật nhỏ có khối lượng m, đầu lại gắn vào điểm cố định J cho vật dao động điều hòa theo phương ngang Trong trình dao động, chiều dài cực đại chiều dài cực tiểu lò xo 40 cm 30 cm Chọn phương án sai A Chiều dài tự nhiên lò xo 35 cm C Lực mà lò xo tác dụng lên điểm J lực kéo B Biên độ dao động cm D Độ biến dạng lò xo độ lớn li độ Câu 504: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A = 4√2 cm Biết lò xo có độ cứng k = 50 N/m, vật dao động có khối lượng m = 200 g, lấy = 10 Khoảng thời gian chu kì để lò xo dãn lượng lớn 2√2 cm A 2/15 (s) B 1/15 (s) C 1/3 (s) D 0,1 (s) Câu 505: Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 30 cm có độ cứng k, đầu cố định, đầu gắn vật m, vật dao động điều hòa mặt phẳng nghiêng góc 30 với phương trình x = 6cos(10t + /6) cm, t đo giây, nơi có g = 10 m/s2 Trong trình dao động chiều dài cực tiểu lò xo A 29 cm B 25 cm C 31 cm D 36 cm Câu 506: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng 100 N/m vật nặng khối lượng 100 g Giữ vật theo phương thẳng đứng làm lò xo dãn cm, truyền cho vận tốc 20 √3 cm/s hương lên vật dao động điều hòa Lấy = 10, g = 10 m/s2 Biên độ dao động A 5,46 cm B 4,00 cm C 4,58 cm D 2,54 cm Câu 507: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng 40 N/m vật nặng khối lượng 100 g Giữ vật theo phương thẳng đứng làm lò xo dãn 3,5 cm, truyền cho vận tốc 20 cm/s hương lên vật dao động điều hòa Lấy = 10, g = 10 m/s2 Biên độ dao động A 3,6 cm B 2,00 cm C 2√2 cm D √2 cm Câu 508: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng 62,5 N/m vật nặng khối lượng 100 g Giữ vật theo phương thẳng đứng làm lò xo dãn 3,2 cm, truyền cho vận tốc 60 cm/s hương lên vật dao động điều hòa Lấy = 10, g = 10 m/s2 Biên độ dao động A 5,46 cm B 4,00 cm C 0,8√13 cm D 2,54 cm Câu 509: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng m Kéo vật xuống vị trí cân cm truyền cho vận tốc 40 cm/s dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo vật đạt độ cao cực đại, lò xo dãn cm Lấy gia tốc trường g = 10 m/s Vận tốc cực đại vật dao động A 1,15 m/s B 0,5 m/s C 10 cm/s D 2,5 cm/s Câu 510: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chiều dài tự nhiên lò xo 30 cm, dao động chiều dài biến thiên từ 32 cm đến 38 cm Lấy g = 10 m/s Vận tốc cực đại vật nặng A 60√2 cm/s B 30√2 cm/s C 30 cm/s D 60 cm/s Câu 511: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn cm Khi lò xo có chiều dài cực tiểu bị nén cm Khi lò xo có chiều dài cực đại A Dãn cm B dãn cm C dãn cm D nén cm Câu 512: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng m Vật vị trí cân bằng, người ta truyền cho vận tốc hướng xuống sau thời gian /20 (s), vật dừng lại tức thời lần đầu lò xo dãn 20 cm Lấy g = 10 m/s2 Biết vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo Biên độ dao động A cm B 10 cm C 15 cm D 20 cm Câu 513: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lúc cân lò xo dãn 3,5 cm Kéo vật nặng xuống vị trí cân khoảng h, thả nhẹ thấy lắc dao động điều hòa Gia tốc trường g = 9,8 m/s Tại thời điểm có vận tốc 50 cm/s có gia tốc 2,3 m/s2 Giá trị h A 3,500 cm B 3,066 cm C 3,099 cm D 6,599 cm Câu 514: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc 20 rad/s, nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s Ở thời điểm vạn tốc vật dao động triệt tiêu lò xo bị nén 1,5 cm Khi lò xo dãn 6,5 cm tốc độ dao động vật A m/s B C 10 cm/s D 2,5 cm/s Câu 515: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng m Kéo vật xuống vị trí cân cm truyền cho vận tốc 40 cm/s dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo vật treo đạt độ cao cực đại, lò xo dãn cm Lấy g = 10 m/s2 Biên độ dao động vật A cm B 1,15 m C 17 cm D 2,5 cm Câu 516: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng (trùng với trục lò xo), vật cách vị trí cân cm có tốc độ không lò xo không biến dạng Cho g = 9,8 m/s2 Tốc độ vật qua vị trí cân A 0,7 m/s B m/s C 7√2 m/s D 0,7√2 m/s Câu 517: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng (trùng với trục lò xo), vật cách vị trí cân cm có tốc độ không lò xo không biến dạng Cho g = 9,8 m/s2 Tốc độ vật qua vị trí cân A 0,626 m/s B 6,26 m/s C 6,26 cm/s D 0,633 m/s Câu 518: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc vị trí có gia tốc trọng trường g Khi qua vị trí cân lò xo dãn A /g B 2/g C g/ D g/ Câu 519: Một lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc 14 rad/s, nơi có g = 9,8 m/s Độ dãn lò xo vật vị trí cân A cm B cm C 10 cm D 2,5 cm Câu 520: Một vật gắn vào lò xo đặt mặt phẳng nghiêng 30 so với mặt phẳng ngang lò xo dãn đoạn 0,4 cm Lấy g = 10 m/s2 Chu kì dao động lắc A 0,178 (s) B 1,78 (s) C 0,562 (s) D 222 (s) Câu 521: Một lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật có khối lượng m Độ dãn lò xo vật vị trí cân 4,9√2 cm Cho lắc dao động điều hòa theo mặt phẳng nghiêng với phương trình x = 6cos(10t + /6) (cm, t đo giây) nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Góc giây mặt phẳng nghiêng mặt phẳng ngang A 300 B 450 C 600 D 150 Câu 522: Con lắc lò xo treo mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng 30 Nâng vật lên đến vị trí lò xo không biến dạng thả không vận tốc ban đầu vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo, vận tốc vật m/s gia tốc vật m/s2 Lấy g = 10 m/s2 Tần số góc A rad/s B rad/s C rad/s D 5√3 rad/s Câu 523: Con lắc lò xo treo thẳng đứng Nâng vật lên đến vị trí lò xo không biến dạng thả không vận tốc ban đầu vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo, vận tốc vật √3 m/s gia tốc vật m/s2 Lấy g = 10 m/s2 Tần số góc có giá trị A rad/s B rad/s C rad/s D 5√3 rad/ Câu 524: Một lắc lò xo treo thẳng đứng (coi gia tốc trường 10 m/s ) cầu có khối lượng 120 g Chiều dài tự nhiên lò xo 20 cm/s độ cứng 40 N/m Từ vị trí cân bằng, kéo vật thẳng đứng, xuống tới lò xo dài 26,5 cm buông nhẹ cho dao động điều hòa Động vật lúc lò xo dài 25 cm A 24,5 mJ B 22 mJ C 12 mJ - D 16,5 mJ giaphu9@gmail.com Học Khôn Ngoan mà Không Gian Nan DẠNG 4: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHIỀU DÀI CỦA CON LẮC LÒ XO & THỜI GIAN LÒ XO NÉN DÃN 4.1 Bài toán liên quan đến chiều dài lò xo >> Câu 525: Một lắc lò xo treo thẳng đứng (coi gia tốc trường 10 m/s 2) cầu có khối lượng 100 g Chiều dài tự nhiên lò xo 20 cm/s chiều dài vị trí cân 22,5 cm Từ vị trí cân bằng, kéo vật thẳng đứng, xuống tới lò xo dài 26,5 cm buông nhẹ cho dao động điều hòa Động cầu cách vị trí cân 2cm A 24 mJ B 22 mJ C 12 mJ D 16,5 mJ Câu 526: Một lắc lò xo đặt thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật, cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo với biên độ cm Lò xo có độ cứng 80 N/m, vật nặng có khối lượng 200 g, lấy gia tốc trọng trường 10 m/s2 Độ dãn cực đại lò xo vật dao động A cm B 7,5 cm C 2,5 cm D cm Câu 527: Con lắc lò xo đặt mặt phẳng nghiêng (nghiêng so với mặt phẳng ngang góc 30 0), đầu cố định, đầu gắn vật, cho vật dao động điều hòa theo phương song song với mặt phẳng nghiêng trùng với trục lò xo với tần số góc 10 rad/s, với biên độ cm Lấy g = 10 m/s2 Độ nén cực đại lò xo vật dao động A cm B 10 cm C cm D cm Câu 528: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng m Kéo vật xuống vị trí cân 1,5√2 cm truyền cho vận tốc 30 cm/s dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo vật treo đạt độ cao cực tiểu, lò xo dãn cm Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s Vận tốc cực đại vật A 0,3√2 m/s B 1,15 m/s C 10√2 cm/s D 25√2 cm/s Câu 529: Con lắc lò xo gồm vật khối lượng kg, lò xo độ cứng k = 100 N/m đặt mặt phẳng nghiêng góc 30 (đầu lò xo gắn cố định đầu gắn vật) Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén cm buông tay không vận tốc đầu vật dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2 Lực tác dụng tay tác dụng lên vật trước buông tay động cực đại A N 125 mJ B N 0,02 J C N 0,45 J D N 45 mJ Câu 530: Một lò xo nhẹ có đầu cố định, đầu treo vật nặng Tại vị trí cân bằng, lò xo dãn cm Lấy g = 9,8 m/s2 Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống vị trí cân bằng, chiều dương trục tọa độ hướng xuống vị trí cân cm buông nhẹ Độ lớn gia tốc vật lúc vừa buông A 4,90 m/s2 B 49,0 m/s2 C 4,90 cm/s2 D 49,0 cm/s2 Câu 531: Một lắc lò xo cân mặt phẳng nghiêng góc 37 so với phương ngang Tăng góc nghiêng thêm 160 cân lò xo dài thêm cm Bỏ qua ma sát lấy g = 10 m/s Tần số góc dao động riêng lắc A 12,5 rad/s B 9,9 rad/s C 15 rad/s D rad/s Câu 532: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có O điểm cùng, M N hai điểm lò xo cho chưa biến dạng chúng chia lò xo thành phần có chiều dài phần cm (ON > OM) Khi vật treo qua vị trí cân đoạn ON = 68/3 cm Gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Tần số góc dao động riêng A 2,5 rad/s B 10 rad/s C 10√2 rad/s D rad/s Câu 533: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng M lò xo nhẹ có độ cứng k Vật dao động điều hòa giá đỡ cố định dọc theo trục lò xo đặt nghiêng so với mặt phẳng ngang góc 30 Biên độ dao động 10 cm lực đàn hồi lò xo đạt cực đại lò xo nén 15 cm Tần số góc dao động A 10 rad/s B 20 rad/s C 10 rad/s D 10 rad/s Câu 534: Một nặng có khối lượng m, nằm mặt phẳng nằm ngang, gắn với lò xo nhẹ có độ cứng k, lò xo theo phương thẳng đứng Đầu tự lò xo bắt đầu nâng lên thẳng đứng với vận tốc v không đổi Xác định độ biến dạng cực đại lò xo A v B 2v C mg/k D mg/k + v Câu 535: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo độ cứng 100 N/m Cho vật dao động theo phương thẳng đứng với biên độ A = cm Lấy g = 10 m/s Độ biến dạng cực đại lò xo trình dao động A cm B cm C cm D cm Câu 536: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, trung bình phút vật thực 240 dao động toàn phần Trong trình dao động, lò xo có chiều dài nhỏ 50 cm, chiều dài lớn 60 cm Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương trục tọa độ hướng xuống dưới, gốc gian lúc lò xo có chiều dài nhỏ Phương trình vận tốc vật A v = 40 cos(8 ) (cm/s) B v = 40 sin(8 ) (cm/s) C v = 40 cos(8 ) (cm/s) D v = 80 sin(8 ) (cm/s) 4.2 Bài toán liên quan đến thời gian lò xo nén dãn Câu 537: Con lắc lò xo thẳng đứng, độ cứng 20 N/m, vật nặng khối lượng 200 (g) dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 15 cm, lấy g = 10 m/s2 Trong chu kì, thời gian lò xo nén A 0,460 s B 0,084 s C 0,168 s D 0,230 s Câu 537: Con lắc lò xo thẳng đứng, độ cứng k = 80 N/m, vật nặng khối lượng m = 200 g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = cm, lấy g = 10 m/s2 Trong chu kì, thời gian lò xo dãn A (s) B (s) C (s) D (s) Câu 537: Con lắc lò xo thẳng đứng, biên độ dao động có độ lớn gấp lần độ dãn lò xo vật vị trí cân Tỉ số thời gian lò xo bị nén bị dãn chu kì A B ½ C D 1/3 Câu 537: Con lắc lò xo treo thẳng đứng (chiều dài tự nhiên lò xo 30 cm vật vị trí cân chiều dài lò xo 31 cm), dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A, lấy g = 10 m/s Trong chu kì, thời gian lò xo nén 0,05 s Tính A A √3 cm B cm C √2 cm D cm Câu 536: Một lắc lò xo treo thẳng đứng cân lò xo dãn cm Bỏ qua lực cản Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thấy thời gian lò xo bị nén chu kì T/3 (T chu kì dao động vật) Biên độ dao động vật A cm B cm C 3√2 cm D 2√3 cm Câu 536: Một lắc lò xo treo thẳng đứng cân lò xo dãn cm Bỏ qua lực cản Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thấy thời gian lò xo bị nén chu kì 2T/3 (T chu kì dao động vật) Biên độ dao động vật A 12 cm B 18 cm C cm D 24 cm Câu 536: Một lắc lò xo treo thẳng đứng cân lò xo dãn Δl Bỏ qua lực cản Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T Thời gian lò xo bị dãn chu kì T/4 Biên độ dao động vật A 1,5Δl√2 B Δl√2 C 1,5Δl D 2Δl Câu 536: Treo cầu nhỏ có khối lượng kg vào lò xo có độ cứng 100 N/m Kích thích cho cầu dao động thẳng đứng Lấy g = 10 m/s2 Biết chu kì dao động, thời gian lò xo dãn gấp đôi thời gian lò xo nén Tính biên độ A 10 cm B 30 cm C 15 cm D 20 cm Câu 536: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân kéo vật xuống theo trục lò xo với vị trí lò xo dãn 7,5 cm thả nhẹ cho dao động điều hòa, sau khoảng thời gian ngắn /60 (s) gia tốc vật 0,5 gia tốc ban đầu Lấy g = 10 m/s2 Thời gian mà lò xo bị nén chu kì A (s) B (s) C (s) D (s) Câu 536: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 100 N/m, vật dao động có khối lượng 100 g, lấy gia tốc trọng trường g = = 10 m/s2 Từ vị trí cân kéo vật xuống đoạn cm truyền cho vật vận tốc đầu 10 √3 (cm/s) hướng thẳng đứng vật dao động điều hòa Thời gian lò xo bị nén chu kì A 1/15 (s) B 1/30 (s) C 1/6 (s) D 1/3 (s) Câu 536: Treo vật vào đầu lò xo có đầu giữ cố định Khi vật cân lò xo dãn 2,0 cm Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, người ta thấy chiều dài nhỏ lớn lò xo 12 cm 20 cm Lấy g = 9,81 m/s2 Trong chu kì dao động vật, khoảng thời gian lò xo bị kéo dãn A 63,0 ms B 142 ms C 284 ms D 189 ms Câu 536: Một lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Độ dãn lò xo vật vị trí cân Δl0 Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 2Δl chu kì (s) Thời gian ngắn kể từ vật vị trí cao đến lò xo không biến dạng A (s) B 1,5 (s) C 0,75 (s) D 0, (s) Câu 536: Một lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Độ dãn lò xo vật vị trí cân Δl0 Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 2Δl chu kì (s) Thời gian ngắn kể từ vật vị trí thấp đến lò xo không biến dạng A (s) B 1,5 (s) C 0,75 (s) D 0, (s) Câu 536: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ nặng m = 100 g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ cm, chu kì T = (s) nơi có g = 10 m/s2 Tính thời gian chu kì, lực đàn hồi có độ lớn không nhỏ 1,3 N A 0,21 s B 0,18 s C 0,15 s D 0,12 s Câu 536: Một lắc lò xo treo thẳng đứng với biên độ cm Khoảng thời gian từ lúc lực đàn hồi độ lớn cực đại đến lúc lực đàn hồi độ lớn cực tiểu T/3, với T chu kì dao động lắc Hãy tính tốc độ vật nặng cách vị trí thấp cm Lấy g = (m/s2) A 87,6 cm/s B 106,45 cm/s C 83,12 cm/s D 57,3 cm/s giaphu9@gmail.com Học Khôn Ngoan mà Không Gian Nan 4.2 Bài toán liên quan đến thời gian lò xo nén dãn >> Câu 536ĐH-2008: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Chu kì biên độ dao động lắc 0,4 (s) cm Chọn trục xx’ thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s = 10 Thời gian ngắn kể từ t = đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu A 4/15 (s) B 7/30 (s) C 3/10 (s) D 1/30 (s) Câu 537: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 0,4 (s) biên độ 4√2 cm Cho gia tốc trọng trường 10 m/s2, = 10 Thời gian ngắn để vật từ VTCB đến vị trí lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu A 1/30 s B 1/15 s C 1/20 s D.1/5 s Câu 536: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ nặng m = 100 g treo vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 25 N/m Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống vị trí cân đoạn cm, truyền cho vận tốc 10 √3 (cm/s) theo phương thẳng đứng chiều dương hướng lên Biết vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo Cho g = = 10 m/s2 Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật qua vị trí mà lò xo dãn cm lần A 1/20 (s) B 1/60 (s) C 1/30 (s) D 1/15 (s) Câu 536: Treo vật vào lò xo dãn cm Từ vị trí cân bằng, nâng vật theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo bị nén cm thả nhẹ thời điểm t = vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo Lấy g = = 10 m/s2 Xác định thời điểm thứ 147 lò xo có chiều dài tự nhiên A 29,27 s B 27,29 s C 28,26 s D 26,28 s Câu 536: Treo vật khối lượng 250 g vào lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m Kéo vật xuống thẳng đứng đến lò xo dãn 7,5 cm thả nhẹ Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, trục thẳng đứng, chiều dương hướng lên, gốc thời gian lúc thả vật, g = 10 m/s2 Thời gian từ lúc thả vật đến vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ A (s) B (s) C (s) D (s) Câu 536: Một lắc lò xo treo thẳng đứng kích thích dao động điều hòa với phương trình x = 6sin( ) cm (O VTCB, Ox trùng trục lò xo, hướng lên) Khoảng thời gian vật từ t = đên thời điểm đạt độ cao cực đại lần A 1/6 (s) B 13/30 (s) C 11/30 (s) D 7/30 (s) Câu 537: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng 100 N/m vật nặng khối lượng 100 (g) Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống làm lò xo dãn cm, truyền cho vận tốc 20 √3 (cm/s) hướng lên Chọn trục tọa độ thẳng đứng hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc truyền vận tốc Lấy g = = 10 m/s2 Trong khoảng thời gian 1/3 chu kì quãng đường vật kể từ thời điểm t = A 5,46 cm B 7,46 cm C 6,00 cm D 6,54 cm 537: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng 100 N/m vật nặng khối lượng 100 (g) Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống làm lò xo dãn cm, truyền cho vận tốc 20 √3 (cm/s) hướng lên Chọn trục tọa độ thẳng đứng hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc truyền vận tốc Lấy g = = 10 m/s2 Trong khoảng thời gian 1/12 chu kì quãng đường vật kể từ thời điểm t = A 5,46 cm B 7,46 cm C 8,00 cm D 0,54 cm Câu 536: Một lò xo đặt thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật, cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo với biên độ A, chu kì (s) Độ nén lò xo vật vị trí cân A/2 Thời gian ngắn kể từ vật vị trí thấp đến lò xo không biến dạng A s B 1,5 s C 0,75 s D 0,5 s Câu 536: Một lò xo đặt thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật, cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo với biên độ cm Lò xo có độ cứng 80 N/m, vật nặng có khối lượng 200 (g), lấy g = 10 m/s2 Trong chu kì, thời gian lò xo nén A (s) B (s) C (s) D (s) Câu 536: Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ cm dọc theo thẳng đứng trùng với trục lò xo gồm vật có khối lượng 250 g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m (khi vị trí cân lò xo bị nén) Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Tính thời gian lò xo bị dãn chu kì A (s) B 5(s) C (s) D (s) Câu 536: Một lò xo có độ cứng 100 N/m đặt thẳng đứng , đầu cố định, đầu gắn vật nhỏ có khối lượng kg, cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo Lấy g = 10 m/s Biết chu kì dao động, thời gian lò xo nén gấp đôi thời gian lò xo dãn Biên độ dao động cầu A 10 cm B 30 cm C 20 cm D 15 cm DẠNG 5: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN LỰC ĐÀN HỒI & LỰC KÉO VỀ (LỰC PHỤC HỒI) 5.1 Con lắc lò xo dao động theo phương ngang Câu 536: Một lắc lò xo, gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m, vật có khối lượng kg, dao động điều hòa dọc theo trục Ox theo phương ngang (O vị trí cân bằng) theo phương trình x = 6cos( ) cm Tính lực đàn hồi lò xo thời điểm t = 0,4 (s) A 150 N B 1,5 N C 300 N Câu 536: Một vật khối lượng m = kg dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(10t - D 3,0 N ) cm, với t đo giây Lực phục hồi tác dụng lên vật vào thời điểm /60 (s) A 0,016 N B 1,6.10-6 N C.0,0008 N D 80 N Câu 536: Một cầu nhỏ có khối lượng kg gắn vào đầu lò xo kích thích dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s Khi tốc độ vật 60 cm/s lực đàn hồi tác dụng lên vật N Biên độ dao động vật A cm B cm C 10 cm D 12 cm Câu 536: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang, lực đàn hồi cực đại 0,5 N gia tốc cực đại 50 cm/s Khối lượng vật A 1,5 kg B kg C 0,5 kg D kg Câu 536: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lực đàn hồi lớn lò xo N lượng dao động 0,1 J Thời gian chu kì lực đàn hồi lực kéo không nhỏ N 0,1 s Tính tốc độ lớn vật A 314,1 cm/s B 31,4 cm/s C 402,5 cm/s D 209,44 Câu 536: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lượng 0,2 J Khi lực đàn hồi lò xo có độ lớn √2 N động lắc nhau, thời gian lò xo bị nén chu kì 0,5 s Tính tốc độ cực đại vật A 83,62 cm/s B 62,83 cm/s C 156,52 cm/s D 125,66 cm/s Câu 536ĐH-2012: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lượng dao động 1J lực đàn hồi cực đại 10 N Gọi J đầu cố định lò xo Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp điểm J chịu tác dụng lực kéo 5√3 N 0,1 s Tính quãng đường lớn mà vật 0,4 s A 84 cm B 40 cm C 64 cm D 60 cm Câu 536: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lực đàn hồi cực đại 10 N Gọi J đầu cố định lò xo Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp điểm J chịu tác dụng lực kéo 5√3 N 0,1 s Tính chu kì dao động A 0,2 s B 0,6 s C 0,3 s D 0,4 s Câu 536: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lượng dao động 1J lực đàn hồi cực đại 10 N Gọi J đầu cố định lò xo Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp điểm J chịu tác dụng lực kéo 5√3 N 0,1 s Tính tốc độ dao động cực đại A 83,62 cm/s B 209,44 cm/s C 156,52 cm/s D 6125,66 cm/s Câu 536: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt ngang với biên độ cm Biết khối lượng vật 100 g chu kì dao động, lực đàn hồi có độ lớn lớn N 2T/3 (T chu kì dao động lắc) Lấy = 10 Chu kì dao động lắc A 0,2 s B 0,1 s C 0,3 s D 0,4 s Câu 536: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang với toàn phần 0,03 J, độ lớn lực đàn hồi lò xo có giá trị lớn 1,5 N Độ cứng lò xo biên độ dao động A 75 N/m cm B 37,5 N/m cm C 30 N/m cm D 50 N/m cm Câu 536: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang x = Acos( ) Vật dao động gồm m1 m2 gắn chặt với Lực tương tác cực đại m m2 10 N thời gian ngắn hai lần điểm J chịu tác dụng lực kéo 5√3 N 0,1 s Tính T A 0,2 s B 0,6 s C 0,3 s Câu 536: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang x = Acos( D 0,4 ) cm, (t đo s), khối lượng vật m = 100 g Tại thời điểm vật chuyển động nhanh dần theo chiều âm có độ lớn lực đàn hồi 0,2 N vật có gia tốc A – m/s2 B m/s2 C – m/s2 D m/s2 Câu 536: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Khi vật có li độ cm đàn hồi lò xo A Bằng động vật C lớn gấp lần động vật B Bằng nửa động vật D 1/3 động vật -giaphu9@gmail.com Học Khôn Ngoan Mà Không Gian Nan 8.5 a thay đổi thay đổi liên quan đến điện áp hiệu dụng Câu 268: Đoạn mạch nối tiếp AB gồm tụ điện có điện dung 1/(6 ) (mF), cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,3/ (H) có điện trở r = 10 Ω biến trở R Đặt vào điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi Khi f = 50 Hz điện áp hiệu dụng tụ cực đại U1 Khi R = 50 Ω, thay đổi f điện áp hiệu dụng tụ cực đại U Tỉ số U1/U2 A 1,58 B 3,15 C 1,90 D.6,29 Câu 269: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, R, L C có giá trị không đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U 0cos , với có giá trị thay đổi U0 không đổi Giá trị cực đại điện áp hiệu dụng cuộn cảm A B C D Câu 270: Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U, tần số thay đổi Tại tần số 80 Hz điện áp hai đầu cuộn dây cảm cực đại, tần số 50 Hz điện áp hai tụ cực đại Để công suất mạch cực đại ta cần điều chỉnh tần số đến giá trị A 10√3 Hz B 10 Hz C 20 Hz D 10 Hz Câu 271: Cho mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tần số dòng điện thay đổi Gọi f 0, f1 f2 giá trị tần số dòng điện làm cho điện áp hiệu dụng R, L C cực đại A f02 = f1f B 2f0 = f1f C f22 = f0f1 D f02 = 2f1f2 Câu 272: Đặt điện áp u = U0cos (U0 không đổi, thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện CR2 < 2L Gọi V1, V2, V3 vôn kế mắc vào hai đầu R, L, C Khi tăng dần tần số từ giá trị thấy vôn kế có giá trị cực đại, thứ tự vôn kế giá trị cực đại tăng dần tần số A V1, V2, V3 B V3, V2, V1 C V3, V1, V2 D V1, V3, V2 Câu 273: Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U0cos , với có giá trị thay đổi U không đổi Khi = điện áp hiệu dụng R cực đại Khi = điện áp hiệu dụng C cực đại Khi thay đổi từ giá trị đến điện áp hiệu dụng L A tằng giảm B tằng C giảm tăng D giảm Câu 274: Đặt điện áp u = U√2cos (V) với thay đổi từ 100 rad/s đến 200 rad/s vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R = 80√2 Ω, cuộn cảm với độ tự cảm 1/ (H) tụ điện có điện dung 0,1/ (mF) Điện áp hiệu dụng giây hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhỏ tương ứng A 107,2 V 88,4 V B 100 V 50 V C 50 V 100/3 V D 50√2 V 50 V Câu 275: Đặt điện áp u = 100√2cos (V) với thay đổi từ 100 rad/s đến 200 rad/s vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R = 300 Ω, cuộn cảm với độ tự cảm 1/ (H) tụ điện có điện dung 0,1/ (mF) Điện áp hiệu dụng giây hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhỏ tương ứng A 59,6 V 33,3 V B 100 V 50 V C 50 V 100/3 V D 50√2 V 50 V Câu 276: Đặt điện áp u = 100√2cos (V) với thay đổi từ 100 rad/s đến 200 rad/s vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R = 300 Ω, cuộn cảm với độ tự cảm 1/ (H) tụ điện có điện dung 0,1/ (mF) Điện áp hiệu dụng giây hai tụ có giá trị lớn nhỏ tương ứng A 88,4 V 103 V B 33,3 V 14,9 V C 50 V 100/3 V D 50√2 V 50 V Câu 277: Đặt điện áp u = 100√2cos (V) với thay đổi từ 100 rad/s đến 200 rad/s vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R = 80√2 Ω, cuộn cảm với độ tự cảm 1/ (H) tụ điện có điện dung 0,1/ (mF) Điện áp hiệu dụng giây hai tụ có giá trị lớn nhỏ tương ứng A 88,4 V 107,2 V B 100 V 50 V C 50 V 100/3 V D 50√2 V 50 V b Khi thay đổi qua hai giá trị và điều kiện khác Câu 278: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm Biết L = CR Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có hệ số công suất với hai giá trị tần số góc 50 rad/s 200 rad/s Hệ số công suất đoạn mạch A 2/ B ½ C 1/√2 D 3/ Câu 279: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm Biết L = CR Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có hệ số công suất 0,35 Giá trị 2 với hai giá trị tần số góc = 100 rad/s A 50 rad/s B 100 /3 rad/s C 100 /7 rad/s D 100 /9 rad/s Câu 280: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm Biết L = 9CR Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số góc , mạch tiêu thụ công suất ứng với hai giá trị = = Cảm kháng dung kháng mạch = A 6R 1,5R B 1,5R 6R C 3R 6R D 6R 3R Câu 281: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm Biết L = 9CR Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số góc , mạch có tổng trở Z ứng với hai giá trị = = Tính Z A R√5 B 6R C 0,5R D 36R Câu 282: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm Biết L = CR Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số góc , mạch có hệ số công suất với hai giá trị tần số góc 50 rad/s 200 rad/s Tổng trở mạch hai trường hợp A 0,5R B 6R C 0,5R D 36R Câu 283: Đặt điện áp u = U√2cos (V) với thay đổi vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp AMB Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp tụ điện, đoạn mạch MB chứa cuộn dây có điện trở r Biết điện áp đoạn AM vuông pha với điện áp đoạn MB r = R Với giá trị góc = 100 rad/s = 56,25 rad/s mạch AB hệ số công suất A 0,96 B 0,85 C 0,91 D 0,82 Câu 284: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc thay đổi vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp AMB Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp tụ điện, đoạn mạch MB chứa cuộn dây có điện trở r Biết điện áp đoạn AM vuông pha với điện áp đoạn MB r = R Với giá trị góc = 200 rad/s = 400 rad/s mạch AB hệ số công suất A 0,96 B 0,85 C 0,94 D 0,82 Câu 285: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc thay đổi vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp AMB Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp tụ điện, đoạn mạch MB chứa cuộn dây có điện trở r Biết điện áp đoạn AM vuông pha với điện áp đoạn MB r = R Với giá trị góc = = mạch AB có hệ số công suất A 0,962 B 0,866 C 0,945 D 0,827 Câu 286: Đoạn mạch RLC không phân nhánh mắc vào mạng điện tần số cảm kháng 20 Ω dung kháng 60 Ω Nếu mắc vào mạng điện có tần số A 20√6 rad/s = 60 rad/s cường độ dòng điện pha với điện áp hai đầu đoạn mạch Giá trị B 50 rad/s C 60 rad/s D 20√3 rad/s Câu 287ĐH-2011: Đặt điện áp u = U√2cos (V) với f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Khi tần số f cảm kháng dung kháng đoạn mạch có giá trị Ω Ω Khi tần số f hệ số công suất đoạn mạch Hệ thức liên hệ f f2 A f2 = 2f1/√3 B f2 = 0,5f1√3 C f2 = 0,75f1 D f2 = 4f1/3 Câu 288ĐH-2012: Đặt điện áp u = U0cos (V) với thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Khi = cảm kháng dung kháng đoạn mạch Z 1L Z1C Khi cộng hưởng Hệ thức A = B = C = = đoạn mạch xảy tượng B = Câu 289: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U 0cos (V) với f thay đổi Khi f = 75 Hz thấy cường độ dòng điện hiệu dụng mạch cực đại cảm kháng Z L = 100 Ω Khi tần số có giá trị f0 thấy dung kháng ZC = 75 Ω Tần số f A 50√2 Hz B 75√2 Hz C 75 Hz D 100 Hz Câu 290: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp điện trở 100 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = 2√3/ (H) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U 0cos (V) với f thay đổi Khi f = 50 Hz i chậm pha /3 so với u Để i pha với u f có giá trị A 40 Hz B 50√2 Hz C 100 Hz D 25√2 Hz Câu 291: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh mắc vào mạng điện tần số f cảm kháng 36 Ω dung kháng 144 Ω Nếu mắc vào mạng điện có tần số f2 = 120 Hz i pha với u Giá trị f1 A 60 Hz B 50 Hz C 30 Hz D 480 Hz Câu 292: Mạch RLC mắc nối tiếp, tần số dòng điện f cảm kháng 25 Ω dung kháng 75 Ω Cường độ dòng điện mạch đạt giá trị cực đại tần số A 25f/√3 B f√3 C f/√3 D 25f√3 Câu 293: Cho mạch điện xoay chiều có tần số thay đổi gồm: cuộn dây có điện trở 15 Ω, có độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện Khi f = f điện áp hiệu dụng cuộn dây 125 V, tụ 50 V cường độ hiệu dụng có giá trị A Khi f = 60 Hz công suất toàn mạch cực đại Xác định f1 ? A 60√6 Hz B 20√6 Hz C 50 Hz D 100 Hz -giaphu9@gmail.com Học Khôn Ngoan Mà Không Gian Nan 8.5 b Khi thay đổi thay đổi qua hai giá trị và điều kiện khác >> Câu 294: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C điện áp hiệu dụng R, L C 136 V,136 V 34 V Nếu tăng tần số nguồn lần điện áp hiệu dụng điện trở A 25 V B 50 V C 50√2 V D 80 V Câu 295: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C điện áp hiệu dụng R, L C 80 V,80 V 20 V Nếu giảm tần số nguồn lần điện áp hiệu dụng tụ A 25 V B 50 V C 50√2 V D 100√2 V Câu 296: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C điện áp hiệu dụng R, L C 80 V,80 V 20 V Nếu giảm tần số nguồn lần điện áp hiệu dụng R A 1250/13 V B 1200/13 V C 50√2 V D 100√2 V Câu 297: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C điện áp hiệu dụng R, L C 20 V,40 V 60 V Nếu tăng tần số nguồn lần điện áp hiệu dụng L A 20 V B 42 V C 64 V D 80 V Câu 298: Đặt điện áp xoay chiều có tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Khi thay đổi giá trị cường độ hiệu dụng mạch đạt giá trị cực đại I max hai giá trị cường độ hiệu dụng mạch đạt giá trị Imax/ Cho ( 1- 2)/(C 2) = 60 Ω Giá trị R A 30 Ω B 60 Ω C 120 Ω D 100 Ω Câu 299: Đặt điện áp xoay chiều có tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Khi hiệu dụng mạch đạt giá trị cực đại I max hai giá trị với - = 300 rad/s cường độ hiệu dụng mạch đạt giá trị Imax/ Cho L = 1/(3 ) (H) Giá trị R A 30 Ω B 60 Ω C 90 Ω D 100 Ω Câu 300: Đặt điện áp xoay chiều có tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Khi hiệu dụng mạch đạt giá trị cực đại I max hai giá trị với - thay đổi cường độ thay đổi cường độ = 240 rad/s cường độ hiệu dụng mạch đạt giá trị Imax/ Cho L = 1/ (H) Giá trị R A 30 Ω B 60 Ω C 120 Ω D 100 Ω Câu 301ĐH-2012: Đặt điện áp u = U0cos (V) (U0 không đổi, thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm 0,8/ (H) tụ điện mắc nối tiếp Khi qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại I m Khi = Im Biết 1- = 200 rad/s Giá trị R A 150 Ω B 200 Ω C 160 Ω 8.6 Một số dấu hiệu chung L, C a Điện áp hiệu dụng LrC cực tiểu = = cường độ dòng điện hiệu dụng cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch D 50 Ω thay đổi Câu 302: Đặt điện áp xoay chiều u = 120√2cos (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 20 Ω, cuộn dây có điện trở 10 Ω, độ tự cảm L thay đổi tụ điện C Khi L thay đổi giá trị cực tiểu điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C A 60√2 V B 40 V C 40√2 V D 60 V Câu 303: Đặt điện áp xoay chiều ổn định tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn dây tụ điện có điện dung thay đổi Khi điện dung tụ 0,1/ (mF) điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện đạt giá trị cực tiểu Độ tự cảm cuộn dây A 1/ (H) B 2/ (H) C 3/ (H) D 4/ (H) Câu 304: Đặt điện áp xoay chiều u = 110√2cos (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 100 Ω, cuộn dây có điện trở 10 Ω tụ điện C thay đổi thấy giá trị cực tiểu điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C A 110 V B 55 V C V D 10 V Câu 305: Đặt điện áp xoay chiều u = 150cos (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 35 Ω, cuộn dây có điện trở 40 Ω có độ tự cảm L tụ điện C thay đổi Khi C thay đổi giá trị cực tiểu điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C A 60√2 V B 40 V C 40√2 V D 60 V Câu 306: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 80 Ω, cuộn dây có điện trở 16 Ω độ tự cảm L = 0,2/ (H) tụ điện có điện dung C = 1/ (mF) Khi thay đổi f thấy điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C A Đạt giá trị cực tiểu 20 V C tăng f tăng B Đạt giá trị cực đại 20 V D luôn không đổi 120 V Câu 307: Đặt điện áp xoay chiều u = 90√2cos (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 80 Ω, cuộn dây có điện trở 10 Ω độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Khi thay đổi C thấy điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C A Đạt giá trị cực tiểu 10 V C luôn tăng B Đạt giá trị cực đại 10 V D luôn giảm Câu 308ĐH-2012: Trong thực hành, học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở 40 Ω, tụ điện có điện dung C thay đổi cuộn dây có độ tự cảm L nối thứ tự Gọi M điểm nối giây điện trở tụ điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V tần số 50 Hz Khi điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C m điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu 75 V Điện trở cuộn dây A 24 Ω B.16 Ω C 30 Ω D 40 Ω Câu 309: Cho mạch điện RLC không phân nhánh, cuộn dây có điện trở r Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz Cho C thay đổi người ta thu đồ thị liên hệ giây điện áp hai đầu phần mạch chứa cuộn dây tụ điện hình vẽ Điện trở cuộn dây H.1 A 50 Ω B 180 Ω C 90 Ω D 56 Ω Câu 310: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz Đoạn mạch gồm điện trở 30 Ω, dây có điện trở 10 Ω cảm kháng 30Ω tụ điện có điện dung C thay đổi mắc nối thứ tự Khi C = C0 điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C đạt cực tiểu U Giá trị C0 Umin A 1/ (mF) 25 V B 1/ (mF) 25√2 V C 1/(3 ) (mF) 25 V D 1/(3 ) (mF) 25√2 V Câu 311: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 120 V – 50 Hz Đoạn mạch gồm điện trở 20 Ω, dây có điện trở 10 Ω cảm kháng 20 Ω tụ điện có điện dung C thay đổi mắc nối thứ tự Khi C = C0 điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C đạt cực tiểu U Giá trị Umin A 60 V B 60√2 V C 40 V D 40√2 V Câu 312: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở hoạt động r = R Điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U Thay đổi tần số điện áp hiệu dụng đoạn mạch chứa tụ cuộn dây cực tiểu A 0,25U B 0,5U C U D 2U Câu 313: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C = 1/ (mF), cuộn dây có độ tự cảm L = 1/ (H) Chỉ thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng đoạn mạch chứa tụ cuộn dây cực tiểu A f = 60 Hz B f = 50 Hz C f = 500 Hz D f = 1000 Hz Câu 314: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn dây có độ tự cảm L = 1/ (H) Nếu thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng đoạn mạch chứa tụ cuộn dây cực tiểu Khi f = 50 Hz Giá trị C A 0,5 mF B 0,5/ (mF) C 0,1/ (mF) D 0,1 mF b Tìm URLmax L thay đổi URCmax C thay đổi Câu 315: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi, điện trở R = 30 Ω tụ điện có dung kháng 80 Ω Thay đổi L để điện áp hiệu dụng đoạn mạch chứa RL đạt cực đại Cảm kháng cuộn cảm lúc A 50 Ω B 180 Ω C 90 Ω D 56 Ω Câu 316: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi, điện trở R = 100 Ω tụ điện có dung kháng 200 Ω Thay đổi L để điện áp hiệu dụng đoạn mạch chứa RL đạt cực đại Cảm kháng cuộn cảm lúc A 241 Ω B 180 Ω C 90 Ω D 257 Ω giaphu9@gmail.com [...]...Câu 303: Đặt điện áp xoay chiều ổn định tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn dây và một tụ điện có điện dung thay đổi Khi điện dung của tụ bằng 0,1/ (mF) của điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện đạt giá trị cực tiểu Độ tự cảm của cuộn dây bằng A 1/ (H) B 2/ (H) C 3/ (H) D 4/ (H) Câu 304: Đặt điện áp xoay chiều u = 110√2cos (V) vào... đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số 50 Hz Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C m thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V Điện trở thuần của cuộn dây là A 24 Ω B.16 Ω C 30 Ω D 40 Ω Câu 309: Cho mạch điện RLC không phân nhánh, cuộn dây có điện trở r Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz Cho... min Giá trị của Umin là A 60 V B 60√2 V C 40 V D 40√2 V Câu 312: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C, cuộn dây có độ tự cảm L và có điện trở hoạt động r = R Điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U Thay đổi tần số thì điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa tụ và cuộn dây cực tiểu bằng A 0,25U B 0,5U C U D 2U Câu 313: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp... Hz Câu 314: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L = 1/ 2 (H) Nếu chỉ thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa tụ và cuộn dây cực tiểu Khi đó f = 50 Hz Giá trị của C là A 0,5 mF B 0,5/ (mF) C 0,1/ (mF) D 0,1 mF b Tìm URLmax khi L thay đổi và URCmax khi C thay đổi Câu 315: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu... một tụ điện C thay đổi thì thấy giá trị cực tiểu của điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C là A 110 V B 55 V C 8 V D 10 V Câu 305: Đặt điện áp xoay chiều u = 150cos (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 35 Ω, cuộn dây có điện trở thuần 40 Ω có độ tự cảm L và một tụ điện C thay đổi Khi C thay đổi giá trị cực tiểu của điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn... trở r Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz Cho C thay đổi người ta thu được đồ thị liên hệ giây điện áp hai đầu phần mạch chứa cuộn dây và tụ điện như hình vẽ Điện trở thuần của cuộn dây là H.1 A 50 Ω B 180 Ω C 90 Ω D 56 Ω Câu 310: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz Đoạn mạch đó gồm điện trở thuần 30 Ω, dây có điện trở thuần 10 Ω và cảm kháng 30Ω và... trên đoạn mạch chứa RL đạt cực đại Cảm kháng của cuộn cảm thuần lúc này là A 50 Ω B 180 Ω C 90 Ω D 56 Ω Câu 316: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi, điện trở thuần R = 100 Ω và tụ điện có dung kháng 200 Ω Thay đổi L để điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RL đạt cực đại Cảm kháng của cuộn cảm thuần lúc này là A 241 Ω B 180 Ω... như trên Khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C đạt cực tiểu U min Giá trị của C0 và Umin lần lượt A 1/ (mF) và 25 V B 1/ (mF) và 25√2 V C 1/(3 ) (mF) và 25 V D 1/(3 ) (mF) và 25√2 V Câu 311: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 120 V – 50 Hz Đoạn mạch đó gồm điện trở thuần 20 Ω, dây có điện trở thuần 10 Ω và cảm kháng 20 Ω và một tụ điện có... tự cảm L và một tụ điện C thay đổi Khi C thay đổi giá trị cực tiểu của điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C là A 60√2 V B 40 V C 40√2 V D 60 V Câu 306: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 80 Ω, cuộn dây có điện trở thuần 16 Ω độ tự cảm L = 0,2/ (H) và một tụ điện có điện dung C = 1/ (mF) Khi chỉ thay đổi f thì thấy điện... hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C A Đạt giá trị cực tiểu là 20 V C tăng khi f tăng B Đạt giá trị cực đại là 20 V D luôn luôn không đổi và bằng 120 V Câu 307: Đặt điện áp xoay chiều u = 90√2cos (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 80 Ω, cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C thay đổi Khi chỉ thay đổi C thì thấy điện áp hiệu dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TOÁN LIÊN QUAN đến CHIỀU dài của CON lắc lò XO, BÀI TOÁN LIÊN QUAN đến CHIỀU dài của CON lắc lò XO, BÀI TOÁN LIÊN QUAN đến CHIỀU dài của CON lắc lò XO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay